tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/ark/Makefile
P pkgsrc/archivers/dar/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/libzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/libzip/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/php-pecl-zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/php-zip/Makefile
P pkgsrc/audio/ardour/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-scrobbler/Makefile
P pkgsrc/audio/cmusfm/Makefile
P pkgsrc/audio/csound6/Makefile
P pkgsrc/audio/flactag/Makefile
P pkgsrc/audio/forked-daapd/Makefile
P pkgsrc/audio/gbemol/Makefile
P pkgsrc/audio/gkrellm-volume/Makefile
P pkgsrc/audio/gkrellmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/glyr/Makefile
P pkgsrc/audio/glyr/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/grip/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins1-ladspa/Makefile
P pkgsrc/audio/herrie/Makefile
P pkgsrc/audio/hydrogen/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast/Makefile
P pkgsrc/audio/jack-rack/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libofa/Makefile
P pkgsrc/audio/mad123/Makefile
P pkgsrc/audio/moc/Makefile
P pkgsrc/audio/mpdas/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/PLIST
P pkgsrc/audio/ncmpcpp/Makefile
P pkgsrc/audio/pianobar/Makefile
P pkgsrc/audio/pragha/Makefile
P pkgsrc/audio/qmmp/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/audio/strawberry/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/terminatorx/Makefile
P pkgsrc/audio/termusic/Makefile
P pkgsrc/audio/termusic/cargo-depends.mk
P pkgsrc/audio/termusic/distinfo
P pkgsrc/audio/tremor-tools/Makefile
P pkgsrc/audio/vimpc/Makefile
P pkgsrc/audio/vorbis-tools/Makefile
P pkgsrc/biology/htslib/Makefile
P pkgsrc/biology/ncbi-blast+/Makefile
P pkgsrc/cad/geda/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad/Makefile
P pkgsrc/chat/anope/Makefile
P pkgsrc/chat/bitlbee/Makefile
P pkgsrc/chat/centerim/Makefile
P pkgsrc/chat/ctrlproxy/Makefile
P pkgsrc/chat/dino/Makefile
P pkgsrc/chat/ekg/Makefile
P pkgsrc/chat/farstream/Makefile
P pkgsrc/chat/gloox/Makefile
P pkgsrc/chat/ircd-hybrid/Makefile
P pkgsrc/chat/libgadu/Makefile
P pkgsrc/chat/libgadu/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/libpurple/Makefile
P pkgsrc/chat/profanity/Makefile
P pkgsrc/chat/scrollz/Makefile
P pkgsrc/chat/spectrum/Makefile
P pkgsrc/chat/swirc/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-gabble/Makefile
P pkgsrc/chat/unrealircd/Makefile
P pkgsrc/chat/unrealircd6/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk13/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk16/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk18/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk19/Makefile
P pkgsrc/comms/gammu/Makefile
P pkgsrc/converters/rss2html/Makefile
P pkgsrc/databases/couchdb/Makefile
P pkgsrc/databases/freetds/Makefile
P pkgsrc/databases/freetds/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/guile-pg/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb104-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb104-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb105-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb105-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb106-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb106-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mongodb/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql-workbench/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sybperl/Makefile
P pkgsrc/databases/php-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_dblib/Makefile
P pkgsrc/databases/php-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/Makefile
P pkgsrc/databases/py-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/qore-freetds-module/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-tiny_tds/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/sqlrelay-freetds/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-nodejs/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-pgsql/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/sqsh/Makefile
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/aegis/Makefile
P pkgsrc/devel/appstream-glib/Makefile
P pkgsrc/devel/autogen/Makefile
P pkgsrc/devel/cfitsio/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake-gui/Makefile
P pkgsrc/devel/ecore/Makefile
P pkgsrc/devel/ecore/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/eio/Makefile
P pkgsrc/devel/eio/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/g-wrap/Makefile
P pkgsrc/devel/g-wrap/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gearmand/Makefile
P pkgsrc/devel/gearmand/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/git-base/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-base/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/guile-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-www/Makefile
P pkgsrc/devel/kio-extras/Makefile
P pkgsrc/devel/libctl/Makefile
