tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/devel/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CPAN/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Autoflush/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Autoflush/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Autoflush/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-Manifest/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-Manifest/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-Manifest/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-File-HomeDir/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-File-HomeDir/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-File-pushd/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-File-pushd/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-File-pushd/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Module-Build/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Module-Build/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Module-Build/options.mk
U pkgsrc/devel/p5-Parse-CPAN-Meta/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Parse-CPAN-Meta/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Parse-CPAN-Meta/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Test-Reporter/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Test-Reporter/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Test-Reporter/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2009
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/graphviz/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/PLIST
P pkgsrc/graphics/graphviz/distinfo
P pkgsrc/graphics/graphviz/patches/patch-aa
P pkgsrc/misc/gwaei/Makefile
P pkgsrc/misc/gwaei/PLIST
U pkgsrc/misc/gwaei/distinfo
P pkgsrc/misc/pciids/Makefile
U pkgsrc/misc/pciids/distinfo
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/PLIST
P pkgsrc/net/p5-Net-LibIDN/Makefile
U pkgsrc/net/p5-Net-LibIDN/distinfo
P pkgsrc/net/p5-Net-LibIDN/patches/patch-aa
P pkgsrc/print/dvipsk/Makefile
P pkgsrc/print/libpaper/Makefile
P pkgsrc/print/xdvik/Makefile
P pkgsrc/security/caff/Makefile
U pkgsrc/security/caff/distinfo
P pkgsrc/sysutils/hal/Makefile
P pkgsrc/sysutils/hal/files/hald-netbsd/envsys.c
P pkgsrc/textproc/Makefile
U pkgsrc/textproc/mdoclint/DESCR
U pkgsrc/textproc/mdoclint/Makefile
U pkgsrc/textproc/mdoclint/PLIST
U pkgsrc/textproc/mdoclint/files/TODO
U pkgsrc/textproc/mdoclint/files/mdoclint
U pkgsrc/textproc/mdoclint/files/mdoclint.1
U pkgsrc/textproc/mdocml/DESCR
U pkgsrc/textproc/mdocml/Makefile
U pkgsrc/textproc/mdocml/PLIST
U pkgsrc/textproc/mdocml/distinfo
P pkgsrc/textproc/p5-Encode/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-Encode/distinfo
P pkgsrc/www/ap22-authnz-external/Makefile
P pkgsrc/www/ap22-authnz-external/PLIST
P pkgsrc/www/ap22-authnz-external/distinfo
P pkgsrc/www/surfraw/Makefile
P pkgsrc/www/surfraw/PLIST
P pkgsrc/www/surfraw/distinfo
P pkgsrc/www/typolight-translations/Makefile
P pkgsrc/www/typolight-translations/distinfo
P pkgsrc/www/typolight-translations/options.mk
P pkgsrc/x11/qt4-tools/DESCR


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q4 pkgsrc tree (/ftp/.trees/pkgsrc/pkgsrc-2008Q4):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2008Q4
P pkgsrc/sysutils/gnome-power-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-power-manager/distinfo


Home | Main Index | Thread Index | Old Index