tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/gcpio/Makefile
P pkgsrc/archivers/gtar/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Compress-Bzip2/Makefile
P pkgsrc/archivers/szip/Makefile
P pkgsrc/archivers/unshield/Makefile
P pkgsrc/audio/adplug/Makefile
P pkgsrc/audio/bladeenc/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/cam/Makefile
P pkgsrc/audio/cam/distinfo
P pkgsrc/audio/cam/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/gimmix/Makefile
P pkgsrc/audio/glurp/Makefile
P pkgsrc/audio/gmp3info/Makefile
P pkgsrc/audio/gmp3info/distinfo
P pkgsrc/audio/gmp3info/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/gmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/gnome-speech/Makefile
P pkgsrc/audio/gnome-speech-espeak/Makefile
P pkgsrc/audio/gnome-vfs-cdda/Makefile
P pkgsrc/audio/goom/Makefile
P pkgsrc/audio/gqmpeg/Makefile
P pkgsrc/audio/gqmpeg-devel/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-a52/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-cdparanoia/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-dts/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-faad/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-flac/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-fluendo-mp3/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-libvisual/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-mad/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-oss/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-sid/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-spc/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-speex/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-vorbis/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-wavpack/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-artsd/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-cdparanoia/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-faad/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-lame/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-mad/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-oss/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-vorbis/Makefile
P pkgsrc/audio/gtick/Makefile
P pkgsrc/audio/normalize/Makefile
P pkgsrc/audio/openal/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-Audio-CD/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-Audio-Wav/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-CDDB-File/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MPEG-Audio-Frame/Makefile
P pkgsrc/audio/rio500/Makefile
P pkgsrc/audio/rioutil/Makefile
P pkgsrc/audio/shntool/Makefile
P pkgsrc/audio/sidplay/Makefile
P pkgsrc/audio/sonata/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/audio/sox/Makefile
P pkgsrc/audio/streamripper/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/Makefile
P pkgsrc/audio/sweep/Makefile
P pkgsrc/audio/tcd/Makefile
P pkgsrc/audio/tcl-snack/Makefile
P pkgsrc/audio/tremor/Makefile
P pkgsrc/audio/tremor-tools/Makefile
P pkgsrc/audio/tunesbrowser/Makefile
P pkgsrc/audio/twolame/Makefile
P pkgsrc/audio/vorbisgain/Makefile
P pkgsrc/audio/wavpack/Makefile
P pkgsrc/audio/wmmixer/Makefile
P pkgsrc/audio/xcdplayer/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/bonnie++/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/bonnie++/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/bonnie++/patches/patch-ab
P pkgsrc/biology/bioperl/Makefile
P pkgsrc/cad/atlc/Makefile
P pkgsrc/cad/cascade/Makefile
P pkgsrc/cad/gdsreader/Makefile
P pkgsrc/cad/gdsreader/distinfo
P pkgsrc/cad/gdsreader/patches/patch-aa
P pkgsrc/cad/geda/Makefile
P pkgsrc/cad/geda-examples/Makefile
P pkgsrc/cad/geda-symbols/Makefile
P pkgsrc/cad/geda-utils/Makefile
P pkgsrc/cad/gerbv/Makefile
P pkgsrc/cad/gnetlist/Makefile
P pkgsrc/cad/gnetman/Makefile
P pkgsrc/cad/gnucap/Makefile
P pkgsrc/cad/gschem/Makefile
P pkgsrc/cad/gsmc/Makefile
P pkgsrc/cad/gsymcheck/Makefile
P pkgsrc/cad/ng-spice/Makefile
P pkgsrc/cad/tkgate/Makefile
P pkgsrc/cad/transcalc/Makefile
P pkgsrc/chat/gale/Makefile
P pkgsrc/chat/gg2/Makefile
P pkgsrc/chat/gnomeicu/Makefile
P pkgsrc/chat/gossip/Makefile
P pkgsrc/chat/ninja/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/Makefile
P pkgsrc/comms/obexftp/Makefile
P pkgsrc/comms/openobex/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-Gsm/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-Modem/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-SerialPort/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-dccm/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-librapi2/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-libsynce/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-rra/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-serial/Makefile
P pkgsrc/converters/autoconvert/Makefile
P pkgsrc/converters/autoconvert/distinfo
P pkgsrc/converters/autoconvert/patches/patch-aa
P pkgsrc/converters/autoconvert/patches/patch-ab
P pkgsrc/converters/p5-Convert-BinHex/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-TNEF/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-UUlib/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-Map/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-MapUTF8/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-String/Makefile
P pkgsrc/converters/qrencode/Makefile
P pkgsrc/converters/recode/Makefile
P pkgsrc/converters/txt2html/Makefile
P pkgsrc/converters/txt2pdbdoc/Makefile
P pkgsrc/converters/wv2/Makefile
P pkgsrc/cross/atasm/Makefile
P pkgsrc/cross/uisp/Makefile
P pkgsrc/crosspkgtools/kwacross-netbsd1-arm/distinfo
U pkgsrc/crosspkgtools/kwacross-netbsd1-arm/patches/patch-ad
U pkgsrc/crosspkgtools/kwacross-netbsd1-arm/patches/patch-ae
U pkgsrc/crosspkgtools/kwacross-netbsd1-arm/patches/patch-af
P pkgsrc/databases/Makefile
P pkgsrc/databases/gnome-mime-data/Makefile
P pkgsrc/databases/gramps/Makefile
