tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-zipstream/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-zipstream/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-zipstream/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-zipstream/distinfo
P pkgsrc/audio/csound6/Makefile
P pkgsrc/audio/csound6-manual/Makefile
P pkgsrc/audio/csound6-manual/PLIST
P pkgsrc/audio/ncmpc/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/glmark2/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/hbench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/iozone/options.mk
P pkgsrc/benchmarks/netperf/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/skampi/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/sysbench/options.mk
P pkgsrc/benchmarks/ubench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/xengine/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk-sounds-native/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk15/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk16/Makefile
P pkgsrc/comms/binkd/Makefile
P pkgsrc/comms/conserver8/options.mk
P pkgsrc/comms/dfu-util/Makefile
P pkgsrc/comms/estic/Makefile
P pkgsrc/comms/hylafax/options.mk
P pkgsrc/comms/java-rxtx/Makefile
P pkgsrc/comms/kermit/Makefile
P pkgsrc/comms/malsync/Makefile
P pkgsrc/comms/modemd/Makefile
P pkgsrc/comms/multisync-gui/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Asterisk/Makefile
P pkgsrc/comms/scmxx/Makefile
P pkgsrc/comms/xtel/Makefile
P pkgsrc/converters/autoconvert/Makefile
P pkgsrc/converters/docx2txt/Makefile
P pkgsrc/converters/gbase/Makefile
P pkgsrc/converters/hztty/Makefile
P pkgsrc/converters/ish/Makefile
P pkgsrc/converters/ja-dvi2tty/Makefile
P pkgsrc/converters/kcc/Makefile
P pkgsrc/converters/libiconv/builtin.mk
P pkgsrc/converters/libiconv/hacks.mk
P pkgsrc/converters/libmspub/Makefile
P pkgsrc/converters/libvisio/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-JSON-Any/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-JSON-XS-VersionOneAndTwo/Makefile
P pkgsrc/converters/py-jpCodecs/Makefile
P pkgsrc/converters/py-yenc/Makefile
P pkgsrc/converters/py-zfec/Makefile
P pkgsrc/converters/py-zhCodecs/Makefile
P pkgsrc/converters/qrencode/Makefile
P pkgsrc/converters/qrencode/options.mk
P pkgsrc/converters/recode/Makefile
P pkgsrc/converters/rss2html/Makefile
P pkgsrc/converters/ruby-romkan/Makefile
P pkgsrc/converters/skf/Makefile
P pkgsrc/converters/smbchartool/Makefile
P pkgsrc/converters/unoconv/Makefile
P pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/Makefile
P pkgsrc/converters/xdeview/Makefile
P pkgsrc/devel/ExmanIDE/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf/Makefile
P pkgsrc/devel/MoarVM/Makefile
P pkgsrc/devel/RBTools/Makefile
P pkgsrc/devel/ZenTest/Makefile
P pkgsrc/devel/accerciser/Makefile
P pkgsrc/devel/acme/Makefile
P pkgsrc/devel/acme/hacks.mk
P pkgsrc/devel/afl/Makefile
P pkgsrc/devel/argp/builtin.mk
P pkgsrc/devel/at-spi2-atk/Makefile
P pkgsrc/devel/at-spi2-core/Makefile
P pkgsrc/devel/atk/Makefile
P pkgsrc/devel/automake14/Makefile
P pkgsrc/devel/avltree/Makefile
P pkgsrc/devel/bcc/Makefile
P pkgsrc/devel/binutils/Makefile
P pkgsrc/devel/binutils/builtin.mk
P pkgsrc/devel/boa-constructor/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-build/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-libs/Makefile
P pkgsrc/devel/breezy/Makefile
P pkgsrc/devel/bugzilla/Makefile
P pkgsrc/devel/bugzilla/options.mk
P pkgsrc/devel/bzr/Makefile
P pkgsrc/devel/bzr-explorer/Makefile
P pkgsrc/devel/bzr-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/bzr-svn/Makefile
P pkgsrc/devel/bzrtools/Makefile
P pkgsrc/devel/calltree-perl/Makefile
P pkgsrc/devel/cdk/builtin.mk
P pkgsrc/devel/cgen/Makefile
P pkgsrc/devel/coccinelle/Makefile
P pkgsrc/devel/coconut/Makefile
P pkgsrc/devel/codeville/Makefile
P pkgsrc/devel/cogito/Makefile
P pkgsrc/devel/compiz-bcop/Makefile
P pkgsrc/devel/concurrencykit/Makefile
P pkgsrc/devel/cpuflags/Makefile
P pkgsrc/devel/cre2/Makefile
P pkgsrc/devel/cssc/Makefile
P pkgsrc/devel/ctemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/cutter/Makefile
P pkgsrc/devel/cutter/options.mk
P pkgsrc/devel/cvs2svn/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsd/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsync/Makefile
P pkgsrc/devel/ddd/Makefile
P pkgsrc/devel/delta/Makefile
P pkgsrc/devel/diffuse/Makefile
P pkgsrc/devel/dlcompat/builtin.mk
P pkgsrc/devel/dmalloc/Makefile
P pkgsrc/devel/doc++/Makefile
P pkgsrc/devel/doxygen/Makefile
P pkgsrc/devel/eclipse/Makefile
P pkgsrc/devel/editline/builtin.mk
P pkgsrc/devel/editorconfig-core/Makefile
P pkgsrc/devel/editorconfig-core/options.mk
P pkgsrc/devel/fann/Makefile
P pkgsrc/devel/flim/Makefile
P pkgsrc/devel/fossil/Makefile
P pkgsrc/devel/frink/Makefile
P pkgsrc/devel/ftnchek/Makefile
P pkgsrc/devel/gcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/gdb/Makefile
P pkgsrc/devel/gdb7/Makefile
P pkgsrc/devel/gearmand/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gettext-lib/builtin.mk
P pkgsrc/devel/gettext-m4/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/git-docs/Makefile
P pkgsrc/devel/git-gitk/Makefile
P pkgsrc/devel/glib2/modules.mk
P pkgsrc/devel/glib2/schemas.mk
P pkgsrc/devel/global/options.mk
P pkgsrc/devel/gmp/builtin.mk
P pkgsrc/devel/gnatpython/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-make/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-make/gnustep.mk
P pkgsrc/devel/go-afero/Makefile
P pkgsrc/devel/go-amber/Makefile
P pkgsrc/devel/go-blackfriday/Makefile
P pkgsrc/devel/go-cast/Makefile
P pkgsrc/devel/go-cli/Makefile
P pkgsrc/devel/go-cobra/Makefile
P pkgsrc/devel/go-consul-api/Makefile
P pkgsrc/devel/go-emoji/Makefile
P pkgsrc/devel/go-errors/Makefile
P pkgsrc/devel/go-fs/Makefile
P pkgsrc/devel/go-fsnotify/Makefile
P pkgsrc/devel/go-fsync/Makefile
P pkgsrc/devel/go-gitmap/Makefile
P pkgsrc/devel/go-golang-lru/Makefile
P pkgsrc/devel/go-goorgeous/Makefile
P pkgsrc/devel/go-jwalterweatherman/Makefile
P pkgsrc/devel/go-mapstructure/Makefile
P pkgsrc/devel/go-nitro/Makefile
P pkgsrc/devel/go-osext/Makefile
P pkgsrc/devel/go-pflag/Makefile
P pkgsrc/devel/go-properties/Makefile
P pkgsrc/devel/go-purell/Makefile
P pkgsrc/devel/go-sanitized_anchor_name/Makefile
P pkgsrc/devel/go-sys/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/go-viper/Makefile
P pkgsrc/devel/go-yaml/Makefile
P pkgsrc/devel/google-api-go-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gperftools/Makefile
P pkgsrc/devel/gps/Makefile
P pkgsrc/devel/gps/options.mk
P pkgsrc/devel/grantlee/Makefile
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/gtexinfo/options.mk
P pkgsrc/devel/gyp/Makefile
U pkgsrc/devel/gyp/Makefile.replace-python
P pkgsrc/devel/gyp/tool.mk
P pkgsrc/devel/hdf5/options.mk
P pkgsrc/devel/hoe/Makefile
P pkgsrc/devel/hptools/Makefile
P pkgsrc/devel/hs-cpphs/Makefile
P pkgsrc/devel/intellij-ce-bin/Makefile
P pkgsrc/devel/intellij-ue-bin/Makefile
P pkgsrc/devel/isect/Makefile
P pkgsrc/devel/java-jna/Makefile
P pkgsrc/devel/js_of_ocaml/Makefile
P pkgsrc/devel/kafka/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevplatform/Makefile
U pkgsrc/devel/kdiff3/DESCR
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/PLIST
U pkgsrc/devel/kdiff3/distinfo
U pkgsrc/devel/kdiff3/patches/patch-src_smalldialogs.cpp
P pkgsrc/devel/lcdis/Makefile
P pkgsrc/devel/lcov/Makefile
P pkgsrc/devel/ldpc/Makefile
