tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/bsdtar/Makefile
P pkgsrc/archivers/libarchive/Makefile
cvs update: pkgsrc/archivers/libarchive/hacks.mk is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/Makefile.am
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/Makefile.in
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/NEWS
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.h.in
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/configure
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/configure.ac
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/version
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/cmdline.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/cpio.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/cpio.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/matching.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/main.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_endian.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_link_resolver.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_private.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_strmode.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_platform.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_extract.c
P 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_bzip2.c
P 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_program.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_ar.c
P 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_iso9660.c
P 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_mtree.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_tar.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_zip.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_string.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_string.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_util.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk.c
P 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_compression_program.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_ar.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_pax.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_ustar.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/config_freebsd.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/config_windows.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/cpio.5
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/filter_fork.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/libarchive-formats.5
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/tar.5
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/main.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_acl_pax.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_api_feature.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_entry.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_link_resolver.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_pax_filename_encoding.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_extract.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_isorr_bz2.c
U 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_isorr_bz2.iso.bz2.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_mtree.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip.zip.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_tar_filenames.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_tar_large.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_hardlink.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_perms.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_secure.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_ar.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar.1
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/matching.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/read.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/subst.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/util.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/write.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/main.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_0.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_basic.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_copy.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_getdate.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_help.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_T.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_stdio.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_version.c
P pkgsrc/archivers/libcomprex/Makefile
P pkgsrc/archivers/libzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/lzop/Makefile
P pkgsrc/archivers/xpk/Makefile
P pkgsrc/archivers/zziplib/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-jack/Makefile
P pkgsrc/audio/gtkmserv/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast1/Makefile
P pkgsrc/audio/id3lib/Makefile
P pkgsrc/audio/libcdaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/libdca/Makefile
P pkgsrc/audio/libhydrogen/Makefile
P pkgsrc/audio/libmodplug/Makefile
P pkgsrc/audio/libmpd/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusepack/Makefile
P pkgsrc/audio/libofa/Makefile
P pkgsrc/audio/libopendaap/Makefile
P pkgsrc/audio/libopenspc/Makefile
P pkgsrc/audio/libsamplerate/Makefile
P pkgsrc/audio/libshout/Makefile
P pkgsrc/audio/libsidplay/Makefile
P pkgsrc/audio/libtunepimp/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual-bmp/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual-xmms/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual0.2/Makefile
P pkgsrc/audio/liteamp/Makefile
P pkgsrc/audio/lmms/Makefile
P pkgsrc/audio/mac/Makefile
P pkgsrc/audio/mad/Makefile
P pkgsrc/audio/madplay/Makefile
P pkgsrc/audio/malint/Makefile
P pkgsrc/audio/mkcdtoc/Makefile
P pkgsrc/audio/moss/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3blaster/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3cut/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3info/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3splt/Makefile
P pkgsrc/audio/mpc/Makefile
P pkgsrc/audio/musicbrainz/Makefile
