tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/atool/Makefile
P pkgsrc/archivers/file-roller/Makefile
P pkgsrc/archivers/libzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Any/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Any-Lite/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Extract/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Peek/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Tar/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Tar-Wrapper/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Compress-Bzip2/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Compress-LZMA-Simple/Makefile
P pkgsrc/archivers/upx/Makefile
P pkgsrc/archivers/xfce4-thunar-archive/Makefile
P pkgsrc/audio/abcde/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok/Makefile
P pkgsrc/audio/ardour/Makefile
P pkgsrc/audio/cantata/Makefile
P pkgsrc/audio/disc-cover/Makefile
P pkgsrc/audio/distmp3/Makefile
P pkgsrc/audio/festival/Makefile
P pkgsrc/audio/flac2mp3/Makefile
P pkgsrc/audio/gtkpod/Makefile
P pkgsrc/audio/ices-mp3/Makefile
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
P pkgsrc/audio/libgroove/Makefile
P pkgsrc/audio/liteamp/Makefile
P pkgsrc/audio/lmms/Makefile
P pkgsrc/audio/mkcdtoc/Makefile
P pkgsrc/audio/mp32ogg/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3cut/Makefile
P pkgsrc/audio/mserv/Makefile
P pkgsrc/audio/mserv-devel/Makefile
P pkgsrc/audio/mstream/Makefile
P pkgsrc/audio/nas-auscope/Makefile
P pkgsrc/audio/normalize/Makefile
P pkgsrc/audio/oggasm/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-Audio-CD/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-Audio-Scan/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-Audio-Wav/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-CDDB/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-CDDB-File/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-CDDB_get/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MP3-Info/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MP3-Tag/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MPEG-Audio-Frame/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-Client/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-DiscID/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-Queries/Makefile
P pkgsrc/audio/paprefs/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol/Makefile
P pkgsrc/audio/pavumeter/Makefile
P pkgsrc/audio/rip/Makefile
P pkgsrc/audio/sphinxbase/Makefile
P pkgsrc/audio/sphinxtrain/Makefile
P pkgsrc/audio/squeezeboxserver/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/Makefile
P pkgsrc/audio/xine-alsa/Makefile
P pkgsrc/audio/xine-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/xine-pulse/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/bonnie++/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/bytebench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/flamegraph/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/hbench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/iozone/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/lmbench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/p5-Benchmark-Timer/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/p5-Dumbbench/Makefile
P pkgsrc/biology/bcftools/Makefile
P pkgsrc/biology/bioperl/Makefile
P pkgsrc/biology/bodr/Makefile
P pkgsrc/biology/bwa/Makefile
P pkgsrc/biology/canu/Makefile
P pkgsrc/biology/cdhit/Makefile
P pkgsrc/biology/gnome-chemistry-utils/Makefile
P pkgsrc/biology/gromacs/Makefile
P pkgsrc/biology/hisat2/Makefile
P pkgsrc/biology/htslib/Makefile
P pkgsrc/biology/mpqc/Makefile
P pkgsrc/biology/mummer/Makefile
P pkgsrc/biology/ncbi-blast+/Makefile
P pkgsrc/biology/p5-Bio-ASN1-EntrezGene/Makefile
P pkgsrc/biology/samtools/Makefile
P pkgsrc/biology/stacks/Makefile
P pkgsrc/cad/dinotrace/Makefile
P pkgsrc/cad/freehdl/Makefile
P pkgsrc/cad/geda/Makefile
P pkgsrc/cad/p5-gds2/Makefile
P pkgsrc/cad/spiceprm/Makefile
P pkgsrc/cad/verilator/Makefile
P pkgsrc/chat/bitchbot/Makefile
P pkgsrc/chat/centerim/Makefile
P pkgsrc/chat/cgiirc/Makefile
P pkgsrc/chat/dircproxy/Makefile
P pkgsrc/chat/epic4/Makefile
P pkgsrc/chat/finch/Makefile
P pkgsrc/chat/hexchat/Makefile
P pkgsrc/chat/inspircd/Makefile
P pkgsrc/chat/inspircd3/Makefile
P pkgsrc/chat/ircservices/Makefile
P pkgsrc/chat/irssi/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd2/Makefile
P pkgsrc/chat/kgb-bot/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation/Makefile
P pkgsrc/chat/libpurple/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-IRC-Utils/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-AIM/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-AOLIM/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-Goofey/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-ICQ2000/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-Jabber/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-POE-Component-IRC/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-POE-Filter-IRCD/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-libnotify/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-otr/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-sametime/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-silc/Makefile
P pkgsrc/chat/quassel/Makefile
P pkgsrc/chat/silc-client/Makefile
P pkgsrc/chat/sirc/Makefile
P pkgsrc/chat/vicq/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/Makefile
P pkgsrc/chat/znc/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk13/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk14/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk15/Makefile
P pkgsrc/comms/fidogate/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/Makefile
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/Makefile
P pkgsrc/comms/op_panel/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Asterisk/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Data-AMF/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-Gsm/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-Modem/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-SerialPort/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-XBee-API/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-SMS-Send/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-pilot-link/Makefile
P pkgsrc/comms/pilot-link/Makefile
P pkgsrc/comms/pilot-link-libs/Makefile
P pkgsrc/comms/pilotmgr/Makefile
P pkgsrc/comms/xfce4-modemlights-plugin/Makefile
P pkgsrc/converters/2vcard/Makefile
P pkgsrc/converters/bibtex2html/Makefile
P pkgsrc/converters/code2html/Makefile
P pkgsrc/converters/convmv/Makefile
P pkgsrc/converters/doc2html/Makefile
P pkgsrc/converters/docx2txt/Makefile
P pkgsrc/converters/dos2unix/Makefile
P pkgsrc/converters/help2man/Makefile
P pkgsrc/converters/jcode-perl/Makefile
P pkgsrc/converters/libabw/Makefile
P pkgsrc/converters/libfreehand/Makefile
P pkgsrc/converters/libvisio/Makefile
P pkgsrc/converters/libwpg/Makefile
P pkgsrc/converters/nkf/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-Bencode/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-BinHex/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-Color/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-TNEF/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-UU/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-UUlib/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Cpanel-JSON-XS/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Data-Hexify/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-JSON/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-JSON-Any/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-JSON-MaybeXS/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-JSON-PP/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-JSON-XS/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-JSON-XS-VersionOneAndTwo/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Jcode/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-MARC-Charset/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-MARC-Crosswalk-DublinCore/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base32/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64-URLSafe/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Sereal/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Sereal-Decoder/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Sereal-Encoder/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Text-Iconv/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-Collate/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-EastAsianWidth/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-IMAPUtf7/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-Map/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-Map8/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-MapUTF8/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-Normalize/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-String/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-UTF8simple/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-chkjis/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-nkf/Makefile
P pkgsrc/converters/rpm2cpio/Makefile
P pkgsrc/converters/skf/Makefile
P pkgsrc/converters/smbchartool/Makefile
P pkgsrc/converters/txt2html/Makefile
P pkgsrc/converters/txt2pdbdoc/Makefile
P pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/Makefile
P pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-gcc/Makefile
P pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gcc/Makefile
P pkgsrc/cross/avr-gcc/Makefile
P pkgsrc/cross/avr-libc/Makefile
P pkgsrc/cross/cc65/Makefile
P pkgsrc/cross/gcc-mips-current/Makefile
P pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-crt/Makefile
P pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-gcc/Makefile
P pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-crt/Makefile
P pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc/Makefile
P pkgsrc/cross/nios2-gcc/Makefile
P pkgsrc/cross/nios2-gcc3/Makefile
P pkgsrc/cross/nios2-gcc41/Makefile
P pkgsrc/cross/or1k-none-elf-gcc/Makefile
P pkgsrc/cross/pdp11-aout-gcc/Makefile
P pkgsrc/cross/xtensa-esp32-elf-gcc/Makefile
P pkgsrc/databases/cstore/Makefile
P pkgsrc/databases/gnome-mime-data/Makefile
P pkgsrc/databases/gnome-mime-data/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/gq/Makefile
P pkgsrc/databases/idzebra/Makefile
P pkgsrc/databases/innotop/Makefile
P pkgsrc/databases/lbdb/Makefile
P pkgsrc/databases/libcassandra/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb55-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb55-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql-cluster/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql51-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql51-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql55-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql55-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql56-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql56-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql57-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql57-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysqltuner/Makefile
P pkgsrc/databases/mytop/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-AddressBook/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-AnyEvent-BDB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Apache-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-App-Sqitch/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-BDB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-BerkeleyDB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-CDB_File/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Catalyst-Model-DBIC-Schema/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Catalyst-Model-RDBO/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-CatalystX-CRUD/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-CatalystX-CRUD-Model-RDBO/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-CatalystX-CRUD-ModelAdapter-DBIC/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-AbstractSearch/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-BaseDSN/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-Pg/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-Plugin/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-Plugin-DeepAbstractSearch/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-CSV/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-DB2/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Google/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Mock/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-ODBC/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Oracle/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-PgPP/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite2/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-XBase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBI/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/p5-DBI-Shell/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBICx-Deploy/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBICx-MapMaker/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBICx-Sugar/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBICx-TestDatabase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIWrapper/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Abstract/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Candy/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Cursor-Cached/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-DigestColumns/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-DynamicDefault/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-EncodedColumn/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Fixtures/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Helpers/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-InflateColumn-FS/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-InflateColumn-IP/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-IntrospectableM2M/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Loader/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-RDBOHelpers/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Schema-Loader/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-TimeStamp/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-UUIDColumns/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Validation/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Connector/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-ContextualFetch/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-DBSchema/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Datasource/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Introspector/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Schema/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-SearchBuilder/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBM-Deep/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DB_File/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DB_File-Lock/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Dancer-Plugin-DBIC/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Data-Table/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DublinCore-Record/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Fsdb/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Ima-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Jifty-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MARC/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MARC-Record/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MARC-XML/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MLDBM/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MLDBM-Serializer-JSON/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MLDBM-Sync/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Net-Cassandra/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Net-FileMaker/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Net-MySQL/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-ORLite/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-ORLite-Migrate/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Palm/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Parse-Dia-SQL/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-RRD-Simple/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Redis/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DB-Object/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-AutoReconnect/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-Garden/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-Garden-Catalyst/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-Object-MoreHelpers/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-TestDB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract-Limit/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-ReservedWords/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Statement/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Translator/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Search-QueryParser/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Search-QueryParser-SQL/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Sort-SQL/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Template-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Tie-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-YAML-MLDBM/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-gdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-perl-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-qdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sybperl/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-tokyotyrant/Makefile
P pkgsrc/databases/percona-toolkit/Makefile
P pkgsrc/databases/pgbuildfarm/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql10/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql10/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql10-docs/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql11/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql11/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql11-docs/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql94/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql94/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql94-docs/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql95/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql95/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql95-docs/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql96/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql96/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql96-docs/PLIST
U pkgsrc/databases/py-whisper/ALTERNATIVES
P pkgsrc/databases/py-whisper/Makefile
P pkgsrc/databases/py-whisper/PLIST
U pkgsrc/databases/py-whisper/distinfo
P pkgsrc/databases/rdb/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool12/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/yasql/Makefile
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf-ui/Makefile
P pkgsrc/devel/MoarVM/Makefile
P pkgsrc/devel/RTx-RightsMatrix/Makefile
P pkgsrc/devel/adocman/Makefile
P pkgsrc/devel/aegis/Makefile
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/atkmm/Makefile
P pkgsrc/devel/autoconf/Makefile
P pkgsrc/devel/autoconf213/Makefile
P pkgsrc/devel/autogen/Makefile
P pkgsrc/devel/automake/Makefile
P pkgsrc/devel/automake14/Makefile
P pkgsrc/devel/bglibs/Makefile
P pkgsrc/devel/bison/Makefile
P pkgsrc/devel/bugzilla/Makefile
P pkgsrc/devel/bugzilla3/Makefile
P pkgsrc/devel/calltree-perl/Makefile
P pkgsrc/devel/ccache/Makefile
P pkgsrc/devel/cloc/Makefile
P pkgsrc/devel/cogito/Makefile
P pkgsrc/devel/colordiff/Makefile
P pkgsrc/devel/commit-patch/Makefile
P pkgsrc/devel/cook/Makefile
P pkgsrc/devel/cqual/Makefile
P pkgsrc/devel/creduce/Makefile
P pkgsrc/devel/ctemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/cvs2cl/Makefile
P pkgsrc/devel/cvs2html/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsd/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsutils/Makefile
P pkgsrc/devel/darcs/Makefile
P pkgsrc/devel/delta/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/Makefile
P pkgsrc/devel/doxygen/Makefile
P pkgsrc/devel/easygit/Makefile
P pkgsrc/devel/egypt/Makefile
P pkgsrc/devel/etrace/Makefile
P pkgsrc/devel/fossil/Makefile
U pkgsrc/devel/fossil/distinfo
P pkgsrc/devel/gconfmm/Makefile
P pkgsrc/devel/gcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/gdb/Makefile
P pkgsrc/devel/gdb7/Makefile
P pkgsrc/devel/gdl/Makefile
P pkgsrc/devel/geany/Makefile
P pkgsrc/devel/git-base/Makefile
P pkgsrc/devel/git-docs/Makefile
P pkgsrc/devel/gitolite/Makefile
P pkgsrc/devel/glibmm/Makefile
P pkgsrc/devel/global/Makefile
P pkgsrc/devel/go-sys/Makefile
P pkgsrc/devel/gperftools/Makefile
P pkgsrc/devel/gps/Makefile
P pkgsrc/devel/gtexinfo/Makefile
P pkgsrc/devel/java-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/jemalloc/Makefile
P pkgsrc/devel/kbuild/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk-kioslaves/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevplatform/Makefile
P pkgsrc/devel/kdoctools/Makefile
P pkgsrc/devel/ktexteditor/Makefile
P pkgsrc/devel/lcov/Makefile
P pkgsrc/devel/ldapsdk/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonobo/Makefile
P pkgsrc/devel/libcerf/Makefile
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeui/Makefile
P pkgsrc/devel/libidn/Makefile
P pkgsrc/devel/libpgm/Makefile
P pkgsrc/devel/libsigc++/Makefile
P pkgsrc/devel/libstatgrab/Makefile
P pkgsrc/devel/libthrift/Makefile
P pkgsrc/devel/libwhisker2/Makefile
P pkgsrc/devel/memcached/Makefile
P pkgsrc/devel/monodevelop/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone/Makefile
P pkgsrc/devel/myrepos/Makefile
P pkgsrc/devel/nasm/Makefile
P pkgsrc/devel/netbeans-ide/Makefile
P pkgsrc/devel/nspr/Makefile
P pkgsrc/devel/nss/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-re/Makefile