P pkgsrc/devel/libcbor/Makefile
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt/Makefile.common
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/libev/Makefile
P pkgsrc/devel/libevent/builtin.mk
P pkgsrc/devel/libexecinfo/builtin.mk
P pkgsrc/devel/libextractor/Makefile
P pkgsrc/devel/libf2c/Makefile
P pkgsrc/devel/libftdi1/Makefile
P pkgsrc/devel/libgee/Makefile
P pkgsrc/devel/libgee0.6/Makefile
P pkgsrc/devel/libgetopt/builtin.mk
P pkgsrc/devel/libglade/Makefile
P pkgsrc/devel/libgweather/Makefile
P pkgsrc/devel/libinotify/Makefile
P pkgsrc/devel/libinotify/builtin.mk
P pkgsrc/devel/libjit/Makefile
P pkgsrc/devel/liblangtag/Makefile
P pkgsrc/devel/libltdl/Makefile
P pkgsrc/devel/libmemcached/Makefile
P pkgsrc/devel/libnet11/Makefile
P pkgsrc/devel/libnfc/Makefile
P pkgsrc/devel/libpeas/Makefile
P pkgsrc/devel/librfuncs/builtin.mk
P pkgsrc/devel/libslang/Makefile
P pkgsrc/devel/libslang2/Makefile
P pkgsrc/devel/libstash/Makefile
P pkgsrc/devel/libstatgrab/options.mk
P pkgsrc/devel/libusb1/Makefile
P pkgsrc/devel/libusb1/builtin.mk
P pkgsrc/devel/libuuid/Makefile.common
P pkgsrc/devel/libuuid/builtin.mk
P pkgsrc/devel/libvolume_id/Makefile
P pkgsrc/devel/libwhisker2/Makefile
P pkgsrc/devel/libzookeeper/Makefile
P pkgsrc/devel/lld/Makefile
P pkgsrc/devel/lld/PLIST
P pkgsrc/devel/lld/distinfo
P pkgsrc/devel/lld/patches/patch-CMakeLists.txt
cvs update: `pkgsrc/devel/lld/patches/patch-ELF_Arch_AArch64.cpp' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/lld/patches/patch-ELF_Config.h
P pkgsrc/devel/lld/patches/patch-ELF_Driver.cpp
P pkgsrc/devel/lld/patches/patch-ELF_Options.td
P pkgsrc/devel/lld/patches/patch-ELF_Writer.cpp
P pkgsrc/devel/lld/patches/patch-docs_ld.lld.1
P pkgsrc/devel/lld/patches/patch-test_ELF_gnustack.s
U pkgsrc/devel/lld/patches/patch-tools_lld_lld.cpp
U pkgsrc/devel/lld/patches/patch-tools_nb.lld_CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/lld/patches/patch-tools_nb.lld_Options.td
U pkgsrc/devel/lld/patches/patch-tools_nb.lld_nb.lld.cpp
P pkgsrc/devel/locktests/Makefile
P pkgsrc/devel/log4shib/Makefile
P pkgsrc/devel/lua-BitOp/Makefile
P pkgsrc/devel/lua-lrexlib/Makefile.common
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib/Makefile.version
P pkgsrc/devel/mantis/Makefile
P pkgsrc/devel/memcached/Makefile
P pkgsrc/devel/menhir/Makefile
P pkgsrc/devel/mico/Makefile
P pkgsrc/devel/mk-configure/mk-c.mk
P pkgsrc/devel/monotone/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone-server/Makefile
P pkgsrc/devel/myrepos/Makefile
P pkgsrc/devel/ncurses/Makefile.common
P pkgsrc/devel/ncurses/builtin.mk
P pkgsrc/devel/ncursesw/builtin.mk
P pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/Makefile.common
P pkgsrc/devel/nsis/Makefile
P pkgsrc/devel/nspr/Makefile
P pkgsrc/devel/nspr-reference/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-astring/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-async_extra/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-async_unix/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-batteries/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-bigstringaf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-biniou/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-bos/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-cppo/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-cstruct/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-deriving-ocsigen/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-dune/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-fmt/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-fmt/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-fpath/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-git/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-git/options.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-hex/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-jane-street-headers/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-jbuilder/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-js-build-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-jst-config/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-logs/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-lru/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-lru/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-lwt_camlp4/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-lwt_camlp4/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-lwt_ssl/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-migrate-parsetree/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-ocplib-endian/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-parsexp/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-ppx_assert/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-ppx_expect/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_conv/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-ppx_stable/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-ppx_tools/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-ppx_tools_versioned/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-ppxfind/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-ppxlib/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-psq/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-psq/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-re/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-re/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-resource-pooling/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-result/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-rresult/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-seq/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-seq/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-sexplib/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-sexplib0/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-stdio/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-variantslib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-yojson/Makefile
P pkgsrc/devel/ocamlbuild/Makefile
P pkgsrc/devel/ocamlgraph/Makefile
P pkgsrc/devel/ocamlify/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocamlmod/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/opencm/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-C3/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Alien-Base-ModuleBuild/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Alien-Build/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Alien-SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Any-Moose/options.mk
