tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/distinfo
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/distinfo
P pkgsrc/audio/alsa-utils/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-utils/distinfo
P pkgsrc/chat/weechat/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/distinfo
P pkgsrc/databases/mongo-tools/Makefile
P pkgsrc/databases/mongo-tools/distinfo
P pkgsrc/devel/cvsgraph/Makefile
U pkgsrc/devel/cvsgraph/distinfo
P pkgsrc/devel/glib2/Makefile
P pkgsrc/devel/glib2/distinfo
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gmodule_gmodule-dl.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gmodule_gmodule.c
P pkgsrc/devel/py-astroid/Makefile
P pkgsrc/devel/py-astroid/PLIST
U pkgsrc/devel/py-astroid/distinfo
P pkgsrc/devel/py-codespell/Makefile
U pkgsrc/devel/py-codespell/distinfo
P pkgsrc/devel/py-pylint/Makefile
P pkgsrc/devel/py-pylint/PLIST
U pkgsrc/devel/py-pylint/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2021
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/fonts/Inter-UI/Makefile
P pkgsrc/fonts/Inter-UI/PLIST
U pkgsrc/fonts/Inter-UI/distinfo
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/PLIST
P pkgsrc/misc/stellarium/distinfo
P pkgsrc/net/freeradius/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/PLIST
P pkgsrc/www/firefox/distinfo
P pkgsrc/www/firefox/files/node-wrapper.sh
P pkgsrc/www/firefox/patches/patch-js_src_vm_ArrayBufferObject.cpp
P pkgsrc/www/firefox/patches/patch-media_webrtc_trunk_webrtc_modules_video__capture_linux_device__info__linux.cc
P pkgsrc/www/firefox/patches/patch-mozglue_misc_Uptime.cpp
P pkgsrc/www/firefox-l10n/Makefile
U pkgsrc/www/firefox-l10n/distinfo
P pkgsrc/www/so/Makefile
P pkgsrc/www/so/cargo-depends.mk
P pkgsrc/www/so/distinfo
U pkgsrc/x11/gnome-desktop3/DESCR
P pkgsrc/x11/gnome-desktop3/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop3/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-desktop3/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2021Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2021Q2):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index