P pkgsrc/devel/ossp-uuid/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Acme-Damn/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Acme-PlayCode/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Annotate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-C3/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-CheckDigits/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Dependency/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Diff/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-HowSimilar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Merge/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Permute/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Alien-Base-ModuleBuild/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Alien-Build/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Alien-Packages/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Alien-SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AnnoCPAN-Perldoc/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Any-Moose/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AnyEvent/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-AIO/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-IRC/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-RabbitMQ/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-XMPP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-CLI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-Cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-FatPacker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-Prove-Plugin-ProgressBar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-Prove-Plugin-ProgressBar-Each/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-cpanminus/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-cpanoutdated/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-perlbrew/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AppConfig/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AppConfig-Std/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Array-Compare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Array-Diff/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Array-RefElem/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Async-Interrupt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AtExit/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Attribute-Lexical/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AutoLoader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AutoXS-Header/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Autodia/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Compiling/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-EndOfScope/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Annotation/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Annotation/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check-EntersubForCV/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check-StashChange/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-PPAddr/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-Parser/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Keywords/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Utils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-BSD-Resource/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-BackPAN-Index/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Bit-Vector/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CHI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CLASS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Changes/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Checksums/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Common-Index/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-DistnameInfo/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-FindDependencies/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Inject/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Meta/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Meta-Check/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Meta-Requirements/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Meta-YAML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Mini/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-ParseDistribution/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Perl-Releases/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Uploader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPANPLUS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-FastMmap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-LRU/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Memcached/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Memcached-Fast/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Simple-TimedExpiry/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Canary-Stability/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Capture-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Always/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Assert/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Assert-More/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Clan/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-REPL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carton/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Check-ISA/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Chained/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Grouped/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Lite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Named/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Adapter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Autouse/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Base/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-C3/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-C3-Adopt-NEXT/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-C3-Componentised/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-C3-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Container/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Data-Accessor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Data-Inheritable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ErrorHandler/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Factory/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Factory-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Field/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Fields/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Gomor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ISA/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Inner/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-InsideOut/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Inspector/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Load/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Load-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Loader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-MakeMethods/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Method-Modifiers/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-MethodMaker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Mix/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-OOorNO/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ObjectTemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ReturnValue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Singleton/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Std/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Throwable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Trigger/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Unload/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Virtual/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-WhiteHole/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-XML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-XPath/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-XSAccessor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Clone/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Clone-Choose/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Clone-Fast/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Clone-PP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Compress-PPMd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Compress-Raw-Bzip2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Compress-Raw-Zlib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Any/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Any-Merge/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Auto/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-AutoConf/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-File/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Find/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-General/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-GitLike/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Grammar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-INI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-INI-Reader-Ordered/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-IniFiles/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-MVP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-MVP-Reader-INI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Properties/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Std/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Const-Fast/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Context-Preserve/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Contextual-Return/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Convert-Binary-C/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Coro/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Curses/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Curses-UI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Curses-UI-POE/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cwd-Guard/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Alias/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Binary/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Buffer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Compare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Denter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dump/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dump-Streamer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper-Concise/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper-Names/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-GUID/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Hierarchy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-IEEE754/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Integer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-MessagePack/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Munge/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-ObjectDriver/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-OptList/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Page/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Page-Pageset/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Pageset/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Peek/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Printer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Random/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Record/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Section/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Section-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Serializer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-ShowTable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Stag/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Structure-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Taxi/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-TemporaryBag/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-UUID/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-UUID-Base64URLSafe/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Uniqid/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Validate-IP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Visitor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Business/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Calc/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Calc-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Manip/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Debug-Client/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Debug-ShowStuff/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Declare-Constraints-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Autoflush/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-BeginLift/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Caller/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Caller-IgnoreNamespaces/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckBin/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckCompiler/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckLib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckOS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Confess/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Cover/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Cycle/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Declare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Dumpvar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-EvalContext/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Events/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Events-Objects/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-FindPerl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-FindRef/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Gladiator/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-GlobalDestruction/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Hide/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Leak/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Leak-Object/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-LexAlias/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-NYTProf/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-OverloadInfo/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-OverrideGlobalRequire/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-PPPort/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-PartialDump/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-PatchPerl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Pragma/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Profile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-REPL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Refactor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Refcount/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Size/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-SmallProf/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-StackTrace/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-StackTrace-AsHTML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-StackTrace-WithLexicals/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Symdump/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Trace/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-TraceUse/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-ebug/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Dir-Self/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Dist-CheckConflicts/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Dist-Zilla/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Dist-Zooky/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-EV/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-EV/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/p5-Env-Path/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Error/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Eval-Closure/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Eval-LineNumbers/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Event/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Event/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/p5-Event-ExecFlow/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Event-RPC/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Exception-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Exception-Handler/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Expect/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Expect-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Exporter-Lite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Exporter-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-AutoInstall/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-CBuilder/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-CChecker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-Command/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-Config/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-CppGuess/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-Depends/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-F77/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-Helpers/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-InstallPaths/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-LibBuilder/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-MakeMaker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-MakeMaker-CPANfile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-MakeMaker-Coverage/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-Manifest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ModuleMaker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ModuleMaker-TT/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ParseXS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-PkgConfig/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-XSBuilder/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-XSpp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FFI-CheckLib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-BOM/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-BaseDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Binary/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-ChangeNotify/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-ConfigDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-DesktopEntry/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-DirCompare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-DirSync/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Object/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-Age/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-PPI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-Permissions/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-VCS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Flat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Flock/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-FlockDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-HomeDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-LibMagic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Listing/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-MimeInfo/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Modified/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-NFSLock/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Next/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Path/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Path-Expand/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Path-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-PathConvert/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Policy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Save-Home/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Share/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-ShareDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-ShareDir-Install/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-ShareDir-ProjectDistDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Slurp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Slurp-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Slurper/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Temp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Tempdir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Touch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Type/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Which/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-chdir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-pushd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FileHandle-Fmode/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FileHandle-Unget/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Filesys-Notify-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Find-Lib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FindBin-libs/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Format-Human-Bytes/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FreezeThaw/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Function-Parameters/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Future/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-ArgvFile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Euclid/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Long/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Long-Descriptive/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Mixed/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Tabular/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Git-CPAN-Patch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Git-Repository/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Git-Repository-Plugin-AUTOLOAD/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Git-Version-Compare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Git-Wrapper/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-GitLab-API-v3/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-GitLab-API-v4/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Glib-Object-Introspection/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gnome2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gnome2-GConf/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Graph/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Graph-ReadWrite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gravatar-URL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gtk2-GladeXML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Guard/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Case/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-FieldHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Flatten/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Merge/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Merge-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-MoreUtils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-MultiValue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Util-FieldHash-Compat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Heap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hook-LexWrap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IMDB-Film/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-AIO/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-All/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Async/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Capture/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-CaptureOutput/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Compress/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Digest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Event/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-HTML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Handle-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-InSitu/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Interactive/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-LockedFile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Multiplex/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Null/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Pager/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Pipeline/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Pipely/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Prompt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Prompter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-String/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Stty/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Tee/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-TieCombine/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Tty/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Zlib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-stringy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-DirQueue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-PubSub/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Run/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Run3/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-ShareLite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Shareable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-SharedCache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Signal/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-SysV/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-System-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Import-Into/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Importer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Inline/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Inline-C/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-InlineX-C2XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Internals/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-LDAP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-LEOCHARRE-CLI2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-LEOCHARRE-Debug/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-LEOCHARRE-Dir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Lexical-Persistence/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Lexical-SealRequireHints/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-List-AllUtils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-List-MoreUtils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-List-MoreUtils-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-List-Pairwise/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-List-SomeUtils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-List-SomeUtils-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-List-UtilsBy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Locale-Msgfmt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Locale-PO/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Agent/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Callback/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Dispatch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Log4perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Screen/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-TAP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-Array/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-Config/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-DBI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-FileRotate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatchouli/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Handler/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Log4perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-LogLite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Message/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Message-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Report/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Report-Optional/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Trace