tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/Makefile
cvs update: `pkgsrc/README' is no longer in the repository
U pkgsrc/README.md
U pkgsrc/_NetBSD-pkgdb
P pkgsrc/pkglocate
P pkgsrc/archivers/Makefile
P pkgsrc/archivers/9e/Makefile
P pkgsrc/archivers/9e/distinfo
U pkgsrc/archivers/9e/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/archivers/9e/patches/patch-ab
U pkgsrc/archivers/R-zip/DESCR
U pkgsrc/archivers/R-zip/Makefile
U pkgsrc/archivers/R-zip/distinfo
P pkgsrc/archivers/advancecomp/Makefile
P pkgsrc/archivers/advancecomp/distinfo
P pkgsrc/archivers/advancecomp/patches/patch-aa
U pkgsrc/archivers/advancecomp/patches/patch-libdeflate_compiler__gcc.h
P pkgsrc/archivers/afio/DESCR
P pkgsrc/archivers/afio/Makefile
U pkgsrc/archivers/afio/distinfo
P pkgsrc/archivers/afio/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/afio/patches/patch-ab
P pkgsrc/archivers/afio/patches/patch-ac
P pkgsrc/archivers/arc/Makefile
P pkgsrc/archivers/arc/distinfo
P pkgsrc/archivers/arc/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/arc/patches/patch-ad
P pkgsrc/archivers/archangel/Makefile
P pkgsrc/archivers/archangel/distinfo
P pkgsrc/archivers/archangel/patches/patch-ac
U pkgsrc/archivers/archangel/patches/patch-aclocal.m4
P pkgsrc/archivers/archangel/patches/patch-ad
P pkgsrc/archivers/arj/Makefile
P pkgsrc/archivers/arj/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-ag' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-arj__user.c
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-arjdata.c
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-arjdisp.c
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-arjsfx.c
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-decode.c
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-environ.c
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-exe__sear.c
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-fardata.c
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-gnu_config.h.in
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-gnu_configure.in
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-gnu_makefile.in
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-integr.c
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-msgbind.c
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-register.c
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-resource_resource.txt
U pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-uxspec.c
U pkgsrc/archivers/ark/DESCR
U pkgsrc/archivers/ark/Makefile
U pkgsrc/archivers/ark/PLIST
U pkgsrc/archivers/ark/distinfo
U pkgsrc/archivers/arqiver/DESCR
U pkgsrc/archivers/arqiver/Makefile
U pkgsrc/archivers/arqiver/PLIST
U pkgsrc/archivers/arqiver/distinfo
U pkgsrc/archivers/atool/DESCR
U pkgsrc/archivers/atool/Makefile
U pkgsrc/archivers/atool/PLIST
U pkgsrc/archivers/atool/distinfo
U pkgsrc/archivers/atool/patches/patch-configure
P pkgsrc/archivers/bicom/Makefile
P pkgsrc/archivers/bicom/distinfo
U pkgsrc/archivers/bicom/patches/patch-bialib_sufftree.h
U pkgsrc/archivers/bmap-tools/DESCR
U pkgsrc/archivers/bmap-tools/Makefile
U pkgsrc/archivers/bmap-tools/PLIST
U pkgsrc/archivers/bmap-tools/distinfo
U pkgsrc/archivers/brotli/DESCR
U pkgsrc/archivers/brotli/Makefile
U pkgsrc/archivers/brotli/PLIST
U pkgsrc/archivers/brotli/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/brotli/distinfo
U pkgsrc/archivers/brotli/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/archivers/brotli/patches/patch-scripts_libbrotlicommon.pc.in
U pkgsrc/archivers/brotli/patches/patch-scripts_libbrotlidec.pc.in
U pkgsrc/archivers/brotli/patches/patch-scripts_libbrotlienc.pc.in
P pkgsrc/archivers/bsdtar/Makefile
P pkgsrc/archivers/bunzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/bunzip/distinfo
P pkgsrc/archivers/bunzip/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/bzip2/Makefile
P pkgsrc/archivers/bzip2/PLIST
P pkgsrc/archivers/bzip2/builtin.mk
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/CHANGES
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/LICENSE
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/Makefile
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/README
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/blocksort.c
U pkgsrc/archivers/bzip2/files/bzdiff
U pkgsrc/archivers/bzip2/files/bzdiff.1
U pkgsrc/archivers/bzip2/files/bzgrep
U pkgsrc/archivers/bzip2/files/bzgrep.1
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/bzip2.1
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/bzip2.c
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/bzip2recover.c
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/bzlib.c
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/bzlib.h
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/bzlib_private.h
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/compress.c
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/crctable.c
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/decompress.c
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/huffman.c
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/randtable.c
P pkgsrc/archivers/cabextract/Makefile
U pkgsrc/archivers/cabextract/distinfo
P pkgsrc/archivers/dact/Makefile
P pkgsrc/archivers/dact/distinfo
P pkgsrc/archivers/dar/Makefile
P pkgsrc/archivers/dar/PLIST
U pkgsrc/archivers/dar/distinfo
P pkgsrc/archivers/dar/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/dar/patches/patch-ab
P pkgsrc/archivers/dar/patches/patch-ac
P pkgsrc/archivers/dar/patches/patch-ad
P pkgsrc/archivers/dar/patches/patch-ae
P pkgsrc/archivers/dar/patches/patch-af
cvs update: `pkgsrc/archivers/dar/patches/patch-ag' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/dar/patches/patch-src_libdar_mask__list.hpp
U pkgsrc/archivers/dar/patches/patch-src_libdar_secu__string.hpp
U pkgsrc/archivers/engrampa/DESCR
U pkgsrc/archivers/engrampa/Makefile
U pkgsrc/archivers/engrampa/PLIST
U pkgsrc/archivers/engrampa/distinfo
U pkgsrc/archivers/engrampa/patches/patch-src_fr-command-ar.c
U pkgsrc/archivers/engrampa/patches/patch-src_fr-command-dpkg.c
U pkgsrc/archivers/engrampa/patches/patch-src_fr-command-lrzip.c
U pkgsrc/archivers/engrampa/patches/patch-src_fr-command-unarchiver.c
P pkgsrc/archivers/fastjar/Makefile
P pkgsrc/archivers/fastjar/PLIST
U pkgsrc/archivers/fastjar/distinfo
P pkgsrc/archivers/fastjar/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/fastjar/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/archivers/fastjar/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/fastjar/patches/patch-ad
P pkgsrc/archivers/fcrackzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/fcrackzip/distinfo
U pkgsrc/archivers/file-roller/DESCR
P pkgsrc/archivers/file-roller/Makefile
P pkgsrc/archivers/file-roller/PLIST
U pkgsrc/archivers/file-roller/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/file-roller/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/file-roller/patches/patch-unzip' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/freeze/Makefile
P pkgsrc/archivers/freeze/distinfo
P pkgsrc/archivers/gcpio/Makefile
P pkgsrc/archivers/gcpio/PLIST
U pkgsrc/archivers/gcpio/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/gcpio/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gcpio/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gcpio/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gcpio/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gcpio/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gcpio/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gcpio/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gcpio/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gcpio/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gcpio/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gcpio/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gcpio/patches/patch-ap' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/gnome-autoar/DESCR
U pkgsrc/archivers/gnome-autoar/Makefile
U pkgsrc/archivers/gnome-autoar/PLIST
U pkgsrc/archivers/gnome-autoar/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/gnome-autoar/distinfo
P pkgsrc/archivers/gsharutils/Makefile
P pkgsrc/archivers/gsharutils/PLIST
U pkgsrc/archivers/gsharutils/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-ak' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-libopts_libopts.c
U pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-src_shar-opts.c
U pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-src_unshar-opts.c
U pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-src_uudecode-opts.c
U pkgsrc/archivers/gsharutils/patches/patch-src_uuencode-opts.c
P pkgsrc/archivers/gtar/Makefile
U pkgsrc/archivers/gtar/Makefile.common
P pkgsrc/archivers/gtar-base/Makefile
P pkgsrc/archivers/gtar-base/PLIST
U pkgsrc/archivers/gtar-base/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/gtar-base/files/gtar.1' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/gtar-base/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/archivers/gtar-base/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gtar-base/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gtar-base/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gtar-base/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gtar-base/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gtar-base/patches/patch-ai' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/gtar-base/patches/patch-gnu_readlinkat.c
U pkgsrc/archivers/gtar-base/patches/patch-lib_xattr-at.c
U pkgsrc/archivers/gtar-base/patches/patch-src_system.c
P pkgsrc/archivers/gtar-info/Makefile
cvs update: `pkgsrc/archivers/gtar-info/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/gzip/Makefile
U pkgsrc/archivers/gzip/distinfo
P pkgsrc/archivers/gzip/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/gzip/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/archivers/gzip/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gzip/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gzip/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gzip/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gzip/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/gzip/patches/patch-ah' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/gzip/patches/patch-lib_fflush.c
P pkgsrc/archivers/gzrecover/Makefile
U pkgsrc/archivers/gzrecover/distinfo
P pkgsrc/archivers/ha/Makefile
P pkgsrc/archivers/ha/distinfo
P pkgsrc/archivers/ha/patches/patch-ab
P pkgsrc/archivers/ha/patches/patch-ac
U pkgsrc/archivers/ha/patches/patch-c_makefile
U pkgsrc/archivers/ha/patches/patch-nix_machine.h
U pkgsrc/archivers/ha/patches/patch-nix_makefile
U pkgsrc/archivers/heirloom-tar/DESCR
U pkgsrc/archivers/heirloom-tar/Makefile
U pkgsrc/archivers/heirloom-tar/PLIST
P pkgsrc/archivers/hpack/Makefile
P pkgsrc/archivers/hpack/distinfo
P pkgsrc/archivers/hpack/patches/patch-aa
U pkgsrc/archivers/hs-tar/DESCR
U pkgsrc/archivers/hs-tar/Makefile
U pkgsrc/archivers/hs-tar/PLIST
U pkgsrc/archivers/hs-tar/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/hs-tar/distinfo
U pkgsrc/archivers/hs-tar/patches/patch-tar.cabal
U pkgsrc/archivers/hs-zip-archive/DESCR
U pkgsrc/archivers/hs-zip-archive/Makefile
U pkgsrc/archivers/hs-zip-archive/PLIST
U pkgsrc/archivers/hs-zip-archive/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/hs-zip-archive/distinfo
U pkgsrc/archivers/hs-zlib/DESCR
U pkgsrc/archivers/hs-zlib/Makefile
U pkgsrc/archivers/hs-zlib/PLIST
U pkgsrc/archivers/hs-zlib/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/hs-zlib/distinfo
U pkgsrc/archivers/innoextract/DESCR
U pkgsrc/archivers/innoextract/Makefile
U pkgsrc/archivers/innoextract/PLIST
U pkgsrc/archivers/innoextract/distinfo
P pkgsrc/archivers/jamjar/Makefile
P pkgsrc/archivers/jamjar/distinfo
U pkgsrc/archivers/karchive/DESCR
U pkgsrc/archivers/karchive/Makefile
U pkgsrc/archivers/karchive/PLIST
U pkgsrc/archivers/karchive/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/karchive/distinfo
P pkgsrc/archivers/lbrate/Makefile
P pkgsrc/archivers/lbrate/distinfo
P pkgsrc/archivers/lbrate/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/lcab/Makefile
P pkgsrc/archivers/lcab/distinfo
P pkgsrc/archivers/lha/DESCR
P pkgsrc/archivers/lha/Makefile
U pkgsrc/archivers/lha/PLIST
U pkgsrc/archivers/lha/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/lha/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/lha/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/lha/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/lha/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/lha/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/lha/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/lha/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/lha/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/lha/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/lha/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/lha/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/lha/patches/patch-al' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/lhasa/DESCR
U pkgsrc/archivers/lhasa/Makefile
U pkgsrc/archivers/lhasa/PLIST
U pkgsrc/archivers/lhasa/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/lhasa/distinfo
U pkgsrc/archivers/lhasa/patches/patch-lib_lha__file__header.c
U pkgsrc/archivers/libaec/DESCR
U pkgsrc/archivers/libaec/Makefile
U pkgsrc/archivers/libaec/PLIST
U pkgsrc/archivers/libaec/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/libaec/distinfo
P pkgsrc/archivers/libarchive/Makefile
U pkgsrc/archivers/libarchive/Makefile.common
P pkgsrc/archivers/libarchive/PLIST
P pkgsrc/archivers/libarchive/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/libarchive/builtin.mk
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/CMakeLists.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/COPYING
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/INSTALL
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/Makefile.am
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/Makefile.in
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/NEWS
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/README' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/README.md
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/aclocal.m4
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.h.in
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/configure
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/configure.ac
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/version' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autogen.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/bump-version.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/clean.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/version
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/ax_append_compile_flags.m4
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/ax_append_flag.m4
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/ax_check_compile_flag.m4
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/ax_require_defined.m4
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/check_stdcall_func.m4
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/compile
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/config.guess
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/config.rpath
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/config.sub
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/depcomp
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/iconv.m4
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/install-sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/la_uid_t.m4
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/lib-ld.m4
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/lib-link.m4
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/lib-prefix.m4
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/ltmain.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/missing
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/test-driver
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/CheckFileOffsetBits.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/CheckFileOffsetBits.cmake
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/CheckFuncs.cmake
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/CheckFuncs_stub.c.in
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/CheckHeaderDirent.cmake
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/CheckTypeExists.cmake
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/CreatePkgConfigFile.cmake
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/FindLibGCC.cmake
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/FindMbedTLS.cmake
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/FindNettle.cmake
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/FindPCREPOSIX.cmake
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/LibarchiveCodeCoverage.cmake
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/config.h.in
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/pkgconfig/libarchive.pc.in
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/CMakeLists.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/bsdcat.1
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/bsdcat.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/bsdcat.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/bsdcat_platform.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/cmdline.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/CMakeLists.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/list.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_0.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_empty.gz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_empty.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_empty.xz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_empty.zst.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_empty_gz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_empty_lz4.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_empty_xz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_empty_zstd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_error.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_error_mixed.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand.bz2.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand.gz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand.plain.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand.xz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand.zst.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand_Z.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand_bz2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand_gz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand_lz4.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand_mixed.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand_plain.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand_xz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_expand_zstd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_help.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_stdin.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cat/test/test_version.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/compile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/config.guess' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/config.sub' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/depcomp' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/install-sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/ltmain.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/missing' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/ylwrap' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/README
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/archivetest.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/libarchive.1aix53.spec
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/libarchive.spec
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/libarchive_autodetect-st_lib_archive.m4
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/untar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/android/Android.mk
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/android/config/android.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/android/config/linux_host.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/android/config/windows_host.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/android/include/Bcrypt.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/android/include/Windows.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/android/include/android_lf.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/psota-benchmark/results.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/psota-benchmark/tcp.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/shar/shar.1
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/shar/shar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/shar/tree.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/shar/tree.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/shar/tree_config.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/CMakeLists.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/bsdcpio.1
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/cmdline.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/config_freebsd.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/cpio.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/cpio.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/cpio_platform.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/cpio_windows.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/cpio_windows.h
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/err.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/match.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/matching.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/matching.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/pathmatch.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/pathmatch.h' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/CMakeLists.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/list.h
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/main.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_0.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_basic.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_cmdline.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract.cpio.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract.cpio.bz2.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract.cpio.grz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract.cpio.gz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract.cpio.lrz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract.cpio.lz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract.cpio.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract.cpio.lzma.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract.cpio.lzo.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract.cpio.xz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract.cpio.zst.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract_cpio_Z.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract_cpio_bz2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract_cpio_grz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract_cpio_gz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract_cpio_lrz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract_cpio_lz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract_cpio_lz4.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract_cpio_lzma.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract_cpio_lzo.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract_cpio_xz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_extract_cpio_zstd.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_format_newc.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref.bin' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref.bin.uu
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref.crc' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref.crc.uu
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref.newc' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref.newc.uu
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref.ustar' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref.ustar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref_nosym.bin.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref_nosym.crc.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref_nosym.newc.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref_nosym.ustar.uu
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_help.c' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_missing_file.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_0.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_B.c' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_B_upper.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_C_upper.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_J_upper.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_L.c' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_L_upper.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_Z_upper.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_a.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_b64encode.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_c.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_d.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_ell.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_f.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_f.cpio.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_grzip.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_help.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_l.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_lrzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_lz4.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_lzma.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_lzop.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_m.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_m.cpio' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_m.cpio.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_passphrase.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_passphrase.zip.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_t.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_t.cpio' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_t.cpio.uu
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_t.stdout' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_t.stdout.uu
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_tv.stdout' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_tv.stdout.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_u.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_uuencode.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_version.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_xz.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_y.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_z.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_option_zstd.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_owner_parse.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_passthrough_dotdot.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_passthrough_reverse.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_pathmatch.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_version.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_write_odc.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/mdoc2man.awk
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/mdoc2wiki.awk
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/update.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/.ignore_me
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/Makefile
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_entry.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_entry_acl.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_entry_linkify.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_entry_misc.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_entry_paths.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_entry_perms.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_entry_stat.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_entry_time.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read_add_passphrase.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read_data.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read_disk.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read_extract.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read_filter.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read_format.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read_free.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read_header.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read_new.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read_open.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read_set_options.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_util.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_blocksize.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_data.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_disk.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_filter.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_finish_entry.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_format.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_free.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_header.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_new.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_open.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_set_options.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_set_passphrase.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/bsdcpio.1.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/bsdtar.1.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/cpio.5.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/libarchive-formats.5.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/libarchive.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/libarchive_changes.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/libarchive_internals.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/mtree.5.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/tar.5.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/.ignore_me
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/Makefile
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_entry.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_entry_acl.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_entry_linkify.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_entry_misc.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_entry_paths.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_entry_perms.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_entry_stat.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_entry_time.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_read.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_read_add_passphrase.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_read_data.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_read_disk.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_read_extract.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_read_filter.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_read_format.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_read_free.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_read_header.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_read_new.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_read_open.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_read_set_options.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_util.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_write.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_write_blocksize.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_write_data.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_write_disk.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_write_filter.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_write_finish_entry.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_write_format.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_write_free.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_write_header.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_write_new.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_write_open.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_write_set_options.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_write_set_passphrase.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/bsdcpio.1
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/bsdtar.1
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/cpio.5
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/libarchive-formats.5
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/libarchive.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/libarchive_changes.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/libarchive_internals.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/mtree.5
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/tar.5
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/.ignore_me
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/Makefile
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_entry.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_entry_acl.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_entry_linkify.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_entry_misc.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_entry_paths.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_entry_perms.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_entry_stat.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_entry_time.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read_add_passphrase.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read_data.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read_disk.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read_extract.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read_filter.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read_format.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read_free.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read_header.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read_new.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read_open.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read_set_options.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_util.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_blocksize.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_data.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_disk.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_filter.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_finish_entry.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_format.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_free.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_header.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_new.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_open.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_set_options.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_set_passphrase.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/bsdcpio.1.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/bsdtar.1.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/cpio.5.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/libarchive-formats.5.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/libarchive.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/libarchive_changes.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/libarchive_internals.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/mtree.5.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/tar.5.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/.ignore_me
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/Makefile
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_entry.3' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_entry.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_entry_acl.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_entry_linkify.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_entry_misc.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_entry_paths.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_entry_perms.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_entry_stat.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_entry_time.3.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read.3' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read_add_passphrase.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read_data.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read_disk.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read_extract.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read_filter.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read_format.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read_free.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read_header.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read_new.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read_open.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read_set_options.3.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_util.3' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_util.3.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write.3' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_blocksize.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_data.3.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_disk.3' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_disk.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_filter.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_finish_entry.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_format.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_free.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_header.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_new.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_open.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_set_options.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_set_passphrase.3.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/bsdcpio.1' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/bsdcpio.1.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/bsdtar.1' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/bsdtar.1.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/cpio.5' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/cpio.5.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/libarchive-formats.5' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/libarchive-formats.5.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/libarchive.3' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/libarchive.3.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/libarchive_changes.3.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/libarchive_internals.3' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/libarchive_internals.3.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/mtree.5' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/mtree.5.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/tar.5' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/tar.5.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/.ignore_me
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/Makefile
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveEntry3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveEntryAcl3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveEntryLinkify3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveEntryMisc3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveEntryPaths3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveEntryPerms3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveEntryStat3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveEntryTime3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveRead3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveReadAddPassphrase3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveReadData3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveReadDisk3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveReadExtract3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveReadFilter3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveReadFormat3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveReadFree3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveReadHeader3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveReadNew3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveReadOpen3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveReadSetOptions3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveUtil3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveWrite3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveWriteBlocksize3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveWriteData3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveWriteDisk3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveWriteFilter3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveWriteFinishEntry3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveWriteFormat3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveWriteFree3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveWriteHeader3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveWriteNew3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveWriteOpen3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveWriteSetOptions3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveWriteSetPassphrase3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageBsdcpio1.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageBsdtar1.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageCpio5.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageLibarchive3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageLibarchiveChanges3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageLibarchiveFormats5.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageLibarchiveInternals3.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageMtree5.wiki
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageTar5.wiki
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/tarfilter.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/untar.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/minitar/Makefile' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/minitar/README
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/minitar/minitar.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/minitar/tree.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/minitar/tree.h' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/CMakeLists.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_acl.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_acl_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_blake2.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_blake2_impl.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_blake2s_ref.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_blake2sp_ref.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_check_magic.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_cmdline.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_cmdline_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_crc32.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_cryptor.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_cryptor_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_digest.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_digest_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_disk_acl_darwin.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_disk_acl_freebsd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_disk_acl_linux.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_disk_acl_sunos.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_endian.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_acl.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_copy_bhfi.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_copy_stat.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_link_resolver.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_linkify.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_locale.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_misc.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_paths.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_perms.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_sparse.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_stat.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_stat.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_strmode.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_time.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_xattr.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_getdate.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_getdate.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_hmac.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_hmac_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_match.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_openssl_evp_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_openssl_hmac_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_options.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_options_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_pack_dev.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_pack_dev.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_pathmatch.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_pathmatch.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_platform.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_platform_acl.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_platform_xattr.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_ppmd7.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_ppmd7_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_ppmd8.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_ppmd8_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_ppmd_private.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_random.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_random_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_rb.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_rb.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_add_passphrase.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_add_passphrase.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_append_filter.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_data.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_data_into_fd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_disk.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_disk_entry_from_file.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_disk_posix.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_disk_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_disk_set_standard_lookup.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_disk_windows.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_extract.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_extract.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_extract2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_filter.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_format.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_free.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_header.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_new.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_open.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_open_fd.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_open_file.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_open_filename.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_open_memory.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_set_format.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_set_options.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_set_options.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_all.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_bzip2.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_compress.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_gzip.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_none.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_program.c' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_all.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_bzip2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_compress.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_grzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_gzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_lrzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_lz4.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_lzop.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_none.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_program.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_rpm.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_uu.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_xz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_filter_zstd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_7zip.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_all.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_ar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_by_code.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_cab.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_cpio.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_empty.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_iso9660.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_lha.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_mtree.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_rar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_rar5.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_raw.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_tar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_warc.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_xar.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_zip.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_string.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_string.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_string_composition.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_string_sprintf.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_util.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_util.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_version_details.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_virtual.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_windows.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_windows.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_b64encode.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_by_name.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_bzip2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_compress.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_grzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_gzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_lrzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_lz4.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_lzop.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_none.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_program.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_uuencode.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_xz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_add_filter_zstd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_blocksize.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_data.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk.3
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk.c' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk_posix.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk_private.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk_set_standard_lookup.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk_windows.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_filter.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_finish_entry.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_format.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_free.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_header.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_new.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_open.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_open_fd.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_open_file.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_open_filename.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_open_memory.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_private.h
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_compression_bzip2.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_compression_compress.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_compression_gzip.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_compression_none.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_compression_program.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_7zip.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_ar.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_by_name.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_cpio.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_cpio_newc.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_filter_by_ext.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_gnutar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_iso9660.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_mtree.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_pax.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_raw.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_shar.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_ustar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_v7tar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_warc.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_xar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_zip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_options.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_options.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_passphrase.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_passphrase.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_xxhash.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/config_freebsd.h
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/config_windows.h' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/cpio.5
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/filter_fork.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/filter_fork.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/filter_fork_posix.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/filter_fork_windows.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/libarchive-formats.5
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/libarchive.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/libarchive_changes.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/libarchive_internals.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/mtree.5
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/tar.5
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/xxhash.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/CMakeLists.txt
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/README
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/list.h
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/main.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/read_open_memory.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test.h
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_acl_basic.c' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_acl_nfs4.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_acl_pax.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_acl_pax_nfs4.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_acl_pax_posix1e.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_acl_platform_nfs4.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_acl_platform_posix1e.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_acl_posix1e.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_acl_text.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_api_feature.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_clear_error.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_cmdline.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_digest.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_getdate.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_match_owner.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_match_path.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_match_time.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_pathmatch.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_read_add_passphrase.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_read_close_twice.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_read_close_twice_open_fd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_read_close_twice_open_filename.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_read_multiple_data_objects.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_read_next_header_empty.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_read_next_header_raw.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_read_open2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_read_set_filter_option.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_read_set_format_option.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_read_set_option.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_read_set_options.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_read_support.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_set_error.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_string.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_string_conversion.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_string_conversion.txt.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_write_add_filter_by_name.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_write_set_filter_option.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_write_set_format_by_name.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_write_set_format_filter_by_ext.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_write_set_format_option.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_write_set_option.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_write_set_options.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_write_set_passphrase.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_bad_fd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_bzip2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_bzip2_1.tbz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_bzip2_2.tbz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_cpio.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_cpio_1.cpio.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_gtar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_gtar_1.tar.uu