P pkgsrc/audio/ncmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/py-karaoke/Makefile
P pkgsrc/audio/py-karaoke/PLIST
U pkgsrc/audio/py-karaoke/distinfo
P pkgsrc/audio/xfce4-mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/Makefile
P pkgsrc/audio/xmmix/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-alarm/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-arts/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-bezier/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-bump-scope/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-crossfade/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-faad/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-gdancer/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-infinity/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-iris/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-jakdaw/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-jess/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-liveice/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-mac/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-mad/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-modplug/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-neato/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-paranormal/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-sid/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-synaesthesia/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-tv-scope/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/kttcp/Makefile
P pkgsrc/cad/gdsreader/Makefile
P pkgsrc/cad/gtkwave/Makefile
P pkgsrc/cad/gwave/Makefile
P pkgsrc/cad/libgeda/Makefile
P pkgsrc/cad/libwcalc/Makefile
P pkgsrc/chat/gtmess/Makefile
P pkgsrc/chat/icqlib/Makefile
P pkgsrc/chat/kadu/Makefile
P pkgsrc/chat/libirc/Makefile
P pkgsrc/chat/libotr/Makefile
P pkgsrc/chat/licq-core/Makefile
P pkgsrc/chat/licq-gui-console/Makefile
P pkgsrc/chat/licq-gui-qt/Makefile
P pkgsrc/chat/loudmouth/Makefile
P pkgsrc/chat/meanwhile/Makefile
P pkgsrc/chat/msnre/Makefile
P pkgsrc/chat/naim/Makefile
P pkgsrc/chat/navi2ch/Makefile
P pkgsrc/chat/xchat-python/Makefile
P pkgsrc/chat/ysm/Makefile
P pkgsrc/comms/jpilot-syncmal/Makefile
P pkgsrc/comms/libmal/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-file/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-kdepim/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-syncml/Makefile
P pkgsrc/comms/libsyncml/Makefile
P pkgsrc/comms/modemd/Makefile
P pkgsrc/comms/msynctool/Makefile
P pkgsrc/comms/obexapp/Makefile
P pkgsrc/comms/obexapp/distinfo
P pkgsrc/converters/autoconvert/Makefile
P pkgsrc/converters/libwpd/Makefile
P pkgsrc/converters/xlhtml/Makefile
P pkgsrc/converters/yencode/Makefile
P pkgsrc/databases/Makefile
P pkgsrc/databases/ipa_sdb/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda-postgres/Makefile
P pkgsrc/databases/libgnomedb/Makefile
P pkgsrc/databases/libpqxx/Makefile
P pkgsrc/databases/mergeant/Makefile
P pkgsrc/databases/mytop/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Google/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBI/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBI/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Translator/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Translator/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Translator/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-Sort-SQL/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-Sort-SQL/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Sort-SQL/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql81-plperl/Makefile
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/bzr/Makefile
P pkgsrc/devel/gail/Makefile
P pkgsrc/devel/gail/distinfo
P pkgsrc/devel/glib2/Makefile
P pkgsrc/devel/glib2/distinfo
U pkgsrc/devel/glib2/hacks.mk
P pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-ca
P pkgsrc/devel/gmp/distinfo
U pkgsrc/devel/gmp/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/guile-fcgi/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-www/Makefile
P pkgsrc/devel/guile16-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/hdf/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop-base/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/ko-po-check/Makefile
P pkgsrc/devel/libargparse/Makefile
P pkgsrc/devel/libast/Makefile
P pkgsrc/devel/libbegemot/Makefile
P pkgsrc/devel/libbinio/Makefile
P pkgsrc/devel/libconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libdnsres/Makefile
P pkgsrc/devel/libextractor/Makefile
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libglademm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomemm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgweather/Makefile
P pkgsrc/devel/libmatchbox/Makefile
P pkgsrc/devel/libmcs/Makefile
P pkgsrc/devel/libmm/Makefile
P pkgsrc/devel/libntlm/Makefile
P pkgsrc/devel/liboil/Makefile
P pkgsrc/devel/liboop/Makefile
P pkgsrc/devel/libosip/Makefile
P pkgsrc/devel/librlog/Makefile
P pkgsrc/devel/librsync/Makefile
P pkgsrc/devel/libsexy/Makefile
P pkgsrc/devel/libsexymm/Makefile
P pkgsrc/devel/libsigc++1/Makefile
P pkgsrc/devel/libsmi/Makefile
P pkgsrc/devel/libstree/Makefile
P pkgsrc/devel/libstroke/Makefile
P pkgsrc/devel/libtar/Makefile
P pkgsrc/devel/libwnck/Makefile
P pkgsrc/devel/lwp/Makefile
P pkgsrc/devel/meld/Makefile
P pkgsrc/devel/mono-addins/Makefile