P pkgsrc/devel/libctl/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libextractor/Makefile
P pkgsrc/devel/libgit2/Makefile
P pkgsrc/devel/libidn2/Makefile
P pkgsrc/devel/libidn2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/librelp/Makefile
P pkgsrc/devel/librelp/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libxenserver/Makefile
P pkgsrc/devel/libxenserver/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/mad-flute/Makefile
P pkgsrc/devel/matio/distinfo
U pkgsrc/devel/matio/patches/patch-configure
P pkgsrc/devel/netcdf/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/netcdf-cxx/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf-cxx/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/netcdf-fortran/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf-fortran/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/php-gearman/Makefile
P pkgsrc/devel/py-importlib-resources/Makefile
P pkgsrc/devel/py-importlib-resources/PLIST
U pkgsrc/devel/py-importlib-resources/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pathable/DESCR
U pkgsrc/devel/py-pathable/Makefile
U pkgsrc/devel/py-pathable/PLIST
U pkgsrc/devel/py-pathable/distinfo
P pkgsrc/devel/py-pysvn/Makefile
P pkgsrc/devel/py-requests-toolbelt/Makefile
U pkgsrc/devel/py-requests-toolbelt/distinfo
P pkgsrc/devel/radare2/Makefile
P pkgsrc/devel/radare2/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/revive/DESCR
U pkgsrc/devel/revive/Makefile
U pkgsrc/devel/revive/PLIST
U pkgsrc/devel/revive/distinfo
U pkgsrc/devel/revive/go-modules.mk
P pkgsrc/devel/rudiments/Makefile
P pkgsrc/devel/rudiments/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ucommon/Makefile
P pkgsrc/devel/ucommon/buildlink3.mk
P pkgsrc/doc/CHANGES-2022
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/TeXmacs/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/buildlink3.mk
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs-snapshot/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs25/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs26/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs27/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs28/Makefile
P pkgsrc/editors/gobby/Makefile
P pkgsrc/editors/obby/Makefile
P pkgsrc/editors/obby/buildlink3.mk
P pkgsrc/editors/xournalpp/Makefile
P pkgsrc/emulators/ckmame/Makefile
P pkgsrc/emulators/dolphin-emu/Makefile
P pkgsrc/emulators/emulationstation/Makefile
P pkgsrc/emulators/libretro-dolphin/Makefile
P pkgsrc/emulators/mgba/Makefile
P pkgsrc/emulators/qemu/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine/Makefile
P pkgsrc/filesystems/cloudfuse/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-curlftpfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-wdfs/Makefile
P pkgsrc/finance/cpuminer/Makefile
P pkgsrc/finance/gkrellm-stock/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/finance/libofx/Makefile
P pkgsrc/fonts/ghostscript-cidfonts-ryumin/Makefile
P pkgsrc/games/7kaa/Makefile
P pkgsrc/games/assaultcube/Makefile
P pkgsrc/games/bzflag/Makefile
P pkgsrc/games/criticalmass/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-server/Makefile
P pkgsrc/games/dhewm3/Makefile
P pkgsrc/games/dopewars/Makefile
P pkgsrc/games/enigma/Makefile
P pkgsrc/games/etlegacy/Makefile
P pkgsrc/games/etlegacy-server/Makefile
P pkgsrc/games/flightgear/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-client/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-server/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-share/Makefile
P pkgsrc/games/ggz-client-libs/Makefile
P pkgsrc/games/ggz-client-libs/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/ioquake3/Makefile
P pkgsrc/games/iortcw/Makefile
P pkgsrc/games/klavaro/Makefile
P pkgsrc/games/lgogdownloader/Makefile
P pkgsrc/games/libggz/Makefile
P pkgsrc/games/libggz/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/manaplus/Makefile
P pkgsrc/games/megaglest/Makefile
P pkgsrc/games/minetest/Makefile
P pkgsrc/games/naev/Makefile
P pkgsrc/games/openmw/Makefile
P pkgsrc/games/openrct2/Makefile
P pkgsrc/games/powder-toy/Makefile
P pkgsrc/games/quakeforge/Makefile
P pkgsrc/games/scummvm/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/supertux/Makefile
P pkgsrc/games/supertuxkart/Makefile
P pkgsrc/games/taisei/Makefile
P pkgsrc/games/ufoai/Makefile
P pkgsrc/games/warmux/Makefile
P pkgsrc/games/warzone2100/Makefile
P pkgsrc/games/yquake2/Makefile
P pkgsrc/geography/R-rgdal/Makefile
P pkgsrc/geography/R-sf/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/mapserver/Makefile
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn/Makefile
P pkgsrc/geography/pdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/pdal-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/py-gdal/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/graphics/GMT/Makefile
P pkgsrc/graphics/GraphicsMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/GraphicsMagick/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/ImageMagick6/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick6/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/autotrace/Makefile