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_gtar_1.tgz.uu' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_gtar_2.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_gzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_gzip_1.tgz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_gzip_2.tgz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lz4.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lz4_1.tar.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lz4_2.tar.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lz4_3.tar.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lz4_B4.tar.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lz4_B4BD.tar.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lz4_B4BDBX.tar.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lz4_B5.tar.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lz4_B5BD.tar.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lz4_B6.tar.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lz4_B6BD.tar.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lz4_B7.tar.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lz4_B7BD.tar.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lzip_1.tlz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lzip_2.tlz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lzma.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lzma_1.tlz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lzma_2.tlz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lzma_3.tlz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lzop.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lzop_1.tar.lzo.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lzop_2.tar.lzo.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_lzop_3.tar.lzo.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_mac-1.tar.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_mac-2.tar.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_mac.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_perl_archive_tar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_perl_archive_tar.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_plexus_archiver_tar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_plexus_archiver_tar.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_solaris_pax_sparse.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_solaris_pax_sparse_1.pax.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_solaris_pax_sparse_2.pax.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_solaris_tar_acl.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_solaris_tar_acl.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_star_acl.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_star_acl_nfs4.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_star_acl_posix1e.tar.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_tar_hardlink.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_tar_hardlink_1.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_uudecode.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_uudecode_large.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_uudecode_large.tar.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_xz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_xz_1.txz.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_zip.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_zip_1.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_zip_2.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_zip_3.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_zip_4.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_zip_5.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_zip_6.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_zip_7.xps.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_zip_8.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_zstd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_zstd_1.tar.zst.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_compat_zstd_2.tar.zst.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_empty_write.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_entry.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_entry_strmode.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_extattr_freebsd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_filter_count.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_fuzz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_fuzz.cab.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_fuzz.lzh.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_fuzz_1.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_gnutar_filename_encoding.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_link_resolver.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_open_failure.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_open_fd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_open_file.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_open_filename.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_pax_filename_encoding.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_pax_filename_encoding.tar.gz.uu' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_pax_filename_encoding.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_pax_xattr_header.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_pax_xattr_header_all.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_pax_xattr_header_libarchive.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_pax_xattr_header_schily.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_multiple_files.part1.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_multiple_files.part2.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_multiple_files.part3.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_multiple_files.part4.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_multiple_files.part5.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_multiple_files.part6.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_single_file.part1.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_single_file.part2.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_single_file.part3.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_uncompressed_files.part01.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_uncompressed_files.part02.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_uncompressed_files.part03.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_uncompressed_files.part04.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_uncompressed_files.part05.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_uncompressed_files.part06.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_uncompressed_files.part07.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_uncompressed_files.part08.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_uncompressed_files.part09.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_rar_multivolume_uncompressed_files.part10.rar.uu
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_compress_program.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_data_large.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_disk.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_disk_directory_traversals.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_disk_entry_from_file.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_extract.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_file_nonexistent.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_filter_compress.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_filter_grzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_filter_grzip.tar.grz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_filter_lrzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_filter_lrzip.tar.lrz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_filter_lzop.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_filter_lzop.tar.lzo.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_filter_lzop_multiple_parts.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_filter_lzop_multiple_parts.tar.lzo.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_filter_program.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_filter_program_signature.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_filter_uudecode.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj2_bzip2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj2_copy_1.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj2_copy_2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj2_copy_lzma.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj2_deflate.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj2_lzma1_1.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj2_lzma1_2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj2_lzma2_1.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj2_lzma2_2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj_bzip2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj_copy.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj_deflate.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj_lzma1.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bcj_lzma2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_bzip2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_copy.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_copy_2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_deflate.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_delta4_lzma1.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_delta4_lzma2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_delta_lzma1.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_delta_lzma2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_empty_archive.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_empty_file.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_encryption.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_encryption_data.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_encryption_header.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_encryption_header.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_encryption_partially.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_encryption_partially.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_lzma1.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_lzma1_2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_lzma1_lzma2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_lzma2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_malformed.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_malformed.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_malformed2.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_packinfo_digests.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_packinfo_digests.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_ppmd.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_7zip_symbolic_name.7z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_ar.ar.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_ar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cab.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cab_1.cab.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cab_2.cab.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cab_3.cab.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cab_filename.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cab_filename_cp932.cab.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_afio.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin_Z.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin_be.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin_be.cpio.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin_bz2.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin_gz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin_le.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin_le.cpio.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin_lzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin_lzma.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin_xz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_filename.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_filename_cp866.cpio.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_filename_eucjp.cpio.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_filename_koi8r.cpio.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_filename_utf8_jp.cpio.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_filename_utf8_ru.cpio.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_odc.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_svr4_bzip2_rpm.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_svr4_bzip2_rpm.rpm.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_svr4_gzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_svr4_gzip_rpm.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_svr4_gzip_rpm.rpm.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_svr4c_Z.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_empty.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_filename.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_filename_cp866.tar.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_filename_eucjp.tar.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_filename_koi8r.tar.Z.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_gz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_lzma.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse_1_13.tar.uu
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse_1_13.tgz.uu' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse_1_17.tar.uu
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse_1_17.tgz.uu' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse_1_17_posix00.tar.uu
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse_1_17_posix00.tgz.uu' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse_1_17_posix01.tar.uu
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse_1_17_posix01.tgz.uu' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse_1_17_posix10.tar.uu
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse_1_17_posix10.tgz.uu' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse_1_17_posix10_modified.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse_skip_entry.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse_skip_entry.tar.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_2.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_Z.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_gz.c' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_joliet.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_joliet_by_nero.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_joliet_long.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_joliet_rockridge.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_multi_extent.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_multi_extent.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_rockridge.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_rockridge_ce.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_rockridge_new.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_rockridge_rr_moved.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_xorriso.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_xorriso.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_zisofs.iso.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_isojoliet_bz2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_isojoliet_long.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_isojoliet_rr.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_isojoliet_versioned.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_isorr_bz2.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_isorr_bz2.iso.bz2.uu' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_isorr_ce.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_isorr_new_bz2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_isorr_rr_moved.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_isozisofs_bz2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_bugfix_0.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_bugfix_0.lzh.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_filename.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_filename_cp932.lzh.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_filename_utf16.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_filename_utf16.lzh.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_header0.lzh.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_header1.lzh.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_header2.lzh.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_header3.lzh.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_lh0.lzh.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_lh6.lzh.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_lh7.lzh.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_lha_withjunk.lzh.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_mtree.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_mtree.mtree.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_mtree_crash747.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_mtree_crash747.mtree.bz2.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_mtree_nomagic.mtree.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_mtree_nomagic2.mtree.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_mtree_nomagic3.mtree.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_mtree_noprint.mtree.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_pax_bz2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_arm.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_arm_filter_on_window_boundary.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_blake2.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_block_size_is_too_small.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_compressed.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_different_solid_window_size.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_distance_overflow.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_extra_field_version.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_fileattr.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_hardlink.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_invalid_dict_reference.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_leftshift1.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_leftshift2.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiarchive.part01.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiarchive.part02.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiarchive.part03.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiarchive.part04.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiarchive.part05.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiarchive.part06.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiarchive.part07.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiarchive.part08.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiarchive_solid.part01.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiarchive_solid.part02.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiarchive_solid.part03.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiarchive_solid.part04.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiple_files.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_multiple_files_solid.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_nonempty_dir_stream.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_owner.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_readtables_overflow.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_solid.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_stored.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_stored_manyfiles.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_symlink.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_truncated_huff.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar5_win32.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_binary_data.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_compress_best.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_compress_normal.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_encryption_data.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_encryption_data.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_encryption_header.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_encryption_header.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_encryption_partially.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_encryption_partially.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_invalid1.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_invalid1.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_multi_lzss_blocks.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_multivolume.part0001.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_multivolume.part0002.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_multivolume.part0003.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_multivolume.part0004.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_noeof.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_ppmd_lzss_conversion.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_ppmd_use_after_free.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_sfx.exe.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_subblock.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_unicode.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_rar_windows.rar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_raw.bufr.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_raw.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_raw.data.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_raw.data.gz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_raw.data.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tar_concatenated.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tar_concatenated.tar.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tar_empty_filename.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tar_empty_filename.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tar_empty_pax.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tar_empty_pax.tar.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tar_empty_with_gnulabel.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tar_empty_with_gnulabel.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tar_filename.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tar_filename_koi8r.tar.Z.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tbz.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tgz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tlz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_txz.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_ustar_filename.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_ustar_filename_cp866.tar.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_ustar_filename_eucjp.tar.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_ustar_filename_koi8r.tar.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_warc.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_warc.warc.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_xar.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_7075_utf8_paths.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_7075_utf8_paths.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_bz2_hang.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_bzip2.zipx.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_bzip2_multi.zipx.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_comment_stored.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_comment_stored_1.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_comment_stored_2.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_encryption_data.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_encryption_data.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_encryption_header.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_encryption_header.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_encryption_partially.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_encryption_partially.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_extra_padding.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_extra_padding.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_filename.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_filename_cp866.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_filename_cp932.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_filename_koi8r.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_filename_utf8_jp.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_filename_utf8_ru.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_filename_utf8_ru2.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_high_compression.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_high_compression.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_jar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_jar.jar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_length_at_end.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_lzma.zipx.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_lzma_alone_leak.zipx.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_lzma_multi.zipx.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_mac_metadata.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_mac_metadata.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_malformed.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_malformed1.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_msdos.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_msdos.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_nested.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_nested.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_nofiletype.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_nofiletype.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_padded.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_padded1.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_padded2.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_padded3.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_ppmd8.zipx.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_ppmd8_crash_1.zipx.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_ppmd8_crash_2.zipx.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_ppmd8_multi.zipx.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_sfx.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_sfx.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_symlink.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_traditional_encryption_data.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_traditional_encryption_data.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_ux.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_winzip_aes.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_winzip_aes128.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_winzip_aes256.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_winzip_aes256_large.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_winzip_aes256_stored.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_winzip_aes_large.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_with_invalid_traditional_eocd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_with_invalid_traditional_eocd.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_xz_multi.zipx.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_zip64.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_zip64a.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip_zip64b.zip.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_large.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_large_splitted_rar_aa.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_large_splitted_rar_ab.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_large_splitted_rar_ac.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_large_splitted_rar_ad.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_large_splitted_rar_ae.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_pax_truncated.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_position.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_set_format.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_splitted_rar_aa.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_splitted_rar_ab.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_splitted_rar_ac.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_splitted_rar_ad.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_too_many_filters.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_too_many_filters.gz.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_truncated.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_truncated_filter.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_sparse_basic.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_splitted_rar_seek_support_aa.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_splitted_rar_seek_support_ab.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_splitted_rar_seek_support_ac.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_tar_filenames.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_tar_large.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_ustar_filename_encoding.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_ustar_filenames.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_warn_missing_hardlink_target.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_compress.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_compress_program.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_appledouble.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_appledouble.cpio.gz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_failures.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_hardlink.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_hfs_compression.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_hfs_compression.tgz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_lookup.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_mac_metadata.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_mac_metadata.tar.gz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_no_hfs_compression.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_no_hfs_compression.tgz.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_perms.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_secure.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_secure744.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_secure745.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_secure746.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_sparse.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_symlink.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_times.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_b64encode.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_bzip2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_compress.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_gzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_gzip_timestamp.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_lrzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_lz4.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_lzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_lzma.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_lzop.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_program.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_uuencode.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_xz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_filter_zstd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_7zip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_7zip_empty.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_7zip_large.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_ar.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_cpio.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_cpio_empty.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_cpio_newc.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_cpio_odc.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_gnutar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_gnutar_filenames.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_iso9660.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_iso9660_boot.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_iso9660_empty.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_iso9660_filename.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_iso9660_zisofs.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_mtree.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_mtree_absolute_path.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_mtree_classic.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_mtree_classic_indent.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_mtree_fflags.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_mtree_no_separator.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_mtree_quoted_filename.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_pax.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_raw.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_raw_b64.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_shar_empty.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_tar.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_tar_empty.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_tar_sparse.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_tar_ustar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_tar_v7tar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_warc.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_warc_empty.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_xar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_xar_empty.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_zip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_zip_compression_store.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_zip_empty.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_zip_empty_zip64.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_zip_file.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_zip_file_zip64.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_zip_large.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_zip_zip64.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_open_memory.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_read_format_zip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_xattr_platform.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_zip_filename_encoding.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive_fe/err.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive_fe/err.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive_fe/lafe_platform.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive_fe/line_reader.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive_fe/line_reader.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive_fe/passphrase.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive_fe/passphrase.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/CMakeLists.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar.1
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar_platform.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar_windows.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar_windows.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/cmdline.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/config_freebsd.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/creation_set.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/getdate.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/getdate.y' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/matching.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/read.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/siginfo.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/subst.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/tree.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/tree.h' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/util.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/write.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/CMakeLists.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/config.sh' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/list.h
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/main.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-acl.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-basic.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-deep-dir.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-flags.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-nodump.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-overwrite.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-utf8.sh' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_0.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_basic.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_copy.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_empty_mtree.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract.tar.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract.tar.bz2.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract.tar.grz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract.tar.gz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract.tar.lrz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract.tar.lz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract.tar.lz4.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract.tar.lzma.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract.tar.lzo.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract.tar.xz.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract.tar.zst.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract_tar_Z.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract_tar_bz2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract_tar_grz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract_tar_gz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract_tar_lrz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract_tar_lz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract_tar_lz4.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract_tar_lzma.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract_tar_lzo.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract_tar_xz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_extract_tar_zstd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_format_newc.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_getdate.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_help.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_leading_slash.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_leading_slash.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_missing_file.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_C_mtree.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_C_upper.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_H_upper.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_L_upper.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_O_upper.c
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_T.c' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_T_upper.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_U_upper.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_X_upper.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_a.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_acls.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_b.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_b64encode.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_exclude.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_exclude_vcs.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_fflags.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_gid_gname.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_grzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_j.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_k.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_keep_newer_files.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_keep_newer_files.tar.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_lrzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_lz4.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_lzma.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_lzop.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_n.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_newer_than.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_nodump.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_older_than.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_passphrase.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_passphrase.zip.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_q.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_r.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_s.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_s.tar.Z.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_uid_uname.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_uuencode.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_xattrs.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_xz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_z.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_option_zstd.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_patterns.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_patterns_2.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_patterns_3.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_patterns_4.tar.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_print_longpath.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_print_longpath.tar.Z.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_stdio.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_strip_components.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_symlink_dir.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_version.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test_windows.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/test_utils/test_common.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/test_utils/test_main.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/test_utils/test_utils.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/test_utils/test_utils.h
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/windows/mvcpp.nt' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/libarchive/files/windows/wccpp.nt' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/libcomprex/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/libcomprex/distinfo
P pkgsrc/archivers/libcomprex/patches/patch-ad
P pkgsrc/archivers/liblzo/DESCR
P pkgsrc/archivers/liblzo/Makefile
P pkgsrc/archivers/liblzo/PLIST
P pkgsrc/archivers/liblzo/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/liblzo/distinfo
P pkgsrc/archivers/liblzo/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/liblzo/patches/patch-ab
U pkgsrc/archivers/libmspack/DESCR
U pkgsrc/archivers/libmspack/Makefile
U pkgsrc/archivers/libmspack/PLIST
U pkgsrc/archivers/libmspack/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/libmspack/distinfo
U pkgsrc/archivers/libunrar/DESCR
U pkgsrc/archivers/libunrar/Makefile
U pkgsrc/archivers/libunrar/PLIST
U pkgsrc/archivers/libunrar/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/libzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/libzip/PLIST
P pkgsrc/archivers/libzip/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/libzip/distinfo
U pkgsrc/archivers/libzip/options.mk
U pkgsrc/archivers/libzip/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/archivers/lrzip/DESCR
U pkgsrc/archivers/lrzip/Makefile
U pkgsrc/archivers/lrzip/PLIST
U pkgsrc/archivers/lrzip/distinfo
U pkgsrc/archivers/lrzip/patches/patch-liblrzip.c
U pkgsrc/archivers/lrzip/patches/patch-lrzip.h
U pkgsrc/archivers/lrzip/patches/patch-lrzip__private.h
U pkgsrc/archivers/lua-zlib/DESCR
U pkgsrc/archivers/lua-zlib/Makefile
U pkgsrc/archivers/lua-zlib/PLIST
U pkgsrc/archivers/lua-zlib/distinfo
U pkgsrc/archivers/lunzip/DESCR
U pkgsrc/archivers/lunzip/Makefile
U pkgsrc/archivers/lunzip/PLIST
U pkgsrc/archivers/lunzip/distinfo
U pkgsrc/archivers/lxqt-archiver/DESCR
U pkgsrc/archivers/lxqt-archiver/Makefile
U pkgsrc/archivers/lxqt-archiver/PLIST
U pkgsrc/archivers/lxqt-archiver/distinfo
U pkgsrc/archivers/lz4/DESCR
U pkgsrc/archivers/lz4/Makefile
U pkgsrc/archivers/lz4/PLIST
U pkgsrc/archivers/lz4/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/lz4/distinfo
U pkgsrc/archivers/lz4/patches/patch-Makefile.inc
U pkgsrc/archivers/lz4/patches/patch-lib_Makefile
U pkgsrc/archivers/lz4/patches/patch-lib_lz4.c
U pkgsrc/archivers/lz4/patches/patch-programs_Makefile
U pkgsrc/archivers/lz4json/DESCR
U pkgsrc/archivers/lz4json/Makefile
U pkgsrc/archivers/lz4json/PLIST
U pkgsrc/archivers/lz4json/distinfo
P pkgsrc/archivers/lzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/lzip/PLIST
U pkgsrc/archivers/lzip/distinfo
U pkgsrc/archivers/lziprecover/DESCR
U pkgsrc/archivers/lziprecover/Makefile
U pkgsrc/archivers/lziprecover/PLIST
U pkgsrc/archivers/lziprecover/distinfo
P pkgsrc/archivers/lzma/Makefile
P pkgsrc/archivers/lzma/distinfo
P pkgsrc/archivers/lzmalib/DESCR
P pkgsrc/archivers/lzmalib/Makefile
P pkgsrc/archivers/lzmalib/distinfo
P pkgsrc/archivers/lzmalib/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/lzo/Makefile
P pkgsrc/archivers/lzo/PLIST
P pkgsrc/archivers/lzo/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/lzo/distinfo
P pkgsrc/archivers/lzo/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/lzop/Makefile
P pkgsrc/archivers/lzop/PLIST
U pkgsrc/archivers/lzop/distinfo
P pkgsrc/archivers/macutil/DESCR
P pkgsrc/archivers/macutil/Makefile
P pkgsrc/archivers/macutil/distinfo
P pkgsrc/archivers/makeself/Makefile
U pkgsrc/archivers/makeself/distinfo
U pkgsrc/archivers/minizip/DESCR
U pkgsrc/archivers/minizip/Makefile
U pkgsrc/archivers/minizip/PLIST
U pkgsrc/archivers/minizip/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/minizip/distinfo
P pkgsrc/archivers/mousetar/Makefile
P pkgsrc/archivers/mousetar/distinfo
P pkgsrc/archivers/mousetar/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/mscompress/Makefile
P pkgsrc/archivers/mscompress/distinfo
P pkgsrc/archivers/mscompress/patches/patch-aa
U pkgsrc/archivers/mscompress/patches/patch-msexpand_c
P pkgsrc/archivers/nomarch/Makefile
P pkgsrc/archivers/nomarch/distinfo
P pkgsrc/archivers/nulib2/Makefile
U pkgsrc/archivers/nulib2/distinfo
P pkgsrc/archivers/nulib2/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/nulib2/patches/patch-ab
P pkgsrc/archivers/nulib2/patches/patch-ac
P pkgsrc/archivers/nulib2/patches/patch-ad
U pkgsrc/archivers/nulib2/patches/patch-ae
P pkgsrc/archivers/nulib2/patches/patch-af
U pkgsrc/archivers/nulib2/patches/patch-nufxlib-220_samples_Makefile.in
U pkgsrc/archivers/ocaml-bz2/DESCR
U pkgsrc/archivers/ocaml-bz2/Makefile
U pkgsrc/archivers/ocaml-bz2/PLIST
U pkgsrc/archivers/ocaml-bz2/distinfo
U pkgsrc/archivers/ocaml-bz2/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/archivers/ocaml-decompress/DESCR
U pkgsrc/archivers/ocaml-decompress/Makefile
U pkgsrc/archivers/ocaml-decompress/PLIST
U pkgsrc/archivers/ocaml-decompress/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/ocaml-decompress/distinfo
P pkgsrc/archivers/ocaml-zip/Makefile
U pkgsrc/archivers/ocaml-zip/PLIST
cvs update: `pkgsrc/archivers/ocaml-zip/PLIST.opt' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/ocaml-zip/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/ocaml-zip/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/ocaml-zip/files/META' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/ocaml-zip/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Any/Makefile
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Any/distinfo
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Any-Lite/DESCR
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Any-Lite/Makefile
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Any-Lite/distinfo
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Extract/DESCR
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Extract/Makefile
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Extract/distinfo
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Peek/DESCR
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Peek/Makefile
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Peek/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/p5-Archive-Tar/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/p5-Archive-Tar/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/p5-Archive-Tar/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/p5-Archive-Tar/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Tar-Wrapper/DESCR
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Tar-Wrapper/Makefile
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Tar-Wrapper/distinfo
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Zip/Makefile
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Zip/distinfo
P pkgsrc/archivers/p5-Compress-Bzip2/Makefile
U pkgsrc/archivers/p5-Compress-Bzip2/distinfo
P pkgsrc/archivers/p5-Compress-LZMA-Simple/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Compress-LZMA-Simple/distinfo
U pkgsrc/archivers/p7zip/DESCR
P pkgsrc/archivers/p7zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/p7zip/PLIST
U pkgsrc/archivers/p7zip/distinfo
U pkgsrc/archivers/p7zip/options.mk
U pkgsrc/archivers/p7zip/patches/patch-CPP_7zip_Archive_7z_7zIn.cpp
U pkgsrc/archivers/p7zip/patches/patch-CPP_Windows_DLL.cpp
U pkgsrc/archivers/p7zip/patches/patch-CVE-2017-17969
P pkgsrc/archivers/p7zip/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/p7zip/patches/patch-ab
U pkgsrc/archivers/p7zip/patches/patch-ac
P pkgsrc/archivers/par2/Makefile
P pkgsrc/archivers/par2/PLIST
U pkgsrc/archivers/par2/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/par2/hacks.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/par2/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/pax/Makefile
P pkgsrc/archivers/pax/files/Makefile.in
P pkgsrc/archivers/pax/files/ar_io.c
P pkgsrc/archivers/pax/files/file_subs.c
P pkgsrc/archivers/pax/files/mtree_extern.h
P pkgsrc/archivers/pax/files/options.c
P pkgsrc/archivers/pax/files/pack_dev.c
P pkgsrc/archivers/pax/files/pack_dev.h
P pkgsrc/archivers/pax/files/pax.h
P pkgsrc/archivers/pax/files/pax2nbcompat
P pkgsrc/archivers/pbzip2/Makefile
P pkgsrc/archivers/pbzip2/PLIST
U pkgsrc/archivers/pbzip2/distinfo
P pkgsrc/archivers/pdbar/Makefile
P pkgsrc/archivers/pdbar/distinfo
P pkgsrc/archivers/pdbar/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/php-bz2/Makefile
U pkgsrc/archivers/php-pecl-zip/DESCR
U pkgsrc/archivers/php-pecl-zip/Makefile
U pkgsrc/archivers/php-pecl-zip/distinfo
P pkgsrc/archivers/php-zip/DESCR
P pkgsrc/archivers/php-zip/Makefile
cvs update: `pkgsrc/archivers/php-zip/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/php-zlib/Makefile
P pkgsrc/archivers/pigz/Makefile
P pkgsrc/archivers/pigz/PLIST
U pkgsrc/archivers/pigz/distinfo
U pkgsrc/archivers/pigz/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/archivers/pixz/DESCR
U pkgsrc/archivers/pixz/Makefile
U pkgsrc/archivers/pixz/PLIST
U pkgsrc/archivers/pixz/distinfo
P pkgsrc/archivers/ppmd/Makefile
P pkgsrc/archivers/ppmd/distinfo
P pkgsrc/archivers/ppunpack/Makefile
P pkgsrc/archivers/ppunpack/distinfo
U pkgsrc/archivers/pxz/DESCR
U pkgsrc/archivers/pxz/Makefile
U pkgsrc/archivers/pxz/PLIST
U pkgsrc/archivers/pxz/distinfo
U pkgsrc/archivers/pxz/patches/patch-pxz.c
U pkgsrc/archivers/py-brotli/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-brotli/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-brotli/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-brotli/distinfo
U pkgsrc/archivers/py-brotlipy/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-brotlipy/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-brotlipy/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-brotlipy/distinfo
U pkgsrc/archivers/py-bz2file/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-bz2file/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-bz2file/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-bz2file/distinfo
U pkgsrc/archivers/py-czipfile/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-czipfile/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-czipfile/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-czipfile/distinfo
U pkgsrc/archivers/py-czipfile/patches/patch-setup.py
U pkgsrc/archivers/py-lhafile/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-lhafile/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-lhafile/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-lhafile/distinfo
U pkgsrc/archivers/py-libarchive-c/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-libarchive-c/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-libarchive-c/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-libarchive-c/distinfo
U pkgsrc/archivers/py-lz4/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-lz4/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-lz4/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-lz4/distinfo
U pkgsrc/archivers/py-lz4/patches/patch-setup.py
U pkgsrc/archivers/py-rarfile/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-rarfile/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-rarfile/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-rarfile/distinfo
U pkgsrc/archivers/py-yuicompressor/ALTERNATIVES
U pkgsrc/archivers/py-yuicompressor/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-yuicompressor/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-yuicompressor/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-yuicompressor/distinfo
U pkgsrc/archivers/py-zipp/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-zipp/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-zipp/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-zipp/distinfo
U pkgsrc/archivers/py-zipp1/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-zipp1/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-zipp1/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-zipp1/distinfo
U pkgsrc/archivers/py-zipstream/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-zipstream/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-zipstream/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-zipstream/distinfo
U pkgsrc/archivers/py-zstandard/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-zstandard/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-zstandard/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-zstandard/distinfo
U pkgsrc/archivers/py-zstandard/patches/patch-c-ext_backend__c.c
U pkgsrc/archivers/quazip/DESCR
U pkgsrc/archivers/quazip/Makefile
U pkgsrc/archivers/quazip/PLIST
U pkgsrc/archivers/quazip/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/quazip/distinfo
U pkgsrc/archivers/quazip/patches/patch-CMakeLists.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/rar/MESSAGE.linux-i386' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/rar/MESSAGE.netbsd-i386' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/rar/Makefile
cvs update: `pkgsrc/archivers/rar/Makefile.linux-i386' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/rar/Makefile.netbsd-i386' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/rar/PLIST
cvs update: `pkgsrc/archivers/rar/PLIST.linux-i386' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/rar/PLIST.netbsd-i386' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/rar/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/rar/files/check-ksyms.sh' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/rox-archive/Makefile
P pkgsrc/archivers/rox-archive/distinfo
P pkgsrc/archivers/ruby-archive-tar-minitar/Makefile
U pkgsrc/archivers/ruby-archive-tar-minitar/PLIST
U pkgsrc/archivers/ruby-archive-tar-minitar/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/ruby-archive-tar-minitar/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/ruby-bz2/DESCR
U pkgsrc/archivers/ruby-bz2/Makefile
U pkgsrc/archivers/ruby-bz2/PLIST
U pkgsrc/archivers/ruby-bz2/distinfo
U pkgsrc/archivers/ruby-bz2/patches/patch-bz2.c
U pkgsrc/archivers/ruby-ffi-libarchive/DESCR
U pkgsrc/archivers/ruby-ffi-libarchive/Makefile
U pkgsrc/archivers/ruby-ffi-libarchive/PLIST
U pkgsrc/archivers/ruby-ffi-libarchive/distinfo
U pkgsrc/archivers/ruby-libarchive/DESCR
U pkgsrc/archivers/ruby-libarchive/Makefile
U pkgsrc/archivers/ruby-libarchive/PLIST
U pkgsrc/archivers/ruby-libarchive/distinfo
U pkgsrc/archivers/ruby-libarchive/patches/patch-ext_extconf.rb
U pkgsrc/archivers/ruby-libarchive/patches/patch-ext_libarchive__internal.h
U pkgsrc/archivers/ruby-minitar/DESCR
U pkgsrc/archivers/ruby-minitar/Makefile
U pkgsrc/archivers/ruby-minitar/PLIST
U pkgsrc/archivers/ruby-minitar/distinfo
U pkgsrc/archivers/ruby-minitar-cli/ALTERNATIVES
U pkgsrc/archivers/ruby-minitar-cli/DESCR
U pkgsrc/archivers/ruby-minitar-cli/Makefile
U pkgsrc/archivers/ruby-minitar-cli/PLIST
U pkgsrc/archivers/ruby-minitar-cli/distinfo
U pkgsrc/archivers/ruby-mixlib-archive/DESCR
U pkgsrc/archivers/ruby-mixlib-archive/Makefile
U pkgsrc/archivers/ruby-mixlib-archive/PLIST
U pkgsrc/archivers/ruby-mixlib-archive/distinfo
U pkgsrc/archivers/ruby-xz/DESCR
U pkgsrc/archivers/ruby-xz/Makefile
U pkgsrc/archivers/ruby-xz/PLIST
U pkgsrc/archivers/ruby-xz/distinfo
P pkgsrc/archivers/ruby-zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/ruby-zip/PLIST
U pkgsrc/archivers/ruby-zip/distinfo
P pkgsrc/archivers/rzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/rzip/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/sapcar/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/sapcar/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/sapcar/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/sapcar/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/sarab/Makefile
U pkgsrc/archivers/sarab/distinfo
P pkgsrc/archivers/squsq/Makefile
P pkgsrc/archivers/squsq/distinfo
P pkgsrc/archivers/squsq/patches/patch-aa
U pkgsrc/archivers/squsq/patches/patch-sq_c
U pkgsrc/archivers/squsq/patches/patch-tr2_c
U pkgsrc/archivers/star/DESCR
P pkgsrc/archivers/star/Makefile
U pkgsrc/archivers/star/PLIST
U pkgsrc/archivers/star/distinfo
U pkgsrc/archivers/star/files/INSTALL.pkgsrc
cvs update: `pkgsrc/archivers/star/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/star/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/star/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/star/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/szip/DESCR
P pkgsrc/archivers/szip/Makefile
U pkgsrc/archivers/szip/distinfo
P pkgsrc/archivers/szip/patches/patch-aa
U pkgsrc/archivers/szip/patches/patch-config_gnu-flags
U pkgsrc/archivers/tartest/DESCR
U pkgsrc/archivers/tartest/Makefile
U pkgsrc/archivers/tartest/PLIST
U pkgsrc/archivers/tartest/distinfo
U pkgsrc/archivers/torrentzip/DESCR
U pkgsrc/archivers/torrentzip/Makefile
U pkgsrc/archivers/torrentzip/PLIST
U pkgsrc/archivers/torrentzip/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/torrentzip/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/unace/Makefile
P pkgsrc/archivers/unace/distinfo
P pkgsrc/archivers/unace-bin/Makefile
P pkgsrc/archivers/unace-bin/distinfo
P pkgsrc/archivers/unalz/Makefile
P pkgsrc/archivers/unalz/distinfo
U pkgsrc/archivers/unalz/patches/patch-UnAlz.cpp
cvs update: `pkgsrc/archivers/unalz/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/unalz/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/unalz/patches/patch-main.cpp
P pkgsrc/archivers/unarj/Makefile
P pkgsrc/archivers/unarj/distinfo
P pkgsrc/archivers/unarj/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/unarj/patches/patch-ac
P pkgsrc/archivers/undms/Makefile
P pkgsrc/archivers/undms/distinfo
P pkgsrc/archivers/unlzx/Makefile
P pkgsrc/archivers/unlzx/distinfo
P pkgsrc/archivers/unrar/Makefile
U pkgsrc/archivers/unrar/Makefile.common
P pkgsrc/archivers/unrar/PLIST
U pkgsrc/archivers/unrar/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/unrar/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/unrar/patches/patch-makefile
P pkgsrc/archivers/unshield/Makefile
P pkgsrc/archivers/unshield/PLIST
P pkgsrc/archivers/unshield/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/unshield/distinfo
U pkgsrc/archivers/unshield/patches/patch-CMakeLists.txt
cvs update: `pkgsrc/archivers/unshield/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/unshield/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/unzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/unzip/PLIST
U pkgsrc/archivers/unzip/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/unzip/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/unzip/patches/patch-ab
U pkgsrc/archivers/unzip/patches/patch-ac
cvs update: `pkgsrc/archivers/unzip/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/unzip/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/unzip/patches/patch-crypt.c
U pkgsrc/archivers/unzip/patches/patch-extract.c
U pkgsrc/archivers/unzip/patches/patch-fileio.c
U pkgsrc/archivers/unzip/patches/patch-list.c
U pkgsrc/archivers/unzip/patches/patch-process.c
U pkgsrc/archivers/unzip/patches/patch-unix_unxcfg.h
U pkgsrc/archivers/unzip/patches/patch-zipinfo.c
P pkgsrc/archivers/unzoo/Makefile
P pkgsrc/archivers/unzoo/distinfo
U pkgsrc/archivers/unzoo/patches/patch-unzoo.c
P pkgsrc/archivers/upx/Makefile
P pkgsrc/archivers/upx/PLIST
U pkgsrc/archivers/upx/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/upx/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/archivers/upx/patches/patch-ab
U pkgsrc/archivers/upx/patches/patch-src_p__exe.cpp
U pkgsrc/archivers/upx/patches/patch-src_p__exe.h
U pkgsrc/archivers/xarchiver/DESCR
U pkgsrc/archivers/xarchiver/Makefile
U pkgsrc/archivers/xarchiver/PLIST
U pkgsrc/archivers/xarchiver/distinfo
P pkgsrc/archivers/xbin/Makefile
U pkgsrc/archivers/xbin/PLIST
P pkgsrc/archivers/xbin/distinfo
P pkgsrc/archivers/xbin/patches/patch-aa
U pkgsrc/archivers/xfce4-thunar-archive/DESCR
U pkgsrc/archivers/xfce4-thunar-archive/Makefile
U pkgsrc/archivers/xfce4-thunar-archive/PLIST
U pkgsrc/archivers/xfce4-thunar-archive/distinfo
P pkgsrc/archivers/xmill/Makefile
P pkgsrc/archivers/xmill/distinfo
U pkgsrc/archivers/xmill/patches/patch-XMill_BaseXNumCompressor.cpp
P pkgsrc/archivers/xpk/Makefile
P pkgsrc/archivers/xpk/distinfo
U pkgsrc/archivers/xpk/patches/patch-shell_xquery_c
P pkgsrc/archivers/xz/Makefile
P pkgsrc/archivers/xz/PLIST
U pkgsrc/archivers/xz/PLIST.Cygwin
P pkgsrc/archivers/xz/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/xz/builtin.mk
U pkgsrc/archivers/xz/distinfo
U pkgsrc/archivers/xz/options.mk
cvs update: `pkgsrc/archivers/xz/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/xz/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/xz/patches/patch-src_xz_Makefile.in
P pkgsrc/archivers/zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/zip/distinfo
U pkgsrc/archivers/zip/hacks.mk
P pkgsrc/archivers/zip/patches/patch-ab
P pkgsrc/archivers/zoo/Makefile
P pkgsrc/archivers/zoo/distinfo
P pkgsrc/archivers/zoo/patches/patch-aa
P pkgsrc/archivers/zoo/patches/patch-ab
P pkgsrc/archivers/zoo/patches/patch-ac