/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MRO-Compat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mac-Carbon/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mac-SystemDirectory/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Make/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Memoize/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Memoize-ExpireLRU/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Memoize-Memcached/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Menlo/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Menlo-Legacy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MetaCPAN-API/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MetaCPAN-Client/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Method-Signatures/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Method-Signatures-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mixin-ExtraFields/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mixin-ExtraFields-Param/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mixin-Linewise/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mo/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Modern-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Build/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Build-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Build-WithXSpp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Build-XSUtil/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-CPANTS-Analyse/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-CPANfile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Compile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-CoreList/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Dependency/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-ExtractUse/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Find/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-FromPerlVer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Implementation/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-AuthorRequires/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-AuthorTests/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-GithubMeta/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-ManifestSkip/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-PadrePlugin/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-RTx/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-ReadmeFromPod/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-Repository/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-Substitute/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-XSUtil/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Load/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Manifest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Manifest-Skip/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Metadata/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Pluggable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Refresh/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Runtime/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Runtime-Conflicts/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-ScanDeps/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Starter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Starter-PBP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Versions/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Versions-Report/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mojo-IOLoop-ForkCall/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Moo/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-ClassAttribute/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-Cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-ConfigFromFile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-File-ConfigDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-HandlesVia/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-Locale-Passthrough/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-Log-Any/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-Options/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-Roles-Pluggable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-StrictConstructor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-Types-MooseLike/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-Types-MooseLike-Numeric/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooX-late/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Moos/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Moose/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Moose-Autobox/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Moose-Policy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Aliases/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-App/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-App-Cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Attribute-Chained/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-AttributeHelpers/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Attributes-Curried/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-ClassAttribute/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-CompileTime-Traits/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-ConfigFromFile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Daemonize/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Declare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Emulate-Class-Accessor-Fast/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-FollowPBP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Getopt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Has-Options/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-InsideOut/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-LazyRequire/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-MarkAsMethods/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Meta-TypeConstraint-ForceCoercion/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Method-Signatures/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-MethodAttributes/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-MultiInitArg/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-NonMoose/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Object-Pluggable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-OneArgNew/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-POE/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Param/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Params-Validate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Role-Parameterized/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Role-Tempdir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Role-WithOverloading/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-SemiAffordanceAccessor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-SetOnce/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-SimpleConfig/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Singleton/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-StrictConstructor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Traits/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Traits-Pluggable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Common/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-JSON/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-LoadableClass/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-LogAny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Path-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Stringlike/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Structured/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-URI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mouse/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MouseX-Getopt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MouseX-NativeTraits/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MouseX-Types/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MouseX-Types-Path-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-NEXT/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-CIDR/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-LDAP-Batch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-LDAP-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-LDAP-SID/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-LDAP-Server-Test/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-Netmask/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-OLE-Storage_Lite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-OOTools/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-Accessor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-Declare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-Event/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-InsideOut/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-Pluggable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-Realize-Later/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-Signature/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Ouch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PAR/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PAR-Dist/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PHP-Serialization/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Component-Cron/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Component-Pluggable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Component-Schedule/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Component-Syndicator/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Test-Loops/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POEx-Types/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PPI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PPI-PowerToys/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PPI-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PPIx-Regexp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PPIx-Utilities/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PV/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Package-Constants/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Package-DeprecationManager/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Package-Generator/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Package-Stash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Package-Stash-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Package-Variant/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PadWalker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parallel-ForkManager/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parallel-Prefork/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Params-Classify/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Params-Coerce/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Params-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Params-Validate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Params-ValidationCompiler/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-CPAN-Meta/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-CPAN-Packages/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-ErrorString-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-ExuberantCTags/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-Method-Signatures/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-PMFile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-RecDescent/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-Yapp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PatchReader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-Class-File-Stat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-Dispatcher/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-Dispatcher-Declarative/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-FindDev/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-IsDev/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-Iter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PathTools/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Pegex/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-APIReference/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-Critic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-MinimumVersion/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-PrereqScanner/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-PrereqScanner-NotQuiteLite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-Tidy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-Version/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl4-CoreLibs/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl6-Export/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl6-Export-Attrs/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl6-Junction/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl6-Slurp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-eol/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-gzip/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-utf8_strict/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-via-Bzip2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-via-Timeout/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-via-dynamic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-via-symlink/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlX-Maybe/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Pod-Usage/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Probe-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Background/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Daemon/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-InvokeEditor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-PID-File/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Pidfile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-ProcessTable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Queue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Wait3/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-WaitStat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Python-Serialise-Marshal/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-RT-Authen-ExternalAuth/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Readonly/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Readonly-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Ref-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Ref-Util-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Regexp-Assemble/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Regexp-MatchContext/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Regexp-Parser/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Regexp-Shellish/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Regexp-Trie/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Reply/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Return-MultiLevel/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Return-Value/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Role-Basic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Role-HasMessage/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Role-Identifiable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Role-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Rose-Object/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SUPER/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Dump/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Mirror/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Notify/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Safe-Hole/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Safe-Isa/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Scalar-Defer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Scalar-List-Utils/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Scalar-List-Utils/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Scalar-Util-Refcount/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Schedule-RateLimiter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Scope-Guard/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Scope-Upper/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Search-Elasticsearch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Set-Array/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Set-IntSpan/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Set-Object/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Set-Scalar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Shell-Config-Generate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Shell-Guess/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Shell-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ShipIt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Signal-Mask/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Smart-Comments/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Software-License/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sort-Key/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sort-Maker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sort-Naturally/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sort-Versions/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Specio/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Spiffy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Spoon/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Storable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Stream-Buffered/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-String-Escape/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-String-Format/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-String-PerlIdentifier/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-String-Print/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-String-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Struct-Dumb/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Exporter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Exporter-ForMethods/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Exporter-GlobExporter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Exporter-Progressive/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Identify/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Info/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Install/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Installer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Name/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Override/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Quote/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Uplevel/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Symbol-Global-Name/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Syntax-Keyword-Junction/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sys-Syscall/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-System-Command/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-TAP-Formatter-HTML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-TAP-Harness-Archive/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Taint-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Task-Weaken/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tee/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Template-Plugin-Handy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Template-Plugin-HashMerge/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Template-Plugin-ListMoreUtils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Template-Plugin-ListUtil/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Template-Plugin-VMethods/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ANSIColor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Animation/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Cap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Encoding/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ProgressBar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ProgressBar-Quiet/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ProgressBar-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Prompt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadKey/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadLine/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadLine-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadLine-TTYtter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadPassword/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Screen/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Shell/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ShellUI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Size/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Size-Any/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Size-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Table/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-UI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-API/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Aggregate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Approx/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Assertions/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-BDD-Cucumber/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Base/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Bits/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-CPAN-Meta/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-CPAN-Meta-YAML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-CheckDeps/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-CheckManifest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-ClassAPI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-CleanNamespaces/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Command-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Compile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Continuous/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Deep/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-DependentModules/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Differences/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Dir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-DistManifest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Distribution/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-EOL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Exception/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Expect/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-FailWarnings/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Fatal/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-File/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-File-Contents/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-File-ShareDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Fixture-DBIC-Schema/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-HTTP-LocalServer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Harness/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-HexDifferences/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-HexString/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Identity/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-InDistDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Inline/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Inter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Kwalitee/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-LeakTrace/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-LectroTest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-LoadAllModules/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Log4perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-LongString/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Manifest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Memory-Cycle/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-MinimumVersion/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Mock-LWP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-MockModule/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-MockObject/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Modern/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-More-Behaviour/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-More-UTF8/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Most/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Needs/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-NoTabs/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-NoWarnings/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Object/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Output/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-POE-Client-TCP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-POE-Server-TCP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Perl-Critic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Pod/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Pod-Coverage/