P pkgsrc/graphics/camlimages/Makefile
P pkgsrc/graphics/darktable/Makefile
P pkgsrc/graphics/drawpile/Makefile
P pkgsrc/graphics/dx/Makefile
P pkgsrc/graphics/edje/Makefile
P pkgsrc/graphics/edje/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/feh/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimmage/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-devel/Makefile
P pkgsrc/graphics/gmic/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/Makefile
P pkgsrc/graphics/gri/Makefile
P pkgsrc/graphics/guile-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/jp2a/Makefile
P pkgsrc/graphics/kvantum/Makefile
U pkgsrc/graphics/kvantum/distinfo
P pkgsrc/graphics/libsixel/Makefile
P pkgsrc/graphics/lsix/Makefile
P pkgsrc/graphics/ncview/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/p5-GraphicsMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-PerlMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/pcl/Makefile
P pkgsrc/graphics/pcl/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/pfstools/Makefile
P pkgsrc/graphics/php-imagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/pstoedit/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-RMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/sane-airscan/Makefile
P pkgsrc/graphics/shotwell/Makefile
P pkgsrc/graphics/tango-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/vtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/vtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/zbar/Makefile
P pkgsrc/graphics/zphoto/Makefile
P pkgsrc/ham/chirp/Makefile
P pkgsrc/ham/chirp/PLIST
P pkgsrc/ham/chirp/distinfo
P pkgsrc/ham/fldigi/Makefile
P pkgsrc/ham/gpredict/Makefile
P pkgsrc/ham/trustedQSL/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-chinese-addons/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-mozc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-mozc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-elisp/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-renderer/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-server/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-tool/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-mozc/Makefile
P pkgsrc/lang/guile20/Makefile
P pkgsrc/lang/guile20/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/guile22/Makefile
P pkgsrc/lang/guile22/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/guile30/Makefile
P pkgsrc/lang/guile30/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/konoha/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk11/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk17/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk8/Makefile
P pkgsrc/lang/rust/Makefile
P pkgsrc/lang/rust/distinfo
P pkgsrc/lang/rust/patches/patch-src_bootstrap_bootstrap.py
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-archive/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attachwarner/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attremover/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-dillo/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-fetchinfo/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-libravatar/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-mailmbox/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-managesieve/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-newmail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpinline/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpmime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-rssyl/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-smime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamreport/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-tnef/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-vcalendar/Makefile
P pkgsrc/mail/cone/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/mailfront/Makefile
P pkgsrc/mail/milter-greylist/Makefile
P pkgsrc/mail/mpop/Makefile
P pkgsrc/mail/msmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt/Makefile
P pkgsrc/mail/nmh/Makefile
P pkgsrc/mail/nullmailer/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail/Makefile
P pkgsrc/mail/s-nail/Makefile
P pkgsrc/mail/wmbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/xfce4-mailwatch-plugin/Makefile
P pkgsrc/math/R/Makefile
P pkgsrc/math/R-CGIwithR/Makefile
P pkgsrc/math/R-RNetCDF/Makefile
P pkgsrc/math/R-ncdf/Makefile
P pkgsrc/math/R-ncdf4/Makefile
P pkgsrc/math/cantor/Makefile
P pkgsrc/math/grace/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/py-netCDF4/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/qalculate-gtk/Makefile
P pkgsrc/math/sc-im/Makefile
P pkgsrc/math/xmgr/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/gnome/Makefile
P pkgsrc/misc/bibletime/Makefile
P pkgsrc/misc/esniper/Makefile
