Current-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

azialia: support for Realtek ALC660 codecHi,

Attached patch adds support for Realtek ALC660 codec.

Christoph
Index: azalia_codec.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/src/sys/dev/pci/azalia_codec.c,v
retrieving revision 1.74
diff -u -p -r1.74 azalia_codec.c
--- azalia_codec.c   27 Jan 2009 08:23:00 -0000   1.74
+++ azalia_codec.c   3 Feb 2009 11:09:51 -0000
@@ -203,6 +203,10 @@ azalia_codec_init_vtbl(codec_t *this)
        this->mixer_init = generic_mixer_autoinit;
        this->init_widget = generic_mixer_init_widget;
        break;
+    case 0x10ec0660:
+        this->name = "Realtek ALC660";
+        this->init_dacgroup = alc861vdgr_init_dacgroup;
+        break;
    case 0x10ec0662:
        this->name = "Realtek ALC662-GR";
        this->init_dacgroup = alc662_init_dacgroup;


Home | Main Index | Thread Index | Old Index