P pkgsrc/databases/nss_ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/odbc-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Apache-DBI/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Apache-DBI/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-CDB_File/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Class-DBI/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-AbstractSearch/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-AbstractSearch/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-Pg/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-CSV/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Google/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-PgPP/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-XBase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBI-Shell/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIWrapper/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Abstract/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-ContextualFetch/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-DBSchema/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Datasource/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Schema/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-SearchBuilder/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DB_File/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DB_File-Lock/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Data-Table/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract-Limit/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract-Limit/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract-Limit/distinfo
P pkgsrc/databases/php-pgsql/Makefile
P pkgsrc/databases/php-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql81/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql81/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql81/patches/patch-ab
P pkgsrc/databases/postgresql81/patches/patch-ad
P pkgsrc/databases/postgresql81-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql81-client/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql81-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql81-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql81-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql81-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql81-server/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql81-tsearch2/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql82/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-ab
P pkgsrc/databases/postgresql82-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-client/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql82-server/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql83/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql83/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql83/patches/patch-ab
P pkgsrc/databases/postgresql83-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-client/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql83-server/PLIST
P pkgsrc/databases/py-pgnotify/Makefile
P pkgsrc/databases/quicklist/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-activerecord/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-activerecord/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-gdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/slony1/Makefile
P pkgsrc/databases/slony1/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/Makefile
P pkgsrc/databases/tcl-gdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/tdb/Makefile
P pkgsrc/databases/tinycdb/Makefile
P pkgsrc/devel/asm2html/Makefile
P pkgsrc/devel/asm2html/distinfo
P pkgsrc/devel/asm2html/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/asm2html/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/autogen/Makefile
P pkgsrc/devel/binutils/Makefile
P pkgsrc/devel/buildtool/Makefile
P pkgsrc/devel/bzr/Makefile
P pkgsrc/devel/c-cpp-reference/Makefile
P pkgsrc/devel/cdecl/Makefile
P pkgsrc/devel/cdk/Makefile
P pkgsrc/devel/cppunit/Makefile
P pkgsrc/devel/cppunit/PLIST
P pkgsrc/devel/g-wrap/Makefile
P pkgsrc/devel/gconfmm/Makefile
P pkgsrc/devel/gdb6/Makefile
P pkgsrc/devel/gdl/Makefile
P pkgsrc/devel/geany/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext-asprintf/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/gindent/Makefile
P pkgsrc/devel/glade/Makefile
P pkgsrc/devel/glade-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/glade3/Makefile
P pkgsrc/devel/global/Makefile
P pkgsrc/devel/gnome-build/Makefile
P pkgsrc/devel/gnome-common/Makefile
P pkgsrc/devel/gob2/Makefile
P pkgsrc/devel/gst-plugins0.10-pango/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Annotate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-CLI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-Cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AppConfig-Std/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AtExit/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Keywords/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-BSD-Resource/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Bit-Vector/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Simple-TimedExpiry/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Assert/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Assert-More/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Chained/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Adapter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Autouse/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ErrorHandler/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Factory/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Factory-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Fields/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Gomor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Inner/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Inspector/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Loader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-MethodMaker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ReturnValue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Singleton/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Std/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Trigger/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-WhiteHole/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-XML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