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Pod-Spelling-CommonMistakes/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Refcount/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Reporter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Requires/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Requires-Git/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Roo/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Script/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Script-Run/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-SharedFork/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Spec/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Spelling/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Stream/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-SubCalls/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Taint/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-TempDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-TempDir-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-TinyMocker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Toolbox/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Trap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Unit/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-UseAllModules/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Version/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-WWW-Selenium/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Warn/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Warnings/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Weaken/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Without-Module/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-YAML-Meta/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-YAML-Valid/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-utf8/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test2-Plugin-NoWarnings/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test2-Suite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-TheSchwartz/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Throwable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Array-AsHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Array-Sorted/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Cache-LRU/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Cache-LRU-Expires/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Cycle/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Function/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-IxHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-LLHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-RefHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-RefHash-Weak/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-RegexpHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-ToObject/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tree-DAG_Node/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tree-R/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tree-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tree-Simple-VisitorFactory/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Try-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-TryCatch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Type-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Type-Tiny-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Types-Serialiser/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-can/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-isa/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-moniker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-require/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UUID-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-VCP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-VCP-Dest-svk/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Variable-Magic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Want/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-WeakRef/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Wx-Perl-DataWalker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-XSLoader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-accessors/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-accessors-fast/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-aliased/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-asa/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-autobox/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-autobox-Core/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-autodie/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-autovivification/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-bareword-filehandles/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-boolean/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-capitalization/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-circular-require/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-common-sense/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-constant-def/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-curry/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-enum/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ex-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-experimental/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-forks/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-gettext/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-glib2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-inc/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-inc-latest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-indirect/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-lib-abs/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-local-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-multidimensional/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-namespace-autoclean/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-namespace-clean/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-pango/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-parent/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-perl-headers/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-pip/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-prefork/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-signatures/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-strictures/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-syntax/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-version/Makefile
P pkgsrc/devel/pangomm/Makefile
P pkgsrc/devel/papaya/Makefile
P pkgsrc/devel/patchutils/Makefile
P pkgsrc/devel/prcs/Makefile
P pkgsrc/devel/pstreams/Makefile
P pkgsrc/devel/py-flaky/Makefile
U pkgsrc/devel/py-flaky/distinfo
P pkgsrc/devel/quilt/Makefile
P pkgsrc/devel/radare2/Makefile
P pkgsrc/devel/refinecvs/Makefile
P pkgsrc/devel/rpc2/Makefile
P pkgsrc/devel/rt-mysql/Makefile
P pkgsrc/devel/rt3/Makefile
P pkgsrc/devel/rt4/Makefile
P pkgsrc/devel/sdcc/Makefile
P pkgsrc/devel/sdcc3/Makefile
P pkgsrc/devel/sloccount/Makefile
P pkgsrc/devel/sparse/Makefile
P pkgsrc/devel/startbug1/Makefile
P pkgsrc/devel/stfl/Makefile
P pkgsrc/devel/stgit/Makefile
P pkgsrc/devel/sunifdef/Makefile
P pkgsrc/devel/svk/Makefile
P pkgsrc/devel/svn-bisect/Makefile
P pkgsrc/devel/swig3/Makefile
P pkgsrc/devel/tet3/Makefile
U pkgsrc/devel/tex-l3backend/DESCR
U pkgsrc/devel/tex-l3backend/Makefile
U pkgsrc/devel/tex-l3backend/PLIST
U pkgsrc/devel/tex-l3backend/distinfo
U pkgsrc/devel/tex-l3backend-doc/DESCR
U pkgsrc/devel/tex-l3backend-doc/Makefile
U pkgsrc/devel/tex-l3backend-doc/PLIST
U pkgsrc/devel/tex-l3backend-doc/distinfo
P pkgsrc/devel/tex-l3experimental/Makefile
P pkgsrc/devel/tex-l3experimental/PLIST
U pkgsrc/devel/tex-l3experimental/distinfo
P pkgsrc/devel/tex-l3kernel/Makefile
P pkgsrc/devel/tex-l3kernel/PLIST
U pkgsrc/devel/tex-l3kernel/distinfo
P pkgsrc/devel/tex-l3kernel-doc/Makefile
P pkgsrc/devel/tex-l3kernel-doc/PLIST
U pkgsrc/devel/tex-l3kernel-doc/distinfo
P pkgsrc/devel/tex-l3packages/Makefile
U pkgsrc/devel/tex-l3packages/distinfo
P pkgsrc/devel/tex-l3packages-doc/Makefile
U pkgsrc/devel/tex-l3packages-doc/distinfo
P pkgsrc/devel/tex-lualibs/Makefile
U pkgsrc/devel/tex-lualibs/distinfo
P pkgsrc/devel/tex-lualibs-doc/Makefile
U pkgsrc/devel/tex-lualibs-doc/distinfo
P pkgsrc/devel/tex-tlshell/Makefile
U pkgsrc/devel/tex-tlshell/distinfo
P pkgsrc/devel/tex-tlshell-doc/Makefile
U pkgsrc/devel/tex-tlshell-doc/distinfo
P pkgsrc/devel/tmake/Makefile
P pkgsrc/devel/valgrind/Makefile
P pkgsrc/devel/xfce4-conf/Makefile
P pkgsrc/devel/xfce4-dev-tools/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2019
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/doc/pkgsrc.html
P pkgsrc/doc/pkgsrc.txt
P pkgsrc/editors/TeXmacs/Makefile
P pkgsrc/editors/conglomerate/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs21/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit-python/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit3/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx/Makefile
P pkgsrc/editors/nvi-m17n/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Acme-Padre-PlayCode/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-PPIx-EditorTools/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Autoformat/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Catalyst/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-DataWalker/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Debugger/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Ecliptic/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Encrypt/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Git/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-HG/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Kate/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Nopaste/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-PerlCritic/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-PerlTidy/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-SVN/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-SpellCheck/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Vi/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-XS/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Wx-Scintilla/Makefile
P pkgsrc/editors/vile/Makefile
P pkgsrc/editors/vim-share/Makefile
P pkgsrc/editors/xemacs-packages/Makefile
P pkgsrc/editors/xfce4-mousepad/Makefile
P pkgsrc/editors/xvile/Makefile
P pkgsrc/emulators/ckmame/Makefile
P pkgsrc/emulators/fuse-emulator/Makefile
P pkgsrc/emulators/hercules/Makefile
P pkgsrc/emulators/kegs/Makefile
P pkgsrc/emulators/libspectrum/Makefile
P pkgsrc/emulators/palmosemulator/Makefile
P pkgsrc/emulators/qemu/Makefile
P pkgsrc/emulators/raine/Makefile
P pkgsrc/emulators/shoebill/Makefile
P pkgsrc/emulators/tme/Makefile
P pkgsrc/emulators/vice/Makefile
P pkgsrc/emulators/z26/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-svnfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/ltfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/p5-Module-Path/Makefile
P pkgsrc/filesystems/p5-MooseX-Types-Path-Tiny/Makefile
P pkgsrc/filesystems/p5-Path-Tiny/Makefile
P pkgsrc/finance/gkrellm-stock/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/finance/homebank/Makefile
P pkgsrc/finance/p5-Algorithm-LUHN/Makefile
P pkgsrc/finance/p5-Data-Currency/Makefile
P pkgsrc/finance/p5-Finance-Currency-Convert-WebserviceX/Makefile
P pkgsrc/finance/p5-Finance-Quote/Makefile
P pkgsrc/finance/p5-Locale-Currency-Format/Makefile
P pkgsrc/finance/py-braintree/Makefile
P pkgsrc/finance/py-braintree/PLIST
U pkgsrc/finance/py-braintree/distinfo
P pkgsrc/fonts/fntsample/Makefile
P pkgsrc/fonts/ja-shinonome/Makefile
P pkgsrc/fonts/monafonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/p5-Font-AFM/Makefile
P pkgsrc/fonts/p5-Font-FreeType/Makefile
P pkgsrc/fonts/p5-Font-TTF/Makefile
P pkgsrc/fonts/p5-Font-TTFMetrics/Makefile
P pkgsrc/fonts/terminus-font/Makefile
P pkgsrc/fonts/tex-accfonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro/Makefile
P pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro-doc/Makefile
P pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro-doc/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-dosepsbin/Makefile
P pkgsrc/fonts/tex-esint/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-esint/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-esint-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-esint-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-esint-doc/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-fontools/Makefile
P pkgsrc/fonts/tex-fontools/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fontools/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-fontools-doc/Makefile
P pkgsrc/fonts/tex-fontools-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fontools-doc/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-gentium-tug/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gentium-tug/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-gentium-tug-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gentium-tug-doc/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-luaotfload/Makefile
P pkgsrc/fonts/tex-luaotfload/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-luaotfload/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-luaotfload-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-luaotfload-doc/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-mf2pt1/Makefile
P pkgsrc/fonts/tex-oldstandard/Makefile
P pkgsrc/fonts/tex-oldstandard/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-oldstandard/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-oldstandard-doc/Makefile
P pkgsrc/fonts/tex-oldstandard-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-oldstandard-doc/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-ptex-fontmaps/Makefile
P pkgsrc/fonts/ttf2pt1/Makefile
P pkgsrc/fonts/type1inst/Makefile
P pkgsrc/fonts/unifont/Makefile
P pkgsrc/games/asc/Makefile
P pkgsrc/games/asciiquarium/Makefile
P pkgsrc/games/bzflag/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client-gtk/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client-gtk2/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-server/Makefile
P pkgsrc/games/eboard/Makefile
P pkgsrc/games/frozen-bubble/Makefile
P pkgsrc/games/minami/Makefile
P pkgsrc/games/netmaj/Makefile
P pkgsrc/games/openmortal/Makefile
P pkgsrc/games/puzzles/Makefile
P pkgsrc/games/stone-soup/Makefile
P pkgsrc/games/stone-soup-sdl/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/Makefile
P pkgsrc/games/xboard/Makefile
P pkgsrc/games/xracer/Makefile
P pkgsrc/games/xscorch/Makefile
P pkgsrc/games/zoom/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Coordinates-UTM/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Distance/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Ellipsoid/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Gpx/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Mercator/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-ShapeFile/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Weather/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geography-Countries/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/graphics/GraphicsMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick6/Makefile
P pkgsrc/graphics/OpenRM/Makefile
P pkgsrc/graphics/R-ggtern/Makefile
P pkgsrc/graphics/adapta-gtk-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/asymptote/Makefile
P pkgsrc/graphics/cairomm/Makefile
P pkgsrc/graphics/cdlabelgen/Makefile
P pkgsrc/graphics/cheese/Makefile
P pkgsrc/graphics/circos/Makefile
P pkgsrc/graphics/claraocr/Makefile
P pkgsrc/graphics/compface/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/enblend-enfuse/Makefile
P pkgsrc/graphics/fly/Makefile
P pkgsrc/graphics/g2/Makefile
P pkgsrc/graphics/gd/Makefile
P pkgsrc/graphics/get_ds7/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs-de/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs-en/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs-es/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs-fr/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs-it/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs-ja/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs-ko/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs-nl/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs-nn/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs-pl/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs-ru/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs-sv/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-docs-zh_CN/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-ufraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-icon-theme/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/goocanvasmm/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/Makefile
P pkgsrc/graphics/gri/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtkam/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtkglext/Makefile
P pkgsrc/graphics/icon-naming-utils/Makefile
P pkgsrc/graphics/icoutils/Makefile
P pkgsrc/graphics/inkscape/Makefile
P pkgsrc/graphics/koverartist/Makefile
P pkgsrc/graphics/krita/Makefile
P pkgsrc/graphics/magicpoint/Makefile
P pkgsrc/graphics/netpbm/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Barcode-Code128/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Chart/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Chart-ThreeD/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD-Barcode/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD-Graph-sparklines/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD-Graph3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD-SVG/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD-SecurityImage/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GDGraph/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GDGraph-boxplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GDTextUtil/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GIFgraph/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Gnome2-Canvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Graph-Easy/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GraphViz/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GraphViz2/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GraphicsMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-BMP/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-ExifTool/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-Imlib2/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-Info/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-JpegTran-AutoRotate/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-Size/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-PerlMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-RRDTool-OO/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-SVG/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-SVG-Graph/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-SWF-File/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Template-GD/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-cairo-gobject/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-clutter/Makefile
P pkgsrc/graphics/pfstools/Makefile
P pkgsrc/graphics/ps2eps/Makefile
P pkgsrc/graphics/ristretto/Makefile
P pkgsrc/graphics/tex-a2ping/Makefile
P pkgsrc/graphics/tex-animate/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-animate/distinfo
P pkgsrc/graphics/tex-animate-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-animate-doc/distinfo
P pkgsrc/graphics/tex-circuitikz/Makefile
P pkgsrc/graphics/tex-circuitikz/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-circuitikz/distinfo
P pkgsrc/graphics/tex-circuitikz-doc/Makefile
P pkgsrc/graphics/tex-circuitikz-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-circuitikz-doc/distinfo
P pkgsrc/graphics/tex-epstopdf/Makefile
P pkgsrc/graphics/tex-mcf2graph/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mcf2graph/distinfo
P pkgsrc/graphics/tex-mcf2graph-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mcf2graph-doc/distinfo
P pkgsrc/graphics/tex-pdfcrop/Makefile
P pkgsrc/graphics/tex-pst-plot/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-pst-plot/distinfo
P pkgsrc/graphics/tex-pst-plot-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-pst-plot-doc/distinfo
P pkgsrc/graphics/ucview/Makefile
P pkgsrc/graphics/unicap/Makefile
P pkgsrc/graphics/xfce4-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/xplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/xplot-devel/Makefile
P pkgsrc/graphics/zphoto/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-core/Makefile
P pkgsrc/ham/hamlib/Makefile
P pkgsrc/ham/osmo-sdr/Makefile
P pkgsrc/ham/trustedQSL/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/p5-zinnia/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/xcin/Makefile
P pkgsrc/lang/asn1c/Makefile
P pkgsrc/lang/cim/Makefile
P pkgsrc/lang/clang-static-analyzer/Makefile
P pkgsrc/lang/erlang/Makefile
P pkgsrc/lang/fort77/Makefile
P pkgsrc/lang/g95/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc-aux/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc44/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc48/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc49/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc5/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc5-aux/Makefile.version
P pkgsrc/lang/gcc6/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc6-aux/Makefile.version
P pkgsrc/lang/gcc7/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc8/Makefile
P pkgsrc/lang/gforth/Makefile
P pkgsrc/lang/ghc/Makefile
P pkgsrc/lang/ghc7/Makefile
P pkgsrc/lang/go110/Makefile
P pkgsrc/lang/go111/Makefile
P pkgsrc/lang/go112/Makefile
P pkgsrc/lang/go14/Makefile
P pkgsrc/lang/go19/Makefile
P pkgsrc/lang/gwydion-dylan/Makefile
P pkgsrc/lang/mercury/Makefile
P pkgsrc/lang/mono/Makefile
P pkgsrc/lang/mono2/Makefile
P pkgsrc/lang/moscow_ml/Makefile
P pkgsrc/lang/npm/Makefile
P pkgsrc/lang/nqp/Makefile
P pkgsrc/lang/oo2c/Makefile
P pkgsrc/lang/ossp-js/Makefile
P pkgsrc/lang/p5-Switch/Makefile
P pkgsrc/lang/parrot/Makefile
P pkgsrc/lang/perl5/Makefile
P pkgsrc/lang/perl5/Makefile.common
P pkgsrc/lang/perl5/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/perl5/distinfo
cvs update: `pkgsrc/lang/perl5/files/cpan-DB_File-hints-bitrig.pl' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/perl5/files/cpan-DB_File-hints-minix.pl' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/perl5/files/cpan-DB_File-hints-netbsd.pl' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/perl5/files/cpan-DB_File-hints-openbsd.pl' is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/perl5/patches/patch-Configure
P pkgsrc/lang/perl5/patches/patch-Makefile.SH
cvs update: `pkgsrc/lang/perl5/patches/patch-dist_Storable_Makefile.PL' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/perl5/patches/patch-t_io_fs.t' is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/pfe/Makefile
P pkgsrc/lang/rakudo/Makefile
P pkgsrc/lang/rakudo-star/Makefile
P pkgsrc/lang/rust/Makefile
P pkgsrc/lang/sather/Makefile
P pkgsrc/lang/see/Makefile
P pkgsrc/lang/spidermonkey185/Makefile
P pkgsrc/lang/spidermonkey52/Makefile
P pkgsrc/mail/YoSucker/Makefile
P pkgsrc/mail/amavisd-new/Makefile
P pkgsrc/mail/anomy-sanitizer/Makefile
P pkgsrc/mail/avenger/Makefile
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-vcalendar/Makefile
P pkgsrc/mail/clawsker/Makefile
P pkgsrc/mail/cone/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-analog/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-maildir/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-mta/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd23/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd24/Makefile
P pkgsrc/mail/dcc/Makefile
P pkgsrc/mail/demime/Makefile
P pkgsrc/mail/distribute/Makefile
P pkgsrc/mail/dspam/Makefile
P pkgsrc/mail/elmo/Makefile
P pkgsrc/mail/etpan/Makefile
P pkgsrc/mail/exim/Makefile
P pkgsrc/mail/exim3/Makefile
P pkgsrc/mail/faces/Makefile
P pkgsrc/mail/fetchyahoo/Makefile
P pkgsrc/mail/fix-mime-charset/Makefile
P pkgsrc/mail/fml/Makefile
P pkgsrc/mail/fml4/Makefile
P pkgsrc/mail/fromto/Makefile
P pkgsrc/mail/grepmail/Makefile
P pkgsrc/mail/im/Makefile
P pkgsrc/mail/imapsync/Makefile
P pkgsrc/mail/isync/Makefile
P pkgsrc/mail/mailagent/Makefile
P pkgsrc/mail/maildrop/Makefile
P pkgsrc/mail/mailgraph/Makefile
P pkgsrc/mail/mailhops/Makefile
P pkgsrc/mail/mailserv/Makefile
P pkgsrc/mail/mailsort/Makefile
P pkgsrc/mail/majordomo/Makefile
P pkgsrc/mail/mb2md/Makefile
P pkgsrc/mail/mblaze/Makefile
P pkgsrc/mail/mdfrm/Makefile
P pkgsrc/mail/mhonarc/Makefile
P pkgsrc/mail/mime-construct/Makefile
P pkgsrc/mail/mimedefang/Makefile
P pkgsrc/mail/minimalist/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt/Makefile
P pkgsrc/mail/neomutt/Makefile
P pkgsrc/mail/opendkim/Makefile