P pkgsrc/archivers/zoo/patches/patch-ai
P pkgsrc/archivers/zoo/patches/patch-ak
P pkgsrc/archivers/zoo/patches/patch-am
U pkgsrc/archivers/zoo/patches/patch-makelist.c
U pkgsrc/archivers/zoo/patches/patch-mstime.i
U pkgsrc/archivers/zoo/patches/patch-zoo.c
U pkgsrc/archivers/zoo/patches/patch-zooadd.c
U pkgsrc/archivers/zoo/patches/patch-zoofilt.c
U pkgsrc/archivers/zopfli/DESCR
U pkgsrc/archivers/zopfli/Makefile
U pkgsrc/archivers/zopfli/PLIST
U pkgsrc/archivers/zopfli/distinfo
U pkgsrc/archivers/zstd/DESCR
U pkgsrc/archivers/zstd/Makefile
U pkgsrc/archivers/zstd/PLIST
U pkgsrc/archivers/zstd/buildlink3.mk
U pkgsrc/archivers/zstd/distinfo
U pkgsrc/archivers/zstd/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/archivers/zstd/patches/patch-lib_Makefile
U pkgsrc/archivers/zstd/patches/patch-tests_Makefile
U pkgsrc/archivers/zstd/patches/patch-tests_playTests.sh
U pkgsrc/archivers/zstd/patches/patch-zlibWrapper_examples_minigzip.c
U pkgsrc/archivers/zutils/DESCR
U pkgsrc/archivers/zutils/Makefile
U pkgsrc/archivers/zutils/PLIST
U pkgsrc/archivers/zutils/distinfo
P pkgsrc/archivers/zziplib/Makefile
P pkgsrc/archivers/zziplib/PLIST
U pkgsrc/archivers/zziplib/distinfo
cvs update: `pkgsrc/archivers/zziplib/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/zziplib/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/zziplib/patches/patch-bb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/archivers/zziplib/patches/patch-bc' is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/zziplib/patches/patch-zzip_CMakeLists.txt
U pkgsrc/archivers/zziplib/patches/patch-zzipwrap_CMakeLists.txt
P pkgsrc/audio/Makefile
U pkgsrc/audio/SDL2_mixer/DESCR
U pkgsrc/audio/SDL2_mixer/Makefile
U pkgsrc/audio/SDL2_mixer/PLIST
U pkgsrc/audio/SDL2_mixer/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/SDL2_mixer/distinfo
U pkgsrc/audio/SDL2_mixer/options.mk
U pkgsrc/audio/SDL2_mixer/patches/patch-configure
U pkgsrc/audio/SDL2_mixer/patches/patch-music__fluidsynth.c
cvs update: `pkgsrc/audio/SDL_mixer/MESSAGE' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/SDL_mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL_mixer/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/SDL_mixer/distinfo
P pkgsrc/audio/SDL_sound/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL_sound/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/SDL_sound/distinfo
U pkgsrc/audio/SDL_sound/patches/patch-playsound_physfsrwops.h
P pkgsrc/audio/abcde/MESSAGE
P pkgsrc/audio/abcde/Makefile
P pkgsrc/audio/abcde/PLIST
U pkgsrc/audio/abcde/distinfo
P pkgsrc/audio/abcde/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/audio/abcde/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/abcmidi/DESCR
P pkgsrc/audio/abcmidi/Makefile
P pkgsrc/audio/abcmidi/PLIST
U pkgsrc/audio/abcmidi/distinfo
U pkgsrc/audio/abcmidi/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/audio/abcmidi/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/abcmidi/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/abcmidi/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/adplay/DESCR
U pkgsrc/audio/adplay/Makefile
U pkgsrc/audio/adplay/PLIST
U pkgsrc/audio/adplay/distinfo
U pkgsrc/audio/adplay/options.mk
P pkgsrc/audio/adplug/Makefile
P pkgsrc/audio/adplug/PLIST
U pkgsrc/audio/adplug/distinfo
U pkgsrc/audio/aeneas/DESCR
U pkgsrc/audio/aeneas/Makefile
U pkgsrc/audio/aeneas/PLIST
U pkgsrc/audio/aeneas/distinfo
U pkgsrc/audio/aeneas/patches/patch-setup.py
U pkgsrc/audio/aften/DESCR
U pkgsrc/audio/aften/Makefile
U pkgsrc/audio/aften/PLIST
U pkgsrc/audio/aften/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/aften/distinfo
U pkgsrc/audio/aften/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/audio/aften/patches/patch-libaften_cpu__caps.h
U pkgsrc/audio/aiomixer/DESCR
U pkgsrc/audio/aiomixer/Makefile
U pkgsrc/audio/aiomixer/PLIST
U pkgsrc/audio/aiomixer/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-alsa/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-alsa/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-alsa/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-ffmpeg/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-ffmpeg/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-ffmpeg/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-jack/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-jack/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-jack/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-mpc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-mpc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-mpc/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-mpeg/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-mpeg/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-mpeg/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-oss/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-oss/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-oss/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-pulseaudio/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-pulseaudio/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-pulseaudio/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-resampler/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-resampler/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-resampler/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-sun/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-sun/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-sun/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-xiph/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-xiph/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/akode-plugins-xiph/PLIST' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/alac/DESCR
U pkgsrc/audio/alac/Makefile
U pkgsrc/audio/alac/PLIST
U pkgsrc/audio/alac/distinfo
U pkgsrc/audio/alacconvert/DESCR
U pkgsrc/audio/alacconvert/Makefile
U pkgsrc/audio/alacconvert/PLIST
U pkgsrc/audio/alacconvert/distinfo
U pkgsrc/audio/alacconvert/patches/patch-makefile
cvs update: `pkgsrc/audio/albumplayer/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/albumplayer/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/albumplayer/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/albumplayer/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/albumplayer/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/alsa-lib/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-lib/PLIST
P pkgsrc/audio/alsa-lib/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/alsa-lib/builtin.mk
P pkgsrc/audio/alsa-lib/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ae
P pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-af
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ag' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ah
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ap' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-aq
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-at' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-au' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-av' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-aw' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ax' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ay' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-az' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bd' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-be' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bf' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bg
cvs update: `pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bh' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bi
P pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bk
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-include_error.h
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-include_output.h
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-include_sound_asound.h
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-include_sound_type__compat.h
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-include_sound_uapi_asoc.h
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-include_sound_uapi_asound.h
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-include_type__compat.h
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-src_conf.c
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-src_control_control__hw.c
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-src_pcm_pcm__mmap.c
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-src_seq_seq__midi__event.c
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-src_shmarea.c
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-src_ucm_parser.c
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-src_ucm_ucm__exec.c
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/PLIST
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/distinfo
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/patches/patch-oss_Makefile.in
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/PLIST
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/distinfo
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/patches/patch-pulse_Makefile.in
P pkgsrc/audio/alsa-utils/DESCR
P pkgsrc/audio/alsa-utils/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-utils/PLIST
U pkgsrc/audio/alsa-utils/distinfo
P pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-alsactl_alsactl.c
U pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-alsaloop_alsaloop.c
U pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-alsaloop_pcmjob.c
U pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-bat_alsa.c
U pkgsrc/audio/alure/DESCR
U pkgsrc/audio/alure/Makefile
U pkgsrc/audio/alure/PLIST
U pkgsrc/audio/alure/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/alure/distinfo
U pkgsrc/audio/alure/options.mk
U pkgsrc/audio/alure/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/audio/alure/patches/patch-src_codec__fluidsynth.cpp
cvs update: `pkgsrc/audio/amaroc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amaroc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amaroc/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amaroc/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/amp/Makefile
P pkgsrc/audio/amp/distinfo
P pkgsrc/audio/amp/patches/patch-ae
P pkgsrc/audio/amp/patches/patch-af
cvs update: `pkgsrc/audio/ampache/MESSAGE' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/ampache/Makefile
P pkgsrc/audio/ampache/distinfo
U pkgsrc/audio/amsynth/DESCR
U pkgsrc/audio/amsynth/Makefile
U pkgsrc/audio/amsynth/PLIST
U pkgsrc/audio/amsynth/distinfo
U pkgsrc/audio/amsynth/options.mk
U pkgsrc/audio/amsynth/patches/patch-src_amsynth__lv2.cpp
U pkgsrc/audio/amsynth/patches/patch-src_amsynth__lv2__ui__gtk.cpp
U pkgsrc/audio/amsynth/patches/patch-src_amsynth__vst.cpp
P pkgsrc/audio/applerecords/Makefile
P pkgsrc/audio/applerecords/distinfo
U pkgsrc/audio/ardour/DESCR
U pkgsrc/audio/ardour/MESSAGE
U pkgsrc/audio/ardour/Makefile
U pkgsrc/audio/ardour/PLIST
U pkgsrc/audio/ardour/distinfo
U pkgsrc/audio/ardour/options.mk
U pkgsrc/audio/ardour/patches/patch-gtk2__ardour_wscript
U pkgsrc/audio/ardour/patches/patch-libs_ardour_ardour_audio__backend.h
U pkgsrc/audio/ardour/patches/patch-libs_ardour_plugin__manager.cc
U pkgsrc/audio/ardour/patches/patch-libs_backends_jack_jack__utils.cc
U pkgsrc/audio/ardour/patches/patch-libs_qm-dsp_wscript
U pkgsrc/audio/ardour/patches/patch-wscript
P pkgsrc/audio/ario/DESCR
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/PLIST
U pkgsrc/audio/ario/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/hacks.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/files/gslglib.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/files/gslglib.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/arts/patches/patch-am' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/asunder/DESCR
U pkgsrc/audio/asunder/MESSAGE
U pkgsrc/audio/asunder/Makefile
U pkgsrc/audio/asunder/PLIST
U pkgsrc/audio/asunder/distinfo
U pkgsrc/audio/asunder/options.mk
U pkgsrc/audio/aubio/DESCR
U pkgsrc/audio/aubio/Makefile
U pkgsrc/audio/aubio/PLIST
U pkgsrc/audio/aubio/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/aubio/distinfo
U pkgsrc/audio/aubio/options.mk
U pkgsrc/audio/aubio/patches/patch-scripts_build__apple__frameworks
P pkgsrc/audio/audacious/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious/PLIST
P pkgsrc/audio/audacious/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/audacious/distinfo
U pkgsrc/audio/audacious/options.mk
U pkgsrc/audio/audacious/patches/patch-configure
U pkgsrc/audio/audacious/patches/patch-src_libaudcore_audio.h.in
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/PLIST
U pkgsrc/audio/audacious-plugins/distinfo
U pkgsrc/audio/audacious-plugins/hacks.mk
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/audacious-plugins/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/audacity/Makefile
P pkgsrc/audio/audacity/PLIST
U pkgsrc/audio/audacity/distinfo
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-Makefile.in
P pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-bb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-bc' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-configure
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-include_audacity_Types.h
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-lib-src_FileDialog_Makefile.am
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-lib-src_FileDialog_Makefile.in
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-lib-src_lib-widget-extra_Makefile.am
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-lib-src_libnyquist_nyquist_cmupv_src_cmupv.c
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-lib-src_libnyquist_nyquist_nyqsrc_sndread.c
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-lib-src_libnyquist_nyquist_sys_unix_switches.h
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-lib-src_libnyquist_nyquist_xlisp_xlisp.h
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-lib-src_portmixer_src-extra_Makefile.am
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-lib-src_sbsms_src-extra_Makefile.am
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-src_AudioIO.cpp
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-src_audacity.desktop.in
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-src_effects_NoiseRemoval.cpp
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-src_menus_ViewMenus.cpp
P pkgsrc/audio/aumix/Makefile
P pkgsrc/audio/aumix/Makefile.common
P pkgsrc/audio/aumix/PLIST
U pkgsrc/audio/aumix/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/aumix/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/aumix/patches/patch-src_Makefile.am
U pkgsrc/audio/aumix/patches/patch-src_Makefile.in
U pkgsrc/audio/aumix/patches/patch-src_common.h
P pkgsrc/audio/aumix-gtk/Makefile
P pkgsrc/audio/bladeenc/Makefile
P pkgsrc/audio/bladeenc/PLIST
P pkgsrc/audio/bladeenc/distinfo
P pkgsrc/audio/bladeenc/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/blop/DESCR
U pkgsrc/audio/blop/Makefile
U pkgsrc/audio/blop/PLIST
U pkgsrc/audio/blop/distinfo
P pkgsrc/audio/bml/Makefile
P pkgsrc/audio/bml/PLIST
U pkgsrc/audio/bml/PLIST.i386
U pkgsrc/audio/bml/distinfo
P pkgsrc/audio/bmp/Makefile
cvs update: `pkgsrc/audio/bmp/Makefile.common' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/bmp/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/bmp/distinfo
U pkgsrc/audio/bmp/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/bmp/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/bmp/patches/patch-an
P pkgsrc/audio/bmp/patches/patch-ao
P pkgsrc/audio/bmp/patches/patch-ap
P pkgsrc/audio/bmp/patches/patch-aq
P pkgsrc/audio/bmp/patches/patch-ar
P pkgsrc/audio/bmp/patches/patch-as
U pkgsrc/audio/bmp/patches/patch-beep_mainwin.c
U pkgsrc/audio/bmp/patches/patch-beep_playback.c
U pkgsrc/audio/bmp/patches/patch-beep_playback.h
U pkgsrc/audio/bmp/patches/patch-beep_playlist.c
U pkgsrc/audio/bmp-crossfade/DESCR
U pkgsrc/audio/bmp-crossfade/Makefile
U pkgsrc/audio/bmp-crossfade/PLIST
U pkgsrc/audio/bmp-crossfade/distinfo
U pkgsrc/audio/bmp-crossfade/options.mk
U pkgsrc/audio/bmp-crossfade/patches/patch-config.h.in
U pkgsrc/audio/bmp-crossfade/patches/patch-configure
U pkgsrc/audio/bmp-crossfade/patches/patch-crossfade.h
U pkgsrc/audio/bmp-crossfade/patches/patch-oss.c
cvs update: `pkgsrc/audio/bmp-esound/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmp-esound/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmp-esound/PLIST' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/bmp-flac/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-flac/distinfo
P pkgsrc/audio/bmp-mac/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-mac/distinfo
U pkgsrc/audio/bmp-mac/patches/patch-src_mac.cpp
P pkgsrc/audio/bmp-musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-musepack/distinfo
P pkgsrc/audio/bmp-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-pulse/distinfo
P pkgsrc/audio/bmp-scrobbler/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-scrobbler/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bmpx/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bsl/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bsl/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bsl/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/bsl/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/buzztard/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/buzztard/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/buzztard/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/buzztard/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/buzztard/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/buzztard/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/buzztard/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/buzztard/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/buzztrax/DESCR
U pkgsrc/audio/buzztrax/Makefile
U pkgsrc/audio/buzztrax/PLIST
U pkgsrc/audio/buzztrax/PLIST.Linux
U pkgsrc/audio/buzztrax/PLIST.alsa
U pkgsrc/audio/buzztrax/distinfo
U pkgsrc/audio/buzztrax/options.mk
U pkgsrc/audio/buzztrax/patches/patch-configure
U pkgsrc/audio/buzztrax/patches/patch-src_gst_dec_bt-dec.c
U pkgsrc/audio/buzztrax/patches/patch-src_gst_fluidsynth_fluidsynth.c
U pkgsrc/audio/buzztrax/patches/patch-src_gst_fluidsynth_fluidsynth.h
P pkgsrc/audio/cam/Makefile
P pkgsrc/audio/cam/distinfo
P pkgsrc/audio/cam/patches/patch-ac
U pkgsrc/audio/cam/patches/patch-cam_c
U pkgsrc/audio/cantata/DESCR
U pkgsrc/audio/cantata/Makefile
U pkgsrc/audio/cantata/PLIST
U pkgsrc/audio/cantata/distinfo
U pkgsrc/audio/cantata/patches/patch-CMakeLists.txt
P pkgsrc/audio/cd-discid/Makefile
U pkgsrc/audio/cd-discid/distinfo
P pkgsrc/audio/cd-discid/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/cd-discid/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/audio/cdd/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cdd/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cdd/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cdd/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cdd/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cdd/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cdd/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cdd/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cdd/patches/patch-ae' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/cddb-bundle/Makefile
P pkgsrc/audio/cddb-bundle/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/cddb-bundle/distinfo
U pkgsrc/audio/cddb-bundle/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/cddb-bundle/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/cddbd/Makefile
P pkgsrc/audio/cddbd/distinfo
P pkgsrc/audio/cddbd/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/cddbd/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/cddbd/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/cddbd/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/cddbd/patches/patch-db_c
U pkgsrc/audio/cddbd/patches/patch-fuzzy_c
U pkgsrc/audio/cddbd/patches/patch-xmit_c
P pkgsrc/audio/cdparanoia/Makefile
P pkgsrc/audio/cdparanoia/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/cdparanoia/distinfo
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-ad
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-ae
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-ba
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-ca
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-cb
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-cc
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-cd
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-ce
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-cf
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-cg
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-ch
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-ci
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-cj
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-ck
P pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-cn
U pkgsrc/audio/cdparanoia/patches/patch-paranoia_overlap.c
P pkgsrc/audio/cdplayer/Makefile
P pkgsrc/audio/cdplayer/PLIST
P pkgsrc/audio/cdplayer/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/cdplayer/distinfo
P pkgsrc/audio/celt/Makefile
P pkgsrc/audio/celt/PLIST
P pkgsrc/audio/celt/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/celt/distinfo
P pkgsrc/audio/celt/hacks.mk
P pkgsrc/audio/celt/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/chromaprint/DESCR
U pkgsrc/audio/chromaprint/Makefile
U pkgsrc/audio/chromaprint/PLIST
U pkgsrc/audio/chromaprint/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/chromaprint/distinfo
P pkgsrc/audio/cmp3/Makefile
P pkgsrc/audio/cmp3/distinfo
P pkgsrc/audio/cmp3/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/cmp3/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/cmp3/patches/patch-af
U pkgsrc/audio/cmp3/patches/patch-ag
U pkgsrc/audio/cmp3/patches/patch-ah
U pkgsrc/audio/cmp3/patches/patch-ai
P pkgsrc/audio/cmus/Makefile
cvs update: `pkgsrc/audio/cmus/Makefile.common' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/cmus/PLIST
U pkgsrc/audio/cmus/distinfo
P pkgsrc/audio/cmus/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/cmus/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cmus/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cmus/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cmus/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cmus/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/cmus/patches/patch-op_alsa.c
U pkgsrc/audio/cmus/patches/patch-op_mixer__sun.c
U pkgsrc/audio/cmus/patches/patch-op_sun.c
cvs update: `pkgsrc/audio/cmus-unofficial/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cmus-unofficial/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cmus-unofficial/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cmus-unofficial/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/cmus-unofficial/options.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/cmusfm/DESCR
U pkgsrc/audio/cmusfm/MESSAGE
U pkgsrc/audio/cmusfm/Makefile
U pkgsrc/audio/cmusfm/PLIST
U pkgsrc/audio/cmusfm/distinfo
P pkgsrc/audio/cplay/Makefile
P pkgsrc/audio/cplay/distinfo
P pkgsrc/audio/cripple/Makefile
P pkgsrc/audio/cripple/distinfo
P pkgsrc/audio/cs4235/Makefile
P pkgsrc/audio/cs4235/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4-manual/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4-manual/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4-manual/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4-manual/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4-manual/files/rt-midi-input.orc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound4-manual/files/rt-midi-input.sco' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/csound5/Makefile
P pkgsrc/audio/csound5/PLIST
P pkgsrc/audio/csound5/distinfo
U pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-Engine_cs__par__base.c
U pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-Engine_cs__par__dispatch.c
U pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-H_cs__par__base.h
U pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-H_cs__par__dispatch.h
U pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-Opcodes_cpumeter.c
U pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-Opcodes_wavegde.h
P pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-ad
P pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-ae
cvs update: `pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-ag' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-ah
P pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-ai
P pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-aj
P pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-al
P pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-am
P pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-an
U pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-ao
cvs update: `pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-ap' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-custom.py.mkg
U pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-frontends_beats_main.c
U pkgsrc/audio/csound5/patches/patch-install.py
P pkgsrc/audio/csound5-manual/Makefile
P pkgsrc/audio/csound5-manual/PLIST
U pkgsrc/audio/csound5-manual/distinfo
U pkgsrc/audio/csound6/DESCR
U pkgsrc/audio/csound6/Makefile
U pkgsrc/audio/csound6/PLIST
U pkgsrc/audio/csound6/distinfo
U pkgsrc/audio/csound6/options.mk
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-Engine_linevent.c
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-Frontends_csound_csound_main.c
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-InOut_libsnd.c
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-InOut_widgets.cpp
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-InOut_winEPS.c
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-InOut_winFLTK.c
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-Opcodes_cpumeter.c
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-Opcodes_wavegde.h
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-Top_csmodule.c
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-Top_csound.c
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-Top_one_file.c
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-Top_threads.c
U pkgsrc/audio/csound6/patches/patch-installer_macosx_release-build-azure.sh
U pkgsrc/audio/csound6-manual/DESCR
U pkgsrc/audio/csound6-manual/Makefile
U pkgsrc/audio/csound6-manual/PLIST
U pkgsrc/audio/csound6-manual/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/daapd/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/daapd/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/daapd/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/daapd/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/daapd/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/daapd/files/daapd.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/daapd/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/daapd/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/daapd/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/daapd/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/daapd/patches/patch-af' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/dap/Makefile
P pkgsrc/audio/dap/distinfo
P pkgsrc/audio/dap/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/dap/patches/patch-ao
P pkgsrc/audio/dap/patches/patch-ap
U pkgsrc/audio/darkice/DESCR
P pkgsrc/audio/darkice/Makefile
P pkgsrc/audio/darkice/PLIST
U pkgsrc/audio/darkice/distinfo
U pkgsrc/audio/darkice/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/darkice/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/darkice/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/darkice/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/darkice/patches/patch-rc.darkice
U pkgsrc/audio/darkice/patches/patch-src_FaacEncoder.cpp
U pkgsrc/audio/darkice/patches/patch-src_IceCast.cpp
U pkgsrc/audio/darkice/patches/patch-src_Makefile.in
U pkgsrc/audio/darkice/patches/patch-src_SerialUlaw.cpp
U pkgsrc/audio/deforaos-mixer/DESCR
U pkgsrc/audio/deforaos-mixer/Makefile
U pkgsrc/audio/deforaos-mixer/PLIST
U pkgsrc/audio/deforaos-mixer/distinfo
U pkgsrc/audio/deforaos-mixer/options.mk
U pkgsrc/audio/din/DESCR
U pkgsrc/audio/din/Makefile
U pkgsrc/audio/din/PLIST
U pkgsrc/audio/din/distinfo
U pkgsrc/audio/din/options.mk
U pkgsrc/audio/din/patches/patch-src_Makefile.am
U pkgsrc/audio/din/patches/patch-src_Makefile.in
P pkgsrc/audio/disc-cover/Makefile
P pkgsrc/audio/disc-cover/distinfo
P pkgsrc/audio/distmp3/Makefile
P pkgsrc/audio/distmp3/distinfo
U pkgsrc/audio/dssi/DESCR
U pkgsrc/audio/dssi/Makefile
U pkgsrc/audio/dssi/PLIST
U pkgsrc/audio/dssi/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/dssi/distinfo
U pkgsrc/audio/dumb/DESCR
U pkgsrc/audio/dumb/Makefile
U pkgsrc/audio/dumb/PLIST
U pkgsrc/audio/dumb/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/dumb/distinfo
P pkgsrc/audio/easyh10/Makefile
P pkgsrc/audio/easyh10/distinfo
P pkgsrc/audio/easytag/DESCR
P pkgsrc/audio/easytag/Makefile
P pkgsrc/audio/easytag/PLIST
U pkgsrc/audio/easytag/distinfo
P pkgsrc/audio/easytag/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/easytag/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/easytag-current/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/easytag-current/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/easytag-current/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/easytag-current/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/easytag-current/options.mk' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/eawpatches/Makefile
P pkgsrc/audio/eawpatches/distinfo
P pkgsrc/audio/emixer/Makefile
P pkgsrc/audio/emixer/distinfo
P pkgsrc/audio/emixer/files/Makefile
cvs update: `pkgsrc/audio/emixer/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/emixer/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/emixer/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/emixer/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/emixer/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/emixer/patches/patch-main.c
U pkgsrc/audio/emixer/patches/patch-mixer.c
U pkgsrc/audio/emixer/patches/patch-mixer.h
U pkgsrc/audio/emixer/patches/patch-nctgui.c
U pkgsrc/audio/emixer/patches/patch-nctgui.h
cvs update: `pkgsrc/audio/esound/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/esound/MESSAGE.Interix' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/esound/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/esound/PLIST.FreeBSD' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/esound/PLIST.Linux' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/esound/PLIST.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/esound/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/esound/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/esound/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/esound/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/esound/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/esound/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/espeak/Makefile
P pkgsrc/audio/espeak/PLIST
P pkgsrc/audio/espeak/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/espeak/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/espeak/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/espeak/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/espeak/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/espeak/patches/patch-src_Makefile
U pkgsrc/audio/exaile/DESCR
cvs update: `pkgsrc/audio/exaile/MESSAGE' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/exaile/Makefile
P pkgsrc/audio/exaile/PLIST
U pkgsrc/audio/exaile/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/exaile/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/exaile/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/exaile/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/exaile/patches/patch-exaile
U pkgsrc/audio/eyeD3/DESCR
U pkgsrc/audio/eyeD3/Makefile
U pkgsrc/audio/eyeD3/PLIST
U pkgsrc/audio/eyeD3/distinfo
U pkgsrc/audio/eyeD3/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/audio/ezstream/Makefile
P pkgsrc/audio/ezstream/PLIST
U pkgsrc/audio/ezstream/distinfo
P pkgsrc/audio/faac/Makefile
P pkgsrc/audio/faac/PLIST
U pkgsrc/audio/faac/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/faac/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/faac/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/faac/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/faac/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/faac/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/audio/faac/patches/patch-frontend_main.c
P pkgsrc/audio/faad2/Makefile
P pkgsrc/audio/faad2/PLIST
P pkgsrc/audio/faad2/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/faad2/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-au' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-av' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-frontend_Makefile.am
U pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-frontend_getopt.c
U pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-frontend_mp4read.c
U pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-libfaad_Makefile.am
U pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-libfaad_common.h
U pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-plugins_xmms_src_Makefile.am
U pkgsrc/audio/faad2/patches/patch-plugins_xmms_src_libmp4.c
U pkgsrc/audio/fasttracker2/DESCR
U pkgsrc/audio/fasttracker2/Makefile
U pkgsrc/audio/fasttracker2/PLIST
U pkgsrc/audio/fasttracker2/distinfo
U pkgsrc/audio/fasttracker2/files/fasttracker2.appdata.xml
U pkgsrc/audio/fasttracker2/files/fasttracker2.desktop
U pkgsrc/audio/fasttracker2/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/audio/faudio/DESCR
U pkgsrc/audio/faudio/Makefile
U pkgsrc/audio/faudio/PLIST
U pkgsrc/audio/faudio/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/faudio/distinfo
U pkgsrc/audio/fdk-aac/DESCR
U pkgsrc/audio/fdk-aac/Makefile
U pkgsrc/audio/fdk-aac/PLIST
U pkgsrc/audio/fdk-aac/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/fdk-aac/distinfo
P pkgsrc/audio/festival/Makefile
P pkgsrc/audio/festival/PLIST
U pkgsrc/audio/festival/distinfo
U pkgsrc/audio/festival/files/unknown_Darwin.mak
U pkgsrc/audio/festival/files/unknown_FreeBSD.mak
U pkgsrc/audio/festival/files/unknown_SunOS.mak
P pkgsrc/audio/festival/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/festival/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/festival/patches/patch-ac
cvs update: `pkgsrc/audio/festival/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/festival/patches/patch-ae
cvs update: `pkgsrc/audio/festival/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/festival/patches/patch-ag' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/festival/patches/patch-aq
U pkgsrc/audio/festival/patches/patch-festival_src_modules_hts__engine_HTS__misc.c
U pkgsrc/audio/festival/patches/patch-speech__tools_config_compilers_gcc__defaults.mak
U pkgsrc/audio/festival/patches/patch-speech__tools_config_rules_compile__options.mak
U pkgsrc/audio/festival/patches/patch-speech__tools_config_rules_defaults.mak
U pkgsrc/audio/festival/patches/patch-speech__tools_config_rules_test__make__rules.mak
U pkgsrc/audio/festival/patches/patch-speech__tools_include_ling__class_EST__FeatureFunctionPackage.h
U pkgsrc/audio/festival/patches/patch-speech__tools_include_unix_EST__socket__unix.h
cvs update: `pkgsrc/audio/festival-doc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/festival-doc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/festival-doc/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/festival-doc/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/festival-doc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/festlex-cmu/Makefile
P pkgsrc/audio/festlex-cmu/PLIST
U pkgsrc/audio/festlex-cmu/distinfo
P pkgsrc/audio/festlex-oald/Makefile
U pkgsrc/audio/festlex-oald/distinfo
P pkgsrc/audio/festlex-ogi/Makefile
P pkgsrc/audio/festlex-ogi/distinfo
P pkgsrc/audio/festlex-poslex/Makefile
U pkgsrc/audio/festlex-poslex/distinfo
P pkgsrc/audio/festogi-spanish/Makefile
P pkgsrc/audio/festogi-spanish/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-abc/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-abc/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-aec/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-aec/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-don/Makefile
U pkgsrc/audio/festvox-don/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-el11/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-el11/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-en1/Makefile
U pkgsrc/audio/festvox-en1/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-hvs/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-hvs/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-jph/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-jph/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-kal16/Makefile
U pkgsrc/audio/festvox-kal16/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-kal8/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-kal8/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-ked16/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-ked16/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-ked8/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-ked8/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-mwm/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-mwm/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-ogirab/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-ogirab/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-rab16/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-rab16/PLIST
U pkgsrc/audio/festvox-rab16/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-rab8/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-rab8/PLIST
U pkgsrc/audio/festvox-rab8/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-tll/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-tll/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-tll/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-us1/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-us1/PLIST
U pkgsrc/audio/festvox-us1/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-us2/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-us2/PLIST
U pkgsrc/audio/festvox-us2/distinfo
P pkgsrc/audio/festvox-us3/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-us3/PLIST
U pkgsrc/audio/festvox-us3/distinfo
U pkgsrc/audio/filter_audio/DESCR
U pkgsrc/audio/filter_audio/Makefile
U pkgsrc/audio/filter_audio/PLIST
U pkgsrc/audio/filter_audio/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/filter_audio/distinfo
P pkgsrc/audio/flac/Makefile
P pkgsrc/audio/flac/PLIST
U pkgsrc/audio/flac/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/flac/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/flac/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/flac/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/flac/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/flac/patches/patch-ay' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/flac/patches/patch-az' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/flac/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/audio/flac/patches/patch-microbench_util.c
U pkgsrc/audio/flac/patches/patch-src_libFLAC_cpu.c
U pkgsrc/audio/flac/patches/patch-strip_non_asm_libtool_args.sh
P pkgsrc/audio/flac123/Makefile
U pkgsrc/audio/flac123/distinfo
P pkgsrc/audio/flac2mp3/Makefile
P pkgsrc/audio/flac2mp3/distinfo
P pkgsrc/audio/flactag/Makefile
U pkgsrc/audio/flactag/PLIST
U pkgsrc/audio/flactag/distinfo
U pkgsrc/audio/flactag/patches/patch-CommandLine.cc
U pkgsrc/audio/flactag/patches/patch-ConfigFile.cc
U pkgsrc/audio/flactag/patches/patch-ErrorLog.cc
U pkgsrc/audio/flactag/patches/patch-FileNameBuilder.cc
P pkgsrc/audio/flactag/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/audio/flactag/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/flactag/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/flactag/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/flite/DESCR
P pkgsrc/audio/flite/Makefile
P pkgsrc/audio/flite/PLIST
U pkgsrc/audio/flite/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/flite/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/flite/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/flite/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/flite/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/flite/patches/patch-ae
U pkgsrc/audio/flite/patches/patch-config_common__make__rules
P pkgsrc/audio/fluidsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/fluidsynth/PLIST
P pkgsrc/audio/fluidsynth/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/fluidsynth/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/fluidsynth/hacks.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/fluidsynth/options.mk
U pkgsrc/audio/fluidsynth/patches/patch-CMakeLists.txt
cvs update: `pkgsrc/audio/fluidsynth/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/fluidsynth/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/fluidsynth/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/fluidsynth/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/fluidsynth/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/fluidsynth/patches/patch-include_fluidsynth_log.h
U pkgsrc/audio/fluidsynth/patches/patch-src_drivers_fluid__alsa.c
U pkgsrc/audio/forked-daapd/DESCR
U pkgsrc/audio/forked-daapd/Makefile
U pkgsrc/audio/forked-daapd/PLIST
U pkgsrc/audio/forked-daapd/distinfo
U pkgsrc/audio/forked-daapd/options.mk
U pkgsrc/audio/forked-daapd/files/forked-daapd.sh
U pkgsrc/audio/forked-daapd/patches/patch-Makefile.in
P pkgsrc/audio/freealut/Makefile
P pkgsrc/audio/freealut/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/freealut/distinfo
U pkgsrc/audio/freealut/patches/patch-configure
P pkgsrc/audio/freepats/Makefile
P pkgsrc/audio/freepats/distinfo
U pkgsrc/audio/freeswitch-music/DESCR
U pkgsrc/audio/freeswitch-music/Makefile
U pkgsrc/audio/freeswitch-music/PLIST
U pkgsrc/audio/freeswitch-music/distinfo
U pkgsrc/audio/freeswitch-music/options.mk
U pkgsrc/audio/freeswitch-sounds-en/DESCR
U pkgsrc/audio/freeswitch-sounds-en/Makefile
U pkgsrc/audio/freeswitch-sounds-en/distinfo
U pkgsrc/audio/freeswitch-sounds-en/options.mk
U pkgsrc/audio/freeswitch-sounds-fr/DESCR
U pkgsrc/audio/freeswitch-sounds-fr/Makefile
U pkgsrc/audio/freeswitch-sounds-fr/distinfo
U pkgsrc/audio/freeswitch-sounds-fr/options.mk
U pkgsrc/audio/freeswitch-sounds-ru/DESCR
U pkgsrc/audio/freeswitch-sounds-ru/Makefile
U pkgsrc/audio/freeswitch-sounds-ru/distinfo
U pkgsrc/audio/freeswitch-sounds-ru/options.mk
P pkgsrc/audio/freezetag/Makefile
P pkgsrc/audio/freezetag/distinfo
U pkgsrc/audio/game-music-emu/DESCR
U pkgsrc/audio/game-music-emu/Makefile
U pkgsrc/audio/game-music-emu/PLIST
U pkgsrc/audio/game-music-emu/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/game-music-emu/distinfo
P pkgsrc/audio/gbemol/Makefile
P pkgsrc/audio/gbemol/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/gimmix/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gimmix/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gimmix/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gimmix/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/gkrellm-volume/Makefile
P pkgsrc/audio/gkrellm-volume/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/gkrellm-xmms/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gkrellm-xmms/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gkrellm-xmms/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gkrellm-xmms/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gkrellm-xmms/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/glurp/Makefile
P pkgsrc/audio/glurp/PLIST
U pkgsrc/audio/glurp/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/glurp/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/glyr/DESCR
U pkgsrc/audio/glyr/Makefile
U pkgsrc/audio/glyr/PLIST
U pkgsrc/audio/glyr/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/glyr/distinfo
P pkgsrc/audio/gmp3info/Makefile
P pkgsrc/audio/gmp3info/distinfo
P pkgsrc/audio/gmp3info/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/gmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc/PLIST
P pkgsrc/audio/gmpc/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/gmpc/distinfo
P pkgsrc/audio/gmpc/options.mk
U pkgsrc/audio/gmpc/patches/patch-ai
U pkgsrc/audio/gmpc/patches/patch-aj
U pkgsrc/audio/gmpc-alarm/DESCR
U pkgsrc/audio/gmpc-alarm/Makefile
U pkgsrc/audio/gmpc-alarm/PLIST
U pkgsrc/audio/gmpc-alarm/distinfo
U pkgsrc/audio/gmpc-albumview/DESCR
U pkgsrc/audio/gmpc-albumview/Makefile
U pkgsrc/audio/gmpc-albumview/PLIST
U pkgsrc/audio/gmpc-albumview/distinfo
U pkgsrc/audio/gmpc-jamendo/DESCR
U pkgsrc/audio/gmpc-jamendo/Makefile
U pkgsrc/audio/gmpc-jamendo/PLIST
U pkgsrc/audio/gmpc-jamendo/distinfo
U pkgsrc/audio/gmpc-libnotify/DESCR
U pkgsrc/audio/gmpc-libnotify/Makefile
U pkgsrc/audio/gmpc-libnotify/PLIST
U pkgsrc/audio/gmpc-libnotify/distinfo
U pkgsrc/audio/gmpc-lyrics/DESCR
U pkgsrc/audio/gmpc-lyrics/Makefile
U pkgsrc/audio/gmpc-lyrics/PLIST
U pkgsrc/audio/gmpc-lyrics/distinfo
U pkgsrc/audio/gmpc-lyricwiki/DESCR
U pkgsrc/audio/gmpc-lyricwiki/Makefile
U pkgsrc/audio/gmpc-lyricwiki/PLIST
U pkgsrc/audio/gmpc-lyricwiki/distinfo
U pkgsrc/audio/gmpc-magnatune/DESCR
U pkgsrc/audio/gmpc-magnatune/Makefile
U pkgsrc/audio/gmpc-magnatune/PLIST
U pkgsrc/audio/gmpc-magnatune/distinfo
U pkgsrc/audio/gmpc-tagedit/DESCR
U pkgsrc/audio/gmpc-tagedit/Makefile
U pkgsrc/audio/gmpc-tagedit/PLIST
U pkgsrc/audio/gmpc-tagedit/distinfo
P pkgsrc/audio/gnome-audio/Makefile
P pkgsrc/audio/gnome-audio/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-speech/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-speech/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-speech/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-speech/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-speech/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-speech/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-speech/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-speech/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-speech/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-speech-espeak/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-speech-espeak/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-speech-espeak/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-vfs-cdda/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-vfs-cdda/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gnome-vfs-cdda/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gogo/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gogo/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gogo/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gogo/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gogo/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/goom/Makefile
P pkgsrc/audio/goom/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/gqmpeg/DEINSTALL' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gqmpeg/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gqmpeg/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gqmpeg/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gqmpeg/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gqmpeg/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gqmpeg/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gqmpeg/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gqmpeg/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/gqmpeg-devel/Makefile
P pkgsrc/audio/gqmpeg-devel/distinfo
P pkgsrc/audio/gqmpeg-devel/options.mk
U pkgsrc/audio/gqmpeg-devel/patches/patch-src_ui__pixbuf__save.c
P pkgsrc/audio/gqmpeg-skins/Makefile
P pkgsrc/audio/gqmpeg-skins/distinfo
P pkgsrc/audio/gramofile/Makefile
P pkgsrc/audio/gramofile/PLIST
U pkgsrc/audio/gramofile/distinfo
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-bplaysrc_Makefile
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-bplaysrc_bplay_c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-bplaysrc_shmbuf.c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-clrscr.c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-errorwindow.c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-fmtheaders.h
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-gramofile_c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-playwav.c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-reclp__main.c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-signpr__cmf.c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-signpr__cmf2.c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-signpr__doubmed.c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-signpr__mean.c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-signpr__median.c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-signpr__rms.c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-stringinput.c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-tracksplit__parammenu.c
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-yesnowindow.c
U pkgsrc/audio/grip/DESCR
U pkgsrc/audio/grip/Makefile
U pkgsrc/audio/grip/PLIST
U pkgsrc/audio/grip/distinfo
U pkgsrc/audio/grip/options.mk
P pkgsrc/audio/gsm/Makefile
P pkgsrc/audio/gsm/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/gsm/distinfo
U pkgsrc/audio/gsm/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/audio/gsm/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gsm/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gsm/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/gsound/DESCR
U pkgsrc/audio/gsound/Makefile
U pkgsrc/audio/gsound/PLIST
U pkgsrc/audio/gsound/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/gsound/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/gst-buzztard/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gst-buzztard/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gst-buzztard/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gst-buzztard/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gst-buzztard/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-a52/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-alsa/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-cdparanoia/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-dts/Makefile
cvs update: `pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-esound/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-esound/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-esound/PLIST' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-faac/DESCR
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-faac/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-faad/DESCR
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-faad/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-flac/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-fluendo-mp3/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-fluendo-mp3/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-fluendo-mp3/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-fluendo-mp3/patches/patch-configure
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-jack/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-lame/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-libvisual/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-mad/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-oss/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-sid/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-soundtouch/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-soundtouch/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-soundtouch/PLIST
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-spc/DESCR
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-spc/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-speex/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-twolame/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-vorbis/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-wavpack/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-a52/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-a52/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-a52/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-alsa/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-alsa/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-alsa/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-cdparanoia/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-cdparanoia/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-cdparanoia/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-dts/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-dts/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-dts/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-faac/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-faac/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-faac/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-faad/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-faad/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-faad/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-flac/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-flac/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-flac/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-gme/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-gme/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-gme/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-jack/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-jack/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-jack/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-lame/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-lame/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-lame/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-libvisual/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-libvisual/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-libvisual/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-mpg123/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-mpg123/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-mpg123/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-opus/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-opus/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-opus/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-oss/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-oss/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-oss/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-pulse/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-pulse/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-pulse/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-sid/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-sid/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-sid/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-soundtouch/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-soundtouch/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-soundtouch/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-speex/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-speex/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-speex/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-twolame/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-twolame/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-twolame/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-vorbis/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-vorbis/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-vorbis/PLIST
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-wavpack/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-wavpack/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins1-wavpack/PLIST
P pkgsrc/audio/gtick/Makefile
P pkgsrc/audio/gtick/PLIST
U pkgsrc/audio/gtick/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/gtick/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/gtkmserv/Makefile
P pkgsrc/audio/gtkmserv/distinfo
P pkgsrc/audio/gtkpod/Makefile
P pkgsrc/audio/gtkpod/PLIST
P pkgsrc/audio/gtkpod/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/gtkpod/options.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/gtkpod/patches/patch-bk
U pkgsrc/audio/gtkpod/patches/patch-src_mp4file.c
P pkgsrc/audio/guspatches/Makefile
P pkgsrc/audio/guspatches/PLIST
P pkgsrc/audio/guspatches/distinfo
P pkgsrc/audio/herrie/Makefile
P pkgsrc/audio/herrie/distinfo
P pkgsrc/audio/herrie/options.mk
P pkgsrc/audio/herrie/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/hts_engine/DESCR
U pkgsrc/audio/hts_engine/Makefile
U pkgsrc/audio/hts_engine/PLIST
U pkgsrc/audio/hts_engine/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/hts_engine/distinfo
U pkgsrc/audio/hts_engine/patches/patch-lib_HTS__misc.c
P pkgsrc/audio/hydrogen/Makefile
P pkgsrc/audio/hydrogen/PLIST
U pkgsrc/audio/hydrogen/distinfo
U pkgsrc/audio/hydrogen/options.mk
U pkgsrc/audio/hydrogen/patches/patch-cmake_FindHelper.cmake
U pkgsrc/audio/ibniz/DESCR
U pkgsrc/audio/ibniz/Makefile
U pkgsrc/audio/ibniz/PLIST
U pkgsrc/audio/ibniz/distinfo
U pkgsrc/audio/ibniz/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/audio/icecast/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast/PLIST
U pkgsrc/audio/icecast/distinfo
P pkgsrc/audio/icecast/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/icecast/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/icecast/patches/patch-ac
cvs update: `pkgsrc/audio/icecast/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/icecast/patches/patch-src_connection.c
P pkgsrc/audio/icecast1/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast1/PLIST
P pkgsrc/audio/icecast1/distinfo
P pkgsrc/audio/icecast1/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/audio/icecast1/patches/patch-aj' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/ices-mp3/Makefile
P pkgsrc/audio/ices-mp3/distinfo
P pkgsrc/audio/ices-mp3/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/id3/Makefile
U pkgsrc/audio/id3/distinfo
P pkgsrc/audio/id3/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/id3/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/id3ed/Makefile
P pkgsrc/audio/id3ed/distinfo
U pkgsrc/audio/id3ed/patches/patch-id3ed.cc
P pkgsrc/audio/id3lib/Makefile
P pkgsrc/audio/id3lib/distinfo
P pkgsrc/audio/id3lib/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/id3lib/patches/patch-ak
U pkgsrc/audio/id3lib/patches/patch-aq
U pkgsrc/audio/id3lib/patches/patch-ar
U pkgsrc/audio/id3lib/patches/patch-as
U pkgsrc/audio/id3lib/patches/patch-at
U pkgsrc/audio/id3lib/patches/patch-au
U pkgsrc/audio/id3lib/patches/patch-av
U pkgsrc/audio/id3lib/patches/patch-src__mp3_parse.cpp
U pkgsrc/audio/id3ren/DESCR
U pkgsrc/audio/id3ren/Makefile
U pkgsrc/audio/id3ren/PLIST
U pkgsrc/audio/id3ren/distinfo
U pkgsrc/audio/id3ren/patches/patch-src_Makefile
U pkgsrc/audio/id3ren/patches/patch-src_id3ren.c
P pkgsrc/audio/id3v2/Makefile
U pkgsrc/audio/id3v2/distinfo
P pkgsrc/audio/id3v2/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/id3v2/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/ifp-line/Makefile
P pkgsrc/audio/ifp-line/PLIST
U pkgsrc/audio/ifp-line/distinfo
U pkgsrc/audio/ifp-line/patches/patch-Makefile_am
U pkgsrc/audio/ifp-line/patches/patch-Makefile_in
cvs update: `pkgsrc/audio/ifp-line/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/ifp-line/patches/patch-ifp__routines.c
U pkgsrc/audio/jack/DESCR
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/MESSAGE' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/jack/MESSAGE.NetBSD
U pkgsrc/audio/jack/Makefile
P pkgsrc/audio/jack/PLIST
P pkgsrc/audio/jack/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/jack/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/files/atomicity.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/jack/patches/patch-as' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-common_JackAudioAdapterFactory.cpp
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-common_memops.c
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-common_wscript
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-example-clients_wscript
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-man_wscript
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-netbsd_JackAtomic__os.h
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-netbsd_JackNetBSDTime.c
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-netbsd_JackPlatformPlug__os.h
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-netbsd_sun_JackSunAdapter.cpp
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-netbsd_sun_JackSunAdapter.h
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-netbsd_sun_JackSunDriver.cpp
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-netbsd_sun_JackSunDriver.h
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-posix_JackNetUnixSocket.cpp
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-posix_JackNetUnixSocket.h
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-posix_JackPosixSemaphore.cpp
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-posix_JackSocket.cpp
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-tests_wscript
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-tools_wscript
U pkgsrc/audio/jack/patches/patch-wscript
U pkgsrc/audio/jack-keyboard/DESCR
U pkgsrc/audio/jack-keyboard/Makefile
U pkgsrc/audio/jack-keyboard/PLIST
U pkgsrc/audio/jack-keyboard/distinfo
U pkgsrc/audio/jack-keyboard/patches/patch-CMakeLists.txt
P pkgsrc/audio/jack-rack/Makefile
P pkgsrc/audio/jack-rack/PLIST
P pkgsrc/audio/jack-rack/distinfo
P pkgsrc/audio/jack-rack/patches/patch-ac
U pkgsrc/audio/jack-rack/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/audio/jack_umidi/DESCR
U pkgsrc/audio/jack_umidi/Makefile
U pkgsrc/audio/jack_umidi/PLIST
U pkgsrc/audio/jack_umidi/distinfo
U pkgsrc/audio/jack_umidi/patches/patch-jack__umidi.c
