tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Any/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Tar/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Compress-Bzip2/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Compress-LZMA-Simple/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3cut/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-Audio-CD/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-Audio-Scan/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-Audio-Wav/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-CDDB/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-CDDB-File/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-CDDB_get/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MP3-Info/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MP3-Tag/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MPEG-Audio-Frame/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-Client/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-Queries/Makefile
P pkgsrc/audio/squeezeboxserver/Makefile
P pkgsrc/biology/bioperl/Makefile
P pkgsrc/chat/msnre/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-AIM/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-AOLIM/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-Goofey/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-ICQ2000/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-Jabber/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-POE-Component-IRC/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-POE-Filter-IRCD/Makefile
P pkgsrc/chat/silc-client/Makefile
P pkgsrc/chat/vicq/Makefile
P pkgsrc/chat/xchat-perl/Makefile
P pkgsrc/comms/gscmxx/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Asterisk/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-Gsm/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-Modem/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-SerialPort/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-pilot-link/Makefile
P pkgsrc/converters/jcode-perl/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-BinHex/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-TNEF/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-UUlib/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-JSON/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-JSON-Any/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-JSON-XS/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-JSON-XS-VersionOneAndTwo/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Jcode/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base32/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64-URLSafe/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Text-Iconv/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-IMAPUtf7/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-Map/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-Map8/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-MapUTF8/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-String/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-UTF8simple/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-chkjis/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-nkf/Makefile
P pkgsrc/converters/txt2html/Makefile
P pkgsrc/databases/mytop/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-AddressBook/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-AnyEvent-BDB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Apache-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-BDB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-BerkeleyDB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-CDB_File/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Catalyst-Model-DBIC-Schema/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Catalyst-Model-RDBO/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-CatalystX-CRUD/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-CatalystX-CRUD-Model-RDBO/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-CatalystX-CRUD-ModelAdapter-DBIC/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-AbstractSearch/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-Pg/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-Plugin/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-Plugin-DeepAbstractSearch/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-CSV/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-DB2/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Google/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Mock/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-ODBC/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Oracle/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-PgPP/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite2/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-XBase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBI-Shell/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBICx-Deploy/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBICx-MapMaker/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBICx-TestDatabase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIWrapper/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Abstract/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Cursor-Cached/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-DigestColumns/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-DynamicDefault/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-EncodedColumn/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Fixtures/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-InflateColumn-IP/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-IntrospectableM2M/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Loader/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-RDBOHelpers/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Schema-Loader/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-TimeStamp/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-UUIDColumns/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Validation/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Connector/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-ContextualFetch/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-DBSchema/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Datasource/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Schema/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-SearchBuilder/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBM-Deep/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBM-Deep/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DB_File/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DB_File-Lock/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Data-Table/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Ima-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Jifty-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MARC/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MARC-Record/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MLDBM/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MLDBM-Sync/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Net-Cassandra/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Net-MySQL/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-ORLite-Migrate/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Palm/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-RRD-Simple/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DB-Object/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-AutoReconnect/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-Garden/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-Garden-Catalyst/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-Object-MoreHelpers/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-TestDB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract-Limit/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-ReservedWords/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Statement/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Translator/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Search-QueryParser/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Search-QueryParser-SQL/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Sort-SQL/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Template-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Tie-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-YAML-MLDBM/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-gdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-perl-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-qdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sybperl/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-tokyotyrant/Makefile
P pkgsrc/databases/phpmyadmin/Makefile
U pkgsrc/databases/phpmyadmin/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql82-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool12/Makefile
P pkgsrc/devel/RTx-RightsMatrix/Makefile
P pkgsrc/devel/RTx-Shredder/Makefile
P pkgsrc/devel/adocman/Makefile
P pkgsrc/devel/mercurial/Makefile
U pkgsrc/devel/mercurial/PLIST.inotify
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-findlib/distinfo
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/ocaml-findlib/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/p5-Acme-PlayCode/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Annotate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-C3/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Dependency/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Diff/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Merge/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AnnoCPAN-Perldoc/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Any-Moose/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AnyEvent/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-AIO/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-CLI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-Cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-FatPacker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-cpanminus/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-App-cpanminus/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-App-cpanoutdated/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-perlbrew/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AppConfig/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AppConfig-Std/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Array-Compare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Array-Diff/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Array-RefElem/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Async-Interrupt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AtExit/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Attribute-Handlers/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Attribute-Lexical/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AutoLoader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AutoXS-Header/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Compiling/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-EndOfScope/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Annotation/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check-StashChange/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-PPAddr/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-Parser/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Keywords/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Utils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-BSD-Resource/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-BackPAN-Index/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Bit-Vector/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CLASS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Checksums/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-DistnameInfo/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-FindDependencies/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Inject/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-FastMmap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Memcached/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Simple-TimedExpiry/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Capture-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Assert/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Assert-More/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Clan/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-REPL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Chained/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Grouped/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Named/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Adapter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