tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/py-pluggy/Makefile
P pkgsrc/devel/py-pluggy/PLIST
U pkgsrc/devel/py-pluggy/distinfo
P pkgsrc/devel/py-test4/Makefile
U pkgsrc/devel/py-test4/distinfo
U pkgsrc/devel/py27-pluggy/DESCR
U pkgsrc/devel/py27-pluggy/Makefile
U pkgsrc/devel/py27-pluggy/PLIST
U pkgsrc/devel/py27-pluggy/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2022
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/oculante/Makefile
P pkgsrc/graphics/oculante/cargo-depends.mk
P pkgsrc/graphics/oculante/distinfo
P pkgsrc/lang/py-python-language-server/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby/rubyversion.mk
P pkgsrc/mail/Makefile
U pkgsrc/mail/p5-Email-Outlook-Message/DESCR
U pkgsrc/mail/p5-Email-Outlook-Message/Makefile
U pkgsrc/mail/p5-Email-Outlook-Message/distinfo
P pkgsrc/math/herisvm/Makefile
P pkgsrc/math/openfst/Makefile
P pkgsrc/misc/ec2-ami-tools/Makefile
P pkgsrc/misc/howm/Makefile
P pkgsrc/multimedia/t-rec/Makefile
P pkgsrc/net/py-lexicon/Makefile
U pkgsrc/net/py-lexicon/distinfo
P pkgsrc/sysutils/dmidecode/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dmidecode/distinfo
P pkgsrc/sysutils/dmidecode/patches/patch-dmidecode.c
P pkgsrc/sysutils/munin-node/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Unburden-Home-Dir/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-stack-data/Makefile
U pkgsrc/sysutils/py-stack-data/distinfo
P pkgsrc/textproc/py-black/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-black/PLIST
U pkgsrc/textproc/py-black/distinfo
P pkgsrc/wm/shod/Makefile
U pkgsrc/wm/shod/distinfo
P pkgsrc/www/clearsilver/Makefile
P pkgsrc/www/w3m/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2022Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2022Q3):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index