P pkgsrc/audio/juke/Makefile
P pkgsrc/audio/juke/distinfo
P pkgsrc/audio/kid3/DESCR
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
U pkgsrc/audio/kid3/PLIST
U pkgsrc/audio/kid3/distinfo
U pkgsrc/audio/kid3/hacks.mk
U pkgsrc/audio/kid3/patches/patch-CMakeLists.txt
cvs update: `pkgsrc/audio/kid3/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/kid3/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/kmp/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/kmp/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/kmp/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/kmp/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/kmp/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/kmp/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/ladspa/Makefile
P pkgsrc/audio/ladspa/PLIST
P pkgsrc/audio/ladspa/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/ladspa/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/ladspa/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/ladspa/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/ladspa/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/ladspa/patches/patch-src_Makefile
U pkgsrc/audio/ladspa/patches/patch-src_applyplugin.c
P pkgsrc/audio/lame/Makefile
P pkgsrc/audio/lame/PLIST
U pkgsrc/audio/lame/distinfo
P pkgsrc/audio/lame/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/lame/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/lame/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/audio/lame/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/lame/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/lame/patches/patch-include_libmp3lame.sym
U pkgsrc/audio/lame/patches/patch-libmp3lame_lame.c
P pkgsrc/audio/liba52/Makefile
P pkgsrc/audio/liba52/distinfo
U pkgsrc/audio/liba52/patches/patch-include_config.h.in
U pkgsrc/audio/libalac/DESCR
U pkgsrc/audio/libalac/Makefile
U pkgsrc/audio/libalac/PLIST
U pkgsrc/audio/libalac/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libalac/distinfo
U pkgsrc/audio/libalac/patches/patch-makefile
cvs update: `pkgsrc/audio/libao/MESSAGE.common' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/libao/Makefile
P pkgsrc/audio/libao/Makefile.common
P pkgsrc/audio/libao/PLIST
P pkgsrc/audio/libao/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libao/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/libao/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libao/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libao/patches/patch-af' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/libao/patches/patch-src_plugins_alsa_ao__alsa.c
U pkgsrc/audio/libao/patches/patch-src_plugins_sun_ao__sun.c
P pkgsrc/audio/libao-alsa/Makefile
U pkgsrc/audio/libao-alsa/PLIST
cvs update: `pkgsrc/audio/libao-arts/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libao-arts/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libao-arts/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libao-esound/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libao-esound/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libao-esound/PLIST' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/libao-macosx/Makefile
U pkgsrc/audio/libao-macosx/PLIST
P pkgsrc/audio/libao-nas/Makefile
U pkgsrc/audio/libao-nas/PLIST
P pkgsrc/audio/libao-oss/Makefile
U pkgsrc/audio/libao-oss/PLIST
P pkgsrc/audio/libao-pulse/Makefile
U pkgsrc/audio/libao-pulse/PLIST
P pkgsrc/audio/libao-sun/Makefile
U pkgsrc/audio/libao-sun/PLIST
U pkgsrc/audio/libaudec/DESCR
U pkgsrc/audio/libaudec/Makefile
U pkgsrc/audio/libaudec/PLIST
U pkgsrc/audio/libaudec/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libaudec/distinfo
P pkgsrc/audio/libaudiofile/Makefile
P pkgsrc/audio/libaudiofile/PLIST
U pkgsrc/audio/libaudiofile/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libaudiofile/distinfo
U pkgsrc/audio/libaudiofile/hacks.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/libaudiofile/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libaudiofile/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libaudiofile/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libaudiofile/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/libaudiofile/patches/patch-libaudiofile_CAF.cpp
U pkgsrc/audio/libaudiofile/patches/patch-libaudiofile_modules_SimpleModule.h
P pkgsrc/audio/libcanberra/Makefile
P pkgsrc/audio/libcanberra/PLIST
P pkgsrc/audio/libcanberra/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libcanberra/distinfo
U pkgsrc/audio/libcanberra/options.mk
U pkgsrc/audio/libcanberra/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/libcanberra/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/libcanberra/patches/patch-config.h.in
U pkgsrc/audio/libcanberra/patches/patch-src_canberra-gtk-module.c
U pkgsrc/audio/libcanberra/patches/patch-src_canberra-gtk.c
P pkgsrc/audio/libcdaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/libcdaudio/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libcdaudio/distinfo
P pkgsrc/audio/libcddb/Makefile
P pkgsrc/audio/libcddb/distinfo
U pkgsrc/audio/libcddb/patches/patch-lib_cddb__net.c
U pkgsrc/audio/libcuefile/DESCR
U pkgsrc/audio/libcuefile/Makefile
U pkgsrc/audio/libcuefile/PLIST
U pkgsrc/audio/libcuefile/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libcuefile/distinfo
P pkgsrc/audio/libdca/Makefile
U pkgsrc/audio/libdca/distinfo
U pkgsrc/audio/libdca/patches/patch-configure.ac
cvs update: `pkgsrc/audio/libdca/patches/patch-dtsdec' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/libdca/patches/patch-src_dcadec.c
P pkgsrc/audio/libdiscid/Makefile
P pkgsrc/audio/libdiscid/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libdiscid/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/libdiscid/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libdiscid/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/libdssialsacompat/DESCR
U pkgsrc/audio/libdssialsacompat/Makefile
U pkgsrc/audio/libdssialsacompat/PLIST
U pkgsrc/audio/libdssialsacompat/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libdssialsacompat/distinfo
U pkgsrc/audio/libebur128/DESCR
U pkgsrc/audio/libebur128/Makefile
U pkgsrc/audio/libebur128/PLIST
U pkgsrc/audio/libebur128/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libebur128/distinfo
U pkgsrc/audio/libfishsound/DESCR
U pkgsrc/audio/libfishsound/Makefile
U pkgsrc/audio/libfishsound/PLIST
U pkgsrc/audio/libfishsound/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libfishsound/distinfo
U pkgsrc/audio/libfishsound/options.mk
U pkgsrc/audio/libgig/DESCR
U pkgsrc/audio/libgig/Makefile
U pkgsrc/audio/libgig/PLIST
U pkgsrc/audio/libgig/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libgig/distinfo
U pkgsrc/audio/libgig/patches/patch-src_Akai.h
P pkgsrc/audio/libgpod/Makefile
P pkgsrc/audio/libgpod/PLIST
P pkgsrc/audio/libgpod/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libgpod/distinfo
U pkgsrc/audio/libgpod/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/libgroove/DESCR
U pkgsrc/audio/libgroove/Makefile
U pkgsrc/audio/libgroove/PLIST
U pkgsrc/audio/libgroove/distinfo
U pkgsrc/audio/libgroove/patches/patch-groove_encoder.c
U pkgsrc/audio/libgroove/patches/patch-groove_file.c
U pkgsrc/audio/libgroove/patches/patch-groove_playlist.c
cvs update: `pkgsrc/audio/libhydrogen/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libhydrogen/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libhydrogen/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libhydrogen/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libhydrogen/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libhydrogen/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libhydrogen/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/libid3tag/Makefile
P pkgsrc/audio/libid3tag/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libid3tag/distinfo
U pkgsrc/audio/libifp/DESCR
U pkgsrc/audio/libifp/Makefile
U pkgsrc/audio/libifp/PLIST
U pkgsrc/audio/libifp/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libifp/distinfo
U pkgsrc/audio/liblastfm/DESCR
U pkgsrc/audio/liblastfm/Makefile
U pkgsrc/audio/liblastfm/PLIST
U pkgsrc/audio/liblastfm/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/liblastfm/distinfo
U pkgsrc/audio/liblastfm/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/liblastfm/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/liblastfm/patches/patch-src_fingerprint_fingerprint.pro
U pkgsrc/audio/liblastfm/patches/patch-src_fingerprint_fplib_FloatingAverage.h
U pkgsrc/audio/liblo/DESCR
U pkgsrc/audio/liblo/Makefile
U pkgsrc/audio/liblo/PLIST
U pkgsrc/audio/liblo/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/liblo/distinfo
U pkgsrc/audio/libltc/DESCR
U pkgsrc/audio/libltc/Makefile
U pkgsrc/audio/libltc/PLIST
U pkgsrc/audio/libltc/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libltc/distinfo
P pkgsrc/audio/libmad/Makefile
P pkgsrc/audio/libmad/distinfo
U pkgsrc/audio/libmad/patches/patch-bit.c
U pkgsrc/audio/libmad/patches/patch-frame.c
U pkgsrc/audio/libmad/patches/patch-layer12.c
U pkgsrc/audio/libmad/patches/patch-layer3.c
U pkgsrc/audio/libmatemixer/DESCR
U pkgsrc/audio/libmatemixer/Makefile
U pkgsrc/audio/libmatemixer/PLIST
U pkgsrc/audio/libmatemixer/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libmatemixer/distinfo
U pkgsrc/audio/libmatemixer/patches/patch-backends_oss_oss-backend.c
P pkgsrc/audio/libmikmod/Makefile
P pkgsrc/audio/libmikmod/PLIST
P pkgsrc/audio/libmikmod/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libmikmod/distinfo
P pkgsrc/audio/libmikmod/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/libmikmod/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libmikmod/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/libmikmod/patches/patch-ad
P pkgsrc/audio/libmodplug/Makefile
P pkgsrc/audio/libmodplug/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libmodplug/distinfo
U pkgsrc/audio/libmodplug/patches/patch-configure
P pkgsrc/audio/libmp3splt/Makefile
P pkgsrc/audio/libmp3splt/PLIST
P pkgsrc/audio/libmp3splt/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libmp3splt/distinfo
U pkgsrc/audio/libmp3splt/options.mk
U pkgsrc/audio/libmp3splt/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/libmpcdec/Makefile
P pkgsrc/audio/libmpcdec/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libmpcdec/distinfo
P pkgsrc/audio/libmpd/Makefile
U pkgsrc/audio/libmpd/distinfo
U pkgsrc/audio/libmpd/patches/patch-src_libmpdclient.c
U pkgsrc/audio/libmpdclient/DESCR
U pkgsrc/audio/libmpdclient/Makefile
U pkgsrc/audio/libmpdclient/PLIST
U pkgsrc/audio/libmpdclient/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libmpdclient/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/libmpg123/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libmpg123/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libmpg123/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libmpg123/Makefile.version' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libmpg123/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libmpg123/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libmpg123/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libmpg123/mpg123-options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libmpg123/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libmpg123/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libmpg123/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libmpg123/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/libmtag/Makefile
P pkgsrc/audio/libmtag/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libmtag/distinfo
P pkgsrc/audio/libmusepack/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusepack/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libmusepack/distinfo
P pkgsrc/audio/libmusepack/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/libmusepack/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/DESCR
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/PLIST
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/distinfo
U pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/DESCR
U pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/Makefile
U pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/PLIST
U pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/distinfo
U pkgsrc/audio/libmysofa/DESCR
U pkgsrc/audio/libmysofa/Makefile
U pkgsrc/audio/libmysofa/PLIST
U pkgsrc/audio/libmysofa/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libmysofa/distinfo
P pkgsrc/audio/libofa/Makefile
P pkgsrc/audio/libofa/distinfo
U pkgsrc/audio/libofa/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/libofa/patches/patch-ae
U pkgsrc/audio/libofa/patches/patch-af
U pkgsrc/audio/libofa/patches/patch-lib_fftlibvdsp__op.cpp
U pkgsrc/audio/libopenmpt/DESCR
U pkgsrc/audio/libopenmpt/Makefile
U pkgsrc/audio/libopenmpt/PLIST
U pkgsrc/audio/libopenmpt/distinfo
U pkgsrc/audio/libopenmpt/options.mk
P pkgsrc/audio/libopenspc/Makefile
P pkgsrc/audio/libopenspc/distinfo
U pkgsrc/audio/libopenspc/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/libopus/DESCR
U pkgsrc/audio/libopus/Makefile
U pkgsrc/audio/libopus/PLIST
U pkgsrc/audio/libopus/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libopus/distinfo
U pkgsrc/audio/libopus/options.mk
U pkgsrc/audio/libopus/patches/patch-celt_arm_armcpu.c
U pkgsrc/audio/libopusenc/DESCR
U pkgsrc/audio/libopusenc/Makefile
U pkgsrc/audio/libopusenc/PLIST
U pkgsrc/audio/libopusenc/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libopusenc/distinfo
U pkgsrc/audio/libreplaygain/DESCR
U pkgsrc/audio/libreplaygain/Makefile
U pkgsrc/audio/libreplaygain/PLIST
U pkgsrc/audio/libreplaygain/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libreplaygain/distinfo
U pkgsrc/audio/libreplaygain/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/audio/librespot/DESCR
U pkgsrc/audio/librespot/Makefile
U pkgsrc/audio/librespot/PLIST
U pkgsrc/audio/librespot/cargo-depends.mk
U pkgsrc/audio/librespot/distinfo
U pkgsrc/audio/librespot/options.mk
P pkgsrc/audio/libsamplerate/Makefile
P pkgsrc/audio/libsamplerate/PLIST
P pkgsrc/audio/libsamplerate/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libsamplerate/distinfo
U pkgsrc/audio/libsbsms/DESCR
U pkgsrc/audio/libsbsms/Makefile
U pkgsrc/audio/libsbsms/PLIST
U pkgsrc/audio/libsbsms/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libsbsms/distinfo
P pkgsrc/audio/libshout/Makefile
P pkgsrc/audio/libshout/PLIST
P pkgsrc/audio/libshout/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libshout/distinfo
P pkgsrc/audio/libsidplay/Makefile
P pkgsrc/audio/libsidplay/PLIST
P pkgsrc/audio/libsidplay/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libsidplay/distinfo
U pkgsrc/audio/libsidplay/patches/patch-src_mus__.cpp
P pkgsrc/audio/libsidplay2/Makefile
P pkgsrc/audio/libsidplay2/distinfo
U pkgsrc/audio/libsidplay2/patches/patch-builders_hardsid-builder_src_hardsid-builder.cpp
U pkgsrc/audio/libsidplay2/patches/patch-builders_resid-builder_src_resid-builder.cpp
U pkgsrc/audio/libsidplay2/patches/patch-builders_resid-builder_src_resid.cpp
U pkgsrc/audio/libsidplay2/patches/patch-libsidplay_src_sidtune_SidTune.cpp
U pkgsrc/audio/libsidplay2/patches/patch-libsidplay_src_xsid_xsid.cpp
U pkgsrc/audio/libsidplay2/patches/patch-libsidplay_src_xsid_xsid.h
U pkgsrc/audio/libsidplay2/patches/patch-resid_sid.cc
U pkgsrc/audio/libsmf/DESCR
U pkgsrc/audio/libsmf/Makefile
U pkgsrc/audio/libsmf/PLIST
U pkgsrc/audio/libsmf/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libsmf/distinfo
P pkgsrc/audio/libsndfile/Makefile
P pkgsrc/audio/libsndfile/PLIST
P pkgsrc/audio/libsndfile/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libsndfile/distinfo
P pkgsrc/audio/libsndfile/options.mk
U pkgsrc/audio/libsndfile/patches/patch-CVE-2021-3246
U pkgsrc/audio/libsndfile/patches/patch-programs_sndfile-play.c
U pkgsrc/audio/libsndfile/patches/patch-src_wavlike.c
U pkgsrc/audio/libsoxr/DESCR
U pkgsrc/audio/libsoxr/Makefile
U pkgsrc/audio/libsoxr/PLIST
U pkgsrc/audio/libsoxr/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libsoxr/distinfo
P pkgsrc/audio/libspiff/Makefile
P pkgsrc/audio/libspiff/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libspiff/distinfo
U pkgsrc/audio/libspiff/patches/patch-src_SpiffPropsWriter.cpp
U pkgsrc/audio/libspiff/patches/patch-src_SpiffWriter.cpp
U pkgsrc/audio/libspiff/patches/patch-src_SpiffXmlFormatter.cpp
cvs update: `pkgsrc/audio/libtunepimp/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libtunepimp/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libtunepimp/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libtunepimp/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libtunepimp/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libtunepimp/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libtunepimp/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libtunepimp/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libtunepimp/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/libvisual/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libvisual/distinfo
U pkgsrc/audio/libvisual/patches/patch-libvisual_lv__defines.h
U pkgsrc/audio/libvisual/patches/patch-libvisual_lv__os.c
U pkgsrc/audio/libvisual/patches/patch-libvisual_lv__types.h
P pkgsrc/audio/libvisual-bmp/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual-bmp/distinfo
P pkgsrc/audio/libvisual-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual-plugins/distinfo
U pkgsrc/audio/libvisual-plugins/patches/patch-plugins_actor_G-Force_Common_GeneralTools_UtilStr.cpp
U pkgsrc/audio/libvisual-plugins/patches/patch-plugins_actor_G-Force_Common_UI_LineXX.cpp
U pkgsrc/audio/libvisual-plugins/patches/patch-plugins_actor_G-Force_GForceCommon_G-Force.cpp
U pkgsrc/audio/libvisual-plugins/patches/patch-plugins_actor_G-Force_GForceCommon_WaveShape.cpp
U pkgsrc/audio/libvisual-plugins/patches/patch-plugins_actor_corona_corona.cpp
U pkgsrc/audio/libvisual-plugins/patches/patch-plugins_morph_flash_morph__flash_c
cvs update: `pkgsrc/audio/libvisual-xmms/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libvisual-xmms/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libvisual-xmms/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libvisual-xmms/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libvisual-xmms/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libvisual-xmms/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/libvisual0.2/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual0.2/distinfo
U pkgsrc/audio/libvisual0.2/patches/patch-libvisual_lv__types.h
P pkgsrc/audio/libvisual0.2-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual0.2-plugins/distinfo
U pkgsrc/audio/libvisual0.2-plugins/patches/patch-plugins_actor_G-Force_Common_UI_LineXX.cpp
U pkgsrc/audio/libvisual0.2-plugins/patches/patch-plugins_actor_G-Force_GForceCommon_G-Force.cpp
U pkgsrc/audio/libvisual0.2-plugins/patches/patch-plugins_actor_G-Force_GForceCommon_WaveShape.cpp
U pkgsrc/audio/libvisual0.2-plugins/patches/patch-plugins_morph_flash_morph__flash_c
P pkgsrc/audio/libvorbis/Makefile
P pkgsrc/audio/libvorbis/PLIST
P pkgsrc/audio/libvorbis/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libvorbis/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/libvorbis/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/libvorbis/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/libwildmidi/DESCR
U pkgsrc/audio/libwildmidi/MESSAGE
U pkgsrc/audio/libwildmidi/Makefile
U pkgsrc/audio/libwildmidi/PLIST
U pkgsrc/audio/libwildmidi/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libwildmidi/distinfo
U pkgsrc/audio/libwildmidi/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/audio/libxmp/DESCR
U pkgsrc/audio/libxmp/Makefile
U pkgsrc/audio/libxmp/PLIST
U pkgsrc/audio/libxmp/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libxmp/distinfo
U pkgsrc/audio/libxmp/patches/patch-include_xmp.h
U pkgsrc/audio/libxmp/patches/patch-src_common.h
U pkgsrc/audio/libxspf/DESCR
U pkgsrc/audio/libxspf/Makefile
U pkgsrc/audio/libxspf/PLIST
U pkgsrc/audio/libxspf/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libxspf/distinfo
U pkgsrc/audio/libxspf/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/lilv/DESCR
U pkgsrc/audio/lilv/Makefile
U pkgsrc/audio/lilv/PLIST
U pkgsrc/audio/lilv/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/lilv/distinfo
U pkgsrc/audio/lilv/options.mk
U pkgsrc/audio/lilv/patches/patch-wscript
P pkgsrc/audio/liteamp/Makefile
P pkgsrc/audio/liteamp/distinfo
U pkgsrc/audio/liteamp/patches/patch-src_mad-decoder.c
U pkgsrc/audio/liteamp/patches/patch-src_playlist.c
U pkgsrc/audio/liteamp/patches/patch-src_sidebar-item.c
U pkgsrc/audio/liteamp/patches/patch-src_sidebar.c
P pkgsrc/audio/liveice/Makefile
P pkgsrc/audio/liveice/distinfo
U pkgsrc/audio/liveice/patches/patch-Makefile.in
P pkgsrc/audio/lmms/Makefile
P pkgsrc/audio/lmms/PLIST
U pkgsrc/audio/lmms/distinfo
U pkgsrc/audio/lmms/options.mk
U pkgsrc/audio/lmms/patches/patch-CMakeLists.txt
cvs update: `pkgsrc/audio/lmms/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/lmms/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/lmms/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/lmms/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/lmms/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/lmms/patches/patch-af' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/lmms/patches/patch-src_CMakeLists.txt
U pkgsrc/audio/lmms/patches/patch-src_core_audio_AudioOss.cpp
U pkgsrc/audio/lmms/patches/patch-src_core_midi_MidiOss.cpp
U pkgsrc/audio/lv2/DESCR
U pkgsrc/audio/lv2/Makefile
U pkgsrc/audio/lv2/PLIST
U pkgsrc/audio/lv2/PLIST.doc
U pkgsrc/audio/lv2/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/lv2/distinfo
U pkgsrc/audio/lv2/options.mk
P pkgsrc/audio/mac/Makefile
U pkgsrc/audio/mac/distinfo
P pkgsrc/audio/mac/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/mad/Makefile
P pkgsrc/audio/mad123/Makefile
P pkgsrc/audio/mad123/distinfo
P pkgsrc/audio/mad123/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/mad123/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/mad123/patches/patch-ac
U pkgsrc/audio/mad123/patches/patch-audio__dev.h
U pkgsrc/audio/mad123/patches/patch-mp3__stream.c
cvs update: `pkgsrc/audio/madman/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/madman/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/madman/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/madman/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/madman/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/madman/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/madman/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/madman/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/madman/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/madman/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/madman/patches/patch-af' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/madplay/Makefile
P pkgsrc/audio/madplay/distinfo
P pkgsrc/audio/madplay/options.mk
U pkgsrc/audio/madplay/patches/patch-audio__sun.c
P pkgsrc/audio/malint/Makefile
P pkgsrc/audio/malint/distinfo
P pkgsrc/audio/maplay/Makefile
P pkgsrc/audio/maplay/distinfo
P pkgsrc/audio/maplay/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/maplay/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/maplay/patches/patch-ad
P pkgsrc/audio/maplay/patches/patch-af
P pkgsrc/audio/maplay/patches/patch-ah
P pkgsrc/audio/maplay/patches/patch-ai
P pkgsrc/audio/maplay/patches/patch-aj
P pkgsrc/audio/maplay/patches/patch-al
U pkgsrc/audio/maplay/patches/patch-crc.cc
U pkgsrc/audio/maplay/patches/patch-synthesis__filter.h
P pkgsrc/audio/mbrola/Makefile
P pkgsrc/audio/mbrola/distinfo
P pkgsrc/audio/mbrolavox-en1/Makefile
P pkgsrc/audio/mbrolavox-en1/PLIST
P pkgsrc/audio/mbrolavox-en1/distinfo
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us1/Makefile
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us1/PLIST
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us1/distinfo
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us2/Makefile
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us2/PLIST
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us2/distinfo
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us3/Makefile
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us3/PLIST
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us3/distinfo
P pkgsrc/audio/mikmod/Makefile
P pkgsrc/audio/mikmod/PLIST
U pkgsrc/audio/mikmod/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/mikmod/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/milkytracker/MESSAGE' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/milkytracker/Makefile
P pkgsrc/audio/milkytracker/PLIST
U pkgsrc/audio/milkytracker/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/milkytracker/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/milkytracker/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/milkytracker/patches/patch-docs_CMakeLists.txt
U pkgsrc/audio/minimp3/DESCR
U pkgsrc/audio/minimp3/Makefile
U pkgsrc/audio/minimp3/PLIST
U pkgsrc/audio/minimp3/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/minimp3/distinfo
P pkgsrc/audio/mixer.app/Makefile
P pkgsrc/audio/mixer.app/distinfo
P pkgsrc/audio/mixer.app/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/mixxx/DESCR
U pkgsrc/audio/mixxx/Makefile
U pkgsrc/audio/mixxx/PLIST
U pkgsrc/audio/mixxx/PLIST.wv
U pkgsrc/audio/mixxx/distinfo
U pkgsrc/audio/mixxx/options.mk
U pkgsrc/audio/mixxx/patches/patch-build_depends.py
U pkgsrc/audio/mixxx/patches/patch-build_features.py
U pkgsrc/audio/mixxx/patches/patch-lib_vamp_src_vamp-hostsdk_PluginHostAdapter.cpp
U pkgsrc/audio/mixxx/patches/patch-src_controllers_controllermanager.cpp
U pkgsrc/audio/mixxx/patches/patch-src_encoder_encodermp3.cpp
U pkgsrc/audio/mixxx/patches/patch-src_util_screensaver.cpp
U pkgsrc/audio/mixxx/patches/patch-src_util_screensaver.h
U pkgsrc/audio/mixxx/patches/patch-vamp-plugins_SConscript
P pkgsrc/audio/mkcdtoc/Makefile
P pkgsrc/audio/mkcdtoc/distinfo
P pkgsrc/audio/mkcdtoc/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/moc/Makefile
P pkgsrc/audio/moc/PLIST
U pkgsrc/audio/moc/distinfo
P pkgsrc/audio/moc/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/moc/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/moc/patches/patch-alsa.c
U pkgsrc/audio/moc/patches/patch-playlist__file.c
cvs update: `pkgsrc/audio/moc-devel/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc-devel/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc-devel/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc-devel/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc-devel/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc-devel/files/getline.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc-devel/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc-devel/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc-devel/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc-devel/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc-devel/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc-devel/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/moc-devel/patches/patch-ag' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/moodbar/DESCR
U pkgsrc/audio/moodbar/Makefile
U pkgsrc/audio/moodbar/PLIST
U pkgsrc/audio/moodbar/distinfo
P pkgsrc/audio/moss/Makefile
P pkgsrc/audio/moss/PLIST
P pkgsrc/audio/moss/distinfo
P pkgsrc/audio/moss/files/moss.sh
P pkgsrc/audio/mp32ogg/Makefile
P pkgsrc/audio/mp32ogg/distinfo
U pkgsrc/audio/mp32ogg/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/mp3_check/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3_check/distinfo
P pkgsrc/audio/mp3_check/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/mp3asm/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3asm/distinfo
P pkgsrc/audio/mp3asm/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/mp3asm/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/mp3asm/patches/patch-src_frame.c
U pkgsrc/audio/mp3asm/patches/patch-src_mp3asm.c
U pkgsrc/audio/mp3asm/patches/patch-src_parse.c
U pkgsrc/audio/mp3asm/patches/patch-src_stream.c
U pkgsrc/audio/mp3asm/patches/patch-src_tag.c
P pkgsrc/audio/mp3blaster/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3blaster/PLIST
U pkgsrc/audio/mp3blaster/distinfo
U pkgsrc/audio/mp3blaster/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-ar' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-mpegsound_huffmantable.cc
U pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-src_global.cc
U pkgsrc/audio/mp3blaster/patches/patch-src_main.cc
P pkgsrc/audio/mp3check/Makefile
U pkgsrc/audio/mp3check/distinfo
P pkgsrc/audio/mp3check/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3check/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3check/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/mp3check/patches/patch-ae
P pkgsrc/audio/mp3cut/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3cut/distinfo
P pkgsrc/audio/mp3diags/Makefile
U pkgsrc/audio/mp3diags/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3diags/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/mp3gain/DESCR
U pkgsrc/audio/mp3gain/Makefile
U pkgsrc/audio/mp3gain/PLIST
U pkgsrc/audio/mp3gain/distinfo
P pkgsrc/audio/mp3info/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3info/distinfo
U pkgsrc/audio/mp3info/patches/patch-configure
P pkgsrc/audio/mp3splt/Makefile
U pkgsrc/audio/mp3splt/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3splt/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mp3splt/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/mp3splt-gtk/DESCR
U pkgsrc/audio/mp3splt-gtk/Makefile
U pkgsrc/audio/mp3splt-gtk/PLIST
U pkgsrc/audio/mp3splt-gtk/distinfo
U pkgsrc/audio/mp3splt-gtk/patches/patch-src_player__window.c
P pkgsrc/audio/mp3to/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3to/distinfo
P pkgsrc/audio/mp3val/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3val/distinfo
U pkgsrc/audio/mp3wrap/DESCR
U pkgsrc/audio/mp3wrap/Makefile
U pkgsrc/audio/mp3wrap/PLIST
U pkgsrc/audio/mp3wrap/distinfo
U pkgsrc/audio/mp3wrap/patches/patch-crc.c
P pkgsrc/audio/mpc/Makefile
P pkgsrc/audio/mpc/PLIST
U pkgsrc/audio/mpc/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/mpc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/mpc/patches/patch-doc_meson.build
U pkgsrc/audio/mpdas/DESCR
U pkgsrc/audio/mpdas/Makefile
U pkgsrc/audio/mpdas/PLIST
U pkgsrc/audio/mpdas/distinfo
U pkgsrc/audio/mpdas/files/mpdas.sh
U pkgsrc/audio/mpdas/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/audio/mpegaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/mpegaudio/distinfo
U pkgsrc/audio/mpg123/Makefile
U pkgsrc/audio/mpg123/Makefile.common
P pkgsrc/audio/mpg123/PLIST
U pkgsrc/audio/mpg123/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/mpg123/distinfo
U pkgsrc/audio/mpg123/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/files/decode_i586_.s' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ad
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-at' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-au' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-av' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-aw' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123-esound/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123-esound/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg123-esound/PLIST' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/mpg123-jack/DESCR
U pkgsrc/audio/mpg123-jack/Makefile
U pkgsrc/audio/mpg123-jack/PLIST
U pkgsrc/audio/mpg123-nas/DESCR
P pkgsrc/audio/mpg123-nas/Makefile
U pkgsrc/audio/mpg123-nas/PLIST
U pkgsrc/audio/mpg123-pulse/DESCR
U pkgsrc/audio/mpg123-pulse/Makefile
U pkgsrc/audio/mpg123-pulse/PLIST
P pkgsrc/audio/mpg321/Makefile
U pkgsrc/audio/mpg321/distinfo
U pkgsrc/audio/mpg321/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/mpg321/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/mpg321/patches/patch-ao.c
U pkgsrc/audio/mpg321/patches/patch-mpg321.c
P pkgsrc/audio/mppenc/Makefile
P pkgsrc/audio/mppenc/distinfo
P pkgsrc/audio/mppenc/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/mppenc/patches/patch-src_wave__in.c
P pkgsrc/audio/mserv/Makefile
P pkgsrc/audio/mserv/distinfo
P pkgsrc/audio/mserv/patches/patch-ae
P pkgsrc/audio/mserv/patches/patch-af
P pkgsrc/audio/mserv-devel/Makefile
P pkgsrc/audio/mserv-devel/distinfo
P pkgsrc/audio/mserv-devel/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/audio/mserv-irman/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mserv-irman/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mserv-irman/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/mserv-irman/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/mstream/Makefile
P pkgsrc/audio/mstream/distinfo
U pkgsrc/audio/mstream/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/audio/mt-daapd/Makefile
P pkgsrc/audio/mt-daapd/PLIST
P pkgsrc/audio/mt-daapd/distinfo
P pkgsrc/audio/mt-daapd/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/muse/Makefile
P pkgsrc/audio/muse/distinfo
P pkgsrc/audio/muse/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/muse/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/muse/patches/patch-ae
U pkgsrc/audio/muse/patches/patch-src_libmpeg_fileplayer.cc
U pkgsrc/audio/muse/patches/patch-src_libmpeg_mpegtoraw.cc
U pkgsrc/audio/musepack/DESCR
U pkgsrc/audio/musepack/Makefile
U pkgsrc/audio/musepack/PLIST
U pkgsrc/audio/musepack/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/musepack/distinfo
U pkgsrc/audio/musepack/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/audio/musepack/patches/patch-libmpcdec_CMakeLists.txt
U pkgsrc/audio/musepack/patches/patch-mpcenc_keyboard.c
U pkgsrc/audio/musepack/patches/patch-mpcenc_mpcenc.h
U pkgsrc/audio/musescore/DESCR
U pkgsrc/audio/musescore/Makefile
U pkgsrc/audio/musescore/PLIST
U pkgsrc/audio/musescore/distinfo
U pkgsrc/audio/musescore/options.mk
U pkgsrc/audio/musescore/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/audio/musescore/patches/patch-build_Linux+BSD_portable_portable-utils.in
P pkgsrc/audio/musicbrainz/Makefile
P pkgsrc/audio/musicbrainz/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/musicbrainz/distinfo
U pkgsrc/audio/musicbrainz/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/audio/musicbrainz/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/musicbrainz/patches/patch-ae
U pkgsrc/audio/musicbrainz/patches/patch-af
U pkgsrc/audio/musicbrainz/patches/patch-ag
U pkgsrc/audio/musicpd/INSTALL
U pkgsrc/audio/musicpd/MESSAGE.NetBSD
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/PLIST
U pkgsrc/audio/musicpd/distinfo
P pkgsrc/audio/musicpd/options.mk
P pkgsrc/audio/musicpd/files/mpd.conf
cvs update: `pkgsrc/audio/musicpd/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/musicpd/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/musicpd/patches/patch-src_net_IPv6Address.hxx
P pkgsrc/audio/nas/Makefile
P pkgsrc/audio/nas/PLIST.clients
P pkgsrc/audio/nas/PLIST.server
U pkgsrc/audio/nas/distinfo
P pkgsrc/audio/nas/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/nas/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/nas/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/nas/patches/patch-ad
P pkgsrc/audio/nas/patches/patch-ae
P pkgsrc/audio/nas/patches/patch-af
P pkgsrc/audio/nas/patches/patch-ag
cvs update: `pkgsrc/audio/nas/patches/patch-ah' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/nas/patches/patch-clients_audio_auconvert_Imakefile
U pkgsrc/audio/nas/patches/patch-server_dia_auservertype.h
U pkgsrc/audio/nas/patches/patch-server_dia_lex.l
P pkgsrc/audio/nas-auscope/Makefile
P pkgsrc/audio/nas-auscope/distinfo
U pkgsrc/audio/ncmpc/DESCR
U pkgsrc/audio/ncmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/ncmpc/PLIST
U pkgsrc/audio/ncmpc/distinfo
P pkgsrc/audio/ncmpc/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/ncmpc/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/ncmpc/patches/patch-doc_meson.build
U pkgsrc/audio/ncmpc/patches/patch-meson.build
U pkgsrc/audio/ncmpc/patches/patch-src_charset.cxx
U pkgsrc/audio/ncmpc/patches/patch-src_ncu.cxx
U pkgsrc/audio/ncmpc/patches/patch-src_net_IPv6Address.hxx
U pkgsrc/audio/ncmpcpp/DESCR
U pkgsrc/audio/ncmpcpp/Makefile
U pkgsrc/audio/ncmpcpp/PLIST
U pkgsrc/audio/ncmpcpp/distinfo
U pkgsrc/audio/ncspot/DESCR
U pkgsrc/audio/ncspot/Makefile
U pkgsrc/audio/ncspot/PLIST
U pkgsrc/audio/ncspot/cargo-depends.mk
U pkgsrc/audio/ncspot/distinfo
U pkgsrc/audio/ncspot/options.mk
U pkgsrc/audio/ncspot/patches/patch-Cargo.toml
P pkgsrc/audio/normalize/DESCR
P pkgsrc/audio/normalize/Makefile
P pkgsrc/audio/normalize/PLIST
P pkgsrc/audio/normalize/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/normalize/options.mk' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/nosefart/Makefile
P pkgsrc/audio/nosefart/distinfo
P pkgsrc/audio/nosefart/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/audio/nosefart/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/nspmod/Makefile
P pkgsrc/audio/nspmod/distinfo
P pkgsrc/audio/nspmod/patches/patch-ba
P pkgsrc/audio/ocp/Makefile
P pkgsrc/audio/ocp/PLIST
U pkgsrc/audio/ocp/PLIST.Linux
P pkgsrc/audio/ocp/distinfo
U pkgsrc/audio/ocp/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/ocp/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/ocp/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/ocp/patches/patch-ad
P pkgsrc/audio/ocp/patches/patch-ae
P pkgsrc/audio/ocp/patches/patch-af
U pkgsrc/audio/ocp/patches/patch-configure
U pkgsrc/audio/ocp/patches/patch-goodies_helpc_Makefile.in
U pkgsrc/audio/ocp/patches/patch-playay_ayplay.c
U pkgsrc/audio/ocp/patches/patch-playym_ympplay.cpp
P pkgsrc/audio/oggasm/Makefile
P pkgsrc/audio/oggasm/distinfo
U pkgsrc/audio/open_jtalk/DESCR
U pkgsrc/audio/open_jtalk/Makefile
U pkgsrc/audio/open_jtalk/PLIST
U pkgsrc/audio/open_jtalk/distinfo
U pkgsrc/audio/open_jtalk/patches/patch-configure
U pkgsrc/audio/open_jtalk/patches/patch-mecab-naist-jdic_Makefile.in
U pkgsrc/audio/open_jtalk-HTS_voice/DESCR
U pkgsrc/audio/open_jtalk-HTS_voice/Makefile
U pkgsrc/audio/open_jtalk-HTS_voice/PLIST
U pkgsrc/audio/open_jtalk-HTS_voice/distinfo
U pkgsrc/audio/open_jtalk-MMDAgent_voice/DESCR
U pkgsrc/audio/open_jtalk-MMDAgent_voice/Makefile
U pkgsrc/audio/open_jtalk-MMDAgent_voice/PLIST
U pkgsrc/audio/open_jtalk-MMDAgent_voice/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/openal/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/openal/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/openal/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/openal/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/openal/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/openal/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/openal/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/openal/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/openal/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/openal/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/openal-soft/DESCR
U pkgsrc/audio/openal-soft/Makefile
U pkgsrc/audio/openal-soft/PLIST
U pkgsrc/audio/openal-soft/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/openal-soft/distinfo
U pkgsrc/audio/openal-soft/options.mk
U pkgsrc/audio/openal-soft/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/audio/openal-soft/patches/patch-alc_alconfig.cpp
U pkgsrc/audio/openal-soft/patches/patch-alc_backends_alsa.cpp
U pkgsrc/audio/openal-soft/patches/patch-alc_backends_solaris.cpp
U pkgsrc/audio/openal-soft/patches/patch-include_AL_al.h
U pkgsrc/audio/openal-soft/patches/patch-utils_makemhr_loadsofa.cpp
U pkgsrc/audio/opencore-amr/DESCR
U pkgsrc/audio/opencore-amr/Makefile
U pkgsrc/audio/opencore-amr/PLIST
U pkgsrc/audio/opencore-amr/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/opencore-amr/distinfo
U pkgsrc/audio/opus-tools/DESCR
U pkgsrc/audio/opus-tools/Makefile
U pkgsrc/audio/opus-tools/PLIST
U pkgsrc/audio/opus-tools/distinfo
U pkgsrc/audio/opus-tools/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/audio/opus-tools/patches/patch-src_opusdec.c
U pkgsrc/audio/opusfile/DESCR
U pkgsrc/audio/opusfile/Makefile
U pkgsrc/audio/opusfile/PLIST
U pkgsrc/audio/opusfile/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/opusfile/distinfo
U pkgsrc/audio/ossinfo/DESCR
U pkgsrc/audio/ossinfo/Makefile
U pkgsrc/audio/ossinfo/Makefile.common
U pkgsrc/audio/ossinfo/PLIST
U pkgsrc/audio/ossinfo/distinfo
U pkgsrc/audio/ossinfo/files/Makefile
U pkgsrc/audio/ossmix/DESCR
U pkgsrc/audio/ossmix/Makefile
U pkgsrc/audio/ossmix/PLIST
U pkgsrc/audio/ossmix/distinfo
U pkgsrc/audio/ossmix/files/Makefile
U pkgsrc/audio/ossplay/DESCR
U pkgsrc/audio/ossplay/Makefile
U pkgsrc/audio/ossplay/PLIST
U pkgsrc/audio/ossplay/distinfo
U pkgsrc/audio/ossplay/files/Makefile
U pkgsrc/audio/osstest/DESCR
U pkgsrc/audio/osstest/Makefile
U pkgsrc/audio/osstest/PLIST
U pkgsrc/audio/osstest/distinfo
U pkgsrc/audio/osstest/files/Makefile
U pkgsrc/audio/ossxmix/DESCR
U pkgsrc/audio/ossxmix/Makefile
U pkgsrc/audio/ossxmix/PLIST
U pkgsrc/audio/ossxmix/distinfo
U pkgsrc/audio/ossxmix/files/Makefile
U pkgsrc/audio/ossxmix/files/ossxmix.desktop
P pkgsrc/audio/p5-Audio-CD/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-Audio-CD/distinfo
U pkgsrc/audio/p5-Audio-Scan/DESCR
U pkgsrc/audio/p5-Audio-Scan/Makefile
U pkgsrc/audio/p5-Audio-Scan/distinfo
P pkgsrc/audio/p5-Audio-Wav/Makefile
U pkgsrc/audio/p5-Audio-Wav/distinfo
P pkgsrc/audio/p5-CDDB/Makefile
U pkgsrc/audio/p5-CDDB/distinfo
P pkgsrc/audio/p5-CDDB-File/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-CDDB-File/distinfo
P pkgsrc/audio/p5-CDDB_get/Makefile
U pkgsrc/audio/p5-CDDB_get/distinfo
P pkgsrc/audio/p5-MP3-Info/Makefile
U pkgsrc/audio/p5-MP3-Info/distinfo
U pkgsrc/audio/p5-MP3-Info/patches/patch-Makefile.PL
P pkgsrc/audio/p5-MP3-Tag/Makefile
U pkgsrc/audio/p5-MP3-Tag/distinfo
P pkgsrc/audio/p5-MPEG-Audio-Frame/Makefile
U pkgsrc/audio/p5-MPEG-Audio-Frame/distinfo
P pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-Client/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-Client/distinfo
U pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-DiscID/DESCR
U pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-DiscID/Makefile
U pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-DiscID/distinfo
P pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-Queries/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MusicBrainz-Queries/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/padevchooser/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/padevchooser/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/padevchooser/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/padevchooser/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/paman/Makefile
P pkgsrc/audio/paman/distinfo
P pkgsrc/audio/paprefs/Makefile
P pkgsrc/audio/paprefs/PLIST
U pkgsrc/audio/paprefs/distinfo
P pkgsrc/audio/pavucontrol/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol/PLIST
U pkgsrc/audio/pavucontrol/distinfo
U pkgsrc/audio/pavucontrol-qt/DESCR
U pkgsrc/audio/pavucontrol-qt/Makefile
U pkgsrc/audio/pavucontrol-qt/PLIST
U pkgsrc/audio/pavucontrol-qt/distinfo
P pkgsrc/audio/pavumeter/Makefile
P pkgsrc/audio/pavumeter/distinfo
U pkgsrc/audio/pd/DESCR
U pkgsrc/audio/pd/Makefile
U pkgsrc/audio/pd/PLIST
U pkgsrc/audio/pd/PLIST.Darwin
U pkgsrc/audio/pd/PLIST.Linux
U pkgsrc/audio/pd/distinfo
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-Makefile.am
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-extra_bonk~_bonk~.c
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-extra_pd~_pd~.c
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-extra_sigmund~_sigmund~.c
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_Makefile.am
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_configure
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_configure.in
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_d__array.c
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_d__osc.c
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_d__soundfile.c
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_m__binbuf.c
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_s__audio__oss.c
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_s__file.c
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_s__inter.c
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_s__loader.c
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_s__stuff.h
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_s__utf8.c
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_x__list.c
U pkgsrc/audio/pd/patches/patch-src_x__misc.c
U pkgsrc/audio/pianobar/DESCR
U pkgsrc/audio/pianobar/Makefile
U pkgsrc/audio/pianobar/PLIST
U pkgsrc/audio/pianobar/distinfo
P pkgsrc/audio/picard/Makefile
P pkgsrc/audio/picard/PLIST
U pkgsrc/audio/picard/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/picard/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/picard/patches/patch-setup.py
U pkgsrc/audio/playitslowly/DESCR
U pkgsrc/audio/playitslowly/Makefile
U pkgsrc/audio/playitslowly/PLIST
U pkgsrc/audio/playitslowly/distinfo
U pkgsrc/audio/pocketsphinx/DESCR
U pkgsrc/audio/pocketsphinx/Makefile
U pkgsrc/audio/pocketsphinx/PLIST
U pkgsrc/audio/pocketsphinx/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/pocketsphinx/distinfo
U pkgsrc/audio/pocketsphinx/patches/patch-src_Makefile.in
P pkgsrc/audio/portaudio/DESCR
P pkgsrc/audio/portaudio/Makefile
U pkgsrc/audio/portaudio/PLIST
P pkgsrc/audio/portaudio/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/portaudio/distinfo
U pkgsrc/audio/portaudio/options.mk
U pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-ag' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-bindings_cpp_Makefile.am
U pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-configure.in
U pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-include_pa__unix__oss.h
U pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-include_portaudio.h
U pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-src_common_pa__front.c
U pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-src_common_pa__stream.c
U pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-src_common_pa__stream.h
U pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-src_hostapi_alsa_pa__linux__alsa.c
U pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-src_hostapi_oss_pa__unix__oss.c
U pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-src_hostapi_sun_pa__unix__sun.c
U pkgsrc/audio/portaudio/patches/patch-src_os_unix_pa__unix__hostapis.c
cvs update: `pkgsrc/audio/portaudio-devel/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/portaudio-devel/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/portaudio-devel/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/portaudio-devel/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/portaudio-devel/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/portaudio-devel/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/portaudio-devel/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/pragha/DESCR
U pkgsrc/audio/pragha/Makefile
U pkgsrc/audio/pragha/PLIST
U pkgsrc/audio/pragha/distinfo
U pkgsrc/audio/pt2-clone/DESCR
U pkgsrc/audio/pt2-clone/Makefile
U pkgsrc/audio/pt2-clone/PLIST
U pkgsrc/audio/pt2-clone/distinfo
U pkgsrc/audio/pt2-clone/files/pt2-clone.1
U pkgsrc/audio/pt2-clone/files/pt2-clone.desktop
P pkgsrc/audio/pulseaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/pulseaudio/PLIST
P pkgsrc/audio/pulseaudio/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/pulseaudio/distinfo
P pkgsrc/audio/pulseaudio/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-bb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-ca' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-meson.build
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_daemon_meson.build
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_meson.build
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_modules_module-detect.c
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_modules_oss_module-oss.c
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_modules_raop_raop-client.h
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_pulse_meson.build
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_pulsecore_core-rtclock.c
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_pulsecore_creds.h
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_pulsecore_iochannel.c
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_pulsecore_meson.build
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_pulsecore_mix__neon.c
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_pulsecore_shm.c
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_tests_rtpoll-test.c
U pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_utils_padsp.c
U pkgsrc/audio/py-acoustid/DESCR
U pkgsrc/audio/py-acoustid/Makefile
U pkgsrc/audio/py-acoustid/PLIST
U pkgsrc/audio/py-acoustid/distinfo
P pkgsrc/audio/py-ao/Makefile
P pkgsrc/audio/py-ao/PLIST
U pkgsrc/audio/py-ao/distinfo
U pkgsrc/audio/py-ao/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/py-ao/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/py-audio/DESCR
U pkgsrc/audio/py-audio/Makefile
U pkgsrc/audio/py-audio/PLIST
U pkgsrc/audio/py-audio/distinfo
U pkgsrc/audio/py-audioread/DESCR
U pkgsrc/audio/py-audioread/Makefile
U pkgsrc/audio/py-audioread/PLIST
U pkgsrc/audio/py-audioread/distinfo
U pkgsrc/audio/py-audiotools/DESCR
U pkgsrc/audio/py-audiotools/Makefile
U pkgsrc/audio/py-audiotools/PLIST
U pkgsrc/audio/py-audiotools/distinfo
U pkgsrc/audio/py-audiotools/patches/patch-src_cdiomodule.h
U pkgsrc/audio/py-audiotools/patches/patch-src_output_core__audio.c
U pkgsrc/audio/py-audiotools/patches/patch-src_samplerate_src__sinc.c
U pkgsrc/audio/py-beets/ALTERNATIVES
U pkgsrc/audio/py-beets/DESCR
U pkgsrc/audio/py-beets/Makefile
U pkgsrc/audio/py-beets/PLIST
U pkgsrc/audio/py-beets/distinfo
P pkgsrc/audio/py-cddb/Makefile
P pkgsrc/audio/py-cddb/PLIST
P pkgsrc/audio/py-cddb/distinfo
P pkgsrc/audio/py-daap/Makefile
P pkgsrc/audio/py-daap/PLIST
P pkgsrc/audio/py-daap/distinfo
U pkgsrc/audio/py-discogs-client/DESCR
U pkgsrc/audio/py-discogs-client/Makefile
U pkgsrc/audio/py-discogs-client/PLIST
U pkgsrc/audio/py-discogs-client/distinfo
U pkgsrc/audio/py-dynampd/DESCR
U pkgsrc/audio/py-dynampd/Makefile
U pkgsrc/audio/py-dynampd/PLIST
U pkgsrc/audio/py-dynampd/distinfo
U pkgsrc/audio/py-hsaudiotag3k/DESCR
U pkgsrc/audio/py-hsaudiotag3k/Makefile
U pkgsrc/audio/py-hsaudiotag3k/PLIST
U pkgsrc/audio/py-hsaudiotag3k/distinfo
U pkgsrc/audio/py-id3/DESCR
U pkgsrc/audio/py-id3/Makefile
U pkgsrc/audio/py-id3/PLIST
U pkgsrc/audio/py-id3/distinfo
P pkgsrc/audio/py-id3lib/Makefile
P pkgsrc/audio/py-id3lib/PLIST
P pkgsrc/audio/py-id3lib/distinfo
P pkgsrc/audio/py-id3lib/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/py-karaoke/DESCR
P pkgsrc/audio/py-karaoke/Makefile
P pkgsrc/audio/py-karaoke/PLIST
U pkgsrc/audio/py-karaoke/distinfo
U pkgsrc/audio/py-last/DESCR
U pkgsrc/audio/py-last/Makefile
U pkgsrc/audio/py-last/PLIST
U pkgsrc/audio/py-last/distinfo
P pkgsrc/audio/py-libmtag/Makefile
P pkgsrc/audio/py-libmtag/PLIST
U pkgsrc/audio/py-libmtag/distinfo
P pkgsrc/audio/py-libmtag/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/py-mad/Makefile
P pkgsrc/audio/py-mad/PLIST
P pkgsrc/audio/py-mad/distinfo
P pkgsrc/audio/py-mpd/Makefile
P pkgsrc/audio/py-mpd/PLIST
U pkgsrc/audio/py-mpd/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/py-mpd/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/py-mpd/patches/patch-mpd.py
U pkgsrc/audio/py-mpd2/DESCR
U pkgsrc/audio/py-mpd2/Makefile
U pkgsrc/audio/py-mpd2/PLIST
U pkgsrc/audio/py-mpd2/distinfo
U pkgsrc/audio/py-music21/DESCR
U pkgsrc/audio/py-music21/Makefile
U pkgsrc/audio/py-music21/PLIST
U pkgsrc/audio/py-music21/distinfo
U pkgsrc/audio/py-music21/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/py-musicbrainz/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/py-musicbrainz/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/py-musicbrainz/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/py-musicbrainz/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/py-musicbrainz-ngs/DESCR
U pkgsrc/audio/py-musicbrainz-ngs/Makefile
U pkgsrc/audio/py-musicbrainz-ngs/PLIST
U pkgsrc/audio/py-musicbrainz-ngs/distinfo
P pkgsrc/audio/py-musique/Makefile
P pkgsrc/audio/py-musique/distinfo
P pkgsrc/audio/py-mutagen/Makefile
P pkgsrc/audio/py-mutagen/PLIST
cvs update: `pkgsrc/audio/py-mutagen/buildlink3.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/py-mutagen/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/py-mutagen/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/py-ogg/Makefile
P pkgsrc/audio/py-ogg/PLIST
P pkgsrc/audio/py-ogg/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/py-ogg/distinfo
P pkgsrc/audio/py-vorbis/Makefile
P pkgsrc/audio/py-vorbis/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/py-xmms/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/py-xmms/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/py-xmms/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/py-xmms/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/qjackctl/DESCR
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/qjackctl/PLIST
U pkgsrc/audio/qjackctl/distinfo
P pkgsrc/audio/qjackctl/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/qmmp/DESCR
U pkgsrc/audio/qmmp/Makefile
U pkgsrc/audio/qmmp/PLIST
U pkgsrc/audio/qmmp/distinfo
U pkgsrc/audio/qmmp/options.mk
U pkgsrc/audio/qsynth/DESCR
P pkgsrc/audio/qsynth/Makefile
U pkgsrc/audio/qsynth/PLIST
U pkgsrc/audio/qsynth/distinfo
U pkgsrc/audio/qsynth/patches/patch-src_qsynthOptions.cpp
P pkgsrc/audio/qtplay/Makefile
P pkgsrc/audio/qtplay/distinfo
U pkgsrc/audio/quodlibet/DESCR
U pkgsrc/audio/quodlibet/Makefile
U pkgsrc/audio/quodlibet/PLIST
U pkgsrc/audio/quodlibet/distinfo
P pkgsrc/audio/rexima/Makefile
P pkgsrc/audio/rexima/distinfo
P pkgsrc/audio/rexima/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/rhythmbox/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox/PLIST
U pkgsrc/audio/rhythmbox/distinfo
P pkgsrc/audio/rhythmbox/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/rhythmbox/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rhythmbox/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rhythmbox/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio/files/find-lpt-port' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio500/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio500/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio500/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio500/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio500/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio500/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio500/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio500/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio500/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rio500/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rioutil/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rioutil/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rioutil/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rioutil/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rioutil/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rioutil/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rioutil/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rioutil/patches/patch-ae' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/rip/Makefile
P pkgsrc/audio/rip/distinfo
P pkgsrc/audio/rosegarden/Makefile
P pkgsrc/audio/rosegarden/distinfo
U pkgsrc/audio/rosegarden/patches/patch-configure
U pkgsrc/audio/rosegarden/patches/patch-editor_src_midiout_c
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/files/rplayd.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-at' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-au' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-av' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-aw' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ax' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ay' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-az' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-bb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-bc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-ca' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-cb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rplay/patches/patch-cc' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/rsynth/Makefile
U pkgsrc/audio/rsynth/PLIST.Linux
U pkgsrc/audio/rsynth/PLIST.SunOS
P pkgsrc/audio/rsynth/distinfo
U pkgsrc/audio/rtunes/DESCR
U pkgsrc/audio/rtunes/Makefile
P pkgsrc/audio/rtunes/PLIST
U pkgsrc/audio/rtunes/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/rtunes/files/rtunes.conf' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-ai' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-rtunes_Makefile
U pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-rtunes_cipher.c
U pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-rtunes_parse.y
U pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-rtunes_rtsp.c
U pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-rtunes_rtunes.1
U pkgsrc/audio/rtunes/patches/patch-rtunes_rtunes.c
U pkgsrc/audio/rubberband/DESCR
U pkgsrc/audio/rubberband/Makefile
U pkgsrc/audio/rubberband/PLIST
U pkgsrc/audio/rubberband/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/rubberband/distinfo
U pkgsrc/audio/rubberband/patches/patch-meson.build
U pkgsrc/audio/ruby-mp3info/DESCR
U pkgsrc/audio/ruby-mp3info/Makefile
U pkgsrc/audio/ruby-mp3info/PLIST
U pkgsrc/audio/ruby-mp3info/distinfo
U pkgsrc/audio/ruby-taglib/DESCR
U pkgsrc/audio/ruby-taglib/Makefile
U pkgsrc/audio/ruby-taglib/PLIST
U pkgsrc/audio/ruby-taglib/distinfo
U pkgsrc/audio/schismtracker/DESCR
U pkgsrc/audio/schismtracker/Makefile
U pkgsrc/audio/schismtracker/PLIST
U pkgsrc/audio/schismtracker/distinfo
U pkgsrc/audio/sfxr/DESCR
U pkgsrc/audio/sfxr/Makefile
U pkgsrc/audio/sfxr/PLIST
U pkgsrc/audio/sfxr/distinfo
U pkgsrc/audio/sfxr/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/audio/shine/DESCR
U pkgsrc/audio/shine/Makefile
U pkgsrc/audio/shine/PLIST
U pkgsrc/audio/shine/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/shine/distinfo
P pkgsrc/audio/shntool/Makefile
P pkgsrc/audio/shntool/distinfo
P pkgsrc/audio/shorten/Makefile
P pkgsrc/audio/shorten/distinfo
P pkgsrc/audio/sidplay/Makefile
P pkgsrc/audio/sidplay/PLIST
P pkgsrc/audio/sidplay/distinfo
U pkgsrc/audio/sidplay/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/sidplay/patches/patch-ac
U pkgsrc/audio/sidplay/patches/patch-ad
P pkgsrc/audio/sidplay2/Makefile
P pkgsrc/audio/sidplay2/distinfo
U pkgsrc/audio/sidplay2/patches/patch-src_args_cpp
U pkgsrc/audio/sidplay2/patches/patch-src_audio_wav_WavFile.cpp
P pkgsrc/audio/snd/Makefile
P pkgsrc/audio/snd/PLIST
U pkgsrc/audio/snd/distinfo
P pkgsrc/audio/snd/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/snd/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/snd/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/snd/patches/patch-audio.c
U pkgsrc/audio/sndfile-tools/DESCR
U pkgsrc/audio/sndfile-tools/Makefile
U pkgsrc/audio/sndfile-tools/PLIST
U pkgsrc/audio/sndfile-tools/distinfo
U pkgsrc/audio/sndfile-tools/options.mk
P pkgsrc/audio/solfege/Makefile
P pkgsrc/audio/solfege/PLIST
U pkgsrc/audio/solfege/distinfo
U pkgsrc/audio/solfege/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/audio/solfege/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/solfege/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/solfege/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/solfege/patches/patch-default.config
U pkgsrc/audio/solfege/patches/patch-po_Makefile
U pkgsrc/audio/solfege/patches/patch-topdocs_AUTHORS.texi
U pkgsrc/audio/solfege/patches/patch-topdocs_README.texi
P pkgsrc/audio/sonata/Makefile
P pkgsrc/audio/sonata/PLIST
U pkgsrc/audio/sonata/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/sonata/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/sonata/patches/patch-setup.py
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/PLIST
U pkgsrc/audio/sound-juicer/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/sound-juicer/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/sound-juicer/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/sound-juicer/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/sound-juicer/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/sound-theme-freedesktop/Makefile
U pkgsrc/audio/sound-theme-freedesktop/distinfo
U pkgsrc/audio/soundtouch/DESCR
U pkgsrc/audio/soundtouch/Makefile
U pkgsrc/audio/soundtouch/PLIST
U pkgsrc/audio/soundtouch/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/soundtouch/distinfo
P pkgsrc/audio/sox/DESCR
P pkgsrc/audio/sox/Makefile
P pkgsrc/audio/sox/PLIST
U pkgsrc/audio/sox/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/sox/distinfo
P pkgsrc/audio/sox/options.mk
U pkgsrc/audio/sox/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/sox/patches/patch-ak
U pkgsrc/audio/sox/patches/patch-src_coreaudio.c
U pkgsrc/audio/sox/patches/patch-src_oss.c
U pkgsrc/audio/sox/patches/patch-src_sunaudio.c
U pkgsrc/audio/spectro-edit/DESCR
U pkgsrc/audio/spectro-edit/Makefile
U pkgsrc/audio/spectro-edit/PLIST
U pkgsrc/audio/spectro-edit/distinfo
U pkgsrc/audio/speech-dispatcher/DESCR
U pkgsrc/audio/speech-dispatcher/Makefile
U pkgsrc/audio/speech-dispatcher/PLIST
U pkgsrc/audio/speech-dispatcher/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/speech-dispatcher/distinfo
U pkgsrc/audio/speech-dispatcher/patches/patch-config_Makefile.in
U pkgsrc/audio/speech-dispatcher/patches/patch-config_clients_Makefile.in
U pkgsrc/audio/speech-dispatcher/patches/patch-config_modules_Makefile.in
U pkgsrc/audio/speech-dispatcher/patches/patch-src-audio-libao.c
U pkgsrc/audio/speech-dispatcher/patches/patch-src_modules_espeak.c
P pkgsrc/audio/speex/Makefile
P pkgsrc/audio/speex/PLIST
U pkgsrc/audio/speex/distinfo