P pkgsrc/devel/p5-AnyEvent/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-IRC/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-Prove-Plugin-ProgressBar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-Prove-Plugin-ProgressBar-Each/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Debug/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-BackPAN-Index/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Changes/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Meta-Check/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-ParseDistribution/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Uploader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPANPLUS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Memcached/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Grouped/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-File/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-MVP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Coro/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Alias/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper-Names/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Section/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Structure-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Uniqid/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Visitor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Debug-Client/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Declare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-NYTProf/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-OverloadInfo/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-PartialDump/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Pragma/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Refcount/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-ebug/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Dist-Zilla/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-CppGuess/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-XSpp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-BOM/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-ChangeNotify/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Flock/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-LibMagic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Modified/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FindBin-libs/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Future/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Long-Descriptive/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Git-Wrapper/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-FieldHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-MoreUtils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Util-FieldHash-Compat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Async/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Pager/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-TieCombine/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-DirQueue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-List-UtilsBy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatchouli/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Make/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Modern-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Build/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Build-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Build-WithXSpp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-ExtractUse/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-FromPerlVer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Implementation/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-GithubMeta/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-RTx/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-ReadmeFromPod/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-XSUtil/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-ClassAttribute/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Moose/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Moose-Autobox/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-AttributeHelpers/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-ClassAttribute/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-ConfigFromFile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Daemonize/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Declare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Emulate-Class-Accessor-Fast/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-FollowPBP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Getopt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-LazyRequire/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-MarkAsMethods/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Method-Signatures/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-MethodAttributes/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-NonMoose/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-OneArgNew/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-POE/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Params-Validate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Role-Parameterized/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Role-Tempdir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Role-WithOverloading/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-SemiAffordanceAccessor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-SetOnce/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-SimpleConfig/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Singleton/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-StrictConstructor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Traits/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Path-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Stringlike/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Structured/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-LDAP-SID/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-InsideOut/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-Signature/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Ouch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Component-Cron/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Component-Schedule/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Component-Syndicator/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Test-Loops/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POEx-Types/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PPI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PPI-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Package-DeprecationManager/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Package-Stash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PadWalker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-Method-Signatures/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-Critic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-PrereqScanner/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-via-dynamic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-RT-Authen-ExternalAuth/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Role-HasMessage/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Role-Identifiable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Role-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Software-License/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Spiffy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-TAP-Formatter-HTML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Task-Weaken/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Shell/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-API/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Aggregate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-CPAN-Meta-JSON/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-DistManifest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-EOL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-File-ShareDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Identity/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Kwalitee/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-MockObject/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Modern/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Perl-Critic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Refcount/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Requires-Git/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Spelling/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Stream/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-YAML-Valid/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-TryCatch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-can/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-accessors-fast/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-pip/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-signatures/Makefile
