tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/file-roller/Makefile
P pkgsrc/audio/albumplayer/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok-kde3/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/audacity/Makefile
P pkgsrc/audio/aumix-gtk/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/bmp-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-flac/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-mac/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-scrobbler/Makefile
P pkgsrc/audio/bmpx/Makefile
P pkgsrc/audio/bsl/Makefile
P pkgsrc/audio/buzztard/Makefile
P pkgsrc/audio/easytag/Makefile
P pkgsrc/audio/easytag-current/Makefile
P pkgsrc/audio/exaile/Makefile
P pkgsrc/audio/gbemol/Makefile
P pkgsrc/audio/gimmix/Makefile
P pkgsrc/audio/gkrellm-volume/Makefile
P pkgsrc/audio/gkrellm-xmms/Makefile
P pkgsrc/audio/glurp/Makefile
P pkgsrc/audio/gmp3info/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/gmpc-magnatune/Makefile
P pkgsrc/audio/gnome-vfs-cdda/Makefile
P pkgsrc/audio/gqmpeg-devel/Makefile
P pkgsrc/audio/gtick/Makefile
P pkgsrc/audio/gtkpod/Makefile
P pkgsrc/audio/jack-rack/Makefile
P pkgsrc/audio/libcanberra/Makefile
P pkgsrc/audio/libcanberra/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libgpod/Makefile
P pkgsrc/audio/libgpod/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/liblastfm/Makefile
P pkgsrc/audio/liblastfm/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libvisual-bmp/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual0.2-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/liteamp/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3diags/Makefile
P pkgsrc/audio/muse/Makefile
P pkgsrc/audio/padevchooser/Makefile
P pkgsrc/audio/paman/Makefile
P pkgsrc/audio/paprefs/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol/Makefile
P pkgsrc/audio/pavumeter/Makefile
P pkgsrc/audio/pulseaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/py-karaoke/Makefile
P pkgsrc/audio/py-musique/Makefile
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox/Makefile
P pkgsrc/audio/sfxr/Makefile
P pkgsrc/audio/snd/Makefile
P pkgsrc/audio/solfege/Makefile
P pkgsrc/audio/sonata/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/sweep/Makefile
P pkgsrc/audio/terminatorx/Makefile
P pkgsrc/audio/timidity/Makefile
P pkgsrc/audio/tunapie/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/cad/boolean/Makefile
P pkgsrc/cad/geda/Makefile
P pkgsrc/cad/gerbv/Makefile
P pkgsrc/cad/gsmc/Makefile
P pkgsrc/cad/gtk2-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/gtkwave/Makefile
P pkgsrc/cad/pcb/Makefile
P pkgsrc/cad/transcalc/Makefile
P pkgsrc/chat/empathy/Makefile
P pkgsrc/chat/empathy/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/finch/Makefile
P pkgsrc/chat/gg2/Makefile
P pkgsrc/chat/gnomeicu/Makefile
P pkgsrc/chat/gossip/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation/Makefile
P pkgsrc/chat/libpurple/Makefile
P pkgsrc/chat/libpurple/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/msn-pecan/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/pidgin-facebookchat/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-icb/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-latex/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-libnotify/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-otr/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-sametime/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-silc/Makefile
P pkgsrc/chat/psi/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-farsight/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-farsight/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/telepathy-glib/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/xchat/Makefile
P pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/Makefile
P pkgsrc/comms/efax-gtk/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/jpilot/Makefile
P pkgsrc/comms/jpilot/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/jpilot-syncmal/Makefile
P pkgsrc/comms/multisync-gui/Makefile
P pkgsrc/converters/nkf/Makefile
P pkgsrc/converters/nkf/Makefile.common
U pkgsrc/converters/nkf/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-nkf/Makefile
P pkgsrc/converters/tex2rtf/Makefile
P pkgsrc/databases/gourmet/Makefile
P pkgsrc/databases/gq/Makefile
P pkgsrc/databases/gramps/Makefile
P pkgsrc/databases/gramps2/Makefile
P pkgsrc/databases/gramps3/Makefile
P pkgsrc/databases/libgnomedb/Makefile
P pkgsrc/databases/libgnomedb/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mergeant/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-RRD-Simple/Makefile
P pkgsrc/databases/pgadmin3/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ArX/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf-ui/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf-ui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/SDL_Pango/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL_Pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/accerciser/Makefile
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/at-spi/Makefile
P pkgsrc/devel/at-spi/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/automoc4/Makefile
P pkgsrc/devel/blib/Makefile
P pkgsrc/devel/blib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boa-constructor/Makefile
P pkgsrc/devel/coconut/Makefile
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/Makefile
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/diffuse/Makefile
P pkgsrc/devel/distccmon-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/distccmon-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/eric4/Makefile
P pkgsrc/devel/ethos/Makefile
P pkgsrc/devel/ethos/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/frama-c/Makefile
P pkgsrc/devel/gconfmm/Makefile
P pkgsrc/devel/gconfmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gdl/Makefile
P pkgsrc/devel/gdl/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/geany/Makefile
P pkgsrc/devel/glade/Makefile
P pkgsrc/devel/glade3/Makefile
P pkgsrc/devel/glade3/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnome-build/Makefile
P pkgsrc/devel/gnome-build/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gst-plugins0.10-pango/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevplatform/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonoboui/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonoboui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libextractor/Makefile