P pkgsrc/audio/speex/options.mk
P pkgsrc/audio/speex/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/speexdsp/DESCR
U pkgsrc/audio/speexdsp/Makefile
U pkgsrc/audio/speexdsp/PLIST
U pkgsrc/audio/speexdsp/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/speexdsp/distinfo
U pkgsrc/audio/spek/DESCR
U pkgsrc/audio/spek/Makefile
U pkgsrc/audio/spek/PLIST
U pkgsrc/audio/spek/distinfo
U pkgsrc/audio/spek/patches/patch-src_spek-audio.cc
U pkgsrc/audio/sphinx3/DESCR
U pkgsrc/audio/sphinx3/Makefile
U pkgsrc/audio/sphinx3/PLIST
U pkgsrc/audio/sphinx3/distinfo
U pkgsrc/audio/sphinx3/patches/patch-src_libs3decoder_libcfg_s3__cfg__convert.c
U pkgsrc/audio/sphinx3/patches/patch-src_libs3decoder_libsearch_fsg__history.c
U pkgsrc/audio/sphinx3/patches/patch-src_libs3decoder_libsearch_vithist.c
U pkgsrc/audio/sphinxbase/DESCR
U pkgsrc/audio/sphinxbase/Makefile
U pkgsrc/audio/sphinxbase/PLIST
U pkgsrc/audio/sphinxbase/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/sphinxbase/distinfo
U pkgsrc/audio/sphinxbase/options.mk
U pkgsrc/audio/sphinxtrain/DESCR
U pkgsrc/audio/sphinxtrain/Makefile
U pkgsrc/audio/sphinxtrain/PLIST
U pkgsrc/audio/sphinxtrain/distinfo
P pkgsrc/audio/spiralloops/Makefile
P pkgsrc/audio/spiralloops/distinfo
P pkgsrc/audio/spiralloops/patches/patch-af
P pkgsrc/audio/spiralloops/patches/patch-ag
P pkgsrc/audio/spiralloops/patches/patch-ah
P pkgsrc/audio/spiralloops/patches/patch-ai
P pkgsrc/audio/spiralloops/patches/patch-aj
P pkgsrc/audio/spiralloops/patches/patch-an
P pkgsrc/audio/spiralloops/patches/patch-ap
P pkgsrc/audio/spiralloops/patches/patch-ar
U pkgsrc/audio/spiralloops/patches/patch-as
U pkgsrc/audio/spiralloops/patches/patch-at
P pkgsrc/audio/spiralsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/spiralsynth/distinfo
P pkgsrc/audio/spiralsynth/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/spiralsynth/patches/patch-ae
P pkgsrc/audio/spiralsynth/patches/patch-am
P pkgsrc/audio/spiralsynth/patches/patch-ar
P pkgsrc/audio/splay/DESCR
P pkgsrc/audio/splay/Makefile
P pkgsrc/audio/splay/distinfo
P pkgsrc/audio/splay/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/splay/patches/patch-configure
U pkgsrc/audio/spotify-player/DESCR
U pkgsrc/audio/spotify-player/Makefile
U pkgsrc/audio/spotify-player/PLIST
U pkgsrc/audio/spotify-player/cargo-depends.mk
U pkgsrc/audio/spotify-player/distinfo
U pkgsrc/audio/spotify-player/options.mk
U pkgsrc/audio/spotify-qt/DESCR
U pkgsrc/audio/spotify-qt/Makefile
U pkgsrc/audio/spotify-qt/PLIST
U pkgsrc/audio/spotify-qt/distinfo
U pkgsrc/audio/sptk/DESCR
U pkgsrc/audio/sptk/Makefile
U pkgsrc/audio/sptk/PLIST
U pkgsrc/audio/sptk/distinfo
U pkgsrc/audio/sptk/patches/patch-bin_pitch_swipe_swipe.c
U pkgsrc/audio/sptk/patches/patch-bin_vc_hts__engine__API_HTS__misc.c
U pkgsrc/audio/strawberry/DESCR
U pkgsrc/audio/strawberry/Makefile
U pkgsrc/audio/strawberry/PLIST
U pkgsrc/audio/strawberry/distinfo
U pkgsrc/audio/strawberry/options.mk
P pkgsrc/audio/streamripper/Makefile
P pkgsrc/audio/streamripper/PLIST
U pkgsrc/audio/streamripper/distinfo
P pkgsrc/audio/streamripper/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/streamripper/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/streamripper/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/streamripper/patches/patch-ac
U pkgsrc/audio/streamripper/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/streamripper/patches/patch-lib_ripstream.c
cvs update: `pkgsrc/audio/streamripper-current/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/streamripper-current/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/streamripper-current/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/streamripper-current/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/streamripper-current/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/streamripper-current/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/streamripper-current/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/streamtuner/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/PLIST
P pkgsrc/audio/streamtuner/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/streamtuner/distinfo
P pkgsrc/audio/streamtuner/options.mk
U pkgsrc/audio/suil/DESCR
U pkgsrc/audio/suil/Makefile
U pkgsrc/audio/suil/PLIST
U pkgsrc/audio/suil/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/suil/distinfo
P pkgsrc/audio/sweep/Makefile
P pkgsrc/audio/sweep/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/sweep/distinfo
P pkgsrc/audio/sweep/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/taglib/Makefile
P pkgsrc/audio/taglib/PLIST
P pkgsrc/audio/taglib/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/taglib/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/taglib/files/id3lib_strings.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/taglib/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/taglib-extras/DESCR
U pkgsrc/audio/taglib-extras/Makefile
U pkgsrc/audio/taglib-extras/PLIST
U pkgsrc/audio/taglib-extras/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/taglib-extras/distinfo
U pkgsrc/audio/taglib-extras/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/taglib-extras/patches/patch-cmake_modules_FindTagLib.cmake
U pkgsrc/audio/tap-plugins/DESCR
U pkgsrc/audio/tap-plugins/Makefile
U pkgsrc/audio/tap-plugins/PLIST
U pkgsrc/audio/tap-plugins/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/tap-plugins/distinfo
P pkgsrc/audio/tcd/Makefile
P pkgsrc/audio/tcd/distinfo
U pkgsrc/audio/tcd/patches/patch-configure
P pkgsrc/audio/tcl-snack/Makefile
P pkgsrc/audio/tcl-snack/distinfo
P pkgsrc/audio/terminatorx/Makefile
P pkgsrc/audio/terminatorx/PLIST
U pkgsrc/audio/terminatorx/distinfo
U pkgsrc/audio/terminatorx/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-ah' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-configure
U pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-src_main.cc
U pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-src_tX__audiofile.cc
U pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-src_tX__dialog.cc
U pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-src_tX__flash.c
U pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-src_tX__seqpar.cc
U pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-src_tX__vtt.cc
U pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-src_tX__widget.c
U pkgsrc/audio/termusic/DESCR
U pkgsrc/audio/termusic/Makefile
U pkgsrc/audio/termusic/PLIST
U pkgsrc/audio/termusic/cargo-depends.mk
U pkgsrc/audio/termusic/distinfo
P pkgsrc/audio/tfmxplay/Makefile
P pkgsrc/audio/tfmxplay/distinfo
P pkgsrc/audio/tfmxplay/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/tfmxplay/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/tfmxplay/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/tfmxplay/patches/patch-player_h
P pkgsrc/audio/timidity/DESCR
P pkgsrc/audio/timidity/MESSAGE
P pkgsrc/audio/timidity/Makefile
P pkgsrc/audio/timidity/PLIST
U pkgsrc/audio/timidity/distinfo
U pkgsrc/audio/timidity/options.mk
U pkgsrc/audio/timidity/files/timidity.cfg
cvs update: `pkgsrc/audio/timidity/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/timidity/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/timidity/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/timidity/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/timidity/patches/patch-timidity_sun__a.c
P pkgsrc/audio/toolame/Makefile
U pkgsrc/audio/toolame/PLIST
P pkgsrc/audio/toolame/distinfo
P pkgsrc/audio/toolame/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/toolame/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/toolame/patches/patch-ac
cvs update: `pkgsrc/audio/toolame/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/toolame/patches/patch-psycho__1_c
cvs update: `pkgsrc/audio/tosha/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/tosha/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/tosha/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/tosha/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/tosha/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/tosha/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/tosha/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/tosha/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/tosha/patches/patch-ah' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/tracker/Makefile
P pkgsrc/audio/tracker/distinfo
P pkgsrc/audio/tracker/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/traverso/DESCR
U pkgsrc/audio/traverso/Makefile
U pkgsrc/audio/traverso/PLIST
U pkgsrc/audio/traverso/distinfo
U pkgsrc/audio/traverso/options.mk
U pkgsrc/audio/traverso/patches/patch-src_core_Sheet.cpp
U pkgsrc/audio/traverso/patches/patch-src_engine_PADriver.cpp
U pkgsrc/audio/traverso/patches/patch-src_engine_PADriver.h
U pkgsrc/audio/traverso/patches/patch-src_traverso_Traverso.cpp
U pkgsrc/audio/traverso/patches/patch-src_traverso_dialogs_settings_Pages.cpp
P pkgsrc/audio/tremor/Makefile
P pkgsrc/audio/tremor/PLIST
P pkgsrc/audio/tremor/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/tremor/distinfo
U pkgsrc/audio/tremor/patches/patch-configure.in
U pkgsrc/audio/tremor/patches/patch-misc.h
P pkgsrc/audio/tremor-tools/Makefile
P pkgsrc/audio/tremor-tools/distinfo
P pkgsrc/audio/tremor-tools/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/tremor-tools/patches/patch-ai
U pkgsrc/audio/tremor-tools/patches/patch-aj
P pkgsrc/audio/trm/Makefile
P pkgsrc/audio/trm/distinfo
P pkgsrc/audio/trm/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/trm/patches/patch-ac
U pkgsrc/audio/trm/patches/patch-ad
P pkgsrc/audio/tunapie/Makefile
P pkgsrc/audio/tunapie/PLIST
U pkgsrc/audio/tunapie/distinfo
P pkgsrc/audio/twolame/Makefile
P pkgsrc/audio/twolame/PLIST
P pkgsrc/audio/twolame/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/twolame/distinfo
P pkgsrc/audio/ubs/Makefile
P pkgsrc/audio/ubs/PLIST
P pkgsrc/audio/ubs/distinfo
P pkgsrc/audio/ubs/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/ubs/patches/patch-lib_get__song.c
U pkgsrc/audio/vamp-plugin-sdk/DESCR
U pkgsrc/audio/vamp-plugin-sdk/Makefile
U pkgsrc/audio/vamp-plugin-sdk/PLIST
U pkgsrc/audio/vamp-plugin-sdk/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/vamp-plugin-sdk/distinfo
U pkgsrc/audio/vcf/DESCR
U pkgsrc/audio/vcf/Makefile
U pkgsrc/audio/vcf/PLIST
U pkgsrc/audio/vcf/distinfo
U pkgsrc/audio/vimpc/DESCR
U pkgsrc/audio/vimpc/Makefile
U pkgsrc/audio/vimpc/PLIST
U pkgsrc/audio/vimpc/distinfo
U pkgsrc/audio/vimpc/patches/patch-src_window_modewindow.cpp
U pkgsrc/audio/vimpc/patches/patch-src_window_pagerwindow.cpp
cvs update: `pkgsrc/audio/vorbis-tools/MESSAGE' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/vorbis-tools/Makefile
P pkgsrc/audio/vorbis-tools/PLIST
U pkgsrc/audio/vorbis-tools/distinfo
P pkgsrc/audio/vorbis-tools/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/vorbis-tools/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/audio/vorbis-tools/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/vorbis-tools/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/vorbis-tools/patches/patch-ae
U pkgsrc/audio/vorbis-tools/patches/patch-configure
P pkgsrc/audio/vorbisgain/Makefile
P pkgsrc/audio/vorbisgain/distinfo
P pkgsrc/audio/wavesurfer/Makefile
P pkgsrc/audio/wavesurfer/distinfo
P pkgsrc/audio/wavpack/Makefile
P pkgsrc/audio/wavpack/PLIST
U pkgsrc/audio/wavpack/distinfo
U pkgsrc/audio/wavpack/patches/patch-configure
P pkgsrc/audio/wmmixer/Makefile
U pkgsrc/audio/wmmixer/PLIST
U pkgsrc/audio/wmmixer/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/wmmixer/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/wmmixer/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/wmmixer/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/wmmixer/patches/patch-mixctl.cc
P pkgsrc/audio/wmmp/Makefile
P pkgsrc/audio/wmmp/distinfo
P pkgsrc/audio/wmmp3/Makefile
P pkgsrc/audio/wmmp3/distinfo
U pkgsrc/audio/wmmp3/patches/patch-main_c
U pkgsrc/audio/wmmp3/patches/patch-mpg123ctl_c
U pkgsrc/audio/wmmp3/patches/patch-song__hash_c
P pkgsrc/audio/wmsmixer/Makefile
P pkgsrc/audio/wmsmixer/PLIST
P pkgsrc/audio/wmsmixer/distinfo
P pkgsrc/audio/wmusic/Makefile
P pkgsrc/audio/wmusic/distinfo
P pkgsrc/audio/wsoundprefs/Makefile
P pkgsrc/audio/wsoundprefs/distinfo
P pkgsrc/audio/wsoundprefs/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/wsoundprefs/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/wsoundprefs/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/wsoundprefs/patches/patch-ah
U pkgsrc/audio/wsoundprefs/patches/patch-ai
P pkgsrc/audio/wsoundserver/Makefile
P pkgsrc/audio/wsoundserver/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/wsoundserver/distinfo
P pkgsrc/audio/wsoundserver/patches/patch-ad
P pkgsrc/audio/wsoundserver/patches/patch-af
U pkgsrc/audio/wsoundserver/patches/patch-configure
P pkgsrc/audio/xanalyser/Makefile
U pkgsrc/audio/xanalyser/distinfo
P pkgsrc/audio/xanalyser/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/audio/xanalyser/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/xanalyser/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/xanalyser/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/xanalyser/patches/patch-ae
U pkgsrc/audio/xanalyser/patches/patch-af
P pkgsrc/audio/xcdplayer/Makefile
P pkgsrc/audio/xcdplayer/PLIST
P pkgsrc/audio/xcdplayer/distinfo
P pkgsrc/audio/xcdplayer/files/cdrom_freebsd.c
P pkgsrc/audio/xcdplayer/patches/patch-ah
P pkgsrc/audio/xcdplayer/patches/patch-aj
P pkgsrc/audio/xcdplayer/patches/patch-ak
P pkgsrc/audio/xcdplayer/patches/patch-al
U pkgsrc/audio/xcdplayer/patches/patch-cdrom__sgi_c
U pkgsrc/audio/xcdplayer/patches/patch-cdrom__sun_c
cvs update: `pkgsrc/audio/xfce4-mixer/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xfce4-mixer/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xfce4-mixer/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xfce4-mixer/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xfce4-mixer/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/PLIST
cvs update: `pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/buildlink3.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/options.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/patches/patch-panel-plugin_Makefile.in
P pkgsrc/audio/xhippo/Makefile
P pkgsrc/audio/xhippo/PLIST
P pkgsrc/audio/xhippo/distinfo
U pkgsrc/audio/xine-alsa/DESCR
U pkgsrc/audio/xine-alsa/Makefile
U pkgsrc/audio/xine-alsa/PLIST
cvs update: `pkgsrc/audio/xine-arts/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xine-arts/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xine-arts/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xine-esound/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xine-esound/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xine-esound/PLIST' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/xine-pulse/Makefile
U pkgsrc/audio/xine-pulse/PLIST
U pkgsrc/audio/xjadeo/DESCR
U pkgsrc/audio/xjadeo/Makefile
U pkgsrc/audio/xjadeo/PLIST
U pkgsrc/audio/xjadeo/distinfo
U pkgsrc/audio/xjadeo/patches/patch-src_xjadeo_libsofd.c
P pkgsrc/audio/xmcd/Makefile
P pkgsrc/audio/xmcd/PLIST
P pkgsrc/audio/xmcd/distinfo
P pkgsrc/audio/xmcd/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/xmcd/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/xmix/DESCR
P pkgsrc/audio/xmix/Makefile
P pkgsrc/audio/xmix/PLIST
P pkgsrc/audio/xmix/distinfo
U pkgsrc/audio/xmix/patches/patch-Imakefile
cvs update: `pkgsrc/audio/xmix/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmix/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/xmix/patches/patch-xmix.c
P pkgsrc/audio/xmmix/Makefile
P pkgsrc/audio/xmmix/distinfo
P pkgsrc/audio/xmmix/patches/patch-bb
P pkgsrc/audio/xmms/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms/Makefile.common
P pkgsrc/audio/xmms/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/xmms/distinfo
P pkgsrc/audio/xmms/patches/patch-am
U pkgsrc/audio/xmms/patches/patch-ax
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-alarm/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-alarm/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-alarm/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-alarm/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-alarm/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-arts/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-arts/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-arts/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-arts/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-arts/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-bezier/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-bezier/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-bezier/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-bezier/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-bezier/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-blursk/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-blursk/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-blursk/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-blursk/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-blursk/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-blursk/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-bump-scope/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-bump-scope/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-bump-scope/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-bump-scope/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-bump-scope/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/xmms-cdread/DESCR
U pkgsrc/audio/xmms-cdread/Makefile
U pkgsrc/audio/xmms-cdread/PLIST
U pkgsrc/audio/xmms-cdread/distinfo
U pkgsrc/audio/xmms-cdread/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/xmms-cdread/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/xmms-cdread/patches/patch-ac
U pkgsrc/audio/xmms-cdread/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/xmms-cdread/patches/patch-ae
U pkgsrc/audio/xmms-cdread/patches/patch-af
U pkgsrc/audio/xmms-cdread/patches/patch-cdromsolaris.h
P pkgsrc/audio/xmms-crossfade/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-crossfade/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dflowers/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dflowers/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dflowers/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dflowers/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dflowers/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dscope/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dscope/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dscope/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dscope/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dscope/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dspectogram/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dspectogram/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dspectogram/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dspectogram/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dspectogram/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dspectral/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dspectral/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dspectral/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dspectral/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-dspectral/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-esound/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-esound/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-esound/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-faad/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-faad/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-faad/PLIST' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/xmms-flac/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-flac/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-fmradio/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-fmradio/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-fmradio/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-fmradio/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-fmradio/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-fmradio/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-fmradio/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-fmradio/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-funtimedancer/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-funtimedancer/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-funtimedancer/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-funtimedancer/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-funtimedancer/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-funtimedancer/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-gdancer/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-gdancer/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-gdancer/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-gdancer/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-infinity/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-infinity/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-infinity/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-infinity/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-iris/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-iris/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-iris/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-iris/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-jakdaw/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-jakdaw/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-jakdaw/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-jakdaw/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-jess/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-jess/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-jess/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-jess/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-jess/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-jess/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-jess/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-liveice/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-liveice/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-liveice/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-liveice/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-liveice/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-liveice/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-liveice/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/xmms-mac/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-mac/distinfo
U pkgsrc/audio/xmms-mac/patches/patch-src_mac.cpp
P pkgsrc/audio/xmms-mad/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-mad/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-madspin/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-madspin/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-madspin/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-madspin/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-madspin/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-madspin/patches/patch-configc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-madspin/patches/patch-madspinh' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/xmms-meta-input/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-meta-input/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/xmms-meta-input/distinfo
P pkgsrc/audio/xmms-meta-timidity/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-meta-timidity/files/timidity.sh
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-modplug/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-modplug/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-modplug/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-modplug/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-modplug/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-modplug/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-modplug/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-modplug/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-modplug/patches/patch-ae' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/xmms-musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-musepack/distinfo
U pkgsrc/audio/xmms-nas/DESCR
U pkgsrc/audio/xmms-nas/Makefile
U pkgsrc/audio/xmms-nas/PLIST
U pkgsrc/audio/xmms-nas/distinfo
U pkgsrc/audio/xmms-nas/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/xmms-nas/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/xmms-nas/patches/patch-ac
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-neato/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-neato/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-neato/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-neato/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-neato/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-nebulus/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-nebulus/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-nebulus/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-nebulus/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-nebulus/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-nebulus/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-osx/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-osx/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-osx/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-osx/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-osx/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-paranormal/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-paranormal/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-paranormal/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-paranormal/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-paranormal/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-paranormal/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/xmms-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-pulse/distinfo
P pkgsrc/audio/xmms-sid/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-sid/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-synaesthesia/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-synaesthesia/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-synaesthesia/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-synaesthesia/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-synaesthesia/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-synaesthesia/patches/patch-synacore' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-synaesthesia/patches/patch-synah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-tv-scope/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-tv-scope/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-tv-scope/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-tv-scope/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-vismsa/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-vismsa/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-vismsa/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-vismsa/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmms-vismsa/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/xmms-wma/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-wma/distinfo
P pkgsrc/audio/xmms-wma/patches/patch-ad
cvs update: `pkgsrc/audio/xmmsctrl/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmmsctrl/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmmsctrl/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmmsctrl/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmmsctrl/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmmsctrl/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/xmp/DESCR
P pkgsrc/audio/xmp/Makefile
P pkgsrc/audio/xmp/PLIST
U pkgsrc/audio/xmp/distinfo
P pkgsrc/audio/xmp/options.mk
cvs update: `pkgsrc/audio/xmp/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmp/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmp/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmp/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xmp/patches/patch-am' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/xmp/patches/patch-etc_Makefile
U pkgsrc/audio/xmp/patches/patch-src_drivers_netbsd.c
U pkgsrc/audio/xmp/patches/patch-src_options.c
U pkgsrc/audio/xmp/patches/patch-src_sound_oss.c
P pkgsrc/audio/xmradio/Makefile
P pkgsrc/audio/xmradio/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/xsidplay/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xsidplay/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xsidplay/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xsidplay/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xsidplay/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xsidplay/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/xsidplay/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/xwave/Makefile
P pkgsrc/audio/xwave/PLIST
P pkgsrc/audio/xwave/distinfo
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_board_boardt_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_button_buttont_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_frame_framet_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_group_groupt_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_label_labelt_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_radiogroup_radiogrpt_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_rowcol_rowcolt_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_toggle_togglet_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-src_xwave_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-support_testing_gen_test_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-support_wplay_c
U pkgsrc/audio/ykchorus/DESCR
U pkgsrc/audio/ykchorus/Makefile
U pkgsrc/audio/ykchorus/PLIST
U pkgsrc/audio/ykchorus/distinfo
U pkgsrc/audio/ykchorus/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/audio/ykchorus/patches/patch-dpf_Makefile.base.mk
U pkgsrc/audio/ympd/DESCR
U pkgsrc/audio/ympd/Makefile
U pkgsrc/audio/ympd/PLIST
U pkgsrc/audio/ympd/distinfo
U pkgsrc/audio/ympd/options.mk
U pkgsrc/audio/ympd/files/ympd.sh
U pkgsrc/audio/ympd/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/audio/zynaddsubfx/DESCR
U pkgsrc/audio/zynaddsubfx/Makefile
U pkgsrc/audio/zynaddsubfx/PLIST
U pkgsrc/audio/zynaddsubfx/distinfo
U pkgsrc/audio/zynaddsubfx/options.mk
U pkgsrc/audio/zynaddsubfx/patches/patch-DPF_distrho_extra_Mutex.hpp
P pkgsrc/benchmarks/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/R-microbenchmark/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/R-microbenchmark/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/R-microbenchmark/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/R-rbenchmark/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/R-rbenchmark/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/R-rbenchmark/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/benchfft/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/benchfft/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/benchfft/patches/patch-ad
P pkgsrc/benchmarks/benchfft/patches/patch-ae
U pkgsrc/benchmarks/benchfft/patches/patch-c__source_bitrev_c
U pkgsrc/benchmarks/benchfft/patches/patch-c__source_dint_c
U pkgsrc/benchmarks/benchfft/patches/patch-c__source_dintime.c
U pkgsrc/benchmarks/benchfft/patches/patch-c__source_fft__duhamel.c
U pkgsrc/benchmarks/benchfft/patches/patch-c__source_idint.c
U pkgsrc/benchmarks/benchfft/patches/patch-c__source_idintime.c
P pkgsrc/benchmarks/blogbench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/blogbench/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/blogbench/patches/patch-ac
P pkgsrc/benchmarks/blogbench/patches/patch-ad
P pkgsrc/benchmarks/blogbench/patches/patch-af
P pkgsrc/benchmarks/bonnie/DESCR
P pkgsrc/benchmarks/bonnie/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/bonnie/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/bonnie/patches/patch-ac
P pkgsrc/benchmarks/bonnie++/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/bonnie++/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/bonnie++/distinfo
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/bonnie++/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/benchmarks/bonnie++/patches/patch-ab
U pkgsrc/benchmarks/bonnie++/patches/patch-bon__io.cpp
U pkgsrc/benchmarks/bonnie++/patches/patch-bon_csv2html.cpp
U pkgsrc/benchmarks/bonnie++/patches/patch-port.h.in
P pkgsrc/benchmarks/bytebench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/bytebench/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/bytebench/patches/patch-ab
U pkgsrc/benchmarks/bytebench/patches/patch-dhry__1.c
P pkgsrc/benchmarks/dbench/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/dbench/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/dbench/patches/patch-aa
P pkgsrc/benchmarks/dbench/patches/patch-ab
P pkgsrc/benchmarks/dbench/patches/patch-ac
U pkgsrc/benchmarks/dbench/patches/patch-dbench.h
P pkgsrc/benchmarks/dhrystone/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/dhrystone/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/dhrystone/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/dhrystone/patches/patch-dhry.h
U pkgsrc/benchmarks/dhrystone/patches/patch-dhry__1_c
U pkgsrc/benchmarks/dhrystone/patches/patch-dhry__2_c
U pkgsrc/benchmarks/dnsperf/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/dnsperf/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/dnsperf/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/dnsperf/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/fib/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/fib/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/fib/patches/patch-fib_c
U pkgsrc/benchmarks/filebench/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/filebench/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/filebench/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/filebench/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/filebench/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/benchmarks/filebench/patches/patch-filebench.h
U pkgsrc/benchmarks/filebench/patches/patch-flowop.c
U pkgsrc/benchmarks/filebench/patches/patch-misc.c
U pkgsrc/benchmarks/filebench/patches/patch-parser__gram.c
U pkgsrc/benchmarks/filebench/patches/patch-procflow.c
U pkgsrc/benchmarks/fio/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/fio/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/fio/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/fio/PLIST.Linux
U pkgsrc/benchmarks/fio/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/fio/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/benchmarks/fio/patches/patch-diskutil.h
U pkgsrc/benchmarks/flamegraph/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/flamegraph/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/flamegraph/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/flamegraph/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/flops/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/flops/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/flops/patches/patch-aa
P pkgsrc/benchmarks/forkbomb/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/forkbomb/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/glmark2/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/glmark2/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/glmark2/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/glmark2/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/glmark2/patches/patch-waflib_Tools_c__config.py
U pkgsrc/benchmarks/google-benchmark/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/google-benchmark/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/google-benchmark/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/google-benchmark/buildlink3.mk
U pkgsrc/benchmarks/google-benchmark/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/hbench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/hbench/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/hbench/patches/patch-aa
P pkgsrc/benchmarks/hbench/patches/patch-ah
P pkgsrc/benchmarks/hbench/patches/patch-an
U pkgsrc/benchmarks/hbench/patches/patch-aq
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/hbench/patches/patch-ar' is no longer in the repository
U pkgsrc/benchmarks/hbench/patches/patch-src_arch_i386_cyclecounter.c
P pkgsrc/benchmarks/heapsort/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/heapsort/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/heapsort/patches/patch-heapsort_c
P pkgsrc/benchmarks/hint/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/hint/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/hint/patches/patch-ab
P pkgsrc/benchmarks/httperf/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/httperf/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/httperf/distinfo
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/httperf/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/httperf/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/httperf/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/httperf/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/benchmarks/hyperfine/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/hyperfine/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/hyperfine/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/hyperfine/cargo-depends.mk
U pkgsrc/benchmarks/hyperfine/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/iozone/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/iozone/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/iozone/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/iozone/options.mk
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/iozone/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/benchmarks/iozone/patches/patch-ab
P pkgsrc/benchmarks/iozone/patches/patch-ac
U pkgsrc/benchmarks/iozone/patches/patch-fileop.c
U pkgsrc/benchmarks/iozone/patches/patch-libasync.c
U pkgsrc/benchmarks/iozone/patches/patch-makefile
P pkgsrc/benchmarks/kttcp/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/libmicro/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/libmicro/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/libmicro/files/run-libmicro
U pkgsrc/benchmarks/libmicro/patches/patch-Makefile.Darwin
U pkgsrc/benchmarks/libmicro/patches/patch-al
P pkgsrc/benchmarks/linpack-bench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/linpack-bench/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/linpack-bench/patches/patch-aa
P pkgsrc/benchmarks/lmbench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/lmbench/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/lmbench/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/lmbench/patches/patch-ad
P pkgsrc/benchmarks/nbench/DESCR
P pkgsrc/benchmarks/nbench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/nbench/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/nbench/patches/patch-sysinfo.sh
P pkgsrc/benchmarks/netio/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/netio/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/netio/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/netio/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/netio/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/benchmarks/netio/patches/patch-netio.c
P pkgsrc/benchmarks/netperf/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/netperf/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/netperf/distinfo
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/netperf/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/netperf/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/netperf/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/netperf/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/netperf/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/netperf/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/netperf/patches/patch-ag' is no longer in the repository
P pkgsrc/benchmarks/netperf/patches/patch-ah
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/netperf/patches/patch-ai' is no longer in the repository
P pkgsrc/benchmarks/netperf/patches/patch-ak
U pkgsrc/benchmarks/netperf/patches/patch-src_dscp.c
P pkgsrc/benchmarks/netpipe/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/netpipe/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/netpipe/patches/patch-aa
P pkgsrc/benchmarks/nettest/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/nettest/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/nettest/patches/patch-aa
P pkgsrc/benchmarks/nsieve/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/nsieve/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/nttcp/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/nttcp/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/nttcp/patches/patch-ab
U pkgsrc/benchmarks/p5-Benchmark-Timer/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/p5-Benchmark-Timer/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/p5-Benchmark-Timer/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/p5-Dumbbench/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/p5-Dumbbench/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/p5-Dumbbench/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/paranoia/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/paranoia/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/phoronix-test-suite/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/phoronix-test-suite/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/phoronix-test-suite/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/phoronix-test-suite/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/phoronix-test-suite/patches/patch-install-sh
U pkgsrc/benchmarks/phoronix-test-suite/patches/patch-pts-core_static_sample-pts-client-update-script.sh
P pkgsrc/benchmarks/pipebench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/pipebench/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/postal/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/postal/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/postal/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-Makefile.in
P pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-aa
P pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-ad
U pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-ae
U pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-af
U pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-basictcp.cpp
U pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-bhmusers.cpp
U pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-bhmusers.h
U pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-smtp.cpp
U pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-smtp.h
U pkgsrc/benchmarks/postal/patches/patch-tcp.cpp
P pkgsrc/benchmarks/postmark/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/postmark/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/ramspeed/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/ramspeed/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/ramspeed/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/ramspeed/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/ramspeed/patches/patch-aa
P pkgsrc/benchmarks/randread/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/randread/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/randread/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/randread/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/randread/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/randread/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/benchmarks/randread/patches/patch-filelist.c
U pkgsrc/benchmarks/randread/patches/patch-filelist__test.c
U pkgsrc/benchmarks/randread/patches/patch-randread.c
U pkgsrc/benchmarks/randread/patches/patch-test.c
P pkgsrc/benchmarks/skampi/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/skampi/distinfo
U pkgsrc/benchmarks/skampi/patches/patch-makedep.sh
U pkgsrc/benchmarks/super_pi/DESCR
U pkgsrc/benchmarks/super_pi/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/super_pi/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/super_pi/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/sysbench/Makefile
U pkgsrc/benchmarks/sysbench/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/sysbench/options.mk
P pkgsrc/benchmarks/sysbench/patches/patch-aa
P pkgsrc/benchmarks/thrulay/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/thrulay/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/thrulay/distinfo
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/thrulay/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/benchmarks/thrulay/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/benchmarks/ttcp/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/ttcp/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/ttcp/patches/patch-aa
P pkgsrc/benchmarks/ttcp/patches/patch-ab
P pkgsrc/benchmarks/ubench/DESCR
P pkgsrc/benchmarks/ubench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/ubench/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/ubench/patches/patch-aa
U pkgsrc/benchmarks/ubench/patches/patch-cpubench_c
U pkgsrc/benchmarks/ubench/patches/patch-diskbench_c
U pkgsrc/benchmarks/ubench/patches/patch-membench_c
U pkgsrc/benchmarks/ubench/patches/patch-ubench_c
P pkgsrc/benchmarks/whetstone/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/whetstone/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/xengine/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/xengine/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/zelibm/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/zelibm/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/zelibm/patches/patch-aa
P pkgsrc/benchmarks/zelibm/patches/patch-ac
P pkgsrc/biology/Makefile
U pkgsrc/biology/R-popbio/DESCR
U pkgsrc/biology/R-popbio/Makefile
U pkgsrc/biology/R-popbio/distinfo
U pkgsrc/biology/ad2vcf/DESCR
U pkgsrc/biology/ad2vcf/Makefile
U pkgsrc/biology/ad2vcf/PLIST
U pkgsrc/biology/ad2vcf/distinfo
P pkgsrc/biology/arka/Makefile
P pkgsrc/biology/arka/distinfo
P pkgsrc/biology/azara/Makefile
P pkgsrc/biology/azara/distinfo
U pkgsrc/biology/bcftools/DESCR
U pkgsrc/biology/bcftools/Makefile
U pkgsrc/biology/bcftools/PLIST
U pkgsrc/biology/bcftools/distinfo
U pkgsrc/biology/bcftools/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/biology/beagle/DESCR
U pkgsrc/biology/beagle/Makefile
U pkgsrc/biology/beagle/PLIST
U pkgsrc/biology/beagle/distinfo
U pkgsrc/biology/beagle/files/beagle-example.sh
U pkgsrc/biology/beagle/files/beagle.sh
U pkgsrc/biology/beagle/files/bref3.sh
U pkgsrc/biology/bedtools/DESCR
U pkgsrc/biology/bedtools/Makefile
U pkgsrc/biology/bedtools/PLIST
U pkgsrc/biology/bedtools/distinfo
U pkgsrc/biology/bedtools/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/biology/bedtools/patches/patch-src_utils_BamTools_include_SamHeader.hpp
U pkgsrc/biology/bedtools/patches/patch-src_utils_htslib_Makefile
U pkgsrc/biology/bedtools/patches/patch-test_test.sh
U pkgsrc/biology/biolibc/DESCR
U pkgsrc/biology/biolibc/Makefile
U pkgsrc/biology/biolibc/PLIST
U pkgsrc/biology/biolibc/buildlink3.mk
U pkgsrc/biology/biolibc/distinfo
U pkgsrc/biology/biolibc/files/plist-mods.sh
U pkgsrc/biology/biolibc-tools/DESCR
U pkgsrc/biology/biolibc-tools/Makefile
U pkgsrc/biology/biolibc-tools/PLIST
U pkgsrc/biology/biolibc-tools/distinfo
U pkgsrc/biology/bioperl/DESCR
P pkgsrc/biology/bioperl/Makefile
P pkgsrc/biology/bioperl/PLIST
U pkgsrc/biology/bioperl/distinfo
U pkgsrc/biology/bioperl/options.mk
cvs update: `pkgsrc/biology/bioperl/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/biology/bodr/DESCR
U pkgsrc/biology/bodr/Makefile
U pkgsrc/biology/bodr/PLIST
U pkgsrc/biology/bodr/buildlink3.mk
U pkgsrc/biology/bodr/distinfo
U pkgsrc/biology/bowtie2/DESCR
U pkgsrc/biology/bowtie2/Makefile
U pkgsrc/biology/bowtie2/PLIST
U pkgsrc/biology/bowtie2/distinfo
U pkgsrc/biology/bowtie2/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/biology/bowtie2/patches/patch-scripts_bowtie2-hbb.sh
U pkgsrc/biology/bwa/DESCR
U pkgsrc/biology/bwa/Makefile
U pkgsrc/biology/bwa/PLIST
U pkgsrc/biology/bwa/distinfo
U pkgsrc/biology/bwa/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/biology/bwa/patches/patch-kopen.c
U pkgsrc/biology/canu/DESCR
U pkgsrc/biology/canu/Makefile
U pkgsrc/biology/canu/PLIST
U pkgsrc/biology/canu/distinfo
U pkgsrc/biology/canu/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/biology/canu/patches/patch-fastq-utilities_fastqSimulate_C
U pkgsrc/biology/canu/patches/patch-pipelines_canu_Defaults.pm
U pkgsrc/biology/canu/patches/patch-pipelines_canu_Execution.pm
U pkgsrc/biology/canu/patches/patch-utility_objectStore.C
U pkgsrc/biology/cdhit/DESCR
U pkgsrc/biology/cdhit/Makefile
U pkgsrc/biology/cdhit/PLIST
U pkgsrc/biology/cdhit/distinfo
U pkgsrc/biology/chemical-mime-data/DESCR
U pkgsrc/biology/chemical-mime-data/Makefile
U pkgsrc/biology/chemical-mime-data/PLIST
U pkgsrc/biology/chemical-mime-data/buildlink3.mk
U pkgsrc/biology/chemical-mime-data/distinfo
P pkgsrc/biology/chemtool/DESCR
P pkgsrc/biology/chemtool/Makefile
U pkgsrc/biology/chemtool/distinfo
cvs update: `pkgsrc/biology/clustalw/MESSAGE' is no longer in the repository
P pkgsrc/biology/clustalw/Makefile
U pkgsrc/biology/clustalw/PLIST
U pkgsrc/biology/clustalw/distinfo
cvs update: `pkgsrc/biology/clustalw/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/biology/clustalw/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/biology/clustalw/patches/patch-src_general_VectorOutOfRange.h
P pkgsrc/biology/coalesce/Makefile
P pkgsrc/biology/coalesce/distinfo
U pkgsrc/biology/coalesce/patches/patch-coalesce.c
U pkgsrc/biology/coordgenlibs/DESCR
U pkgsrc/biology/coordgenlibs/Makefile
U pkgsrc/biology/coordgenlibs/PLIST
U pkgsrc/biology/coordgenlibs/buildlink3.mk
U pkgsrc/biology/coordgenlibs/distinfo
P pkgsrc/biology/fastDNAml/Makefile
P pkgsrc/biology/fastDNAml/distinfo
U pkgsrc/biology/fastp/DESCR
U pkgsrc/biology/fastp/Makefile
U pkgsrc/biology/fastp/PLIST
U pkgsrc/biology/fastp/distinfo
U pkgsrc/biology/fastp/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/biology/fastqc/DESCR
U pkgsrc/biology/fastqc/Makefile
U pkgsrc/biology/fastqc/PLIST
U pkgsrc/biology/fastqc/distinfo
U pkgsrc/biology/filter-fastq/DESCR
U pkgsrc/biology/filter-fastq/Makefile
U pkgsrc/biology/filter-fastq/PLIST
U pkgsrc/biology/filter-fastq/distinfo
P pkgsrc/biology/fluctuate/Makefile
P pkgsrc/biology/fluctuate/distinfo
U pkgsrc/biology/gabedit/DESCR
U pkgsrc/biology/gabedit/Makefile
U pkgsrc/biology/gabedit/PLIST
U pkgsrc/biology/gabedit/distinfo
U pkgsrc/biology/gabedit/patches/patch-platforms_CONFIG.unix
U pkgsrc/biology/gabedit/patches/patch-src_Common_Gabedit.c
U pkgsrc/biology/generand/DESCR
U pkgsrc/biology/generand/Makefile
U pkgsrc/biology/generand/PLIST
U pkgsrc/biology/generand/distinfo
P pkgsrc/biology/genesplicer/Makefile
P pkgsrc/biology/genesplicer/distinfo
U pkgsrc/biology/genesplicer/patches/patch-sources_genesplicer.cpp
P pkgsrc/biology/glimmer/Makefile
P pkgsrc/biology/glimmer/PLIST
P pkgsrc/biology/glimmer/distinfo
U pkgsrc/biology/gnome-chemistry-utils/DESCR
U pkgsrc/biology/gnome-chemistry-utils/Makefile
U pkgsrc/biology/gnome-chemistry-utils/PLIST
U pkgsrc/biology/gnome-chemistry-utils/distinfo
U pkgsrc/biology/gnome-chemistry-utils/patches/patch-configure
P pkgsrc/biology/gp/Makefile
P pkgsrc/biology/gp/distinfo
U pkgsrc/biology/gromacs/DESCR
U pkgsrc/biology/gromacs/Makefile
U pkgsrc/biology/gromacs/PLIST
U pkgsrc/biology/gromacs/distinfo
U pkgsrc/biology/gromacs/options.mk
U pkgsrc/biology/gromacs/patches/patch-aa
U pkgsrc/biology/gromacs/patches/patch-ad
U pkgsrc/biology/gromacs/patches/patch-ae
U pkgsrc/biology/gromacs/patches/patch-ag
U pkgsrc/biology/gromacs/patches/patch-ah
U pkgsrc/biology/gromacs/patches/patch-ai
U pkgsrc/biology/gromacs/patches/patch-aj
U pkgsrc/biology/hisat2/DESCR
U pkgsrc/biology/hisat2/Makefile
U pkgsrc/biology/hisat2/PLIST
U pkgsrc/biology/hisat2/distinfo
U pkgsrc/biology/hisat2/files/Makefile.pkg
U pkgsrc/biology/hisat2/patches/patch-hisat2
P pkgsrc/biology/hmmer/Makefile
P pkgsrc/biology/hmmer/PLIST
U pkgsrc/biology/hmmer/distinfo
P pkgsrc/biology/hmmer/patches/patch-aa
U pkgsrc/biology/htslib/DESCR
U pkgsrc/biology/htslib/Makefile
U pkgsrc/biology/htslib/PLIST
U pkgsrc/biology/htslib/buildlink3.mk
U pkgsrc/biology/htslib/distinfo
U pkgsrc/biology/igv/DESCR
U pkgsrc/biology/igv/Makefile
U pkgsrc/biology/igv/PLIST
U pkgsrc/biology/igv/distinfo
U pkgsrc/biology/igv/files/igv.sh.in
U pkgsrc/biology/kallisto/DESCR
U pkgsrc/biology/kallisto/Makefile
U pkgsrc/biology/kallisto/PLIST
U pkgsrc/biology/kallisto/distinfo
U pkgsrc/biology/kallisto/files/kallisto-test
P pkgsrc/biology/lucy/Makefile
P pkgsrc/biology/lucy/distinfo
U pkgsrc/biology/maeparser/DESCR
U pkgsrc/biology/maeparser/Makefile
U pkgsrc/biology/maeparser/PLIST
U pkgsrc/biology/maeparser/buildlink3.mk
U pkgsrc/biology/maeparser/distinfo
U pkgsrc/biology/miniasm/DESCR
U pkgsrc/biology/miniasm/Makefile
U pkgsrc/biology/miniasm/PLIST
U pkgsrc/biology/miniasm/distinfo
U pkgsrc/biology/minimap2/DESCR
U pkgsrc/biology/minimap2/Makefile
U pkgsrc/biology/minimap2/PLIST
U pkgsrc/biology/minimap2/distinfo
U pkgsrc/biology/molsketch/DESCR
U pkgsrc/biology/molsketch/Makefile
U pkgsrc/biology/molsketch/PLIST
U pkgsrc/biology/molsketch/distinfo
P pkgsrc/biology/mopac/Makefile
P pkgsrc/biology/mopac/distinfo
P pkgsrc/biology/mopac/files/Makefile
U pkgsrc/biology/mpqc/DESCR
U pkgsrc/biology/mpqc/Makefile
U pkgsrc/biology/mpqc/PLIST
U pkgsrc/biology/mpqc/distinfo
U pkgsrc/biology/mpqc/patches/patch-configure
U pkgsrc/biology/mpqc/patches/patch-configure.in
U pkgsrc/biology/mpqc/patches/patch-src_bin_mpqc_ccarunproc
U pkgsrc/biology/mpqc/patches/patch-src_bin_mpqc_mpqcrunproc
P pkgsrc/biology/mummer/Makefile
P pkgsrc/biology/mummer/distinfo
U pkgsrc/biology/mummer/patches/patch-ad
U pkgsrc/biology/ncbi-blast+/DESCR
U pkgsrc/biology/ncbi-blast+/Makefile
U pkgsrc/biology/ncbi-blast+/PLIST
U pkgsrc/biology/ncbi-blast+/buildlink3.mk
U pkgsrc/biology/ncbi-blast+/distinfo
U pkgsrc/biology/ncbi-blast+/patches/patch-compilers_xcode30__prj_configure
U pkgsrc/biology/ncbi-blast+/patches/patch-src_algo_blast_core_blast__kappa.c
U pkgsrc/biology/ncbi-blast+/patches/patch-src_build-system_Makefile.in.top
U pkgsrc/biology/ncbi-blast+/patches/patch-src_build-system_cmake_cmake-cfg-xcode.sh
U pkgsrc/biology/ncbi-blast+/patches/patch-src_build-system_configure
U pkgsrc/biology/ncbi-blast+/patches/patch-src_build-system_helpers_Makefile.run__with__lock.app
U pkgsrc/biology/ncbi-blast+/patches/patch-src_util_checksum_farmhash_farmhash.h
P pkgsrc/biology/nut/Makefile
P pkgsrc/biology/nut/PLIST
U pkgsrc/biology/nut/distinfo
P pkgsrc/biology/nut/patches/patch-ab
U pkgsrc/biology/openbabel/DESCR
U pkgsrc/biology/openbabel/Makefile
U pkgsrc/biology/openbabel/PLIST
U pkgsrc/biology/openbabel/PLIST.SunOS
U pkgsrc/biology/openbabel/buildlink3.mk
U pkgsrc/biology/openbabel/distinfo
U pkgsrc/biology/openbabel/options.mk
U pkgsrc/biology/openbabel/patches/patch-cmake_modules_Findcoordgen.cmake
U pkgsrc/biology/p5-Bio-ASN1-EntrezGene/DESCR
U pkgsrc/biology/p5-Bio-ASN1-EntrezGene/Makefile
U pkgsrc/biology/p5-Bio-ASN1-EntrezGene/distinfo
P pkgsrc/biology/pdbalign/Makefile
P pkgsrc/biology/pdbalign/distinfo
U pkgsrc/biology/peak-classifier/DESCR
U pkgsrc/biology/peak-classifier/Makefile
U pkgsrc/biology/peak-classifier/PLIST
U pkgsrc/biology/peak-classifier/distinfo
P pkgsrc/biology/phylip/Makefile
P pkgsrc/biology/phylip/PLIST
U pkgsrc/biology/phylip/distinfo
P pkgsrc/biology/phylip/patches/patch-aa
U pkgsrc/biology/plink/DESCR
U pkgsrc/biology/plink/Makefile
U pkgsrc/biology/plink/PLIST
U pkgsrc/biology/plink/distinfo
U pkgsrc/biology/plink/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/biology/plink/patches/patch-elf.cpp
U pkgsrc/biology/plink/patches/patch-idhelp.cpp
U pkgsrc/biology/plink/patches/patch-sets.cpp
U pkgsrc/biology/plinkseq/DESCR
U pkgsrc/biology/plinkseq/Makefile
U pkgsrc/biology/plinkseq/PLIST
U pkgsrc/biology/plinkseq/distinfo
U pkgsrc/biology/plinkseq/files/pp.proto
U pkgsrc/biology/plinkseq/files/variant.proto
U pkgsrc/biology/plinkseq/patches/patch-browser_main.c
U pkgsrc/biology/plinkseq/patches/patch-browser_mongoose.c
U pkgsrc/biology/plinkseq/patches/patch-lib_annot.cpp
U pkgsrc/biology/plinkseq/patches/patch-lib_annot.h
U pkgsrc/biology/plinkseq/patches/patch-lib_token.cpp
U pkgsrc/biology/primer3/DESCR
U pkgsrc/biology/primer3/Makefile
U pkgsrc/biology/primer3/PLIST
U pkgsrc/biology/primer3/distinfo
U pkgsrc/biology/primer3/patches/patch-src_primer3__boulder__main.c
P pkgsrc/biology/profit/Makefile
P pkgsrc/biology/profit/PLIST
P pkgsrc/biology/profit/distinfo
P pkgsrc/biology/puzzle/Makefile
P pkgsrc/biology/puzzle/PLIST
U pkgsrc/biology/puzzle/distinfo
U pkgsrc/biology/py-biopython/DESCR
U pkgsrc/biology/py-biopython/Makefile
U pkgsrc/biology/py-biopython/PLIST
U pkgsrc/biology/py-biopython/distinfo
U pkgsrc/biology/py-cutadapt/ALTERNATIVES
U pkgsrc/biology/py-cutadapt/DESCR
U pkgsrc/biology/py-cutadapt/Makefile
U pkgsrc/biology/py-cutadapt/PLIST
U pkgsrc/biology/py-cutadapt/distinfo
U pkgsrc/biology/py-dnaio/DESCR
U pkgsrc/biology/py-dnaio/Makefile
U pkgsrc/biology/py-dnaio/PLIST
U pkgsrc/biology/py-dnaio/distinfo
P pkgsrc/biology/py-mol/Makefile
P pkgsrc/biology/py-mol/PLIST
U pkgsrc/biology/py-mol/distinfo
U pkgsrc/biology/py-pydicom/ALTERNATIVES
U pkgsrc/biology/py-pydicom/DESCR
U pkgsrc/biology/py-pydicom/Makefile
U pkgsrc/biology/py-pydicom/PLIST
U pkgsrc/biology/py-pydicom/distinfo
U pkgsrc/biology/racon/DESCR
U pkgsrc/biology/racon/Makefile
U pkgsrc/biology/racon/PLIST
U pkgsrc/biology/racon/distinfo
P pkgsrc/biology/rasmol/Makefile
P pkgsrc/biology/rasmol/distinfo
U pkgsrc/biology/samtools/DESCR
U pkgsrc/biology/samtools/Makefile
U pkgsrc/biology/samtools/PLIST
U pkgsrc/biology/samtools/distinfo
U pkgsrc/biology/samtools/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/biology/sewer/MESSAGE
P pkgsrc/biology/sewer/Makefile
U pkgsrc/biology/sewer/PLIST
P pkgsrc/biology/sewer/distinfo
U pkgsrc/biology/stacks/DESCR
U pkgsrc/biology/stacks/Makefile
U pkgsrc/biology/stacks/PLIST
U pkgsrc/biology/stacks/distinfo
P pkgsrc/biology/stride/Makefile
P pkgsrc/biology/stride/distinfo
U pkgsrc/biology/trimmomatic/DESCR
U pkgsrc/biology/trimmomatic/Makefile
U pkgsrc/biology/trimmomatic/PLIST
U pkgsrc/biology/trimmomatic/distinfo
U pkgsrc/biology/vcf-split/DESCR
U pkgsrc/biology/vcf-split/Makefile
U pkgsrc/biology/vcf-split/PLIST
U pkgsrc/biology/vcf-split/distinfo
U pkgsrc/biology/vcf2hap/DESCR
U pkgsrc/biology/vcf2hap/Makefile
U pkgsrc/biology/vcf2hap/PLIST
U pkgsrc/biology/vcf2hap/distinfo
U pkgsrc/biology/vsearch/DESCR
U pkgsrc/biology/vsearch/Makefile
U pkgsrc/biology/vsearch/PLIST
U pkgsrc/biology/vsearch/distinfo
U pkgsrc/biology/vsearch/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/biology/vsearch/patches/patch-man_Makefile.am
U pkgsrc/biology/vsearch/patches/patch-src_Makefile.am
P pkgsrc/biology/xylem/Makefile
P pkgsrc/biology/xylem/distinfo
U pkgsrc/biology/xylem/patches/patch-src.c_p2clib.c
P pkgsrc/bootstrap/README
U pkgsrc/bootstrap/README.Bitrig
U pkgsrc/bootstrap/README.Cygwin
cvs update: `pkgsrc/bootstrap/README.Darwin' is no longer in the repository
P pkgsrc/bootstrap/README.FreeBSD
U pkgsrc/bootstrap/README.GNUkFreeBSD
P pkgsrc/bootstrap/README.HPUX
U pkgsrc/bootstrap/README.Haiku
U pkgsrc/bootstrap/README.Interix
P pkgsrc/bootstrap/README.Linux
cvs update: `pkgsrc/bootstrap/README.MacOSX' is no longer in the repository
U pkgsrc/bootstrap/README.MidnightBSD
U pkgsrc/bootstrap/README.Minix3
U pkgsrc/bootstrap/README.MirBSD
U pkgsrc/bootstrap/README.NetBSD
P pkgsrc/bootstrap/README.OSF1
P pkgsrc/bootstrap/README.OpenBSD
U pkgsrc/bootstrap/README.OpenServer5
P pkgsrc/bootstrap/README.Solaris
U pkgsrc/bootstrap/README.macOS
P pkgsrc/bootstrap/bootstrap
cvs update: `pkgsrc/bootstrap/darwindiskimage' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/bootstrap/macpkg.pmproj.in' is no longer in the repository
P pkgsrc/bootstrap/testbootstrap
P pkgsrc/cad/Makefile
P pkgsrc/cad/MyHDL-gplcver/DESCR
P pkgsrc/cad/MyHDL-gplcver/Makefile
cvs update: `pkgsrc/cad/MyHDL-gplcver/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/MyHDL-gplcver/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/cad/MyHDL-iverilog/DESCR
P pkgsrc/cad/MyHDL-iverilog/Makefile
P pkgsrc/cad/MyHDL-iverilog/PLIST
cvs update: `pkgsrc/cad/MyHDL-iverilog/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/cad/adms/Makefile
P pkgsrc/cad/adms/distinfo
U pkgsrc/cad/adms/patches/patch-admsVeriloga_verilogaLex.l
U pkgsrc/cad/adms/patches/patch-admsXml_admsXml.c
U pkgsrc/cad/adms/patches/patch-admsXml_xmlXpath.c
P pkgsrc/cad/atlc/Makefile
P pkgsrc/cad/atlc/distinfo
P pkgsrc/cad/boolean/Makefile
P pkgsrc/cad/boolean/distinfo
P pkgsrc/cad/boolean/patches/patch-aa
P pkgsrc/cad/boolean/patches/patch-ab
U pkgsrc/cad/boolean/patches/patch-apps_edit_src_drivers_gdsdrin.cpp
U pkgsrc/cad/boolean/patches/patch-apps_edit_src_drivers_printer.cpp
U pkgsrc/cad/boolean/patches/patch-apps_edit_src_gdssourc_text.cpp
U pkgsrc/cad/boolean/patches/patch-apps_edit_src_intrface_strucdlg_cpp
P pkgsrc/cad/cascade/Makefile
P pkgsrc/cad/cascade/PLIST
P pkgsrc/cad/cascade/distinfo
P pkgsrc/cad/cgi-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/covered/Makefile
P pkgsrc/cad/covered/PLIST
U pkgsrc/cad/covered/distinfo
U pkgsrc/cad/covered/patches/patch-src_lxt2__read.h
cvs update: `pkgsrc/cad/covered-current/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/covered-current/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/covered-current/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/covered-current/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/cad/dinotrace/Makefile
P pkgsrc/cad/dinotrace/distinfo
cvs update: `pkgsrc/cad/dinotrace/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/cad/dinotrace-mode/Makefile
U pkgsrc/cad/dinotrace-mode/distinfo
U pkgsrc/cad/diylc/DESCR
U pkgsrc/cad/diylc/Makefile
U pkgsrc/cad/diylc/PLIST