P pkgsrc/misc/fbreader/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-flynn/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-launch/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-leds/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-moon/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-weather/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellsun/Makefile
P pkgsrc/misc/gwaei/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/Makefile
P pkgsrc/misc/libcarddav/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice/Makefile
P pkgsrc/misc/ocaml-opam/Makefile
P pkgsrc/misc/step/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/usbprog/Makefile
P pkgsrc/misc/wandio/Makefile
P pkgsrc/misc/wandio/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/audiocd-kio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdauthor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gerbera/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gpac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kscd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/lightspark/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mediatomb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/Makefile
P pkgsrc/multimedia/nostt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/obs-studio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/t-rec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile
P pkgsrc/multimedia/transcode/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-ui/Makefile
P pkgsrc/net/aiccu/Makefile
P pkgsrc/net/aria2/Makefile
P pkgsrc/net/bandcamp-dl/Makefile
U pkgsrc/net/bandcamp-dl/distinfo
P pkgsrc/net/bbk_cli/Makefile
P pkgsrc/net/btget/Makefile
P pkgsrc/net/cclive/Makefile
P pkgsrc/net/ccrtp/Makefile
P pkgsrc/net/ccrtp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/chrony/Makefile
P pkgsrc/net/dc_gui2/Makefile
P pkgsrc/net/deforaos-vncviewer/Makefile
P pkgsrc/net/doh/Makefile
P pkgsrc/net/ettercap/Makefile
P pkgsrc/net/ettercap-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/filezilla/Makefile
P pkgsrc/net/flickcurl/Makefile
P pkgsrc/net/freeDiameter/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius-freetds/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius-rest/Makefile
P pkgsrc/net/freerdp2/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-multiping/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-wireless/Makefile
P pkgsrc/net/glib-networking/Makefile
P pkgsrc/net/grilo/Makefile
P pkgsrc/net/grilo/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/grilo-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/grive2/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins0.10-rtmp/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-libnice/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-rtmp/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-gnutella/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/guacamole-server/Makefile
P pkgsrc/net/jigdo/Makefile
P pkgsrc/net/knot/Makefile
P pkgsrc/net/krdc/Makefile
P pkgsrc/net/krfb/Makefile
P pkgsrc/net/lagrange/Makefile
P pkgsrc/net/lftp/Makefile
P pkgsrc/net/libcmis/Makefile
P pkgsrc/net/libfilezilla/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libnice/Makefile
P pkgsrc/net/libnice/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libnpupnp/Makefile
P pkgsrc/net/libnpupnp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libquvi/Makefile
P pkgsrc/net/libtrace/Makefile
P pkgsrc/net/libvncserver/Makefile
P pkgsrc/net/libvncserver/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libzrtpcpp/Makefile
P pkgsrc/net/libzrtpcpp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/md-whois/Makefile
P pkgsrc/net/megatools/Makefile
P pkgsrc/net/nanotodon/Makefile
P pkgsrc/net/ncdc/Makefile
P pkgsrc/net/net6/Makefile
P pkgsrc/net/net6/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/netatalk22/Makefile
P pkgsrc/net/netatalk3/Makefile
P pkgsrc/net/ntopng/Makefile
P pkgsrc/net/ocamlnet/Makefile
P pkgsrc/net/ocsync/Makefile
P pkgsrc/net/ocsync/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/openvpn/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-LibIDN2/Makefile
P pkgsrc/net/podcastdl/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns/Makefile
P pkgsrc/net/py-awscli/Makefile
P pkgsrc/net/py-awscli/PLIST
U pkgsrc/net/py-awscli/distinfo
P pkgsrc/net/py-boto3/Makefile
U pkgsrc/net/py-boto3/distinfo
P pkgsrc/net/py-botocore/Makefile
P pkgsrc/net/py-botocore/PLIST
U pkgsrc/net/py-botocore/distinfo
U pkgsrc/net/py-moto/ALTERNATIVES
P pkgsrc/net/py-moto/Makefile
P pkgsrc/net/py-moto/PLIST
U pkgsrc/net/py-moto/distinfo
P pkgsrc/net/py-s3transfer/Makefile
U pkgsrc/net/py-s3transfer/distinfo
P pkgsrc/net/py-smbc/Makefile
P pkgsrc/net/quvi/Makefile
P pkgsrc/net/rdesktop/Makefile
P pkgsrc/net/remmina/Makefile
P pkgsrc/net/rtmpdump/Makefile
P pkgsrc/net/rtmpdump/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/rtorrent/Makefile
P pkgsrc/net/samba/Makefile
P pkgsrc/net/samba4/Makefile
P pkgsrc/net/samba4/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/synergy/Makefile
P pkgsrc/net/taskserver/Makefile
P pkgsrc/net/tigervnc/Makefile