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libglade/Makefile
P pkgsrc/devel/libglade/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libglademm/Makefile
P pkgsrc/devel/libglademm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomemm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomemm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomeui/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgsf-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgsf-gnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgweather/Makefile
P pkgsrc/devel/libgweather/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libsexy/Makefile
P pkgsrc/devel/libsexy/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libsexymm/Makefile
P pkgsrc/devel/libsexymm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libview/Makefile
P pkgsrc/devel/libview/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libwnck/Makefile
P pkgsrc/devel/libwnck/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/mono-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/monodevelop/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone-viz/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Gnome2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gtk2-GladeXML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-InsideOut/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Object-InsideOut/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Test-NoWarnings/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Test-NoWarnings/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Test-SharedFork/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Test-SharedFork/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Wx-Perl-DataWalker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-pango/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/p5-pip/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-pip/distinfo
P pkgsrc/devel/pango/Makefile
P pkgsrc/devel/pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/pangomm/Makefile
P pkgsrc/devel/pangomm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-at-spi/Makefile
P pkgsrc/devel/py-at-spi/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-compizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/py-windbg/Makefile
P pkgsrc/devel/qconf/Makefile
P pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/Makefile
P pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/rapidsvn/Makefile
P pkgsrc/devel/rox-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-bonobo/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-bonoboui/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-libglade/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-pango/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/swt/Makefile
P pkgsrc/devel/valide/Makefile
P pkgsrc/devel/xfce4-dev-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/xfconf/Makefile
P pkgsrc/devel/xfconf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/xulrunner/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner/buildlink3.mk
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/Makefile
P pkgsrc/editors/beaver/Makefile
P pkgsrc/editors/conglomerate/Makefile
P pkgsrc/editors/dasher/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs-snapshot/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs22/Makefile
P pkgsrc/editors/gconf-editor/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit/buildlink3.mk
P pkgsrc/editors/ghex/Makefile
P pkgsrc/editors/gice/Makefile
P pkgsrc/editors/gobby/Makefile
P pkgsrc/editors/gtranslator/Makefile
P pkgsrc/editors/leafpad/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx/Makefile
P pkgsrc/editors/mlview/Makefile
P pkgsrc/editors/notecase/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre/Makefile
P pkgsrc/editors/poedit/Makefile
P pkgsrc/editors/tea/Makefile
P pkgsrc/editors/texmaker/Makefile
P pkgsrc/editors/tomboy/Makefile
P pkgsrc/editors/vim-gtk2/Makefile
P pkgsrc/editors/xfce4-mousepad/Makefile
P pkgsrc/emulators/blinkensim/Makefile
P pkgsrc/emulators/e-uae/Makefile
P pkgsrc/emulators/fuse/Makefile
P pkgsrc/emulators/gambatte/Makefile
P pkgsrc/emulators/gens/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim-devel/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim-devel/buildlink3.mk
P pkgsrc/emulators/gpsim-oscilloscope/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim-ptyusart/Makefile
P pkgsrc/emulators/nestopia/Makefile
P pkgsrc/emulators/sdlmame/Makefile
P pkgsrc/emulators/sdlmess/Makefile
P pkgsrc/emulators/snes9x-gtk/Makefile
P pkgsrc/emulators/tme/Makefile
P pkgsrc/emulators/uae/Makefile
P pkgsrc/emulators/vice/Makefile
P pkgsrc/emulators/yabause/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-pod/Makefile
P pkgsrc/finance/gkrellm-stock/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/fonts/fontforge/Makefile
P pkgsrc/fonts/gbdfed/Makefile
P pkgsrc/fonts/gucharmap/Makefile
P pkgsrc/fonts/gucharmap/buildlink3.mk
P pkgsrc/fonts/tex-mflogo/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mflogo/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-mflogo-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-mflogo-doc/distinfo
P pkgsrc/games/atomix/Makefile
P pkgsrc/games/bluemoon/Makefile
P pkgsrc/games/ccgo/Makefile
P pkgsrc/games/crack-attack/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client-gtk2/Makefile
P pkgsrc/games/dopewars/Makefile
P pkgsrc/games/eboard/Makefile
P pkgsrc/games/flightgear/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-client/Makefile
P pkgsrc/games/gamazons/Makefile
P pkgsrc/games/gbrainy/Makefile
P pkgsrc/games/gcompris/Makefile
P pkgsrc/games/genecys-client/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-games/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-mastermind/Makefile
P pkgsrc/games/grhino/Makefile
P pkgsrc/games/gtetrinet/Makefile
P pkgsrc/games/gtkballs/Makefile
P pkgsrc/games/gtklevel9/Makefile
P pkgsrc/games/gtkmagnetic/Makefile
P pkgsrc/games/gturing/Makefile
P pkgsrc/games/kanatest/Makefile
P pkgsrc/games/kdegames4/Makefile
P pkgsrc/games/kdetoys4/Makefile
P pkgsrc/games/kye/Makefile
P pkgsrc/games/pioneers/Makefile