P pkgsrc/devel/mono-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/mowgli/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Base/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Class-Base/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Base/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-C3-Componentised/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Class-C3-Componentised/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-C3-Componentised/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-Data-Accessor/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Class-Data-Accessor/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Data-Accessor/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-ISA/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Class-ISA/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-ISA/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-ObjectTemplate/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-Any/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Config-Any/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-Any/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Page/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Page/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Page/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Pageset/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Pageset/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Pageset/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Visitor/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Visitor/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Visitor/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Caller/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Caller/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Caller/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Devel-LexAlias/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Devel-LexAlias/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-LexAlias/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Module-Find/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Module-Find/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Module-Find/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Object-Signature/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Object-Signature/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Object-Signature/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-PadWalker/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-PadWalker/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-PadWalker/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Scope-Guard/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Scope-Guard/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Scope-Guard/distinfo
P pkgsrc/devel/pango/Makefile
U pkgsrc/devel/pango/distinfo
P pkgsrc/devel/py-readline/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-racc/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/xfce4-dev-tools/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/gtranslator/Makefile
P pkgsrc/editors/joe/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/leafpad/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx-qt/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx-xforms/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx15/Makefile
P pkgsrc/editors/mlview/Makefile
P pkgsrc/editors/xfce4-mousepad/Makefile
P pkgsrc/editors/yudit/Makefile
P pkgsrc/editors/zile/Makefile
P pkgsrc/emulators/m1/Makefile
P pkgsrc/finance/xinvest/Makefile
P pkgsrc/finance/xquote/Makefile
P pkgsrc/fonts/gucharmap/Makefile
P pkgsrc/games/baduki/Makefile
P pkgsrc/games/gbrainy/Makefile
P pkgsrc/games/glchess/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-mastermind/Makefile
P pkgsrc/games/gturing/Makefile
P pkgsrc/games/kdegames3/Makefile
P pkgsrc/games/kdetoys3/Makefile
P pkgsrc/games/kye/Makefile
P pkgsrc/games/lbreakout2/Makefile
P pkgsrc/games/lgeneral/Makefile
P pkgsrc/games/libggz/Makefile
P pkgsrc/games/liquidwar/Makefile
P pkgsrc/games/lpairs/Makefile
P pkgsrc/games/ltris/Makefile
P pkgsrc/games/nethack/Makefile
P pkgsrc/games/netmaze/Makefile
P pkgsrc/games/xpilot/Makefile
P pkgsrc/games/xpuyopuyo/Makefile
P pkgsrc/games/xracer/Makefile
P pkgsrc/games/xroach/Makefile
P pkgsrc/games/xscorch/Makefile
P pkgsrc/games/xskat/Makefile
P pkgsrc/games/xye/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsd/Makefile
P pkgsrc/geography/vis5d+/Makefile
P pkgsrc/geography/xrmap/Makefile
P pkgsrc/graphics/denemo/Makefile
P pkgsrc/graphics/freetype2/Makefile
U pkgsrc/graphics/freetype2/distinfo
cvs update: pkgsrc/graphics/freetype2/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/graphics/guile-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview-i18n/Makefile
P pkgsrc/graphics/jpegpixi/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics3/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/koverartist/Makefile
P pkgsrc/graphics/lib3ds/Makefile
P pkgsrc/graphics/libcaca/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgdiplus/Makefile
P pkgsrc/graphics/libggi/Makefile
P pkgsrc/graphics/libggigcp/Makefile
P pkgsrc/graphics/libggimisc/Makefile
P pkgsrc/graphics/libggiwmh/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgii/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgiigic/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkexif/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/Makefile
P pkgsrc/graphics/libscigraphica/Makefile
P pkgsrc/graphics/libvideogfx/Makefile
P pkgsrc/graphics/vtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/xfce4-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/xgraph/Makefile
P pkgsrc/graphics/xpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/xpm/Makefile
P pkgsrc/graphics/xsane/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-audio-jack/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-audio-oss/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-audio-portaudio/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-gsm/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-howto/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-radio-astronomy/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-trellis/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-usrp/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-video-sdl/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-wxgui/Makefile
P pkgsrc/ham/usrp/Makefile
P pkgsrc/ham/xlog/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/imhangul/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/imhangul_status_applet/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ja-freewnn-lib/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ja-freewnn-server/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/kasumi/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/kinput2/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/libchewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/libhangul/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/nabi/Makefile