P pkgsrc/net/transmission/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-qt/Makefile
P pkgsrc/net/urlgfe/Makefile
P pkgsrc/net/vinagre/Makefile
P pkgsrc/net/vino/Makefile
P pkgsrc/net/wget/Makefile
P pkgsrc/net/wget2/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wmget/Makefile
P pkgsrc/news/neix/Makefile
P pkgsrc/news/newsbeuter/Makefile
P pkgsrc/news/pan/Makefile
P pkgsrc/parallel/slurm-wlm/Makefile
P pkgsrc/print/Makefile
P pkgsrc/print/auctex/Makefile
P pkgsrc/print/brlaser/Makefile
P pkgsrc/print/cups/Makefile
P pkgsrc/print/cups-base/Makefile
P pkgsrc/print/cups-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/cups-drivers-Magicolor5440DL/Makefile
P pkgsrc/print/cups-filters/Makefile
P pkgsrc/print/cups-filters/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/cups-pdf/Makefile
P pkgsrc/print/epdfview/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/ghostscript-agpl/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript-gpl/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript-gpl/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/gtklp/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/hplip/Makefile
P pkgsrc/print/libcups/Makefile
P pkgsrc/print/libcups/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/mupdf/Makefile
P pkgsrc/print/mupdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/okular/Makefile
P pkgsrc/print/p5-Net-CUPS/Makefile
P pkgsrc/print/pdf2djvu/Makefile
P pkgsrc/print/podofo/Makefile
P pkgsrc/print/py-cups/Makefile
P pkgsrc/print/qpdfview/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt4/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt5/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf4/Makefile
P pkgsrc/print/xpp/Makefile
P pkgsrc/print/zathura-pdf-mupdf/Makefile
P pkgsrc/security/ap-modsecurity2/Makefile
P pkgsrc/security/clamav/Makefile
P pkgsrc/security/dirb/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg-pkcs11-scd/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/gsasl/Makefile
P pkgsrc/security/lastpass-cli/Makefile
P pkgsrc/security/libfprint/Makefile
P pkgsrc/security/liboauth/Makefile
P pkgsrc/security/liboauth/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libykneomgr/Makefile
P pkgsrc/security/opensaml/Makefile
P pkgsrc/security/pam-yubico/Makefile
P pkgsrc/security/php-oauth/Makefile
P pkgsrc/security/php-oauth1/Makefile
P pkgsrc/security/pkcs11-helper/Makefile
P pkgsrc/security/pkcs11-helper/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/rvault/Makefile
P pkgsrc/security/ykclient/Makefile
P pkgsrc/security/ykclient/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/zoneminder/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cfengine3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-curl/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-riemann/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-virt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-write_prometheus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/conky/Makefile
P pkgsrc/sysutils/edbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/edbus/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/efreet/Makefile
P pkgsrc/sysutils/efreet/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gkrellm-est/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-characters/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfilemetadata/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfilemetadata5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libvirt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libvirt/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/rdiff-backup/Makefile
P pkgsrc/sysutils/riemann-client/Makefile
P pkgsrc/sysutils/riemann-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/rsyslog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-dbi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-elasticsearch/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-gnutls/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-gssapi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-kafka/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-libgcrypt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-mysql/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-omprog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-pgsql/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-rabbitmq/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-relp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-snmp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/swtpm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/syslog-ng-curl/Makefile
P pkgsrc/sysutils/virt-viewer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix50-agent/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix50-proxy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix50-server/Makefile
P pkgsrc/textproc/Makefile
P pkgsrc/textproc/ebook-tools/Makefile
P pkgsrc/textproc/ebook-tools/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/expat/Makefile