-XPath/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Clone/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Clone-PP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-General/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-IniFiles/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Std/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Contextual-Return/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Curses/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Curses-UI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Curses-UI-POE/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Buffer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Hierarchy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-ShowTable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-TemporaryBag/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-UUID/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Business/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Calc/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-SmallProf/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-AutoInstall/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-F77/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-MakeMaker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-XSBuilder/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-BaseDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-DesktopEntry/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-DirSync/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Flat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-FlockDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-MimeInfo/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Modified/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-NFSLock/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-PathConvert/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Slurp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Type/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-chdir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FileHandle-Unget/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FileKGlob/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FreezeThaw/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-ArgvFile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Euclid/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Long/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Long-Descriptive/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Mixed/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Graph/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Case/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Heap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hook-LexWrap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-All/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Capture/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Digest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-InSitu/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-List-MoreUtils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Unit/Makefile
P pkgsrc/devel/rpc2/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-activesupport/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-activesupport/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-activesupport/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-curses/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-mode/Makefile
cvs update: pkgsrc/devel/ruby-mode/distinfo is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/ruby-readline/Makefile
cvs update: pkgsrc/devel/ruby-readline/distinfo is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/rudiments/Makefile
P pkgsrc/devel/rvm/Makefile
P pkgsrc/devel/sparsehash/Makefile
P pkgsrc/devel/svk/Makefile
P pkgsrc/devel/tcllib/Makefile
P pkgsrc/devel/trio/Makefile
P pkgsrc/devel/vanessa_adt/Makefile
P pkgsrc/devel/vanessa_logger/Makefile
P pkgsrc/devel/vanessa_socket/Makefile
P pkgsrc/devel/xdelta/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/beav/Makefile
P pkgsrc/editors/beav/distinfo
P pkgsrc/editors/beav/patches/patch-aa
P pkgsrc/editors/beaver/Makefile
P pkgsrc/editors/beaver/distinfo
P pkgsrc/editors/beaver/patches/patch-aa
P pkgsrc/editors/gconf-editor/Makefile
P pkgsrc/editors/obby/Makefile
P pkgsrc/editors/tea/Makefile
P pkgsrc/editors/vilearn/Makefile
P pkgsrc/editors/vilearn/distinfo
P pkgsrc/editors/vilearn/patches/patch-aa
P pkgsrc/editors/vim-lang/Makefile
P pkgsrc/emulators/atari800/Makefile
P pkgsrc/emulators/blinkensim/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim-devel/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim-oscilloscope/Makefile
P pkgsrc/emulators/or1ksim/Makefile
P pkgsrc/emulators/stella/Makefile
P pkgsrc/emulators/tme/Makefile
P pkgsrc/emulators/vice/Makefile
P pkgsrc/emulators/vice/distinfo
U pkgsrc/emulators/vice/patches/patch-aa
P pkgsrc/emulators/vmips/Makefile
P pkgsrc/emulators/xcopilot/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash-docs/Makefile
P pkgsrc/fonts/ghostscript-cidfonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/ghostscript-cmaps/Makefile
P pkgsrc/fonts/p5-Font-AFM/Makefile
P pkgsrc/fonts/p5-Font-TTF/Makefile
P pkgsrc/fonts/p5-Font-TTFMetrics/Makefile
P pkgsrc/fonts/ttftot42/Makefile
P pkgsrc/games/anise/Makefile
P pkgsrc/games/asc/Makefile
P pkgsrc/games/baduki/distinfo
U pkgsrc/games/baduki/patches/patch-ab
P pkgsrc/games/billardgl/Makefile
P pkgsrc/games/billardgl/distinfo
P pkgsrc/games/billardgl/patches/patch-aa
P pkgsrc/games/blindmine/Makefile
P pkgsrc/games/blobwars/Makefile
P pkgsrc/games/bomberclone/Makefile
P pkgsrc/games/gate88/Makefile
P pkgsrc/games/gbrainy/Makefile
P pkgsrc/games/gcompris/Makefile
P pkgsrc/games/gemdropx/Makefile
P pkgsrc/games/genecys-client/Makefile
P pkgsrc/games/ggz-client-libs/Makefile
P pkgsrc/games/glchess/Makefile
P pkgsrc/games/glickomania/Makefile
P pkgsrc/games/gltron/Makefile
P pkgsrc/games/gnuchess/Makefile
P pkgsrc/games/gnuchess4/Makefile
P pkgsrc/games/gnuchess4/distinfo
P pkgsrc/games/gnuchess4/patches/patch-ae
P pkgsrc/games/gnugo/Makefile