P pkgsrc/games/pokerth/Makefile
P pkgsrc/games/puzzles/Makefile
P pkgsrc/games/pytraffic/Makefile
P pkgsrc/games/quarry/Makefile
P pkgsrc/games/rftg/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/Makefile
P pkgsrc/games/sirius/Makefile
P pkgsrc/games/teg/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/Makefile
P pkgsrc/games/wxhugo/Makefile
P pkgsrc/geography/geoclue/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain04/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain04/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libchamplain06/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain06/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/mapserver/Makefile
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartegt/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartem/Makefile
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/graphics/blinkenthemes/Makefile
P pkgsrc/graphics/blinkentools/Makefile
P pkgsrc/graphics/cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/cairo/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/cairomm/Makefile
P pkgsrc/graphics/cairomm/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/cheese/Makefile
P pkgsrc/graphics/cinepaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter-box2d/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-cairo/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter-qt/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter08/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter08/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter08-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter08-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/comix/Makefile
P pkgsrc/graphics/denemo/Makefile
P pkgsrc/graphics/dia/Makefile
P pkgsrc/graphics/dia-python/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/djview4/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/eog-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog-plugins-map/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-svg/Makefile
P pkgsrc/graphics/extrema/Makefile
P pkgsrc/graphics/f-spot/Makefile
P pkgsrc/graphics/fotoxx/Makefile
P pkgsrc/graphics/frameworks/Makefile
P pkgsrc/graphics/geeqie/Makefile
P pkgsrc/graphics/gegl/Makefile
P pkgsrc/graphics/gegl/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gfract/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimageview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimmage/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gimp-color-manager/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-exif-browser/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-fix-ca/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-liquid-rescale/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-rawphoto/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-refocus-it/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-resynthesizer/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-ufraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp2-wideangle/Makefile
P pkgsrc/graphics/giram/Makefile
P pkgsrc/graphics/gliv/Makefile
P pkgsrc/graphics/gmngview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/goocanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/goocanvas/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/goocanvasmm/Makefile
P pkgsrc/graphics/gqview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gqview-devel/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/Makefile
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.10-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/gthumb/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtkam/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtkglext/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtkglext/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gtkimageview/Makefile
P pkgsrc/graphics/guile-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/hugin/Makefile
P pkgsrc/graphics/inkscape/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics4/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics4/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins-calendar-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/libexif-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/libexif-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvas/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvasmm/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvasmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/librsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/librsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libscigraphica/Makefile
P pkgsrc/graphics/libscigraphica/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/nvtv/Makefile
P pkgsrc/graphics/opencv/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/p5-Gnome2-Canvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Gnome2-Canvas/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/p5-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-cairo/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/p5-clutter/Makefile
P pkgsrc/graphics/pornview/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-cairo/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/py-clutter/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-clutter/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/py-clutter-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-goocanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-gtkglext/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib-gtk2/Makefile
P pkgsrc/graphics/qimageblitz/Makefile
P pkgsrc/graphics/qimageblitz/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/qiv/Makefile
P pkgsrc/graphics/ristretto/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-clutter-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-clutter-core/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-clutter-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gnome2-gdkpixbuf/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gnome2-gnomecanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gnome2-goocanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gnome2-gtkglext/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gnome2-rsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-rcairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-rcairo/buildlink3.mk