Autouse/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Base/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-C3/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-C3-Adopt-NEXT/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-C3-Componentised/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-C3-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Container/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Data-Accessor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Data-Inheritable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ErrorHandler/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Factory/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Factory-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Field/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Fields/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Gomor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ISA/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Inner/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-InsideOut/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Inspector/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Loader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-MOP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-MakeMethods/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Method-Modifiers/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-MethodMaker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Mix/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-OOorNO/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ObjectTemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ReturnValue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Singleton/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Std/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Throwable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Trigger/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Unload/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Virtual/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-WhiteHole/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-XML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-XPath/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-XSAccessor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-XSAccessor-Array/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Clone/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Clone-PP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Compress-PPMd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Compress-Raw-Bzip2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Compress-Raw-Zlib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Any/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Auto/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-AutoConf/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Find/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-General/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-GitLike/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-INI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-IniFiles/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Std/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Context-Preserve/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Contextual-Return/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Coro/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Curses/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Curses-UI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Curses-UI-POE/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Alias/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Buffer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Compare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Denter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dump/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dump-Streamer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper-Concise/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper-Names/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Hierarchy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-OptList/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Page/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Pageset/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Peek/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Section/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Serializer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-ShowTable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Taxi/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-TemporaryBag/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-UUID/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Visitor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Business/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Calc/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Calc-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Manip/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Debug-Client/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Declare-Constraints-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Autoflush/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Caller/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckOS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Checklib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Cover/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Cycle/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Declare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Dumpvar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-EvalContext/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Events/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Events-Objects/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-FindRef/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Gladiator/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-GlobalDestruction/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Leak-Object/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-LexAlias/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-NYTProf/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-PPPort/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-PartialDump/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Profile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-REPL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Refactor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Size/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-SmallProf/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-StackTrace/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-StackTrace-AsHTML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-StackTrace-WithLexicals/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Symdump/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Trace/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-TraceUse/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-ebug/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Dir-Self/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-EV/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Error/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Event/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Event-ExecFlow/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Event-RPC/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Exception-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Exception-Handler/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Expect/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Expect-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Exporter-Lite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-AutoInstall/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-CBuilder/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-Command/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-Depends/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-F77/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-Install/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-MakeMaker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-Manifest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ModuleMaker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ModuleMaker-TT/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ParseXS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-PkgConfig/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-XSBuilder/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-BOM/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-BaseDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-ChangeNotify/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-DesktopEntry/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-DirSync/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-Age/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-PPI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-Permissions/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-VCS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Flat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-FlockDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-HomeDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-LibMagic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-MimeInfo/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Modified/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-NFSLock/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Next/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Path/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Path-Expand/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-PathConvert/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Policy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Save-Home/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-ShareDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Slurp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Temp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Tempdir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Touch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Type/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Which/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-chdir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-pushd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FileHandle-Fmode/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FileHandle-Unget/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FileKGlob/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Filesys-Notify-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Format-Human-Bytes/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FreezeThaw/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-ArgvFile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Euclid/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Long/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Long-Descriptive/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Mixed/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Git-CPAN-Patch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Git-CPAN-Patch/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Graph/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gtk2-GladeXML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Guard/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Case/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Flatten/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Merge/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-MoreUtils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-MultiValue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Util-FieldHash-Compat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Heap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hook-LexWrap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IMDB-Film/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-AIO/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-All/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Capture/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-CaptureOutput/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Compress/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Digest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Handle-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-InSitu/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Interactive/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-LockedFile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Multiplex/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Null/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Pager/