Current-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily CVS update outputUpdating src tree:
P src/bin/sh/main.c
P src/external/bsd/libarchive/lib/libarchive/Makefile
P src/external/bsd/pkg_install/dist/add/main.c
P src/external/bsd/pkg_install/dist/add/perform.c
P src/external/bsd/pkg_install/dist/add/pkg_add.1
P src/external/bsd/pkg_install/dist/admin/main.c
P src/external/bsd/pkg_install/dist/info/perform.c
P src/external/bsd/pkg_install/dist/lib/lib.h
P src/external/bsd/pkg_install/dist/lib/pkg_io.c
P src/external/bsd/pkg_install/dist/lib/pkg_signature.c
P src/external/bsd/pkg_install/dist/lib/version.h
U src/external/cddl/osnet/Makefile.inc
U src/external/cddl/osnet/dev/prototype.c
U src/external/cddl/osnet/dev/cyclic/cyclic.c
U src/external/cddl/osnet/dev/cyclic/cyclic_test.c
U src/external/cddl/osnet/dev/cyclic/amd64/cyclic_machdep.c
U src/external/cddl/osnet/dev/cyclic/i386/cyclic_machdep.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtmalloc/dtmalloc.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/dtrace_anon.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/dtrace_cddl.h
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/dtrace_clone.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/dtrace_debug.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/dtrace_hacks.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/dtrace_ioctl.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/dtrace_load.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/dtrace_modevent.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/dtrace_sysctl.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/dtrace_test.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/dtrace_unload.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/dtrace_vtime.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/amd64/dis_tables.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/amd64/dis_tables.h
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/amd64/dtrace_asm.S
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/amd64/dtrace_isa.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/amd64/dtrace_subr.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/amd64/instr_size.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/i386/dis_tables.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/i386/dis_tables.h
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/i386/dtrace_asm.S
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/i386/dtrace_isa.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/i386/dtrace_subr.c
U src/external/cddl/osnet/dev/dtrace/i386/instr_size.c
U src/external/cddl/osnet/dev/fbt/fbt.c
U src/external/cddl/osnet/dev/lockstat/lockstat.c
U src/external/cddl/osnet/dev/profile/profile.c
U src/external/cddl/osnet/dev/sdt/sdt.c
U src/external/cddl/osnet/dev/systrace/systrace.c
U src/external/cddl/osnet/dist/cmd/dtrace/dtrace.1
U src/external/cddl/osnet/dist/cmd/dtrace/dtrace.c
U src/external/cddl/osnet/dist/common/ctf/ctf_create.c
U src/external/cddl/osnet/dist/common/ctf/ctf_decl.c
U src/external/cddl/osnet/dist/common/ctf/ctf_error.c
U src/external/cddl/osnet/dist/common/ctf/ctf_hash.c
U src/external/cddl/osnet/dist/common/ctf/ctf_impl.h
U src/external/cddl/osnet/dist/common/ctf/ctf_labels.c
U src/external/cddl/osnet/dist/common/ctf/ctf_lookup.c
U src/external/cddl/osnet/dist/common/ctf/ctf_open.c
U src/external/cddl/osnet/dist/common/ctf/ctf_types.c
U src/external/cddl/osnet/dist/common/ctf/ctf_util.c
U src/external/cddl/osnet/dist/head/nlist.h
U src/external/cddl/osnet/dist/head/note.h
U src/external/cddl/osnet/dist/head/storclass.h
U src/external/cddl/osnet/dist/head/syms.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libctf/common/ctf_lib.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libctf/common/ctf_subr.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libctf/common/libctf.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/drti.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_aggregate.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_as.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_as.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_buf.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_buf.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_cc.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_cg.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_consume.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_decl.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_decl.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_dis.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_dof.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_dof.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_error.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_errtags.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_grammar.y
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_handle.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_ident.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_ident.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_impl.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_inttab.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_inttab.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_lex.l