P pkgsrc/devel/pango/Makefile
P pkgsrc/devel/patchutils/Makefile
P pkgsrc/devel/pcre/Makefile
P pkgsrc/devel/pcre-ocaml/Makefile
P pkgsrc/devel/phabricator/Makefile
P pkgsrc/devel/php-gearman/Makefile
P pkgsrc/devel/php-xdebug/Makefile
P pkgsrc/devel/pilrc/Makefile
P pkgsrc/devel/pkg-config/Makefile
P pkgsrc/devel/poco/Makefile.common
P pkgsrc/devel/popt/Makefile
P pkgsrc/devel/py-Optik/Makefile
P pkgsrc/devel/py-at-spi/Makefile
P pkgsrc/devel/py-curses/Makefile
P pkgsrc/devel/py-cursespanel/Makefile
P pkgsrc/devel/py-dialog2/Makefile
P pkgsrc/devel/py-extras/Makefile
P pkgsrc/devel/py-fixtures/Makefile
P pkgsrc/devel/py-futures/Makefile
P pkgsrc/devel/py-generate/Makefile
P pkgsrc/devel/py-gflags/Makefile
P pkgsrc/devel/py-google-apputils/Makefile
P pkgsrc/devel/py-hg-evolve/Makefile
P pkgsrc/devel/py-hg-fastimport/Makefile
P pkgsrc/devel/py-hg-git/Makefile
P pkgsrc/devel/py-hglist/Makefile
P pkgsrc/devel/py-hgnested/Makefile
P pkgsrc/devel/py-idle/Makefile
P pkgsrc/devel/py-jersey/Makefile
P pkgsrc/devel/py-kqueue/Makefile
P pkgsrc/devel/py-newt/Makefile
P pkgsrc/devel/py-ode/Makefile
P pkgsrc/devel/py-proteus/options.mk
P pkgsrc/devel/py-pysvn/Makefile
P pkgsrc/devel/py-quixote/Makefile
P pkgsrc/devel/py-readline/Makefile
P pkgsrc/devel/py-stem/Makefile
P pkgsrc/devel/py-stompclient/Makefile
P pkgsrc/devel/py-testresources/Makefile
P pkgsrc/devel/py-tortoisehg/Makefile
P pkgsrc/devel/py-tryton/Makefile
P pkgsrc/devel/py-trytond/Makefile.common
P pkgsrc/devel/py-unit/Makefile
P pkgsrc/devel/py-unitgui/Makefile
P pkgsrc/devel/py-visitor/Makefile
P pkgsrc/devel/py-windbg/Makefile
P pkgsrc/devel/py-zanata-python-client/Makefile
P pkgsrc/devel/pythontidy/Makefile
P pkgsrc/devel/qore-uuid-module/Makefile
P pkgsrc/devel/qore-uuid-module/options.mk
P pkgsrc/devel/quilt/Makefile
P pkgsrc/devel/radare2/Makefile
P pkgsrc/devel/rainbow-delimiters-el/Makefile
P pkgsrc/devel/readline/Makefile
P pkgsrc/devel/readline/builtin.mk
P pkgsrc/devel/rebar3/Makefile
P pkgsrc/devel/roundup/Makefile
P pkgsrc/devel/rox-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/rt-mysql/Makefile.common
P pkgsrc/devel/rt4/Makefile
P pkgsrc/devel/rt4/dirs.mk
P pkgsrc/devel/ruby-blankslate/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-daemon_controller/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-delayer-deferred/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-glib2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ruby-gobject-introspection/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ruby-idn/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-parslet/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-posix-spawn/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-redmine/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-redmine_bootstrap_kit/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-redmine_jenkins/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-shoulda-matchers/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-simpleidn/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-stomp/Makefile
P pkgsrc/devel/semantic/Makefile
P pkgsrc/devel/semi/Makefile
P pkgsrc/devel/semi/options.mk
P pkgsrc/devel/skalibs/Makefile
P pkgsrc/devel/snappy-java10/Makefile
P pkgsrc/devel/sofia-sip/Makefile
P pkgsrc/devel/splint/Makefile
P pkgsrc/devel/splint/distinfo
U pkgsrc/devel/splint/patches/patch-src-exprNode.c
P pkgsrc/devel/startbug1/options.mk
P pkgsrc/devel/stfl/Makefile
P pkgsrc/devel/stgit/Makefile
P pkgsrc/devel/sysexits/builtin.mk
P pkgsrc/devel/tailor/Makefile
P pkgsrc/devel/tcl-tclcl/Makefile
P pkgsrc/devel/teem/Makefile
P pkgsrc/devel/tet3/Makefile
P pkgsrc/devel/tla/Makefile
P pkgsrc/devel/ucl/Makefile
P pkgsrc/devel/ucpp/Makefile
P pkgsrc/devel/uno/Makefile
P pkgsrc/devel/vtcl/Makefile
P pkgsrc/devel/wayland/platform.mk
P pkgsrc/devel/xdelta/Makefile
P pkgsrc/devel/yajl/Makefile
P pkgsrc/devel/z80-asm/Makefile
P pkgsrc/devel/zlib/builtin.mk
P pkgsrc/devel/zzuf/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2019
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/emulators/Makefile
P pkgsrc/emulators/bochs/Makefile
P pkgsrc/emulators/ckmame/Makefile
P pkgsrc/emulators/compat15/Makefile
P pkgsrc/emulators/dynagen/Makefile
P pkgsrc/emulators/free42/Makefile
P pkgsrc/emulators/fs-uae-arcade/Makefile
P pkgsrc/emulators/fs-uae-launcher/Makefile
P pkgsrc/emulators/gens/Makefile
cvs update: `pkgsrc/emulators/gns3/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/gns3/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/gns3/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/gns3/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/emulators/gns3-gui/DESCR
U pkgsrc/emulators/gns3-gui/Makefile
U pkgsrc/emulators/gns3-gui/PLIST
U pkgsrc/emulators/gns3-gui/distinfo
U pkgsrc/emulators/gns3-server/DESCR
U pkgsrc/emulators/gns3-server/Makefile
U pkgsrc/emulators/gns3-server/PLIST
U pkgsrc/emulators/gns3-server/distinfo
P pkgsrc/emulators/hercules/Makefile
P pkgsrc/emulators/kegs/Makefile
P pkgsrc/emulators/libretro-ppsspp/Makefile
P pkgsrc/emulators/m1/Makefile
P pkgsrc/emulators/minivmac/Makefile
P pkgsrc/emulators/openmsx/Makefile
P pkgsrc/emulators/or1ksim/Makefile
P pkgsrc/emulators/palmosemulator/Makefile
P pkgsrc/emulators/qemu/Makefile
P pkgsrc/emulators/raine/Makefile
P pkgsrc/emulators/realboy/Makefile
P pkgsrc/emulators/shoebill/Makefile
P pkgsrc/emulators/simulavr/Makefile
P pkgsrc/emulators/ski/Makefile
P pkgsrc/emulators/suse131_sqlite3/Makefile
P pkgsrc/emulators/tcl-hp-15c/Makefile
P pkgsrc/emulators/ucon64/Makefile
P pkgsrc/emulators/unicorn/Makefile
P pkgsrc/emulators/unicorn/buildlink3.mk
P pkgsrc/emulators/x48/Makefile
P pkgsrc/emulators/xbeeb/options.mk
P pkgsrc/emulators/yabause/options.mk
P pkgsrc/filesystems/cloudfuse/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse/builtin.mk
P pkgsrc/filesystems/fuse-ext2/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-gmailfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-pcachefs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-wdfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-wikipediafs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/openafs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/openafs/options.mk
P pkgsrc/filesystems/openafs-devel/Makefile
P pkgsrc/filesystems/openafs-devel/options.mk
P pkgsrc/filesystems/ori/Makefile
P pkgsrc/filesystems/p5-MooseX-Types-Path-Tiny/Makefile
P pkgsrc/filesystems/perfuse/Makefile
P pkgsrc/filesystems/perfuse/builtin.mk
