Current-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily CVS update outputUpdating src tree:
P src/distrib/sets/lists/man/mi
P src/doc/CHANGES
cvs update: cannot open directory 
/cvsroot/src/external/bsd/bind/dist/libtool.m4: No such file or directory
cvs update: skipping directory src/external/bsd/bind/dist/libtool.m4
P src/external/cddl/osnet/dev/fbt/fbt.c
P src/external/gpl3/gcc/dist/gcc/config/netbsd.h
P src/external/mit/xorg/bin/xkbutils/Makefile.xkbutils
P src/external/mit/xorg/bin/xkill/Makefile
P src/external/mit/xorg/server/drivers/xf86-video-r128/Makefile
P src/external/mit/xorg/server/drivers/xf86-video-savage/Makefile
P src/lib/libc/compiler_rt/Makefile.inc
P src/libexec/ld.elf_so/arch/vax/rtld_start.S
P src/share/man/man4/Makefile
U src/share/man/man4/rtsx.4
P src/share/man/man4/sdmmc.4
P src/sys/arch/amd64/conf/GENERIC
P src/sys/arch/i386/conf/ALL
P src/sys/arch/i386/conf/GENERIC
P src/sys/arch/i386/stand/boot/boot2.c
P src/sys/conf/files
P src/sys/dev/DEVNAMES
U src/sys/dev/ic/rtsx.c
U src/sys/dev/ic/rtsxreg.h
U src/sys/dev/ic/rtsxvar.h
P src/sys/dev/pci/files.pci
U src/sys/dev/pci/rtsx_pci.c
P src/sys/dev/scsipi/cd.c
P src/sys/dev/sdmmc/sdmmc.c
P src/sys/dev/sdmmc/sdmmc_mem.c
P src/sys/dev/sdmmc/sdmmcvar.h
P src/sys/external/bsd/drm2/dist/drm/i915/intel_ddi.c
P src/sys/fs/ptyfs/ptyfs_vfsops.c
P src/sys/kern/tty_ptm.c
P src/sys/lib/libunwind/Makefile.inc
P src/sys/lib/libunwind/UnwindCursor.hpp
P src/sys/lib/libunwind/libunwind.cxx
P src/sys/lib/libunwind/unwind_registers.S
P src/sys/netinet/ip_flow.c
P src/sys/netinet/ip_input.c
P src/sys/netinet/ip_var.h
P src/sys/sys/mbuf.h
P src/usr.bin/getaddrinfo/getaddrinfo.1