U pkgsrc/graphics/ruby-rcairo/distinfo
P pkgsrc/graphics/sane-frontends/Makefile
P pkgsrc/graphics/scidavis/Makefile
P pkgsrc/graphics/scigraphica/Makefile
P pkgsrc/graphics/tuxpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/ucview/Makefile
P pkgsrc/graphics/unicap/Makefile
P pkgsrc/graphics/veusz/Makefile
P pkgsrc/graphics/wxsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/wxsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/xfce4-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/xfce4-icon-theme/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/xsane/Makefile
P pkgsrc/graphics/xzgv/Makefile
P pkgsrc/graphics/zphoto/Makefile
P pkgsrc/ham/gmfsk/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-examples/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-radio-astronomy/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-wxgui/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-wxgui/buildlink3.mk
P pkgsrc/ham/gpredict/Makefile
P pkgsrc/ham/grig/Makefile
P pkgsrc/ham/xdx/Makefile
P pkgsrc/ham/xlog/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-handwrite/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-m17n/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-qt/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-t9/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-unikey/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/im-ja/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/imhangul_status_applet/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/input-pad/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/kasumi/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/kimera/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/kimera-tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/m17n-im-config/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/m17n-im-config/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/nabi/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/novel-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/py-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/scim-anthy/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-array/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-bridge/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-canna/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-ccinput/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-fcitx/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-hangul/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-m17n/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-prime/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-python/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-sinhala/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-skk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-tables/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-thai/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-tomoe/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-unikey/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/lang/classpath-gui/Makefile
P pkgsrc/lang/clisp/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/Makefile
P pkgsrc/lang/kaffe-x11/Makefile
P pkgsrc/lang/sablevm-classpath-gui/Makefile
P pkgsrc/lang/smalltalk/Makefile
P pkgsrc/lang/squeak-vm/Makefile
P pkgsrc/lang/vala/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-archive/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attachwarner/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attremover/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-cachesaver/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-dillo-viewer/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-fetchinfo/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-gtkhtml/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-mailmbox/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-newmail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpinline/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpmime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-rssyl/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-smime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamreport/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-synce/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-tnef/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-trayicon/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-vcalendar/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-exchange/Makefile
P pkgsrc/mail/mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/msmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/netbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Stuff/Makefile
U pkgsrc/mail/p5-Email-Stuff/distinfo
P pkgsrc/mail/sylpheed/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile
P pkgsrc/math/R/Makefile
P pkgsrc/math/calcoo/Makefile
P pkgsrc/math/euler/Makefile
P pkgsrc/math/extcalc/Makefile
P pkgsrc/math/fityk/Makefile
P pkgsrc/math/galculator/Makefile
P pkgsrc/math/gcalctool/Makefile
P pkgsrc/math/genius/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric110/Makefile
P pkgsrc/math/grpn/Makefile
P pkgsrc/math/gtklife/Makefile
P pkgsrc/math/pspp/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-bases/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-currency/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-gtk/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-units/Makefile
P pkgsrc/math/speedcrunch/Makefile
P pkgsrc/math/wxMaxima/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/buildlink3.mk
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4-extras/Makefile
P pkgsrc/misc/attica/Makefile
P pkgsrc/misc/attica/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/blccc/Makefile
P pkgsrc/misc/calibre/Makefile
P pkgsrc/misc/celestia/Makefile
P pkgsrc/misc/deskbar-applet/Makefile
P pkgsrc/misc/fbreader/Makefile
