tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/advancecomp/Makefile
P pkgsrc/archivers/fcrackzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/file-roller/Makefile
P pkgsrc/archivers/par2/Makefile
P pkgsrc/archivers/pdbar/Makefile
P pkgsrc/archivers/pdbar/distinfo
P pkgsrc/archivers/pdbar/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/php-bz2/Makefile
P pkgsrc/archivers/php-zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/php-zlib/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok/Makefile
P pkgsrc/audio/audacity/Makefile
P pkgsrc/audio/aumix/Makefile.common
P pkgsrc/audio/bmp/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-mac/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/bmpx/Makefile
P pkgsrc/audio/easytag/Makefile
P pkgsrc/audio/easytag-current/Makefile
P pkgsrc/audio/flac123/Makefile
P pkgsrc/audio/fluidsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/freealut/Makefile
P pkgsrc/audio/freezetag/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-CDDB/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MP3-Tag/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-Client/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-Queries/Makefile
P pkgsrc/audio/portaudio-devel/Makefile
P pkgsrc/audio/py-ao/Makefile
P pkgsrc/audio/py-cddb/Makefile
P pkgsrc/audio/py-karaoke/Makefile
P pkgsrc/audio/py-mad/Makefile
P pkgsrc/audio/py-mpd/Makefile
P pkgsrc/audio/py-musique/Makefile
P pkgsrc/audio/py-mutagen/Makefile
P pkgsrc/audio/py-ogg/Makefile
P pkgsrc/audio/py-vorbis/Makefile
P pkgsrc/audio/py-xmms/Makefile
P pkgsrc/audio/wmmp/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/blogbench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/bonnie/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/postal/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/postal/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-ac
P pkgsrc/biology/puzzle/Makefile
P pkgsrc/cad/adms/Makefile
P pkgsrc/cad/covered/Makefile
P pkgsrc/cad/covered-current/Makefile
P pkgsrc/cad/gattrib/Makefile
P pkgsrc/cad/pcb/Makefile
P pkgsrc/cad/py-MyHDL/Makefile
P pkgsrc/cad/py-simpy/Makefile
P pkgsrc/cad/vipec/Makefile
P pkgsrc/cad/vipec/distinfo
P pkgsrc/cad/vipec/patches/patch-aa
P pkgsrc/chat/climm/Makefile
P pkgsrc/chat/dircproxy/Makefile
P pkgsrc/chat/dircproxy-devel/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-AIM/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-AOLIM/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-Goofey/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-ICQ2000/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-Jabber/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-POE-Component-IRC/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-POE-Filter-IRCD/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-otr/Makefile
P pkgsrc/chat/psi/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk/Makefile
P pkgsrc/comms/esms/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-pilot-link/Makefile
P pkgsrc/comms/pilot-link/Makefile
P pkgsrc/comms/pilot-link-libs/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Jcode/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Text-Iconv/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-IMAPUtf7/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-Map8/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-UTF8simple/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-nkf/Makefile
P pkgsrc/converters/php-iconv/Makefile
P pkgsrc/converters/psiconv/Makefile
P pkgsrc/converters/py-cjkcodecs/Makefile
P pkgsrc/converters/py-jpCodecs/Makefile
P pkgsrc/converters/py-zhCodecs/Makefile
P pkgsrc/cross/avrdude/Makefile
P pkgsrc/cross/bfd-crunchide/Makefile
P pkgsrc/cross/bfd-mdsetimage/Makefile
P pkgsrc/cross/dasm/Makefile
P pkgsrc/databases/edb/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Ima-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MARC/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MLDBM/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MLDBM-Sync/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Net-MySQL/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Palm/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-ReservedWords/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Statement/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-gdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-perl-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sybperl/Makefile
P pkgsrc/databases/palm-db-tools/Makefile
P pkgsrc/databases/pgpool/Makefile
P pkgsrc/databases/pgtcl/Makefile
P pkgsrc/databases/pgtclng/Makefile
P pkgsrc/databases/php-dba/Makefile
P pkgsrc/databases/php-dbase/Makefile
P pkgsrc/databases/php-dbx/Makefile
P pkgsrc/databases/php-filepro/Makefile
P pkgsrc/databases/php-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/php-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_pgsql/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/php5-mysqli/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql81/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql81-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql81-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql81-tsearch2/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-adminpack/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-tsearch2/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-adminpack/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/pxtools/Makefile
P pkgsrc/databases/py-IndexedCatalog/Makefile
P pkgsrc/databases/py-PgSQL/Makefile
P pkgsrc/databases/py-ZODB/Makefile
P pkgsrc/databases/py-bdb-xml/Makefile
P pkgsrc/databases/py-gdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/py-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/py-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/py-mysqldb/Makefile
P pkgsrc/databases/py-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlite2/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/py-table/Makefile
P pkgsrc/devel/ArX/Makefile
P pkgsrc/devel/ExmanIDE/Makefile
P pkgsrc/devel/SDLmm/Makefile
P pkgsrc/devel/acr/Makefile
P pkgsrc/devel/aegis/Makefile
P pkgsrc/devel/aegis/distinfo
U pkgsrc/devel/aegis/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/allegro/Makefile
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/arena/Makefile
P pkgsrc/devel/at-spi/Makefile
P pkgsrc/devel/atf/Makefile
P pkgsrc/devel/avl/Makefile
P pkgsrc/devel/avltree/Makefile
P pkgsrc/devel/blib/Makefile