P pkgsrc/lang/guile16/Makefile
P pkgsrc/lang/hugs/Makefile
P pkgsrc/lang/inform/Makefile
P pkgsrc/lang/js/Makefile
P pkgsrc/lang/ksi/Makefile
P pkgsrc/lang/mono/Makefile
P pkgsrc/lang/monodoc/Makefile
P pkgsrc/lang/python21/Makefile
P pkgsrc/lang/python23/Makefile
P pkgsrc/lang/python23/Makefile.common
P pkgsrc/lang/python23-nth/Makefile
P pkgsrc/lang/python24/Makefile
P pkgsrc/lang/python25/Makefile
P pkgsrc/lang/sather/Makefile
U pkgsrc/lang/sather/PLIST.Linux
P pkgsrc/lang/sather/distinfo
P pkgsrc/lang/sather/patches/patch-ae
P pkgsrc/lang/sather/patches/patch-aj
cvs update: pkgsrc/lang/sather/patches/patch-at is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/sather/patches/patch-ax is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/sather/patches/patch-ay is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/snobol/Makefile
P pkgsrc/lang/snobol/PLIST
P pkgsrc/lang/snobol/distinfo
U pkgsrc/lang/snobol/patches/patch-ab
cvs update: pkgsrc/lang/snobol/patches/patch-ac is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/snobol/patches/patch-ad is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/snobol/patches/patch-ae is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/snobol/patches/patch-af is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/snobol/patches/patch-ag is no longer in the repository
P pkgsrc/mail/libesmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/Makefile
P pkgsrc/mail/libspf-alt/Makefile
P pkgsrc/mail/libspf2/Makefile
P pkgsrc/mail/libsylph/Makefile
P pkgsrc/mail/libytnef/Makefile
P pkgsrc/mail/mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/mairix/Makefile
P pkgsrc/mail/netbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-Creator/Makefile
U pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-Creator/distinfo
P pkgsrc/math/gnumeric/Makefile
P pkgsrc/math/gsl/Makefile
P pkgsrc/math/libmatheval/Makefile
P pkgsrc/math/mpfr/Makefile
P pkgsrc/math/ruby-rb-gsl/Makefile
P pkgsrc/mbone/sapserver/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/gnome-platform/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/modular-xorg-drivers/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-flynn/Makefile
P pkgsrc/misc/gxmame/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaccessibility3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaddons3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeadmin3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeutils3/Makefile
P pkgsrc/misc/kodos/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-da/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-de/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-en_GB/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-es/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-et/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-fi/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-fr/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-pl/Makefile
P pkgsrc/misc/libquantum/Makefile
P pkgsrc/misc/lookup/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Geo-Coordinates-UTM/Makefile
U pkgsrc/misc/p5-Geo-Coordinates-UTM/distinfo
P pkgsrc/multimedia/kaffeine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libassetml/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libnms/Makefile
P pkgsrc/multimedia/lsdvd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mjpegtools/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpeg4ip/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpeg_play/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ruby-ming/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xawtv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xfce4-mpc-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-ui/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xvid4conf/Makefile
P pkgsrc/net/arpd/Makefile
P pkgsrc/net/autonet/Makefile
P pkgsrc/net/bing/Makefile
P pkgsrc/net/flow-tools/Makefile
P pkgsrc/net/hesiod/Makefile
P pkgsrc/net/hlfl/Makefile
P pkgsrc/net/howl/Makefile
P pkgsrc/net/httptunnel/Makefile
P pkgsrc/net/ipgrab/Makefile
P pkgsrc/net/jftpgw/Makefile
P pkgsrc/net/jigdo/Makefile
P pkgsrc/net/libares/Makefile
P pkgsrc/net/libcares/Makefile
P pkgsrc/net/libdnet/Makefile
P pkgsrc/net/libmms/Makefile
P pkgsrc/net/libvncserver/Makefile
P pkgsrc/net/linc/Makefile
P pkgsrc/net/logjam/Makefile
P pkgsrc/net/lopster/Makefile
P pkgsrc/net/napshare/Makefile
P pkgsrc/net/nemesis/Makefile
P pkgsrc/net/netsaint-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IO-Interface/Makefile
U pkgsrc/net/p5-IO-Interface/distinfo
U pkgsrc/net/p5-IO-Interface/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/p5-IO-Socket-Multicast/Makefile
U pkgsrc/net/p5-IO-Socket-Multicast/distinfo
P pkgsrc/net/p5-Net-LDAP-Server/Makefile
U pkgsrc/net/p5-Net-LDAP-Server/distinfo
P pkgsrc/net/xfce4-wavelan-plugin/Makefile
P pkgsrc/net/yafc/Makefile
P pkgsrc/net/yaz/Makefile
P pkgsrc/net/ytalk/Makefile
P pkgsrc/news/knews/Makefile
P pkgsrc/news/pan/Makefile
P pkgsrc/news/tin/options.mk
P pkgsrc/parallel/linda/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pbulk/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pbulk/files/pbulk/scripts/pkg-build
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/Makefile
P pkgsrc/print/bww2tex/Makefile
P pkgsrc/print/gtklp/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint51-lib/Makefile
P pkgsrc/print/img2eps/Makefile
P pkgsrc/print/imposter/Makefile
P pkgsrc/print/ja-ptex/Makefile
P pkgsrc/print/ja-vflib/Makefile
P pkgsrc/print/latex-mk/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomecups/Makefile
P pkgsrc/print/lilypond/Makefile
P pkgsrc/print/mp/Makefile
P pkgsrc/print/xfce4-print/Makefile
P pkgsrc/security/avcheck/Makefile
P pkgsrc/security/gnome-keyring/Makefile
P pkgsrc/security/gnome-keyring/distinfo
P pkgsrc/security/gnome-keyring/patches/patch-ad
P pkgsrc/security/gtk-systrace/Makefile
P pkgsrc/security/libassuan/Makefile
P pkgsrc/security/libident/Makefile
P pkgsrc/security/libksba/Makefile
P pkgsrc/security/libksba04/Makefile