P pkgsrc/misc/gelemental/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-flynn/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-launch/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-leds/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-moon/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-weather/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome-utils/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.6/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.6/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/goffice0.8/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.8/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/gok/Makefile
P pkgsrc/misc/gperiodic/Makefile
P pkgsrc/misc/gwaei/Makefile
P pkgsrc/misc/gxmame/Makefile
P pkgsrc/misc/kanjipad/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaccessibility4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeadmin4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu4/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdepim-runtime4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeutils4/Makefile
P pkgsrc/misc/mousetweaks/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice2/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice3/Makefile
P pkgsrc/misc/orca/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/tellico/Makefile
P pkgsrc/misc/usbprog/Makefile
P pkgsrc/misc/vym/Makefile
P pkgsrc/misc/xchm/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-weather-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-weather-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/yelp/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/mk/flavor/pkg/flavor-vars.mk
P pkgsrc/mk/flavor/pkg/replace.mk
P pkgsrc/multimedia/avidemux/Makefile
P pkgsrc/multimedia/clutter-gst/Makefile
P pkgsrc/multimedia/clutter-gst/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/clutter08-gst/Makefile
P pkgsrc/multimedia/clutter08-gst/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/dvdstyler/Makefile
P pkgsrc/multimedia/farsight2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/farsight2/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gmencoder/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnash/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-media/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-media/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gopchop/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gxine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/handbrake/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer-kde3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix-old/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogle_gui/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/pitivi/Makefile
P pkgsrc/multimedia/pspvc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/py-clutter-gst/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ruby-clutter-gst/Makefile
P pkgsrc/multimedia/subtitleeditor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/swfdec-gnome/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec-mozilla/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/totem-browser-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-nautilus/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc08/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xfce4-mpc-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xfce4-mpc-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/xfmedia/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xvid4conf/Makefile
P pkgsrc/net/Transmission/Makefile
P pkgsrc/net/amule/Makefile
P pkgsrc/net/avahi/Makefile
P pkgsrc/net/avahi/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/bittornado-gui/Makefile
P pkgsrc/net/bittorrent-gui/Makefile
P pkgsrc/net/bug-buddy/Makefile
P pkgsrc/net/dc_gui2/Makefile
P pkgsrc/net/dcsharp/Makefile
P pkgsrc/net/dhcpcd-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/ed2k-gtk-gui/Makefile
P pkgsrc/net/ekiga/Makefile
P pkgsrc/net/etherape/Makefile
P pkgsrc/net/ettercap/Makefile
P pkgsrc/net/filezilla/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-multiping/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-wireless/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-netstatus/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-nettool/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-vfs-smb/Makefile
P pkgsrc/net/gssdp/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-gnutella/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-tools/Makefile
P pkgsrc/net/hobbitmon/Makefile
P pkgsrc/net/jigdo/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork4/Makefile
P pkgsrc/net/kmldonkey/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/logjam/Makefile
P pkgsrc/net/mldonkey-gui/Makefile
P pkgsrc/net/monsoon/Makefile
P pkgsrc/net/mtr/Makefile
P pkgsrc/net/nagstamon/Makefile
P pkgsrc/net/nfdump/Makefile
P pkgsrc/net/nicotine/Makefile
P pkgsrc/net/nmap/Makefile
P pkgsrc/net/ntop/Makefile
P pkgsrc/net/samba33/Makefile
P pkgsrc/net/samba33/distinfo
P pkgsrc/net/sipsak/Makefile
P pkgsrc/net/tsclient/Makefile
P pkgsrc/net/twitux/Makefile
P pkgsrc/net/unison/Makefile
P pkgsrc/net/urlgfe/Makefile
P pkgsrc/net/vinagre/Makefile
P pkgsrc/net/vino/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wistumbler2-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/xfce4-wavelan-plugin/Makefile
P pkgsrc/net/xfce4-wavelan-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/xymon/Makefile
P pkgsrc/news/lottanzb/Makefile
P pkgsrc/news/pan/Makefile
P pkgsrc/parallel/ganglia-monitor-core/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/gnome-packagekit/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/packagekit/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/add/add.h
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/add/main.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/add/perform.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/add/pkg_add.1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/add/pkg_add.cat
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/version.h
P pkgsrc/pkgtools/x11-links/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/x11-links/buildlink3.mk
P pkgsrc/pkgtools/x11-links/xorg.mk
P pkgsrc/pkgtools/x11-links/files/xorg
P pkgsrc/print/diffpdf/Makefile
P pkgsrc/print/epdfview/Makefile
P pkgsrc/print/evince/Makefile
P pkgsrc/print/evince/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/evince-nautilus/Makefile
P pkgsrc/print/glabels/Makefile