P pkgsrc/games/grhino/Makefile
P pkgsrc/games/gtetrinet/Makefile
P pkgsrc/games/newvox/Makefile
P pkgsrc/games/pytraffic/Makefile
P pkgsrc/games/qonk/Makefile
P pkgsrc/games/quake6/Makefile
P pkgsrc/games/quakeforge/Makefile
P pkgsrc/games/quarry/Makefile
P pkgsrc/games/scummvm/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/Makefile
P pkgsrc/games/sirius/Makefile
P pkgsrc/games/six/Makefile
P pkgsrc/games/spaceracer/Makefile
P pkgsrc/games/spider/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/Makefile
P pkgsrc/games/xdemineur/Makefile
P pkgsrc/games/xemeraldia/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsbabel/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsdrive/Makefile
P pkgsrc/geography/gpspoint/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Distance/Makefile
P pkgsrc/graphics/aview/Makefile
P pkgsrc/graphics/barcode/Makefile
P pkgsrc/graphics/bktr2jpeg/Makefile
P pkgsrc/graphics/cdlabelgen/Makefile
P pkgsrc/graphics/cdlabelgen/distinfo
P pkgsrc/graphics/cdlabelgen/patches/patch-ab
P pkgsrc/graphics/djview4/Makefile
P pkgsrc/graphics/g3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/g3d/distinfo
P pkgsrc/graphics/g3d/patches/patch-aa
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf/Makefile
P pkgsrc/graphics/geomview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gif2png/Makefile
P pkgsrc/graphics/gifsicle/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-color-manager/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-refocus-it/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-ufraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp1-base/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp1-data/Makefile
P pkgsrc/graphics/gle/Makefile
P pkgsrc/graphics/gliv/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-backgrounds/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnuplot-nox11/Makefile
P pkgsrc/graphics/gocr/Makefile
P pkgsrc/graphics/gocr/distinfo
P pkgsrc/graphics/gocr/patches/patch-ab
P pkgsrc/graphics/gphoto/Makefile
P pkgsrc/graphics/gqview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gqview-devel/Makefile
P pkgsrc/graphics/gqview-gtk1/Makefile
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.10-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.10-png/Makefile
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.8-opengl/Makefile
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.8-png/Makefile
P pkgsrc/graphics/gthumb/Makefile
P pkgsrc/graphics/ocrad/Makefile
P pkgsrc/graphics/opencv/Makefile
P pkgsrc/graphics/opendis/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Chart-ThreeD/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GDGraph3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GDTextUtil/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GIFgraph/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Gdk-Imlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Gdk-Pixbuf/Makefile
P pkgsrc/graphics/refocus-it/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gnome2-libart/PLIST
P pkgsrc/graphics/sane-backends/Makefile
P pkgsrc/graphics/sane-frontends/Makefile
P pkgsrc/graphics/simage/Makefile
P pkgsrc/graphics/tgif/Makefile
P pkgsrc/graphics/veusz/Makefile
P pkgsrc/graphics/viewfax/Makefile
P pkgsrc/graphics/vp/Makefile
P pkgsrc/graphics/xart/Makefile
P pkgsrc/graphics/xbmbrowser/Makefile
P pkgsrc/ham/gmfsk/Makefile
P pkgsrc/ham/gpredict/Makefile
P pkgsrc/ham/grig/Makefile
P pkgsrc/ham/xdx/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/gcin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tc/Makefile
P pkgsrc/lang/camlp5/Makefile
P pkgsrc/lang/opencobol/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby/rubyversion.mk
P pkgsrc/lang/ruby18-base/distinfo
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-aa
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ab
P pkgsrc/lang/sablevm/Makefile
P pkgsrc/lang/sablevm-classpath/Makefile
P pkgsrc/lang/sablevm-classpath-gui/Makefile
P pkgsrc/mail/bmf/Makefile
P pkgsrc/mail/clawsker/Makefile
P pkgsrc/mail/gld/Makefile
P pkgsrc/mail/gld/distinfo
P pkgsrc/mail/gld/patches/patch-aa
P pkgsrc/mail/gmime/Makefile
P pkgsrc/mail/grepmail/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Address/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Date/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-Attachment-Stripper/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-Creator/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-Modifier/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MessageID/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Reply/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Send/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Simple-Creator/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-GMail-IMAPD/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-IMAP-Admin/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-IMAP-Client/Makefile
P pkgsrc/mail/py-libgmail/Makefile
P pkgsrc/mail/ruby-actionmailer/Makefile
P pkgsrc/mail/ruby-actionmailer/PLIST
U pkgsrc/mail/ruby-actionmailer/distinfo
P pkgsrc/mail/spamass-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/tnef/Makefile
P pkgsrc/mail/wmmail/Makefile
P pkgsrc/math/blitz++/Makefile
P pkgsrc/math/blitz++/distinfo
U pkgsrc/math/blitz++/patches/patch-ad
P pkgsrc/math/capc-calc/Makefile
P pkgsrc/math/gcalctool/Makefile
P pkgsrc/math/geg/Makefile
P pkgsrc/math/genius/Makefile
P pkgsrc/math/glpk/Makefile
P pkgsrc/math/nickle/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-bases/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-currency/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-gtk/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-kde/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-units/Makefile
P pkgsrc/math/qhull/Makefile
P pkgsrc/math/ruby-rb-gsl/Makefile
P pkgsrc/math/ruby-rb-gsl/PLIST
U pkgsrc/math/ruby-rb-gsl/distinfo
cvs update: pkgsrc/math/ruby-rb-gsl/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/math/units/Makefile
P pkgsrc/mbone/vat/Makefile
P pkgsrc/mbone/vat/distinfo
P pkgsrc/mbone/vat/patches/patch-ak
P pkgsrc/misc/bbappconf/Makefile