P pkgsrc/security/libnasl/Makefile
P pkgsrc/security/mhash/Makefile
P pkgsrc/security/mixminion/Makefile
P pkgsrc/security/nessus/Makefile
P pkgsrc/security/nessus-libraries/Makefile
P pkgsrc/security/openssl/Makefile
P pkgsrc/security/openssl/distinfo
cvs update: pkgsrc/security/openssl/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/security/openssl/patches/patch-ah is no longer in the 
repository
P pkgsrc/security/p5-Crypt-SmbHash/Makefile
P pkgsrc/security/xmlsec1/Makefile
P pkgsrc/shells/xsh/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/htop/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ir-account/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libnotify/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mtoolsfm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus-cd-burner/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus-glib/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-appfinder/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-cpugraph-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-diskperf-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-fsguard-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-genmon-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-netload-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-quicklauncher-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-systemload-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xarchiver/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xkb-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfe/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xmeter/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xnc/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xps/Makefile
P pkgsrc/textproc/Makefile
P pkgsrc/textproc/gtk-doc/Makefile
P pkgsrc/textproc/highlight/Makefile
P pkgsrc/textproc/hre/Makefile
P pkgsrc/textproc/icu/Makefile
P pkgsrc/textproc/jdom/Makefile
P pkgsrc/textproc/kdoc/Makefile
P pkgsrc/textproc/libunicode/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/link-grammar/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Data-FormValidator/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-FormValidator-Simple/DESCR
U pkgsrc/textproc/p5-FormValidator-Simple/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-FormValidator-Simple/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-eruby/Makefile
P pkgsrc/textproc/xfce4-dict-plugin/Makefile
P pkgsrc/time/gtodo/Makefile
P pkgsrc/time/gtodo-applet/Makefile
P pkgsrc/time/lmclock/Makefile
P pkgsrc/time/wmtime/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-datetime-plugin/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-orage/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-timer-plugin/Makefile
P pkgsrc/time/xonclock/Makefile
P pkgsrc/time/xtimer/Makefile
P pkgsrc/wm/lwm/Makefile
P pkgsrc/wm/metacity/Makefile
P pkgsrc/wm/oroborus/Makefile
P pkgsrc/wm/xfce4-wm/Makefile
P pkgsrc/wm/xfce4-wm-themes/Makefile
P pkgsrc/www/Makefile
P pkgsrc/www/bkedit/Makefile
P pkgsrc/www/cgic/Makefile
P pkgsrc/www/firefox3/Makefile
P pkgsrc/www/gtkhtml38/Makefile
P pkgsrc/www/htdig-devel/Makefile
P pkgsrc/www/kannel/Makefile
P pkgsrc/www/kazehakase/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebdev3/Makefile
P pkgsrc/www/libghttp/Makefile
P pkgsrc/www/mknmz-wwwoffle/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache2-AuthCookieDBI/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Template-Stash-HTML-Entities/DESCR
U pkgsrc/www/p5-Template-Stash-HTML-Entities/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Template-Stash-HTML-Entities/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-htmlsplit/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-tag/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-webunit/Makefile
P pkgsrc/www/wiliki/Makefile
P pkgsrc/www/zope-ejsplitter/Makefile
P pkgsrc/www/zope-jamailhost/Makefile
P pkgsrc/x11/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk+extra/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/distinfo
P pkgsrc/x11/gtk2+extra/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-chtheme/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-engines/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-engines-bluecurve/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkterm2/Makefile
P pkgsrc/x11/hanterm/Makefile
P pkgsrc/x11/hot-babe/Makefile
P pkgsrc/x11/hsetroot/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-af/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ar/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-az/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-bg/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-bn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-br/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-bs/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ca/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-cs/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-cy/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-da/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-de/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-el/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-en_GB/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-eo/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-es/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-et/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-eu/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fa/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fi/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fy/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ga/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-gl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-he/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hi/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hu/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-is/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-it/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ja/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-kk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