tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/cppcheck/PLIST
U pkgsrc/devel/cppcheck/distinfo
P pkgsrc/devel/gnustep-base/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-base/distinfo
U pkgsrc/devel/gnustep-base/patches/patch-Headers_GNUstepBase_GSConfig.h.in
U pkgsrc/devel/p5-Acme-Damn/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Acme-Damn/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Acme-Damn/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Test-Cmd/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Test-Cmd/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-forks/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-forks/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-forks/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-version/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-version/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2015
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/doc/guide/files/build.xml
P pkgsrc/fonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-Asana-Math/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-Asana-Math/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-Asana-Math/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-Asana-Math/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-Asana-Math-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-Asana-Math-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-Asana-Math-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-Asana-Math-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-accanthis/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-accanthis/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-accanthis/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-accanthis/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-accanthis-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-accanthis-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-accanthis-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-accanthis-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-adforn/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-adforn/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-adforn/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-adforn/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-adforn-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-adforn-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-adforn-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-adforn-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-adfsymbols/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-adfsymbols/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-adfsymbols/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-adfsymbols/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-adfsymbols-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-adfsymbols-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-adfsymbols-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-adfsymbols-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-aecc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-aecc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-aecc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-aecc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-aecc-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-aecc-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-aecc-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-aecc-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-alegreya/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-alegreya/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-alegreya/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-alegreya/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-alegreya-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-alegreya-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-alegreya-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-alegreya-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-allrunes/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-allrunes/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-allrunes/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-allrunes/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-allrunes-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-allrunes-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-allrunes-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-allrunes-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-almfixed/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-almfixed/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-almfixed/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-almfixed/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-almfixed-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-almfixed-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-almfixed-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-almfixed-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-anonymouspro-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-antiqua/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-antiqua/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-antiqua/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-antiqua/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-antiqua-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-antiqua-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-antiqua-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-antiqua-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-archaic/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-archaic/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-archaic/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-archaic/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-archaic-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-archaic-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-archaic-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-archaic-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-arev/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-arev/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-arev/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-arev/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-arev-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-arev-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-arev-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-arev-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ascii-font/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ascii-font/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ascii-font/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ascii-font/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ascii-font-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ascii-font-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ascii-font-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ascii-font-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-aspectratio/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-aspectratio/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-aspectratio/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-aspectratio/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-aspectratio-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-aspectratio-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-aspectratio-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-aspectratio-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-astro/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-astro/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-astro/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-astro/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-astro-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-astro-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-astro-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-astro-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-augie/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-augie/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-augie/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-augie/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-augie-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-augie-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-augie-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-augie-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-auncial-new/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-auncial-new/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-auncial-new/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-auncial-new/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-auncial-new-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-auncial-new-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-auncial-new-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-auncial-new-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-aurical/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-aurical/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-aurical/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-aurical/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-aurical-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-aurical-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-aurical-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-aurical-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-b1encoding/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-b1encoding/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-b1encoding/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-b1encoding/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-b1encoding-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-b1encoding-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-b1encoding-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-b1encoding-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-barcodes/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-barcodes/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-barcodes/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-barcodes/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-barcodes-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-barcodes-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-barcodes-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-barcodes-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-baskervald/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-baskervald/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-baskervald/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-baskervald/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-baskervald-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-baskervald-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-baskervald-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-baskervald-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-baskervaldx/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-baskervaldx/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-baskervaldx/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-baskervaldx/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-baskervaldx-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-baskervaldx-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-baskervaldx-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-baskervaldx-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-bbding/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-bbding/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-bbding/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-bbding/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-bbding-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-bbding-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-bbding-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-bbding-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-belleek/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-belleek/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-belleek/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-belleek/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-belleek-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-belleek-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-belleek-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-belleek-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-berenisadf/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-berenisadf/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-berenisadf/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-berenisadf/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-berenisadf-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-berenisadf-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-berenisadf-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-berenisadf-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-bguq/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-bguq/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-bguq/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-bguq/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-bguq-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-bguq-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-bguq-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-bguq-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-blacklettert1/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-blacklettert1/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-blacklettert1/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-blacklettert1/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-blacklettert1-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-blacklettert1-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-blacklettert1-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-blacklettert1-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-boisik/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-boisik/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-boisik/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-boisik/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-boisik-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-boisik-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-boisik-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-boisik-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-bookhands/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-bookhands/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-bookhands/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-bookhands/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-bookhands-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-bookhands-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-bookhands-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-bookhands-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-boondox/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-boondox/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-boondox/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-boondox/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-boondox-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-boondox-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-boondox-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-boondox-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-braille/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