U pkgsrc/cad/diylc/distinfo
P pkgsrc/cad/eagle/MESSAGE
P pkgsrc/cad/eagle/Makefile
P pkgsrc/cad/eagle/PLIST
U pkgsrc/cad/eagle/distinfo
U pkgsrc/cad/eagle/files/eagle
P pkgsrc/cad/electric/Makefile
P pkgsrc/cad/electric/distinfo
P pkgsrc/cad/electric/patches/patch-ab
P pkgsrc/cad/fastcap/Makefile
P pkgsrc/cad/fastcap/PLIST
P pkgsrc/cad/fastcap/distinfo
P pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-ab
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-af
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-ag
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-ah
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-ai
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-aj
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-ak
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-al
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-am
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-an
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-ao
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-ap
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-aq
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-src_mulDo.c
U pkgsrc/cad/fastcap/patches/patch-src_mulMats.c
P pkgsrc/cad/fasthenry/Makefile
P pkgsrc/cad/fasthenry/PLIST
P pkgsrc/cad/fasthenry/distinfo
P pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-ae
P pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-af
P pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-ag
P pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-ah
P pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-ai
P pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-aj
P pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-ay
P pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-az
P pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-ba
U pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-src_fasthenry_barnoldi.c
U pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-src_fasthenry_gp.h
U pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-src_fasthenry_induct.h
U pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-src_fasthenry_joelself.c
U pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-src_fasthenry_mulDo.c
U pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-src_fasthenry_mulMats.c
U pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-src_fasthenry_mulSetup.c
U pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-src_fasthenry_read__tree.c
U pkgsrc/cad/fasthenry/patches/patch-src_fasthenry_sparse_spDefs.h
P pkgsrc/cad/felt/Makefile
P pkgsrc/cad/felt/PLIST
P pkgsrc/cad/felt/distinfo
P pkgsrc/cad/felt/patches/patch-aa
P pkgsrc/cad/felt/patches/patch-ab
P pkgsrc/cad/felt/patches/patch-al
U pkgsrc/cad/felt/patches/patch-src_Burlap_matrixfunc.c
U pkgsrc/cad/freehdl/DESCR
U pkgsrc/cad/freehdl/Makefile
U pkgsrc/cad/freehdl/PLIST
U pkgsrc/cad/freehdl/distinfo
U pkgsrc/cad/freehdl/patches/patch-aa
U pkgsrc/cad/freehdl/patches/patch-freehdl_kernel-db.hh
U pkgsrc/cad/freehdl/patches/patch-freehdl_kernel-sig-info.hh
U pkgsrc/cad/freehdl/patches/patch-freehdl_kernel-util.hh
U pkgsrc/cad/freehdl/patches/patch-freehdl_std-vhdl-types.hh
U pkgsrc/cad/freehdl/patches/patch-kernel_driver__info.cc
U pkgsrc/cad/freehdl/patches/patch-v2cc_v2cc-decl.cc
U pkgsrc/cad/freehdl/patches/patch-v2cc_v2cc-explore.cc
U pkgsrc/cad/freehdl/patches/patch-v2cc_v2cc-expr.cc
U pkgsrc/cad/freehdl/patches/patch-v2cc_v2cc-util.cc
P pkgsrc/cad/gdsreader/Makefile
U pkgsrc/cad/gdsreader/PLIST
U pkgsrc/cad/gdsreader/distinfo
cvs update: `pkgsrc/cad/gdsreader/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/cad/geda/Makefile
P pkgsrc/cad/geda/PLIST
U pkgsrc/cad/geda/distinfo
cvs update: `pkgsrc/cad/geda/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/geda/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/geda/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/cad/geda/patches/patch-build-tools_icon-theme-installer
P pkgsrc/cad/gerbv/Makefile
P pkgsrc/cad/gerbv/PLIST
U pkgsrc/cad/gerbv/distinfo
U pkgsrc/cad/gerbv/patches/patch-icon-theme-installer
U pkgsrc/cad/ghdl/DESCR
U pkgsrc/cad/ghdl/Makefile
U pkgsrc/cad/ghdl/PLIST
U pkgsrc/cad/ghdl/distinfo
U pkgsrc/cad/ghdl/patches/patch-gcc_vhdl_Make-lang.in
U pkgsrc/cad/ghdl/patches/patch-gcc_vhdl_Makefile.in
U pkgsrc/cad/ghdl/patches/patch-gcc_vhdl_grt_Makefile.inc
P pkgsrc/cad/gnetman/Makefile
P pkgsrc/cad/gnetman/distinfo
P pkgsrc/cad/gnucap/Makefile
P pkgsrc/cad/gnucap/PLIST
P pkgsrc/cad/gnucap/distinfo
U pkgsrc/cad/gnucap/patches/patch-man_Makefile.in
U pkgsrc/cad/gnucap/patches/patch-man_gnucap-man.tex
U pkgsrc/cad/gnucap/patches/patch-modelgen_ap.h
U pkgsrc/cad/gnucap/patches/patch-modelgen_io__.h
U pkgsrc/cad/gnucap/patches/patch-modelgen_mg__.h
U pkgsrc/cad/gnucap/patches/patch-src_ap.h
U pkgsrc/cad/gnucap/patches/patch-src_c__comand.h
U pkgsrc/cad/gnucap/patches/patch-src_declare.h
U pkgsrc/cad/gnucap/patches/patch-src_io__.h
U pkgsrc/cad/gnucap/patches/patch-src_u__opt.h
P pkgsrc/cad/gplcver/Makefile
P pkgsrc/cad/gplcver/distinfo
P pkgsrc/cad/gplcver/patches/patch-aa
P pkgsrc/cad/gsmc/Makefile
P pkgsrc/cad/gsmc/distinfo
P pkgsrc/cad/gtk1-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/gtk2-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/gtkwave/Makefile
P pkgsrc/cad/gtkwave/PLIST
U pkgsrc/cad/gtkwave/distinfo
U pkgsrc/cad/gtkwave/patches/patch-aa
U pkgsrc/cad/gtkwave/patches/patch-ab
U pkgsrc/cad/gtkwave/patches/patch-contrib_bundle__for__osx_gtkwave__bin__launcher.sh
U pkgsrc/cad/gtkwave/patches/patch-contrib_bundle__for__osx_launcher.sh
cvs update: `pkgsrc/cad/gwave/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/gwave/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/gwave/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/gwave/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/gwave/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/cad/iverilog/DESCR
U pkgsrc/cad/iverilog/Makefile
U pkgsrc/cad/iverilog/PLIST
U pkgsrc/cad/iverilog/buildlink3.mk
U pkgsrc/cad/iverilog/distinfo
U pkgsrc/cad/iverilog/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/cad/iverilog/patches/patch-aa
U pkgsrc/cad/iverilog/patches/patch-cadpli_Makefile.in
U pkgsrc/cad/iverilog/patches/patch-tgt-pcb_Makefile.in
U pkgsrc/cad/iverilog/patches/patch-vhdlpp_Makefile.in
U pkgsrc/cad/iverilog/patches/patch-vvp_Makefile.in
U pkgsrc/cad/kicad/DESCR
U pkgsrc/cad/kicad/Makefile
U pkgsrc/cad/kicad/PLIST
U pkgsrc/cad/kicad/distinfo
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-3d-viewer_3d_cache_sg_CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-CMakeModules_Functions.cmake
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-CMakeModules_KiCadFullVersion.cmake
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-CMakeModules_WritePlatformMetadata_linux.cmake
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-CMakeModules_WriteVersionHeader.cmake
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-CMakeModules_config.h.cmake
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-bitmaps_png_CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-common_CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-common_lib__tree__model.cpp
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-cvpcb_CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-eeschema_CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-gerbview_CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-include_hashtables.h
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-include_kiway.h
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-include_system_libcontext.h
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-pagelayout_editor_CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-pcb_calculator_CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-pcbnew_CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-plugins_3d_idf_CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/kicad/patches/patch-plugins_3d_vrml_CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/kicad-doc/DESCR
U pkgsrc/cad/kicad-doc/Makefile
U pkgsrc/cad/kicad-doc/PLIST
U pkgsrc/cad/kicad-doc/distinfo
U pkgsrc/cad/kicad-footprints/DESCR
U pkgsrc/cad/kicad-footprints/Makefile
U pkgsrc/cad/kicad-footprints/PLIST
U pkgsrc/cad/kicad-footprints/distinfo
U pkgsrc/cad/kicad-i18n/DESCR
U pkgsrc/cad/kicad-i18n/Makefile
U pkgsrc/cad/kicad-i18n/PLIST
U pkgsrc/cad/kicad-i18n/distinfo
U pkgsrc/cad/kicad-packages3d/DESCR
U pkgsrc/cad/kicad-packages3d/Makefile
U pkgsrc/cad/kicad-packages3d/PLIST
U pkgsrc/cad/kicad-packages3d/distinfo
U pkgsrc/cad/kicad-symbols/DESCR
U pkgsrc/cad/kicad-symbols/Makefile
U pkgsrc/cad/kicad-symbols/PLIST
U pkgsrc/cad/kicad-symbols/distinfo
U pkgsrc/cad/kicad-templates/DESCR
U pkgsrc/cad/kicad-templates/Makefile
U pkgsrc/cad/kicad-templates/PLIST
U pkgsrc/cad/kicad-templates/distinfo
U pkgsrc/cad/klayout/DESCR
U pkgsrc/cad/klayout/Makefile
U pkgsrc/cad/klayout/PLIST
U pkgsrc/cad/klayout/distinfo
U pkgsrc/cad/klayout/patches/patch-config_Makefile.conf.freebsd-32-gcc-release
U pkgsrc/cad/klayout/patches/patch-config_Makefile.conf.netbsd-32-gcc-release
U pkgsrc/cad/klayout/patches/patch-src_lay_lay_layApplication.cc
cvs update: `pkgsrc/cad/lc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/lc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/lc/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/lc/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/cad/librecad/DESCR
U pkgsrc/cad/librecad/Makefile
U pkgsrc/cad/librecad/PLIST
U pkgsrc/cad/librecad/distinfo
U pkgsrc/cad/librecad/patches/patch-librecad_src_lib_engine_rs__ellipse.cpp
U pkgsrc/cad/librecad/patches/patch-librecad_src_lib_engine_rs__system.cpp
U pkgsrc/cad/librecad/patches/patch-librecad_src_main_qc__applicationwindow.cpp
U pkgsrc/cad/librecad/patches/patch-scripts_postprocess-unix.sh
U pkgsrc/cad/libredwg/DESCR
U pkgsrc/cad/libredwg/Makefile
U pkgsrc/cad/libredwg/PLIST
U pkgsrc/cad/libredwg/buildlink3.mk
U pkgsrc/cad/libredwg/distinfo
P pkgsrc/cad/libwcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/libwcalc/buildlink3.mk
P pkgsrc/cad/magic/Makefile
P pkgsrc/cad/magic/PLIST
U pkgsrc/cad/magic/distinfo
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-aa
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ab
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ac
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ad
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ae
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-af
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ag
P pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ah
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ai
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-aj
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ak
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-at' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-au' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-av' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-aw' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ax' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ay' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-az' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-bb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/magic/patches/patch-bc' is no longer in the repository
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-calma_CalmaRdcl.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-calma_CalmaRead.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-cif_CIFrdtech.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-cif_cif.h
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ext2sim_ext2sim.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-ext2spice_ext2spice.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-extflat_EFvisit.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-grouter_grouteChan.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-grouter_grouteDens.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-lef_defRead.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-mzrouter_mzDebug.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-mzrouter_mzSearch.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-netmenu_NMbutton.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-netmenu_NMmain.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-netmenu_NMnetlist.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-netmenu_NMshowcell.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-netmenu_NMshowpt.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-netmenu_NMwiring.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-netmenu_netmenu.h
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-netmenu_nmInt.h
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-plow_PlowMain.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-plow_PlowRules1.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-plow_PlowRules2.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-textio_textio.h
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-textio_txInput.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-utils_LIBtextio.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-windows_windDisp.c
U pkgsrc/cad/magic/patches/patch-windows_windows.h
P pkgsrc/cad/mcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/mcalc/PLIST
U pkgsrc/cad/mcalc/distinfo
P pkgsrc/cad/mex-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/mpac/Makefile
P pkgsrc/cad/mpac/distinfo
P pkgsrc/cad/nelma/Makefile
U pkgsrc/cad/nelma/distinfo
U pkgsrc/cad/nelma/patches/patch-aa
P pkgsrc/cad/nelma/patches/patch-ab
P pkgsrc/cad/ng-spice/Makefile
U pkgsrc/cad/ng-spice/PLIST
U pkgsrc/cad/ng-spice/distinfo
cvs update: `pkgsrc/cad/ng-spice/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/ng-spice/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/ng-spice/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/ng-spice/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/ng-spice/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/ng-spice/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/ng-spice/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/ng-spice/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/ng-spice/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/ng-spice/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/ng-spice/patches/patch-ak' is no longer in the repository
P pkgsrc/cad/ntesla/Makefile
P pkgsrc/cad/ntesla/distinfo
U pkgsrc/cad/oce/DESCR
U pkgsrc/cad/oce/Makefile
U pkgsrc/cad/oce/PLIST
U pkgsrc/cad/oce/PLIST.draw
U pkgsrc/cad/oce/PLIST.x11
U pkgsrc/cad/oce/buildlink3.mk
U pkgsrc/cad/oce/distinfo
U pkgsrc/cad/oce/options.mk
U pkgsrc/cad/oce/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/oce/patches/patch-adm_cmake_TKernel_CMakeLists.txt
U pkgsrc/cad/oce/patches/patch-src_MeshVS_MeshVS__MeshPrsBuilder.cxx
U pkgsrc/cad/oce/patches/patch-src_OSD_OSD__MemInfo.cxx
U pkgsrc/cad/oce/patches/patch-src_OSD_OSD__signal.cxx
U pkgsrc/cad/oce/patches/patch-src_OpenGl_OpenGl__Context.hxx
U pkgsrc/cad/oce/patches/patch-src_STEPConstruct_STEPConstruct__AP203Context.cxx
U pkgsrc/cad/oce/patches/patch-src_Standard_Standard__Mutex.hxx
U pkgsrc/cad/oce/patches/patch-src_Standard_Standard__PrimitiveTypes.hxx
U pkgsrc/cad/oce/patches/patch-src_StepFile_recfile.pc
cvs update: `pkgsrc/cad/oct-wcalc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/oct-wcalc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/oct-wcalc/PLIST' is no longer in the repository
U pkgsrc/cad/openscad/DESCR
U pkgsrc/cad/openscad/Makefile
U pkgsrc/cad/openscad/PLIST
U pkgsrc/cad/openscad/distinfo
U pkgsrc/cad/openscad/patches/patch-features_qscintilla2-priv.prf
U pkgsrc/cad/openscad/patches/patch-openscad.pro
U pkgsrc/cad/openscad/patches/patch-scripts_translation-update.sh
U pkgsrc/cad/openscad/patches/patch-src_colormap.h
U pkgsrc/cad/openscad/patches/patch-src_scintillaeditor.h
U pkgsrc/cad/p5-gds2/DESCR
U pkgsrc/cad/p5-gds2/Makefile
U pkgsrc/cad/p5-gds2/distinfo
P pkgsrc/cad/pcb/DESCR
P pkgsrc/cad/pcb/Makefile
P pkgsrc/cad/pcb/PLIST
U pkgsrc/cad/pcb/distinfo
P pkgsrc/cad/py-MyHDL/Makefile
U pkgsrc/cad/py-MyHDL/Makefile.common
P pkgsrc/cad/py-MyHDL/PLIST
U pkgsrc/cad/py-MyHDL/distinfo
U pkgsrc/cad/py-MyHDL/patches/patch-myhdl___always__seq.py
U pkgsrc/cad/py-MyHDL/patches/patch-myhdl_conversion___toVHDL.py
U pkgsrc/cad/py-PyRTL/DESCR
U pkgsrc/cad/py-PyRTL/Makefile
U pkgsrc/cad/py-PyRTL/PLIST
U pkgsrc/cad/py-PyRTL/distinfo
U pkgsrc/cad/py-gds/DESCR
U pkgsrc/cad/py-gds/Makefile
U pkgsrc/cad/py-gds/PLIST
U pkgsrc/cad/py-gds/distinfo
U pkgsrc/cad/py-gds/patches/patch-setup.py
U pkgsrc/cad/py-gdscad/DESCR
U pkgsrc/cad/py-gdscad/Makefile
U pkgsrc/cad/py-gdscad/PLIST
U pkgsrc/cad/py-gdscad/distinfo
P pkgsrc/cad/py-simpy/Makefile
U pkgsrc/cad/py-simpy/PLIST
U pkgsrc/cad/py-simpy/distinfo
P pkgsrc/cad/qcad/DESCR
P pkgsrc/cad/qcad/Makefile
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad/Makefile.common' is no longer in the repository
U pkgsrc/cad/qcad/PLIST
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad/TODO' is no longer in the repository
U pkgsrc/cad/qcad/distinfo
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-ai' is no longer in the repository
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-qcad.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-scripts_Help_ShowReadme_ShowReadme.js
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-scripts_Widgets_LibraryBrowser_LibraryBrowser.js
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-shared.pri
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-shared__app.pri
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_3rdparty_3rdparty.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_3rdparty_dxflib_dxflib.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_3rdparty_opennurbs_opennurbs.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_3rdparty_opennurbs_opennurbs__zlib.cpp
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_3rdparty_opennurbs_opennurbs__zlib.h
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_3rdparty_opennurbs_opennurbs_opennurbs.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_3rdparty_spatialindexnavel_spatialindexnavel.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_3rdparty_stemmer_stemmer.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_core_RS.cpp
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_core_RSettings.cpp
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_core_core.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_customwidgets_customwidgets.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_entity_entity.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_grid_grid.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_gui_gui.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_io_dxf_dxf.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_operations_operations.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_run_main.cpp
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_run_run.pri
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_scripting_ecmaapi_ecmaapi.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_scripts_scripts.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_snap_snap.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_spatialindex_spatialindex.pro
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-src_stemmer_stemmer.pro
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-cs/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-cs/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-cs/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-cs/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-de/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-de/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-de/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-de/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-en/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-en/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-en/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-en/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-en/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-hu/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-hu/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-hu/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/qcad-manual-hu/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/cad/qcad-partlibrary/DESCR
P pkgsrc/cad/qcad-partlibrary/Makefile
U pkgsrc/cad/qcad-partlibrary/PLIST
U pkgsrc/cad/qcad-partlibrary/distinfo
P pkgsrc/cad/sci-wcalc/Makefile
cvs update: `pkgsrc/cad/simian/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian-docs/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian-docs/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian-docs/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/simian-docs/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/cad/solvespace/DESCR
U pkgsrc/cad/solvespace/Makefile
U pkgsrc/cad/solvespace/PLIST
U pkgsrc/cad/solvespace/distinfo
U pkgsrc/cad/solvespace/patches/patch-CMakeLists.txt
P pkgsrc/cad/spice/DESCR
P pkgsrc/cad/spice/Makefile
P pkgsrc/cad/spice/distinfo
P pkgsrc/cad/spice/files/NetBSD
P pkgsrc/cad/spice/patches/patch-ac
P pkgsrc/cad/spice/patches/patch-ag
P pkgsrc/cad/spice/patches/patch-am
P pkgsrc/cad/spice/patches/patch-at
P pkgsrc/cad/spice/patches/patch-au
U pkgsrc/cad/spice/patches/patch-ax
U pkgsrc/cad/spice/patches/patch-src_include_os__linux.h
U pkgsrc/cad/spice/patches/patch-src_include_port.h
U pkgsrc/cad/spice/patches/patch-src_lib_fte_device.c
U pkgsrc/cad/spice/patches/patch-src_lib_fte_display.c
U pkgsrc/cad/spice/patches/patch-src_lib_mfb_mfbbasic.c
U pkgsrc/cad/spice/patches/patch-src_lib_mfb_mfbio.c
P pkgsrc/cad/spiceprm/Makefile
P pkgsrc/cad/spiceprm/distinfo
P pkgsrc/cad/stdio-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/tkgate/Makefile
P pkgsrc/cad/tkgate/PLIST
U pkgsrc/cad/tkgate/distinfo
U pkgsrc/cad/tkgate/patches/patch-Imakefile
P pkgsrc/cad/tkgate/patches/patch-aa
P pkgsrc/cad/tkgate/patches/patch-ab
P pkgsrc/cad/tnt-mmtl/Makefile
P pkgsrc/cad/tnt-mmtl/PLIST
P pkgsrc/cad/tnt-mmtl/distinfo
P pkgsrc/cad/tnt-mmtl/patches/patch-ag
P pkgsrc/cad/tnt-mmtl/patches/patch-ah
P pkgsrc/cad/tnt-mmtl/patches/patch-al
P pkgsrc/cad/transcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/transcalc/distinfo
U pkgsrc/cad/verilator/DESCR
U pkgsrc/cad/verilator/Makefile
U pkgsrc/cad/verilator/PLIST
U pkgsrc/cad/verilator/distinfo
U pkgsrc/cad/verilator/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/cad/verilog/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/verilog/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/verilog/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/verilog/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/verilog/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/verilog/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/verilog/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/verilog-current/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/verilog-current/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/verilog-current/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/verilog-current/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/verilog-current/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/verilog-current/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/cad/verilog-mode/Makefile
P pkgsrc/cad/verilog-mode/distinfo
U pkgsrc/cad/veriwell/DESCR
U pkgsrc/cad/veriwell/Makefile
U pkgsrc/cad/veriwell/PLIST
U pkgsrc/cad/veriwell/distinfo
U pkgsrc/cad/veriwell/patches/patch-src_acc__user.h
cvs update: `pkgsrc/cad/vipec/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/vipec/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/vipec/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/vipec/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/vipec/files/vipec.sh.in' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/vipec/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/vipec/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/vipec/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cad/vipec/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/cad/wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/wcalc/Makefile.common
P pkgsrc/cad/wcalc/distinfo
U pkgsrc/cad/wcalc/patches/patch-aa
P pkgsrc/cad/wcalc-docs/Makefile
P pkgsrc/cad/xchiplogo/DESCR
P pkgsrc/cad/xchiplogo/Makefile
P pkgsrc/cad/xchiplogo/distinfo
P pkgsrc/cad/xcircuit/Makefile
P pkgsrc/cad/xcircuit/PLIST
U pkgsrc/cad/xcircuit/distinfo
P pkgsrc/cad/xcircuit/patches/patch-aa
P pkgsrc/cad/xcircuit/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/cad/xcircuit/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/cad/xcircuit/patches/patch-lib_tcl_xcircuit.sh.in
P pkgsrc/chat/Makefile
cvs update: `pkgsrc/chat/aim/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/aim/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/aim/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/amsn/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/amsn/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/amsn/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/amsn/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/amsn/patches/patch-configureac' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/anope/DESCR
U pkgsrc/chat/anope/Makefile
P pkgsrc/chat/anope/PLIST
U pkgsrc/chat/anope/distinfo
P pkgsrc/chat/anope/options.mk
P pkgsrc/chat/anope/files/anope.sh
U pkgsrc/chat/anope/patches/patch-CMakeLists.txt
cvs update: `pkgsrc/chat/anope/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/anope/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/anope/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/anope/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/anope/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/anope/patches/patch-af' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/anope/patches/patch-data_CMakeLists.txt
U pkgsrc/chat/anope/patches/patch-data_example.conf
U pkgsrc/chat/atheme/DESCR
P pkgsrc/chat/atheme/Makefile
P pkgsrc/chat/atheme/PLIST
U pkgsrc/chat/atheme/distinfo
P pkgsrc/chat/atheme/options.mk
cvs update: `pkgsrc/chat/atheme/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/atheme/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/bitchbot/Makefile
P pkgsrc/chat/bitchbot/distinfo
P pkgsrc/chat/bitchx/Makefile
P pkgsrc/chat/bitchx/PLIST
U pkgsrc/chat/bitchx/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-ar' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/bitchx/patches/patch-configure
P pkgsrc/chat/bitlbee/DESCR
P pkgsrc/chat/bitlbee/Makefile
P pkgsrc/chat/bitlbee/PLIST
U pkgsrc/chat/bitlbee/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/bitlbee/distinfo
U pkgsrc/chat/bitlbee/options.mk
P pkgsrc/chat/bitlbee/files/bitlbee.sh
U pkgsrc/chat/bitlbee-discord/DESCR
U pkgsrc/chat/bitlbee-discord/Makefile
U pkgsrc/chat/bitlbee-discord/PLIST
U pkgsrc/chat/bitlbee-discord/distinfo
U pkgsrc/chat/bitlbee-facebook/DESCR
U pkgsrc/chat/bitlbee-facebook/Makefile
U pkgsrc/chat/bitlbee-facebook/PLIST
U pkgsrc/chat/bitlbee-facebook/distinfo
U pkgsrc/chat/bitlbee-mastodon/DESCR
U pkgsrc/chat/bitlbee-mastodon/Makefile
U pkgsrc/chat/bitlbee-mastodon/PLIST
U pkgsrc/chat/bitlbee-mastodon/distinfo
U pkgsrc/chat/bitlbee-steam/DESCR
U pkgsrc/chat/bitlbee-steam/Makefile
U pkgsrc/chat/bitlbee-steam/PLIST
U pkgsrc/chat/bitlbee-steam/distinfo
U pkgsrc/chat/bitlbee-steam/patches/patch-configure
cvs update: `pkgsrc/chat/blackened/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/blackened/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/blackened/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/blackened/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/blackened/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/blackened/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/blackened/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/bnc/Makefile
P pkgsrc/chat/bnc/distinfo
P pkgsrc/chat/bnc/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/chat/bsflite/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bsflite/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bsflite/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bsflite/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bsflite/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/bsflite/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/carbons-purple/DESCR
U pkgsrc/chat/carbons-purple/Makefile
U pkgsrc/chat/carbons-purple/PLIST
U pkgsrc/chat/carbons-purple/distinfo
U pkgsrc/chat/carbons-purple/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-at' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-au' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-av' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-aw' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ax' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ay' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-az' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-bb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-bc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-bd' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/centerim/Makefile
P pkgsrc/chat/centerim/PLIST
P pkgsrc/chat/centerim/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/centerim/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/centerim/patches/patch-libicq2000_libicq2000_sigslot.h
U pkgsrc/chat/centerim/patches/patch-libicq2000_src_ContactTree.cpp
U pkgsrc/chat/centerim/patches/patch-libjabber_jconn.c
U pkgsrc/chat/centerim/patches/patch-src_hooks_msnhook.cc
U pkgsrc/chat/centerim/patches/patch-src_hooks_msnhook.h
U pkgsrc/chat/centerim5/DESCR
U pkgsrc/chat/centerim5/Makefile
U pkgsrc/chat/centerim5/PLIST
U pkgsrc/chat/centerim5/distinfo
P pkgsrc/chat/cgiirc/Makefile
P pkgsrc/chat/cgiirc/PLIST
U pkgsrc/chat/cgiirc/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/climm/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/climm/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/climm/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/climm/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/coyim/DESCR
U pkgsrc/chat/coyim/Makefile
U pkgsrc/chat/coyim/PLIST
U pkgsrc/chat/coyim/distinfo
U pkgsrc/chat/coyim/patches/patch-vendor_github.com_gotk3_gotk3_gtk_accel.go
P pkgsrc/chat/ctrlproxy/Makefile
P pkgsrc/chat/ctrlproxy/PLIST
P pkgsrc/chat/ctrlproxy/distinfo
P pkgsrc/chat/ctrlproxy/options.mk
U pkgsrc/chat/ctrlproxy/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/chat/ctrlproxy/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/ctrlproxy/patches/patch-src_gnutls.c
P pkgsrc/chat/dccserver/Makefile
U pkgsrc/chat/dccserver/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/dccserver/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/dino/DESCR
U pkgsrc/chat/dino/Makefile
U pkgsrc/chat/dino/PLIST
U pkgsrc/chat/dino/distinfo
U pkgsrc/chat/dino/patches/patch-main_CMakeLists.txt
cvs update: `pkgsrc/chat/dircproxy/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/dircproxy/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/dircproxy/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/dircproxy/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/dircproxy/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/dircproxy/files/dircproxy.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/dircproxy/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/dircproxy/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/dircproxy/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/eggdrop/MESSAGE' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/eggdrop/Makefile
P pkgsrc/chat/eggdrop/PLIST
U pkgsrc/chat/eggdrop/distinfo
U pkgsrc/chat/eggdrop/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/chat/eggdrop/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/eggdrop/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/eggdrop/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/eggdrop/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/eggdrop/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/eggdrop/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/eggdrop/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/eggdrop/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/eggdrop/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/eggdrop/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/eggdrop/patches/patch-al' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/eggdrop/patches/patch-src_eggdrop.h
U pkgsrc/chat/ejabberd/DESCR
cvs update: `pkgsrc/chat/ejabberd/MESSAGE' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/ejabberd/Makefile
P pkgsrc/chat/ejabberd/PLIST
U pkgsrc/chat/ejabberd/distinfo
U pkgsrc/chat/ejabberd/options.mk
P pkgsrc/chat/ejabberd/files/ejabberd.sh
U pkgsrc/chat/ejabberd/files/smf/manifest.xml
P pkgsrc/chat/ejabberd/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/chat/ejabberd/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/ejabberd/patches/patch-ae
U pkgsrc/chat/ejabberd/patches/patch-configure
U pkgsrc/chat/ejabberd/patches/patch-tools_ejabberdctl.bc
P pkgsrc/chat/ekg/Makefile
P pkgsrc/chat/ekg/PLIST
cvs update: `pkgsrc/chat/ekg/buildlink3.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/ekg/distinfo
U pkgsrc/chat/ekg/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/chat/ekg/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ekg/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ekg/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ekg/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/ekg/patches/patch-src_Makefile.in
U pkgsrc/chat/ekg/patches/patch-src_ui-ncurses.c
U pkgsrc/chat/ekg/patches/patch-src_ui-readline.c
U pkgsrc/chat/element-web/DESCR
U pkgsrc/chat/element-web/Makefile
U pkgsrc/chat/element-web/PLIST
U pkgsrc/chat/element-web/distinfo
U pkgsrc/chat/emacs-jabber/DESCR
U pkgsrc/chat/emacs-jabber/Makefile
U pkgsrc/chat/emacs-jabber/PLIST
U pkgsrc/chat/emacs-jabber/distinfo
P pkgsrc/chat/emech/DESCR
P pkgsrc/chat/emech/Makefile
U pkgsrc/chat/emech/distinfo
U pkgsrc/chat/emech/patches/patch-src_channel.c
cvs update: `pkgsrc/chat/empathy/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/empathy/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/empathy/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/empathy/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/empathy/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/empathy/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/epic4/Makefile
U pkgsrc/chat/epic4/distinfo
U pkgsrc/chat/epic4/options.mk
cvs update: `pkgsrc/chat/epic4/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/epic4/patches/patch-configure
U pkgsrc/chat/epic4/patches/patch-source_Makefile.in
P pkgsrc/chat/epic4-doc/Makefile
P pkgsrc/chat/epic4-doc/distinfo
U pkgsrc/chat/farstream/DESCR
U pkgsrc/chat/farstream/Makefile
U pkgsrc/chat/farstream/PLIST
U pkgsrc/chat/farstream/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/farstream/distinfo
U pkgsrc/chat/farstream/patches/patch-common-modified_gst-glib-gen.mak
U pkgsrc/chat/farstream/patches/patch-configure.ac
P pkgsrc/chat/finch/DESCR
P pkgsrc/chat/finch/Makefile
P pkgsrc/chat/finch/PLIST
P pkgsrc/chat/finch/options.mk
P pkgsrc/chat/fisg/Makefile
P pkgsrc/chat/fisg/PLIST
U pkgsrc/chat/fisg/distinfo
P pkgsrc/chat/fisg/patches/patch-aa
U pkgsrc/chat/gajim/DESCR
U pkgsrc/chat/gajim/Makefile
U pkgsrc/chat/gajim/PLIST
U pkgsrc/chat/gajim/distinfo
U pkgsrc/chat/gajim/options.mk
U pkgsrc/chat/gajim/patches/patch-gajim___init__.py
U pkgsrc/chat/gajim/patches/patch-setup.py
U pkgsrc/chat/gajim-plugin-omemo/DESCR
U pkgsrc/chat/gajim-plugin-omemo/Makefile
U pkgsrc/chat/gajim-plugin-omemo/PLIST
U pkgsrc/chat/gajim-plugin-omemo/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/gale/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gale/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gale/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gale/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gale/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gale/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gale/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gale/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gg2/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gg2/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gg2/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gg2/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gg2/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gg2/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gg2/patches/patch-af' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/gloox/DESCR
U pkgsrc/chat/gloox/Makefile
U pkgsrc/chat/gloox/PLIST
U pkgsrc/chat/gloox/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/gloox/distinfo
U pkgsrc/chat/gloox/options.mk
U pkgsrc/chat/gloox/patches/patch-configure
U pkgsrc/chat/gloox/patches/patch-src_connectiontcpserver.cpp
U pkgsrc/chat/gloox/patches/patch-src_dns.cpp
U pkgsrc/chat/gloox/patches/patch-src_examples_e2ee__client.cpp
U pkgsrc/chat/gloox/patches/patch-src_examples_e2ee__server.cpp
U pkgsrc/chat/gloox/patches/patch-src_examples_ft__recv.cpp
U pkgsrc/chat/gloox/patches/patch-src_util.h
cvs update: `pkgsrc/chat/gnomeicu/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gnomeicu/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gnomeicu/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gnomeicu/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gnomeicu/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gnomeicu/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gnomeicu/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/gomuks/DESCR
U pkgsrc/chat/gomuks/Makefile
U pkgsrc/chat/gomuks/PLIST
U pkgsrc/chat/gomuks/distinfo
U pkgsrc/chat/gomuks/go-modules.mk
P pkgsrc/chat/goofey/Makefile
P pkgsrc/chat/goofey/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/gossip/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gossip/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gossip/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gossip/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gtmess/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gtmess/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gtmess/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gtmess/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gtmess/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gtmess/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/gtmess/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/hexchat/DESCR
U pkgsrc/chat/hexchat/MESSAGE
U pkgsrc/chat/hexchat/Makefile
U pkgsrc/chat/hexchat/PLIST
U pkgsrc/chat/hexchat/distinfo
U pkgsrc/chat/hexchat/options.mk
U pkgsrc/chat/hexchat/patches/patch-osx_launcher.sh
U pkgsrc/chat/hexchat/patches/patch-plugins_sysinfo_meson.build
U pkgsrc/chat/hexchat/patches/patch-plugins_sysinfo_unix_parse.c
U pkgsrc/chat/hexchat/patches/patch-plugins_sysinfo_unix_pci.c
U pkgsrc/chat/hexchat/patches/patch-plugins_sysinfo_unix_pci.h
P pkgsrc/chat/i2cb/Makefile
P pkgsrc/chat/i2cb/distinfo
P pkgsrc/chat/i2cb/patches/patch-aa
P pkgsrc/chat/i2cb/patches/patch-ac
P pkgsrc/chat/i2cb/patches/patch-af
P pkgsrc/chat/i2cb/patches/patch-as
P pkgsrc/chat/i2cb/patches/patch-at
P pkgsrc/chat/i2cb/patches/patch-aw
U pkgsrc/chat/i2cb/patches/patch-ay
U pkgsrc/chat/i2cb/patches/patch-az
U pkgsrc/chat/i2cb/patches/patch-src_Makefile
U pkgsrc/chat/i2cb/patches/patch-src_oset.c
U pkgsrc/chat/i2cb/patches/patch-src_readlineinit.c
U pkgsrc/chat/i2cb/patches/patch-src_signals.c
P pkgsrc/chat/i2cbd/Makefile
P pkgsrc/chat/i2cbd/PLIST
P pkgsrc/chat/i2cbd/distinfo
P pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-aa
P pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-ab
U pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-src_Makefile
U pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-src_access.c
U pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-src_groups.c
U pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-src_ipcf.c
U pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-src_main.c
U pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-src_s__group.c
U pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-src_s__info.c
U pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-src_s__user.c
U pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-src_send.c
U pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-src_serverserve.c
U pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-src_signals.c
U pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-util_Makefile
U pkgsrc/chat/i2cbd/patches/patch-util_icbdb.c
P pkgsrc/chat/icb/Makefile
P pkgsrc/chat/icb/distinfo
P pkgsrc/chat/icb/files/config
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-ab
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-ac
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-ah
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-aj
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-al
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-am
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-an
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-ar
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-au
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-av
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-ax
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-bc
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-bg
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-bj
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-bk
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-bo
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-bq
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-br
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-bt
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-glob_Makefile
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-icb_Make
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-icb_c__hush.c
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-icb_c__replay.c
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-icb_msgs.c
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-icb_parse.c
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-icb_signals.c
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-murgil_contoport.c
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-murgil_makeport.c
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-readline_Make
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-readline_funmap.c
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-readline_keymaps.c
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-readline_vi__mode.c
U pkgsrc/chat/icb/patches/patch-setup
P pkgsrc/chat/icbirc/Makefile
P pkgsrc/chat/icbirc/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/icqlib/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/icqlib/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/icqlib/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/icqlib/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/icqlib/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/ii/DESCR
U pkgsrc/chat/ii/Makefile
U pkgsrc/chat/ii/PLIST
U pkgsrc/chat/ii/distinfo
U pkgsrc/chat/ii/patches/patch-config.mk
cvs update: `pkgsrc/chat/iip/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/iip/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/iip/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/iip/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/iip/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd/files/inspircd.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd/files/openssl.pc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd12/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd12/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd12/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd12/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd12/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd12/files/inspircd.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd12/files/openssl.pc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd12/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd12/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd12/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/inspircd12/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/ircII/Makefile
P pkgsrc/chat/ircII/PLIST
U pkgsrc/chat/ircII/distinfo
P pkgsrc/chat/ircII/options.mk
U pkgsrc/chat/ircII/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/chat/ircII/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircII/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircd-hybrid/INSTALL' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/ircd-hybrid/MESSAGE
P pkgsrc/chat/ircd-hybrid/Makefile
P pkgsrc/chat/ircd-hybrid/PLIST
U pkgsrc/chat/ircd-hybrid/distinfo
U pkgsrc/chat/ircd-hybrid/options.mk
P pkgsrc/chat/ircd-hybrid/files/ircd-hybrid.sh
cvs update: `pkgsrc/chat/ircd-hybrid/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircd-hybrid/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircd-hybrid/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircd-hybrid/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircd-hybrid/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/ircd-hybrid/patches/patch-doc_Makefile.in
U pkgsrc/chat/ircd-hybrid/patches/patch-src_ircd.c
U pkgsrc/chat/ircd-hybrid/patches/patch-src_misc.c
P pkgsrc/chat/irchat-pj/Makefile
P pkgsrc/chat/irchat-pj/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/ircservices/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircservices/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircservices/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircservices/PLIST.shared' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircservices/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircservices/files/ircservices.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircservices/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircservices/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ircservices/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/ircu/Makefile
P pkgsrc/chat/ircu/PLIST
P pkgsrc/chat/ircu/distinfo
U pkgsrc/chat/ircu/patches/patch-ircd_engine__epoll.c
P pkgsrc/chat/iroffer/Makefile
P pkgsrc/chat/iroffer/PLIST
P pkgsrc/chat/iroffer/distinfo
U pkgsrc/chat/irssi/DESCR
P pkgsrc/chat/irssi/Makefile
P pkgsrc/chat/irssi/Makefile.common
P pkgsrc/chat/irssi/PLIST
P pkgsrc/chat/irssi/distinfo
P pkgsrc/chat/irssi/options.mk
cvs update: `pkgsrc/chat/irssi/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/irssi/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/irssi/patches/patch-src_fe-text_terminfo-core.c
P pkgsrc/chat/irssi-icb/Makefile
U pkgsrc/chat/irssi-icb/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/irssi-icb/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/irssi-icb/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/irssi-icb/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/irssi-icb/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/irssi-icb/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/irssi-icb/patches/patch-am
U pkgsrc/chat/irssi-icb/patches/patch-an
U pkgsrc/chat/irssi-icb/patches/patch-src_core_Makefile.in
U pkgsrc/chat/irssi-icb/patches/patch-src_core_icb-core.c
U pkgsrc/chat/irssi-icb/patches/patch-src_fe-common_fe-icb.c
U pkgsrc/chat/irssi-icb/patches/patch-src_fe-common_module-formats.c
U pkgsrc/chat/irssi-xmpp/DESCR
U pkgsrc/chat/irssi-xmpp/Makefile
U pkgsrc/chat/irssi-xmpp/PLIST
U pkgsrc/chat/irssi-xmpp/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd/files/jabberd.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd2/MESSAGE' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/jabberd2/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd2/PLIST
U pkgsrc/chat/jabberd2/distinfo
P pkgsrc/chat/jabberd2/options.mk
P pkgsrc/chat/jabberd2/files/c2s.sh
P pkgsrc/chat/jabberd2/files/router.sh
P pkgsrc/chat/jabberd2/files/s2s.sh
P pkgsrc/chat/jabberd2/files/sm.sh
U pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-ag' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-sx_websocket.c
cvs update: `pkgsrc/chat/kadu/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kadu/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kadu/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kadu/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kadu/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kadu/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kadu/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kadu/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kadu/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kadu/patches/patch-af' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/kgb-bot/DESCR
U pkgsrc/chat/kgb-bot/Makefile
U pkgsrc/chat/kgb-bot/PLIST
U pkgsrc/chat/kgb-bot/distinfo
U pkgsrc/chat/kgb-bot/files/kgb_bot.sh
U pkgsrc/chat/kgb-bot/patches/patch-Build.PL
cvs update: `pkgsrc/chat/kmess/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kmess/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kmess/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kmess/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kmess/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/kmess/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/konversation/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation/PLIST
U pkgsrc/chat/konversation/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/konversation/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/konversation/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/konversation/patches/patch-src_dcc_dcccommon.cpp
U pkgsrc/chat/konversation/patches/patch-src_irc_inputfilter.cpp
U pkgsrc/chat/konversation/patches/patch-src_irc_irccharsets.cpp
U pkgsrc/chat/konversation/patches/patch-src_irc_server.cpp
U pkgsrc/chat/ktp-accounts-kcm/DESCR
U pkgsrc/chat/ktp-accounts-kcm/Makefile
U pkgsrc/chat/ktp-accounts-kcm/PLIST
U pkgsrc/chat/ktp-accounts-kcm/distinfo
U pkgsrc/chat/ktp-approver/DESCR
U pkgsrc/chat/ktp-approver/Makefile
U pkgsrc/chat/ktp-approver/PLIST
U pkgsrc/chat/ktp-approver/distinfo
U pkgsrc/chat/ktp-auth-handler/DESCR
U pkgsrc/chat/ktp-auth-handler/Makefile
U pkgsrc/chat/ktp-auth-handler/PLIST
U pkgsrc/chat/ktp-auth-handler/distinfo
U pkgsrc/chat/ktp-common-internals/DESCR
U pkgsrc/chat/ktp-common-internals/Makefile
U pkgsrc/chat/ktp-common-internals/PLIST
U pkgsrc/chat/ktp-common-internals/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/ktp-common-internals/distinfo
U pkgsrc/chat/ktp-contact-list/DESCR
U pkgsrc/chat/ktp-contact-list/Makefile
U pkgsrc/chat/ktp-contact-list/PLIST
U pkgsrc/chat/ktp-contact-list/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/ktp-contact-list/distinfo
U pkgsrc/chat/ktp-contact-runner/DESCR
U pkgsrc/chat/ktp-contact-runner/Makefile
U pkgsrc/chat/ktp-contact-runner/PLIST
U pkgsrc/chat/ktp-contact-runner/distinfo
U pkgsrc/chat/ktp-desktop-applets/DESCR
U pkgsrc/chat/ktp-desktop-applets/Makefile
U pkgsrc/chat/ktp-desktop-applets/PLIST
U pkgsrc/chat/ktp-desktop-applets/distinfo
U pkgsrc/chat/ktp-filetransfer-handler/DESCR
U pkgsrc/chat/ktp-filetransfer-handler/Makefile
U pkgsrc/chat/ktp-filetransfer-handler/PLIST
U pkgsrc/chat/ktp-filetransfer-handler/distinfo
U pkgsrc/chat/ktp-kded-integration-module/DESCR
U pkgsrc/chat/ktp-kded-integration-module/Makefile
U pkgsrc/chat/ktp-kded-integration-module/PLIST
U pkgsrc/chat/ktp-kded-integration-module/distinfo
U pkgsrc/chat/ktp-send-file/DESCR
U pkgsrc/chat/ktp-send-file/Makefile
U pkgsrc/chat/ktp-send-file/PLIST
U pkgsrc/chat/ktp-send-file/distinfo
U pkgsrc/chat/ktp-text-ui/DESCR
U pkgsrc/chat/ktp-text-ui/Makefile
U pkgsrc/chat/ktp-text-ui/PLIST
U pkgsrc/chat/ktp-text-ui/distinfo
U pkgsrc/chat/libfolks/DESCR
U pkgsrc/chat/libfolks/Makefile
U pkgsrc/chat/libfolks/PLIST
U pkgsrc/chat/libfolks/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/libfolks/distinfo
U pkgsrc/chat/libgadu/DESCR
U pkgsrc/chat/libgadu/Makefile
U pkgsrc/chat/libgadu/PLIST
U pkgsrc/chat/libgadu/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/libgadu/distinfo
U pkgsrc/chat/libgadu/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/chat/libgadu/patches/patch-protobufgen.sh
cvs update: `pkgsrc/chat/libirc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/libirc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/libirc/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/libirc/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/libirc/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/libirc/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/libirc/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/libmesode/DESCR
U pkgsrc/chat/libmesode/Makefile
U pkgsrc/chat/libmesode/PLIST
U pkgsrc/chat/libmesode/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/libmesode/distinfo
U pkgsrc/chat/libmesode/patches/patch-configure.ac
P pkgsrc/chat/libmsn/DESCR
P pkgsrc/chat/libmsn/Makefile
P pkgsrc/chat/libmsn/PLIST
P pkgsrc/chat/libmsn/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/libmsn/distinfo
P pkgsrc/chat/libmsn/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/chat/libmsn/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/libotr/Makefile
P pkgsrc/chat/libotr/PLIST
P pkgsrc/chat/libotr/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/libotr/distinfo
P pkgsrc/chat/libpurple/DESCR
P pkgsrc/chat/libpurple/Makefile
P pkgsrc/chat/libpurple/Makefile.common
P pkgsrc/chat/libpurple/PLIST
P pkgsrc/chat/libpurple/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/libpurple/distinfo
P pkgsrc/chat/libpurple/options.mk
U pkgsrc/chat/libpurple/patches/patch-libpurple_plugins_perl_common_Makefile.PL.in
U pkgsrc/chat/libsignal-protocol-c/DESCR
U pkgsrc/chat/libsignal-protocol-c/Makefile
U pkgsrc/chat/libsignal-protocol-c/PLIST
U pkgsrc/chat/libsignal-protocol-c/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/libsignal-protocol-c/distinfo
P pkgsrc/chat/libtelepathy/Makefile
P pkgsrc/chat/libtelepathy/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/libtelepathy/distinfo
P pkgsrc/chat/libtlen/Makefile
P pkgsrc/chat/libtlen/distinfo
P pkgsrc/chat/libtlen/patches/patch-aa
U pkgsrc/chat/libtlen/patches/patch-lib_xmltok__impl.c
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/patches/patch-ca' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/patches/patch-cb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/patches/patch-qa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-core/patches/patch-qb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-gui-console/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-gui-console/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-gui-console/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-gui-qt/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-gui-qt/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/licq-gui-qt/PLIST' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/loudmouth/Makefile
P pkgsrc/chat/loudmouth/PLIST
P pkgsrc/chat/loudmouth/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/loudmouth/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/loudmouth/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/lurch-purple/DESCR
U pkgsrc/chat/lurch-purple/Makefile
U pkgsrc/chat/lurch-purple/PLIST
U pkgsrc/chat/lurch-purple/distinfo
U pkgsrc/chat/lurch-purple/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/chat/matrix-synapse/DESCR
U pkgsrc/chat/matrix-synapse/MESSAGE
U pkgsrc/chat/matrix-synapse/Makefile
U pkgsrc/chat/matrix-synapse/PLIST
U pkgsrc/chat/matrix-synapse/distinfo
U pkgsrc/chat/matrix-synapse/files/matrix-synapse.sh
U pkgsrc/chat/matrix-synapse/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/chat/matrix-synapse/patches/patch-synapse_handlers_room.py
U pkgsrc/chat/matrix-synapse/patches/patch-synapse_python_dependencies.py
U pkgsrc/chat/matterircd/DESCR
U pkgsrc/chat/matterircd/Makefile
U pkgsrc/chat/matterircd/PLIST
U pkgsrc/chat/matterircd/distinfo
U pkgsrc/chat/maubot/DESCR
U pkgsrc/chat/maubot/Makefile
U pkgsrc/chat/maubot/PLIST
U pkgsrc/chat/maubot/distinfo
U pkgsrc/chat/mautrix-hangouts/DESCR
U pkgsrc/chat/mautrix-hangouts/Makefile
U pkgsrc/chat/mautrix-hangouts/PLIST
U pkgsrc/chat/mautrix-hangouts/distinfo
U pkgsrc/chat/mautrix-telegram/DESCR
U pkgsrc/chat/mautrix-telegram/Makefile
U pkgsrc/chat/mautrix-telegram/PLIST
U pkgsrc/chat/mautrix-telegram/distinfo
U pkgsrc/chat/mcabber/DESCR
U pkgsrc/chat/mcabber/Makefile
U pkgsrc/chat/mcabber/PLIST
U pkgsrc/chat/mcabber/distinfo
U pkgsrc/chat/mcabber/options.mk
U pkgsrc/chat/mcabber/patches/patch-configure
P pkgsrc/chat/meanwhile/Makefile
P pkgsrc/chat/meanwhile/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/meanwhile/distinfo
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_channel_c
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_mw__debug_c
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_mw__message_h
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_mw__srvc__conf_h
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_mw__srvc__dir_h
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_mw__srvc__place_h
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_mw__srvc__resolve_h
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_mw__st__list_h
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_mw__util_h
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_srvc__aware_c
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_srvc__conf_c
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_srvc__dir_c
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_srvc__ft_c
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_srvc__im_c
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_srvc__place_c
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_srvc__resolve_c
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_srvc__store_c
U pkgsrc/chat/meanwhile/patches/patch-src_st__list_c
U pkgsrc/chat/miniircd/DESCR
U pkgsrc/chat/miniircd/Makefile
U pkgsrc/chat/miniircd/PLIST
U pkgsrc/chat/miniircd/distinfo
U pkgsrc/chat/miniircd/files/miniircd.sh
U pkgsrc/chat/miniircd/patches/patch-miniircd
cvs update: `pkgsrc/chat/msn-pecan/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/msn-pecan/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/msn-pecan/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/msn-pecan/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/msnre/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/msnre/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/msnre/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/mu-conference/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/mu-conference/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/mu-conference/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/mu-conference/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/mu-conference/files/muc.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/mu-conference/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/mu-conference/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/mumble/DESCR
U pkgsrc/chat/mumble/Makefile
U pkgsrc/chat/mumble/PLIST
U pkgsrc/chat/mumble/distinfo
U pkgsrc/chat/mumble/options.mk
U pkgsrc/chat/mumble/patches/patch-src_mumble_OSS.cpp
U pkgsrc/chat/mumble/patches/patch-src_mumble_mumble.pro
cvs update: `pkgsrc/chat/naim/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/naim/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/naim/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/naim/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/navi2ch/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/navi2ch/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/navi2ch/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/navi2ch/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/navi2ch/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/ninja/Makefile
P pkgsrc/chat/ninja/distinfo
P pkgsrc/chat/ninja/options.mk
U pkgsrc/chat/p5-IRC-Utils/DESCR
U pkgsrc/chat/p5-IRC-Utils/Makefile
U pkgsrc/chat/p5-IRC-Utils/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/p5-Net-AIM/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/p5-Net-AIM/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/p5-Net-AIM/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/p5-Net-AOLIM/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/p5-Net-AOLIM/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/p5-Net-AOLIM/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/p5-Net-AOLIM/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/p5-Net-Goofey/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-Goofey/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/p5-Net-ICQ2000/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/p5-Net-ICQ2000/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/p5-Net-ICQ2000/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/p5-Net-Jabber/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-Net-Jabber/distinfo
P pkgsrc/chat/p5-POE-Component-IRC/Makefile
U pkgsrc/chat/p5-POE-Component-IRC/distinfo
P pkgsrc/chat/p5-POE-Filter-IRCD/Makefile
U pkgsrc/chat/p5-POE-Filter-IRCD/distinfo
U pkgsrc/chat/phone/DESCR
U pkgsrc/chat/phone/Makefile
U pkgsrc/chat/phone/PLIST
U pkgsrc/chat/phone/distinfo
U pkgsrc/chat/phone/patches/patch-client_Makefile
U pkgsrc/chat/phone/patches/patch-client_defs.h
U pkgsrc/chat/phone/patches/patch-client_misc.c
U pkgsrc/chat/phone/patches/patch-conv_Makefile
U pkgsrc/chat/phone/patches/patch-conv_convd.c
U pkgsrc/chat/phone/patches/patch-master_Makefile
U pkgsrc/chat/phone/patches/patch-master_defs.h
U pkgsrc/chat/phone/patches/patch-master_page.c
U pkgsrc/chat/pidgin/DESCR
P pkgsrc/chat/pidgin/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin/PLIST
P pkgsrc/chat/pidgin/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/pidgin/options.mk
P pkgsrc/chat/pidgin-facebookchat/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-facebookchat/PLIST