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_link.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_list.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_list.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_map.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_module.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_module.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_open.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_options.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_parser.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_parser.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_pcb.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_pcb.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_pid.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_pid.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_pragma.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_printf.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_printf.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_proc.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_proc.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_program.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_program.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_provider.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_provider.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_regset.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_regset.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_string.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_string.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_strtab.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_strtab.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_subr.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_work.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_xlator.c
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dt_xlator.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/dtrace.h
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/mkerrtags.sh
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libdtrace/common/mknames.sh
U src/external/cddl/osnet/dist/lib/libgen/common/gmatch.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/common/ctf_headers.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/common/list.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/common/list.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/common/memory.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/common/memory.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/common/symbol.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/common/symbol.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/common/utils.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/common/utils.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/alist.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/alist.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/barrier.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/barrier.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/compare.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/ctf.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/ctfconvert.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/ctfmerge.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/ctfmerge.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/ctftools.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/dwarf.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/fifo.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/fifo.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/fixup_tdescs.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/hash.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/hash.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/iidesc.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/input.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/merge.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/output.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/st_parse.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/stabs.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/stack.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/stack.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/strtab.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/strtab.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/tdata.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/traverse.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/traverse.h
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/cvt/util.c
U src/external/cddl/osnet/dist/tools/ctf/dump/dump.c
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/ctf/ctf_mod.c
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/ctf/ctf_subr.c
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/dtrace/dtrace.c
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/dtrace/fasttrap.c
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/dtrace/lockstat.c
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/dtrace/profile.c
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/dtrace/sdt_subr.c
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/dtrace/systrace.c
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/sys/cmn_err.h
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/sys/cpupart.h
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/sys/cpuvar.h
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/sys/ctf.h
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/sys/ctf_api.h
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/sys/dtrace.h
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/sys/dtrace_impl.h
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/sys/fasttrap.h
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/common/sys/processor.h
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/intel/sys/fasttrap_isa.h
U src/external/cddl/osnet/dist/uts/sparc/sys/fasttrap_isa.h
P src/external/cddl/osnet/include/alloca.h
U src/external/cddl/osnet/include/assert.h
P src/external/cddl/osnet/include/devid.h
U src/external/cddl/osnet/include/dtrace.h
P src/external/cddl/osnet/include/fcntl.h
P src/external/cddl/osnet/include/fsshare.h
P src/external/cddl/osnet/include/libintl.h
U src/external/cddl/osnet/include/libproc.h
U src/external/cddl/osnet/include/libshare.h
P src/external/cddl/osnet/include/mnttab.h
P src/external/cddl/osnet/include/priv.h
P src/external/cddl/osnet/include/solaris.h
P src/external/cddl/osnet/include/stdio.h
P src/external/cddl/osnet/include/stdlib.h
P src/external/cddl/osnet/include/strings.h