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Pipeline/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Prompt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-String/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Stty/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Tee/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-TieCombine/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Tty/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Zlib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-stringy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-DirQueue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-PubSub/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Run/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Run3/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-ShareLite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Shareable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-SharedCache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Signal/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-SysV/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-System-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Inline/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-InlineX-C2XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Internals/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-LDAP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Lexical-Persistence/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Lexical-SealRequireHints/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-List-MoreUtils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Locale-Msgfmt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Agent/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Dispatch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Log4perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-Config/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-DBI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-FileRotate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Log4perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-LogLite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Report/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Trace/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MRO-Compat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mac-Carbon/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mac-SystemDirectory/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Make/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Memoize/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Memoize-ExpireLRU/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Method-Signatures-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mixin-ExtraFields/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mixin-ExtraFields-Param/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mixin-Linewise/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Modern-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Build/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-CPANTS-Analyse/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-CoreList/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Dependency/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-ExtractUse/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Find/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-PadrePlugin/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-RTx/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-Substitute/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-XSUtil/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Load/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Pluggable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Refresh/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-ScanDeps/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Starter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Starter-PBP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Versions/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Versions-Report/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Moose/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Moose-Autobox/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Moose-Policy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-App-Cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-AttributeHelpers/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Attributes-Curried/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-ClassAttribute/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-ConfigFromFile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Declare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Emulate-Class-Accessor-Fast/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-FollowPBP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Getopt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-InsideOut/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-LazyRequire/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Meta-TypeConstraint-ForceCoercion/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Method-Signatures/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-MethodAttributes/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-MultiInitArg/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-NonMoose/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Object-Pluggable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Param/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Params-Validate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Role-Parameterized/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Role-WithOverloading/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-SemiAffordanceAccessor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-SimpleConfig/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Singleton/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-StrictConstructor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Traits/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Traits-Pluggable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Common/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-JSON/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Path-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Structured/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-URI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mouse/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MouseX-Types/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-NEXT/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-CIDR/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-LDAP-Batch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-LDAP-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-LDAP-Server-Test/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-Netmask/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-OLE-Storage_Lite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-OOTools/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-Declare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-Event/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-InsideOut/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-Realize-Later/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-Signature/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PAR/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PAR-Dist/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PHP-Serialization/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Component-Cron/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Component-Pluggable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Component-Schedule/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Test-Loops/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PPI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PPI-PowerToys/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PPI-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PPIx-Regexp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PPIx-Utilities/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PV/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Package-Constants/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Package-DeprecationManager/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Package-Generator/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Package-Stash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PadWalker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parallel-ForkManager/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parallel-Prefork/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Params-Classify/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Params-Coerce/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Params-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Params-Validate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-CPAN-Meta/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-CPAN-Packages/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-ErrorString-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-ExuberantCTags/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-Method-Signatures/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-RecDescent/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-Yapp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PatchReader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-Class-File-Stat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-Dispatcher/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-Dispatcher-Declarative/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PathTools/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-Critic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-MinimumVersion/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-Tidy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-Version/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl6-Export/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl6-Export-Attrs/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl6-Junction/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl6-Slurp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-eol/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-via-dynamic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-via-symlink/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Probe-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Background/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Daemon/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-InvokeEditor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-PID-File/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Pidfile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-ProcessTable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Queue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Wait3/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-WaitStat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Readonly/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Readonly-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Regexp-Assemble/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Regexp-MatchContext/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Regexp-Parser/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Regexp-Shellish/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Return-Value/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Rose-Object/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SUPER/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Mirror/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Notify/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Safe-Hole/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Scalar-Defer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Scalar-List-Utils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Scalar-Util-Refcount/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Schedule-RateLimiter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Scope-Guard/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Scope-Upper/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Set-IntSpan/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Set-Object/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Set-Scalar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Shell-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ShipIt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Smart-Comments/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Software-License/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sort-Maker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sort-Versions/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Spiffy