U pkgsrc/chat/pidgin-facebookchat/distinfo
P pkgsrc/chat/pidgin-facebookchat/patches/patch-aa
P pkgsrc/chat/pidgin-icb/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-icb/distinfo
P pkgsrc/chat/pidgin-latex/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-latex/distinfo
U pkgsrc/chat/pidgin-latex/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-libnotify/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-libnotify/distinfo
U pkgsrc/chat/pidgin-libnotify/patches/patch-src_pidgin-libnotify.c
P pkgsrc/chat/pidgin-otr/Makefile
U pkgsrc/chat/pidgin-otr/distinfo
P pkgsrc/chat/pidgin-sametime/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-silc/Makefile
cvs update: `pkgsrc/chat/pidgin-silc/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/pircbot/Makefile
P pkgsrc/chat/pircbot/PLIST
U pkgsrc/chat/pircbot/distinfo
U pkgsrc/chat/profanity/DESCR
U pkgsrc/chat/profanity/Makefile
U pkgsrc/chat/profanity/PLIST
U pkgsrc/chat/profanity/distinfo
U pkgsrc/chat/profanity/options.mk
U pkgsrc/chat/profanity/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/chat/profanity/patches/patch-src_config_preferences.c
U pkgsrc/chat/profanity/patches/patch-src_ui_inputwin.c
U pkgsrc/chat/profanity/patches/patch-src_ui_rosterwin.c
U pkgsrc/chat/profanity/patches/patch-src_ui_window.c
U pkgsrc/chat/prosody/DESCR
U pkgsrc/chat/prosody/Makefile
U pkgsrc/chat/prosody/PLIST
U pkgsrc/chat/prosody/distinfo
U pkgsrc/chat/prosody/files/prosody.sh
U pkgsrc/chat/prosody/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/chat/prosody/patches/patch-certs_makefile
U pkgsrc/chat/prosody/patches/patch-makefile
U pkgsrc/chat/prosody/patches/patch-prosody.cfg.lua.dist
U pkgsrc/chat/prosody/patches/patch-util-src_GNUmakefile
U pkgsrc/chat/prosody/patches/patch-util-src_hashes.c
U pkgsrc/chat/prosody/patches/patch-util-src_signal.c
P pkgsrc/chat/psi/DESCR
P pkgsrc/chat/psi/Makefile
P pkgsrc/chat/psi/PLIST
U pkgsrc/chat/psi/distinfo
U pkgsrc/chat/psi/options.mk
U pkgsrc/chat/psi/patches/patch-src_accountmanagedlg.cpp
U pkgsrc/chat/psi/patches/patch-src_options_opt__application.cpp
U pkgsrc/chat/psybnc/DESCR
U pkgsrc/chat/psybnc/Makefile
U pkgsrc/chat/psybnc/PLIST
U pkgsrc/chat/psybnc/distinfo
U pkgsrc/chat/psybnc/files/config.h
U pkgsrc/chat/psybnc/patches/patch-aa
U pkgsrc/chat/psybnc/patches/patch-ac
U pkgsrc/chat/py-axolotl/DESCR
U pkgsrc/chat/py-axolotl/Makefile
U pkgsrc/chat/py-axolotl/PLIST
U pkgsrc/chat/py-axolotl/distinfo
U pkgsrc/chat/py-axolotl-curve25519/DESCR
U pkgsrc/chat/py-axolotl-curve25519/Makefile
U pkgsrc/chat/py-axolotl-curve25519/PLIST
U pkgsrc/chat/py-axolotl-curve25519/distinfo
U pkgsrc/chat/py-hangups/DESCR
U pkgsrc/chat/py-hangups/Makefile
U pkgsrc/chat/py-hangups/PLIST
U pkgsrc/chat/py-hangups/distinfo
U pkgsrc/chat/py-hangups/patches/patch-setup.py
U pkgsrc/chat/py-mastodon/DESCR
U pkgsrc/chat/py-mastodon/Makefile
U pkgsrc/chat/py-mastodon/PLIST
U pkgsrc/chat/py-mastodon/distinfo
U pkgsrc/chat/py-mautrix/DESCR
U pkgsrc/chat/py-mautrix/Makefile
U pkgsrc/chat/py-mautrix/PLIST
U pkgsrc/chat/py-mautrix/distinfo
U pkgsrc/chat/py-nbxmpp/DESCR
U pkgsrc/chat/py-nbxmpp/Makefile
U pkgsrc/chat/py-nbxmpp/PLIST
U pkgsrc/chat/py-nbxmpp/distinfo
U pkgsrc/chat/py-telethon/DESCR
U pkgsrc/chat/py-telethon/Makefile
U pkgsrc/chat/py-telethon/PLIST
U pkgsrc/chat/py-telethon/distinfo
U pkgsrc/chat/py-telethon-session-sqlalchemy/DESCR
U pkgsrc/chat/py-telethon-session-sqlalchemy/Makefile
U pkgsrc/chat/py-telethon-session-sqlalchemy/PLIST
U pkgsrc/chat/py-telethon-session-sqlalchemy/distinfo
U pkgsrc/chat/py-xmpppy/DESCR
U pkgsrc/chat/py-xmpppy/Makefile
U pkgsrc/chat/py-xmpppy/PLIST
U pkgsrc/chat/py-xmpppy/distinfo
U pkgsrc/chat/py-xmpppy/patches/patch-xmpp_debug.py
U pkgsrc/chat/quassel/DESCR
U pkgsrc/chat/quassel/Makefile
U pkgsrc/chat/quassel/PLIST
U pkgsrc/chat/quassel/distinfo
U pkgsrc/chat/quassel/options.mk
U pkgsrc/chat/quassel/patches/patch-src_common_types.h
P pkgsrc/chat/quirc/Makefile
P pkgsrc/chat/quirc/PLIST
P pkgsrc/chat/quirc/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/quirc/patches/patch-ae' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/quirc/patches/patch-ag
U pkgsrc/chat/quirc/patches/patch-history.h
U pkgsrc/chat/quirc/patches/patch-nick.h
U pkgsrc/chat/quirc/patches/patch-query.h
U pkgsrc/chat/quirc/patches/patch-serverdcc.h
U pkgsrc/chat/quirc/patches/patch-servertcl.cc
U pkgsrc/chat/quirc/patches/patch-tcl.cc
U pkgsrc/chat/riece/MESSAGE
P pkgsrc/chat/riece/Makefile
U pkgsrc/chat/riece/distinfo
U pkgsrc/chat/riece/patches/patch-riece-ctlseq.el
U pkgsrc/chat/riece/patches/patch-riece-highlight.el
U pkgsrc/chat/riece/patches/patch-riece-history.el
U pkgsrc/chat/riece/patches/patch-riece-shrink-buffer.el
U pkgsrc/chat/riece/patches/patch-riece-twitter.el
U pkgsrc/chat/riece/patches/patch-riece-unread.el
P pkgsrc/chat/roxirc/Makefile
P pkgsrc/chat/roxirc/distinfo
P pkgsrc/chat/ruby-net-irc/Makefile
P pkgsrc/chat/ruby-net-irc/PLIST
U pkgsrc/chat/ruby-net-irc/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/ruby-net-irc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/scrollz/Makefile
P pkgsrc/chat/scrollz/PLIST
U pkgsrc/chat/scrollz/distinfo
U pkgsrc/chat/scrollz/options.mk
P pkgsrc/chat/scrollz/patches/patch-aa
U pkgsrc/chat/scrollz/patches/patch-source_input.c
U pkgsrc/chat/scrollz/patches/patch-source_screen.c
U pkgsrc/chat/scrollz/patches/patch-source_translat.c
P pkgsrc/chat/silc-client/Makefile
P pkgsrc/chat/silc-client/Makefile.common
P pkgsrc/chat/silc-client/distinfo
P pkgsrc/chat/silc-client/options.mk
P pkgsrc/chat/silc-client/patches/patch-ab
U pkgsrc/chat/silc-client/patches/patch-aclocal.m4
P pkgsrc/chat/silc-client/patches/patch-ag
U pkgsrc/chat/silc-client/patches/patch-configure
U pkgsrc/chat/silc-client/patches/patch-configure.ac
P pkgsrc/chat/silc-client-icb/Makefile
P pkgsrc/chat/silc-client-icb/distinfo
P pkgsrc/chat/silc-server/Makefile
P pkgsrc/chat/silc-server/PLIST
U pkgsrc/chat/silc-server/distinfo
P pkgsrc/chat/silc-server/options.mk
P pkgsrc/chat/silc-server/patches/patch-aa
P pkgsrc/chat/silc-server/patches/patch-ab
U pkgsrc/chat/silc-server/patches/patch-ac
P pkgsrc/chat/sirc/Makefile
P pkgsrc/chat/sirc/PLIST
P pkgsrc/chat/sirc/distinfo
U pkgsrc/chat/sirc/patches/patch-install
U pkgsrc/chat/skypeweb-purple/DESCR
U pkgsrc/chat/skypeweb-purple/Makefile
U pkgsrc/chat/skypeweb-purple/PLIST
U pkgsrc/chat/skypeweb-purple/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/smirk/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/smirk/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/smirk/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/smirk/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/smirk/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/spectrum/DESCR
U pkgsrc/chat/spectrum/MESSAGE
U pkgsrc/chat/spectrum/Makefile
U pkgsrc/chat/spectrum/PLIST
U pkgsrc/chat/spectrum/distinfo
U pkgsrc/chat/spectrum/options.mk
U pkgsrc/chat/spectrum/files/spectrum.sh
U pkgsrc/chat/spectrum/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/chat/spectrum/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/chat/spectrum/patches/patch-man_spectrumctl.8
U pkgsrc/chat/spectrum/patches/patch-spectrumctl_spectrum_env.py
U pkgsrc/chat/spectrum/patches/patch-spectrumctl_spectrumctl.py
U pkgsrc/chat/spectrum/patches/patch-src_geventloop.h
U pkgsrc/chat/spectrum/patches/patch-src_spectrum_util.cpp
U pkgsrc/chat/spectrum/patches/patch-src_sql.cpp
U pkgsrc/chat/spectrum/patches/patch-src_statshandler.cpp
U pkgsrc/chat/spectrum/patches/patch-src_transport.h
U pkgsrc/chat/spectrum/patches/patch-src_utf8_checked.h
U pkgsrc/chat/srain/DESCR
U pkgsrc/chat/srain/Makefile
U pkgsrc/chat/srain/PLIST
U pkgsrc/chat/srain/distinfo
U pkgsrc/chat/srain/patches/patch-data_meson.build
U pkgsrc/chat/srain/patches/patch-src_lib_path.c
U pkgsrc/chat/swift/DESCR
U pkgsrc/chat/swift/Makefile
U pkgsrc/chat/swift/PLIST
U pkgsrc/chat/swift/distinfo
U pkgsrc/chat/swift/patches/patch-BuildTools_SCons_SConscript.boot
U pkgsrc/chat/swift/patches/patch-BuildTools_SCons_SConstruct
U pkgsrc/chat/swift/patches/patch-Swift_QtUI_UserSearch_QtUserSearchWindow.h
U pkgsrc/chat/telegram-purple/DESCR
U pkgsrc/chat/telegram-purple/Makefile
U pkgsrc/chat/telegram-purple/PLIST
U pkgsrc/chat/telegram-purple/distinfo
U pkgsrc/chat/telegram-purple/patches/patch-configure
U pkgsrc/chat/telegram-purple/patches/patch-tgl_tl-parser_portable__endian.h
U pkgsrc/chat/telegram-purple/patches/patch-tgl_tl-parser_tl-parser.c
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-farsight/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-farsight/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-farsight/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-farsight/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-farsight/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/telepathy-farstream/DESCR
U pkgsrc/chat/telepathy-farstream/Makefile
U pkgsrc/chat/telepathy-farstream/PLIST
U pkgsrc/chat/telepathy-farstream/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/telepathy-farstream/distinfo
P pkgsrc/chat/telepathy-gabble/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-gabble/PLIST
U pkgsrc/chat/telepathy-gabble/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-gabble/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-gabble/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-gabble/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-gabble/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-gabble/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/telepathy-gabble/patches/patch-lib_ext_wocky_wocky_wocky-heartbeat-source_c
U pkgsrc/chat/telepathy-gabble/patches/patch-lib_ext_wocky_wocky_wocky-muc.c
P pkgsrc/chat/telepathy-glib/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-glib/PLIST
P pkgsrc/chat/telepathy-glib/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/telepathy-glib/distinfo
U pkgsrc/chat/telepathy-haze/DESCR
U pkgsrc/chat/telepathy-haze/Makefile
U pkgsrc/chat/telepathy-haze/PLIST
U pkgsrc/chat/telepathy-haze/distinfo
U pkgsrc/chat/telepathy-haze/patches/patch-src_media-stream.c
P pkgsrc/chat/telepathy-idle/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-idle/distinfo
U pkgsrc/chat/telepathy-logger/DESCR
U pkgsrc/chat/telepathy-logger/Makefile
U pkgsrc/chat/telepathy-logger/PLIST
U pkgsrc/chat/telepathy-logger/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/telepathy-logger/distinfo
U pkgsrc/chat/telepathy-logger/patches/patch-aa
U pkgsrc/chat/telepathy-logger/patches/patch-telepathy-logger_log-store_pidgin.c
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/telepathy-mission-control5/DESCR
U pkgsrc/chat/telepathy-mission-control5/Makefile
U pkgsrc/chat/telepathy-mission-control5/PLIST
U pkgsrc/chat/telepathy-mission-control5/distinfo
U pkgsrc/chat/telepathy-mission-control5/patches/patch-libmcclient_dbus-api_h
U pkgsrc/chat/telepathy-qt/DESCR
U pkgsrc/chat/telepathy-qt/Makefile
U pkgsrc/chat/telepathy-qt/PLIST
U pkgsrc/chat/telepathy-qt/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/telepathy-qt/distinfo
U pkgsrc/chat/telepathy-qt/patches/patch-TelepathyQt_Farstream_CMakeLists.txt
U pkgsrc/chat/telepathy-qt/patches/patch-cmake_modules_FindGStreamer.cmake
U pkgsrc/chat/telepathy-qt/patches/patch-tests_callbacks.cpp
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/DESCR
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/Makefile
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/PLIST
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/distinfo
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/patches/patch-TelepathyQt_Farstream_CMakeLists.txt
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/patches/patch-TelepathyQt_Farstream_TelepathyQtFarstream.pc.in
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/patches/patch-TelepathyQt_TelepathyQt.pc.in
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/patches/patch-TelepathyQt_TelepathyQtService.pc.in
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/patches/patch-TelepathyQt_referenced-handles.cpp
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/patches/patch-tests_channel-class-spec.cpp
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/patches/patch-tests_dbus_account-basics.cpp
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/patches/patch-tests_dbus_client.cpp
U pkgsrc/chat/telepathy-qt5/patches/patch-tests_features.cpp
P pkgsrc/chat/tik/Makefile
P pkgsrc/chat/tik/PLIST
P pkgsrc/chat/tik/distinfo
P pkgsrc/chat/tirc/Makefile
P pkgsrc/chat/tirc/distinfo
P pkgsrc/chat/tirc/patches/patch-ad
U pkgsrc/chat/tirc/patches/patch-configure
P pkgsrc/chat/tkabber/Makefile
P pkgsrc/chat/tkabber/PLIST
U pkgsrc/chat/tkabber/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/tkicb/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/tkicb/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/tkicb/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/tkicb/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/tkicb/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/tkicb/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/tkicb/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/tkirc/Makefile
P pkgsrc/chat/tkirc/PLIST
P pkgsrc/chat/tkirc/distinfo
P pkgsrc/chat/tkirc2/Makefile
P pkgsrc/chat/tkirc2/PLIST
P pkgsrc/chat/tkirc2/distinfo
U pkgsrc/chat/tootstream/DESCR
U pkgsrc/chat/tootstream/Makefile
U pkgsrc/chat/tootstream/PLIST
U pkgsrc/chat/tootstream/distinfo
U pkgsrc/chat/toxcore/DESCR
U pkgsrc/chat/toxcore/Makefile
U pkgsrc/chat/toxcore/PLIST
U pkgsrc/chat/toxcore/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/toxcore/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/tzc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/tzc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/tzc/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/tzc/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/tzc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/tzc/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/unrealircd/DESCR
cvs update: `pkgsrc/chat/unrealircd/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/unrealircd/MESSAGE.inet6' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/unrealircd/Makefile
P pkgsrc/chat/unrealircd/PLIST
U pkgsrc/chat/unrealircd/distinfo
P pkgsrc/chat/unrealircd/options.mk
P pkgsrc/chat/unrealircd/files/unrealircd.sh
U pkgsrc/chat/unrealircd/files/smf/manifest.xml
cvs update: `pkgsrc/chat/unrealircd/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/unrealircd/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/unrealircd/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/unrealircd/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/unrealircd/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/unrealircd/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/unrealircd/patches/patch-ag' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/unrealircd/patches/patch-include_h.h
U pkgsrc/chat/unrealircd/patches/patch-src_modules_Makefile.in
U pkgsrc/chat/unrealircd/patches/patch-src_modules_chanmodes_Makefile.in
U pkgsrc/chat/unrealircd/patches/patch-src_modules_extbans_Makefile.in
U pkgsrc/chat/unrealircd/patches/patch-src_modules_snomasks_Makefile.in
U pkgsrc/chat/unrealircd/patches/patch-src_modules_usermodes_Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/chat/vicq/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/vicq/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/vicq/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/vicq/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/vicq/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/vicq/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/weechat/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/PLIST
U pkgsrc/chat/weechat/distinfo
P pkgsrc/chat/weechat/options.mk
cvs update: `pkgsrc/chat/weechat/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/weechat/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/weechat/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/weechat/patches/patch-cmake_FindNcurses.cmake
U pkgsrc/chat/weechat/patches/patch-po_CMakeLists.txt
U pkgsrc/chat/weechat/patches/patch-src_plugins_lua_CMakeLists.txt
U pkgsrc/chat/weechat/patches/patch-src_plugins_perl_weechat-perl.c
P pkgsrc/chat/xaric/Makefile
U pkgsrc/chat/xaric/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/xaric/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xaric/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/xaric/patches/patch-configure
U pkgsrc/chat/xaric/patches/patch-source_iflist.c
U pkgsrc/chat/xaric/patches/patch-source_ircterm.c
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-perl/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-perl/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-perl/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-python/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-python/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-python/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ymessenger/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ymessenger/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ymessenger/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/ymessenger/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/ysm/Makefile
U pkgsrc/chat/ysm/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/ysm/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/ysm/patches/patch-configure
U pkgsrc/chat/ysm/patches/patch-src_YSM__Setup.c
P pkgsrc/chat/zenicb/Makefile
P pkgsrc/chat/zenicb/distinfo
P pkgsrc/chat/zenirc/Makefile
P pkgsrc/chat/zenirc/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/files/zhm.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr-mode/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr-mode/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr-mode/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/chat/zephyr-mode/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/zircon/Makefile
P pkgsrc/chat/zircon/PLIST
U pkgsrc/chat/zircon/distinfo
P pkgsrc/chat/zircon/patches/patch-aa
U pkgsrc/chat/zircon/patches/patch-installer_manifest.tcl
U pkgsrc/chat/znc/DESCR
U pkgsrc/chat/znc/MESSAGE.rcd
U pkgsrc/chat/znc/Makefile
U pkgsrc/chat/znc/PLIST
U pkgsrc/chat/znc/PLIST.cyrus
U pkgsrc/chat/znc/PLIST.nls
U pkgsrc/chat/znc/PLIST.perl
U pkgsrc/chat/znc/PLIST.python
U pkgsrc/chat/znc/PLIST.tcl
U pkgsrc/chat/znc/distinfo
U pkgsrc/chat/znc/options.mk
U pkgsrc/chat/znc/files/znc.sh
P pkgsrc/comms/Makefile
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/PLIST.DragonFly' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/PLIST.FreeBSD' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/PLIST.Linux' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/PLIST.NetBSD' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/PLIST.OpenBSD' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/PLIST.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/files/asterisk.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk/patches/patch-an' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/asterisk-sounds-de-x9media/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk-sounds-de-x9media/distinfo
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk-sounds-extra/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk-sounds-extra/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk-sounds-extra/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk-sounds-extra/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk-sounds-extra/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk-sounds-extra/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk-sounds-native/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk-sounds-native/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk-sounds-native/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk-sounds-native/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/comms/asterisk13/DESCR
U pkgsrc/comms/asterisk13/Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk13/PLIST
U pkgsrc/comms/asterisk13/distinfo
U pkgsrc/comms/asterisk13/options.mk
U pkgsrc/comms/asterisk13/files/asterisk.sh
U pkgsrc/comms/asterisk13/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-apps_app__dumpchan.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-apps_app__followme.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-apps_app__queue.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-apps_app__sms.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-apps_app__voicemail.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-build__tools_mkpkgconfig
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-cdr_cdr__pgsql.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-cel_cel__pgsql.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-channels_chan__sip.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-configure
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-contrib_scripts_vmail.cgi
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-include_asterisk_autoconfig.h.in
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-include_asterisk_lock.h
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-include_asterisk_sha1.h
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-include_asterisk_strings.h
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_acl.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_astmm.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_cdr.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_cel.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_http.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_logger.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_manager.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_netsock.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_pbx.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_pbx__builtins.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_sched.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_stdtime_localtime.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_test.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-main_utils.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-pbx_pbx__dundi.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-res_res__calendar.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-res_res__calendar__caldav.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-res_res__calendar__icalendar.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-sounds_Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-tests_test__locale.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-tests_test__voicemail__api.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-utils_Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-utils_db1-ast_include_db.h
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-utils_extconf.c
U pkgsrc/comms/asterisk13/patches/patch-utils_smsq.c
P pkgsrc/comms/asterisk16/DESCR
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/MESSAGE' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/asterisk16/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk16/PLIST
U pkgsrc/comms/asterisk16/distinfo
P pkgsrc/comms/asterisk16/options.mk
P pkgsrc/comms/asterisk16/files/asterisk.sh
U pkgsrc/comms/asterisk16/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-at' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-au' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-av' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-aw' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-ax' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-ay' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-az' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-bb' is no longer in the repository
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-build__tools_mkpkgconfig
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-channels_Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-configure
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-contrib_scripts_vmail.cgi
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-include_asterisk_autoconfig.h.in
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-include_asterisk_sha1.h
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-main_Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-main_acl.c
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-main_bridge__channel.c
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-main_pbx__builtins.c
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-main_stdtime_localtime.c
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-main_taskprocessor.c
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-main_utils.c
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-pbx_pbx__dundi.c
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-res_res__rtp__asterisk.c
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-res_res__xmpp.c
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-sounds_Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-tests_test__locale.c
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-utils_Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk16/patches/patch-utils_db1-ast_include_db.h
U pkgsrc/comms/asterisk18/DESCR
U pkgsrc/comms/asterisk18/Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk18/PLIST
U pkgsrc/comms/asterisk18/distinfo
U pkgsrc/comms/asterisk18/options.mk
U pkgsrc/comms/asterisk18/files/asterisk.sh
U pkgsrc/comms/asterisk18/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-addons_chan__ooh323.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-apps_app__adsiprog.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-apps_app__chanspy.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-apps_app__directory.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-apps_app__dumpchan.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-apps_app__followme.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-apps_app__minivm.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-apps_app__queue.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-apps_app__sms.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-apps_app__voicemail.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-build__tools_mkpkgconfig
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-cdr_cdr__pgsql.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-cel_cel__pgsql.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-channels_chan__pjsip.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-channels_chan__sip.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-channels_pjsip_cli__commands.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-channels_pjsip_dialplan__functions.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-configure
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-contrib_scripts_vmail.cgi
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-funcs_func__cdr.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-funcs_func__channel.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-funcs_func__env.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-funcs_func__pjsip__aor.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-funcs_func__pjsip__contact.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-funcs_func__pjsip__endpoint.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-funcs_func__strings.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-include_asterisk_autoconfig.h.in
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-include_asterisk_lock.h
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-include_asterisk_sha1.h
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-include_asterisk_strings.h
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_acl.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_app.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_ast__expr2.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_ast__expr2.y
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_asterisk.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_astmm.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_bridge__basic.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_bridge__channel.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_callerid.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_cdr.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_cel.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_cli.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_conversions.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_dns__naptr.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_enum.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_features.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_http.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_indications.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_logger.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_manager.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_pbx.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_pbx__builtins.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_pbx__timing.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_sched.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_stdtime_localtime.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_taskprocessor.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_tdd.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_test.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-main_utils.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-menuselect_menuselect.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-pbx_pbx__config.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-pbx_pbx__dundi.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-res_ael_pval.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-res_res__calendar.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-res_res__calendar__caldav.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-res_res__calendar__icalendar.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-res_res__hep__pjsip.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-res_res__limit.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-res_res__musiconhold.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-res_res__pjproject.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-res_res__xmpp.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-sounds_Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-tests_test__locale.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-tests_test__voicemail__api.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-utils_Makefile
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-utils_db1-ast_include_db.h
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-utils_extconf.c
U pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-utils_smsq.c
P pkgsrc/comms/binkd/Makefile
P pkgsrc/comms/binkd/distinfo
P pkgsrc/comms/birda/Makefile
P pkgsrc/comms/birda/distinfo
U pkgsrc/comms/birda/patches/patch-src-iassrv.c
U pkgsrc/comms/birda/patches/patch-src_mkobexcard.c
U pkgsrc/comms/birda/patches/patch-src_options.c
U pkgsrc/comms/birda/patches/patch-src_sendobex.c
P pkgsrc/comms/bthfp/Makefile
P pkgsrc/comms/bthfp/distinfo
P pkgsrc/comms/bthfp/patches/patch-aa
P pkgsrc/comms/conserver/Makefile
P pkgsrc/comms/conserver/PLIST
P pkgsrc/comms/conserver/distinfo
U pkgsrc/comms/conserver/patches/patch-ac
U pkgsrc/comms/conserver/patches/patch-conserver_util.c
P pkgsrc/comms/conserver8/Makefile
P pkgsrc/comms/conserver8/PLIST
U pkgsrc/comms/conserver8/distinfo
P pkgsrc/comms/conserver8/options.mk
P pkgsrc/comms/conserver8/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/comms/conserver8/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/conserver8/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/comms/conserver8/patches/patch-conserver.cf_conserver.cf.man.in
U pkgsrc/comms/conserver8/patches/patch-conserver_access.c
U pkgsrc/comms/conserver8/patches/patch-conserver_consent.c
U pkgsrc/comms/conserver8/patches/patch-conserver_readcfg.c
U pkgsrc/comms/deforaos-phone/DESCR
U pkgsrc/comms/deforaos-phone/Makefile
U pkgsrc/comms/deforaos-phone/PLIST
U pkgsrc/comms/deforaos-phone/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/deforaos-phone/distinfo
U pkgsrc/comms/dfu-util/DESCR
U pkgsrc/comms/dfu-util/Makefile
U pkgsrc/comms/dfu-util/PLIST
U pkgsrc/comms/dfu-util/distinfo
P pkgsrc/comms/dl-ezkit/Makefile
P pkgsrc/comms/dl-ezkit/distinfo
P pkgsrc/comms/efax/Makefile
P pkgsrc/comms/efax/distinfo
P pkgsrc/comms/efax/patches/patch-aa
P pkgsrc/comms/efax/patches/patch-ab
P pkgsrc/comms/efax-gtk/Makefile
P pkgsrc/comms/efax-gtk/PLIST
P pkgsrc/comms/efax-gtk/distinfo
P pkgsrc/comms/efax-gtk/patches/patch-aa
U pkgsrc/comms/efax-gtk/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/comms/efax-gtk/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/efax-gtk/patches/patch-ag' is no longer in the repository
U pkgsrc/comms/efax-gtk/patches/patch-efax-gtk-faxfilter_Makefile.in
P pkgsrc/comms/estic/Makefile
P pkgsrc/comms/estic/PLIST
P pkgsrc/comms/estic/distinfo
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-at' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-au' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-av' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-aw' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ax' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ay' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-az' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/estic/patches/patch-ba' is no longer in the repository
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-estic_devstate.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-estic_estic.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-estic_icbaseed.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-estic_icdevs.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-estic_iclog.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-estic_icshort.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-estic_make_freebsd-x.mak
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_check.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_check.h
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_coll.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_coll.h
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_filepath.h
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_filesys.h
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_itemwin.h
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_machine.h
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_make_freebsd-x.mak
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_menue.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_menuedit.h
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_menuitem.h
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_messages.txt
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_palette.h
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_password.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_resitem.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_sercom.h
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_statdef.h
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_str.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_str.h
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_stream.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_stream.h
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_textstrm.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_unixsrc_delay.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_unixsrc_filesys.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_window.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_xsrc_console.cc
U pkgsrc/comms/estic/patches/patch-spunk_xsrc_screen.cc
P pkgsrc/comms/fidogate/Makefile
P pkgsrc/comms/fidogate/PLIST
P pkgsrc/comms/fidogate/distinfo
P pkgsrc/comms/fidogate/patches/patch-aa
P pkgsrc/comms/fidogate/patches/patch-ak
P pkgsrc/comms/gammu/Makefile
cvs update: `pkgsrc/comms/gammu/Makefile.common' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/gammu/PLIST
P pkgsrc/comms/gammu/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/gammu/distinfo
U pkgsrc/comms/gammu/patches/patch-contrib_smscgi_sms__cgi.c
U pkgsrc/comms/gammu/patches/patch-libgammu_gsmstate.c
U pkgsrc/comms/gammu/patches/patch-libgammu_phone_at_at-sms.c
U pkgsrc/comms/gammu/patches/patch-smsd_services_pgsql.c
U pkgsrc/comms/gammu/patches/patch-smsd_services_sql.c
P pkgsrc/comms/gkermit/Makefile
P pkgsrc/comms/gkermit/distinfo
cvs update: `pkgsrc/comms/gnome-pilot/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/gnome-pilot/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/gnome-pilot/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/gnome-pilot/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/gnome-pilot/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/gscmxx/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/gscmxx/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/gscmxx/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/gscmxx/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/gscmxx/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/gscmxx/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/gsmlib/Makefile
P pkgsrc/comms/gsmlib/distinfo
P pkgsrc/comms/gsmlib/patches/patch-aa
U pkgsrc/comms/gsmlib/patches/patch-ad
U pkgsrc/comms/gsmlib/patches/patch-apps_gsmsmsd.cc
U pkgsrc/comms/gsmlib/patches/patch-gsmlib_gsm__me__ta.cc
U pkgsrc/comms/gsmlib/patches/patch-gsmlib_gsm__sms__codec.cc
U pkgsrc/comms/gsmlib/patches/patch-gsmlib_gsm__sorted__phonebook.cc
U pkgsrc/comms/gsmlib/patches/patch-gsmlib_gsm__util.cc
P pkgsrc/comms/hylafax/MESSAGE
P pkgsrc/comms/hylafax/Makefile
P pkgsrc/comms/hylafax/PLIST
P pkgsrc/comms/hylafax/distinfo
U pkgsrc/comms/hylafax/options.mk
U pkgsrc/comms/hylafax/files/faxq.sh
U pkgsrc/comms/hylafax/files/hfaxd.sh
cvs update: `pkgsrc/comms/hylafax/files/hylafax.sh' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/hylafax/patches/patch-aa
P pkgsrc/comms/hylafax/patches/patch-ac
P pkgsrc/comms/hylafax/patches/patch-ae
P pkgsrc/comms/hylafax/patches/patch-af
P pkgsrc/comms/hylafax/patches/patch-ag
P pkgsrc/comms/hylafax/patches/patch-ah
P pkgsrc/comms/hylafax/patches/patch-ai
P pkgsrc/comms/hylafax/patches/patch-al
P pkgsrc/comms/hylafax/patches/patch-an
P pkgsrc/comms/hylafax/patches/patch-ao
P pkgsrc/comms/hylafax/patches/patch-ap
U pkgsrc/comms/hylafax/patches/patch-rules.in
U pkgsrc/comms/java-rxtx/DESCR
U pkgsrc/comms/java-rxtx/Makefile
U pkgsrc/comms/java-rxtx/PLIST
U pkgsrc/comms/java-rxtx/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/java-rxtx/distinfo
U pkgsrc/comms/java-rxtx/patches/patch-Makefile_am
U pkgsrc/comms/java-rxtx/patches/patch-configure_in
U pkgsrc/comms/java-rxtx/patches/patch-src_I2CImp_c
U pkgsrc/comms/java-rxtx/patches/patch-src_RS485Imp_c
U pkgsrc/comms/java-rxtx/patches/patch-src_RawImp_c
U pkgsrc/comms/java-rxtx/patches/patch-src_SerialImp_c
U pkgsrc/comms/java-rxtx/patches/patch-src_SerialImp_cpp
U pkgsrc/comms/jpilot/DESCR
P pkgsrc/comms/jpilot/Makefile
P pkgsrc/comms/jpilot/PLIST
U pkgsrc/comms/jpilot/PLIST.Linux
P pkgsrc/comms/jpilot/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/jpilot/distinfo
U pkgsrc/comms/jpilot/patches/patch-memo.c
P pkgsrc/comms/jpilot-syncmal/Makefile
P pkgsrc/comms/jpilot-syncmal/distinfo
P pkgsrc/comms/kermit/Makefile
P pkgsrc/comms/kermit/PLIST
P pkgsrc/comms/kermit/distinfo
P pkgsrc/comms/kermit/options.mk
U pkgsrc/comms/kermit/files/Makefile
P pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-aa
P pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-ab
P pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-ac
U pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-ad
P pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-ae
P pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-ag
cvs update: `pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-ai' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-ak
P pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-al
U pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-am
U pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-ckcftp.c
U pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-ckcpro.w
U pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-ckupty.c
U pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-ckuus3.c
U pkgsrc/comms/kermit/patches/patch-ckuus4.c
P pkgsrc/comms/kyopon/Makefile
P pkgsrc/comms/kyopon/distinfo
U pkgsrc/comms/libhidapi/DESCR
U pkgsrc/comms/libhidapi/Makefile
U pkgsrc/comms/libhidapi/PLIST
U pkgsrc/comms/libhidapi/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/libhidapi/distinfo
U pkgsrc/comms/libhidapi/patches/patch-Makefile.am
U pkgsrc/comms/libhidapi/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/comms/libhidapi/patches/patch-libusb_Makefile.am
P pkgsrc/comms/libmal/Makefile
P pkgsrc/comms/libmal/distinfo
P pkgsrc/comms/libopensync/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/libopensync/distinfo
P pkgsrc/comms/libopensync/patches/patch-aa
P pkgsrc/comms/libopensync/patches/patch-ad
U pkgsrc/comms/libopensync/patches/patch-af
U pkgsrc/comms/libopensync/patches/patch-opensync_opensync__group.c
U pkgsrc/comms/libopensync/patches/patch-opensync_opensync_time.c
cvs update: `pkgsrc/comms/libopensync-plugin-evolution2/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/libopensync-plugin-evolution2/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/libopensync-plugin-evolution2/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/libopensync-plugin-evolution2/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/libopensync-plugin-evolution2/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/libopensync-plugin-evolution2/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-file/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-file/distinfo
cvs update: `pkgsrc/comms/libopensync-plugin-kdepim/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/libopensync-plugin-kdepim/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/libopensync-plugin-kdepim/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/libopensync-plugin-kdepim/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-syncml/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-syncml/distinfo
U pkgsrc/comms/libopensync-plugin-syncml/patches/patch-src_syncml__plugin.c
P pkgsrc/comms/libsyncml/Makefile
P pkgsrc/comms/libsyncml/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/libsyncml/distinfo
P pkgsrc/comms/libsyncml/patches/patch-aa
P pkgsrc/comms/libsyncml/patches/patch-ab
P pkgsrc/comms/libsyncml/patches/patch-ac
P pkgsrc/comms/libsyncml/patches/patch-ad
U pkgsrc/comms/libsyncml/patches/patch-tools_syncml-obex-client.c
U pkgsrc/comms/libticables2/DESCR
U pkgsrc/comms/libticables2/Makefile
U pkgsrc/comms/libticables2/PLIST
U pkgsrc/comms/libticables2/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/libticables2/distinfo
U pkgsrc/comms/libticables2/options.mk
U pkgsrc/comms/libticalcs2/DESCR
U pkgsrc/comms/libticalcs2/Makefile
U pkgsrc/comms/libticalcs2/PLIST
U pkgsrc/comms/libticalcs2/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/libticalcs2/distinfo
U pkgsrc/comms/libticalcs2/options.mk
U pkgsrc/comms/libticonv/DESCR
U pkgsrc/comms/libticonv/Makefile
U pkgsrc/comms/libticonv/PLIST
U pkgsrc/comms/libticonv/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/libticonv/distinfo
U pkgsrc/comms/libtifiles2/DESCR
U pkgsrc/comms/libtifiles2/Makefile
U pkgsrc/comms/libtifiles2/PLIST
U pkgsrc/comms/libtifiles2/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/libtifiles2/distinfo
U pkgsrc/comms/libtifiles2/options.mk
U pkgsrc/comms/lirc/DESCR
U pkgsrc/comms/lirc/Makefile
U pkgsrc/comms/lirc/PLIST
U pkgsrc/comms/lirc/available.mk
U pkgsrc/comms/lirc/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/lirc/distinfo
U pkgsrc/comms/lirc/options.mk
U pkgsrc/comms/lirc/files/lircd.sh
U pkgsrc/comms/lirc/patches/patch-daemons_config__file.c
U pkgsrc/comms/lirc/patches/patch-daemons_config__file.h
U pkgsrc/comms/lirc/patches/patch-daemons_hw__default.c
U pkgsrc/comms/lirc/patches/patch-daemons_receive.c
U pkgsrc/comms/lirc/patches/patch-daemons_receive.h
U pkgsrc/comms/lirc/patches/patch-daemons_transmit.c
U pkgsrc/comms/lirc/patches/patch-daemons_transmit.h
P pkgsrc/comms/lrzsz/Makefile
P pkgsrc/comms/lrzsz/distinfo
U pkgsrc/comms/lrzsz/patches/patch-src_Makefile.in
P pkgsrc/comms/malsync/Makefile
P pkgsrc/comms/malsync/distinfo
P pkgsrc/comms/malsync/patches/patch-aa
U pkgsrc/comms/malsync/patches/patch-mal_common_AGUtilUnix.h
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/Makefile
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/distinfo
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-ab
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-ad
U pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-af
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-ai
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-al
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-am
U pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-fax_Makefile
U pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-faxrec.c
U pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-g3_g3cat.c
U pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-g3_pbm2g3.c
U pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-login.c
U pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-sendfax.c
P pkgsrc/comms/minicom/Makefile
P pkgsrc/comms/minicom/PLIST
U pkgsrc/comms/minicom/distinfo
U pkgsrc/comms/minicom/options.mk
cvs update: `pkgsrc/comms/minicom/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/minicom/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/minicom/patches/patch-ac
P pkgsrc/comms/minicom/patches/patch-ad
P pkgsrc/comms/minicom/patches/patch-ae
cvs update: `pkgsrc/comms/minicom/patches/patch-af' is no longer in the repository
U pkgsrc/comms/minicom/patches/patch-ag
P pkgsrc/comms/minicom/patches/patch-ah
cvs update: `pkgsrc/comms/minicom/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/minicom/patches/patch-aj' is no longer in the repository
U pkgsrc/comms/minicom/patches/patch-src_script.c
P pkgsrc/comms/modemd/Makefile
P pkgsrc/comms/modemd/PLIST
P pkgsrc/comms/modemd/distinfo
P pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-ab
P pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-ac
P pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-ad
P pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-ag
P pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-ai
P pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-aj
P pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-ak
P pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-al
P pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-an
P pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-ap
P pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-aq
P pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-ar
P pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-as
U pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-cf_sunos4.h
U pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-common_dialog.c
U pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-common_lock.c
U pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-incoming_login.c
U pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-outgoing_tn.c
U pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-outgoing_tnstate.c
U pkgsrc/comms/modemd/patches/patch-outgoing_tnutil.c
P pkgsrc/comms/msynctool/Makefile
P pkgsrc/comms/msynctool/distinfo
P pkgsrc/comms/multisync-gui/Makefile
P pkgsrc/comms/multisync-gui/distinfo
P pkgsrc/comms/multisync-gui/patches/patch-aa
U pkgsrc/comms/multisync-gui/patches/patch-configure
P pkgsrc/comms/obexapp/Makefile
P pkgsrc/comms/obexapp/PLIST
U pkgsrc/comms/obexapp/distinfo
P pkgsrc/comms/obexapp/files/obexapp.sh
cvs update: `pkgsrc/comms/obexapp/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/obexapp/patches/patch-af
P pkgsrc/comms/obexftp/Makefile
P pkgsrc/comms/obexftp/PLIST
P pkgsrc/comms/obexftp/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/obexftp/distinfo
cvs update: `pkgsrc/comms/obexftp/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/obexftp/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/obexftp/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/obexftp/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/obexftp/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/obexftp/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/obexftp/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/obexftp/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/obexftp/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/obexftp/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/obexftp/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/obexftp/patches/patch-al' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/op_panel/DESCR
P pkgsrc/comms/op_panel/Makefile
P pkgsrc/comms/op_panel/PLIST
U pkgsrc/comms/op_panel/distinfo
P pkgsrc/comms/openobex/Makefile
P pkgsrc/comms/openobex/PLIST
U pkgsrc/comms/openobex/PLIST.Linux
P pkgsrc/comms/openobex/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/openobex/distinfo
cvs update: `pkgsrc/comms/openobex/patches/patch-ag' is no longer in the repository
U pkgsrc/comms/openobex/patches/patch-lib_api.c
U pkgsrc/comms/openobex/patches/patch-lib_cloexec.h
P pkgsrc/comms/p5-Asterisk/Makefile
U pkgsrc/comms/p5-Asterisk/distinfo
U pkgsrc/comms/p5-Data-AMF/DESCR
U pkgsrc/comms/p5-Data-AMF/Makefile
U pkgsrc/comms/p5-Data-AMF/distinfo
U pkgsrc/comms/p5-Data-AMF/patches/patch-Makefile.PL
P pkgsrc/comms/p5-Device-Gsm/Makefile
U pkgsrc/comms/p5-Device-Gsm/distinfo
P pkgsrc/comms/p5-Device-Modem/Makefile
U pkgsrc/comms/p5-Device-Modem/distinfo
P pkgsrc/comms/p5-Device-SerialPort/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-SerialPort/distinfo
U pkgsrc/comms/p5-Device-XBee-API/DESCR
U pkgsrc/comms/p5-Device-XBee-API/Makefile
U pkgsrc/comms/p5-Device-XBee-API/distinfo
U pkgsrc/comms/p5-SMS-Send/DESCR
U pkgsrc/comms/p5-SMS-Send/Makefile
U pkgsrc/comms/p5-SMS-Send/distinfo
U pkgsrc/comms/p5-SMS-Send/patches/patch-Makefile.PL
P pkgsrc/comms/p5-pilot-link/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-pilot-link/PLIST
U pkgsrc/comms/picocom/DESCR
U pkgsrc/comms/picocom/Makefile
U pkgsrc/comms/picocom/PLIST
U pkgsrc/comms/picocom/distinfo
P pkgsrc/comms/pilot-link/Makefile
P pkgsrc/comms/pilot-link/Makefile.common
P pkgsrc/comms/pilot-link/distinfo
P pkgsrc/comms/pilot-link/patches/patch-aa
U pkgsrc/comms/pilot-link/patches/patch-ad
U pkgsrc/comms/pilot-link/patches/patch-ae
U pkgsrc/comms/pilot-link/patches/patch-ag
U pkgsrc/comms/pilot-link/patches/patch-ah
U pkgsrc/comms/pilot-link/patches/patch-bindings_Perl_Pilot.xs
U pkgsrc/comms/pilot-link/patches/patch-bindings_Perl_typemap
P pkgsrc/comms/pilot-link-libs/Makefile
P pkgsrc/comms/pilot-link-libs/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/pilotmgr/Makefile
P pkgsrc/comms/pilotmgr/PLIST
P pkgsrc/comms/pilotmgr/distinfo
P pkgsrc/comms/plp/Makefile
P pkgsrc/comms/plp/distinfo
P pkgsrc/comms/plp/patches/patch-ab
P pkgsrc/comms/plp/patches/patch-ag
P pkgsrc/comms/plp/patches/patch-ah
P pkgsrc/comms/plp/patches/patch-ai
P pkgsrc/comms/plp/patches/patch-aj
P pkgsrc/comms/plp/patches/patch-al
P pkgsrc/comms/plp/patches/patch-ap
P pkgsrc/comms/plp/patches/patch-aq
U pkgsrc/comms/plp/patches/patch-ncp_channel.cc
U pkgsrc/comms/plp/patches/patch-ncp_linkchan.cc
U pkgsrc/comms/plp/patches/patch-ncp_main.cc
U pkgsrc/comms/plp/patches/patch-ncp_psiemul.cc
U pkgsrc/comms/plp/patches/patch-ncp_psiemul.h
U pkgsrc/comms/plp/patches/patch-rfsv_ftp.cc
U pkgsrc/comms/plp/patches/patch-rfsv_main.cc
U pkgsrc/comms/plp/patches/patch-utils_bufferstore.cc
U pkgsrc/comms/plp/patches/patch-utils_iowatch.cc
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-at' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-au' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/plptools/patches/patch-av' is no longer in the repository
U pkgsrc/comms/py-colorama/DESCR
U pkgsrc/comms/py-colorama/Makefile
U pkgsrc/comms/py-colorama/PLIST
U pkgsrc/comms/py-colorama/distinfo
U pkgsrc/comms/py-colorama/patches/patch-setup.py
U pkgsrc/comms/py-enrich/DESCR
U pkgsrc/comms/py-enrich/Makefile
U pkgsrc/comms/py-enrich/PLIST
U pkgsrc/comms/py-enrich/distinfo
U pkgsrc/comms/py-esptool/DESCR
U pkgsrc/comms/py-esptool/Makefile
U pkgsrc/comms/py-esptool/PLIST
U pkgsrc/comms/py-esptool/distinfo
P pkgsrc/comms/py-gammu/Makefile
P pkgsrc/comms/py-gammu/PLIST
U pkgsrc/comms/py-gammu/distinfo
U pkgsrc/comms/py-nodemcu-uploader/DESCR
U pkgsrc/comms/py-nodemcu-uploader/Makefile
U pkgsrc/comms/py-nodemcu-uploader/PLIST
U pkgsrc/comms/py-nodemcu-uploader/distinfo
U pkgsrc/comms/py-rich/DESCR
U pkgsrc/comms/py-rich/Makefile
U pkgsrc/comms/py-rich/PLIST
U pkgsrc/comms/py-rich/distinfo
U pkgsrc/comms/py-serial/ALTERNATIVES
U pkgsrc/comms/py-serial/DESCR
U pkgsrc/comms/py-serial/Makefile
U pkgsrc/comms/py-serial/PLIST
U pkgsrc/comms/py-serial/distinfo
U pkgsrc/comms/py-termstyle/DESCR
U pkgsrc/comms/py-termstyle/Makefile
U pkgsrc/comms/py-termstyle/PLIST
U pkgsrc/comms/py-termstyle/distinfo
U pkgsrc/comms/qodem/DESCR
U pkgsrc/comms/qodem/Makefile
U pkgsrc/comms/qodem/PLIST
U pkgsrc/comms/qodem/distinfo
P pkgsrc/comms/qpage/Makefile
P pkgsrc/comms/qpage/distinfo
U pkgsrc/comms/remserial/DESCR
U pkgsrc/comms/remserial/Makefile
U pkgsrc/comms/remserial/PLIST
U pkgsrc/comms/remserial/distinfo
U pkgsrc/comms/remserial/patches/patch-stty.c
U pkgsrc/comms/ruby-termios/DESCR
P pkgsrc/comms/ruby-termios/Makefile
P pkgsrc/comms/ruby-termios/PLIST
U pkgsrc/comms/ruby-termios/distinfo
cvs update: `pkgsrc/comms/ruby-termios/files/gemspec' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/ruby-termios/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/ruby-termios/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/scmxx/Makefile
P pkgsrc/comms/scmxx/distinfo
P pkgsrc/comms/snooper/Makefile
P pkgsrc/comms/snooper/distinfo
P pkgsrc/comms/snooper/patches/patch-aa
P pkgsrc/comms/snooper/patches/patch-ab
P pkgsrc/comms/snooper/patches/patch-ac
U pkgsrc/comms/snooper/patches/patch-build_configure
U pkgsrc/comms/snooper/patches/patch-main_c
U pkgsrc/comms/spandsp/DESCR
U pkgsrc/comms/spandsp/Makefile
U pkgsrc/comms/spandsp/PLIST
U pkgsrc/comms/spandsp/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/spandsp/distinfo
U pkgsrc/comms/spandsp/options.mk
U pkgsrc/comms/spandsp/patches/patch-aa
U pkgsrc/comms/spandsp/patches/patch-ab
U pkgsrc/comms/spandsp/patches/patch-src_gsm0610__rpe.c
U pkgsrc/comms/srtp/DESCR
U pkgsrc/comms/srtp/Makefile
U pkgsrc/comms/srtp/PLIST
U pkgsrc/comms/srtp/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/srtp/distinfo
U pkgsrc/comms/srtp/patches/patch-CMakeLists.txt
cvs update: `pkgsrc/comms/synce-dccm/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/synce-dccm/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/synce-dccm/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/synce-dccm/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/synce-librapi2/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-librapi2/distinfo
P pkgsrc/comms/synce-libsynce/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-libsynce/distinfo
U pkgsrc/comms/synce-libsynce/patches/patch-lib_files.c
P pkgsrc/comms/synce-rra/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-rra/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/synce-rra/distinfo
P pkgsrc/comms/synce-rra/patches/patch-ad
U pkgsrc/comms/synce-rra/patches/patch-lib_syncmgr.c
P pkgsrc/comms/synce-serial/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-serial/distinfo
U pkgsrc/comms/tilp2/DESCR
U pkgsrc/comms/tilp2/Makefile
U pkgsrc/comms/tilp2/PLIST
U pkgsrc/comms/tilp2/distinfo
U pkgsrc/comms/tilp2/options.mk
U pkgsrc/comms/tio/DESCR
U pkgsrc/comms/tio/Makefile
U pkgsrc/comms/tio/PLIST
U pkgsrc/comms/tio/distinfo
P pkgsrc/comms/tkhylafax/Makefile
P pkgsrc/comms/tkhylafax/distinfo
P pkgsrc/comms/tkhylafax/patches/patch-aa
U pkgsrc/comms/tn3270/DESCR
U pkgsrc/comms/tn3270/Makefile
U pkgsrc/comms/tn3270/PLIST
U pkgsrc/comms/tn3270/distinfo
U pkgsrc/comms/tn3270/patches/patch-aa
U pkgsrc/comms/tn3270/patches/patch-tools_mkmake_mkmake.y
U pkgsrc/comms/xfce4-modemlights-plugin/DESCR
U pkgsrc/comms/xfce4-modemlights-plugin/Makefile
U pkgsrc/comms/xfce4-modemlights-plugin/PLIST
U pkgsrc/comms/xfce4-modemlights-plugin/distinfo
U pkgsrc/comms/xfce4-modemlights-plugin/patches/patch-panel-plugin_Makefile.in
P pkgsrc/comms/xisp/Makefile
P pkgsrc/comms/xisp/distinfo
P pkgsrc/comms/xisp/patches/patch-aa
P pkgsrc/comms/xisp/patches/patch-ac
P pkgsrc/comms/xtel/Makefile
P pkgsrc/comms/xtel/PLIST
P pkgsrc/comms/xtel/distinfo
U pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-Xsra_SelFile.c
cvs update: `pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-ae
cvs update: `pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-ah' is no longer in the repository
U pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-mdmdetect.c
U pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-modem.c
U pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-procedure.c
U pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-teleinfo.c
U pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-xaw.c
U pkgsrc/comms/xtel/patches/patch-xteld.c
cvs update: `pkgsrc/comms/zaptel-netbsd/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/zaptel-netbsd/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/zaptel-netbsd/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/zaptel-netbsd/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/zaptel-netbsd/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/zaptel-netbsd/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/comms/zaptel-netbsd/files/ztcfg.sh' is no longer in the repository
P pkgsrc/converters/Makefile
P pkgsrc/converters/2vcard/Makefile
P pkgsrc/converters/2vcard/PLIST
U pkgsrc/converters/2vcard/distinfo
U pkgsrc/converters/R-base64enc/DESCR
U pkgsrc/converters/R-base64enc/Makefile
U pkgsrc/converters/R-base64enc/distinfo
P pkgsrc/converters/TECkit/Makefile
P pkgsrc/converters/TECkit/PLIST
P pkgsrc/converters/TECkit/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/TECkit/distinfo
U pkgsrc/converters/TECkit/patches/patch-SFconv_UtfCodec.h
P pkgsrc/converters/ack/Makefile
P pkgsrc/converters/ack/distinfo
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-ackstring.h
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-codetoeuc.c
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-codetojis.c
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-codetosjis.c
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-codetozen.c
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-euctocode.c
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-fileio.c
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-kanjicheck.c
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-kanjicode.h
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-kmain.c
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-lcode.c
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-misc.h
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-sjistocode.c
U pkgsrc/converters/ack/patches/patch-string.c
P pkgsrc/converters/autoconvert/Makefile
P pkgsrc/converters/autoconvert/distinfo
P pkgsrc/converters/base64/Makefile
P pkgsrc/converters/base64/distinfo
P pkgsrc/converters/bbcim/Makefile
P pkgsrc/converters/bbcim/distinfo
U pkgsrc/converters/bdf2psf/DESCR
U pkgsrc/converters/bdf2psf/Makefile
U pkgsrc/converters/bdf2psf/PLIST
U pkgsrc/converters/bdf2psf/distinfo
U pkgsrc/converters/bdf2sfd/DESCR
U pkgsrc/converters/bdf2sfd/Makefile
U pkgsrc/converters/bdf2sfd/PLIST
U pkgsrc/converters/bdf2sfd/distinfo
P pkgsrc/converters/bib2xml/Makefile
P pkgsrc/converters/bib2xml/distinfo
P pkgsrc/converters/bibtex2html/Makefile
P pkgsrc/converters/bibtex2html/PLIST
U pkgsrc/converters/bibtex2html/distinfo
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-bbl_lexer.mll
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-bib2bib.ml
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-bibfilter.ml
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-biboutput.ml
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-bibtex.ml
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-bibtex__lexer.mll
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-bibtex_parser.mly
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-condition.ml
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-condition_parser.mly
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-expand.ml
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-latexmacros.ml
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-main.ml
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-readbib.ml
U pkgsrc/converters/bibtex2html/patches/patch-translate.ml
P pkgsrc/converters/cbmconvert/Makefile
P pkgsrc/converters/cbmconvert/distinfo
P pkgsrc/converters/chef/Makefile
P pkgsrc/converters/chef/distinfo
P pkgsrc/converters/cn2jp/Makefile
P pkgsrc/converters/cn2jp/distinfo
P pkgsrc/converters/cn2jp/patches/patch-aa
P pkgsrc/converters/code2html/Makefile
P pkgsrc/converters/code2html/distinfo
P pkgsrc/converters/convmv/Makefile
P pkgsrc/converters/convmv/distinfo
U pkgsrc/converters/cue2pops/DESCR
U pkgsrc/converters/cue2pops/Makefile
U pkgsrc/converters/cue2pops/PLIST
U pkgsrc/converters/cue2pops/distinfo
U pkgsrc/converters/cue2pops/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/converters/doc2html/Makefile
P pkgsrc/converters/doc2html/distinfo
U pkgsrc/converters/docx2txt/DESCR
U pkgsrc/converters/docx2txt/Makefile
U pkgsrc/converters/docx2txt/PLIST
U pkgsrc/converters/docx2txt/distinfo
U pkgsrc/converters/docx2txt/patches/patch-docx2txt.pl
U pkgsrc/converters/dos2unix/DESCR
U pkgsrc/converters/dos2unix/Makefile
U pkgsrc/converters/dos2unix/PLIST
U pkgsrc/converters/dos2unix/distinfo
