tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/Makefile
U pkgsrc/archivers/hs-tar/DESCR
U pkgsrc/archivers/hs-tar/Makefile
U pkgsrc/archivers/hs-tar/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/hs-tar/distinfo
P pkgsrc/audio/Makefile
cvs update: `pkgsrc/audio/albumplayer/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/albumplayer/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/albumplayer/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/albumplayer/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/albumplayer/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-library_cc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-mcs_gtk-bind.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-plugins_vfs_container_libcontainer__folder.cc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_amazon.cc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_debug.cc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_debug.hh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_dialog-progress_hh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_dialog-simple-progress_hh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_hal_hh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_jamendodata-libxml2-sax_cc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_lastfm.cc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_library_hh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_logger_hh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_parser_xpath.cc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_playbacksource_cc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_playbacksource_hh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_sanity_h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_shell.cc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_shell_hh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_ui-part-cdda.hh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_ui-part-podcasts_hh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_uri.cc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_urihandler_hh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-src_util-file.cc' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/exaile/Makefile
P pkgsrc/audio/exaile/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/cbindgen/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-code-page/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-code-page/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-code-page/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-code-page/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-fingertree/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-fingertree/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-fingertree/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-fingertree/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-fsnotify/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-fsnotify/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-fsnotify/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-fsnotify/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-lukko/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-lukko/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-lukko/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-lukko/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-optparse-applicative/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-optparse-applicative/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-optparse-applicative/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-optparse-applicative/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-parser-combinators/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-parser-combinators/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-parser-combinators/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-parser-combinators/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-terminal-size/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-terminal-size/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-terminal-size/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-terminal-size/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-ffi/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-ffi/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-ffi/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-pastel/DESCR
U pkgsrc/devel/ruby-pastel/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-pastel/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-pastel/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-tty-box/DESCR