P pkgsrc/devel/bouml/Makefile
P pkgsrc/devel/buddy/Makefile
P pkgsrc/devel/byacc/Makefile
P pkgsrc/devel/chmlib/Makefile
P pkgsrc/devel/coconut/Makefile
P pkgsrc/devel/codeville/Makefile
P pkgsrc/devel/cogito/Makefile
P pkgsrc/devel/compiz-bcop/Makefile
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/Makefile
P pkgsrc/devel/cpuflags/Makefile
P pkgsrc/devel/cpuflags/files/Makefile
P pkgsrc/devel/cssc/Makefile
P pkgsrc/devel/cvslock/Makefile
P pkgsrc/devel/cxref/Makefile
P pkgsrc/devel/devIL/Makefile
P pkgsrc/devel/diffutils/Makefile
P pkgsrc/devel/eel/Makefile
P pkgsrc/devel/eet/Makefile
P pkgsrc/devel/exempi/Makefile
P pkgsrc/devel/ffcall/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Interactive/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-LockedFile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Multiplex/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Null/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Pager/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Prompt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Stty/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Tee/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Run/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Shareable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-SharedCache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Inline/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-LDAP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Agent/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-Config/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-DBI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-FileRotate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-LogLite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Make/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Memoize/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Memoize-ExpireLRU/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Dependency/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-RTx/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-Substitute/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Refresh/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Starter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Starter-PBP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Versions-Report/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-NEXT/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-CIDR/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-Netmask/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-OOTools/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-InsideOut/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-Realize-Later/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PAR/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PPI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PV/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Params-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-Yapp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PatchReader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-Critic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-Tidy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl6-Export/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl6-Export-Attrs/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl6-Slurp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-eol/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-via-dynamic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-via-symlink/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Daemon/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-PID-File/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Pidfile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-ProcessTable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Readonly/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Readonly-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Regexp-Assemble/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Regexp-MatchContext/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Regexp-Shellish/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Return-Value/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Rose-Object/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Mirror/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Safe-Hole/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Schedule-RateLimiter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Set-IntSpan/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Set-Scalar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Smart-Comments/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sort-Maker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sort-Versions/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Spiffy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Spoon/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-String-Format/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Install/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Installer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Task-Weaken/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ProgressBar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Prompt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadLine/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadPassword/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Screen/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Size/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-ClassAPI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Harness/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-LongString/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Manifest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Memory-Cycle/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Object/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Perl-Critic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Pod/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Pod-Coverage/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Taint/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-IxHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-moniker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-require/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-VCP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-VCP-Dest-svk/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-WeakRef/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-capitalization/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-glib2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-prefork/Makefile