P pkgsrc/print/gtklp/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/imposter/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprint/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprint/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/libgnomeprintui/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprintui/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/lilypond/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-glib/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/poppler-qt4/Makefile
P pkgsrc/print/ruby-gnome2-gnomeprint/Makefile
P pkgsrc/print/ruby-gnome2-gnomeprintui/Makefile
P pkgsrc/print/ruby-gnome2-poppler/Makefile
P pkgsrc/print/scribus/Makefile
P pkgsrc/print/tex-hyphen-base/Makefile
P pkgsrc/print/tex-hyphen-base/PLIST
U pkgsrc/print/tex-hyphen-base/distinfo
P pkgsrc/print/tex-hyphen-base/patches/patch-aa
P pkgsrc/print/tex-hyphen-base/patches/patch-ab
U pkgsrc/print/tex-hyphen-base/patches/patch-ac
P pkgsrc/print/tex-ifluatex/Makefile
U pkgsrc/print/tex-ifluatex/distinfo
P pkgsrc/print/tex-ifluatex-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-ifluatex-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-ruhyphen/Makefile
U pkgsrc/print/tex-ruhyphen/distinfo
P pkgsrc/print/tex-tetex/Makefile
U pkgsrc/print/tex-tetex/distinfo
P pkgsrc/print/tex-tetex-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-tetex-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-xkeyval/Makefile
U pkgsrc/print/tex-xkeyval/distinfo
P pkgsrc/print/tex-xkeyval-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-xkeyval-doc/distinfo
P pkgsrc/print/xfce4-print/Makefile
P pkgsrc/print/xfce4-print/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/MyPasswordSafe/Makefile
P pkgsrc/security/aide/distinfo
P pkgsrc/security/fprint-demo/Makefile
P pkgsrc/security/gnome-keyring/Makefile
P pkgsrc/security/gnome-keyring/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/gnome-keyring-manager/Makefile
P pkgsrc/security/gpa/Makefile
P pkgsrc/security/gpass/Makefile
P pkgsrc/security/honeyd/Makefile
P pkgsrc/security/hydra/Makefile
P pkgsrc/security/keepassx/Makefile
P pkgsrc/security/nessus-core/Makefile
P pkgsrc/security/nessus-core/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/nessus-plugins/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-client/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-gtk2/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-qt4/Makefile
P pkgsrc/security/policykit-gnome/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/putty-devel/Makefile
P pkgsrc/security/qca2/Makefile
P pkgsrc/security/qca2/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/qca2-ossl/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/seahorse-plugins/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-qt-console/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-tray-monitor/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-wx-console/Makefile
P pkgsrc/sysutils/brasero/Makefile
P pkgsrc/sysutils/brasero/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/brasero-nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/btpin-qt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bubblemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dvdisaster/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gcdmaster/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gkrellm-est/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-commander/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-device-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-mount/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-mount/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-nds-thumbnailer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-pkgview/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-power-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-system-monitor/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-system-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs-monikers/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfsmm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfsmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-volume-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/grun/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gst-plugins0.10-gnomevfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gtk-send-pr/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libgksu/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libgksu/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/libnotify/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libnotify/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/nautilus-sendto/Makefile
P pkgsrc/sysutils/notification-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/open-vm-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Gnome2-VFS/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Gnome2-VFS/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/pcmanfm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-notify/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-notify/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/rox/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ruby-gnome2-gnomevfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/screentest/Makefile
P pkgsrc/sysutils/strigi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xcdroast/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-appfinder/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-battery-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-battery-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-cpugraph-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-cpugraph-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-diskperf-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-diskperf-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-fsguard-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-fsguard-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-genmon-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-genmon-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-netload-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-netload-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-quicklauncher-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-quicklauncher-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-systemload-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-systemload-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-volman/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xarchiver/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xarchiver/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xkb-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xkb-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/OdfConverter/Makefile