P pkgsrc/misc/bbweather/Makefile
P pkgsrc/misc/bidwatcher/Makefile
P pkgsrc/misc/blccc/Makefile
P pkgsrc/misc/brs/Makefile
P pkgsrc/misc/brs/distinfo
P pkgsrc/misc/brs/patches/patch-aa
P pkgsrc/misc/bsdiff/Makefile
P pkgsrc/misc/buffer/Makefile
P pkgsrc/misc/buffer/distinfo
P pkgsrc/misc/buffer/patches/patch-aa
P pkgsrc/misc/celestia/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-flynn/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-flynn/distinfo
P pkgsrc/misc/gkrellm-flynn/patches/patch-aa
P pkgsrc/misc/gkrellm-leds/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-moon/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-moon/distinfo
P pkgsrc/misc/gkrellm-moon/patches/patch-aa
P pkgsrc/misc/gnome-user-docs/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome-utils/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome1-dirs/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.6/Makefile
P pkgsrc/misc/gok/Makefile
P pkgsrc/misc/gperiodic/Makefile
P pkgsrc/misc/gperiodic/distinfo
P pkgsrc/misc/gperiodic/patches/patch-aa
P pkgsrc/misc/gperiodic/patches/patch-ab
P pkgsrc/misc/orca/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Array-PrintCols/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-CreditCard/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN-Data/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-UPS/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-ControlX10-CM11/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-ControlX10-CM17/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-File-MMagic/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Geo-Coordinates-UTM/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Geo-Weather/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Geography-Countries/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-I18N-LangTags/Makefile
P pkgsrc/misc/pyqt_memaid/Makefile
P pkgsrc/misc/qbrew/Makefile
P pkgsrc/misc/root-tail/Makefile
P pkgsrc/misc/siag/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/taskjuggler/Makefile
P pkgsrc/misc/tellico/Makefile
P pkgsrc/misc/theme-dirs/Makefile
P pkgsrc/misc/uptimec/Makefile
P pkgsrc/misc/visual-regexp/Makefile
P pkgsrc/misc/vttest/Makefile
P pkgsrc/misc/watch/Makefile
P pkgsrc/misc/xchm/Makefile
P pkgsrc/misc/xdg-x11-dirs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmencoder/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-media/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gopchop/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-dvdread/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ffmpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-gnonlin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-mpeg2dec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ogg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-theora/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ugly/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-x264/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-xvid/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.8/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.8-dvdnav/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.8-dvdread/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.8-mpeg2dec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.8-ogg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.8-theora/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.8-xvid/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.8/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogle/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogle_gui/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogmtools/Makefile
P pkgsrc/multimedia/py-gstreamer0.10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/smpeg-xmms/Makefile
P pkgsrc/multimedia/subtitleeditor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec-gtk2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-xine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xanim/Makefile
P pkgsrc/net/IglooFTP/distinfo
P pkgsrc/net/arpd/Makefile
P pkgsrc/net/arping/Makefile
P pkgsrc/net/arpwatch/Makefile
P pkgsrc/net/autonet/distinfo
U pkgsrc/net/autonet/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/awhois/Makefile
P pkgsrc/net/batchftp/Makefile
P pkgsrc/net/bind9/Makefile
P pkgsrc/net/bing/Makefile
P pkgsrc/net/bing/distinfo
P pkgsrc/net/bing/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/bittorrent-gui/Makefile
P pkgsrc/net/bmon/Makefile
P pkgsrc/net/boinc3-coreclient/Makefile
P pkgsrc/net/boinc3-libs/Makefile
P pkgsrc/net/bpalogin/Makefile
P pkgsrc/net/bridged/Makefile
P pkgsrc/net/bsddip/Makefile
P pkgsrc/net/bsddip/files/Makefile
P pkgsrc/net/btget/Makefile
P pkgsrc/net/cdpd/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius2/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius2/distinfo
P pkgsrc/net/freeradius2/patches/patch-ak
P pkgsrc/net/gethost/Makefile
P pkgsrc/net/gift/Makefile
P pkgsrc/net/gift-fasttrack/Makefile
P pkgsrc/net/gift-gnutella/Makefile
P pkgsrc/net/gift-openft/Makefile
P pkgsrc/net/giftcurs/Makefile
P pkgsrc/net/gini/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-multiping/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-multiping/distinfo
P pkgsrc/net/gkrellm-multiping/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/gkrellm-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-snmp/distinfo
P pkgsrc/net/gkrellm-snmp/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/gkrellm-wireless/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-wireless/distinfo
P pkgsrc/net/gkrellm-wireless/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/gnapfetch/Makefile
P pkgsrc/net/gnet/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-netstatus/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-vfs-smb/Makefile
P pkgsrc/net/gofish/Makefile
P pkgsrc/net/gopher/Makefile
P pkgsrc/net/gopher/distinfo
P pkgsrc/net/gopher/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/gopher/patches/patch-ac
P pkgsrc/net/gopher/patches/patch-ad
P pkgsrc/net/gsnmp/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-base/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-base/files/nagios.sh