P pkgsrc/devel/papaya/Makefile
P pkgsrc/devel/pardiff/Makefile
P pkgsrc/devel/pardiff/distinfo
U pkgsrc/devel/pardiff/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/patch/Makefile
P pkgsrc/devel/pcre++/Makefile
P pkgsrc/devel/pcre++/distinfo
P pkgsrc/devel/pcre++/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/php-gettext/Makefile
P pkgsrc/devel/php-gmp/Makefile
P pkgsrc/devel/php-memcache/Makefile
P pkgsrc/devel/php-pcntl/Makefile
P pkgsrc/devel/php-posix/Makefile
P pkgsrc/devel/php-shmop/Makefile
P pkgsrc/devel/php-sysvsem/Makefile
P pkgsrc/devel/php-sysvshm/Makefile
P pkgsrc/devel/physfs/Makefile
P pkgsrc/devel/picp/Makefile
P pkgsrc/devel/picp/distinfo
P pkgsrc/devel/picp/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/pilrc/Makefile
P pkgsrc/devel/ply/Makefile
P pkgsrc/devel/pmccabe/Makefile
P pkgsrc/devel/pth/Makefile
P pkgsrc/devel/pthread-sem/Makefile
P pkgsrc/devel/pthread-sem/files/Makefile
P pkgsrc/devel/py-InlineEgg/Makefile
P pkgsrc/devel/py-Optik/Makefile
P pkgsrc/devel/py-Pyro/Makefile
P pkgsrc/devel/py-TPG/Makefile
P pkgsrc/devel/py-ZopeInterface/Makefile
P pkgsrc/devel/py-at-spi/Makefile
P pkgsrc/devel/py-checker/Makefile
P pkgsrc/devel/py-cheetah/Makefile
P pkgsrc/devel/py-compizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/py-curses/Makefile
P pkgsrc/devel/py-cursespanel/Makefile
P pkgsrc/devel/py-fann/Makefile
P pkgsrc/devel/py-game/Makefile
P pkgsrc/devel/py-generate/Makefile
P pkgsrc/devel/py-kjbuckets/Makefile
P pkgsrc/devel/py-kqueue/Makefile
P pkgsrc/devel/py-logging/Makefile
P pkgsrc/devel/py-newt/Makefile
P pkgsrc/devel/py-unit/Makefile
P pkgsrc/devel/py-unitgui/Makefile
P pkgsrc/devel/py-urwid/Makefile
P pkgsrc/devel/py-zconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/scmcvs/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/Makefile
P pkgsrc/editors/bvi/Makefile
P pkgsrc/editors/conglomerate/Makefile
P pkgsrc/editors/cooledit/Makefile
P pkgsrc/emulators/BasiliskII/Makefile
P pkgsrc/emulators/NeoPop-SDL/Makefile
P pkgsrc/emulators/bochs/Makefile
P pkgsrc/emulators/ckmame/Makefile
P pkgsrc/emulators/dgen/Makefile
P pkgsrc/emulators/fuse/Makefile
P pkgsrc/emulators/fuse-utils/Makefile
P pkgsrc/emulators/pcemu/Makefile
P pkgsrc/fonts/py-TTFQuery/Makefile
P pkgsrc/fonts/py-fonttools/Makefile
P pkgsrc/games/InterLOGIC/Makefile
P pkgsrc/games/KoboDeluxe/Makefile
P pkgsrc/games/abuse/Makefile
P pkgsrc/games/an/Makefile
P pkgsrc/games/aop/Makefile
P pkgsrc/games/aop/distinfo
P pkgsrc/games/aop/patches/patch-aa
P pkgsrc/games/bluemoon/Makefile
P pkgsrc/games/boson/Makefile
P pkgsrc/games/bzflag/Makefile
P pkgsrc/games/crack-attack-sounds/Makefile
P pkgsrc/games/crimsonfields/Makefile
P pkgsrc/games/criticalmass/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client-gtk/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client-gtk2/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-server/Makefile
P pkgsrc/games/d2x/Makefile
P pkgsrc/games/eboard/Makefile
P pkgsrc/games/fillets-ng/Makefile
P pkgsrc/games/fire/Makefile
P pkgsrc/games/flightgear/Makefile
P pkgsrc/games/foobillard/Makefile
P pkgsrc/games/fortune-strfile/Makefile
P pkgsrc/games/freedroid/Makefile
P pkgsrc/games/gamazons/Makefile
P pkgsrc/games/pag/Makefile
P pkgsrc/games/pioneers/Makefile
P pkgsrc/games/plib/Makefile
P pkgsrc/games/prboom/Makefile
P pkgsrc/geography/postgresql81-postgis/Makefile
P pkgsrc/geography/proj-swig/Makefile
P pkgsrc/geography/py-proj/Makefile
P pkgsrc/graphics/Cenon/Makefile
P pkgsrc/graphics/Coin/Makefile
P pkgsrc/graphics/GMT/Makefile
P pkgsrc/graphics/GMT/distinfo
P pkgsrc/graphics/GMT/patches/patch-aa
P pkgsrc/graphics/GMT/patches/patch-ab
P pkgsrc/graphics/GMT/patches/patch-ak
P pkgsrc/graphics/GMT/patches/patch-al
P pkgsrc/graphics/GMT/patches/patch-at
P pkgsrc/graphics/GMT/patches/patch-ba
P pkgsrc/graphics/GUIlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/TiffIO/Makefile
P pkgsrc/graphics/agg/Makefile
P pkgsrc/graphics/blinkenthemes/Makefile
P pkgsrc/graphics/blinkentools/Makefile
P pkgsrc/graphics/cal3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/cinepaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam-doc/Makefile
P pkgsrc/graphics/djvulibre-lib/Makefile
P pkgsrc/graphics/djvulibre-tools/Makefile
P pkgsrc/graphics/dx/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog/Makefile
P pkgsrc/graphics/epeg/Makefile
P pkgsrc/graphics/exif/Makefile
P pkgsrc/graphics/exiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/feh/Makefile
P pkgsrc/graphics/flphoto/Makefile
P pkgsrc/graphics/freeglut/Makefile
P pkgsrc/graphics/freetype/Makefile
P pkgsrc/graphics/hermes/Makefile
P pkgsrc/graphics/hermes/distinfo
P pkgsrc/graphics/hermes/patches/patch-ac
P pkgsrc/graphics/mayavi/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-ExifTool/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-Imlib2/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-Info/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-Size/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-PerlMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-RRDTool-OO/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-SWF-File/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Template-GD/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/pear-Image_Color/Makefile
P pkgsrc/graphics/pgraf/Makefile
P pkgsrc/graphics/pgraf/distinfo
P pkgsrc/graphics/pgraf/patches/patch-ab
P pkgsrc/graphics/pgraf/patches/patch-ac
P pkgsrc/graphics/photopc/Makefile
P pkgsrc/graphics/php-exif/Makefile
P pkgsrc/graphics/pixieplus/Makefile
P pkgsrc/graphics/plotmtv/Makefile
P pkgsrc/graphics/plotutils/Makefile
P pkgsrc/graphics/plotutils-nox11/Makefile
P pkgsrc/graphics/povray/Makefile
P pkgsrc/graphics/pstoedit/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-biggles/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-gd/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib-gtk2/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-piddle/Makefile
P pkgsrc/ham/7plus/Makefile
P pkgsrc/ham/7plus/distinfo
U pkgsrc/ham/7plus/patches/patch-ad
P pkgsrc/inputmethod/ami/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ami/distinfo
U pkgsrc/inputmethod/ami/patches/patch-ab
U pkgsrc/inputmethod/ami/patches/patch-ac