P pkgsrc/textproc/ebview/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-spell/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-spell/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/gnome-subtitles/Makefile
P pkgsrc/textproc/gtkspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/gtkspell/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/py-gdick/Makefile
P pkgsrc/textproc/soprano/Makefile
P pkgsrc/textproc/soprano/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/xfce4-dict-plugin/Makefile
P pkgsrc/textproc/xfce4-dict-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/cairo-clock/Makefile
P pkgsrc/time/evolution-webcal/Makefile
P pkgsrc/time/gchore/Makefile
P pkgsrc/time/gdeskcal/Makefile
P pkgsrc/time/gnotime/Makefile
P pkgsrc/time/gtodo/Makefile
P pkgsrc/time/gtodo-applet/Makefile
P pkgsrc/time/hamster-applet/Makefile
P pkgsrc/time/planner/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-datetime-plugin/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-datetime-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/xfce4-orage/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-timer-plugin/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-timer-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/afterstep/Makefile
P pkgsrc/wm/awesome/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-extra/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/e16menuedit2/Makefile
P pkgsrc/wm/fluxconf/Makefile
P pkgsrc/wm/metacity/Makefile
P pkgsrc/wm/metacity/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/metisse/Makefile
P pkgsrc/wm/obconf/Makefile
P pkgsrc/wm/openbox/Makefile
P pkgsrc/wm/oroborox/Makefile
P pkgsrc/wm/sawfish/Makefile
P pkgsrc/wm/selectwm/Makefile
P pkgsrc/wm/wmakerconf/Makefile
P pkgsrc/wm/xfce4-wm/Makefile
P pkgsrc/wm/xfce4-wm-themes/Makefile
P pkgsrc/www/amaya/Makefile
P pkgsrc/www/ap22-dnssd/Makefile
P pkgsrc/www/bluefish/Makefile
P pkgsrc/www/browser-bookmarks-menu/Makefile
P pkgsrc/www/drivel/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/epiphany-extensions/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/gtkhtml314/Makefile
P pkgsrc/www/kazehakase/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebdev4/Makefile
P pkgsrc/www/konq-plugins/Makefile
P pkgsrc/www/libgtkhtml/Makefile
P pkgsrc/www/libgtkhtml/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/liferea/Makefile
P pkgsrc/www/liferea-current/Makefile
P pkgsrc/www/midori/Makefile
P pkgsrc/www/netsurf/Makefile
P pkgsrc/www/nspluginwrapper/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-gnome2-gtkhtml2/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-gnome2-gtkmozembed/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/www/skipstone/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/alacarte/Makefile
P pkgsrc/x11/antiright/Makefile
P pkgsrc/x11/clisp-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/deskmenu/Makefile
P pkgsrc/x11/devilspie/Makefile
P pkgsrc/x11/driconf/Makefile
P pkgsrc/x11/eekboard/Makefile
P pkgsrc/x11/eekboard/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/fast-user-switch-applet/Makefile
P pkgsrc/x11/ftmenu/Makefile
P pkgsrc/x11/gdm/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-mag/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-mag/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-panel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-screensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-session/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-themes/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-themes-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/gnopernicus/Makefile
P pkgsrc/x11/grandr_applet/Makefile
P pkgsrc/x11/gromit/Makefile
P pkgsrc/x11/gselt/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk2+extra/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2+extra/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk2-chtheme/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-engines/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-engines/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk2-engines-bluecurve/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-engines-murrine/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-theme-switch/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkmm-utils/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm-utils/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview-sharp2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkterm2/Makefile
P pkgsrc/x11/hot-babe/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdebase4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebindings4-python/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/lablgtk/Makefile
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/Makefile
P pkgsrc/x11/libunique/Makefile
P pkgsrc/x11/libunique/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxfce4gui/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4gui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxfce4menu/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4menu/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxfce4util/Makefile
P pkgsrc/x11/matchbox-panel-manager/Makefile
P pkgsrc/x11/mlterm/Makefile
P pkgsrc/x11/modular-xorg-server/Makefile
P pkgsrc/x11/modular-xorg-server/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/nucleo/Makefile
P pkgsrc/x11/nucleo/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/openbsd-input-ws/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Alien-wxWidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Wx/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Wx/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/p5-Wx-Perl-ProcessStream/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/pixman/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-extras/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gtk2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gtksourceview/Makefile