P pkgsrc/filesystems/squashfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/squashfs/options.mk
P pkgsrc/filesystems/tahoe-lafs/Makefile
P pkgsrc/games/Makefile
P pkgsrc/games/accelerator3d/Makefile
P pkgsrc/games/aop/Makefile
P pkgsrc/games/asciiquarium/Makefile
P pkgsrc/games/craft/Makefile
P pkgsrc/games/etlegacy/Makefile.common
P pkgsrc/games/finalbattle/Makefile
P pkgsrc/games/frozen-bubble/Makefile
P pkgsrc/games/galaxa/Makefile
P pkgsrc/games/genecys-client/Makefile
P pkgsrc/games/gltron/Makefile
P pkgsrc/games/kye/Makefile
P pkgsrc/games/lbreakout/Makefile
P pkgsrc/games/monsterz/Makefile
U pkgsrc/games/openjk/DESCR
U pkgsrc/games/openjk/MESSAGE
U pkgsrc/games/openjk/Makefile
U pkgsrc/games/openjk/PLIST
U pkgsrc/games/openjk/distinfo
U pkgsrc/games/openjk/files/openjk.desktop
U pkgsrc/games/openjk/files/openjk.sh.in
U pkgsrc/games/openjk/patches/patch-CMakeModules_InstallConfig.cmake
P pkgsrc/games/plib/Makefile
P pkgsrc/games/velena/Makefile
P pkgsrc/games/warzone2100/Makefile
P pkgsrc/games/xboing/Makefile
P pkgsrc/games/xconq/Makefile
P pkgsrc/games/xemeraldia/Makefile
P pkgsrc/games/xfrisk/Makefile
P pkgsrc/games/xkobo/Makefile
P pkgsrc/games/xrick/Makefile
P pkgsrc/geography/epsg/Makefile
P pkgsrc/geography/epsg-docs/Makefile
P pkgsrc/geography/gama/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/options.mk
P pkgsrc/geography/libchamplain012/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain08/Makefile
P pkgsrc/geography/libmemphis02/Makefile
P pkgsrc/geography/libspatialite/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn-plugin-statusbar/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn-plugin-weather_routing/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Distance/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Gpx/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/options.mk
P pkgsrc/graphics/veusz/Makefile
P pkgsrc/ham/chirp/Makefile
P pkgsrc/ham/codec2/Makefile
P pkgsrc/ham/dpbox/Makefile
P pkgsrc/ham/gmfsk/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-core/Makefile.common
U pkgsrc/ham/gnuradio-core/Makefile.version
P pkgsrc/ham/gnuradio-core/options.mk
P pkgsrc/ham/gpredict/Makefile
P pkgsrc/ham/gr-osmosdr/Makefile
P pkgsrc/ham/hackrf/Makefile
P pkgsrc/ham/hamlib/Makefile
P pkgsrc/ham/predict/Makefile
P pkgsrc/ham/rtl-sdr/Makefile
P pkgsrc/ham/tlf/Makefile
P pkgsrc/ham/trustedQSL/Makefile
P pkgsrc/ham/xdx/Makefile
P pkgsrc/ham/xlog/Makefile
P pkgsrc/lang/Cg-compiler/Makefile
P pkgsrc/lang/STk/Makefile
P pkgsrc/lang/camlp4/Makefile
P pkgsrc/lang/chicken/Makefile
P pkgsrc/lang/chicken5/Makefile
P pkgsrc/lang/cim/Makefile
P pkgsrc/lang/clang/Makefile
P pkgsrc/lang/clang/Makefile.common
P pkgsrc/lang/clang/distinfo
U pkgsrc/lang/clang/patches/patch-lib_Driver_ToolChain.cpp
P pkgsrc/lang/classpath/Makefile
P pkgsrc/lang/classpath-gui/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/options.mk
P pkgsrc/lang/ecl/options.mk
P pkgsrc/lang/elk/options.mk
P pkgsrc/lang/erlang/Makefile
P pkgsrc/lang/erlang/Makefile.versions
P pkgsrc/lang/erlang/versions.mk
P pkgsrc/lang/f2c/Makefile
P pkgsrc/lang/g95/Makefile
P pkgsrc/lang/gambc/Makefile
P pkgsrc/lang/gambc/hacks.mk
P pkgsrc/lang/gcc-aux/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc-aux/options.mk
P pkgsrc/lang/gcc3/Makefile.common
P pkgsrc/lang/gcc3-c/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc3-c++/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/gcc3-f77/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/gcc3-objc/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/gcc34/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc34/options.mk
P pkgsrc/lang/gcc44/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc44/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/gcc48/options.mk
U pkgsrc/lang/gcc48/version.mk
P pkgsrc/lang/gcc48-libs/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc49/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc49/options.mk
P pkgsrc/lang/gcc49-libs/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc5/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc5/options.mk
U pkgsrc/lang/gcc5/version.mk
P pkgsrc/lang/gcc5-aux/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc5-aux/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/gcc5-aux/options.mk
P pkgsrc/lang/gcc5-libs/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc6/options.mk
U pkgsrc/lang/gcc6/version.mk
P pkgsrc/lang/gcc6-aux/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc6-aux/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/gcc6-aux/options.mk
P pkgsrc/lang/gcc6-libs/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc7/options.mk
P pkgsrc/lang/gcc8/options.mk
P pkgsrc/lang/gcc8-libs/Makefile
P pkgsrc/lang/gforth/Makefile
P pkgsrc/lang/ghc/Makefile
P pkgsrc/lang/ghc-bootstrap/Makefile
P pkgsrc/lang/ghc7/bootstrap.mk
P pkgsrc/lang/gnat_util/Makefile
P pkgsrc/lang/go/version.mk
P pkgsrc/lang/go-hcl/Makefile
P pkgsrc/lang/go14/Makefile
P pkgsrc/lang/go19/Makefile
P pkgsrc/lang/gpc/Makefile
P pkgsrc/lang/guile22/Makefile
P pkgsrc/lang/hugs/Makefile
P pkgsrc/lang/icon/Makefile
P pkgsrc/lang/intercal/Makefile
P pkgsrc/lang/ja-gawk/Makefile
P pkgsrc/lang/kaffe/Makefile
P pkgsrc/lang/kaffe/Makefile.common
P pkgsrc/lang/kaffe-x11/Makefile
P pkgsrc/lang/kali/Makefile
P pkgsrc/lang/libBlocksRuntime/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/libLLVM/Makefile
P pkgsrc/lang/libLLVM4/Makefile
P pkgsrc/lang/libcxx/Makefile
P pkgsrc/lang/libunwind/Makefile
P pkgsrc/lang/likepython/Makefile
P pkgsrc/lang/micropython/Makefile
P pkgsrc/lang/mono/options.mk
P pkgsrc/lang/mono2/options.mk
P pkgsrc/lang/newsqueak/Makefile
P pkgsrc/lang/nhc98/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs/Makefile.common
P pkgsrc/lang/oo2c/Makefile
P pkgsrc/lang/open-cobol-ce/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk11/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk11/bootstrap.mk
P pkgsrc/lang/openjdk11/options.mk
P pkgsrc/lang/openjdk7/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk7/builtin.mk
P pkgsrc/lang/openjdk8/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk8/builtin.mk
P pkgsrc/lang/openjdk8/hacks.mk
P pkgsrc/lang/oracle-jdk8/Makefile
P pkgsrc/lang/oracle-jdk8/builtin.mk
P pkgsrc/lang/oracle-jre8/Makefile
P pkgsrc/lang/oracle-jre8/Makefile.common
P pkgsrc/lang/oracle-jre8/builtin.mk
P pkgsrc/lang/ossp-js/Makefile
P pkgsrc/lang/ossp-js/libm.mk
P pkgsrc/lang/parrot/Makefile
P pkgsrc/lang/perl5/Makefile
P pkgsrc/lang/perl5/hacks.mk
P pkgsrc/lang/perl5/module.mk
P pkgsrc/lang/perl5/options.mk
P pkgsrc/lang/perl5/packlist.mk
P pkgsrc/lang/pfe/Makefile
P pkgsrc/lang/pict/Makefile
P pkgsrc/lang/polyml/Makefile
P pkgsrc/lang/py-basicproperty/Makefile
P pkgsrc/lang/py-byterun/Makefile
P pkgsrc/lang/py-pyrex/Makefile
P pkgsrc/lang/py-python-lua/Makefile
P pkgsrc/lang/python38/Makefile
P pkgsrc/lang/qore/Makefile
P pkgsrc/lang/qore/options.mk
P pkgsrc/lang/racket/Makefile
P pkgsrc/lang/racket-textual/Makefile
P pkgsrc/lang/rakudo-star/Makefile
P pkgsrc/lang/rcfunge/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby/gem-vars.mk
P pkgsrc/lang/ruby/gem.mk
P pkgsrc/lang/ruby/modules.mk
P pkgsrc/lang/ruby/platform.mk
P pkgsrc/lang/ruby/rails.mk
P pkgsrc/lang/ruby/replace.mk
P pkgsrc/lang/ruby/rubyversion.mk
P pkgsrc/lang/ruby22/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby22-base/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby22-base/options.mk