P src/external/cddl/osnet/include/unistd.h
P src/external/cddl/osnet/include/zone.h
P src/external/cddl/osnet/lib/Makefile
P src/external/cddl/osnet/lib/Makefile.inc
U src/external/cddl/osnet/lib/drti/Makefile
P src/external/cddl/osnet/lib/libavl/Makefile
U src/external/cddl/osnet/lib/libctf/Makefile
U src/external/cddl/osnet/lib/libctf/shlib_version
U src/external/cddl/osnet/lib/libdtrace/Makefile
U src/external/cddl/osnet/lib/libdtrace/errno.d
U src/external/cddl/osnet/lib/libdtrace/net.d
U src/external/cddl/osnet/lib/libdtrace/nfs.d
U src/external/cddl/osnet/lib/libdtrace/psinfo.d
U src/external/cddl/osnet/lib/libdtrace/sched.d
U src/external/cddl/osnet/lib/libdtrace/shlib_version
U src/external/cddl/osnet/lib/libdtrace/signal.d
U src/external/cddl/osnet/lib/libdtrace/unistd.d
P src/external/cddl/osnet/lib/libnvpair/Makefile
P src/external/cddl/osnet/lib/libumem/Makefile
P src/external/cddl/osnet/lib/libuutil/Makefile
P src/external/cddl/osnet/lib/libzfs/Makefile
P src/external/cddl/osnet/lib/libzpool/Makefile
U src/external/cddl/osnet/sys/elf.h
P src/external/cddl/osnet/sys/machine/endian.h
U src/external/cddl/osnet/sys/sys/acl.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/atomic.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/bitmap.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/byteorder.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/cmn_err.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/cpupart.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/cpuvar.h
U src/external/cddl/osnet/sys/sys/cpuvar_defs.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/cred.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/cyclic.h
U src/external/cddl/osnet/sys/sys/cyclic_impl.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/debug.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/dirent.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/dkio.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/dnlc.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/elf.h
U src/external/cddl/osnet/sys/sys/feature_tests.h
U src/external/cddl/osnet/sys/sys/file.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/idmap.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/kcondvar.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/kidmap.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/kmem.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/kobj.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/kstat.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/lock.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/misc.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/mman.h
U src/external/cddl/osnet/sys/sys/mntent.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/mnttab.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/modctl.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/mount.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/mutex.h
U src/external/cddl/osnet/sys/sys/mutex_impl.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/objfs.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/param.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/pathname.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/pcpu.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/policy.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/proc.h
cvs update: src/external/cddl/osnet/sys/sys/processor.h is no longer in the 
repository
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/random.h
U src/external/cddl/osnet/sys/sys/refstr.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/rwlock.h
U src/external/cddl/osnet/sys/sys/rwlock_impl.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/sdt.h
U src/external/cddl/osnet/sys/sys/sema.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/sid.h
U src/external/cddl/osnet/sys/sys/sig.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/stat.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/string.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/sunddi.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/sysmacros.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/systm.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/time.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/types.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/uio.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/varargs.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/vfs.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/vnode.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/zone.h
P src/external/cddl/osnet/sys/sys/acl/acl_common.h
P src/external/cddl/osnet/usr.bin/Makefile
U src/external/cddl/osnet/usr.bin/ctfconvert/Makefile
U src/external/cddl/osnet/usr.bin/ctfdump/Makefile
U src/external/cddl/osnet/usr.bin/ctfmerge/Makefile
P src/external/cddl/osnet/usr.sbin/Makefile
U src/external/cddl/osnet/usr.sbin/dtrace/Makefile
P src/lib/libcurses/curses_line.3
P src/sbin/bioctl/bioctl.c
P src/sbin/gpt/gpt.c
P src/share/mk/bsd.own.mk
P src/sys/arch/i386/i386/trap.c
P src/sys/arch/i386/i386/vector.S
P src/sys/arch/sparc64/include/ctlreg.h
P src/sys/arch/sparc64/include/sparc64.h
P src/sys/arch/sparc64/sparc64/ipifuncs.c
P src/sys/arch/sparc64/sparc64/ofw_machdep.c
P src/sys/dev/usb/ucom.c
P src/sys/kern/kern_lwp.c
P src/sys/kern/kern_proc.c
P src/sys/kern/kern_synch.c
P src/sys/rump/dev/lib/libugenhc/ugenhc.c
U src/sys/sys/dtrace_bsd.h
P src/sys/sys/lwp.h
P src/sys/sys/proc.h
P src/sys/uvm/uvm_map.c
P src/tools/host-mkdep/host-mkdep.in
P src/tools/mandoc/Makefile
P src/tools/tic/Makefile
P src/usr.bin/tic/tic.c

Updating xsrc tree:


Killing core files:

Running the SUP scanner:
SUP Scan for current starting at Sun Feb 21 03:03:59 2010
SUP Scan for current completed at Sun Feb 21 03:04:11 2010
SUP Scan for mirror starting at Sun Feb 21 03:04:11 2010
SUP Scan for mirror completed at Sun Feb 21 03:06:38 2010
Updating file list:
-rw-rw-r--  1 srcmastr  netbsd  39128381 Feb 21 03:09 ls-lRA.gz


Home | Main Index | Thread Index | Old Index