-braille/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-braille/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-braille/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-braille-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-braille-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-braille-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-braille-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-brushscr/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-brushscr/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-brushscr/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-brushscr/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-brushscr-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-brushscr-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-brushscr-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-brushscr-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cabin/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cabin/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cabin/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cabin/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cabin-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cabin-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cabin-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cabin-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-caladea/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-caladea/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-caladea/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-caladea/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-caladea-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-caladea-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-caladea-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-caladea-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-calligra/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-calligra/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-calligra/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-calligra/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-calligra-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-calligra-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-calligra-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-calligra-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-calligra-type1/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-calligra-type1/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-calligra-type1/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-calligra-type1/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-calligra-type1-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-calligra-type1-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-calligra-type1-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-calligra-type1-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cantarell/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cantarell/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cantarell/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cantarell/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cantarell-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cantarell-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cantarell-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cantarell-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-carlito/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-carlito/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-carlito/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-carlito/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-carlito-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-carlito-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-carlito-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-carlito-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-carolmin-ps/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-carolmin-ps/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-carolmin-ps/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-carolmin-ps/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-carolmin-ps-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-carolmin-ps-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-carolmin-ps-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-carolmin-ps-doc/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-cbfonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/tex-cbfonts-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ccicons/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ccicons/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ccicons/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ccicons/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ccicons-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ccicons-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ccicons-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ccicons-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-initials/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-initials/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-initials/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-initials/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-initials-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-initials-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-initials-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-initials-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-lm/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-lm/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-lm/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-lm/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-lm-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-lm-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-lm-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cfr-lm-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cherokee/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cherokee/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cherokee/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cherokee/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cherokee-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cherokee-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cherokee-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cherokee-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cinzel/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cinzel/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cinzel/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cinzel/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cinzel-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cinzel-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cinzel-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cinzel-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-clearsans/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-clearsans/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-clearsans/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-clearsans/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-clearsans-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-clearsans-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-clearsans-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-clearsans-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cm-lgc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cm-lgc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cm-lgc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cm-lgc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cm-lgc-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cm-lgc-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cm-lgc-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cm-lgc-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cmll/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cmll/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cmll/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cmll/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cmll-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cmll-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cmll-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cmll-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cmpica/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cmpica/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cmpica/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cmpica/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cmpica-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cmpica-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cmpica-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cmpica-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cmtiup/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cmtiup/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cmtiup/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cmtiup/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cmtiup-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cmtiup-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cmtiup-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cmtiup-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-comfortaa/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-comfortaa/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-comfortaa/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-comfortaa/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-comfortaa-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-comfortaa-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-comfortaa-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-comfortaa-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cookingsymbols/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cookingsymbols/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cookingsymbols/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cookingsymbols/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cookingsymbols-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cookingsymbols-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cookingsymbols-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cookingsymbols-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-countriesofeurope/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-countriesofeurope/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-countriesofeurope/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-countriesofeurope/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-countriesofeurope-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-countriesofeurope-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-countriesofeurope-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-countriesofeurope-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-courier-scaled/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-courier-scaled/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-courier-scaled/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-courier-scaled/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-courier-scaled-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-courier-scaled-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-courier-scaled-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-courier-scaled-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cryst/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cryst/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cryst/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cryst/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cryst-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cryst-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cryst-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cryst-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cyklop/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cyklop/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cyklop/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cyklop/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-cyklop-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-cyklop-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-cyklop-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-cyklop-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dancers/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dancers/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dancers/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dancers/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dantelogo/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dantelogo/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dantelogo/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dantelogo/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dantelogo-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dantelogo-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dantelogo-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dantelogo-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dejavu/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dejavu/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dejavu/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dejavu/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dejavu-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dejavu-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dejavu-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dejavu-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dice/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dice/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dice/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dice/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dice-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dice-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dice-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dice-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dictsym/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dictsym/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dictsym/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dictsym/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dictsym-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dictsym-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dictsym-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dictsym-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dingbat/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dingbat/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dingbat/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dingbat/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dingbat-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dingbat-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dingbat-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dingbat-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-doublestroke/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-doublestroke/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-doublestroke/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-doublestroke/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-doublestroke-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-doublestroke-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-doublestroke-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-doublestroke-