P pkgsrc/inputmethod/anthy/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/canna/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx/Makefile
P pkgsrc/lang/cdl3/Makefile
P pkgsrc/lang/cim/Makefile
P pkgsrc/lang/eag/Makefile
P pkgsrc/lang/fort77/Makefile
P pkgsrc/lang/py-basicproperty/Makefile
P pkgsrc/lang/py-funge/Makefile
P pkgsrc/lang/yap/Makefile
P pkgsrc/mail/alpine/Makefile
P pkgsrc/mail/avenger/Makefile
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/clamav/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attachwarner/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attremover/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-cachesaver/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-dillo-viewer/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-fetchinfo/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-gtkhtml/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-mailmbox/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-newmail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pdf_viewer/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgp/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpinline/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpmime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-rssyl/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-smime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamreport/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-synce/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-tnef/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-trayicon/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-vcalendar/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-exchange/Makefile
P pkgsrc/mail/fix-mime-charset/Makefile
P pkgsrc/mail/freepops/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Charset/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-EncWords/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Lite/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Lite-HTML/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Box/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Ezmlm/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-IMAPClient/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Mbox-MessageParser/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Milter/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-SPF-Query/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-SRS/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Sender/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Sender-Easy/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Webmail-Gmail/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-LMTP/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-SMTP_auth/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Sendmail-AccessDB/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Sendmail-PMilter/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-URI-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-User-Identity/Makefile
P pkgsrc/mail/pear-Auth_SASL/Makefile
P pkgsrc/mail/pear-Mail/Makefile
P pkgsrc/mail/pear-Mail_Mime/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-bdb/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-gdbm/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-ldap/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-mysql/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-odbc/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-postgresql/Makefile
P pkgsrc/mail/php-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/pine/Makefile
P pkgsrc/mail/pine-pgp-filters/Makefile
P pkgsrc/mail/pine-pgp-filters/PLIST
U pkgsrc/mail/pine-pgp-filters/distinfo
cvs update: pkgsrc/mail/pine-pgp-filters/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/mail/pine-pgp-filters/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/mail/pine-pgp-filters/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
U pkgsrc/mail/pine-pgp-filters/patches/patch-ad
P pkgsrc/mail/poppassd/Makefile
P pkgsrc/mail/poppassd/distinfo
P pkgsrc/mail/poppassd/patches/patch-ab
P pkgsrc/mail/proxsmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/pulsar/Makefile
P pkgsrc/mail/pulsar/distinfo
P pkgsrc/mail/pulsar/patches/patch-ab
P pkgsrc/mail/pulsar/patches/patch-ac
P pkgsrc/mail/pulsar/patches/patch-ad
P pkgsrc/mail/pulsar/patches/patch-ae
P pkgsrc/math/calcoo/Makefile
P pkgsrc/math/cln/Makefile
P pkgsrc/math/euler/Makefile
P pkgsrc/math/fftw2/Makefile
P pkgsrc/math/galculator/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Base85/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Bezier/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-FFT/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-GMP/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Interpolate/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-MatrixReal/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Pari/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Random/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Number-Compare/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Number-Latin/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Set-Crontab/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Set-Infinite/Makefile
P pkgsrc/math/pari/Makefile
P pkgsrc/math/pear-Numbers_Roman/Makefile
P pkgsrc/math/pear-Numbers_Words/Makefile
P pkgsrc/math/php-bcmath/Makefile
P pkgsrc/math/pspp/Makefile
P pkgsrc/math/pspp/distinfo
U pkgsrc/math/pspp/patches/patch-ar
P pkgsrc/math/py-Scientific/Makefile
P pkgsrc/math/py-ephem/Makefile
P pkgsrc/math/py-fpconst/Makefile
P pkgsrc/math/py-numarray/Makefile
P pkgsrc/math/py-pytables/Makefile
P pkgsrc/math/py-rpy/Makefile
P pkgsrc/math/py-sympy/Makefile
P pkgsrc/misc/basket/Makefile
P pkgsrc/misc/colorls/Makefile
P pkgsrc/misc/cstream/Makefile
P pkgsrc/misc/deskbar-applet/Makefile
P pkgsrc/misc/dgpsip/Makefile
P pkgsrc/misc/dpkg/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Fuzzy/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Simple/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Mac-Macbinary/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Msgcat/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Search/Makefile
P pkgsrc/misc/php-calendar/Makefile
P pkgsrc/misc/php-mbstring/Makefile
P pkgsrc/misc/pinfo/Makefile
P pkgsrc/misc/pinfo/distinfo
U pkgsrc/misc/pinfo/patches/patch-ad
P pkgsrc/misc/ppower/Makefile
P pkgsrc/misc/pyqt_memaid/Makefile
P pkgsrc/multimedia/acidrip/Makefile