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Spoon/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Storable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-String-Escape/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-String-Format/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-String-PerlIdentifier/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Exporter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Identify/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Install/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Installer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Name/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Override/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sub-Uplevel/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-TAP-Formatter-HTML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-TAP-Harness-Archive/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Task-Weaken/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tee/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Template-Plugin-Handy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Template-Plugin-HashMerge/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Template-Plugin-ListMoreUtils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Template-Plugin-ListUtil/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Template-Plugin-VMethods/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ANSIColor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Cap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ProgressBar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Prompt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadKey/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadLine/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadLine-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadPassword/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Screen/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ShellUI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Size/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Aggregate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Assertions/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Base/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-CheckManifest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-ClassAPI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Compile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Deep/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Differences/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Distribution/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Exception/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Expect/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-File-Contents/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Fixture-DBIC-Schema/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Harness/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-HexString/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Inline/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Inter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Kwalitee/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-LeakTrace/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Log4perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-LongString/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Manifest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Memory-Cycle/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-MinimumVersion/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Mock-LWP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-MockModule/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-MockObject/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Most/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-NoWarnings/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Object/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Output/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-POE-Client-TCP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-POE-Server-TCP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Perl-Critic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Pod/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Pod-Coverage/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Pod-Spelling-CommonMistakes/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Reporter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Requires/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Script/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Script-Run/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-SharedFork/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-SubCalls/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Taint/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-TempDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Tester/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Unit/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-UseAllModules/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-WWW-Selenium/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Warn/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Weaken/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-YAML-Meta/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-YAML-Valid/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-use-ok/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Throwable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Array-AsHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Array-Sorted/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Cache-LRU/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Cache-LRU-Expires/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-File/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-IxHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-LLHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-RefHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-RefHash-Weak/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-RegexpHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-ToObject/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tree-DAG_Node/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tree-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tree-Simple-VisitorFactory/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Try-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-TryCatch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-can/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-isa/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-moniker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-require/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UUID-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-VCP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-VCP-Dest-svk/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Variable-Magic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Want/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-WeakRef/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Wx-Perl-DataWalker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-XSLoader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-accessors/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-aliased/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-asa/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-autobox/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-autobox-Core/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-autodie/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-boolean/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-capitalization/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-common-sense/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-constant/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-enum/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ex-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-gettext/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-glib2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-lib-abs/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-local-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-namespace-autoclean/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-namespace-clean/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-pango/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-parent/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-perl-headers/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-pip/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-prefork/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-sapnwrfc/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-signatures/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-version/Makefile
P pkgsrc/devel/refinecvs/Makefile
P pkgsrc/devel/scmgit-base/Makefile
P pkgsrc/devel/svk/Makefile
P pkgsrc/devel/xfconf/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/p5-Acme-Padre-PlayCode/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-PPIx-EditorTools/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Autoformat/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Catalyst/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-DataWalker/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Debugger/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Ecliptic/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Encrypt/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Git/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-HG/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Kate/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Nopaste/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-PerlTidy/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-SpellCheck/Makefile
P pkgsrc/editors/vile/Makefile
P pkgsrc/editors/xvile/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/finance/p5-Algorithm-LUHN/Makefile
P pkgsrc/finance/p5-Data-Currency/Makefile
P pkgsrc/finance/p5-Finance-Currency-Convert-WebserviceX/Makefile
P pkgsrc/finance/p5-Finance-Quote/Makefile
P pkgsrc/finance/p5-Locale-Currency-Format/Makefile
P pkgsrc/fonts/p5-Font-AFM/Makefile
P pkgsrc/fonts/p5-Font-TTF/Makefile
P pkgsrc/fonts/p5-Font-TTFMetrics/Makefile
P pkgsrc/games/frozen-bubble/Makefile
P pkgsrc/games/openmortal/Makefile
P pkgsrc/games/xracer/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Coordinates-UTM/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Distance/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Mercator/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-ShapeFile/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Weather/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geography-Countries/Makefile
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/graphics/g2/Makefile
P pkgsrc/graphics/get_ds7/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Chart/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Chart-ThreeD/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD-Graph-sparklines/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD-Graph3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD-SVG/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD-SecurityImage/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GDGraph/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GDGraph-boxplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GDTextUtil/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GIFgraph/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Gdk-Imlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Gdk-Pixbuf/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GraphViz/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-BMP/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-ExifTool/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-Imlib2/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-Info/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-Size/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-PerlMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-RRDTool-OO/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-SVG/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-SWF-File/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Template-GD/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-clutter/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/p5-zinnia/Makefile
P pkgsrc/lang/kali/Makefile
P pkgsrc/lang/kali/PLIST
U pkgsrc/lang/kali/distinfo
P pkgsrc/lang/kali/patches/patch-aa
P pkgsrc/lang/librep/Makefile
P pkgsrc/lang/librep/PLIST
P pkgsrc/lang/librep/buildlink3.mk
U pkgsrc/lang/librep/distinfo
cvs update: pkgsrc/lang/librep/patches/patch-aa is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/librep/patches/patch-ab is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/ocaml/Makefile