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dozenal/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dozenal/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dozenal/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dozenal/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dozenal-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dozenal-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dozenal-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dozenal-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-drm/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-drm/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-drm/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-drm/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-drm-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-drm-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-drm-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-drm-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-droid/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-droid/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-droid/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-droid/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-droid-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-droid-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-droid-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-droid-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-duerer/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-duerer/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-duerer/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-duerer/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-duerer-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-duerer-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-duerer-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-duerer-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-duerer-latex/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-duerer-latex/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-duerer-latex/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-duerer-latex/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-duerer-latex-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-duerer-latex-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-duerer-latex-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-duerer-latex-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dutchcal/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dutchcal/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dutchcal/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dutchcal/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-dutchcal-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-dutchcal-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-dutchcal-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-dutchcal-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ean/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ean/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ean/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ean/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ean-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ean-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ean-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ean-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond-maths/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond-maths/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond-maths/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond-maths/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond-maths-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond-maths-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond-maths-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ebgaramond-maths-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ecc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ecc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ecc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ecc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ecc-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ecc-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ecc-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ecc-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-eiad/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-eiad/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-eiad/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-eiad/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-eiad-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-eiad-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-eiad-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-eiad-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-eiad-ltx/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-eiad-ltx/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-eiad-ltx/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-eiad-ltx/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-eiad-ltx-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-eiad-ltx-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-eiad-ltx-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-eiad-ltx-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-electrum/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-electrum/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-electrum/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-electrum/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-electrum-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-electrum-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-electrum-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-electrum-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-elvish/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-elvish/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-elvish/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-elvish/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-elvish-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-elvish-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-elvish-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-elvish-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-epigrafica/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-epigrafica/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-epigrafica/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-epigrafica/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-epigrafica-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-epigrafica-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-epigrafica-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-epigrafica-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-epsdice/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-epsdice/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-epsdice/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-epsdice/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-epsdice-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-epsdice-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-epsdice-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-epsdice-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-erewhon/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-erewhon/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-erewhon/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-erewhon/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-erewhon-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-erewhon-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-erewhon-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-erewhon-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-esstix/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-esstix/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-esstix/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-esstix/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-esstix-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-esstix-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-esstix-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-esstix-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-esvect/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-esvect/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-esvect/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-esvect/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-esvect-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-esvect-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-esvect-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-esvect-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-eulervm/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-eulervm/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-eulervm/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-eulervm/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-eulervm-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-eulervm-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-eulervm-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-eulervm-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fbb/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fbb/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fbb/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fbb/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fbb-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fbb-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fbb-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fbb-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fdsymbol/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fdsymbol/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fdsymbol/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fdsymbol/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fdsymbol-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fdsymbol-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fdsymbol-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fdsymbol-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fetamont/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fetamont/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fetamont/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fetamont/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fetamont-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fetamont-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fetamont-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fetamont-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-feyn/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-feyn/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-feyn/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-feyn/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-feyn-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-feyn-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-feyn-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-feyn-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fge/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fge/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fge/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fge/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fge-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fge-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fge-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fge-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fira/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fira/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fira/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fira/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fira-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fira-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fira-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fira-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-foekfont/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-foekfont/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-foekfont/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-foekfont/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-foekfont-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-foekfont-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-foekfont-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-foekfont-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fonetika/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fonetika/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fonetika/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fonetika/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fonetika-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fonetika-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fonetika-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fonetika-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fontawesome/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fontawesome/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fontawesome/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fontawesome/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fontawesome-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fontawesome-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fontawesome-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fontawesome-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fontmfizz/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fontmfizz/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fontmfizz/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fontmfizz/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fontmfizz-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fontmfizz-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fontmfizz-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fontmfizz-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fouriernc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fouriernc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fouriernc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fouriernc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-fouriernc-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-fouriernc-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-fouriernc-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-fouriernc-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-frcursive/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-frcursive/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-frcursive/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-frcursive/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-frcursive-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-frcursive-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-frcursive-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-frcursive-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-genealogy/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-genealogy/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-genealogy/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-genealogy/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-genealogy-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-genealogy-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-genealogy-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-genealogy-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gentium-tug/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gentium-tug/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gentium-tug/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gentium-tug/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gentium-tug-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gentium-tug-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gentium-tug-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gentium-tug-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gfsartemisia/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gfsartemisia/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gfsartemisia/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gfsartemisia/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gfsartemisia-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gfsartemisia-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gfsartemisia-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gfsartemisia-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gfsbodoni/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gfsbodoni/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gfsbodoni/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gfsbodoni/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gfsbodoni-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gfsbodoni-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gfsbodoni-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gfsbodoni-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gfscomplutum/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gfscomplutum/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gfscomplutum/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gfscomplutum/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gfscomplutum-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gfscomplutum-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gfscomplutum-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gfscomplutum-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gfsdidot/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gfsdidot/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gfsdidot/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gfsdidot/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gfsdidot-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gfsdidot-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gfsdidot-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gfsdidot-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gfsneohellenic/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gfsneohellenic/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gfsneohellenic/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gfsneohellenic/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gfsneohellenic-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gfsneohellenic-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gfsneohellenic-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gfsneohellenic-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gfssolomos/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gfssolomos/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gfssolomos/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gfssolomos/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gfssolomos-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gfssolomos-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gfssolomos-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gfssolomos-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gillcm/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gillcm/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gillcm/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gillcm/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gillcm-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gillcm-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gillcm-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gillcm-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gillius/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gillius/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gillius/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gillius/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gillius-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gillius-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gillius-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gillius-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gnu-freefont/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gnu-freefont/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gnu-freefont/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gnu-freefont/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-gnu-freefont-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-gnu-freefont-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-gnu-freefont-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-gnu-freefont-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-greenpoint/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-greenpoint/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-greenpoint/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-greenpoint/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-greenpoint-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-greenpoint-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-greenpoint-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-greenpoint-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-grotesq/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-grotesq/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-grotesq/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-grotesq/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-grotesq-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-grotesq-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-grotesq-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-grotesq-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-hacm/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-hacm/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-hacm/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-hacm/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-hacm-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-hacm-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-hacm-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-hacm-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-hands/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-hands/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-hands/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-hands/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-heuristica/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-heuristica/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-heuristica/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-heuristica/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-heuristica-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-heuristica-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-heuristica-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-heuristica-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-hfbright/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-hfbright/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-hfbright/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-hfbright/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-hfbright-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-hfbright-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-hfbright-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-hfbright-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-hfoldsty/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-hfoldsty/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-hfoldsty/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-hfoldsty/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-hfoldsty-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-hfoldsty-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-hfoldsty-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-hfoldsty-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ifsym/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ifsym/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ifsym/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ifsym/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ifsym-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ifsym-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ifsym-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ifsym-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-inconsolata/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-inconsolata/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-inconsolata/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-inconsolata/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-inconsolata-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-inconsolata-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-inconsolata-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-inconsolata-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-initials/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-initials/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-initials/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-initials/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-initials-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-initials-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-initials-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-initials-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ipaex-type1/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ipaex-type1/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ipaex-type1/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ipaex-type1/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ipaex-type1-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ipaex-type1-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ipaex-type1-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ipaex-type1-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-iwona/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-iwona/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-iwona/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-iwona/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-iwona-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-iwona-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-iwona-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-iwona-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-jablantile/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-jablantile/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-jablantile/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-jablantile/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-jablantile-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-jablantile-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-jablantile-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-jablantile-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-jamtimes/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-jamtimes/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-jamtimes/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-jamtimes/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-jamtimes-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-jamtimes-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-jamtimes-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-jamtimes-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-junicode/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-junicode/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-junicode/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-junicode/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-junicode-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-junicode-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-junicode-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-junicode-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-kixfont/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-kixfont/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-kixfont/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-kixfont/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-kixfont-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-kixfont-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-kixfont-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-kixfont-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-knuthotherfonts/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-knuthotherfonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-knuthotherfonts/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-knuthotherfonts/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-kpfonts/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-kpfonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-kpfonts/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-kpfonts/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-kpfonts-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-kpfonts-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-kpfonts-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-kpfonts-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-kurier/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-kurier/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-kurier/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-kurier/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-kurier-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-kurier-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-kurier-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-kurier-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-lato/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-lato/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-lato/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-lato/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-lato-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-lato-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-lato-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-lato-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-lfb/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-lfb/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-lfb/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-lfb/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-lfb-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-lfb-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-lfb-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-lfb-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-libertine/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-libertine/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-libertine/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-libertine/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-libertine-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-libertine-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-libertine-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-libertine-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-librebaskerville/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-librebaskerville/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-librebaskerville