P pkgsrc/multimedia/alevt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/alevt/distinfo
P pkgsrc/multimedia/alevt/patches/patch-aa
P pkgsrc/multimedia/dirac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dumpmpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdstyler/Makefile
P pkgsrc/multimedia/p5-xmltv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/php-ming/Makefile
P pkgsrc/multimedia/py-ming/Makefile
P pkgsrc/net/3proxy/Makefile
P pkgsrc/net/6tunnel/Makefile
P pkgsrc/net/IglooFTP/distinfo
P pkgsrc/net/LaBrea/Makefile
P pkgsrc/net/ORBit/Makefile
P pkgsrc/net/adns/Makefile
P pkgsrc/net/aget/Makefile
P pkgsrc/net/amule/Makefile
P pkgsrc/net/aoe-vblade/Makefile
P pkgsrc/net/bittornado/Makefile
P pkgsrc/net/bittornado-gui/Makefile
P pkgsrc/net/bittorrent/Makefile
P pkgsrc/net/bug-buddy/Makefile
P pkgsrc/net/choparp/Makefile
P pkgsrc/net/clive/Makefile
P pkgsrc/net/coda/Makefile
P pkgsrc/net/dc_gui2/Makefile
P pkgsrc/net/dctc/Makefile
P pkgsrc/net/djbdns-run/Makefile
P pkgsrc/net/dnstracer/Makefile
P pkgsrc/net/docsis/Makefile
P pkgsrc/net/echoping/Makefile
P pkgsrc/net/ed2k-gtk-gui/Makefile
P pkgsrc/net/fmirror/Makefile
P pkgsrc/net/net-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/net-snmp/distinfo
P pkgsrc/net/net-snmp/patches/patch-ep
P pkgsrc/net/p5-IO-Interface/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IO-Socket-Multicast/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Amazon-S3/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Bind/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-CIDR-Lite/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DNSServer/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Daemon/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Dev-MIBLoadOrder/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-FTPSSL/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Gnats/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Google/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-IPv4Addr/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-IPv6Addr/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-IRC/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Ident/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-LDAP-Server/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Libdnet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-NBName/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Packet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Pcap/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-RawIP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Rendezvous/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Server/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-TFTP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Telnet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Telnet-Cisco/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Write/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-XWhois/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Z3950/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-eBay/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Nmap-Parser/Makefile
P pkgsrc/net/p5-POE-Component-Client-DNS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-POE-Component-Client-Ident/Makefile
P pkgsrc/net/p5-POE-Component-SNMP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-RADIUS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SNMP-Info/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SNMP-MIB-Compiler/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SNMP_Session/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SOAP-Lite/Makefile
P pkgsrc/net/p5-X500-DN/Makefile
P pkgsrc/net/p5-ispman/Makefile
P pkgsrc/net/packit/Makefile
P pkgsrc/net/partysip/Makefile
P pkgsrc/net/pchar/Makefile
P pkgsrc/net/pconsole/Makefile
P pkgsrc/net/pear-Net_DIME/Makefile
P pkgsrc/net/pear-Net_Socket/Makefile
P pkgsrc/net/pear-Net_URL/Makefile
P pkgsrc/net/pfnet/Makefile
P pkgsrc/net/php-ftp/Makefile
P pkgsrc/net/php-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/php-sockets/Makefile
P pkgsrc/net/php-xmlrpc/Makefile
P pkgsrc/net/php-yaz/Makefile
P pkgsrc/net/php5-soap/Makefile
P pkgsrc/net/poink/Makefile
P pkgsrc/net/portmap/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns-ldap/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns-mysql/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns-pgsql/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns-sqlite/Makefile
P pkgsrc/net/pptp/Makefile
P pkgsrc/net/pptp/distinfo
P pkgsrc/net/pptp/patches/patch-ah
P pkgsrc/net/proftpd/Makefile
P pkgsrc/net/proxycheck/Makefile
P pkgsrc/net/puf/Makefile
P pkgsrc/net/pure-ftpd/Makefile
P pkgsrc/net/py-GeoIP/Makefile
P pkgsrc/net/py-IP/Makefile
P pkgsrc/net/py-METAR/Makefile
P pkgsrc/net/py-adns/Makefile
P pkgsrc/net/py-google/Makefile
P pkgsrc/net/py-kenosis/Makefile
P pkgsrc/net/py-libdnet/Makefile
P pkgsrc/net/py-libpcap/Makefile
P pkgsrc/net/py-medusa/Makefile
P pkgsrc/net/py-mimelib/Makefile
P pkgsrc/net/py-soaplib/Makefile
P pkgsrc/net/py-soappy/Makefile
P pkgsrc/net/py-spreadmodule/Makefile
P pkgsrc/net/py-twisted/Makefile
P pkgsrc/net/py-twisted-docs/Makefile
P pkgsrc/net/py-zsi/Makefile
P pkgsrc/net/pygopherd/Makefile
P pkgsrc/net/qadsl/Makefile
P pkgsrc/news/cg/Makefile
P pkgsrc/parallel/p5-Parallel-Pvm/Makefile
P pkgsrc/parallel/pvm3/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/autoswc/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/binpatch/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/cdpack/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/dfdisk/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pbulk/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pbulk/files/pbulk/scripts/pkg-build
P pkgsrc/pkgtools/pkg_alternatives/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_chk/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_comp/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_notify/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_select/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkgse/Makefile
P pkgsrc/print/LPRng/Makefile
P pkgsrc/print/LPRng-doc/Makefile
P pkgsrc/print/a2ps/Makefile
P pkgsrc/print/abc2ps/Makefile
P pkgsrc/print/abcm2ps/Makefile
P pkgsrc/print/abcm2ps/distinfo
P pkgsrc/print/abcm2ps/patches/patch-aa
P pkgsrc/print/acroread7/Makefile
P pkgsrc/print/acroread8/Makefile
P pkgsrc/print/adobeps-win/Makefile
P pkgsrc/print/apsfilter/Makefile
P pkgsrc/print/auctex/Makefile
P pkgsrc/print/bibtool/Makefile