U pkgsrc/devel/ruby-tty-box/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-tty-box/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-tty-box/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-tty-color/DESCR
U pkgsrc/devel/ruby-tty-color/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-tty-color/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-tty-color/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-tty-cursor/DESCR
U pkgsrc/devel/ruby-tty-cursor/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-tty-cursor/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-tty-cursor/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-tty-prompt/DESCR
U pkgsrc/devel/ruby-tty-prompt/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-tty-prompt/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-tty-prompt/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-tty-reader/DESCR
U pkgsrc/devel/ruby-tty-reader/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-tty-reader/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-tty-reader/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-tty-screen/DESCR
U pkgsrc/devel/ruby-tty-screen/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-tty-screen/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-tty-screen/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-wisper/ALTERNATIVES
U pkgsrc/devel/ruby-wisper/DESCR
U pkgsrc/devel/ruby-wisper/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-wisper/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-wisper/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-zeitwerk/DESCR
U pkgsrc/devel/ruby-zeitwerk/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-zeitwerk/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-zeitwerk/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2020
P pkgsrc/doc/pkgsrc.html
P pkgsrc/doc/pkgsrc.txt
P pkgsrc/doc/guide/files/fixes.xml
P pkgsrc/doc/guide/files/using.xml
P pkgsrc/graphics/ansilove/Makefile
U pkgsrc/graphics/ansilove/distinfo
P pkgsrc/graphics/babl/Makefile
P pkgsrc/graphics/libansilove/Makefile
U pkgsrc/graphics/libansilove/distinfo
P pkgsrc/graphics/libfpx/Makefile
U pkgsrc/graphics/libfpx/distinfo
U pkgsrc/graphics/libfpx/patches/patch-configure.ac
cvs update: `pkgsrc/graphics/libfpx/patches/patch-fpx_f__fpxvw.cpp' is no longer in the repository
U pkgsrc/graphics/libfpx/patches/patch-fpxlib-config.h.in
U pkgsrc/graphics/libfpx/patches/patch-ole_olecomm.h
cvs update: `pkgsrc/graphics/libfpx/patches/patch-oless_dir.cxx' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/graphics/libfpx/patches/patch-oless_docfile.cxx' is no longer in the repository
P pkgsrc/graphics/librsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/librsvg/distinfo
U pkgsrc/graphics/librsvg/patches/patch-Makefile.in
P pkgsrc/lang/rust/Makefile
P pkgsrc/lang/rust/cargo.mk
P pkgsrc/math/Makefile
U pkgsrc/math/hs-ieee754/DESCR
U pkgsrc/math/hs-ieee754/Makefile
U pkgsrc/math/hs-ieee754/buildlink3.mk
U pkgsrc/math/hs-ieee754/distinfo
P pkgsrc/misc/Makefile
U pkgsrc/misc/cabal-install/DESCR
U pkgsrc/misc/cabal-install/Makefile
U pkgsrc/misc/cabal-install/distinfo
U pkgsrc/misc/cabal-install/patches/patch-Distribution_Client_Security_HTTP.hs
U pkgsrc/misc/cabal-install/patches/patch-cabal-install.cabal
cvs update: `pkgsrc/misc/gok/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/misc/gok/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/misc/gok/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/misc/gok/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/misc/gok/patches/patch-configure' is no longer in the repository
U pkgsrc/misc/ruby-license-acceptance/DESCR
U pkgsrc/misc/ruby-license-acceptance/Makefile
U pkgsrc/misc/ruby-license-acceptance/PLIST
U pkgsrc/misc/ruby-license-acceptance/distinfo
P pkgsrc/mk/haskell.mk
P pkgsrc/mk/build/build.mk
P pkgsrc/net/Makefile
U pkgsrc/net/hs-resolv/DESCR
U pkgsrc/net/hs-resolv/Makefile
U pkgsrc/net/hs-resolv/buildlink3.mk
U pkgsrc/net/hs-resolv/distinfo
U pkgsrc/net/ruby-train-core/DESCR
U pkgsrc/net/ruby-train-core/Makefile
U pkgsrc/net/ruby-train-core/PLIST
U pkgsrc/net/ruby-train-core/distinfo
U pkgsrc/net/ruby-train-winrm/DESCR
U pkgsrc/net/ruby-train-winrm/Makefile
U pkgsrc/net/ruby-train-winrm/PLIST
U pkgsrc/net/ruby-train-winrm/distinfo
U pkgsrc/net/ruby-winrm/ALTERNATIVES
U pkgsrc/net/ruby-winrm/DESCR
U pkgsrc/net/ruby-winrm/Makefile
U pkgsrc/net/ruby-winrm/PLIST
U pkgsrc/net/ruby-winrm/distinfo
U pkgsrc/net/ruby-winrm-fs/ALTERNATIVES
U pkgsrc/net/ruby-winrm-fs/DESCR
U pkgsrc/net/ruby-winrm-fs/Makefile
U pkgsrc/net/ruby-winrm-fs/PLIST