P pkgsrc/net/ngrep/Makefile
P pkgsrc/net/nicotine/Makefile
P pkgsrc/net/nmap/Makefile
P pkgsrc/net/nslint/Makefile
P pkgsrc/net/openvmps/Makefile
P pkgsrc/net/p5-DNS-ZoneParse/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Geo-IPfree/Makefile
P pkgsrc/net/p5-NetPacket/Makefile
P pkgsrc/net/php-yp/Makefile
P pkgsrc/net/pygopherd/Makefile
P pkgsrc/net/qadsl/Makefile
P pkgsrc/net/scdp/Makefile
P pkgsrc/net/scli/Makefile
P pkgsrc/net/sdist/Makefile
P pkgsrc/net/sipcalc/Makefile
P pkgsrc/net/sipsak/Makefile
P pkgsrc/net/socat/Makefile
P pkgsrc/net/socket++/Makefile
P pkgsrc/net/tcpdump/Makefile
P pkgsrc/net/tcpflow/Makefile
P pkgsrc/net/tcpick/Makefile
P pkgsrc/net/tcpreplay/Makefile
P pkgsrc/net/tcpslice/Makefile
P pkgsrc/net/tn5250/Makefile
P pkgsrc/net/traceroute-as/Makefile
P pkgsrc/net/tsclient/Makefile
P pkgsrc/net/urlgfe/Makefile
P pkgsrc/net/vcheck/Makefile
P pkgsrc/net/vino/Makefile
P pkgsrc/net/vncviewer/Makefile
P pkgsrc/net/vsftpd/Makefile
P pkgsrc/net/vtun/Makefile
P pkgsrc/net/wakeup/Makefile
P pkgsrc/net/wap-utils/Makefile
P pkgsrc/net/waste/Makefile
P pkgsrc/net/whatmask/Makefile
P pkgsrc/net/whois3/Makefile
P pkgsrc/net/whoson/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wmnd/Makefile
P pkgsrc/net/wmpload/Makefile
P pkgsrc/net/wol/Makefile
P pkgsrc/net/x2vnc/Makefile
P pkgsrc/news/newsx/Makefile
P pkgsrc/parallel/ganglia-monitor-core/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pbulk/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pbulk/files/pbulk/scripts/bulkbuild-rebuild
P pkgsrc/pkgtools/pbulk/files/pbulk/scripts/scan
P pkgsrc/pkgtools/rcorder/Makefile
P pkgsrc/print/bg5ps/Makefile
P pkgsrc/print/bg5ps/distinfo
P pkgsrc/print/bg5ps/patches/patch-aa
P pkgsrc/print/bww2tex/Makefile
P pkgsrc/print/gimp-print/Makefile
P pkgsrc/print/gimp-print-cups/Makefile
P pkgsrc/print/gimp-print-escputil/Makefile
P pkgsrc/print/gimp-print-ijs/Makefile
P pkgsrc/print/glabels/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-doc/Makefile
P pkgsrc/print/transfig/Makefile
P pkgsrc/security/arirang/Makefile
P pkgsrc/security/avcheck/Makefile
P pkgsrc/security/base/Makefile
P pkgsrc/security/bcrypt/Makefile
P pkgsrc/security/bitstir/Makefile
P pkgsrc/security/ccid/Makefile
P pkgsrc/security/cfs/Makefile
P pkgsrc/security/cfs/distinfo
P pkgsrc/security/cfs/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/gnome-keyring-manager/Makefile
P pkgsrc/security/gnu-crypto/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/Makefile
P pkgsrc/security/gpa/Makefile
P pkgsrc/security/gpass/Makefile
P pkgsrc/security/gpg2dot/Makefile
P pkgsrc/security/gpgme/Makefile
P pkgsrc/security/gpgme03/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-PAM/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-SASL/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-SASL-Cyrus/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-CipherSaber/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DES_EDE3/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-GeneratePassword/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenPGP/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-DSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-PasswdMD5/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Primes/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RC4/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RIPEMD160/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RandPasswd/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Data-SimplePassword/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-CRC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-Hashcash/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD2/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD4/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-Nilsimsa/Makefile
P pkgsrc/security/p5-GSSAPI/Makefile
P pkgsrc/security/pinepgp/Makefile
P pkgsrc/security/py-prewikka/Makefile
P pkgsrc/security/pyca/Makefile
P pkgsrc/security/scanssh/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse-gedit/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse-nautilus/Makefile
P pkgsrc/security/srm/Makefile
P pkgsrc/security/sslwrap/Makefile
P pkgsrc/security/starttls/Makefile
P pkgsrc/security/steghide/Makefile
P pkgsrc/security/stegtunnel/Makefile
P pkgsrc/shells/ast-ksh/Makefile
P pkgsrc/shells/ast-ksh/Makefile.common
P pkgsrc/shells/bash-completion/Makefile
P pkgsrc/shells/bash2-doc/Makefile
P pkgsrc/shells/static-ast-ksh/Makefile
P pkgsrc/sysutils/apcupsd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/apcupsd/distinfo
P pkgsrc/sysutils/apcupsd/patches/patch-af
P pkgsrc/sysutils/bbsload/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bchunk/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bcmfw/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cdrtools-ossdvd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cfengine2-doc/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gcdmaster/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gcombust/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-menus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-pkgview/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-system-monitor/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/Makefile.common
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs-monikers/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfsmm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnometoaster/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnometoaster/distinfo
U pkgsrc/sysutils/gnometoaster/patches/patch-af
P pkgsrc/sysutils/gst-plugins0.10-gnomevfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gst-plugins0.8-gnomevfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/notification-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-File-Remove/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-GTop/Makefile
P pkgsrc/sysutils/pftop/Makefile
P pkgsrc/sysutils/radmind/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rdiff-backup/Makefile
P pkgsrc/sysutils/same/Makefile
P pkgsrc/sysutils/setquota/Makefile