/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-librebaskerville/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-librebaskerville-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-librebaskerville-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-librebaskerville-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-librebaskerville-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-librecaslon/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-librecaslon/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-librecaslon/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-librecaslon/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-librecaslon-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-librecaslon-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-librecaslon-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-librecaslon-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-libris/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-libris/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-libris/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-libris/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-libris-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-libris-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-libris-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-libris-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-linearA/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-linearA/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-linearA/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-linearA/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-linearA-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-linearA-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-linearA-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-linearA-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-lobster2/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-lobster2/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-lobster2/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-lobster2/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-lobster2-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-lobster2-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-lobster2-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-lobster2-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-lxfonts/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-lxfonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-lxfonts/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-lxfonts/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-lxfonts-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-lxfonts-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-lxfonts-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-lxfonts-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ly1/DESCR
P pkgsrc/fonts/tex-ly1/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ly1-doc/DESCR
P pkgsrc/fonts/tex-ly1-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx-type1/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx-type1/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx-type1/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx-type1/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx-type1-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx-type1-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx-type1-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-mathabx-type1-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-mdputu/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-mdputu/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mdputu/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-mdputu/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-mdputu-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-mdputu-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mdputu-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-mdputu-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-mdsymbol/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-mdsymbol/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mdsymbol/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-mdsymbol/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-mdsymbol-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-mdsymbol-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mdsymbol-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-mdsymbol-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-merriweather/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-merriweather/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-merriweather/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-merriweather/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-merriweather-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-merriweather-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-merriweather-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-merriweather-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-mintspirit/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-mintspirit/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mintspirit/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-mintspirit/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-mintspirit-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-mintspirit-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mintspirit-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-mintspirit-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-mnsymbol/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-mnsymbol/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mnsymbol/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-mnsymbol/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-mnsymbol-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-mnsymbol-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mnsymbol-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-mnsymbol-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-newpx/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-newpx/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-newpx/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-newpx/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-newpx-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-newpx-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-newpx-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-newpx-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-newtx/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-newtx/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-newtx/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-newtx/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-newtx-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-newtx-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-newtx-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-newtx-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-newtxsf/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-newtxsf/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-newtxsf/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-newtxsf/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-newtxsf-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-newtxsf-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-newtxsf-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-newtxsf-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-newtxtt/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-newtxtt/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-newtxtt/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-newtxtt/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-newtxtt-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-newtxtt-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-newtxtt-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-newtxtt-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-nkarta/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-nkarta/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-nkarta/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-nkarta/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-nkarta-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-nkarta-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-nkarta-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-nkarta-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-obnov/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-obnov/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-obnov/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-obnov/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-obnov-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-obnov-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-obnov-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-obnov-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ocherokee/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ocherokee/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ocherokee/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ocherokee/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ocherokee-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ocherokee-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ocherokee-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ocherokee-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ocr-b-outline/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ocr-b-outline/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ocr-b-outline/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ocr-b-outline/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ocr-b-outline-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ocr-b-outline-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ocr-b-outline-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ocr-b-outline-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ogham/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ogham/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ogham/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ogham/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-ogham-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-ogham-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-ogham-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-ogham-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-oldlatin/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-oldlatin/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-oldlatin/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-oldlatin/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-oldlatin-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-oldlatin-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-oldlatin-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-oldlatin-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-oldstandard/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-oldstandard/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-oldstandard/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-oldstandard/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-oldstandard-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-oldstandard-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-oldstandard-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-oldstandard-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-opensans/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-opensans/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-opensans/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-opensans/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-opensans-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-opensans-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-opensans-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-opensans-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-orkhun/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-orkhun/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-orkhun/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-orkhun/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-orkhun-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-orkhun-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-orkhun-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-orkhun-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-overlock/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-overlock/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-overlock/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-overlock/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-overlock-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-overlock-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-overlock-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-overlock-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-pacioli/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-pacioli/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-pacioli/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-pacioli/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-pacioli-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-pacioli-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-pacioli-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-pacioli-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-paratype/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-paratype/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-paratype/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-paratype/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-paratype-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-paratype-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-paratype-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-paratype-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-phaistos/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-phaistos/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-phaistos/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-phaistos/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-phaistos-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-phaistos-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-phaistos-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-phaistos-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-phonetic/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-phonetic/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-phonetic/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-phonetic/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-phonetic-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-phonetic-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-phonetic-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-phonetic-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-pigpen/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-pigpen/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-pigpen/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-pigpen/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-pigpen-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-pigpen-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-pigpen-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-pigpen-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-playfair/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-playfair/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-playfair/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