U pkgsrc/net/ruby-winrm-fs/distinfo
P pkgsrc/pkgtools/pkgclean/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkgclean/files/pkgclean.sh
P pkgsrc/security/Makefile
U pkgsrc/security/hs-hackage-security/DESCR
U pkgsrc/security/hs-hackage-security/Makefile
U pkgsrc/security/hs-hackage-security/buildlink3.mk
U pkgsrc/security/hs-hackage-security/distinfo
U pkgsrc/security/ruby-ed25519/DESCR
U pkgsrc/security/ruby-ed25519/Makefile
U pkgsrc/security/ruby-ed25519/PLIST
U pkgsrc/security/ruby-ed25519/distinfo
U pkgsrc/security/ruby-gssapi/DESCR
U pkgsrc/security/ruby-gssapi/Makefile
U pkgsrc/security/ruby-gssapi/PLIST
U pkgsrc/security/ruby-gssapi/distinfo
P pkgsrc/sysutils/exa/Makefile
P pkgsrc/textproc/Makefile
P pkgsrc/textproc/bat/Makefile
U pkgsrc/textproc/hs-annotated-wl-pprint/DESCR
U pkgsrc/textproc/hs-annotated-wl-pprint/Makefile
U pkgsrc/textproc/hs-annotated-wl-pprint/buildlink3.mk
U pkgsrc/textproc/hs-annotated-wl-pprint/distinfo
U pkgsrc/textproc/hs-ansi-wl-pprint/DESCR
U pkgsrc/textproc/hs-ansi-wl-pprint/Makefile
U pkgsrc/textproc/hs-ansi-wl-pprint/buildlink3.mk
U pkgsrc/textproc/hs-ansi-wl-pprint/distinfo
U pkgsrc/textproc/hs-ansi-wl-pprint/patches/patch-ansi-wl-pprint.cabal
U pkgsrc/textproc/hs-cheapskate/DESCR
U pkgsrc/textproc/hs-cheapskate/Makefile
U pkgsrc/textproc/hs-cheapskate/buildlink3.mk
U pkgsrc/textproc/hs-cheapskate/distinfo
U pkgsrc/textproc/hs-cheapskate/patches/patch-Cheapskate_ParserCombinators.hs
U pkgsrc/textproc/hs-css-text/DESCR
U pkgsrc/textproc/hs-css-text/Makefile
U pkgsrc/textproc/hs-css-text/buildlink3.mk
U pkgsrc/textproc/hs-css-text/distinfo
U pkgsrc/textproc/hs-megaparsec/DESCR
U pkgsrc/textproc/hs-megaparsec/Makefile
U pkgsrc/textproc/hs-megaparsec/buildlink3.mk
U pkgsrc/textproc/hs-megaparsec/distinfo
U pkgsrc/textproc/hs-regex-tdfa/DESCR
U pkgsrc/textproc/hs-regex-tdfa/Makefile
U pkgsrc/textproc/hs-regex-tdfa/buildlink3.mk
U pkgsrc/textproc/hs-regex-tdfa/distinfo
U pkgsrc/textproc/hs-regex-tdfa/files/Setup.hs
P pkgsrc/textproc/ripgrep/Makefile
U pkgsrc/textproc/ruby-gyoku/DESCR
U pkgsrc/textproc/ruby-gyoku/Makefile
U pkgsrc/textproc/ruby-gyoku/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-gyoku/distinfo
U pkgsrc/textproc/ruby-nori/DESCR
U pkgsrc/textproc/ruby-nori/Makefile
U pkgsrc/textproc/ruby-nori/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-nori/distinfo
U pkgsrc/textproc/ruby-strings/DESCR
U pkgsrc/textproc/ruby-strings/Makefile
U pkgsrc/textproc/ruby-strings/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-strings/distinfo
U pkgsrc/textproc/ruby-strings-ansi/DESCR
U pkgsrc/textproc/ruby-strings-ansi/Makefile
U pkgsrc/textproc/ruby-strings-ansi/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-strings-ansi/distinfo
U pkgsrc/textproc/ruby-unicode_utils/DESCR
U pkgsrc/textproc/ruby-unicode_utils/Makefile
U pkgsrc/textproc/ruby-unicode_utils/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-unicode_utils/distinfo
P pkgsrc/wm/fvwm/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm/options.mk
P pkgsrc/wm/velox/Makefile
P pkgsrc/wm/velox/distinfo
P pkgsrc/www/Makefile
cvs update: `pkgsrc/www/drivel/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/drivel/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/drivel/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/drivel/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/drivel/hacks.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/drivel/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/drivel/patches/patch-src_xmlrpc.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/www/geckodriver/Makefile
U pkgsrc/www/hs-xss-sanitize/DESCR
U pkgsrc/www/hs-xss-sanitize/Makefile
U pkgsrc/www/hs-xss-sanitize/buildlink3.mk
U pkgsrc/www/hs-xss-sanitize/distinfo
P pkgsrc/www/logswan/Makefile
U pkgsrc/www/logswan/distinfo
P pkgsrc/www/nginx/Makefile
P pkgsrc/www/nginx/distinfo
U pkgsrc/www/nginx/patches/patch-src_http_ngx__http__special__response.c
U pkgsrc/www/ruby-http-accept/DESCR
U pkgsrc/www/ruby-http-accept/Makefile
U pkgsrc/www/ruby-http-accept/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-http-accept/distinfo
U pkgsrc/www/ruby-http-parser/DESCR
U pkgsrc/www/ruby-http-parser/Makefile
U pkgsrc/www/ruby-http-parser/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-http-parser/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-rouge/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-rouge/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-rouge/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2019Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2019Q4):
? pkgsrc/PKGDB


Home | Main Index | Thread Index | Old Index