P pkgsrc/lang/ruby24/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby24-base/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby24-base/options.mk
P pkgsrc/lang/ruby25/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby25-base/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby25-base/options.mk
P pkgsrc/lang/ruby26/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby26-base/Makefile
P pkgsrc/lang/rust/Makefile
P pkgsrc/lang/rust/cargo.mk
P pkgsrc/lang/rust/platform.mk
P pkgsrc/lang/sather/Makefile
P pkgsrc/lang/sbcl/Makefile
P pkgsrc/lang/scm/Makefile
P pkgsrc/lang/smalltalk/Makefile
P pkgsrc/lang/smlnj/Makefile
P pkgsrc/lang/smlnj11072/Makefile
P pkgsrc/lang/snobol/Makefile
P pkgsrc/lang/spidermonkey/Makefile
P pkgsrc/lang/spidermonkey52/hacks.mk
P pkgsrc/lang/spl/Makefile
P pkgsrc/lang/sr/Makefile
P pkgsrc/lang/sr-examples/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jdk7/builtin.mk
P pkgsrc/lang/sun-jre7/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jre7/Makefile.common
P pkgsrc/lang/sun-jre7/builtin.mk
P pkgsrc/lang/tcl/Makefile.version
P pkgsrc/lang/ucblogo/Makefile
P pkgsrc/mail/rspamd/Makefile
P pkgsrc/mail/rspamd/PLIST
P pkgsrc/mail/rspamd/cfgfiles.mk
P pkgsrc/mail/rspamd/distinfo
P pkgsrc/mail/rss2email/Makefile
P pkgsrc/mail/rss2email/distinfo
P pkgsrc/mbone/beacon/Makefile
P pkgsrc/mbone/vic/Makefile
P pkgsrc/mbone/vic-devel/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/bulk-small/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/gnuradio/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/kde4/Makefile.kde4
P pkgsrc/meta-pkgs/py-tryton-platform/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/ruby-redmine-plugins/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/ruby-redmine-themes/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-context/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-latexextra/Makefile
P pkgsrc/misc/JBidwatcher/Makefile
P pkgsrc/misc/ascii/Makefile
P pkgsrc/misc/asr-manpages/Makefile
P pkgsrc/misc/astrolog/Makefile
P pkgsrc/misc/bottlerocket/Makefile
P pkgsrc/misc/byobu/Makefile
P pkgsrc/misc/chipmunk/Makefile
P pkgsrc/misc/chordii/Makefile
P pkgsrc/misc/cksfv/Makefile
P pkgsrc/misc/colortail/Makefile
P pkgsrc/misc/cuecat/Makefile
P pkgsrc/misc/deskbar-applet/Makefile
P pkgsrc/misc/dialog/Makefile
P pkgsrc/misc/dose3/Makefile
P pkgsrc/misc/ec2-api-tools/Makefile
P pkgsrc/misc/elscreen/Makefile
P pkgsrc/misc/emacs-wiki/Makefile
P pkgsrc/misc/fbreader/options.mk
P pkgsrc/misc/fd/Makefile
P pkgsrc/misc/fep/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-flynn/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-leds/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome-utils/Makefile
P pkgsrc/misc/heyu/Makefile
P pkgsrc/misc/ja-less/Makefile
P pkgsrc/misc/ja-man/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim-runtime4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/Makefile
P pkgsrc/misc/labelnation/Makefile
P pkgsrc/misc/less/options.mk
P pkgsrc/misc/libcarddav/options.mk
P pkgsrc/misc/libreoffice/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice/options.mk
P pkgsrc/misc/libreoffice5-bin/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice6-bin/Makefile
P pkgsrc/misc/logsurfer/Makefile
P pkgsrc/misc/lookup/Makefile
P pkgsrc/misc/lv/Makefile
P pkgsrc/misc/marble/Makefile
P pkgsrc/misc/mkcue/Makefile
P pkgsrc/misc/molden/Makefile
P pkgsrc/misc/mtail/Makefile
P pkgsrc/misc/ocaml-cudf/Makefile
P pkgsrc/misc/ocaml-magic-mime/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/ocaml-opaline/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/ocaml-opam/Makefile
P pkgsrc/misc/ocaml-opam-file-format/Makefile
P pkgsrc/misc/ocaml-topkg/Makefile
P pkgsrc/misc/open2300-mysql/Makefile
P pkgsrc/misc/orca/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-App-MrShell/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-libintl/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Vroom/Makefile
P pkgsrc/misc/ppower/Makefile
P pkgsrc/misc/py-anita/options.mk
P pkgsrc/misc/py-carddav/Makefile
P pkgsrc/misc/py-trytond-party/options.mk
P pkgsrc/misc/raspberrypi-userland/Makefile
P pkgsrc/misc/raspberrypi-userland/options.mk
P pkgsrc/misc/routeplanner-cli/Makefile
P pkgsrc/misc/screen/options.mk
P pkgsrc/misc/send-pr/Makefile
P pkgsrc/misc/siag/Makefile
P pkgsrc/misc/superkaramba/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/Makefile
P pkgsrc/misc/teseq/Makefile
P pkgsrc/misc/todoman/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/acidrip/Makefile
P pkgsrc/multimedia/adobe-flash-player/options.mk
P pkgsrc/multimedia/dvd-slideshow/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdrip/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/options.mk
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg1/options.mk
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg2/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/ggrab/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmediaserver/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gopchop/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/plugins.mk
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ugly/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-v4l2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-base/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gst123/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/handbrake/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kodi/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvdcss/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvdnav/Makefile
U pkgsrc/multimedia/libdvdnav/distinfo
P pkgsrc/multimedia/libdvdread/Makefile
U pkgsrc/multimedia/libdvdread/distinfo
P pkgsrc/multimedia/libhdhomerun/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libmpeg3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libva-driver-vdpau/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libva-utils/Makefile
P pkgsrc/multimedia/minidlna/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mjpegtools/hacks.mk
P pkgsrc/multimedia/mjpegtools/options.mk
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix-old/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/options.mk
P pkgsrc/multimedia/ogle/Makefile
P pkgsrc/multimedia/omxplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-backend-vlc/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/php-ming/Makefile
P pkgsrc/multimedia/py-gstreamer0.10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/py-ming/Makefile
P pkgsrc/multimedia/replex/Makefile
P pkgsrc/multimedia/smpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/totem-browser-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-nautilus/Makefile
P pkgsrc/multimedia/tstools/Makefile
P pkgsrc/multimedia/win32-codecs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/xine-v4l/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-v4l2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xvidcore/Makefile
P pkgsrc/net/6tunnel/Makefile
P pkgsrc/net/DarwinStreamingServer/Makefile
P pkgsrc/net/ORBit/Makefile
P pkgsrc/net/Radicale/options.mk
P pkgsrc/net/Radicale2/Makefile
P pkgsrc/net/Radicale2/options.mk
P pkgsrc/net/SDL2_net/options.mk
P pkgsrc/net/aiccu/Makefile
P pkgsrc/net/argus/Makefile
P pkgsrc/net/autonet/Makefile
P pkgsrc/net/barnyard/options.mk