-playfair/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-playfair-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-playfair-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-playfair-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-playfair-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-prodint/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-prodint/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-prodint/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-prodint/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-prodint-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-prodint-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-prodint-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-prodint-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-punk/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-punk/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-punk/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-punk/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-punk-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-punk-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-punk-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-punk-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-punk-latex/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-punk-latex/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-punk-latex/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-punk-latex/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-punk-latex-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-punk-latex-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-punk-latex-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-punk-latex-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-punknova/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-punknova/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-punknova/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-punknova/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-punknova-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-punknova-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-punknova-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-punknova-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-pxtxalfa/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-pxtxalfa/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-pxtxalfa/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-pxtxalfa/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-pxtxalfa-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-pxtxalfa-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-pxtxalfa-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-pxtxalfa-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-quattrocento/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-quattrocento/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-quattrocento/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-quattrocento/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-quattrocento-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-quattrocento-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-quattrocento-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-quattrocento-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-raleway/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-raleway/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-raleway/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-raleway/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-raleway-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-raleway-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-raleway-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-raleway-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-recycle/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-recycle/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-recycle/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-recycle/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-recycle-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-recycle-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-recycle-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-recycle-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-roboto/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-roboto/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-roboto/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-roboto/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-roboto-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-roboto-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-roboto-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-roboto-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-romande/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-romande/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-romande/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-romande/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-romande-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-romande-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-romande-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-romande-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-rsfso/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-rsfso/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-rsfso/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-rsfso/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-rsfso-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-rsfso-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-rsfso-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-rsfso-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathaccent/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathaccent/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathaccent/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathaccent/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathaccent-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathaccent-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathaccent-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathaccent-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathfonts/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathfonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathfonts/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathfonts/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathfonts-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathfonts-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathfonts-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-sansmathfonts-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-sauterfonts/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-sauterfonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-sauterfonts/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-sauterfonts/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-sauterfonts-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-sauterfonts-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-sauterfonts-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-sauterfonts-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-semaphor/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-semaphor/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-semaphor/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-semaphor/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-semaphor-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-semaphor-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-semaphor-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-semaphor-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-skull/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-skull/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-skull/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-skull/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-sourcecodepro/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-sourcecodepro/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-sourcecodepro/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-sourcecodepro/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-sourcecodepro-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-sourcecodepro-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-sourcecodepro-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-sourcecodepro-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-sourcesanspro/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-sourcesanspro/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-sourcesanspro/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-sourcesanspro/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-sourcesanspro-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-sourcesanspro-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-sourcesanspro-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-sourcesanspro-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-starfont/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-starfont/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-starfont/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-starfont/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-starfont-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-starfont-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-starfont-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-starfont-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-staves/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-staves/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-staves/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-staves/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-staves-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-staves-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-staves-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-staves-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-stix/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-stix/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-stix/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-stix/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-stix-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-stix-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-stix-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-stix-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-superiors/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-superiors/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-superiors/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-superiors/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-superiors-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-superiors-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-superiors-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-superiors-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-tapir/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-tapir/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-tapir/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-tapir/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-tapir-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-tapir-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-tapir-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-tapir-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-tengwarscript/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-tengwarscript/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-tengwarscript/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-tengwarscript/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-tengwarscript-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-tengwarscript-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-tengwarscript-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-tengwarscript-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-tfrupee/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-tfrupee/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-tfrupee/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-tfrupee/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-tfrupee-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-tfrupee-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-tfrupee-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-tfrupee-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-trajan/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-trajan/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-trajan/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-trajan/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-trajan-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-trajan-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-trajan-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-trajan-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-txfontsb/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-txfontsb/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-txfontsb/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-txfontsb/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-txfontsb-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-txfontsb-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-txfontsb-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-txfontsb-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-umtypewriter/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-umtypewriter/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-umtypewriter/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-umtypewriter/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-universa/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-universa/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-universa/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-universa/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-universa-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-universa-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-universa-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-universa-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-universalis/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-universalis/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-universalis/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-universalis/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-universalis-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-universalis-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-universalis-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-universalis-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-urwchancal/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-urwchancal/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-urwchancal/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-urwchancal/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-urwchancal-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-urwchancal-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-urwchancal-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-urwchancal-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-venturisadf/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-venturisadf/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-venturisadf/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-venturisadf/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-venturisadf-