P pkgsrc/lang/perl5/Makefile
P pkgsrc/lang/perl5/distinfo
P pkgsrc/lang/perl5/patches/patch-ca
U pkgsrc/lang/perl5/patches/patch-cp
P pkgsrc/lang/php5-perl/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-mta/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd21/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd23/Makefile
P pkgsrc/mail/grepmail/Makefile
P pkgsrc/mail/im/Makefile
P pkgsrc/mail/milter-greylist/Makefile
P pkgsrc/mail/milter-greylist/distinfo
P pkgsrc/mail/mime-construct/Makefile
P pkgsrc/mail/mimedefang/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-App-Siesh/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Catalyst-View-Email/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Abstract/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Address/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Date/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Date-Format/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Find/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Folder/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-FolderType/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-LocalDelivery/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-Attachment-Stripper/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-ContentType/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-Encodings/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MessageID/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Reply/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Send/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Sender/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Simple/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Stuff/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Valid/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Valid-Loose/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-GMail-IMAPD/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-IMAP-Admin/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-IMAP-Client/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Charset/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-EncWords/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Lite/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Lite-HTML/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Types/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-tools/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Alias/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Audit/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Box/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-ClamAV/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-DKIM/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Ezmlm/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-IMAPClient/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-ListDetector/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Mbox-MessageParser/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Milter/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-RFC822-Address/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-SPF-Query/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-SRS/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Sender/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Sender-Easy/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Sendmail/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Webmail-Gmail/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MailTools/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-LMTP/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-ManageSieve/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-SMTP-SSL/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-SMTP_auth/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-validMX/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Sendmail-AccessDB/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Sendmail-PMilter/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-URI-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-User-Identity/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-razor-agents/Makefile
P pkgsrc/mail/spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/sqlgrey/Makefile
P pkgsrc/mail/sympa/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric110/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Excel-Template/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Excel-Template-Plus/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Base36/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Base85/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-BaseCnv/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Bezier/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-BigInt-GMP/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-BigInt-Pari/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-BigInteger/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-FFT/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-GMP/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Interpolate/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-MatrixReal/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Pari/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Random/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Random-MT-Perl/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Round/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-VecStat/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Number-Compare/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Number-Latin/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Roman/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Set-Crontab/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Set-Infinite/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-ParseExcel/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-Read/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-ReadSXC/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-WriteExcel/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-XLSX/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Statistics-Descriptive/Makefile
P pkgsrc/math/udunits/Makefile
P pkgsrc/mbone/beacon/Makefile
P pkgsrc/mbone/imm/Makefile
P pkgsrc/mbone/nte/Makefile
P pkgsrc/mbone/sdr/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-App-MrShell/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Array-PrintCols/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-CreditCard/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN-Data/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-UPS/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-ControlX10-CM11/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-ControlX10-CM17/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-File-MMagic/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-File-MMagic-XS/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-File-Tail/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-I18N-LangTags/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Codes/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Fuzzy/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Lexicon/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Simple/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-US/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-libintl/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Mac-Macbinary/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Msgcat/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Search/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Vroom/Makefile
P pkgsrc/misc/whohas/Makefile
P pkgsrc/mk/buildlink3/find-libs.mk
P pkgsrc/mk/defaults/options.description
P pkgsrc/mk/tools/tools.Haiku.mk
P pkgsrc/multimedia/acidrip/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdrip/Makefile
P pkgsrc/multimedia/p5-GStreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/p5-xmltv/Makefile
P pkgsrc/net/DarwinStreamingServer/Makefile
P pkgsrc/net/clive/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-base/Makefile
P pkgsrc/net/net-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/ocsinventory-agent/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Cisco-Abbrev/Makefile
P pkgsrc/net/p5-DNS-ZoneParse/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Data-Stream-Bulk/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Geo-IP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Geo-IPfree/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IO-Interface/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IO-Socket-INET6/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IO-Socket-Multicast/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IP-Country/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Akismet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Amazon/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Amazon-S3/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Bind/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Bonjour/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-CIDR-Lite/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-CIDR-Set/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DBus/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DNS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DNSServer/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Daemon/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Dev-MIBLoadOrder/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-FTPSSL/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-GitHub/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Gnats/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Google/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Google-Code/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-IP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-IPv4Addr/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-IPv6Addr/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-IRC/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Ident/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Interface/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Jifty/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-LDAP-Server/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-LibIDN/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Libdnet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-MAC/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-NBName/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-OAuth/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-OpenID-Consumer/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Packet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Pcap/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-RawIP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-SMTP-TLS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-SNMP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-SNMP-Mixin/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Server/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Server-Coro/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Server-SS-PreFork/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-TFTP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Telnet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Telnet-Cisco/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Trac/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Twitter/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Write/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-XMPP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-XWhois/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Z3950-ZOOM/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-eBay/Makefile
P pkgsrc/net/p5-NetAddr-IP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-NetPacket/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Nmap-Parser/Makefile
P pkgsrc/net/p5-POE-Component-Client-DNS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-POE-Component-Client-Ident/Makefile
P pkgsrc/net/p5-POE-Component-SNMP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-RADIUS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-RPC-XML/Makefile
P pkgsrc/net/p5-RT-Client-REST/Makefile
P pkgsrc/net/p5-RadiusPerl/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SNMP-Info/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SNMP-MIB-Compiler/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SNMP_Session/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SOAP-Lite/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Socket6/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Test-DNS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Test-TCP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-WebService-Google-Reader/Makefile