P pkgsrc/print/evince/Makefile
P pkgsrc/print/evince-nautilus/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic-filters-cups/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic-ppds-cups/Makefile
P pkgsrc/print/p5-PostScript-MailLabels/Makefile
P pkgsrc/print/papersize/Makefile
P pkgsrc/print/pcps/Makefile
P pkgsrc/print/pdfjam/Makefile
P pkgsrc/print/pdflib/Makefile
P pkgsrc/print/pdflib/Makefile.common
P pkgsrc/print/pdflib-lite/Makefile
P pkgsrc/print/php-pdflib/Makefile
P pkgsrc/print/pnm2ppa/Makefile
P pkgsrc/print/pnm2ppa/distinfo
P pkgsrc/print/pnm2ppa/patches/patch-aa
P pkgsrc/print/pscal/Makefile
P pkgsrc/print/psify/Makefile
P pkgsrc/print/psjoin/Makefile
P pkgsrc/print/pslib/Makefile
P pkgsrc/print/psutils/Makefile
P pkgsrc/print/py-pslib/Makefile
P pkgsrc/print/py-reportlab/Makefile
P pkgsrc/print/py-reportlab-renderPM/Makefile
P pkgsrc/security/AiCA/Makefile
P pkgsrc/security/AiSSLtelnet/Makefile
P pkgsrc/security/Bastille/Makefile
P pkgsrc/security/CSP/Makefile
P pkgsrc/security/CoolKey/Makefile
P pkgsrc/security/MyPasswordSafe/Makefile
P pkgsrc/security/aide/Makefile
P pkgsrc/security/aide06/Makefile
P pkgsrc/security/amap/Makefile
P pkgsrc/security/amavis-perl/Makefile
P pkgsrc/security/amavisd-new/Makefile
P pkgsrc/security/antonym/Makefile
P pkgsrc/security/beecrypt/Makefile
P pkgsrc/security/dirb/Makefile
P pkgsrc/security/egd/Makefile
P pkgsrc/security/fsh/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-SSH/Makefile
P pkgsrc/security/p5-SHA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-String-Random/Makefile
P pkgsrc/security/pam-af/Makefile
P pkgsrc/security/pam-af/distinfo
P pkgsrc/security/pam-af/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/pam-ldap/Makefile
P pkgsrc/security/pam-mysql/Makefile
P pkgsrc/security/pam-radius/Makefile
P pkgsrc/security/pcsc-lite/Makefile
P pkgsrc/security/pgp2/Makefile
P pkgsrc/security/pgp5/Makefile
P pkgsrc/security/pgpenvelope/Makefile
P pkgsrc/security/php-mcrypt/Makefile
P pkgsrc/security/php-mhash/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry/Makefile
P pkgsrc/security/portsentry/Makefile
P pkgsrc/security/portsentry/distinfo
P pkgsrc/security/portsentry/patches/patch-ac
P pkgsrc/security/prelude-pflogger/Makefile
P pkgsrc/security/prelude-pflogger/distinfo
P pkgsrc/security/prelude-pflogger/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/prngd/Makefile
P pkgsrc/security/pscan/Makefile
P pkgsrc/security/putty/Makefile
P pkgsrc/security/pwsafe/Makefile
P pkgsrc/security/py-OpenSSL/Makefile
P pkgsrc/security/py-crack/Makefile
P pkgsrc/security/py-gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/py-gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/py-m2crypto/Makefile
P pkgsrc/security/py-mcrypt/Makefile
P pkgsrc/security/py-paramiko/Makefile
P pkgsrc/security/py-smbpasswd/Makefile
P pkgsrc/security/py-tlslite/Makefile
P pkgsrc/security/pyca/Makefile
P pkgsrc/shells/posh/Makefile
P pkgsrc/sysutils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/acpidump/Makefile
P pkgsrc/sysutils/adjustkernel/Makefile
P pkgsrc/sysutils/adtool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/amanda/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ccd2iso/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ccze/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cdbkup/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cdrkit/Makefile
P pkgsrc/sysutils/checkpassword-pam/Makefile
P pkgsrc/sysutils/clex/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-qt3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dd_rhelp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dmesg2gif/Makefile
P pkgsrc/sysutils/easydiskpasswd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/etcmanage/Makefile
P pkgsrc/sysutils/fakeroot/Makefile
P pkgsrc/sysutils/fatback/Makefile
P pkgsrc/sysutils/file/Makefile
P pkgsrc/sysutils/free/Makefile
P pkgsrc/sysutils/fsv/Makefile
P pkgsrc/sysutils/fsviewer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nrg2iso/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Lchown/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-CpuLoad/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-Hostname-Long/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Unix-ConfigFile/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Unix-Syslog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/pear-Log/Makefile
P pkgsrc/sysutils/pflogsumm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/pftop/Makefile
P pkgsrc/sysutils/pscpug/Makefile
P pkgsrc/sysutils/pscpug/distinfo
P pkgsrc/sysutils/pscpug/patches/patch-aa
P pkgsrc/sysutils/psmisc/Makefile
P pkgsrc/sysutils/pv/Makefile
P pkgsrc/sysutils/pwgen/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-gnome-menus/Makefile
P pkgsrc/textproc/GutenMark/Makefile
P pkgsrc/textproc/GutenMark-words/Makefile
P pkgsrc/textproc/Markdown/Makefile
P pkgsrc/textproc/WordNet/Makefile
P pkgsrc/textproc/aiksaurus/Makefile
P pkgsrc/textproc/antiword/Makefile
P pkgsrc/textproc/antiword/distinfo
P pkgsrc/textproc/antiword/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/aspell-breton/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-catalan/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-czech/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-dutch/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-english/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-esperanto/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-francais/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-gaeilge/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-german/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-greek/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-italian/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-norwegian/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-polish/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-portuguese/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-romanian/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-russian/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-spanish/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-svenska/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-ukrainian/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-welsh/Makefile
P pkgsrc/textproc/dblatex/Makefile
P pkgsrc/textproc/dict-client/Makefile
P pkgsrc/textproc/eblook/Makefile
P pkgsrc/textproc/enca/Makefile