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-venturisadf-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-venturisadf-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-venturisadf-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-wsuipa/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-wsuipa/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-wsuipa/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-wsuipa/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-wsuipa-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-wsuipa-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-wsuipa-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-wsuipa-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-xcharter/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-xcharter/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-xcharter/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-xcharter/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-xcharter-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-xcharter-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-xcharter-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-xcharter-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-xits/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-xits/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-xits/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-xits/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-xits-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-xits-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-xits-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-xits-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-yfonts-t1/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-yfonts-t1/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-yfonts-t1/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-yfonts-t1/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-yfonts-t1-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-yfonts-t1-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-yfonts-t1-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-yfonts-t1-doc/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-zlmtt/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-zlmtt/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-zlmtt/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-zlmtt/distinfo
U pkgsrc/fonts/tex-zlmtt-doc/DESCR
U pkgsrc/fonts/tex-zlmtt-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-zlmtt-doc/PLIST
U pkgsrc/fonts/tex-zlmtt-doc/distinfo
P pkgsrc/graphics/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-animate/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-animate/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-animate/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-animate/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-animate-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-animate-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-animate-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-animate-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-automata/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-automata/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-automata/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-automata/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-automata-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-automata-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-automata-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-automata-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-bbcard/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-bbcard/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-bbcard/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-bbcard/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-bbcard-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-bbcard-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-bbcard-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-bbcard-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-blockdraw_mp/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-blockdraw_mp/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-blockdraw_mp/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-blockdraw_mp/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-blockdraw_mp-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-blockdraw_mp-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-blockdraw_mp-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-blockdraw_mp-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-bpolynomial/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-bpolynomial/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-bpolynomial/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-bpolynomial/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-bpolynomial-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-bpolynomial-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-bpolynomial-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-bpolynomial-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-cmarrows/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-cmarrows/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-cmarrows/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-cmarrows/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-cmarrows-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-cmarrows-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-cmarrows-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-cmarrows-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-drv/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-drv/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-drv/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-drv/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-drv-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-drv-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-drv-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-drv-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-dviincl/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-dviincl/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-dviincl/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-dviincl/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-dviincl-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-dviincl-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-dviincl-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-dviincl-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-emp/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-emp/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-emp/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-emp/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-emp-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-emp-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-emp-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-emp-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-epsincl/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-epsincl/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-epsincl/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-epsincl/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-epsincl-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-epsincl-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-epsincl-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-epsincl-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-expressg/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-expressg/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-expressg/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-expressg/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-expressg-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-expressg-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-expressg-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-expressg-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-exteps/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-exteps/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-exteps/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-exteps/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-exteps-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-exteps-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-exteps-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-exteps-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-featpost/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-featpost/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-featpost/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-featpost/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-featpost-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-featpost-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-featpost-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-featpost-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-feynmf/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-feynmf/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-feynmf/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-feynmf/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-feynmf-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-feynmf-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-feynmf-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-feynmf-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-feynmp-auto/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-feynmp-auto/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-feynmp-auto/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-feynmp-auto/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-feynmp-auto-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-feynmp-auto-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-feynmp-auto-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-feynmp-auto-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-garrigues/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-garrigues/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-garrigues/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-garrigues/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-garrigues-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-garrigues-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-garrigues-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-garrigues-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-gmp/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-gmp/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-gmp/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-gmp/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-gmp-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-gmp-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-gmp-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-gmp-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-hatching/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-hatching/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-hatching/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-hatching/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-hatching-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-hatching-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-hatching-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-hatching-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-latexmp/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-latexmp/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-latexmp/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-latexmp/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-latexmp-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-latexmp-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-latexmp-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-latexmp-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-metago/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-metago/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-metago/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-metago/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-metago-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-metago-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-metago-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-metago-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-metaobj/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-metaobj/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-metaobj/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-metaobj/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-metaobj-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-metaobj-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-metaobj-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-metaobj-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-metaplot/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-metaplot/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-metaplot/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-metaplot/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-metaplot-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-metaplot-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-metaplot-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-metaplot-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-metauml/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-metauml/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-metauml/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-metauml/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-metauml-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-metauml-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-metauml-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-metauml-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic4ode/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic4ode/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic4ode/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic4ode/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic4ode-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic4ode-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic4ode-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-mfpic4ode-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-mp3d/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-mp3d/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mp3d/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-mp3d/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-mp3d-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-mp3d-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mp3d-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-mp3d-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-mpattern/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-mpattern/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mpattern/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-mpattern/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-mpattern-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-mpattern-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mpattern-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-mpattern-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-mpcolornames/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-mpcolornames/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mpcolornames/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-mpcolornames/