P pkgsrc/net/p5-X500-DN/Makefile
P pkgsrc/net/p5-eBay-API/Makefile
P pkgsrc/net/p5-ispman/Makefile
P pkgsrc/net/spreadlogd/Makefile
P pkgsrc/net/tcpdump/options.mk
P pkgsrc/net/vcheck/Makefile
P pkgsrc/news/inn/Makefile
P pkgsrc/parallel/p5-Parallel-Pvm/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/p5-pkgsrc-Dewey/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-db-engine/Makefile
P pkgsrc/print/p5-LaTeX-Driver/Makefile
P pkgsrc/print/p5-LaTeX-Encode/Makefile
P pkgsrc/print/p5-Net-CUPS/Makefile
P pkgsrc/print/p5-PostScript-MailLabels/Makefile
P pkgsrc/print/p5-PostScript-Simple/Makefile
P pkgsrc/security/CSP/Makefile
P pkgsrc/security/dnssec-tools/Makefile
P pkgsrc/security/egd/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude-perl/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-perl/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-CAS-Client/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-Htpasswd/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-PAM/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-PluggableCaptcha/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-SASL/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-SASL-Cyrus/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-TacacsPlus/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Blowfish/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-CAST5_PP/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-CBC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-CipherSaber/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DES/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DES_EDE3/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DH/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-ECB/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Eksblowfish/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-GPG/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-GeneratePassword/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-IDEA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenPGP/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-AES/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-Bignum/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-DSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-RSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-Random/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-PasswdMD5/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Primes/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RC4/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RIPEMD160/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RandPasswd/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Random/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Rijndael/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-SSLeay/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-SmbHash/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Twofish/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Data-SimplePassword/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-BubbleBabble/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-CRC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-HMAC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-Hashcash/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD2/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD4/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD5/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD5-File/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-Nilsimsa/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-SHA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-SHA1/Makefile
P pkgsrc/security/p5-GSSAPI/Makefile
P pkgsrc/security/p5-GnuPG-Interface/Makefile
P pkgsrc/security/p5-IO-Socket-SSL/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Module-Signature/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-DNS-SEC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-DNS-SEC-Maint-Key/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-OpenSSH/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-SSH/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-SSLeay/Makefile
P pkgsrc/security/p5-OpenSSL/Makefile
P pkgsrc/security/p5-SHA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-String-Random/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Text-Password-Pronounceable/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Tie-EncryptedHash/Makefile
P pkgsrc/security/p5-pcsc/Makefile
P pkgsrc/security/pgpenvelope/Makefile
P pkgsrc/shells/perlsh/Makefile
P pkgsrc/shells/xsh/Makefile
P pkgsrc/sysutils/munin-server/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-File-Copy-Recursive/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-File-Remove/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-File-chmod/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Filesys-Df/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Filesys-DfPortable/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Filesys-Statvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-GTop/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-IO-KQueue/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Lchown/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Linux-Inotify2/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Mac-AppleScript/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Mac-AppleScript-Glue/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Parse-Syslog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-SSH-Batch/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Server-Starter/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-CpuLoad/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-Filesystem/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-Hostname-Long/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-SigAction/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-Utmp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Unix-ConfigFile/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Unix-Syslog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/swatch/Makefile
P pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/Makefile
P pkgsrc/textproc/dtdparse/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-CAM-PDF/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-ASCII-Armour/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-ASN1/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-BER/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-PEM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-Translit/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Cz-Cstools/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Data-FormValidator/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Data-HexDump/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Encode/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Encode-Detect/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Feed-Find/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-File-ReadBackwards/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Filter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-FormValidator-Simple/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Kwalify/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Inflect/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Inflect-Number/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Inflect-Phrase/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Numbers-Ordinate/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Sentence/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Tagger/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-PT-Stemmer/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Preferred/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Stem/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Stem-Fr/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Stem-It/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Stem-Ru/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Stem-Snowball/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-Stem-Snowball-Da/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-List-Compare/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Net-Dict/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Number-Format/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Number-Spell/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PDF/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PDF-API2/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PDF-Create/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PPI-HTML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Abstract/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Coverage/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Escapes/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-POM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Readme/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Simple/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Spell/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Spell-CommonMistakes/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Strip/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Tests/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Tree/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Regexp-Common/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Regexp-Copy/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-SGMLS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Search-Indexer/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Search-Xapian/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Snowball-Norwegian/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Snowball-Swedish/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Approx/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-BufferStack/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-CRC32/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Koremutake/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-RewritePrefix/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-ShellQuote/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Syntax-Highlight-Engine-Kate/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Declare/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-Autoformat/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-CSV/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-Latex/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-Number-Format/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-YAML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Template-Tiny/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Aspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Autoformat/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Balanced/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-BibTeX/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CSV/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CSV-Hash/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CSV_XS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-ChaSen/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CharWidth/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Context-EitherSide/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-DHCPLeases/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-DelimMatch/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Diff/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Diff-HTML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Diff-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-DoubleMetaphone/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Emoticon/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Emoticon-MSN/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-FindIndent/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Format/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-German/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Glob/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Kakasi/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-LevenshteinXS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Markdown/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-MicroTemplate/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Microformat/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-PDF/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Quoted/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-RecordParser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Reflow/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Reform/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-RewriteRules/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Sass/