P pkgsrc/x11/py-kiwi/Makefile
P pkgsrc/x11/py-kiwi/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt4-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt4-qscintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-wxWidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/py-wxWidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-creator/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-docs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-mng/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-mysql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-pgsql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-qdbus/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-qdbus/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-qscintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tiff/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tools/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qwt-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt-qt4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qwtplot3d-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/qwtplot3d-qt4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/rep-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/rox-session/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gnome/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtk/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtksourceview/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtksourceview2/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-panelapplet/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-vte/Makefile
P pkgsrc/x11/tint2/Makefile
P pkgsrc/x11/vte/Makefile
P pkgsrc/x11/vte/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK24/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK24/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK26/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK26/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK26-contrib/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK26-contrib/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK28/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK28/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK28-contrib/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK28-contrib/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxhaskell/Makefile
P pkgsrc/x11/x11vnc/Makefile
P pkgsrc/x11/xdialog/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-input-keyboard/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-input-mouse/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-input-vmmouse/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-input-void/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-apm/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-ark/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-ast/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-ati/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-chips/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-cirrus/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-cyrix/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-glint/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-i128/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-i740/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-imstt/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-intel/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-mach64/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-mga/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-neomagic/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-nsc/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-nv/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-nvxbox/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-openchrome/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-r128/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-radeonhd/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-rendition/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-s3/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-s3virge/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-savage/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-siliconmotion/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-sis/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-tdfx/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-tga/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-trident/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-tseng/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-vesa/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-vga/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-vmware/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-wsfb/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-clipman-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-clipman-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-exo/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-exo/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-eyes-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-eyes-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-gtk2-engine/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-notes-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-notes-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-panel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-places-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-places-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-session/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-session/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-settings/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-utils/Makefile
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile
P pkgsrc/x11/xpad/Makefile
P pkgsrc/x11/xplanet/Makefile
P pkgsrc/x11/xscreensaver-demo/Makefile
P pkgsrc/x11/xvidcap-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/zenity/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2010Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2010Q2):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index