P pkgsrc/textproc/expat/builtin.mk
U pkgsrc/textproc/expat/distinfo
P pkgsrc/textproc/iksemel/Makefile
P pkgsrc/textproc/libkolabxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/libkolabxml/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/liblrdf/Makefile
P pkgsrc/textproc/liblrdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libnxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/libnxml/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libunistring/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/multimarkdown/Makefile
P pkgsrc/textproc/odt2tex/Makefile
cvs update: `pkgsrc/textproc/py-demjson/ALTERNATIVES' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/textproc/py-demjson/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/textproc/py-demjson/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/textproc/py-demjson/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/textproc/py-demjson/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/textproc/py-demjson/patches/patch-setup.py' is no longer in the repository
U pkgsrc/textproc/py-demjson3/ALTERNATIVES
U pkgsrc/textproc/py-demjson3/DESCR
U pkgsrc/textproc/py-demjson3/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-demjson3/PLIST
U pkgsrc/textproc/py-demjson3/distinfo
U pkgsrc/textproc/py-jsonschema-spec/DESCR
U pkgsrc/textproc/py-jsonschema-spec/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-jsonschema-spec/PLIST
U pkgsrc/textproc/py-jsonschema-spec/distinfo
P pkgsrc/textproc/py-openapi-schema-validator/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-openapi-schema-validator/PLIST
U pkgsrc/textproc/py-openapi-schema-validator/distinfo
P pkgsrc/textproc/py-openapi-spec-validator/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-openapi-spec-validator/PLIST
U pkgsrc/textproc/py-openapi-spec-validator/distinfo
P pkgsrc/textproc/raptor/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/raptor2/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor2/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/rasqal/Makefile
P pkgsrc/textproc/rasqal/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/redland/Makefile
P pkgsrc/textproc/redland/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/soprano/Makefile
P pkgsrc/textproc/translate-shell/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/xmltooling/Makefile
P pkgsrc/time/taskwarrior/Makefile
P pkgsrc/www/R-RCurl/Makefile
P pkgsrc/www/R-curl/Makefile
P pkgsrc/www/SOGo/Makefile
P pkgsrc/www/SOGo4/Makefile
P pkgsrc/www/ap-auth-openidc/Makefile
P pkgsrc/www/ap-authnz-crowd/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-passenger/Makefile
P pkgsrc/www/apache24/Makefile
P pkgsrc/www/arcticfox/Makefile
P pkgsrc/www/aws/Makefile
P pkgsrc/www/aws-demos/Makefile
P pkgsrc/www/cadaver/Makefile
P pkgsrc/www/curl/Makefile
P pkgsrc/www/curl/PLIST
P pkgsrc/www/curl/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/curl/distinfo
P pkgsrc/www/elinks/Makefile
P pkgsrc/www/felinks/Makefile
P pkgsrc/www/grafana/Makefile
P pkgsrc/www/grafana/PLIST
P pkgsrc/www/grafana/distinfo
P pkgsrc/www/htdavlock/Makefile
P pkgsrc/www/htmldoc/Makefile
P pkgsrc/www/kore/Makefile
P pkgsrc/www/libmicrohttpd/Makefile
P pkgsrc/www/libmicrohttpd/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/libmrss/Makefile
P pkgsrc/www/libmrss/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/libpsl/Makefile
P pkgsrc/www/lighttpd/Makefile
P pkgsrc/www/litmus/Makefile
P pkgsrc/www/lua-curl/Makefile
P pkgsrc/www/lynx/Makefile
U pkgsrc/www/neon/MESSAGE
P pkgsrc/www/neon/Makefile
P pkgsrc/www/neon/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/netsurf/Makefile
P pkgsrc/www/nspluginwrapper/Makefile
P pkgsrc/www/ocaml-curl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Net-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/passenger/Makefile
P pkgsrc/www/php-curl/Makefile
P pkgsrc/www/php-http3/Makefile
P pkgsrc/www/php-http4/Makefile
P pkgsrc/www/py-curl/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-patron/Makefile
P pkgsrc/www/shibboleth-sp/Makefile
P pkgsrc/www/sitecopy/Makefile
P pkgsrc/www/snownews/Makefile
P pkgsrc/www/squid4/Makefile
P pkgsrc/www/squid5/Makefile
P pkgsrc/www/wwwoffle/Makefile
P pkgsrc/x11/elementary/Makefile
P pkgsrc/x11/elementary/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/enlightenment/Makefile
P pkgsrc/x11/enlightenment/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-workspace4/Makefile
P pkgsrc/x11/pixman/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebengine/Makefile
P pkgsrc/x11/vte3/Makefile
P pkgsrc/x11/wmweather/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK32/Makefile
P pkgsrc/x11/x11vnc/Makefile
P pkgsrc/x11/x2go-client/Makefile
P pkgsrc/x11/xbindkeys/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-tumbler/Makefile
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2022Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2022Q3):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index