P pkgsrc/net/batchftp/Makefile
P pkgsrc/net/bind911/Makefile
P pkgsrc/net/bind911/builtin.mk
P pkgsrc/net/bind911/options.mk
P pkgsrc/net/bind914/Makefile
P pkgsrc/net/bind914/builtin.mk
P pkgsrc/net/bind914/options.mk
P pkgsrc/net/bird/Makefile.common
P pkgsrc/net/bittornado-gui/Makefile
P pkgsrc/net/bittorrent/Makefile
P pkgsrc/net/bittorrent-gui/Makefile
P pkgsrc/net/bsddip/Makefile
P pkgsrc/net/cacti/Makefile
P pkgsrc/net/calypso/Makefile
P pkgsrc/net/cdpd/Makefile
P pkgsrc/net/choparp/Makefile
P pkgsrc/net/choqok/Makefile
P pkgsrc/net/citrix_ica/Makefile
P pkgsrc/net/coherence/Makefile
P pkgsrc/net/coilmq/Makefile
P pkgsrc/net/connect/Makefile
P pkgsrc/net/dante/Makefile
P pkgsrc/net/ddclient/Makefile
P pkgsrc/net/ddclient/options.mk
P pkgsrc/net/delegate/Makefile
P pkgsrc/net/dhisd/Makefile
P pkgsrc/net/djbdns/options.mk
P pkgsrc/net/djbdnscurve6/Makefile
P pkgsrc/net/dnsmasq/Makefile
P pkgsrc/net/drill/Makefile
P pkgsrc/net/ekiga/options.mk
P pkgsrc/net/ettercap-NG/Makefile
P pkgsrc/net/exabgp/Makefile
P pkgsrc/net/fehqlibs/Makefile
P pkgsrc/net/fehqlibs/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/freeradius/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius2/Makefile
P pkgsrc/net/freerdp/Makefile
P pkgsrc/net/fwknop/Makefile
P pkgsrc/net/gcloud-golang-metadata/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gethost/Makefile
P pkgsrc/net/gitso/Makefile
P pkgsrc/net/go-framestream/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/go-net/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/go-websocket/Makefile
P pkgsrc/net/grive/Makefile
P pkgsrc/net/grive2/Makefile
P pkgsrc/net/gssdp/Makefile
P pkgsrc/net/gssdp12/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-libnice/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp12/Makefile
P pkgsrc/net/hesiod/builtin.mk
P pkgsrc/net/hping/Makefile
P pkgsrc/net/hping3/Makefile
P pkgsrc/net/httptunnel/Makefile
P pkgsrc/net/icinga-base/Makefile
P pkgsrc/net/icsi-finger/Makefile
P pkgsrc/net/inadyn/Makefile
P pkgsrc/net/ipcheck/Makefile
P pkgsrc/net/iperf/Makefile
P pkgsrc/net/irrd/options.mk
P pkgsrc/net/istgt/Makefile
P pkgsrc/net/jftpgw/Makefile
P pkgsrc/net/jigdo/Makefile
P pkgsrc/net/jwhois/options.mk
P pkgsrc/net/kismet/Makefile
P pkgsrc/net/knot/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/lftp/options.mk
P pkgsrc/net/libasr/Makefile
P pkgsrc/net/libcmis/Makefile
P pkgsrc/net/libdmapsharing/Makefile
P pkgsrc/net/libdmapsharing3/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata0.6/Makefile
P pkgsrc/net/libktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/liblive/Makefile
P pkgsrc/net/libnice/Makefile
P pkgsrc/net/libnids/options.mk
P pkgsrc/net/libpcap/builtin.mk
P pkgsrc/net/libsoup/Makefile
P pkgsrc/net/libvncserver/options.mk
P pkgsrc/net/lldpd/Makefile
P pkgsrc/net/lldpd/options.mk
P pkgsrc/net/llnlxdir/Makefile
P pkgsrc/net/llnlxftp/Makefile
P pkgsrc/net/mDNSResponder/builtin.mk
P pkgsrc/net/maradns/options.mk
P pkgsrc/net/mcast-tools/Makefile
P pkgsrc/net/microdc2/Makefile
P pkgsrc/net/mikutter/Makefile
P pkgsrc/net/mimms/Makefile
P pkgsrc/net/mosh/Makefile
P pkgsrc/net/mrt/Makefile
P pkgsrc/net/mtr/options.mk
P pkgsrc/net/nagios-base/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-nrpe/options.mk
P pkgsrc/net/nagios-plugin-dnsmaster/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-dnsrbl/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-dotpid/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-dumpdates/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-fstab/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-gfbricks/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-milter/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-mysqlslave/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-radius/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-raidctl/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-spamd/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-syncrepl/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugins/Makefile.plugin
P pkgsrc/net/nbtscan/Makefile
P pkgsrc/net/nemesis/Makefile
P pkgsrc/net/net-snmp/builtin.mk
P pkgsrc/net/netatalk22/Makefile
P pkgsrc/net/netatalk3/Makefile
P pkgsrc/net/netdisco/Makefile
P pkgsrc/net/netgroup/Makefile
P pkgsrc/net/nicotine/Makefile
P pkgsrc/net/nidentd/Makefile
P pkgsrc/net/ns/Makefile
P pkgsrc/net/nsd/Makefile
P pkgsrc/net/nslint/Makefile
P pkgsrc/net/ntp4/Makefile
P pkgsrc/net/ocaml-conduit/Makefile
P pkgsrc/net/ocaml-ipaddr/Makefile
P pkgsrc/net/ocamlnet/Makefile
P pkgsrc/net/ocamlnet/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/ocsinventory-agent/Makefile
P pkgsrc/net/oinkmaster/Makefile
P pkgsrc/net/oinkmaster/options.mk
P pkgsrc/net/omniNotify/Makefile
P pkgsrc/net/omniORB/Makefile
P pkgsrc/net/openag/Makefile
P pkgsrc/net/openconnect/Makefile
P pkgsrc/net/openslp/hacks.mk
P pkgsrc/net/openvpn/Makefile
P pkgsrc/net/openvpn/Makefile.common
P pkgsrc/net/openwbem/Makefile
P pkgsrc/net/ortp/Makefile
P pkgsrc/net/p5-File-Rsync/Makefile
P pkgsrc/net/p5-FusionInventory-Agent/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Amazon/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Amazon-S3/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DHCP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-GitHub/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Jifty/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Libdnet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-OpenID-Common/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-XMPP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Z3950-ZOOM/Makefile
P pkgsrc/net/p5-NetAddr-IP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-WebService-Google-Reader/Makefile
P pkgsrc/net/p5-XML-RPC/Makefile
P pkgsrc/net/p5-XMLRPC-Lite/Makefile
P pkgsrc/net/pear-Net_LDAP2/Makefile
P pkgsrc/net/pear-Net_LDAP3/Makefile
P pkgsrc/net/perlbal/Makefile
P pkgsrc/net/php-baikal/Makefile
P pkgsrc/net/php-baikal/PLIST
U pkgsrc/net/php-baikal/distinfo
P pkgsrc/net/php-sockets/Makefile
P pkgsrc/net/pim6sd/Makefile
P pkgsrc/net/portmap/Makefile
P pkgsrc/net/pptp/Makefile
P pkgsrc/net/proxytunnel/Makefile
P pkgsrc/net/py-ORBit/Makefile
P pkgsrc/net/py-beanstalkc/Makefile
P pkgsrc/net/py-bonjour/Makefile
P pkgsrc/net/py-caldav/Makefile
P pkgsrc/net/py-dropbox/Makefile
P pkgsrc/net/py-foolscap/Makefile
P pkgsrc/net/py-google/Makefile
P pkgsrc/net/py-irclib/Makefile
P pkgsrc/net/py-medusa/Makefile
P pkgsrc/net/py-netsnmp/Makefile
P pkgsrc/net/py-nyx/Makefile
P pkgsrc/net/py-omniORBpy/Makefile
P pkgsrc/net/py-omniORBpy/hacks.mk
P pkgsrc/net/py-pcap/Makefile
P pkgsrc/net/py-s3cmd/Makefile
P pkgsrc/net/py-sbws/Makefile
P pkgsrc/net/py-txamqp/Makefile
P pkgsrc/net/pygopherd/Makefile
P pkgsrc/net/radiusclient-ng/Makefile
P pkgsrc/net/radiusd-cistron/Makefile
P pkgsrc/net/radsecproxy/Makefile
P pkgsrc/net/rdist6/Makefile
P pkgsrc/net/rp-l2tp/Makefile
P pkgsrc/net/ruby-soap4r/Makefile
P pkgsrc/net/ruby-stompserver/Makefile
P pkgsrc/net/samba/Makefile
P pkgsrc/net/samba/options.mk
P pkgsrc/net/samba4/Makefile
P pkgsrc/net/scapy/Makefile
P pkgsrc/net/scapy/options.mk
P pkgsrc/net/sendfile/Makefile
P pkgsrc/net/ser/Makefile
P pkgsrc/net/siproxd/Makefile
P pkgsrc/net/sipsak/Makefile
P pkgsrc/net/smokeping/Makefile
P pkgsrc/net/socket++/Makefile
P pkgsrc/net/spread/Makefile
P pkgsrc/net/spreadlogd/Makefile
P pkgsrc/net/sysmon/Makefile