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Shellwords/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-SimpleTable/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-SpellChecker/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Substitute/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Tabs+Wrap/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-TabularDisplay/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Template/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Textile/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Trac/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Unaccent/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Unidecode/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-WikiCreole/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-WikiFormat/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-WrapI18N/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Wrapper/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-vCard/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-vFile-asData/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-SimpleFeed/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-Stream/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-AutoWriter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Checker/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Clean/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-DOM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Dumper/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Elemental/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Encoding/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Feed/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-FeedPP/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-BufferText/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-DOMFilter-LibXML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-DetectWS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-Reindent/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-SAXT/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Generator/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Grove/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Handler-Trees/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Handler-YAWriter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXML-Iterator/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXML-Simple/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXSLT/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-NamespaceSupport/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Node/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-NodeFilter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Parser-Lite-Tree/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RAI/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RSS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RSS-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Rabbit/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RegExp/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX-Expat/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX-Writer/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Sablotron/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SemanticDiff/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Simple/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Stream/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Tidy/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-TreeBuilder/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-TreePP/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Twig/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-UM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Writer/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Writer-String/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XPath/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XPathEngine/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XQL/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XSLT/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XUpdate-LibXML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Xerces/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-YAML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-YAML-LibYAML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-YAML-Syck/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-YAML-Tiny/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-ack/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-cabocha/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-iCal-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-libxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-mecab/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-mobiperl/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-native-hyperestraier/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-podlators/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-yamcha/Makefile
P pkgsrc/textproc/po4a/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Calendar-Simple/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Data-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Data-ICal-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Calendar-Discordian/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Calendar-Mayan/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-Cron/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-Random/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-Recurrence/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Builder/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-DateManip/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-DateParse/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Epoch/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Flexible/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-HTTP/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-ISO8601/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Mail/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-MySQL/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Natural/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Pg/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-SQLite/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Strptime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-W3CDTF/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Locale/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Precise/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Set/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-TimeZone/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-TimeZone-HPUX/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTimeX-Easy/Makefile
P pkgsrc/time/p5-MooseX-Types-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-MooseX-Types-DateTime-ButMaintained/Makefile
P pkgsrc/time/p5-MooseX-Types-DateTimeX/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Olson-Abbreviations/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Rose-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Schedule-Cron-Events/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Template-Plugin-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Test-MockTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Clock/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Duration/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Duration-Parse/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Elapsed/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Format/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Format_XS/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-HiRes/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Interval/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Local/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Period/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Piece/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Progress/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-TAI64/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Warp/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-modules/Makefile
P pkgsrc/time/p5-TimeDate/Makefile
P pkgsrc/time/rem2ics/Makefile
P pkgsrc/wm/sawfish/Makefile
P pkgsrc/wm/sawfish/PLIST
P pkgsrc/wm/sawfish/distinfo
P pkgsrc/wm/sawfish/patches/patch-aa
U pkgsrc/wm/sawfish/patches/patch-af
P pkgsrc/www/SpeedyCGI/Makefile
P pkgsrc/www/ap-Embperl/Makefile
P pkgsrc/www/ap-perl/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-perl/Makefile
P pkgsrc/www/checkbot/Makefile
P pkgsrc/www/dansguardian/Makefile
P pkgsrc/www/ikiwiki/Makefile
P pkgsrc/www/llgal/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Alien-GvaScript/Makefile
P pkgsrc/www/p5-AnyEvent-HTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-AnyEvent-HTTPD/Makefile
P pkgsrc/www/p5-AnyEvent-ReverseHTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-AnyEvent-SCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-ASP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-AuthCookie/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-AuthCookieDBI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-DBILogConfig/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-DBILogger/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Filter/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Gallery/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Reload/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-SSI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Session/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Session-Wrapper/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Test/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCASSimple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCookie/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCookieDBI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-App-Nopaste/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Ajax/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application-Plugin-DBH/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application-Plugin-ValidateRM/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Compile/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Cookie-Splitter/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Emulate-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-FastTemplate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-FormBuilder/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Kwiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Lite/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Minimal/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-ProgressBar/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Session/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CSS/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CSS-Squish/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CSS-Tiny/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Captcha-reCAPTCHA/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Captcha-reCAPTCHA-Mailhide/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Action-REST/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Action-RenderView/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Authentication-Credential-HTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Authentication-Credential-HTTP-Proxy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Authentication-Store-DBIx-Class/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Authentication-Store-Htpasswd/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Component-ACCEPT_CONTEXT/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Component-InstancePerContext/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Controller-BindLex/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Controller-FormBuilder/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Controller-HTML-FormFu/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Devel/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Engine-JobQueue-POE/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Engine-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Manual/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Model-Adaptor/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Model-File/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Authentication/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Authentication-Store-DBIC/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Authentication-Store-RDBO/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Authorization-ACL/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Authorization-Roles/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-AutoRestart/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-ConfigLoader/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-I18N/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-RequireSSL/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Server/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-State-Cookie/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-DBIC/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-Delegate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-FastMmap/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-File/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-StackTrace/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Static-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Runtime/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-View-Excel-Template-Plus/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-View-JSON/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-View-Jemplate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-View-Mason/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-View-TT/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-Controller-RHTMLO/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-View-Excel/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-YUI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-Component-Traits/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-LeakChecker/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Continuity/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Corona/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Dancer/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Data-URIEncode/Makefile
