Current-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

anyone else having trouble compiling libc in i386-current?#   compile  libc/fixunsdfdi.ln
CC=/usr/src/obj.i386/tooldir.NetBSD-4.99.72-i386/bin/i386--netbsdelf-gcc 
/usr/src/obj.i386/tooldir.NetBSD-4.99.72-i386/bin/i386--netbsdelf-lint 
-chapbxzFS -w -X 272 -d /usr/src/obj.i386/destdir.i386/usr/include  -D_LIBC 
-DLIBC_SCCS -DSYSLIBC_SCCS -D_REENTRANT -DHESIOD -DINET6 -DNLS -DYP 
-I/usr/src/lib/libc/include -I/usr/src/lib/libc -I/usr/src/sys 
-I/usr/src/lib/libc/compat/stdlib -I/usr/src/lib/libc/compat/../stdlib 
-I/usr/src/lib/libc/../../common/lib/libc/quad 
-I/usr/src/lib/libc/../../common/lib/libc/string 
-I/usr/src/lib/libc/../../common/lib/libc/arch/i386/string 
-D__DBINTERFACE_PRIVATE -DI18NMODULE_MAJOR=4 -DCITRUS 
-I/usr/src/libexec/ld.elf_so -I/usr/src/lib/libc/dlfcn 
-I/usr/src/lib/libc/gdtoa -DNO_FENV_H -I/usr/src/lib/libc/arch/i386/gdtoa 
-DCITRUS_ICONV -DWITH_RUNE -I/usr/src/lib/libc -DPOSIX_MISTAKE -DCOMPAT__RES 
-DUSE_POLL -DPORTMAP -DWIDE_DOUBLE -DALL_STATE -DUSG_COMPAT -D_FORTIFY_SOURCE=2 
   -i /usr/src/lib/libc/quad/fixunsdfdi.c
/usr/src/lib/libc/quad/fixunsdfdi.c(64): warning: integer constant out of range 
[252]
/usr/src/lib/libc/quad/fixunsdfdi.c(70): warning: integer constant out of range 
[252]


--
Hisashi T Fujinaka - htodd%twofifty.com@localhost
BSEE(6/86) + BSChem(3/95) + BAEnglish(8/95) + MSCS(8/03) + $2.50 = latte


Home | Main Index | Thread Index | Old Index