P pkgsrc/mail/opendmarc/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-App-Siesh/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Catalyst-View-Email/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Abstract/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Address/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Address-List/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Address-XS/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Date/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Date-Format/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Find/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Folder/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-FolderType/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-LocalDelivery/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-Attachment-Stripper/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-ContentType/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-Encodings/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-RFC2047/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MessageID/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Reply/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Send/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Sender/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Simple/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Stuff/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Valid/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Valid-Loose/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-GMail-IMAPD/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-IMAP-Admin/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-IMAP-Client/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Charset/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-EncWords/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Lite/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Lite-HTML/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Types/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-tools/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Alias/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Audit/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-AuthenticationResults/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Box/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Box-IMAP4/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Box-POP3/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-ClamAV/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-DKIM/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-DeliveryStatus-BounceParser/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Ezmlm/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-IMAPClient/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-ListDetector/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Mbox-MessageParser/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Message/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Milter/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-POP3Client/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-RFC822-Address/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-SPF/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-SPF-Query/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-SRS/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Sender/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Sender-Easy/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Sendmail/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Transport/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Webmail-Gmail/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MailTools/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-LMTP/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-ManageSieve/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-SMTP-SSL/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-SMTP_auth/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-validMX/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Parse-MIME/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Sendmail-AccessDB/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Sendmail-PMilter/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Test-Email/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-URI-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-User-Identity/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-razor-agents/Makefile
P pkgsrc/mail/policyd-weight/Makefile
P pkgsrc/mail/poppy/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix/Makefile
P pkgsrc/mail/postgrey/Makefile
P pkgsrc/mail/prayer/Makefile
P pkgsrc/mail/qgreylist/Makefile
P pkgsrc/mail/qmHandle/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail-lint/Makefile
P pkgsrc/mail/qmqtool/Makefile
P pkgsrc/mail/rspamd/Makefile
P pkgsrc/mail/seamonkey-enigmail/Makefile
P pkgsrc/mail/sendmail-qtool/Makefile
P pkgsrc/mail/sendymail/Makefile
P pkgsrc/mail/sieve-connect/Makefile
P pkgsrc/mail/spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/sqlgrey/Makefile
P pkgsrc/mail/squirrelmail/Makefile
P pkgsrc/mail/sqwebmail/Makefile
P pkgsrc/mail/swaks/Makefile
P pkgsrc/mail/sympa/Makefile
P pkgsrc/mail/teapop/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird-enigmail/Makefile
P pkgsrc/mail/turba/Makefile
P pkgsrc/mail/xfce4-mailwatch-plugin/Makefile
P pkgsrc/mail/ytnef/Makefile
P pkgsrc/math/R/Makefile
P pkgsrc/math/R-gdata/Makefile
P pkgsrc/math/R-genetics/Makefile
P pkgsrc/math/antixls/Makefile
P pkgsrc/math/ess/Makefile
P pkgsrc/math/fftw/Makefile
P pkgsrc/math/fftwf/Makefile
P pkgsrc/math/galculator/Makefile
P pkgsrc/math/genius/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric112/Makefile
P pkgsrc/math/maxima/Makefile
P pkgsrc/math/ntl/Makefile
P pkgsrc/math/ocaml-zarith/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Algorithm-BloomFilter/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Algorithm-Cluster/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Algorithm-Munkres/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Alien-GMP/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Excel-Template/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Excel-Template-Plus/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Base-Convert/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Base36/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Base85/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-BaseCnv/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Bezier/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-BigInt/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-BigInt-GMP/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-BigInt-Pari/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-BigInteger/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Calc-Units/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Complex/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Derivative/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-FFT/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-GMP/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Int128/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Int64/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Interpolate/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Matrix/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-MatrixReal/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Pari/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Permute-List/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Prime-Util/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Random/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Random-ISAAC/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Random-ISAAC-XS/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Random-MT/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Random-MT-Auto/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Random-MT-Perl/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Round/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Spline/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Systems/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Utils/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-VecStat/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Number-Compare/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Number-Latin/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Number-Range/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Number-Tolerant/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Number-WithError/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Roman/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Set-Crontab/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Set-Infinite/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-ParseExcel/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-Read/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-ReadSXC/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-WriteExcel/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-XLSX/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Statistics-CaseResampling/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Statistics-Descriptive/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Statistics-Distributions/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Statistics-TTest/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Test-Number-Delta/Makefile
P pkgsrc/math/pari/Makefile
P pkgsrc/math/pari23/Makefile
P pkgsrc/math/ppl/Makefile
P pkgsrc/math/pspp/Makefile
P pkgsrc/math/superlu/Makefile
P pkgsrc/math/superlu/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/udunits/Makefile
P pkgsrc/math/xmgr/Makefile
P pkgsrc/math/yacas/Makefile
P pkgsrc/mbone/beacon/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/bulk-small/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/kde4/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/netbsd-www/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-fontsextra/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-langcyrillic/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-langother/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-langportuguese/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-latexextra/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-latexrecommended/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-mathscience/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-publishers/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4-extras/Makefile
P pkgsrc/misc/bbweather/Makefile
P pkgsrc/misc/byobu/Makefile
P pkgsrc/misc/colorize/Makefile
P pkgsrc/misc/cowsay/Makefile
P pkgsrc/misc/dpkg/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-weather/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome-utils/Makefile
P pkgsrc/misc/gnuls/Makefile
P pkgsrc/misc/gwaei/Makefile
P pkgsrc/misc/ipbt/Makefile
P pkgsrc/misc/kanjipad/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim4/Makefile
P pkgsrc/misc/libcdio/Makefile
P pkgsrc/misc/libcdio-paranoia/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice/Makefile
P pkgsrc/misc/loco/Makefile
P pkgsrc/misc/mirmon/Makefile
P pkgsrc/misc/moreutils/Makefile
P pkgsrc/misc/nxtvepg/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-App-MrShell/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Array-PrintCols/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-CreditCard/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN-Data/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISMN/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISSN/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-UPS/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-ControlX10-CM11/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-ControlX10-CM17/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-File-MMagic/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-File-MMagic-XS/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-File-Tail/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Codes/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Fuzzy/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Lexicon/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Simple/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-US/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-libintl/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Mac-Macbinary/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Mac-PropertyList/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Msgcat/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Parse-Win32Registry/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Search/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Vroom/Makefile
P pkgsrc/misc/pdmenu/Makefile
P pkgsrc/misc/reed/Makefile
P pkgsrc/misc/rlwrap/Makefile
P pkgsrc/misc/rpm/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/tds/Makefile
P pkgsrc/misc/teseq/Makefile
P pkgsrc/misc/topless/Makefile
P pkgsrc/misc/vfu/Makefile
P pkgsrc/misc/vym/Makefile
P pkgsrc/misc/whohas/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-calculator-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-smartbookmark-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-time-out-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-weather-plugin/Makefile
P pkgsrc/mk/defaults/options.description
P pkgsrc/multimedia/acidrip/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dirac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvb-apps/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdrip/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmediaserver/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-media/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ffmpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-base/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-libav/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-omx/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gstreamer1/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gxine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/handbrake/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdenlive/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libaom/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libvpx/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ming/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/distinfo
P pkgsrc/multimedia/mpv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/p5-GStreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/p5-xmltv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/x264-devel/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xawtv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xfce4-mpc-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xfce4-thunar-media-tags/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-ui/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-v4l/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-v4l2/Makefile
P pkgsrc/net/DarwinStreamingServer/Makefile
P pkgsrc/net/amule/Makefile
P pkgsrc/net/argus/Makefile
P pkgsrc/net/arp-scan/Makefile
P pkgsrc/net/bind911/Makefile
P pkgsrc/net/bind912/Makefile
P pkgsrc/net/bind914/Makefile
P pkgsrc/net/cacti/Makefile
P pkgsrc/net/choqok/Makefile
P pkgsrc/net/clive/Makefile
P pkgsrc/net/coda/Makefile
P pkgsrc/net/dctc/Makefile
P pkgsrc/net/ddclient/Makefile
P pkgsrc/net/dhcpd-pools/Makefile
P pkgsrc/net/dlint/Makefile
P pkgsrc/net/dnscheck/Makefile
P pkgsrc/net/dnstracer/Makefile
P pkgsrc/net/exabgp/Makefile
P pkgsrc/net/fpdns/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius-perl/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius2/Makefile
P pkgsrc/net/get-flash-videos/Makefile
P pkgsrc/net/gift/Makefile
P pkgsrc/net/gnapfetch/Makefile
P pkgsrc/net/haproxy/Makefile
P pkgsrc/net/haproxy/distinfo
U pkgsrc/net/haproxy/patches/patch-src_proto__sockpair.c
P pkgsrc/net/icinga-base/Makefile
P pkgsrc/net/ipcalc/Makefile
P pkgsrc/net/irrd/Makefile
P pkgsrc/net/kismet/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/ldns/Makefile
P pkgsrc/net/lftp/Makefile
P pkgsrc/net/libktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libquic/Makefile
P pkgsrc/net/librsync/Makefile
P pkgsrc/net/lldpd/Makefile
P pkgsrc/net/logjam/Makefile
P pkgsrc/net/md-whois/Makefile
P pkgsrc/net/mirror/Makefile
P pkgsrc/net/mldonkey/Makefile
P pkgsrc/net/mldonkey-gui/Makefile
P pkgsrc/net/monsoon/Makefile
P pkgsrc/net/mosh/Makefile
P pkgsrc/net/mrtg/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-base/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-nrpe/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-nsca/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-spamd/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/nasd/Makefile
P pkgsrc/net/ncftp3/Makefile
P pkgsrc/net/net-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/netatalk22/Makefile
P pkgsrc/net/netatalk3/Makefile
P pkgsrc/net/netdisco/Makefile
P pkgsrc/net/nocol/Makefile
P pkgsrc/net/ntp4/Makefile
P pkgsrc/net/ocsinventory-agent/Makefile
P pkgsrc/net/oinkmaster/Makefile
P pkgsrc/net/openwbem/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Cisco-Abbrev/Makefile
P pkgsrc/net/p5-DNS-LDNS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-DNS-ZoneParse/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Danga-Socket/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Data-Stream-Bulk/Makefile
P pkgsrc/net/p5-File-Rsync/Makefile
P pkgsrc/net/p5-File-RsyncP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-FusionInventory-Agent/Makefile
P pkgsrc/net/p5-FusionInventory-Agent-Task-Network/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Geo-IP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Geo-IPfree/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IO-Interface/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IO-SessionData/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IO-Socket-INET6/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IO-Socket-Multicast/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IO-Socket-Timeout/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IP-Country/Makefile
P pkgsrc/net/p5-MaxMind-DB-Common/Makefile
P pkgsrc/net/p5-MaxMind-DB-Reader/Makefile
P pkgsrc/net/p5-MaxMind-DB-Writer/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-AMQP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Akismet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Amazon/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Amazon-S3/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Bind/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Bonjour/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-CIDR-Lite/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-CIDR-Set/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DBus/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DHCP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DNS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DNS-Resolver-Mock/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DNS-Resolver-Programmable/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DNS-Zone-Parser/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DNSServer/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DRI/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Daemon/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Dev-MIBLoadOrder/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Domain-TLD/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-FTPSSL/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Frame/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Frame-Device/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Frame-Dump/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Frame-Layer-ICMPv6/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Frame-Layer-IPv6/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Frame-Simple/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-GitHub/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Gnats/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Google/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Google-AuthSub/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Google-Code/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-INET6Glue/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-IP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-IPv4Addr/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-IPv6Addr/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Ident/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Interface/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Jifty/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-LDAP-Server/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-LibIDN/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Libdnet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Libdnet6/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-MAC/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-NBName/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-OAuth/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-OpenID-Common/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-OpenID-Consumer/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Packet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Patricia/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Pcap/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-RawIP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-SFTP-Foreign/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-SMTP-TLS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-SNMP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-SNMP-Mixin/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-SSH-Expect/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Server/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Server-SS-PreFork/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Stomp/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-TFTP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Telnet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Telnet-Cisco/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Trac/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Twitter/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Works/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Write/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-XMPP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-XWhois/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Z3950-ZOOM/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-eBay/Makefile
P pkgsrc/net/p5-NetAddr-IP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-NetAddr-MAC/Makefile
P pkgsrc/net/p5-NetPacket/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Nmap-Parser/Makefile
P pkgsrc/net/p5-POE-Component-Client-DNS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-POE-Component-Client-Ident/Makefile
P pkgsrc/net/p5-POE-Component-SNMP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-RADIUS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-RPC-XML/Makefile
P pkgsrc/net/p5-RT-Client-REST/Makefile
P pkgsrc/net/p5-RadiusPerl/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Regexp-Common-net-CIDR/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Regexp-IPv6/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SNMP-Info/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SNMP-MIB-Compiler/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SNMP_Session/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SOAP-Lite/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Socket6/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Test-DNS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Test-RequiresInternet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Test-TCP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-WebService-Google-Reader/Makefile
P pkgsrc/net/p5-WebService-MusicBrainz/Makefile
P pkgsrc/net/p5-X500-DN/Makefile
P pkgsrc/net/p5-XML-RPC/Makefile
P pkgsrc/net/p5-XMLRPC-Lite/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Zabbix-Sender/Makefile
P pkgsrc/net/perlbal/Makefile
P pkgsrc/net/pfnet/Makefile
P pkgsrc/net/proftpd/Makefile
P pkgsrc/net/pulledpork/Makefile
P pkgsrc/net/py-twisted/Makefile
P pkgsrc/net/quagga/Makefile
P pkgsrc/net/radiusd-cistron/Makefile
P pkgsrc/net/rancid/Makefile
P pkgsrc/net/remmina/Makefile
P pkgsrc/net/remmina-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/rsync/Makefile
P pkgsrc/net/rt4-cli/Makefile
P pkgsrc/net/samba/Makefile
P pkgsrc/net/samba4/Makefile
P pkgsrc/net/sitescooper/Makefile
P pkgsrc/net/smokeping/Makefile
P pkgsrc/net/snmptt/Makefile
P pkgsrc/net/spread/Makefile
P pkgsrc/net/spreadlogd/Makefile
P pkgsrc/net/stripes/Makefile
P pkgsrc/net/tacacs/Makefile
P pkgsrc/net/tacacs-shrubbery/Makefile
P pkgsrc/net/tigervnc/Makefile
P pkgsrc/net/tightvnc/Makefile
P pkgsrc/net/tor/Makefile
P pkgsrc/net/torrentutils/Makefile
P pkgsrc/net/tsclient/Makefile
P pkgsrc/net/ucspi-ssl/Makefile