-km/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ko/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-lt/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-lv/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-mk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-mn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ms/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nb/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nds/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pa/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pt/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pt_BR/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ro/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ru/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-rw/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-se/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sr_Latn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ss/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sv/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ta/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-tg/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-tr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-uk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-uz/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-vi/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-zh_CN/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-zh_TW/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebindings-ruby/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs3/Makefile
P pkgsrc/x11/kterm/Makefile
P pkgsrc/x11/lablgtk/Makefile
P pkgsrc/x11/lesstif/Makefile
P pkgsrc/x11/libXft/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libXft/distinfo
P pkgsrc/x11/libXrandr/PLIST
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4gui/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4mcs/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4util/Makefile
P pkgsrc/x11/libxklavier/Makefile
P pkgsrc/x11/matchbox-common/Makefile
P pkgsrc/x11/matchbox-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/matchbox-nest/Makefile
P pkgsrc/x11/matchbox-panel-manager/Makefile
P pkgsrc/x11/matchbox-themes-extra/Makefile
P pkgsrc/x11/mlterm/Makefile
P pkgsrc/x11/multi-aterm/Makefile
P pkgsrc/x11/mxterm/Makefile
P pkgsrc/x11/openmotif/Makefile
P pkgsrc/x11/openmotif/PLIST
P pkgsrc/x11/openmotif/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/openmotif/distinfo
P pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-aa
P pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-ad
P pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-af
cvs update: pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-ag is no longer in the repository
U pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-ah
U pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-aj
U pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-ak
cvs update: pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-ba is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-bb is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-bc
cvs update: pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-bd is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-be is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-bf is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-bg is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-bh is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-bi is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-bj
cvs update: pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-bk is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/openmotif/patches/patch-bm
P pkgsrc/x11/pixman/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt3-base/Makefile.common
P pkgsrc/x11/py-qt3-sip/Makefile
U pkgsrc/x11/xf86-video-ati/DESCR
P pkgsrc/x11/xf86-video-ati/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-ati/PLIST
U pkgsrc/x11/xf86-video-ati/distinfo
cvs update: pkgsrc/x11/xf86-video-ati/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/x11/xf86-video-ati/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
P pkgsrc/x11/xf86-video-ati/patches/patch-ac
U pkgsrc/x11/xf86-video-mach64/DESCR
U pkgsrc/x11/xf86-video-mach64/Makefile
U pkgsrc/x11/xf86-video-mach64/PLIST
U pkgsrc/x11/xf86-video-mach64/distinfo
U pkgsrc/x11/xf86-video-mach64/patches/patch-aa
U pkgsrc/x11/xf86-video-r128/DESCR
U pkgsrc/x11/xf86-video-r128/Makefile
U pkgsrc/x11/xf86-video-r128/PLIST
U pkgsrc/x11/xf86-video-r128/distinfo
U pkgsrc/x11/xf86-video-r128/patches/patch-aa
P pkgsrc/x11/xfce4-clipman-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-exo/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-eyes-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-gtk2-engine/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-mcs-manager/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-mcs-plugins/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-notes-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-places-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-session/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-utils/Makefile
P pkgsrc/x11/xfishtank/Makefile
P pkgsrc/x11/xflame/Makefile
P pkgsrc/x11/xforms/Makefile
P pkgsrc/x11/xkbd/Makefile
P pkgsrc/x11/xkeycaps/Makefile
P pkgsrc/x11/xlogout/Makefile
P pkgsrc/x11/xlupe/Makefile
P pkgsrc/x11/xmms-osd/Makefile
P pkgsrc/x11/xmon/Makefile
P pkgsrc/x11/xmountains/Makefile
P pkgsrc/x11/xosd/Makefile
P pkgsrc/x11/xp/Makefile
P pkgsrc/x11/xpad/Makefile
P pkgsrc/x11/xpenguins/Makefile
P pkgsrc/x11/xphoon/Makefile
P pkgsrc/x11/xpostit/Makefile
P pkgsrc/x11/xscript/Makefile
P pkgsrc/x11/xsnow/Makefile
P pkgsrc/x11/xteddy2/Makefile
P pkgsrc/x11/xtermset/Makefile
P pkgsrc/x11/xtoolwait/Makefile
P pkgsrc/x11/xvattr/Makefile
P pkgsrc/x11/xview-config/Makefile
P pkgsrc/x11/xwatchwin/Makefile
P pkgsrc/x11/xwit/Makefile
P pkgsrc/x11/xwrits/Makefile
P pkgsrc/x11/zenity/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2008Q2):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2008Q2


Home | Main Index | Thread Index | Old Index