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-mpcolornames-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-mpcolornames-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mpcolornames-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-mpcolornames-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-mpgraphics/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-mpgraphics/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mpgraphics/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-mpgraphics/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-mpgraphics-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-mpgraphics-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-mpgraphics-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-mpgraphics-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-piechartmp/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-piechartmp/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-piechartmp/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-piechartmp/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-piechartmp-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-piechartmp-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-piechartmp-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-piechartmp-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-repere/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-repere/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-repere/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-repere/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-repere-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-repere-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-repere-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-repere-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-roex/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-roex/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-roex/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-roex/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-slideshow/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-slideshow/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-slideshow/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-slideshow/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-slideshow-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-slideshow-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-slideshow-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-slideshow-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-splines/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-splines/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-splines/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-splines/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-splines-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-splines-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-splines-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-splines-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-suanpan/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-suanpan/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-suanpan/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-suanpan/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-suanpan-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-suanpan-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-suanpan-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-suanpan-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-textpath/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-textpath/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-textpath/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-textpath/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-textpath-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-textpath-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-textpath-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-textpath-doc/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-threeddice/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-threeddice/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-threeddice/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-threeddice/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-threeddice-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-threeddice-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-threeddice-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-threeddice-doc/distinfo
U pkgsrc/licenses/lppl-1.2
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-fontsextra/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-htmlxml/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-latexextra/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-metapost/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-plainextra/Makefile
P pkgsrc/mk/license.mk
P pkgsrc/mk/platform/Linux.mk
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/add/main.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/license.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/version.h
P pkgsrc/print/Makefile
P pkgsrc/print/teTeX3-texmf/Makefile
P pkgsrc/print/teTeX3-texmf/PLIST
U pkgsrc/print/tex-epsf-dvipdfmx/DESCR
U pkgsrc/print/tex-epsf-dvipdfmx/Makefile
U pkgsrc/print/tex-epsf-dvipdfmx/PLIST
U pkgsrc/print/tex-epsf-dvipdfmx/distinfo
U pkgsrc/print/tex-epsf-dvipdfmx-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-epsf-dvipdfmx-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-epsf-dvipdfmx-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-epsf-dvipdfmx-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-figflow/DESCR
U pkgsrc/print/tex-figflow/Makefile
U pkgsrc/print/tex-figflow/PLIST
U pkgsrc/print/tex-figflow/distinfo
U pkgsrc/print/tex-figflow-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-figflow-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-figflow-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-figflow-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-fixpdfmag/DESCR
U pkgsrc/print/tex-fixpdfmag/Makefile
U pkgsrc/print/tex-fixpdfmag/PLIST
U pkgsrc/print/tex-fixpdfmag/distinfo
U pkgsrc/print/tex-font-change/DESCR
U pkgsrc/print/tex-font-change/Makefile
U pkgsrc/print/tex-font-change/PLIST
U pkgsrc/print/tex-font-change/distinfo
U pkgsrc/print/tex-font-change-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-font-change-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-font-change-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-font-change-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-getoptk/DESCR
U pkgsrc/print/tex-getoptk/Makefile
U pkgsrc/print/tex-getoptk/PLIST
U pkgsrc/print/tex-getoptk/distinfo
U pkgsrc/print/tex-getoptk-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-getoptk-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-getoptk-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-getoptk-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-hyplain/DESCR
U pkgsrc/print/tex-hyplain/Makefile
U pkgsrc/print/tex-hyplain/PLIST
U pkgsrc/print/tex-hyplain/distinfo
U pkgsrc/print/tex-hyplain-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-hyplain-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-hyplain-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-hyplain-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-js-misc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-js-misc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-js-misc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-js-misc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-js-misc-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-js-misc-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-js-misc-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-js-misc-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-mkpattern/DESCR
U pkgsrc/print/tex-mkpattern/Makefile
U pkgsrc/print/tex-mkpattern/PLIST
U pkgsrc/print/tex-mkpattern/distinfo
U pkgsrc/print/tex-mkpattern-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-mkpattern-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-mkpattern-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-mkpattern-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-newsletr/DESCR
U pkgsrc/print/tex-newsletr/Makefile
U pkgsrc/print/tex-newsletr/PLIST
U pkgsrc/print/tex-newsletr/distinfo
U pkgsrc/print/tex-newsletr-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-newsletr-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-newsletr-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-newsletr-doc/distinfo
cvs update: `pkgsrc/print/tex-ocherokee/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/print/tex-ocherokee/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/print/tex-ocherokee/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/print/tex-ocherokee/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/print/tex-ocherokee-doc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/print/tex-ocherokee-doc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/print/tex-ocherokee-doc/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/print/tex-ocherokee-doc/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/print/tex-pitex/DESCR
U pkgsrc/print/tex-pitex/Makefile
U pkgsrc/print/tex-pitex/PLIST
U pkgsrc/print/tex-pitex/distinfo
U pkgsrc/print/tex-pitex-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-pitex-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-pitex-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-pitex-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-plipsum/DESCR
U pkgsrc/print/tex-plipsum/Makefile
U pkgsrc/print/tex-plipsum/PLIST
U pkgsrc/print/tex-plipsum/distinfo
U pkgsrc/print/tex-plipsum-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-plipsum-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-plipsum-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-plipsum-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-plnfss/DESCR
U pkgsrc/print/tex-plnfss/Makefile
U pkgsrc/print/tex-plnfss/PLIST
U pkgsrc/print/tex-plnfss/distinfo
U pkgsrc/print/tex-plnfss-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-plnfss-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-plnfss-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-plnfss-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-plstmary/DESCR
U pkgsrc/print/tex-plstmary/Makefile
U pkgsrc/print/tex-plstmary/PLIST
U pkgsrc/print/tex-plstmary/distinfo
U pkgsrc/print/tex-plstmary-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-plstmary-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-plstmary-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-plstmary-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-present/DESCR
U pkgsrc/print/tex-present/Makefile
U pkgsrc/print/tex-present/PLIST
U pkgsrc/print/tex-present/distinfo
U pkgsrc/print/tex-present-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-present-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-present-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-present-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-resumemac/DESCR
U pkgsrc/print/tex-resumemac/Makefile
U pkgsrc/print/tex-resumemac/PLIST
U pkgsrc/print/tex-resumemac/distinfo
U pkgsrc/print/tex-resumemac-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-resumemac-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-resumemac-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-resumemac-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-tex4ht/DESCR
U pkgsrc/print/tex-tex4ht/Makefile
U pkgsrc/print/tex-tex4ht/PLIST
U pkgsrc/print/tex-tex4ht/distinfo
U pkgsrc/print/tex-tex4ht-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-tex4ht-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-tex4ht-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-tex4ht-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-timetable/DESCR
U pkgsrc/print/tex-timetable/Makefile
U pkgsrc/print/tex-timetable/PLIST
U pkgsrc/print/tex-timetable/distinfo
U pkgsrc/print/tex-treetex/DESCR
U pkgsrc/print/tex-treetex/Makefile
U pkgsrc/print/tex-treetex/PLIST
U pkgsrc/print/tex-treetex/distinfo
U pkgsrc/print/tex-treetex-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-treetex-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-treetex-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-treetex-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-varisize/DESCR
U pkgsrc/print/tex-varisize/Makefile
U pkgsrc/print/tex-varisize/PLIST
U pkgsrc/print/tex-varisize/distinfo
U pkgsrc/print/tex-varisize-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-varisize-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-varisize-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-varisize-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-xdvi/Makefile
U pkgsrc/print/tex-xii-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-xii-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-xii-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-xii-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex4ht/DESCR
U pkgsrc/print/tex4ht/Makefile
U pkgsrc/print/tex4ht/PLIST
U pkgsrc/print/tex4ht/distinfo
P pkgsrc/textproc/tex-makeindex/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-neomagic/Makefile
U pkgsrc/x11/xf86-video-neomagic/distinfo
cvs update: `pkgsrc/x11/xf86-video-neomagic/patches/patch-src_neo__driver.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/xf86-video-savage/Makefile
U pkgsrc/x11/xf86-video-savage/distinfo
cvs update: `pkgsrc/x11/xf86-video-savage/patches/patch-src-savage__driver.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/x11/xf86-video-savage/patches/patch-src_savage__dri.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/x11/xf86-video-savage/patches/patch-src_savage__driver.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/xmon/Makefile
P pkgsrc/x11/xmon/distinfo
cvs update: `pkgsrc/x11/xmon/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/x11/xmon/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/x11/xmon/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/xscreensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/xscreensaver/Makefile.common
P pkgsrc/x11/xscreensaver/PLIST
P pkgsrc/x11/xscreensaver/distinfo
cvs update: `pkgsrc/x11/xscreensaver/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/xscreensaver/patches/patch-ab
P pkgsrc/x11/xscreensaver/patches/patch-ac
cvs update: `pkgsrc/x11/xscreensaver/patches/patch-hacks_Makefile.in' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/x11/xscreensaver/patches/patch-hacks_memscroller.c' is no longer in the repository


Killing core files:


Updating tar files:


building list of README.html files
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... replacing... building .xz ... replacing...
pkgsrc-readmes: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... replacing... building .xz ... replacing... done

Updating pkgsrc-2015Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2015Q1):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2015Q1
P pkgsrc/pkgtools/libnbcompat/files/Makefile.in
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/add/main.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/version.h


Updating pkgsrc pkgsrc-2015Q1 tar files:
pkgsrc: collecting ...tar: File pkgsrc/textproc/p5-Text-Diff/CVS/Tag was modified during copy to archive
tar: File pkgsrc/textproc/p5-Text-Diff-HTML/CVS/Tag was modified during copy to archive
 building .gz ... replacing... building .bz2 ... replacing... building .xz ... replacing... done


Home | Main Index | Thread Index | Old Index