P pkgsrc/www/p5-FCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-FCGI-Client/Makefile
P pkgsrc/www/p5-FCGI-ProcManager/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Clean/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Element-Extended/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Email-Obfuscate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-FillInForm/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-FixEntities/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-FormFu/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Format/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-LinkExtractor/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Lint/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Mason/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Parser/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-PrettyPrinter/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Prototype/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Prototype-Useful/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-RewriteAttributes/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Scrubber/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Selector-XPath/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-SimpleParse/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-StickyQuery/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Stream/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Strip/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-StripScripts/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-StripScripts-Parser/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Table/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-TableExtract/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Tagset/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Template/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Tiny/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-TokeParser-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Tree/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-TreeBuilder-LibXML/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-TreeBuilder-XPath/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-WikiConverter/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-WikiConverter-DokuWiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTMLObject/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Async/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Body/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Cache-Transparent/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-DAV/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-GHTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Lite/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Parser/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Parser-XS/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Proxy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Request-AsCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Request-Form/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Response-Encoding/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Kwiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Mason/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Recorder/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Static/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTPD-User-Manage/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Handel/Makefile
P pkgsrc/www/p5-I18N-AcceptLanguage/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Jemplate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Archive-Cvs/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Archive-Rcs/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-BreadCrumbs/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Edit-RequireUserName/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Favorites/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-HtmlBlocks/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Icons-Gnome/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-ModPerl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-NewPage/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Notify-Mail/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-PagePrivacy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-ParagraphBlocks/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-PreformattedBlocks/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-RecentChanges/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Revisions/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Scode/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Search/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Simple-Server-HTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-UserName/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-UserPreferences/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Users-Remote/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Weather/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Wikiwyg/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Zipcode/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Authen-Negotiate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Authen-Wsse/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Online/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-UserAgent-Determined/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWPx-ParanoidAgent/Makefile
P pkgsrc/www/p5-MasonX-Request-WithApacheSession/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Mojo/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Net-FastCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-POE-Component-Server-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-POE-Filter-HTTP-Parser/Makefile
P pkgsrc/www/p5-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-ParallelUserAgent/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-App-Proxy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Handler-AnyEvent-HTTPD/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Handler-AnyEvent-ReverseHTTP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Handler-AnyEvent-SCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Handler-SCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-Auth-Digest/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-ConsoleLogger/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-Debug/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-Deflater/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-File-Sass/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-Header/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-JSConcat/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-ReverseProxy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-Session/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Pod-POM-Web/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Reaction/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-HTML-Objects/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-HTMLx-Form-Field-Autocomplete/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-HTMLx-Form-Field-Boolean/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-HTMLx-Form-Field-PopUpMenuNumeric/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-HTMLx-Form-Field-Serial/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-HTMLx-Form-Related/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Rose-URI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-SCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-SVN-Web/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Squatting/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Squatting-On-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Starlet/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Starman/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Task-CatInABox/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Task-Catalyst-Tutorial/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Task-Plack/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Tatsumaki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Extract/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Generate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Multilingual/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Plugin-Clickable/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Plugin-Clickable-Email/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Plugin-Subst/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Provider-Encoding/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Stash-EscapeHTML/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Stash-HTML-Entities/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Timer/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Toolkit/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Toolkit-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Test-HTTP-Server-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Test-WWW-Declare/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Test-WWW-Mechanize/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Test-WWW-Mechanize-Catalyst/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Test-WWW-Mechanize-PSGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Twiggy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-Escape-XS/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-Fetch/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-Find/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-FromHash/Makefile
P pkgsrc/www/p5-VRML/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Amazon-Wishlist/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Facebook-API/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Mechanize/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Mechanize-GZip/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Pastebin-PastebinCom-Create/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Pastebin-RafbNet-Create/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Shorten/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Web-Scraper/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WordPress-XMLRPC/Makefile
P pkgsrc/www/p5-libapreq/Makefile
P pkgsrc/www/p5-libapreq2/Makefile
P pkgsrc/www/p5-libwww/Makefile
P pkgsrc/www/wApua/Makefile
P pkgsrc/www/wml/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Alien-wxWidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Clipboard/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Gtk2-Ex-FormFactory/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Tk/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Wx-Perl-ProcessStream/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-X11-Protocol/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/rep-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/rep-gtk2/PLIST
U pkgsrc/x11/rep-gtk2/distinfo
P pkgsrc/x11/rxvt-unicode/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2010Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2010Q2):
P pkgsrc/databases/phpmyadmin/Makefile
U pkgsrc/databases/phpmyadmin/distinfo
P pkgsrc/devel/glib2/Makefile
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2010Q2


Home | Main Index | Thread Index | Old Index