P pkgsrc/net/tacacs-shrubbery/Makefile
P pkgsrc/net/tacacs-shrubbery/options.mk
P pkgsrc/net/taskserver/Makefile
P pkgsrc/net/tcl-scotty/Makefile
P pkgsrc/net/tcpillust/Makefile
P pkgsrc/net/teamspeak-server/Makefile
P pkgsrc/net/tigervnc/Makefile
P pkgsrc/net/tinyfugue/Makefile
P pkgsrc/net/tkined/Makefile
P pkgsrc/net/tnftp/options.mk
P pkgsrc/net/tor/Makefile
P pkgsrc/net/traceroute-as/Makefile
P pkgsrc/net/traceroute-nanog/Makefile
P pkgsrc/net/trickle/Makefile
P pkgsrc/net/tsocks/Makefile
P pkgsrc/net/ttt/Makefile
P pkgsrc/net/tvnjviewer/Makefile
P pkgsrc/net/ucspi-ssl/Makefile
P pkgsrc/net/ucspi-tcp/options.mk
P pkgsrc/net/udns/Makefile
P pkgsrc/net/unbound/Makefile
P pkgsrc/net/unison2.48/Makefile
P pkgsrc/net/unison2.51/Makefile
P pkgsrc/net/upnpinspector/Makefile
P pkgsrc/net/userppp/Makefile
P pkgsrc/net/uucp/Makefile
P pkgsrc/net/vnc/Makefile
P pkgsrc/net/vnstat/Makefile
P pkgsrc/net/vsftpd/Makefile
P pkgsrc/net/wakeup/Makefile
P pkgsrc/net/walker/Makefile
P pkgsrc/net/wget/options.mk
P pkgsrc/net/whoson/Makefile
P pkgsrc/net/wide-dhcpv6/Makefile
P pkgsrc/net/wu-ftpd/Makefile
P pkgsrc/net/x2vnc/options.mk
P pkgsrc/net/xtraceroute/Makefile
P pkgsrc/net/xymon/options.mk
P pkgsrc/net/yaz/Makefile
P pkgsrc/net/youtube-dl/Makefile
P pkgsrc/net/youtube-dl/PLIST
P pkgsrc/net/youtube-dl/distinfo
P pkgsrc/net/ytalk/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools411/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools411/distinfo
U pkgsrc/sysutils/xentools411/patches/patch-always_inline
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Locale/Makefile
P pkgsrc/www/davical/Makefile
P pkgsrc/www/davical/distinfo
P pkgsrc/www/davical/patches/patch-aa
P pkgsrc/x11/Xfixes/Makefile
P pkgsrc/x11/Xfixes/builtin.mk
P pkgsrc/x11/Xrender/Makefile
P pkgsrc/x11/Xrender/builtin.mk
P pkgsrc/x11/aterm/Makefile
P pkgsrc/x11/aterm/options.mk
P pkgsrc/x11/avant-window-navigator/Makefile
P pkgsrc/x11/blt/Makefile
P pkgsrc/x11/clipit/Makefile
P pkgsrc/x11/driconf/Makefile
P pkgsrc/x11/eekboard/Makefile
P pkgsrc/x11/elementary/Makefile
P pkgsrc/x11/enlightenment/Makefile
P pkgsrc/x11/evieext/builtin.mk
P pkgsrc/x11/filerunner/Makefile
P pkgsrc/x11/fixesproto4/Makefile
P pkgsrc/x11/fixesproto4/builtin.mk
P pkgsrc/x11/fltk13/Makefile
P pkgsrc/x11/fltk13/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop3/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-preferences/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/options.mk
P pkgsrc/x11/gtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-workspace4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-workspace4/options.mk
P pkgsrc/x11/kdelibs4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/Makefile
P pkgsrc/x11/kirigami2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kterm/Makefile
P pkgsrc/x11/labltk/Makefile
P pkgsrc/x11/libFS/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libICE/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libSM/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libX11/Makefile
P pkgsrc/x11/libX11/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXScrnSaver/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXau/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXcomposite/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXdamage/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXdmcp/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXevie/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXext/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXfixes/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXfont/Makefile
P pkgsrc/x11/libXfont/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXfont2/Makefile
P pkgsrc/x11/libXfont2/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXft/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXi/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXinerama/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXmu/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXpm/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXpresent/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXrandr/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXrender/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXres/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXt/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXtst/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXv/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libXvMC/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libgnomekbd2/Makefile
P pkgsrc/x11/libkactivities4/Makefile
P pkgsrc/x11/liboldXrandr/builtin.mk
P pkgsrc/x11/libxcb/builtin.mk
P pkgsrc/x11/lxlauncher/Makefile
P pkgsrc/x11/mcookie/Makefile
P pkgsrc/x11/mlterm/options.mk
P pkgsrc/x11/motif/Makefile
P pkgsrc/x11/mowitz/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Wx/Makefile
P pkgsrc/x11/pixman/Makefile
P pkgsrc/x11/pixman/hacks.mk
P pkgsrc/x11/py-Pmw/Makefile
P pkgsrc/x11/py-Xlib/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gtk2/options.mk
P pkgsrc/x11/py-gtksourceview/Makefile
P pkgsrc/x11/py-kde4/Makefile
P pkgsrc/x11/py-keybinder/Makefile
P pkgsrc/x11/py-kiwi/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qwt-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/py-terminator/Makefile
P pkgsrc/x11/py-vte/Makefile
P pkgsrc/x11/py-wxWidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/py-xcbgen/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/Makefile.common
P pkgsrc/x11/qt4-mysql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-pgsql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtserialport/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtspeech/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebchannel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt6-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt6-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/redshift/Makefile
P pkgsrc/x11/rofi/Makefile
P pkgsrc/x11/rox-session/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-tk/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-tk-gem/Makefile
P pkgsrc/x11/sessreg/Makefile
P pkgsrc/x11/stalonetray/Makefile
P pkgsrc/x11/tk-Tix/options.mk
P pkgsrc/x11/tk85/options.mk
P pkgsrc/x11/wmfire/Makefile
P pkgsrc/x11/wterm/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK28/Makefile.common
P pkgsrc/x11/xauth/builtin.mk
P pkgsrc/x11/xbitmaps/builtin.mk
P pkgsrc/x11/xcb-proto/builtin.mk
P pkgsrc/x11/xcb-util/builtin.mk
P pkgsrc/x11/xcb-util-xrm/Makefile
P pkgsrc/x11/xcb-util036/Makefile
P pkgsrc/x11/xcursor/builtin.mk
P pkgsrc/x11/xdaemon/Makefile
P pkgsrc/x11/xdm3d/Makefile
P pkgsrc/x11/xearth/Makefile
P pkgsrc/x11/xephem/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-tumbler/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-wmdock-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xicc/Makefile
P pkgsrc/x11/xkbd/Makefile
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile.common
P pkgsrc/x11/xmindpath/Makefile
P pkgsrc/x11/xmx/Makefile
P pkgsrc/x11/xorgproto/builtin.mk
P pkgsrc/x11/xosd/Makefile
P pkgsrc/x11/xpmroot/Makefile
P pkgsrc/x11/xscribble/Makefile
P pkgsrc/x11/xterm/Makefile
P pkgsrc/x11/xterm/options.mk
P pkgsrc/x11/xtrans/builtin.mk


Killing core files:

Updating pkgsrc-2019Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2019Q3):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index