P pkgsrc/textproc/freepwing/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Inflect/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Numbers-Ordinate/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Sentence/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Preferred/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Stem-Snowball/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Net-Dict/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Number-Format/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PDF/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PDF-Create/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Escapes/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-POM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Simple/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Tests/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Tree/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Regexp-Common/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Approx/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-CRC32/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-ShellQuote/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-Number-Format/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Autoformat/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CSV-Hash/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CSV_XS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Context-EitherSide/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-DelimMatch/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Diff-HTML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Emoticon/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Emoticon-MSN/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Format/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Glob/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Kakasi/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-LevenshteinXS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Markdown/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-PDF/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Quoted/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Reflow/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Reform/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-RewriteRules/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Shellwords/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Substitute/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Tabs+Wrap/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Unaccent/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Wrapper/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-vCard/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-vFile-asData/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-SimpleFeed/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-Stream/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-AutoWriter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Checker/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Clean/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-DOM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Dumper/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-BufferText/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-DOMFilter-LibXML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-DetectWS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-Reindent/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-SAXT/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Grove/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Handler-Trees/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Handler-YAWriter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXML-Common/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXML-Iterator/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXSLT/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Node/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-NodeFilter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RAI/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RSS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RSS-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RegExp/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX-Writer/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Sablotron/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SemanticDiff/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Stream/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Twig/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-UM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Writer-String/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XPath/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XQL/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XSLT/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XUpdate-LibXML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Xerces/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-iCal-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-libxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-native-hyperestraier/Makefile
P pkgsrc/textproc/par/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-json/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-pspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-wddx/Makefile
P pkgsrc/textproc/php4-domxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/php4-xslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/php5-dom/Makefile
P pkgsrc/textproc/php5-xsl/Makefile
P pkgsrc/textproc/po4a/Makefile
P pkgsrc/textproc/postgresql-autodoc/Makefile
P pkgsrc/textproc/psgml-mode/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-Excelerator/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-FourSuite/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-HappyDoc/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-Reverend/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-SimpleParse/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-X/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-cmTemplate/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-csv/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-feedparser/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-gdick/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-gnosis-utils/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-html2text/Makefile
P pkgsrc/textproc/xp/Makefile
P pkgsrc/textproc/xt/Makefile
P pkgsrc/time/anacron/Makefile