P pkgsrc/net/udpcast/Makefile
P pkgsrc/net/vcheck/Makefile
P pkgsrc/net/vino/Makefile
P pkgsrc/net/vnc/Makefile
P pkgsrc/net/vpnc/Makefile
P pkgsrc/net/walker/Makefile
P pkgsrc/net/wget/Makefile
P pkgsrc/net/whois3/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wol/Makefile
P pkgsrc/net/xfce4-wavelan-plugin/Makefile
P pkgsrc/news/cleanscore/Makefile
P pkgsrc/news/inn/Makefile
P pkgsrc/news/newsbeuter/Makefile
P pkgsrc/news/nntpcache/Makefile
P pkgsrc/news/pan/Makefile
P pkgsrc/news/tin/Makefile
P pkgsrc/news/trn/Makefile
P pkgsrc/parallel/gridscheduler/Makefile
P pkgsrc/parallel/mpi-ch/Makefile
P pkgsrc/parallel/openmp/Makefile
P pkgsrc/parallel/openmpi/Makefile
P pkgsrc/parallel/p5-Parallel-Pvm/Makefile
P pkgsrc/parallel/parallel/Makefile
P pkgsrc/parallel/pdsh/Makefile
P pkgsrc/parallel/sge/Makefile
P pkgsrc/parallel/slurm-wlm/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/gnome-packagekit/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/lintpkgsrc/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/p5-pkgsrc-Dewey/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_distinst/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_filecheck/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_notify/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_p5up2date/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkgdep/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkgdepgraph/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkgdiff/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkglint4/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkgse/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkgsrc-todo/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/port2pkg/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/revbump/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/texlive2pkg/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/url2pkg/Makefile
P pkgsrc/print/Makefile
P pkgsrc/print/LaTeXML/Makefile
P pkgsrc/print/a2ps/Makefile
P pkgsrc/print/auctex/Makefile
P pkgsrc/print/bibtool/Makefile
P pkgsrc/print/chktex/Makefile
P pkgsrc/print/cups-base/Makefile
P pkgsrc/print/cups-pdf/Makefile
P pkgsrc/print/cups15/Makefile
P pkgsrc/print/enscript/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic-filters/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-db-engine/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-filters/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript-agpl/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript-gpl/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/gv/Makefile
P pkgsrc/print/hplip/Makefile
P pkgsrc/print/html2ps/Makefile
P pkgsrc/print/if-psprint/Makefile
P pkgsrc/print/ja-a2ps/Makefile
P pkgsrc/print/kbibtex/Makefile
P pkgsrc/print/latexmk/Makefile
P pkgsrc/print/lilypond/Makefile
P pkgsrc/print/luatex/Makefile
P pkgsrc/print/p5-LaTeX-Driver/Makefile
P pkgsrc/print/p5-LaTeX-Encode/Makefile
P pkgsrc/print/p5-LaTeX-Table/Makefile
P pkgsrc/print/p5-Net-CUPS/Makefile
P pkgsrc/print/p5-PostScript/Makefile
P pkgsrc/print/p5-PostScript-MailLabels/Makefile
P pkgsrc/print/p5-PostScript-Simple/Makefile
P pkgsrc/print/p5-biblatex-biber/Makefile
P pkgsrc/print/pdflib/Makefile
P pkgsrc/print/pdflib-lite/Makefile
P pkgsrc/print/psjoin/Makefile
P pkgsrc/print/pslib/Makefile
P pkgsrc/print/psutils/Makefile
P pkgsrc/print/qpdf/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt4/Makefile
P pkgsrc/print/tcl-pdflib/Makefile
P pkgsrc/print/tex-babel/Makefile
U pkgsrc/print/tex-babel/distinfo
P pkgsrc/print/tex-babel-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-babel-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-babel-greek/Makefile
U pkgsrc/print/tex-babel-greek/distinfo
P pkgsrc/print/tex-babel-icelandic/Makefile
U pkgsrc/print/tex-babel-icelandic/distinfo
U pkgsrc/print/tex-babel-serbian/DESCR
U pkgsrc/print/tex-babel-serbian/Makefile
U pkgsrc/print/tex-babel-serbian/PLIST
U pkgsrc/print/tex-babel-serbian/distinfo
P pkgsrc/print/tex-babel-turkish/Makefile
U pkgsrc/print/tex-babel-turkish/distinfo
P pkgsrc/print/tex-beamer/Makefile
U pkgsrc/print/tex-beamer/distinfo
P pkgsrc/print/tex-beamer-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-beamer-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-changes/Makefile
U pkgsrc/print/tex-changes/distinfo
P pkgsrc/print/tex-changes-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-changes-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-checkend/Makefile
P pkgsrc/print/tex-cjk-gs-integrate/Makefile
P pkgsrc/print/tex-glossaries/Makefile
P pkgsrc/print/tex-greek-inputenc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-greek-inputenc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-greek-inputenc-doc/Makefile
P pkgsrc/print/tex-greek-inputenc-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-greek-inputenc-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-hyperref/Makefile
U pkgsrc/print/tex-hyperref/distinfo
P pkgsrc/print/tex-hyperref-doc/Makefile
P pkgsrc/print/tex-hyperref-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-hyperref-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-jsclasses/Makefile
U pkgsrc/print/tex-jsclasses/distinfo
P pkgsrc/print/tex-kotex-utils/Makefile
P pkgsrc/print/tex-media9/Makefile
U pkgsrc/print/tex-media9/distinfo
P pkgsrc/print/tex-media9-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-media9-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-numberpt/DESCR
U pkgsrc/print/tex-numberpt/Makefile
U pkgsrc/print/tex-numberpt/PLIST
U pkgsrc/print/tex-numberpt/distinfo
U pkgsrc/print/tex-numberpt-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-numberpt-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-numberpt-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-numberpt-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-oberdiek/Makefile
P pkgsrc/print/tex-ocgx2/Makefile
U pkgsrc/print/tex-ocgx2/distinfo
P pkgsrc/print/tex-ocgx2-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-ocgx2-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-pdftex-doc/Makefile
P pkgsrc/print/tex-pdftools/Makefile
P pkgsrc/print/tex-pkfix/Makefile
P pkgsrc/print/tex-tetex/Makefile
P pkgsrc/print/tex-tex4ht/Makefile
P pkgsrc/print/tex-tex4ht/PLIST
U pkgsrc/print/tex-tex4ht/distinfo
P pkgsrc/print/tex-tex4ht-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-tex4ht-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-texlive.infra/Makefile
P pkgsrc/print/tex-thumbpdf/Makefile
P pkgsrc/print/tex-titlesec/Makefile
P pkgsrc/print/tex-titlesec/PLIST
U pkgsrc/print/tex-titlesec/distinfo
P pkgsrc/print/tex-titlesec-doc/Makefile
P pkgsrc/print/tex-titlesec-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-titlesec-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-urlbst/Makefile
P pkgsrc/print/tex4ht/Makefile
P pkgsrc/print/xetex/Makefile
P pkgsrc/print/yup/Makefile
P pkgsrc/security/Makefile
P pkgsrc/security/Bastille/Makefile
P pkgsrc/security/CSP/Makefile
P pkgsrc/security/antonym/Makefile
P pkgsrc/security/apg/Makefile
P pkgsrc/security/base/Makefile
P pkgsrc/security/boringssl/Makefile
P pkgsrc/security/caff/Makefile
P pkgsrc/security/ccid/Makefile
P pkgsrc/security/clusterssh/Makefile
P pkgsrc/security/courier-authlib/Makefile
P pkgsrc/security/dnssec-tools/Makefile
P pkgsrc/security/egd/Makefile
P pkgsrc/security/gcr/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/gpg2dot/Makefile
P pkgsrc/security/hackbot/Makefile
P pkgsrc/security/kpcli/Makefile
P pkgsrc/security/lasso/Makefile
U pkgsrc/security/libdecaf/DESCR
U pkgsrc/security/libdecaf/Makefile
U pkgsrc/security/libdecaf/PLIST
U pkgsrc/security/libdecaf/buildlink3.mk
U pkgsrc/security/libdecaf/distinfo
U pkgsrc/security/libdecaf/patches/patch-src_CMakeLists.txt
P pkgsrc/security/libprelude/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude-perl/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude-perl/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libpreludedb/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-mysql/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-perl/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-perl/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libpreludedb-pgsql/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-python/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/security/log2timeline/Makefile
P pkgsrc/security/mbedtls/Makefile
P pkgsrc/security/mbedtls1/Makefile
P pkgsrc/security/mhash/Makefile
P pkgsrc/security/mit-krb5/Makefile
P pkgsrc/security/munge/Makefile
P pkgsrc/security/nikto/Makefile
P pkgsrc/security/openpam/Makefile
P pkgsrc/security/openssh/Makefile
P pkgsrc/security/openssl/Makefile
P pkgsrc/security/p5-AuthCAS/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-CAS-Client/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-Htpasswd/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-PAM/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-PluggableCaptcha/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-SASL/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-SASL-Authd/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-SASL-Cyrus/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-Simple/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-TacacsPlus/Makefile
P pkgsrc/security/p5-BSD-arc4random/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Bytes-Random-Secure/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Blowfish/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Blowfish_PP/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-CAST5_PP/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-CBC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-CipherSaber/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Curve25519/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DES/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DES_EDE3/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DH/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DH-GMP/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-ECB/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Eksblowfish/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-GPG/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-GeneratePassword/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-IDEA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenPGP/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-AES/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-Bignum/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-DSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-Guess/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-RSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-Random/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-PWSafe3/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-PasswdMD5/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Primes/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RC4/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RIPEMD160/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RandPasswd/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Random/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Random-Seed/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Random-TESHA2/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Rijndael/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-SMIME/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-SSLeay/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-SmbHash/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Twofish/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-URandom/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-X509/Makefile
P pkgsrc/security/p5-CryptX/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Dancer-Plugin-Auth-RBAC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Data-Password-passwdqc/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Data-SimplePassword/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-BubbleBabble/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-CRC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-HMAC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-Hashcash/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-JHash/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD2/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD4/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD5/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD5-File/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-Nilsimsa/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-Perl-MD5/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-SHA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-SHA1/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-SHA3/Makefile
P pkgsrc/security/p5-File-KeePass/Makefile
P pkgsrc/security/p5-GSSAPI/Makefile
P pkgsrc/security/p5-GnuPG-Interface/Makefile
P pkgsrc/security/p5-IO-Socket-SSL/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Module-Signature/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Mozilla-CA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-DNS-SEC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-DNS-SEC-Maint-Key/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-OpenSSH/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-SFTP/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-SSH/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-SSLeay/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Netpgp-Verify/Makefile
P pkgsrc/security/p5-OpenSSL/Makefile
P pkgsrc/security/p5-SHA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-String-Random/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Text-Password-Pronounceable/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Tie-EncryptedHash/Makefile
P pkgsrc/security/p5-pcsc/Makefile
P pkgsrc/security/pcsc-tools/Makefile
P pkgsrc/security/pgp5/Makefile
P pkgsrc/security/pgpenvelope/Makefile
P pkgsrc/security/policykit/Makefile
P pkgsrc/security/policykit-gnome/Makefile
P pkgsrc/security/polkit/Makefile
P pkgsrc/security/py-certifi/Makefile
U pkgsrc/security/py-certifi/distinfo
P pkgsrc/security/py-gssapi/Makefile
U pkgsrc/security/py-gssapi/distinfo
P pkgsrc/security/py-lasso/Makefile
P pkgsrc/security/racoon2/Makefile
P pkgsrc/security/sfs/Makefile
P pkgsrc/security/skey/Makefile
P pkgsrc/security/sks/Makefile
P pkgsrc/security/sleuthkit/Makefile
P pkgsrc/security/snortsnarf/Makefile
P pkgsrc/security/sqlmap/Makefile
P pkgsrc/security/stunnel/Makefile
P pkgsrc/security/tct/Makefile
P pkgsrc/security/tor-browser/Makefile
P pkgsrc/security/zebedee/Makefile
P pkgsrc/security/zoneminder/Makefile
P pkgsrc/shells/perlsh/Makefile
P pkgsrc/shells/tcsh/Makefile
P pkgsrc/shells/xsh/Makefile
P pkgsrc/sysutils/amanda-client/Makefile
P pkgsrc/sysutils/amanda-common/Makefile
P pkgsrc/sysutils/amanda-plot/Makefile
P pkgsrc/sysutils/amanda-server/Makefile
P pkgsrc/sysutils/amtterm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/backuppc/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula/Makefile
P pkgsrc/sysutils/boxbackup-client/Makefile
P pkgsrc/sysutils/boxbackup-server/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bup/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cdbkup/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cdrkit/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cfengine2/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-amqp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-curl/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-dbi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-dns/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-lua/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-memcached/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-mysql/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-notify-email/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-postgresql/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-riemann/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-rrdtool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-snmp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-write_prometheus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/consolekit/Makefile
P pkgsrc/sysutils/coreutils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cpogm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cvsreport/Makefile
P pkgsrc/sysutils/decode-dimms/Makefile
P pkgsrc/sysutils/diskscrub/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dmassage/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dmesg2gif/Makefile
P pkgsrc/sysutils/etckeeper/Makefile
P pkgsrc/sysutils/etcmanage/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gdmap/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-commander/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-device-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-mount/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-power-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-system-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-volume-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/hal/Makefile
P pkgsrc/sysutils/hal-info/Makefile
P pkgsrc/sysutils/hivex/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k4dirstat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lavaps/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libcap/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libgtop/Makefile
P pkgsrc/sysutils/liboobs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libvirt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lilo/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lsof/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lxpanel/Makefile
P pkgsrc/sysutils/magicrescue/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mc/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mc46/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mgm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/munin-doc/Makefile
P pkgsrc/sysutils/munin-node/Makefile
P pkgsrc/sysutils/munin-server/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-BackupPC-XS/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Config-Augeas/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Config-Simple/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Daemon-Generic/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-File-Copy-Recursive/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-File-Copy-Recursive-Reduced/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-File-Inplace/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-File-Remove/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-File-chmod/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Filesys-Df/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Filesys-DfPortable/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Filesys-Statvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-GTop/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Gnome2-VFS/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-IO-BufferedSelect/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-IO-KQueue/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Lchown/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Linux-Inotify2/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Mac-AppleScript/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Mac-AppleScript-Glue/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Monitoring-Plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Parse-Syslog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Quota/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-SSH-Batch/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Server-Starter/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-CPU/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-CpuLoad/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-Filesystem/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-Hostname-Long/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-SigAction/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-Syslog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-Utmp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-UPS-Nut/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Unburden-Home-Dir/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Unix-ConfigFile/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Unix-Process/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Unix-Processors/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Unix-Statgrab/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Unix-Syslog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-collectd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/pflogsumm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-collectd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/qdirstat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rconfig/Makefile
P pkgsrc/sysutils/roller/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsnapshot/Makefile
P pkgsrc/sysutils/safetynet/Makefile
P pkgsrc/sysutils/sarah/Makefile
P pkgsrc/sysutils/shelldap/Makefile
P pkgsrc/sysutils/smbldap-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/stow/Makefile
P pkgsrc/sysutils/strace/Makefile
P pkgsrc/sysutils/strigi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/swatch/Makefile
P pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/Makefile
P pkgsrc/sysutils/tenshi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/trash/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vifm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/wbm-apache/Makefile
P pkgsrc/sysutils/webmin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools411/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools42/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools45/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools46/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools48/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-appfinder/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-battery-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-cpugraph-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-diskperf-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-fsguard-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-genmon-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-gvfs-mount-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-mount-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-netload-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-power-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-quicklauncher-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-systemload-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-taskmanager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar-vcs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-verve-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xarchiver/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xkb-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xps/Makefile
P pkgsrc/sysutils/znapzend/Makefile
P pkgsrc/textproc/Markdown/Makefile
P pkgsrc/textproc/R-xml2/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-da/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-fo/Makefile
P pkgsrc/textproc/btparse/Makefile
P pkgsrc/textproc/c2html/Makefile
P pkgsrc/textproc/cdif/Makefile
P pkgsrc/textproc/cmigemo/Makefile
P pkgsrc/textproc/crush-tools/Makefile
P pkgsrc/textproc/dict-mueller7/Makefile
P pkgsrc/textproc/diffsplit/Makefile
P pkgsrc/textproc/docbook-xsl/Makefile
P pkgsrc/textproc/docbook2odf/Makefile
P pkgsrc/textproc/dsssl-docbook-modular/Makefile
P pkgsrc/textproc/dtdparse/Makefile
P pkgsrc/textproc/eb/Makefile
P pkgsrc/textproc/freepwing/Makefile
P pkgsrc/textproc/grep/Makefile
P pkgsrc/textproc/groff/Makefile
P pkgsrc/textproc/halibut/Makefile
P pkgsrc/textproc/html2wml/Makefile
P pkgsrc/textproc/hunspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/hunspell-de/Makefile
P pkgsrc/textproc/hyphen/Makefile
P pkgsrc/textproc/igor/Makefile
P pkgsrc/textproc/intltool/Makefile
P pkgsrc/textproc/ispell-de/Makefile
P pkgsrc/textproc/ja-groff/Makefile
P pkgsrc/textproc/json-schema/Makefile
P pkgsrc/textproc/jsoncpp/Makefile
P pkgsrc/textproc/jsoncpp/PLIST
P pkgsrc/textproc/jsoncpp/distinfo
P pkgsrc/textproc/latex2html/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxml++/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/man2html/Makefile
P pkgsrc/textproc/mandoc/Makefile
P pkgsrc/textproc/multimarkdown/Makefile
P pkgsrc/textproc/mythes/Makefile
P pkgsrc/textproc/namazu/Makefile
P pkgsrc/textproc/ndtpd/Makefile
P pkgsrc/textproc/openjade/Makefile