P pkgsrc/sysutils/shmux/Makefile
P pkgsrc/sysutils/stow/Makefile
P pkgsrc/sysutils/swatch/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ups-nut-snmp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ups-nut-usb/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vcdimager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vcdimager-devel/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vifm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vip/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vobcopy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vxargs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/wmcpuload/Makefile
P pkgsrc/sysutils/wmmemmon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xdu/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/distinfo
U pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/asciidoc/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-danish/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-danish/distinfo
P pkgsrc/textproc/aspell-danish/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/aspell-faroese/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-faroese/distinfo
P pkgsrc/textproc/aspell-faroese/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/aspell-slovak/Makefile
P pkgsrc/textproc/bibclean/Makefile
P pkgsrc/textproc/bibclean/distinfo
P pkgsrc/textproc/bibclean/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/biblook/Makefile
P pkgsrc/textproc/biblook/distinfo
P pkgsrc/textproc/biblook/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/bibparse/Makefile
P pkgsrc/textproc/bibparse/distinfo
P pkgsrc/textproc/bibparse/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/c2html/Makefile
P pkgsrc/textproc/cawf/Makefile
P pkgsrc/textproc/cdif/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-spell/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-CAM-PDF/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-ASCII-Armour/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-ASN1/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-BER/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-PEM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Cz-Cstools/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Encode/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Filter/Makefile
P pkgsrc/textproc/regexx/Makefile
P pkgsrc/textproc/robodoc/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-native-hyperestraier/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-pure-hyperestraier/Makefile
P pkgsrc/textproc/sablotron/Makefile
P pkgsrc/textproc/scew/Makefile
P pkgsrc/textproc/source-highlight/Makefile
P pkgsrc/textproc/vis/Makefile
P pkgsrc/textproc/wbxml2/Makefile
P pkgsrc/textproc/xalan-c/Makefile
P pkgsrc/time/asclock/Makefile
P pkgsrc/time/asclock-gtk/Makefile
P pkgsrc/time/asclock-xlib/Makefile
P pkgsrc/time/cal/Makefile
P pkgsrc/time/cardboard-schedule/Makefile
P pkgsrc/time/gchore/Makefile
P pkgsrc/time/gdeskcal/Makefile
P pkgsrc/time/glclock/Makefile
P pkgsrc/time/globe/Makefile
P pkgsrc/time/globe/distinfo
P pkgsrc/time/globe/patches/patch-aa
P pkgsrc/time/gnotime/Makefile
P pkgsrc/time/gnyaclock/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Calendar-Simple/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Data-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Data-ICal-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-Cron/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-Recurrence/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Epoch/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-ISO8601/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Mail/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-MySQL/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Pg/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Strptime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-W3CDTF/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Set/Makefile
P pkgsrc/time/rclock/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/time/sunclock/Makefile
P pkgsrc/time/swisswatch/Makefile
P pkgsrc/time/wmclockmon/Makefile
P pkgsrc/time/wyrd/Makefile
P pkgsrc/time/xbeats/Makefile
P pkgsrc/wm/bbpager/Makefile
P pkgsrc/wm/bbpager04/Makefile
P pkgsrc/wm/bbrun/Makefile
P pkgsrc/wm/bsetroot/Makefile
P pkgsrc/wm/novawm/Makefile
P pkgsrc/wm/obconf/Makefile
P pkgsrc/wm/oroborox/Makefile
P pkgsrc/wm/ratpoison/Makefile
P pkgsrc/wm/selectwm/Makefile
P pkgsrc/wm/tvtwm/Makefile
P pkgsrc/wm/vtwm/Makefile
P pkgsrc/wm/w9wm/Makefile
P pkgsrc/wm/wampager/Makefile
P pkgsrc/wm/weewm/Makefile
P pkgsrc/wm/wmctrl/Makefile
P pkgsrc/wm/wmextra/Makefile
P pkgsrc/www/Makefile
P pkgsrc/www/apache-tomcat55/Makefile
P pkgsrc/www/apache2/Makefile.common
P pkgsrc/www/apache2/distinfo
U pkgsrc/www/apache2/patches/patch-ap
P pkgsrc/www/apc-gui/Makefile
P pkgsrc/www/asp2php/Makefile
P pkgsrc/www/asp2php/distinfo
P pkgsrc/www/asp2php/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/august/Makefile
P pkgsrc/www/awstats/Makefile
P pkgsrc/www/bannerfilter/Makefile
P pkgsrc/www/bins/Makefile
P pkgsrc/www/bkedit/distinfo
P pkgsrc/www/bkedit/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/blur6ex/Makefile
P pkgsrc/www/browser-bookmarks-menu/Makefile
P pkgsrc/www/calamaris/Makefile
P pkgsrc/www/cgic/distinfo
P pkgsrc/www/cgic/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/geeklog/Makefile
P pkgsrc/www/gitweb/Makefile
P pkgsrc/www/opera-acroread7/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-ASP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-AuthCookie/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-AuthCookieDBI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-DBILogConfig/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-DBILogger/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Filter/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Reload/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-SSI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Session/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Session-Wrapper/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCookie/DESCR
U pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCookie/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCookie/distinfo
U pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCookieDBI/DESCR
U pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCookieDBI/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCookieDBI/PLIST
U pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCookieDBI/distinfo
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application-Plugin-DBH/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application-Plugin-ValidateRM/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-FastTemplate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Kwiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-ProgressBar/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI_Lite/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CSS/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CSS-Squish/Makefile
P pkgsrc/www/p5-FCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-FCGI-ProcManager/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Clean/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-FillInForm/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-FixEntities/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Format/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-LinkExtractor/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-PrettyPrinter/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Prototype/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Prototype-Useful/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-SimpleParse/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-StickyQuery/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Stream/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Strip/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-StripScripts/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-StripScripts-Parser/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Table/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-WikiConverter/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTMLObject/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Cache-Transparent/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-DAV/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-GHTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Lite/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Proxy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Request-Form/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Kwiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Mason/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Static/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-ModPerl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Notify-Mail/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-UserName/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Users-Remote/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Weather/Makefile
P pkgsrc/www/p5-SVN-Web/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Extract/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Generate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Amazon-Wishlist/Makefile
P pkgsrc/www/rails/Makefile
P pkgsrc/www/rails/PLIST
U pkgsrc/www/rails/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-actionpack/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-actionpack/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-actionpack/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-activeresource/Makefile
U pkgsrc/www/ruby-activeresource/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-borges/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey-bin-flash/Makefile
P pkgsrc/www/sitecopy/Makefile
P pkgsrc/www/snarf/Makefile
P pkgsrc/www/varnish/Makefile
P pkgsrc/www/visitors/Makefile
P pkgsrc/www/w3c-httpd/Makefile
P pkgsrc/www/wApua/Makefile
P pkgsrc/www/waplet/Makefile
P pkgsrc/www/wdg-validate/Makefile
P pkgsrc/www/weblint/Makefile
P pkgsrc/www/weblint/distinfo
P pkgsrc/www/weblint/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/webnew/Makefile
P pkgsrc/www/websvn/Makefile
P pkgsrc/www/whisker/Makefile
P pkgsrc/x11/bwidget/Makefile
P pkgsrc/x11/gdm/Makefile
P pkgsrc/x11/ggiterm/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-mag/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-screensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-session/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-themes/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-themes-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/gnopernicus/Makefile
P pkgsrc/x11/grandr_applet/Makefile
P pkgsrc/x11/gst-plugins0.10-x11/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-engines/Makefile
P pkgsrc/x11/modular-xorg-server/Makefile
P pkgsrc/x11/modular-xorg-server/distinfo
U pkgsrc/x11/modular-xorg-server/patches/patch-ac
U pkgsrc/x11/modular-xorg-server/patches/patch-ae
cvs update: pkgsrc/x11/modular-xorg-server/patches/patch-da is no longer in the 
repository
P pkgsrc/x11/modular-xorg-server/patches/patch-ed
P pkgsrc/x11/modular-xorg-server/patches/patch-ef
P pkgsrc/x11/oneko/Makefile
P pkgsrc/x11/qt2/Makefile
P pkgsrc/x11/qt3/Makefile
P pkgsrc/x11/rep-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-tk/distinfo
P pkgsrc/x11/speyes/Makefile
P pkgsrc/x11/unclutter/Makefile
P pkgsrc/x11/worker/Makefile
P pkgsrc/x11/x2x/Makefile
P pkgsrc/x11/x3270/Makefile
P pkgsrc/x11/xaniroc/Makefile
P pkgsrc/x11/xautolock/Makefile
P pkgsrc/x11/xbindkeys/Makefile
P pkgsrc/x11/xcb/Makefile
P pkgsrc/x11/xcolors/Makefile
P pkgsrc/x11/xcolorsel/Makefile
P pkgsrc/x11/xcursorgen/Makefile
P pkgsrc/x11/xdaemon/Makefile
P pkgsrc/x11/xdaemon2/Makefile
P pkgsrc/x11/xearth/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce3/Makefile


Killing core files:


Updating tar files:
pkgsrc: collecting for .gz ... replacing... collecting for .bz2 ... 
replacing... done

Updating pkgsrc-2008Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2008Q1):


Updating pkgsrc pkgsrc-2008Q1 tar files:
pkgsrc: collecting for .gz ... replacing... collecting for .bz2 ... 
replacing... done


Home | Main Index | Thread Index | Old Index