tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/cmus/DESCR
P pkgsrc/audio/cmus/Makefile
P pkgsrc/audio/cmus/PLIST
P pkgsrc/audio/cmus/options.mk
P pkgsrc/audio/herrie/Makefile
U pkgsrc/audio/herrie/distinfo
P pkgsrc/audio/herrie/patches/patch-aa
P pkgsrc/chat/jabberd2/PLIST
P pkgsrc/databases/Makefile
P pkgsrc/databases/jdbc-postgresql81/Makefile
U pkgsrc/databases/jdbc-postgresql81/distinfo
P pkgsrc/databases/jdbc-postgresql82/Makefile
U pkgsrc/databases/jdbc-postgresql82/distinfo
U pkgsrc/databases/jdbc-postgresql83/DESCR
U pkgsrc/databases/jdbc-postgresql83/Makefile
U pkgsrc/databases/jdbc-postgresql83/PLIST
U pkgsrc/databases/jdbc-postgresql83/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Cycle/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Cycle/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Devel-StackTrace/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-StackTrace/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Event-RPC/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Event-RPC/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-F77/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-F77/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/MesaLib/Makefile
P pkgsrc/graphics/MesaLib/PLIST
P pkgsrc/graphics/MesaLib/files/configs/pkgsrc-dri
P pkgsrc/lang/gambc/Makefile
P pkgsrc/lang/gambc/PLIST
U pkgsrc/lang/gambc/distinfo
P pkgsrc/lang/gambc/version.mk
P pkgsrc/lang/gambc/patches/patch-aa
P pkgsrc/mail/p5-Email-Abstract/Makefile
U pkgsrc/mail/p5-Email-Abstract/distinfo
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME/Makefile
U pkgsrc/mail/p5-Email-MIME/distinfo
P pkgsrc/mail/p5-Email-Simple/Makefile
U pkgsrc/mail/p5-Email-Simple/distinfo
P pkgsrc/mail/spamdyke/Makefile
P pkgsrc/mail/spamdyke/PLIST
U pkgsrc/mail/spamdyke/distinfo
P pkgsrc/mail/spamdyke/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/mail/spamdyke/patches/patch-ab is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/mail/spamdyke/patches/patch-ac is no longer in the repository
P pkgsrc/misc/deskbar-applet/Makefile
U pkgsrc/misc/deskbar-applet/distinfo
P pkgsrc/security/p5-Digest-CRC/Makefile
U pkgsrc/security/p5-Digest-CRC/distinfo
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RAI/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-XML-RAI/distinfo
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RSS-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Twig/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Twig/distinfo
U pkgsrc/textproc/p5-XML-Twig/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/firefox/Makefile-firefox.common
P pkgsrc/www/firefox/PLIST
P pkgsrc/www/firefox/distinfo
P pkgsrc/www/firefox-bin/Makefile
U pkgsrc/www/firefox-bin/distinfo
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile-seamonkey.common
P pkgsrc/www/seamonkey/distinfo
P pkgsrc/www/seamonkey-bin/Makefile
U pkgsrc/www/seamonkey-bin/distinfo
P pkgsrc/x11/gdm/Makefile
P pkgsrc/x11/gdm/PLIST
P pkgsrc/x11/gdm/distinfo
P pkgsrc/x11/libXfont/Makefile
P pkgsrc/x11/libXfont/distinfo
P pkgsrc/x11/libdrm/Makefile
P pkgsrc/x11/libdrm/PLIST
P pkgsrc/x11/libdrm/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/libdrm/distinfo
P pkgsrc/x11/libdrm/patches/patch-aa
P pkgsrc/x11/libdrm/patches/patch-ab
P pkgsrc/x11/libdrm/patches/patch-ac
P pkgsrc/x11/xlt/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xlt/distinfo
P pkgsrc/x11/xlt/patches/patch-aa


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2008Q2):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index