P pkgsrc/textproc/opensp/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Alien-Hunspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Biblio-EndnoteStyle/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-CAM-PDF/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-ASCII-Armour/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-ASN1/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-BER/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-PEM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-Translit/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Cz-Cstools/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Data-FormValidator/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Data-HexDump/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Dist-Zilla-Plugin-PodWeaver/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Encode/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Encode-Detect/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Encode-EUCJPASCII/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Encode-HanExtra/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Encode-JIS2K/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Encode-Locale/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Feed-Find/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-File-ReadBackwards/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Filter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-FormValidator-Simple/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-HTML-FormatText-WithLinks/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-HTML-FormatText-WithLinks-AndTables/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Kwalify/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Fathom/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-FindNumber/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Inflect/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Inflect-Number/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Inflect-Phrase/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Number-IsOrdinal/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Numbers-Ordinate/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Sentence/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Syllable/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Tagger/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Words2Nums/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Identify/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-PT-Stemmer/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Preferred/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Stem/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Stem-Fr/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Stem-It/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Stem-Ru/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Stem-Snowball/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Stem-Snowball-Da/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Translit/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-List-Compare/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Locale-Maketext-Gettext/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-MultiMarkdown/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Net-Dict/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Net-IDN-Encode/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Number-Format/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Number-Spell/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-ODF-lpOD/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PDF/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PDF-API2/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PDF-Create/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PDF-Reuse/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PDF-Reuse-Barcode/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PDF-Table/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-POD2-Base/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PPI-HTML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PPIx-QuoteLike/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Abstract/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Coverage/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Coverage-TrustPod/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Elemental/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Elemental-PerlMunger/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Escapes/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Eventual/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Markdown/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-POM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Readme/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Simple/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Spell/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Spell-CommonMistakes/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Strip/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Tests/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Tree/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Weaver/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Publican/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Regexp-Common/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Regexp-Copy/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-SGMLS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Search-Indexer/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Search-Xapian/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Snowball-Norwegian/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Snowball-Swedish/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Approx/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-BufferStack/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-CRC32/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-CamelCase/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Compare-ConstantTime/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Errf/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Expand/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Flogger/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Formatter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Koremutake/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-RewritePrefix/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-ShellQuote/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Similarity/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-ToIdentifier-EN/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Trim/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Truncate/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Swim/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Syntax-Highlight-Engine-Kate/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Syntax-SourceHighlight/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Declare/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-Autoformat/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-CSV/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-Latex/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-Number-Format/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-YAML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Tiny/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Test-YAML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Affixes/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Aligner/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Aspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Autoformat/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Balanced/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-BibTeX/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Brew/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CSV/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CSV-Encoded/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CSV-Hash/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CSV-Simple/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CSV_XS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-ChaSen/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CharWidth/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Context-EitherSide/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-DHCPLeases/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-DelimMatch/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Diff/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Diff-HTML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Diff-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-DoubleMetaphone/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Emoticon/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Emoticon-MSN/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-FindIndent/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Format/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-German/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Glob/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Hunspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Kakasi/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-LevenshteinXS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Markdown/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Markdown-Discount/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-MicroTemplate/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Microformat/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Ngram/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Nimble/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-PDF/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Patch/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Quoted/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-RecordParser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Reflow/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Reform/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-RewriteRules/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Roman/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Sass/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Shellwords/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-SimpleTable/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-SimpleTable-AutoWidth/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Soundex/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-SpellChecker/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Table/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Tabs+Wrap/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-TabularDisplay/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Template/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Textile/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Trac/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Typography/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Unaccent/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Unidecode/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-VisualWidth-PP/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-WagnerFischer/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-WikiCreole/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-WikiFormat/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-WrapI18N/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Wrapper/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Xslate/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-vCard/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-vFile-asData/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-xSV/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Tie-Handle-Offset/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Unicode-CaseFold/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Unicode-LineBreak/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Win32-ShellQuote/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-SimpleFeed/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-Stream/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-AutoWriter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Bare/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Catalog/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Checker/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Clean/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Compile/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Compile-Cache/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Compile-SOAP/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Compile-SOAP12/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Compile-Tester/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-DOM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Descent/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Dumper/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Elemental/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Encoding/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Entities/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Feed/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-FeedPP/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-BufferText/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-DOMFilter-LibXML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-DetectWS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-Reindent/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-SAXT/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Generator/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Grove/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Handler-Trees/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Handler-YAWriter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXML-Iterator/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXML-Simple/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXSLT/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-NamespaceSupport/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Node/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-NodeFilter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Parser-Lite/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Parser-Lite-Tree/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RAI/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RSS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RSS-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Rabbit/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RegExp/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX-Base/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX-Expat/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX-ExpatXS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX-Writer/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SemanticDiff/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Simple/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Stream/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Tidy/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Tiny/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-TokeParser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-TreeBuilder/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-TreePP/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Twig/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-UM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Writer/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Writer-String/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XPath/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XPathEngine/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XQL/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XSLT/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XUpdate-LibXML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Xapian/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-YAML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-YAML-LibYAML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-YAML-Syck/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-YAML-Tiny/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-ack/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-cabocha/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-highlight/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-iCal-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-libxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-marisa/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-mecab/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-mobiperl/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-native-hyperestraier/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-podlators/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-yamcha/Makefile
P pkgsrc/textproc/po4a/Makefile
P pkgsrc/textproc/pod2mdoc/Makefile
P pkgsrc/textproc/postgresql-autodoc/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-html5-parser/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-html5-parser/distinfo
U pkgsrc/textproc/py-html5-parser/patches/patch-setup.py
P pkgsrc/textproc/py-lxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-lxml/distinfo
P pkgsrc/textproc/redland/Makefile
P pkgsrc/textproc/rfcutil/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-nokogiri/Makefile
U pkgsrc/textproc/ruby-nokogiri/distinfo
P pkgsrc/textproc/sablotron/Makefile
P pkgsrc/textproc/sub2srt/Makefile
P pkgsrc/textproc/syntax-highlighting/Makefile
P pkgsrc/textproc/tex-latexdiff/Makefile
P pkgsrc/textproc/tex-latexdiff-doc/Makefile
P pkgsrc/textproc/tex-lwarp/Makefile
P pkgsrc/textproc/tex-lwarp/PLIST
U pkgsrc/textproc/tex-lwarp/distinfo
P pkgsrc/textproc/tex-lwarp-doc/Makefile
U pkgsrc/textproc/tex-lwarp-doc/distinfo
P pkgsrc/textproc/tex-xindy/Makefile
P pkgsrc/textproc/texi2html/Makefile
P pkgsrc/textproc/troffcvt/Makefile
P pkgsrc/textproc/xapian-omega/Makefile
P pkgsrc/textproc/xfce4-dict/Makefile
P pkgsrc/textproc/xindy/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmltoman/Makefile
P pkgsrc/textproc/yamcha/Makefile
P pkgsrc/time/hebcal/Makefile
P pkgsrc/time/ical2rem/Makefile
P pkgsrc/time/libical/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Business-Hours/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Calendar-Simple/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Convert-NLS_DATE_FORMAT/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Data-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Data-ICal-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Date-Extract/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Date-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Date-Leapyear/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Calendar-Discordian/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Calendar-Julian/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Calendar-Mayan/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-Cron/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-Random/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-Recurrence/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Builder/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-CLDR/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-DateManip/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-DateParse/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Epoch/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Flexible/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-HTTP/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-ISO8601/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Mail/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-MySQL/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Natural/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Oracle/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Pg/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-SQLite/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Strptime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-W3CDTF/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Incomplete/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Locale/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Precise/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Set/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-TimeZone/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-TimeZone-HPUX/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTimeX-Easy/Makefile
P pkgsrc/time/p5-MooseX-Types-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-MooseX-Types-DateTime-ButMaintained/Makefile
P pkgsrc/time/p5-MooseX-Types-DateTime-MoreCoercions/Makefile
P pkgsrc/time/p5-MooseX-Types-DateTimeX/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Olson-Abbreviations/Makefile
P pkgsrc/time/p5-POSIX-strftime-Compiler/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Rose-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Schedule-At/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Schedule-Cron-Events/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Template-Plugin-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Test-MockTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Test-Time/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Clock/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Duration/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Duration-Parse/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Elapsed/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Format/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Format_XS/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-HiRes/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Interval/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Local/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Period/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Piece/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Progress/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-TAI64/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Warp/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-modules/Makefile
P pkgsrc/time/p5-TimeDate/Makefile
P pkgsrc/time/rem2ics/Makefile
P pkgsrc/time/remind/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/time/titrax/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-datetime-plugin/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-orage/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-timer-plugin/Makefile
P pkgsrc/wm/afterstep/Makefile
P pkgsrc/wm/bbkeys/Makefile
P pkgsrc/wm/bbkeys09/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-extra/Makefile
P pkgsrc/wm/enlightenment/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm-devel/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm-themes/Makefile
P pkgsrc/wm/i3/Makefile
P pkgsrc/wm/ratpoison/Makefile
P pkgsrc/wm/waimea/Makefile
P pkgsrc/wm/windowmaker/Makefile
P pkgsrc/wm/wmakerconf/Makefile
P pkgsrc/wm/xfce4-wm/Makefile
P pkgsrc/wm/xfce4-wm-themes/Makefile
P pkgsrc/www/SpeedyCGI/Makefile
P pkgsrc/www/adzap/Makefile
P pkgsrc/www/album/Makefile
P pkgsrc/www/album_themes/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-perl/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-perl/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/apache24/Makefile
P pkgsrc/www/apache24/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/awstats/Makefile
P pkgsrc/www/bannerfilter/Makefile
P pkgsrc/www/bins/Makefile
P pkgsrc/www/bluefish/Makefile
P pkgsrc/www/c-icap/Makefile
P pkgsrc/www/calamaris/Makefile
P pkgsrc/www/checkbot/Makefile
P pkgsrc/www/clearsilver/Makefile
P pkgsrc/www/clearsilver-base/Makefile
P pkgsrc/www/cliqz/Makefile
P pkgsrc/www/cronolog/Makefile
P pkgsrc/www/curl/Makefile
P pkgsrc/www/cvsweb/Makefile
P pkgsrc/www/dansguardian/Makefile
P pkgsrc/www/davical/Makefile
P pkgsrc/www/dillo/Makefile
P pkgsrc/www/drraw/Makefile
P pkgsrc/www/e2guardian/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/firefox52/Makefile
P pkgsrc/www/firefox60/Makefile
P pkgsrc/www/gallery/Makefile
P pkgsrc/www/gitweb/Makefile
P pkgsrc/www/gnurl/Makefile
P pkgsrc/www/h2o/Makefile
P pkgsrc/www/htmllint/Makefile
P pkgsrc/www/ikiwiki/Makefile
P pkgsrc/www/kannel/Makefile
P pkgsrc/www/khtml/Makefile
P pkgsrc/www/kjs/Makefile
P pkgsrc/www/libwww/Makefile
P pkgsrc/www/liferea/Makefile
P pkgsrc/www/llgal/Makefile
P pkgsrc/www/make_album/Makefile
P pkgsrc/www/mediawiki/Makefile
P pkgsrc/www/mknmz-wwwoffle/Makefile
P pkgsrc/www/moodle/Makefile
P pkgsrc/www/neon/Makefile
P pkgsrc/www/netsurf/Makefile
P pkgsrc/www/nginx/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Alien-GvaScript/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Any-URI-Escape/Makefile
P pkgsrc/www/p5-AnyEvent-HTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-AnyEvent-HTTPD/Makefile