P pkgsrc/time/bbdate/Makefile
P pkgsrc/time/cairo-clock/Makefile
P pkgsrc/time/catclock/Makefile
P pkgsrc/time/evolution-webcal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Rose-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Schedule-Cron-Events/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Duration/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Format/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Interval/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Period/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Piece/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-TAI64/Makefile
P pkgsrc/time/pcal/Makefile
P pkgsrc/time/pclock/Makefile
P pkgsrc/time/pclock/distinfo
P pkgsrc/time/pclock/patches/patch-aa
P pkgsrc/time/pear-Date/Makefile
P pkgsrc/time/phoon/Makefile
P pkgsrc/time/phoon/distinfo
P pkgsrc/time/phoon/patches/patch-aa
P pkgsrc/time/plan/Makefile
P pkgsrc/time/planner/Makefile
P pkgsrc/time/polclock/Makefile
P pkgsrc/time/projclock/Makefile
P pkgsrc/time/ptimetracker/Makefile
P pkgsrc/time/py-dateutil/Makefile
P pkgsrc/time/py-mxDateTime/Makefile
P pkgsrc/wm/9wm/Makefile
P pkgsrc/wm/aewm++/Makefile
P pkgsrc/wm/amaterus/Makefile
P pkgsrc/wm/amiwm/Makefile
P pkgsrc/wm/bbconf/Makefile
P pkgsrc/wm/bbkeys/Makefile
P pkgsrc/wm/bbkeys09/Makefile
P pkgsrc/wm/blackbox/Makefile
P pkgsrc/wm/blackbox70/Makefile
P pkgsrc/wm/ccsm/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-extra/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/Makefile
P pkgsrc/wm/cwm/Makefile
P pkgsrc/wm/e16menuedit2/Makefile
P pkgsrc/wm/enlightenment/Makefile
P pkgsrc/wm/evilwm/Makefile
P pkgsrc/wm/fluxbox/Makefile
P pkgsrc/wm/pekwm/Makefile
P pkgsrc/wm/pwm/Makefile
P pkgsrc/wm/pwm/distinfo
P pkgsrc/wm/pwm/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/SpeedyCGI/Makefile
P pkgsrc/www/adzap/Makefile
P pkgsrc/www/album/Makefile
P pkgsrc/www/album_themes/Makefile
P pkgsrc/www/analog/Makefile
P pkgsrc/www/ap-Embperl/Makefile
P pkgsrc/www/ap-auth-mysql/Makefile
P pkgsrc/www/ap-dav/Makefile
P pkgsrc/www/ap-dtcl/Makefile
P pkgsrc/www/ap-php/Makefile
P pkgsrc/www/ap-rivet/Makefile
P pkgsrc/www/ap-ruby/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-xradius/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-fcgid/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-perl/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-python/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-subversion/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-wsgi/Makefile
P pkgsrc/www/apache22/Makefile
P pkgsrc/www/apache22/distinfo
U pkgsrc/www/apache22/patches/patch-ab
P pkgsrc/www/apachetop/Makefile
P pkgsrc/www/bluefish/Makefile
P pkgsrc/www/cgicc/Makefile
P pkgsrc/www/checkbot/Makefile
P pkgsrc/www/drivel/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany-extensions/Makefile
P pkgsrc/www/ffproxy/Makefile
P pkgsrc/www/galeon/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Jemplate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Archive-Cvs/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Archive-Rcs/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-BreadCrumbs/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Edit-RequireUserName/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Favorites/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-HtmlBlocks/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Icons-Gnome/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-NewPage/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-PagePrivacy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-ParagraphBlocks/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-PreformattedBlocks/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-RecentChanges/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Revisions/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Scode/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Search/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Simple-Server-HTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-UserPreferences/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Wikiwyg/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Zipcode/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Authen-Negotiate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Authen-Wsse/Makefile
P pkgsrc/www/p5-MasonX-Request-WithApacheSession/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Multilingual/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Stash-EscapeHTML/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Test-WWW-Mechanize/Makefile
P pkgsrc/www/p5-VRML/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Facebook-API/Makefile
P pkgsrc/www/p5-libapreq2/Makefile
P pkgsrc/www/paros/Makefile
P pkgsrc/www/pear-HTML_Common/Makefile
P pkgsrc/www/php-FastTemplate/Makefile
P pkgsrc/www/php-apc/Makefile
P pkgsrc/www/php-curl/Makefile
P pkgsrc/www/php-eaccelerator/Makefile
P pkgsrc/www/php4-apc/Makefile
P pkgsrc/www/plone25/Makefile
P pkgsrc/www/plone3/Makefile
P pkgsrc/www/py-clearsilver/Makefile
P pkgsrc/www/py-curl/Makefile
P pkgsrc/www/py-nevow/Makefile
P pkgsrc/www/py-webpy/Makefile
P pkgsrc/www/tidy/Makefile
P pkgsrc/www/tidy/PLIST
P pkgsrc/x11/9term/Makefile
P pkgsrc/x11/9term/distinfo
P pkgsrc/x11/9term/patches/patch-ac
P pkgsrc/x11/Xaw-Xpm/Makefile
P pkgsrc/x11/Xbae/Makefile
P pkgsrc/x11/Xcomposite/Makefile
P pkgsrc/x11/XmHTML/Makefile
P pkgsrc/x11/acidlaunch/Makefile
P pkgsrc/x11/alacarte/Makefile
P pkgsrc/x11/antiright/Makefile
P pkgsrc/x11/asnap/Makefile
P pkgsrc/x11/aterm/Makefile
P pkgsrc/x11/eterm/Makefile
P pkgsrc/x11/fox/Makefile
P pkgsrc/x11/gnopernicus/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs3/Makefile
P pkgsrc/x11/mowitz/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-X11-Protocol/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/paragui/Makefile
P pkgsrc/x11/py-Pmw/Makefile
P pkgsrc/x11/py-Tk/Makefile
P pkgsrc/x11/py-Xlib/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt2-sip/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt3-base/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt3-modules/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt3-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt3-sip/Makefile
P pkgsrc/x11/py-wxWidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4/Makefile.common
P pkgsrc/x11/qt4-libs/Makefile.common


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2008Q1):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index