Updating xsrc tree:
P xsrc/external/mit/util-macros/dist/ChangeLog
P xsrc/external/mit/util-macros/dist/Makefile.in
P xsrc/external/mit/util-macros/dist/README
P xsrc/external/mit/util-macros/dist/aclocal.m4
P xsrc/external/mit/util-macros/dist/configure
P xsrc/external/mit/util-macros/dist/configure.ac
P xsrc/external/mit/util-macros/dist/install-sh
P xsrc/external/mit/util-macros/dist/missing
P xsrc/external/mit/util-macros/dist/xorg-macros.m4.in
P xsrc/external/mit/util-macros/dist/xorgversion.m4
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/ChangeLog
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/aclocal.m4
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/config.guess
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/config.sub
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/configure
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/configure.ac
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/depcomp
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/install-sh
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/ltmain.sh
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/missing
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast.h
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_2dtool.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_2dtool.h
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_accel.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_cursor.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_driver.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_mode.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_mode.h
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_pcirename.h
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_tool.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_vgatool.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/INSTALL
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/aclocal.m4
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/config.guess
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/config.h.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/config.sub
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/configure
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/configure.ac
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/depcomp
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/install-sh
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/missing
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/man/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/Makefile.am
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga.h
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_dri.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_driver.c
cvs update: xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_esc.c is no longer in 
the repository
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_exa.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_storm.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/util/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/ChangeLog
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/aclocal.m4
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/config.guess
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/config.sub
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/configure
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/configure.ac
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/depcomp
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/install-sh
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/ltmain.sh
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/missing
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/man/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo.h
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_2090.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_dga.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_driver.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_i2c.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_shadow.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/ChangeLog
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/aclocal.m4
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/config.guess
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/config.sub
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/configure
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/configure.ac
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/depcomp
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/ltmain.sh
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/man/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/src/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/src/r128.h
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/src/r128_accel.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/src/r128_driver.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/src/r128_exa_render.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/src/r128_probe.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-r128/dist/src/r128_video.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/ChangeLog
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/aclocal.m4
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/config.guess
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/config.sub
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/configure
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/configure.ac
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/ltmain.sh
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/man/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_driver.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_driver.h
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_exa.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_video.c
P xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_driver.c
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/ChangeLog
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/LED.c
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/LED.h
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/LEDP.h
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/Makefile.am
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/aclocal.m4
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/compile
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/config.guess
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/config.h.in
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/config.sub
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/configure
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/configure.ac
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/depcomp
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/install-sh
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/utils.c
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/utils.h
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/xkbbell.c
cvs update: xsrc/external/mit/xkbutils/dist/xkbbell.man is no longer in the 
repository
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/xkbvleds.c
cvs update: xsrc/external/mit/xkbutils/dist/xkbvleds.man is no longer in the 
repository
P xsrc/external/mit/xkbutils/dist/xkbwatch.c
cvs update: xsrc/external/mit/xkbutils/dist/xkbwatch.man is no longer in the 
repository
U xsrc/external/mit/xkbutils/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xkbutils/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xkbutils/dist/man/xkbbell.man
U xsrc/external/mit/xkbutils/dist/man/xkbvleds.man
U xsrc/external/mit/xkbutils/dist/man/xkbwatch.man
cvs update: xsrc/external/mit/xkill/dist/AUTHORS is no longer in the repository
P xsrc/external/mit/xkill/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xkill/dist/INSTALL
P xsrc/external/mit/xkill/dist/Makefile.am
P xsrc/external/mit/xkill/dist/Makefile.in
cvs update: xsrc/external/mit/xkill/dist/NEWS is no longer in the repository
P xsrc/external/mit/xkill/dist/aclocal.m4
P xsrc/external/mit/xkill/dist/compile
P xsrc/external/mit/xkill/dist/config.guess
P xsrc/external/mit/xkill/dist/config.h.in
P xsrc/external/mit/xkill/dist/config.sub
P xsrc/external/mit/xkill/dist/configure
P xsrc/external/mit/xkill/dist/configure.ac
P xsrc/external/mit/xkill/dist/depcomp
P xsrc/external/mit/xkill/dist/install-sh
P xsrc/external/mit/xkill/dist/missing
P xsrc/external/mit/xkill/dist/xkill.c
cvs update: xsrc/external/mit/xkill/dist/xkill.man is no longer in the 
repository
U xsrc/external/mit/xkill/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xkill/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xkill/dist/man/xkill.man
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/Amoeba.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/ChangeLog
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/DGUX.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/FreeBSD.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/Imake.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/Makefile.am
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/Makefile.in
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/Mips.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/Motif.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/Motif.tmpl
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/NetBSD.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/OpenBSD.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/OpenBSDLib.tmpl
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/QNX4.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/QNX4.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/Server.tmpl
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/Threads.tmpl
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/Win32.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/X11.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/X11.tmpl
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/aclocal.m4
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/bsdLib.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/cde.rules
U xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/compile
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/config.guess
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/config.sub
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/configure
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/configure.ac
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/convex.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/cross.def
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/cygwin.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/cygwin.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/cygwin.tmpl
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/darwin.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/dmx.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/fujitsu.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/hp.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/ibm.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/ibmLib.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/ibmLib.tmpl
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/install-sh
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/isc.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/linux.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/lnxdoc.tmpl
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/luna.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/lynx.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/mingw.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/mingw.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/mingw.tmpl
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/minix.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/missing
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/ncr.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/nto.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/nto.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/oldlib.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/os2.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/os2Lib.tmpl
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/os2def.db
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/osf1.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/osfLib.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/pegasus.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/sco.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/sco5.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/scoLib.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/sequent.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/sequentLib.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/sun.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/sv3Lib.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/sv4Lib.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/svr3.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/usl.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/xf86.rules
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/xf86.tmpl
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/xf86site.def
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/xfree86.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/xorg.cf
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/xorg.tmpl
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/xorgsite.def
P xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/xorgversion.def
cvs update: xsrc/external/mit/xorg-cf-files/dist/xprint_host.def is no longer 
in the repository


Killing core files:

Running the SUP scanner:
SUP Scan for current starting at Thu Mar 20 03:07:13 2014
SUP Scan for current completed at Thu Mar 20 03:08:00 2014
SUP Scan for mirror starting at Thu Mar 20 03:08:00 2014
SUP Scan for mirror completed at Thu Mar 20 03:10:39 2014
Updating file list:
-rw-rw-r--  1 srcmastr  netbsd  35106849 Mar 20 03:19 ls-lRA.gz


Home | Main Index | Thread Index | Old Index