P pkgsrc/www/p5-AnyEvent-ReverseHTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-AnyEvent-SCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-ASP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-DBILogConfig/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-DBILogger/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Filter/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Gallery/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-LogFormat-Compiler/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-SSI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Session/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Session-SharedMem/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Session-Wrapper/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Test/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCASSimple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCookie/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCookieDBI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-App-Nopaste/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Ajax/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application-Plugin-DBH/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application-Plugin-Session/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application-Plugin-ValidateRM/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Compile/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Cookie-Splitter/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Cookie-XS/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Emulate-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Fast/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-FastTemplate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-FormBuilder/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Kwiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Lite/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Minimal/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-ProgressBar/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Session/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Session-Driver-memcached/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Session-Plugin-Redirect/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Session-Serialize-yaml/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Struct/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CSS/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CSS-Minifier-XS/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CSS-Squish/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CSS-Tiny/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Captcha-reCAPTCHA/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Captcha-reCAPTCHA-Mailhide/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Action-REST/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Action-RenderView/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Authentication-Credential-HTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Authentication-Credential-HTTP-Proxy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Authentication-Store-DBIx-Class/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Authentication-Store-Htpasswd/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Component-ACCEPT_CONTEXT/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Component-InstancePerContext/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Controller-BindLex/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Controller-FormBuilder/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Controller-HTML-FormFu/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Devel/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-DispatchType-Regex/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Engine-HTTP-Prefork/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Engine-JobQueue-POE/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Engine-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Manual/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Model-Adaptor/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Model-File/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Authentication/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Authentication-Store-RDBO/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Authorization-ACL/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Authorization-Roles/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-AutoRestart/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-ConfigLoader/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-I18N/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-RequireSSL/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Server/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-State-Cookie/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-DBIC/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-Delegate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-FastMmap/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-File/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-StackTrace/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Static-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-StatusMessage/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Runtime/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-View-Excel-Template-Plus/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-View-JSON/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-View-Jemplate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-View-Mason/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-View-TT/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-Controller-REST/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-Controller-RHTMLO/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-View-Excel/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-YUI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-Component-Traits/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-LeakChecker/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Cookie-Baker/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Cookie-XS/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Dancer/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Dancer-Session-Cookie/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Dancer2/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Data-URIEncode/Makefile
P pkgsrc/www/p5-FCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-FCGI-Client/Makefile
P pkgsrc/www/p5-FCGI-ProcManager/Makefile
P pkgsrc/www/p5-File-Mork/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-CalendarMonthSimple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Clean/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Display/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Element-Extended/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Email-Obfuscate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Entities-Interpolate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Escape/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-FillInForm/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Form/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-FormFu/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Format/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-LinkExtractor/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Lint/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Mason/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Mason-PSGIHandler/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Parser/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-PrettyPrinter/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Prototype/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Prototype-Useful/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Quoted/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Restrict/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-RewriteAttributes/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Scrubber/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Selector-XPath/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-SimpleParse/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-StickyQuery/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Stream/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Strip/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-StripScripts/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-StripScripts-Parser/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Table/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-TableExtract/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Tagset/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Template/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Template-Compiled/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Template-Expr/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Template-Pro/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Tiny/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-TokeParser-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Tree/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-TreeBuilder-LibXML/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-TreeBuilder-XPath/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-WikiConverter/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-WikiConverter-DokuWiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTMLObject/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Async/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Body/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Cache-Transparent/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-CookieJar/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-CookieMonster/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Cookies/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-DAV/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Daemon/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Date/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Entity-Parser/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-GHTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-HeaderParser-XS/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Headers-Fast/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Lite/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Message/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-MultiPartParser/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Negotiate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-OAI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Parser/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Parser-XS/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Proxy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Request-AsCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Request-Form/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Response-Encoding/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-EV/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Authen/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Kwiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Mason/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Recorder/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Static/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Thin/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Tiny/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Tiny-Multipart/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Tinyish/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTPD-User-Manage/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Handel/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Hijk/Makefile
P pkgsrc/www/p5-I18N-AcceptLanguage/Makefile
P pkgsrc/www/p5-JSON-RPC/Makefile
P pkgsrc/www/p5-JavaScript-Minifier-XS/Makefile
P pkgsrc/www/p5-JavaScript-Value-Escape/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Jemplate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Archive-Cvs/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Archive-Rcs/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-BreadCrumbs/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Edit-RequireUserName/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Favorites/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-HtmlBlocks/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Icons-Gnome/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-ModPerl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-NewPage/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Notify-Mail/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-PagePrivacy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-ParagraphBlocks/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-PreformattedBlocks/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-RecentChanges/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Revisions/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Scode/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Search/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Simple-Server-HTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-UserName/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-UserPreferences/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Users-Remote/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Weather/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Wikiwyg/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Zipcode/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Authen-Negotiate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Authen-Wsse/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-ConsoleLogger/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-MediaTypes/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Online/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Protocol-Net-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Protocol-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Protocol-https/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-UserAgent-Determined/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWPx-ParanoidAgent/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWPx-TimedHTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-MasonX-Request-WithApacheSession/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Mojolicious/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Net-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Net-FastCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Net-HTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-POE-Component-Server-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-POE-Component-Server-SOAP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-POE-Component-Server-SimpleHTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-POE-Filter-HTTP-Parser/Makefile
P pkgsrc/www/p5-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-ParallelUserAgent/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-App-Proxy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Handler-AnyEvent-HTTPD/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Handler-AnyEvent-ReverseHTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Handler-AnyEvent-SCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Handler-SCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-Auth-Digest/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-ConsoleLogger/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-Debug/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-Deflater/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-File-Sass/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-FixMissingBodyInRedirect/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-Header/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-JSConcat/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-MethodOverride/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-RemoveRedundantBody/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-ReverseProxy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-Session/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-Test-StashWarnings/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Test-Agent/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Test-ExternalServer/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Pod-POM-Web/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Reaction/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Role-REST-Client/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-HTML-Objects/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-HTMLx-Form-Field-Autocomplete/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-HTMLx-Form-Field-Boolean/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-HTMLx-Form-Field-PopUpMenuNumeric/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-HTMLx-Form-Field-Serial/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-HTMLx-Form-Related/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-URI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Router-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-SCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-SVN-Web/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Session-Storage-Secure/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Starlet/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Starman/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Task-CatInABox/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Task-Catalyst-Tutorial/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Tatsumaki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Extract/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Generate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Multilingual/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Plugin-Clickable/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Plugin-Clickable-Email/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Plugin-Subst/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Provider-Encoding/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Stash-EscapeHTML/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Stash-HTML-Entities/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Timer/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Toolkit/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Toolkit-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Test-HTTP-Server-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Test-LWP-UserAgent/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Test-WWW-Declare/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Test-WWW-Mechanize/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Test-WWW-Mechanize-Catalyst/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Test-WWW-Mechanize-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Twiggy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-Escape-XS/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-Fetch/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-Find/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-FromHash/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-Nested/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-Query/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-db/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-ws/Makefile
P pkgsrc/www/p5-VRML/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Amazon-Wishlist/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-CSRF/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Facebook-API/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Form-UrlEncoded/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Mechanize/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Mechanize-Cached/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Mechanize-FormFiller/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Mechanize-GZip/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Mechanize-Shell/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Mechanize-Timed/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Pastebin-PastebinCom-Create/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Pastebin-RafbNet-Create/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-RobotRules/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Shorten/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Web-Scraper/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WordPress-XMLRPC/Makefile
P pkgsrc/www/p5-libapreq/Makefile
P pkgsrc/www/p5-libapreq2/Makefile
P pkgsrc/www/p5-libwww/Makefile
P pkgsrc/www/php-nextcloud/Makefile
P pkgsrc/www/php-owncloud/Makefile
P pkgsrc/www/privoxy/Makefile
P pkgsrc/www/py-clearsilver/Makefile
P pkgsrc/www/py-httplib2/Makefile
U pkgsrc/www/py-httplib2/distinfo
P pkgsrc/www/py-hyperlink/Makefile
P pkgsrc/www/py-moin/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-clearsilver/Makefile
P pkgsrc/www/screws/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/www/snownews/Makefile
P pkgsrc/www/squid3/Makefile
P pkgsrc/www/squidGuard/Makefile
P pkgsrc/www/squidanalyzer/Makefile
P pkgsrc/www/squidclamav/Makefile
P pkgsrc/www/surfraw/Makefile
P pkgsrc/www/swish-e/Makefile
P pkgsrc/www/trafficserver/Makefile
P pkgsrc/www/w3m/Makefile
P pkgsrc/www/wApua/Makefile
P pkgsrc/www/wdg-validate/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit24-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit24-gtk3/Makefile
P pkgsrc/www/weblint/Makefile
P pkgsrc/www/webnew/Makefile
P pkgsrc/www/whisker/Makefile
P pkgsrc/www/wml/Makefile
P pkgsrc/www/wwwoffle/Makefile
P pkgsrc/www/yaws/Makefile
P pkgsrc/x11/alacarte/Makefile
P pkgsrc/x11/eterm/Makefile
P pkgsrc/x11/gcolor2/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-session/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-chtheme/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkada/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceviewmm/Makefile
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4gui/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4ui/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4util/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Alien-wxWidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Clipboard/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Gtk2-Ex-FormFactory/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Tk/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Wx/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Wx/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/p5-Wx-Perl-ProcessStream/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-X11-Protocol/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/pixman/Makefile
P pkgsrc/x11/py-wxWidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-mysql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-odbc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-psql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtcharts/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtconnectivity/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtdeclarative/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtdoc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtgraphicaleffects/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtimageformats/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtlocation/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmacextras/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtnetworkauth/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols2/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsensors/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtserialport/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsvg/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qttranslations/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebchannel/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebsockets/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtx11extras/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtxmlpatterns/Makefile
P pkgsrc/x11/rxvt-unicode/Makefile
P pkgsrc/x11/xephem/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-clipman-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-dashboard/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-exo/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-eyes-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-garcon/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-indicator-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-kbdleds-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-notes-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-notifyd/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-places-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-session/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-settings/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-tumbler/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-whiskermenu-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-wmdock-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xkbset/Makefile
P pkgsrc/x11/xplanet/Makefile
P pkgsrc/x11/xplanet/distinfo
U pkgsrc/x11/xplanet/patches/patch-src_readConfig-fixclang.cpp
P pkgsrc/x11/xscreensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/xscreensaver-demo/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2019Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2019Q2):
? pkgsrc/PKGDB


Home | Main Index | Thread Index | Old Index