U pkgsrc/converters/dos2unix/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/converters/dsk2rom/DESCR
U pkgsrc/converters/dsk2rom/Makefile
U pkgsrc/converters/dsk2rom/PLIST
U pkgsrc/converters/dsk2rom/distinfo
U pkgsrc/converters/dsk2rom/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/converters/dsk2rom/patches/patch-pletter_pletter.cpp
P pkgsrc/converters/dvi2tty/Makefile
P pkgsrc/converters/dvi2tty/PLIST
U pkgsrc/converters/dvi2tty/distinfo
cvs update: `pkgsrc/converters/dvi2tty/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/dvi2tty/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/converters/enriched2html/Makefile
P pkgsrc/converters/enriched2html/distinfo
U pkgsrc/converters/erlang-iconv/DESCR
U pkgsrc/converters/erlang-iconv/Makefile
U pkgsrc/converters/erlang-iconv/PLIST
U pkgsrc/converters/erlang-iconv/distinfo
P pkgsrc/converters/fondu/Makefile
P pkgsrc/converters/fondu/PLIST
U pkgsrc/converters/fondu/distinfo
U pkgsrc/converters/fribidi/Makefile
P pkgsrc/converters/fribidi/PLIST
P pkgsrc/converters/fribidi/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/fribidi/distinfo
U pkgsrc/converters/gbase/DESCR
U pkgsrc/converters/gbase/Makefile
U pkgsrc/converters/gbase/PLIST
U pkgsrc/converters/gbase/distinfo
U pkgsrc/converters/gbase/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/converters/help2man/Makefile
P pkgsrc/converters/help2man/PLIST
U pkgsrc/converters/help2man/distinfo
cvs update: `pkgsrc/converters/help2man/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/help2man/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/help2man/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/converters/help2man/patches/patch-bindtextdomain.c
U pkgsrc/converters/help2man/patches/patch-help2man.PL
U pkgsrc/converters/hs-aeson/DESCR
U pkgsrc/converters/hs-aeson/Makefile
U pkgsrc/converters/hs-aeson/PLIST
U pkgsrc/converters/hs-aeson/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/hs-aeson/distinfo
U pkgsrc/converters/hs-aeson/patches/patch-aeson.cabal
U pkgsrc/converters/hs-aeson-pretty/DESCR
U pkgsrc/converters/hs-aeson-pretty/Makefile
U pkgsrc/converters/hs-aeson-pretty/PLIST
U pkgsrc/converters/hs-aeson-pretty/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/hs-aeson-pretty/distinfo
U pkgsrc/converters/hs-base16-bytestring/DESCR
U pkgsrc/converters/hs-base16-bytestring/Makefile
U pkgsrc/converters/hs-base16-bytestring/PLIST
U pkgsrc/converters/hs-base16-bytestring/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/hs-base16-bytestring/distinfo
U pkgsrc/converters/hs-base64-bytestring/DESCR
U pkgsrc/converters/hs-base64-bytestring/Makefile
U pkgsrc/converters/hs-base64-bytestring/PLIST
U pkgsrc/converters/hs-base64-bytestring/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/hs-base64-bytestring/distinfo
U pkgsrc/converters/hs-emojis/DESCR
U pkgsrc/converters/hs-emojis/Makefile
U pkgsrc/converters/hs-emojis/PLIST
U pkgsrc/converters/hs-emojis/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/hs-emojis/distinfo
U pkgsrc/converters/hs-text-conversions/DESCR
U pkgsrc/converters/hs-text-conversions/Makefile
U pkgsrc/converters/hs-text-conversions/PLIST
U pkgsrc/converters/hs-text-conversions/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/hs-text-conversions/distinfo
P pkgsrc/converters/hztty/Makefile
P pkgsrc/converters/hztty/distinfo
P pkgsrc/converters/hztty/patches/patch-ab
P pkgsrc/converters/ish/Makefile
P pkgsrc/converters/ish/distinfo
P pkgsrc/converters/ish/patches/patch-aa
P pkgsrc/converters/ja-dvi2tty/Makefile
P pkgsrc/converters/ja-dvi2tty/distinfo
U pkgsrc/converters/ja-dvi2tty/patches/patch-dvistuff.c
P pkgsrc/converters/jcode-perl/Makefile
P pkgsrc/converters/jcode-perl/distinfo
U pkgsrc/converters/jcode-perl/patches/patch-aa
P pkgsrc/converters/kcc/Makefile
P pkgsrc/converters/kcc/distinfo
P pkgsrc/converters/latex2rtf/DESCR
P pkgsrc/converters/latex2rtf/Makefile
P pkgsrc/converters/latex2rtf/PLIST
U pkgsrc/converters/latex2rtf/distinfo
U pkgsrc/converters/latex2rtf/patches/patch-aa
U pkgsrc/converters/latex2rtf/patches/patch-doc_Makefile
U pkgsrc/converters/libabw/DESCR
U pkgsrc/converters/libabw/Makefile
U pkgsrc/converters/libabw/PLIST
U pkgsrc/converters/libabw/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libabw/distinfo
U pkgsrc/converters/libcdr/DESCR
U pkgsrc/converters/libcdr/Makefile
U pkgsrc/converters/libcdr/PLIST
U pkgsrc/converters/libcdr/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libcdr/distinfo
U pkgsrc/converters/libe-book/DESCR
U pkgsrc/converters/libe-book/Makefile
U pkgsrc/converters/libe-book/PLIST
U pkgsrc/converters/libe-book/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libe-book/distinfo
U pkgsrc/converters/libe-book/patches/patch-src_lib_EBOOKCharsetConverter.cpp
U pkgsrc/converters/libepubgen/DESCR
U pkgsrc/converters/libepubgen/Makefile
U pkgsrc/converters/libepubgen/PLIST
U pkgsrc/converters/libepubgen/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libepubgen/distinfo
U pkgsrc/converters/libetonyek/DESCR
U pkgsrc/converters/libetonyek/Makefile
U pkgsrc/converters/libetonyek/PLIST
U pkgsrc/converters/libetonyek/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libetonyek/distinfo
U pkgsrc/converters/libfreehand/DESCR
U pkgsrc/converters/libfreehand/Makefile
U pkgsrc/converters/libfreehand/PLIST
U pkgsrc/converters/libfreehand/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libfreehand/distinfo
U pkgsrc/converters/libfreehand/patches/patch-src_lib_libfreehand__utils.cpp
P pkgsrc/converters/libiconv/Makefile
P pkgsrc/converters/libiconv/PLIST
P pkgsrc/converters/libiconv/builtin.mk
P pkgsrc/converters/libiconv/distinfo
P pkgsrc/converters/libiconv/hacks.mk
cvs update: `pkgsrc/converters/libiconv/options.mk' is no longer in the repository
P pkgsrc/converters/libiconv/patches/patch-aa
P pkgsrc/converters/libiconv/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/converters/libiconv/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/converters/libiconv/patches/patch-ae
P pkgsrc/converters/libiconv/patches/patch-af
U pkgsrc/converters/libiconv/patches/patch-srclib_stdio.in.h
U pkgsrc/converters/libkkc/DESCR
U pkgsrc/converters/libkkc/Makefile
U pkgsrc/converters/libkkc/PLIST
U pkgsrc/converters/libkkc/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libkkc/distinfo
U pkgsrc/converters/libkkc/patches/patch-configure
U pkgsrc/converters/libmspub/DESCR
U pkgsrc/converters/libmspub/Makefile
U pkgsrc/converters/libmspub/PLIST
U pkgsrc/converters/libmspub/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libmspub/distinfo
U pkgsrc/converters/libmspub/patches/patch-src_lib_MSPUBMetaData.h
U pkgsrc/converters/libmwaw/DESCR
U pkgsrc/converters/libmwaw/Makefile
U pkgsrc/converters/libmwaw/PLIST
U pkgsrc/converters/libmwaw/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libmwaw/distinfo
U pkgsrc/converters/libpagemaker/DESCR
U pkgsrc/converters/libpagemaker/Makefile
U pkgsrc/converters/libpagemaker/PLIST
U pkgsrc/converters/libpagemaker/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libpagemaker/distinfo
U pkgsrc/converters/libqxp/DESCR
U pkgsrc/converters/libqxp/Makefile
U pkgsrc/converters/libqxp/PLIST
U pkgsrc/converters/libqxp/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libqxp/distinfo
U pkgsrc/converters/libqxp/patches/patch-src_lib_QXPBlockParser.cpp
U pkgsrc/converters/librevenge/DESCR
U pkgsrc/converters/librevenge/Makefile
U pkgsrc/converters/librevenge/PLIST
U pkgsrc/converters/librevenge/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/librevenge/distinfo
U pkgsrc/converters/librevenge/patches/patch-librevenge.pc.in
U pkgsrc/converters/libstaroffice/DESCR
U pkgsrc/converters/libstaroffice/Makefile
U pkgsrc/converters/libstaroffice/PLIST
U pkgsrc/converters/libstaroffice/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libstaroffice/distinfo
U pkgsrc/converters/libvisio/DESCR
U pkgsrc/converters/libvisio/Makefile
U pkgsrc/converters/libvisio/PLIST
U pkgsrc/converters/libvisio/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libvisio/distinfo
P pkgsrc/converters/libwpd/Makefile
P pkgsrc/converters/libwpd/PLIST
P pkgsrc/converters/libwpd/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libwpd/distinfo
cvs update: `pkgsrc/converters/libwpd/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/converters/libwpd/patches/patch-src_lib_WPXTable.h
U pkgsrc/converters/libwpg/DESCR
U pkgsrc/converters/libwpg/Makefile
U pkgsrc/converters/libwpg/PLIST
U pkgsrc/converters/libwpg/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libwpg/distinfo
U pkgsrc/converters/libwps/DESCR
U pkgsrc/converters/libwps/Makefile
U pkgsrc/converters/libwps/PLIST
U pkgsrc/converters/libwps/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libwps/distinfo
U pkgsrc/converters/libzmf/DESCR
U pkgsrc/converters/libzmf/Makefile
U pkgsrc/converters/libzmf/PLIST
U pkgsrc/converters/libzmf/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/libzmf/distinfo
U pkgsrc/converters/lua-iconv/DESCR
U pkgsrc/converters/lua-iconv/Makefile
U pkgsrc/converters/lua-iconv/PLIST
U pkgsrc/converters/lua-iconv/distinfo
U pkgsrc/converters/lua-iconv/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/converters/macfork/Makefile
P pkgsrc/converters/macfork/distinfo
U pkgsrc/converters/macfork/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/converters/mpack/Makefile
P pkgsrc/converters/mpack/distinfo
P pkgsrc/converters/mpack/patches/patch-ab
P pkgsrc/converters/mpack/patches/patch-ae
U pkgsrc/converters/mpack/patches/patch-ag
U pkgsrc/converters/mpack/patches/patch-uudecode_c
P pkgsrc/converters/nkf/Makefile
P pkgsrc/converters/nkf/Makefile.common
U pkgsrc/converters/nkf/distinfo
P pkgsrc/converters/odt2txt/Makefile
U pkgsrc/converters/odt2txt/distinfo
P pkgsrc/converters/odt2txt/patches/patch-aa
U pkgsrc/converters/opencc/DESCR
U pkgsrc/converters/opencc/Makefile
U pkgsrc/converters/opencc/PLIST
U pkgsrc/converters/opencc/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/opencc/distinfo
U pkgsrc/converters/opencc/patches/patch-src_PhraseExtract.cpp
U pkgsrc/converters/orcus/DESCR
U pkgsrc/converters/orcus/Makefile
U pkgsrc/converters/orcus/PLIST
U pkgsrc/converters/orcus/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/orcus/distinfo
U pkgsrc/converters/p5-Convert-Bencode/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-Convert-Bencode/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Convert-Bencode/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-Convert-BinHex/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Convert-BinHex/distinfo
U pkgsrc/converters/p5-Convert-Color/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-Convert-Color/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Convert-Color/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-Convert-TNEF/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Convert-TNEF/distinfo
U pkgsrc/converters/p5-Convert-UU/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-Convert-UU/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Convert-UU/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-Convert-UUlib/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Convert-UUlib/distinfo
U pkgsrc/converters/p5-Cpanel-JSON-XS/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-Cpanel-JSON-XS/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Cpanel-JSON-XS/distinfo
U pkgsrc/converters/p5-Data-Hexify/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-Data-Hexify/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Data-Hexify/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-JSON/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-JSON/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-JSON-Any/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-JSON-Any/distinfo
U pkgsrc/converters/p5-JSON-MaybeXS/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-JSON-MaybeXS/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-JSON-MaybeXS/distinfo
U pkgsrc/converters/p5-JSON-Parse/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-JSON-Parse/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-JSON-Parse/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-JSON-XS/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-JSON-XS/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-JSON-XS-VersionOneAndTwo/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-JSON-XS-VersionOneAndTwo/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-Jcode/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Jcode/distinfo
U pkgsrc/converters/p5-MARC-Charset/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-MARC-Charset/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-MARC-Charset/distinfo
U pkgsrc/converters/p5-MARC-Crosswalk-DublinCore/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-MARC-Crosswalk-DublinCore/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-MARC-Crosswalk-DublinCore/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base32/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-MIME-Base32/distinfo
cvs update: `pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64-URLSafe/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64-URLSafe/distinfo
U pkgsrc/converters/p5-Sereal/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-Sereal/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Sereal/distinfo
U pkgsrc/converters/p5-Sereal-Decoder/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-Sereal-Decoder/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Sereal-Decoder/distinfo
U pkgsrc/converters/p5-Sereal-Encoder/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-Sereal-Encoder/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Sereal-Encoder/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-Text-Iconv/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Text-Iconv/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-Text-Iconv/patches/patch-aa
U pkgsrc/converters/p5-Unicode-EastAsianWidth/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-Unicode-EastAsianWidth/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Unicode-EastAsianWidth/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-IMAPUtf7/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Unicode-IMAPUtf7/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-Map/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-Map/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-Map8/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Unicode-Map8/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-MapUTF8/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Unicode-MapUTF8/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-String/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Unicode-String/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-UTF8simple/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-UTF8simple/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-chkjis/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-chkjis/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-nkf/Makefile
U pkgsrc/converters/pandoc/DESCR
U pkgsrc/converters/pandoc/Makefile
U pkgsrc/converters/pandoc/PLIST
U pkgsrc/converters/pandoc/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/pandoc/distinfo
U pkgsrc/converters/pandoc/patches/patch-pandoc.cabal
U pkgsrc/converters/pandoc/patches/patch-src_Text_Pandoc_Options.hs
U pkgsrc/converters/pandoc/patches/patch-src_Text_Pandoc_Readers_Docx_Combine.hs
U pkgsrc/converters/pandoc/patches/patch-src_Text_Pandoc_Readers_Haddock.hs
U pkgsrc/converters/pdf2svg/DESCR
U pkgsrc/converters/pdf2svg/Makefile
U pkgsrc/converters/pdf2svg/PLIST
U pkgsrc/converters/pdf2svg/distinfo
U pkgsrc/converters/pear-I18n_UnicodeNormalizer/DESCR
U pkgsrc/converters/pear-I18n_UnicodeNormalizer/Makefile
U pkgsrc/converters/pear-I18n_UnicodeNormalizer/distinfo
P pkgsrc/converters/php-iconv/Makefile
U pkgsrc/converters/php-iconv/PLIST
U pkgsrc/converters/php-iconv/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/php-mbstring/DESCR
U pkgsrc/converters/php-mbstring/Makefile
U pkgsrc/converters/php-mbstring/PLIST
U pkgsrc/converters/php-mbstring/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/php-recode/DESCR
U pkgsrc/converters/php-recode/Makefile
P pkgsrc/converters/psiconv/Makefile
P pkgsrc/converters/psiconv/PLIST
U pkgsrc/converters/psiconv/distinfo
cvs update: `pkgsrc/converters/psiconv/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/psiconv/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/psiconv/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/converters/pstotext/DESCR
U pkgsrc/converters/pstotext/Makefile
U pkgsrc/converters/pstotext/PLIST
U pkgsrc/converters/pstotext/distinfo
U pkgsrc/converters/pstotext/hacks.mk
U pkgsrc/converters/pstotext/patches/patch-aa
U pkgsrc/converters/pstotext/patches/patch-ab
U pkgsrc/converters/py-arabic-reshaper/DESCR
U pkgsrc/converters/py-arabic-reshaper/Makefile
U pkgsrc/converters/py-arabic-reshaper/PLIST
U pkgsrc/converters/py-arabic-reshaper/distinfo
U pkgsrc/converters/py-arabic-reshaper/patches/patch-setup.py
U pkgsrc/converters/py-base58/ALTERNATIVES
U pkgsrc/converters/py-base58/DESCR
U pkgsrc/converters/py-base58/Makefile
U pkgsrc/converters/py-base58/PLIST
U pkgsrc/converters/py-base58/distinfo
U pkgsrc/converters/py-bidi/ALTERNATIVES
U pkgsrc/converters/py-bidi/DESCR
U pkgsrc/converters/py-bidi/Makefile
U pkgsrc/converters/py-bidi/PLIST
U pkgsrc/converters/py-bidi/distinfo
U pkgsrc/converters/py-cairosvg/ALTERNATIVES
U pkgsrc/converters/py-cairosvg/DESCR
U pkgsrc/converters/py-cairosvg/Makefile
U pkgsrc/converters/py-cairosvg/PLIST
U pkgsrc/converters/py-cairosvg/distinfo
U pkgsrc/converters/py-chardet/ALTERNATIVES
P pkgsrc/converters/py-chardet/Makefile
P pkgsrc/converters/py-chardet/PLIST
U pkgsrc/converters/py-chardet/distinfo
U pkgsrc/converters/py-charset-normalizer/ALTERNATIVES
U pkgsrc/converters/py-charset-normalizer/DESCR
U pkgsrc/converters/py-charset-normalizer/Makefile
U pkgsrc/converters/py-charset-normalizer/PLIST
U pkgsrc/converters/py-charset-normalizer/distinfo
U pkgsrc/converters/py-confusable_homoglyphs/ALTERNATIVES
U pkgsrc/converters/py-confusable_homoglyphs/DESCR
U pkgsrc/converters/py-confusable_homoglyphs/Makefile
U pkgsrc/converters/py-confusable_homoglyphs/PLIST
U pkgsrc/converters/py-confusable_homoglyphs/distinfo
U pkgsrc/converters/py-emoji/DESCR
U pkgsrc/converters/py-emoji/Makefile
U pkgsrc/converters/py-emoji/PLIST
U pkgsrc/converters/py-emoji/distinfo
P pkgsrc/converters/py-jpCodecs/Makefile
P pkgsrc/converters/py-jpCodecs/PLIST
P pkgsrc/converters/py-jpCodecs/distinfo
U pkgsrc/converters/py-reedsolo/DESCR
U pkgsrc/converters/py-reedsolo/Makefile
U pkgsrc/converters/py-reedsolo/PLIST
U pkgsrc/converters/py-reedsolo/distinfo
P pkgsrc/converters/py-simplejson/Makefile
P pkgsrc/converters/py-simplejson/PLIST
U pkgsrc/converters/py-simplejson/distinfo
U pkgsrc/converters/py-unicode-slugify/DESCR
U pkgsrc/converters/py-unicode-slugify/Makefile
U pkgsrc/converters/py-unicode-slugify/PLIST
U pkgsrc/converters/py-unicode-slugify/distinfo
U pkgsrc/converters/py-unicode-slugify/patches/patch-setup.py
U pkgsrc/converters/py-yenc/DESCR
U pkgsrc/converters/py-yenc/Makefile
U pkgsrc/converters/py-yenc/PLIST
U pkgsrc/converters/py-yenc/distinfo
U pkgsrc/converters/py-zbase32/DESCR
U pkgsrc/converters/py-zbase32/Makefile
U pkgsrc/converters/py-zbase32/PLIST
U pkgsrc/converters/py-zbase32/distinfo
U pkgsrc/converters/py-zfec/ALTERNATIVES
U pkgsrc/converters/py-zfec/DESCR
U pkgsrc/converters/py-zfec/Makefile
U pkgsrc/converters/py-zfec/PLIST
U pkgsrc/converters/py-zfec/distinfo
U pkgsrc/converters/py-zfec/patches/patch-setup.py
P pkgsrc/converters/py-zhCodecs/Makefile
P pkgsrc/converters/py-zhCodecs/distinfo
U pkgsrc/converters/py27-cairosvg/ALTERNATIVES
U pkgsrc/converters/py27-cairosvg/DESCR
U pkgsrc/converters/py27-cairosvg/Makefile
U pkgsrc/converters/py27-cairosvg/PLIST
U pkgsrc/converters/py27-cairosvg/distinfo
U pkgsrc/converters/pyzy/DESCR
U pkgsrc/converters/pyzy/Makefile
U pkgsrc/converters/pyzy/PLIST
U pkgsrc/converters/pyzy/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/pyzy/distinfo
U pkgsrc/converters/pyzy/patches/patch-src_Database.h
U pkgsrc/converters/pyzy/patches/patch-src_Types.h
P pkgsrc/converters/qkc/Makefile
P pkgsrc/converters/qkc/distinfo
P pkgsrc/converters/qkc/patches/patch-aa
P pkgsrc/converters/qrencode/Makefile
P pkgsrc/converters/qrencode/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/qrencode/distinfo
U pkgsrc/converters/qrencode/options.mk
P pkgsrc/converters/recode/Makefile
P pkgsrc/converters/recode/PLIST
P pkgsrc/converters/recode/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/recode/distinfo
P pkgsrc/converters/recode/patches/patch-aa
U pkgsrc/converters/recode/patches/patch-libiconv_aliases.h
U pkgsrc/converters/recode/patches/patch-src_Makefile_in
U pkgsrc/converters/recode/patches/patch-src_recodext.h
P pkgsrc/converters/rpm2cpio/Makefile
U pkgsrc/converters/rpm2cpio/distinfo
P pkgsrc/converters/rss2html/Makefile
P pkgsrc/converters/rss2html/distinfo
P pkgsrc/converters/rtf2html/Makefile
P pkgsrc/converters/rtf2html/distinfo
P pkgsrc/converters/ru-d1489/Makefile
U pkgsrc/converters/ru-d1489/distinfo
P pkgsrc/converters/ru-d1489/patches/patch-aa
P pkgsrc/converters/ru-d1489/patches/patch-ab
U pkgsrc/converters/ruby-Ascii85/ALTERNATIVES
U pkgsrc/converters/ruby-Ascii85/DESCR
U pkgsrc/converters/ruby-Ascii85/Makefile
U pkgsrc/converters/ruby-Ascii85/PLIST
U pkgsrc/converters/ruby-Ascii85/distinfo
P pkgsrc/converters/ruby-romkan/Makefile
P pkgsrc/converters/ruby-romkan/distinfo
U pkgsrc/converters/ruby-romkan/patches/patch-aa
U pkgsrc/converters/ruby-romkan/patches/patch-ab
P pkgsrc/converters/ruby-uconv/Makefile
P pkgsrc/converters/ruby-uconv/PLIST
U pkgsrc/converters/ruby-uconv/distinfo
U pkgsrc/converters/ruby-uconv/patches/patch-uconv.c
U pkgsrc/converters/ruby-unf/DESCR
U pkgsrc/converters/ruby-unf/Makefile
U pkgsrc/converters/ruby-unf/PLIST
U pkgsrc/converters/ruby-unf/distinfo
U pkgsrc/converters/ruby-unf_ext/DESCR
U pkgsrc/converters/ruby-unf_ext/Makefile
U pkgsrc/converters/ruby-unf_ext/PLIST
U pkgsrc/converters/ruby-unf_ext/distinfo
P pkgsrc/converters/skf/Makefile
P pkgsrc/converters/skf/PLIST
U pkgsrc/converters/skf/distinfo
P pkgsrc/converters/skf/patches/patch-aa
U pkgsrc/converters/skf/patches/patch-configure
P pkgsrc/converters/smbchartool/Makefile
P pkgsrc/converters/smbchartool/distinfo
U pkgsrc/converters/sratom/DESCR
U pkgsrc/converters/sratom/Makefile
U pkgsrc/converters/sratom/PLIST
U pkgsrc/converters/sratom/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/sratom/distinfo
U pkgsrc/converters/sratom/options.mk
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/files/stringmatch.cpp' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/files/stringmatch.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/converters/tex2rtf/patches/patch-ai' is no longer in the repository
P pkgsrc/converters/txt2html/Makefile
U pkgsrc/converters/txt2html/distinfo
P pkgsrc/converters/txt2man/Makefile
U pkgsrc/converters/txt2man/distinfo
U pkgsrc/converters/txt2man/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/converters/txt2pdbdoc/Makefile
P pkgsrc/converters/txt2pdbdoc/distinfo
P pkgsrc/converters/unix2dos/Makefile
P pkgsrc/converters/unix2dos/PLIST
P pkgsrc/converters/unix2dos/distinfo
U pkgsrc/converters/unix2dos/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/converters/unoconv/DESCR
U pkgsrc/converters/unoconv/Makefile
U pkgsrc/converters/unoconv/PLIST
U pkgsrc/converters/unoconv/distinfo
U pkgsrc/converters/unoconv/files/unoconv.sh
U pkgsrc/converters/utf8proc/DESCR
U pkgsrc/converters/utf8proc/Makefile
U pkgsrc/converters/utf8proc/PLIST
U pkgsrc/converters/utf8proc/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/utf8proc/distinfo
P pkgsrc/converters/uudeview/Makefile
P pkgsrc/converters/uudeview/distinfo
P pkgsrc/converters/uudeview/patches/patch-ac
P pkgsrc/converters/uulib/Makefile
P pkgsrc/converters/uulib/distinfo
P pkgsrc/converters/uulib/files/uulib.3
P pkgsrc/converters/uulib/patches/patch-aa
P pkgsrc/converters/uulib/patches/patch-ac
U pkgsrc/converters/uulib/patches/patch-uulib_uulib.c
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/DESCR
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/Makefile
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/PLIST
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/distinfo
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/hacks.mk
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_config.tests_mac_dwarf2.test
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_config.tests_unix_freetype_freetype.pro
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_config.tests_unix_libjpeg_libjpeg.pro
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_config.tests_unix_libpng_libpng.pro
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_config.tests_x11_mitshm_mitshm.pro
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_config.tests_x11_xrender_xrender.pro
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_configure
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_mkspecs_netbsd-g++_qmake.conf
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_JavaScriptCore_bytecompiler_BytecodeGenerator.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_JavaScriptCore_heap_MarkedSpace.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_JavaScriptCore_heap_MarkedSpace.h
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_JavaScriptCore_parser_JSParser.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_JavaScriptCore_runtime_Identifier.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_JavaScriptCore_runtime_JSONObject.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_JavaScriptCore_runtime_StringPrototype.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_JavaScriptCore_wtf_Atomics.h
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_JavaScriptCore_wtf_HashSet.h
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_JavaScriptCore_wtf_ThreadSafeRefCounted.h
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_JavaScriptCore_wtf_text_AtomicString.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_WebCore_dom_DocumentMarkerController.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_WebCore_dom_Element.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_WebCore_html_HTMLImageElement.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_3rdparty_webkit_Source_WebCore_platform_DefaultLocalizationStrategy.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_network_ssl_qsslcertificate.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_network_ssl_qsslcertificate_p.h
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_network_ssl_qsslkey.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_network_ssl_qsslkey_p.h
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_network_ssl_qsslsocket_openssl.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_network_ssl_qsslsocket_openssl_p.h
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_network_ssl_qsslsocket_openssl_symbols.cpp
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_network_ssl_qsslsocket_openssl_symbols_p.h
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_plugins_platforms_xlib_xlib.pro
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-qt_src_xmlpatterns_api_qcoloroutput_p.h
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-src_image_image.pro
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-src_lib_lib.pro
U pkgsrc/converters/wkhtmltopdf/patches/patch-src_pdf_pdf.pro
P pkgsrc/converters/wv/Makefile
P pkgsrc/converters/wv/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/wv/distinfo
cvs update: `pkgsrc/converters/wv/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/converters/wv2/Makefile
P pkgsrc/converters/wv2/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/wv2/distinfo
U pkgsrc/converters/wv2/patches/patch-ab
U pkgsrc/converters/wv2/patches/patch-src_olestream_h
P pkgsrc/converters/xdeview/Makefile
P pkgsrc/converters/xdeview/distinfo
P pkgsrc/converters/xlhtml/Makefile
P pkgsrc/converters/xlhtml/distinfo
P pkgsrc/converters/xlreader/Makefile
P pkgsrc/converters/xlreader/distinfo
P pkgsrc/converters/yencode/Makefile
P pkgsrc/converters/yencode/PLIST
P pkgsrc/converters/yencode/distinfo
P pkgsrc/cross/Makefile
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/PLIST-binutils' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/PLIST-egcs' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/PLIST-egcs-cxx' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/PLIST-egcs-cxx-runtime' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/PLIST-egcs-f77' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/PLIST-egcs-f77-runtime' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/PLIST-egcs-objc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/PLIST-egcs-objc-runtime' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/buwrapper.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/cross.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/exclude' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/netbsd.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-binutils/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-egcs/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-egcs/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-egcs/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-egcs/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-egcs/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-egcs/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-egcs/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-egcs/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-egcs/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-egcs/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-egcs/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-egcs/patch-sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/COMMON/patches-egcs/patch-st' is no longer in the repository
U pkgsrc/cross/GenFw/DESCR
U pkgsrc/cross/GenFw/Makefile
U pkgsrc/cross/GenFw/PLIST
U pkgsrc/cross/GenFw/distinfo
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-binutils/patches/patch-gas_config_tc-aarch64.c
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-gcc/patches/patch-contrib_download__prerequisites
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-gcc/patches/patch-gcc_config_aarch64_aarch64.h
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-gcc/patches/patch-gcc_system.h
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-gcc/patches/patch-libcc1_configure
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-gcc/patches/patch-libcc1_connection.cc
U pkgsrc/cross/aarch64-none-elf-gcc/patches/patch-libiberty_Makefile.in
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gcc/patches/patch-contrib_download__prerequisites
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gcc/patches/patch-gcc_config_arm_arm.h
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gcc/patches/patch-gcc_system.h
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gcc/patches/patch-libcc1_configure
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gcc/patches/patch-libcc1_connection.cc
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gcc/patches/patch-libiberty_Makefile.in
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gdb/DESCR
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gdb/Makefile
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gdb/PLIST
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gdb/distinfo
U pkgsrc/cross/arm-none-eabi-gdb/patches/patch-gdb_config_djgpp_djconfig.sh
U pkgsrc/cross/asm6809/DESCR
U pkgsrc/cross/asm6809/Makefile
U pkgsrc/cross/asm6809/PLIST
U pkgsrc/cross/asm6809/distinfo
P pkgsrc/cross/atasm/Makefile
P pkgsrc/cross/atasm/PLIST
U pkgsrc/cross/atasm/distinfo
cvs update: `pkgsrc/cross/atasm/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/atasm/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/cross/atasm/patches/patch-src_Makefile
P pkgsrc/cross/avr-binutils/Makefile
P pkgsrc/cross/avr-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/avr-binutils/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/avr-binutils/distinfo
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-aj' is no longer in the repository
U pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-bfd_Makefile.in
U pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-binutils_Makefile.in
U pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-binutils_doc_Makefile.in
U pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-etc_Makefile.in
U pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-gas_Makefile.in
U pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-gas_doc_Makefile.in
U pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-gprof_Makefile.in
U pkgsrc/cross/avr-binutils/patches/patch-ld_Makefile.in
U pkgsrc/cross/avr-gcc/DESCR
P pkgsrc/cross/avr-gcc/Makefile
P pkgsrc/cross/avr-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/avr-gcc/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/avr-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/avr-gcc/options.mk
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-gcc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-gcc/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/cross/avr-gcc/patches/patch-contrib_download__prerequisites
U pkgsrc/cross/avr-gcc/patches/patch-gcc_configure
P pkgsrc/cross/avr-gdb/Makefile
U pkgsrc/cross/avr-gdb/distinfo
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-gdb/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-gdb/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/cross/avr-gdb/patches/patch-ac
cvs update: `pkgsrc/cross/avr-gdb/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/cross/avr-gdb/patches/patch-gdb_testsuite_Makefile.in
P pkgsrc/cross/avr-libc/DESCR
U pkgsrc/cross/avr-libc/MESSAGE
P pkgsrc/cross/avr-libc/Makefile
P pkgsrc/cross/avr-libc/PLIST
U pkgsrc/cross/avr-libc/distinfo
U pkgsrc/cross/avr-libc/options.mk
U pkgsrc/cross/avr-libc/files/INSTALL.pkgsrc
U pkgsrc/cross/avr-libc/patches/patch-doc_Makefile.in
U pkgsrc/cross/avr-libc/patches/patch-doc_api_Makefile.in
U pkgsrc/cross/avr-libc/patches/patch-include_avr_power.h
U pkgsrc/cross/avr-libc/patches/patch-include_avr_wdt.h
P pkgsrc/cross/avrdude/Makefile
P pkgsrc/cross/avrdude/PLIST
U pkgsrc/cross/avrdude/distinfo
P pkgsrc/cross/avrdude/patches/patch-aa
P pkgsrc/cross/avrdude/patches/patch-ab
P pkgsrc/cross/avrdude/patches/patch-ac
P pkgsrc/cross/avrdude/patches/patch-ad
P pkgsrc/cross/avrdude/patches/patch-ae
P pkgsrc/cross/avrdude/patches/patch-af
U pkgsrc/cross/avrdude/patches/patch-ag
P pkgsrc/cross/bfd-crunchide/Makefile
U pkgsrc/cross/bfd-crunchide/PLIST
P pkgsrc/cross/bfd-crunchide/files/Makefile
P pkgsrc/cross/bfd-mdsetimage/Makefile
U pkgsrc/cross/bfd-mdsetimage/PLIST
P pkgsrc/cross/bfd-mdsetimage/files/Makefile
P pkgsrc/cross/bfd-mdsetimage/files/mdsetimage.c
cvs update: `pkgsrc/cross/binutils/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/binutils/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/binutils/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/binutils/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/binutils/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/binutils/files/cross-env' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/binutils/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/binutils/patches/patch-af' is no longer in the repository
U pkgsrc/cross/binutils-mips-current/DESCR
U pkgsrc/cross/binutils-mips-current/Makefile
U pkgsrc/cross/binutils-mips-current/PLIST
U pkgsrc/cross/binutils-mips-current/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/binutils-mips-current/distinfo
U pkgsrc/cross/binutils-mips-current/hacks.mk
U pkgsrc/cross/binutils-mips-current/patches/patch-bfd_config.bfd
U pkgsrc/cross/binutils-mips-current/patches/patch-gas_configure
U pkgsrc/cross/bossa/DESCR
U pkgsrc/cross/bossa/Makefile
U pkgsrc/cross/bossa/PLIST
U pkgsrc/cross/bossa/distinfo
U pkgsrc/cross/bossa/files/NetBSDPortFactory.cpp
U pkgsrc/cross/bossa/files/NetBSDPortFactory.h
U pkgsrc/cross/bossa/patches/patch-Makefile-NetBSD
U pkgsrc/cross/bossa/patches/patch-PortFactory.h
U pkgsrc/cross/bossa/patches/patch-src_PosixSerialPort.cpp
U pkgsrc/cross/bossa/patches/patch-src_arm-dis_arm-dis.cpp
P pkgsrc/cross/cc65/Makefile
P pkgsrc/cross/cc65/PLIST
U pkgsrc/cross/cc65/distinfo
cvs update: `pkgsrc/cross/cc65/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/cc65/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/cross/cross-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/cross-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/cross-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/cross-binutils/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/cross-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/cross-binutils/files/cross-env
U pkgsrc/cross/cross-binutils/patches/patch-aa
U pkgsrc/cross/cross-binutils/patches/patch-af
U pkgsrc/cross/cross-binutils/patches/patch-ld_emultempl_sh64elf.em
U pkgsrc/cross/cross-binutils/patches/patch-opcodes_cgen-ops.h
U pkgsrc/cross/cross-libtool-base/DESCR
U pkgsrc/cross/cross-libtool-base/Makefile
U pkgsrc/cross/cross-libtool-base/PLIST
P pkgsrc/cross/dasm/Makefile
U pkgsrc/cross/dasm/PLIST
U pkgsrc/cross/dasm/distinfo
cvs update: `pkgsrc/cross/dasm/files/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/dasm/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/dasm/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/cross/dfu-programmer/DESCR
U pkgsrc/cross/dfu-programmer/Makefile
U pkgsrc/cross/dfu-programmer/PLIST
U pkgsrc/cross/dfu-programmer/distinfo
U pkgsrc/cross/dfu-programmer/patches/patch-aa
U pkgsrc/cross/freemint-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/freemint-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/freemint-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/freemint-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/freemint-binutils/patches/patch-libiberty_sigsetmask.c
U pkgsrc/cross/freemint-cflib/DESCR
U pkgsrc/cross/freemint-cflib/Makefile
U pkgsrc/cross/freemint-cflib/PLIST
U pkgsrc/cross/freemint-cflib/distinfo
U pkgsrc/cross/freemint-cflib/patches/patch-CONFIGVARS
U pkgsrc/cross/freemint-cflib/patches/patch-RULES
U pkgsrc/cross/freemint-cflib/patches/patch-cflib_Makefile
U pkgsrc/cross/freemint-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/freemint-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/freemint-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/freemint-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/freemint-gcc/patches/patch-gcc-4.6.4_gcc_cp_cfns.gperf
U pkgsrc/cross/freemint-gcc/patches/patch-gcc-4.6.4_gcc_cp_cfns.h
U pkgsrc/cross/freemint-gcc/patches/patch-gcc-4.6.4_gcc_doc_gcc.texi
U pkgsrc/cross/freemint-gcc/patches/patch-gcc-4.6.4_libiberty_Makefile.in
U pkgsrc/cross/freemint-gemlib/DESCR
U pkgsrc/cross/freemint-gemlib/Makefile
U pkgsrc/cross/freemint-gemlib/PLIST
U pkgsrc/cross/freemint-gemlib/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/freemint-gemlib/distinfo
U pkgsrc/cross/freemint-gemlib/patches/patch-CONFIGVARS
U pkgsrc/cross/freemint-gemlib/patches/patch-gemlib_Makefile
U pkgsrc/cross/freemint-ldg/DESCR
U pkgsrc/cross/freemint-ldg/Makefile
U pkgsrc/cross/freemint-ldg/PLIST
U pkgsrc/cross/freemint-ldg/distinfo
U pkgsrc/cross/freemint-ldg/patches/patch-src_devel_gcc.mak
U pkgsrc/cross/freemint-ldg/patches/patch-src_devel_gccm5475.mak
U pkgsrc/cross/freemint-ldg/patches/patch-src_devel_gccm68020-60.mak
U pkgsrc/cross/freemint-ldg/patches/patch-src_ldgd_gcc.mak
U pkgsrc/cross/freemint-ldg/patches/patch-src_ldgmgr_gcc.mak
U pkgsrc/cross/freemint-mintbin/DESCR
U pkgsrc/cross/freemint-mintbin/Makefile
U pkgsrc/cross/freemint-mintbin/PLIST
U pkgsrc/cross/freemint-mintbin/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/freemint-mintbin/distinfo
U pkgsrc/cross/freemint-mintbin/patches/patch-po_Makefile.in.in
U pkgsrc/cross/freemint-mintbin/patches/patch-src_Makefile.in
U pkgsrc/cross/freemint-mintlib/DESCR
U pkgsrc/cross/freemint-mintlib/Makefile
U pkgsrc/cross/freemint-mintlib/PLIST
U pkgsrc/cross/freemint-mintlib/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/freemint-mintlib/distinfo
U pkgsrc/cross/freemint-mintlib/patches/patch-gcc-4.6.4_gcc_cp_cfns.gperf
U pkgsrc/cross/freemint-mintlib/patches/patch-gcc-4.6.4_gcc_cp_cfns.h
U pkgsrc/cross/freemint-mintlib/patches/patch-gcc-4.6.4_gcc_doc_gcc.texi
U pkgsrc/cross/freemint-mintlib/patches/patch-mintlib-CVS-20130415_configvars
U pkgsrc/cross/freemint-pml/DESCR
U pkgsrc/cross/freemint-pml/Makefile
U pkgsrc/cross/freemint-pml/PLIST
U pkgsrc/cross/freemint-pml/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/freemint-pml/distinfo
U pkgsrc/cross/freemint-pml/patches/patch-gcc-4.6.4_gcc_cp_cfns.gperf
U pkgsrc/cross/freemint-pml/patches/patch-gcc-4.6.4_gcc_cp_cfns.h
U pkgsrc/cross/freemint-pml/patches/patch-gcc-4.6.4_gcc_doc_gcc.texi
U pkgsrc/cross/freemint-pml/patches/patch-pml-2.03_pmlsrc_Makefile.16
U pkgsrc/cross/freemint-pml/patches/patch-pml-2.03_pmlsrc_Makefile.32
U pkgsrc/cross/gcc-mips-current/DESCR
U pkgsrc/cross/gcc-mips-current/Makefile
U pkgsrc/cross/gcc-mips-current/PLIST
U pkgsrc/cross/gcc-mips-current/distinfo
U pkgsrc/cross/gcc-mips-current/patches/patch-gcc_config.host
U pkgsrc/cross/gcc-mips-current/patches/patch-gcc_config_host-netbsd.c
U pkgsrc/cross/gcc-mips-current/patches/patch-gcc_config_mips_netbsd.h
U pkgsrc/cross/gcc-mips-current/patches/patch-gcc_config_x-netbsd
U pkgsrc/cross/gcc-mips-current/patches/patch-gcc_system.h
U pkgsrc/cross/gcc-mips-current/patches/patch-libgcc_config.host
U pkgsrc/cross/gcc-mips-current/patches/patch-libgcc_config_t-hardfp
U pkgsrc/cross/h8300-elf-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/h8300-elf-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/h8300-elf-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/h8300-elf-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/h8300-elf-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/h8300-elf-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/h8300-elf-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/h8300-elf-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/h8300-elf-gcc/patches/patch-libcc1_connection.cc
U pkgsrc/cross/h8300-elf-gcc/patches/patch-libstdc++-v3_src_c++11_cow-stdexcept.cc
cvs update: `pkgsrc/cross/h8300-hms-binutils/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/h8300-hms-binutils/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/h8300-hms-binutils/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/h8300-hms-binutils/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/h8300-hms-gcc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/h8300-hms-gcc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/h8300-hms-gcc/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/h8300-hms-gcc/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/h8300-hms-gcc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/h8300-hms-gcc/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-cygwin32/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-cygwin32/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-cygwin32/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-cygwin32/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-cygwin32/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-cygwin32/files/featuretest.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-cygwin32/files/i386_limits.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-cygwin32/files/limits.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-cygwin32/files/syslimits.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-linux/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-linux/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-linux/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-linux/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-linux/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-linux/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-mingw32/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-mingw32/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-mingw32/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-mingw32/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-mingw32/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-msdosdjgpp/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-msdosdjgpp/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-msdosdjgpp/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-msdosdjgpp/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-msdosdjgpp/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-msdosdjgpp/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-msdosdjgpp/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/patches/binutils-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/patches/binutils-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/patches/binutils-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/patches/binutils-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/patches/binutils-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/patches/binutils-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/patches/binutils-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/patches/patch-co' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/patches/patch-pe' is no longer in the repository
P pkgsrc/cross/icdprog/Makefile
P pkgsrc/cross/icdprog/distinfo
U pkgsrc/cross/mingw/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw/Makefile.common
U pkgsrc/cross/mingw-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-binutils/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/mingw-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/mingw-binutils/patches/patch-ab
U pkgsrc/cross/mingw-binutils/patches/patch-ld_Makefile.in
U pkgsrc/cross/mingw-binutils/patches/patch-ld_genscripts.sh
U pkgsrc/cross/mingw-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-gcc/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/mingw-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/mingw-gcc/patches/patch-ab
U pkgsrc/cross/mingw-gcc/patches/patch-gcc_cp_cfns.h
U pkgsrc/cross/mingw-runtime-bin/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-runtime-bin/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-runtime-bin/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-runtime-bin/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/mingw-runtime-bin/distinfo
U pkgsrc/cross/mingw-w32api-bin/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w32api-bin/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w32api-bin/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w32api-bin/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/mingw-w32api-bin/distinfo
U pkgsrc/cross/mingw-w64/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64/Makefile.common
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-crt/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-crt/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-crt/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-crt/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-gcc-bootstrap/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-gcc-bootstrap/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-gcc-bootstrap/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-gcc-winpthreads/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-gcc-winpthreads/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-gcc-winpthreads/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-headers/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-headers/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-headers/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-headers/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-headers/distinfo
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-winpthreads/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-winpthreads/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-winpthreads/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-i686-winpthreads/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-binutils/Makefile.common
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-crt/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-crt/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-crt/Makefile.common
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-crt/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-crt/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc/Makefile.common
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc/patches/patch-contrib_download__prerequisites
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc/patches/patch-libcc1_Makefile.in
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc/patches/patch-libcc1_connection.cc
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc-bootstrap/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc-bootstrap/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc-bootstrap/Makefile.common
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc-bootstrap/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc-winpthreads/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc-winpthreads/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc-winpthreads/Makefile.common
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-gcc-winpthreads/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-headers/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-headers/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-headers/Makefile.common
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-headers/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-headers/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-headers/distinfo
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-winpthreads/DESCR
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-winpthreads/Makefile
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-winpthreads/Makefile.common
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-winpthreads/PLIST
U pkgsrc/cross/mingw-w64-x86_64-winpthreads/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/mipsel-none-elf-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/mipsel-none-elf-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/mipsel-none-elf-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/mipsel-none-elf-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/mipsel-none-elf-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/mipsel-none-elf-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/mipsel-none-elf-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/mipsel-none-elf-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/mipsel-none-elf-gcc/patches/patch-contrib_download__prerequisites
U pkgsrc/cross/mipsel-none-elf-gcc/patches/patch-gcc_system.h
U pkgsrc/cross/mipsel-none-elf-gcc/patches/patch-libcc1_configure
U pkgsrc/cross/mipsel-none-elf-gcc/patches/patch-libcc1_connection.cc
U pkgsrc/cross/mipsel-none-elf-gcc/patches/patch-libiberty_Makefile.in
U pkgsrc/cross/nios2/Makefile.common
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/options.mk
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/files/nios2elf-netbsd.x
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/patches/patch-ab
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/patches/patch-ad
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/patches/patch-ae
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/patches/patch-af
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/patches/patch-ag
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/patches/patch-ah
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/patches/patch-ai
U pkgsrc/cross/nios2-binutils/patches/patch-aj
U pkgsrc/cross/nios2-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/nios2-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/nios2-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/nios2-gcc/buildlink3.mk
U pkgsrc/cross/nios2-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/nios2-gcc/options.mk
U pkgsrc/cross/nios2-gcc/patches/patch-aa
U pkgsrc/cross/nios2-gcc/patches/patch-gcc_doc_invoke.texi
U pkgsrc/cross/nios2-gcc/patches/patch-libiberty_Makefile.in
U pkgsrc/cross/objconv/DESCR
U pkgsrc/cross/objconv/Makefile
U pkgsrc/cross/objconv/PLIST
U pkgsrc/cross/objconv/distinfo
U pkgsrc/cross/or1k-none-elf-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/or1k-none-elf-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/or1k-none-elf-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/or1k-none-elf-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/or1k-none-elf-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/or1k-none-elf-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/or1k-none-elf-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/or1k-none-elf-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/or1k-none-elf-gcc/patches/patch-contrib_download__prerequisites
U pkgsrc/cross/or1k-none-elf-gcc/patches/patch-gcc_system.h
U pkgsrc/cross/or1k-none-elf-gcc/patches/patch-libcc1_configure
U pkgsrc/cross/or1k-none-elf-gcc/patches/patch-libcc1_connection.cc
U pkgsrc/cross/or1k-none-elf-gcc/patches/patch-libiberty_Makefile.in
U pkgsrc/cross/pdp11-aout-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/pdp11-aout-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/pdp11-aout-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/pdp11-aout-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/pdp11-aout-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/pdp11-aout-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/pdp11-aout-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/pdp11-aout-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/pdp11-aout-gcc/patches/patch-contrib_download__prerequisites
U pkgsrc/cross/pdp11-aout-gcc/patches/patch-gcc_system.h
U pkgsrc/cross/pdp11-aout-gcc/patches/patch-libcc1_configure
U pkgsrc/cross/pdp11-aout-gcc/patches/patch-libcc1_connection.cc
U pkgsrc/cross/pdp11-aout-gcc/patches/patch-libiberty_Makefile.in
U pkgsrc/cross/powerpc-none-elf-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/powerpc-none-elf-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/powerpc-none-elf-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/powerpc-none-elf-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/powerpc-none-elf-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/powerpc-none-elf-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/powerpc-none-elf-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/powerpc-none-elf-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/powerpc-none-elf-gcc/patches/patch-contrib_download__prerequisites
U pkgsrc/cross/powerpc-none-elf-gcc/patches/patch-gcc_system.h
U pkgsrc/cross/powerpc-none-elf-gcc/patches/patch-libcc1_configure
U pkgsrc/cross/powerpc-none-elf-gcc/patches/patch-libcc1_connection.cc
U pkgsrc/cross/powerpc-none-elf-gcc/patches/patch-libiberty_Makefile.in
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-binutils/patches/patch-bfd_sysdep.h
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-10/DESCR
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-10/Makefile
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-10/PLIST
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-10/distinfo
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-10/patches/patch-config_override.m4
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-10/patches/patch-gcc_config_rs6000_morphos.h
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-10/patches/patch-libcc1_configure.ac
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-10/patches/patch-libstdc++-v3_configure.ac
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-10/patches/patch-libstdc++-v3_crossconfig.m4
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-10/patches/patch-libstdc++-v3_libsupc++_unwind-cxx.h
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-9/DESCR
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-9/Makefile
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-9/PLIST
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-9/distinfo
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-9/patches/patch-gcc_config_rs6000_morphos.c
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-9/patches/patch-gcc_config_rs6000_rs6000.c
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-9/patches/patch-libgcc_crtstuff.c
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-gcc-9/patches/patch-libstdc++-v3_libsupc++_unwind-cxx.h
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-sdk/DESCR
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-sdk/Makefile
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-sdk/PLIST
U pkgsrc/cross/ppc-morphos-sdk/distinfo
U pkgsrc/cross/stlink/DESCR
U pkgsrc/cross/stlink/Makefile
U pkgsrc/cross/stlink/PLIST
U pkgsrc/cross/stlink/distinfo
P pkgsrc/cross/uisp/Makefile
P pkgsrc/cross/uisp/distinfo
U pkgsrc/cross/uisp/patches/patch-src_AvrAtmel.C
U pkgsrc/cross/uisp/patches/patch-src_AvrDummy.C
U pkgsrc/cross/uisp/patches/patch-src_MotIntl.C
U pkgsrc/cross/uisp/patches/patch-src_Stk500.C
U pkgsrc/cross/uisp/patches/patch-src_avr_h
U pkgsrc/cross/uisp/patches/patch-src_dapa_c
U pkgsrc/cross/xtensa-esp32-elf-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/xtensa-esp32-elf-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/xtensa-esp32-elf-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/xtensa-esp32-elf-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/xtensa-esp32-elf-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/xtensa-esp32-elf-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/xtensa-esp32-elf-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/xtensa-esp32-elf-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/xtensa-esp32-elf-gcc/patches/patch-configure
U pkgsrc/cross/xtensa-esp32-elf-gcc/patches/patch-contrib_download__prerequisites
U pkgsrc/cross/xtensa-esp32-elf-gcc/patches/patch-gcc_system.h
U pkgsrc/cross/xtensa-lx106-elf-binutils/DESCR
U pkgsrc/cross/xtensa-lx106-elf-binutils/Makefile
U pkgsrc/cross/xtensa-lx106-elf-binutils/PLIST
U pkgsrc/cross/xtensa-lx106-elf-binutils/distinfo
U pkgsrc/cross/xtensa-lx106-elf-binutils/files/xtensa-config.h
U pkgsrc/cross/xtensa-lx106-elf-gcc/DESCR
U pkgsrc/cross/xtensa-lx106-elf-gcc/Makefile
U pkgsrc/cross/xtensa-lx106-elf-gcc/PLIST
U pkgsrc/cross/xtensa-lx106-elf-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/xtensa-lx106-elf-gcc/patches/patch-gcc_Makefile.in
U pkgsrc/cross/xtensa-lx106-elf-gcc/patches/patch-gcc_system.h
U pkgsrc/cross/xtensa-lx106-elf-gcc/patches/patch-newlib_libc_include_limits.h
P pkgsrc/databases/Makefile
U pkgsrc/databases/R-RSQLite/DESCR
U pkgsrc/databases/R-RSQLite/Makefile
U pkgsrc/databases/R-RSQLite/distinfo
U pkgsrc/databases/R-sqldf/DESCR
U pkgsrc/databases/R-sqldf/Makefile
U pkgsrc/databases/R-sqldf/distinfo
U pkgsrc/databases/SQLiteCpp/DESCR
U pkgsrc/databases/SQLiteCpp/Makefile
U pkgsrc/databases/SQLiteCpp/PLIST
U pkgsrc/databases/SQLiteCpp/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/SQLiteCpp/distinfo
P pkgsrc/databases/abook/Makefile
P pkgsrc/databases/abook/PLIST
U pkgsrc/databases/abook/distinfo
U pkgsrc/databases/abook/patches/patch-database.h
P pkgsrc/databases/adodb/Makefile
P pkgsrc/databases/adodb/PLIST
P pkgsrc/databases/adodb/distinfo
U pkgsrc/databases/apache-cassandra/DESCR
U pkgsrc/databases/apache-cassandra/Makefile
U pkgsrc/databases/apache-cassandra/Makefile.common
U pkgsrc/databases/apache-cassandra/PLIST
U pkgsrc/databases/apache-cassandra/distinfo
U pkgsrc/databases/apache-cassandra/files/cassandra.sh
U pkgsrc/databases/apache-cassandra/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/apache-cassandra/patches/patch-bin_cassandra
U pkgsrc/databases/apache-cassandra/patches/patch-bin_cassandra.in.sh
U pkgsrc/databases/apache-cassandra/patches/patch-conf_cassandra-env.sh
U pkgsrc/databases/apache-cassandra2/DESCR
U pkgsrc/databases/apache-cassandra2/Makefile
U pkgsrc/databases/apache-cassandra2/PLIST
U pkgsrc/databases/apache-cassandra2/distinfo
U pkgsrc/databases/apache-cassandra2/patches/patch-bin_cassandra
U pkgsrc/databases/apache-cassandra2/patches/patch-bin_cassandra.in.sh
U pkgsrc/databases/apache-cassandra2/patches/patch-conf_cassandra-env.sh
U pkgsrc/databases/apache-solr/DESCR
U pkgsrc/databases/apache-solr/Makefile
U pkgsrc/databases/apache-solr/PLIST
U pkgsrc/databases/apache-solr/distinfo
U pkgsrc/databases/apache-solr/files/log4j.properties
U pkgsrc/databases/apache-solr/files/solr.in.sh
U pkgsrc/databases/apache-solr/files/solr.sh
U pkgsrc/databases/apache-solr/patches/patch-solr-bin
cvs update: `pkgsrc/databases/bdb-xml/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/bdb-xml/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/bdb-xml/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/bdb-xml/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/bdb-xml/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/bdb-xml/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/bdb-xml/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/bdb-xml/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/bdb-xml/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/bdb-xml/patches/patch-ae' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/cdb/Makefile
P pkgsrc/databases/cdb/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/cdb/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/cdb/patches/patch-cdbmake.c
U pkgsrc/databases/cdb/patches/patch-tryulong32.c
U pkgsrc/databases/clisp-bdb/DESCR
U pkgsrc/databases/clisp-bdb/Makefile
U pkgsrc/databases/clisp-bdb/PLIST
U pkgsrc/databases/clisp-bdb/distinfo
U pkgsrc/databases/clisp-bdb/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/clisp-bdb/patches/patch-ab
U pkgsrc/databases/clisp-gdbm/DESCR
U pkgsrc/databases/clisp-gdbm/Makefile
U pkgsrc/databases/clisp-gdbm/PLIST
U pkgsrc/databases/clisp-gdbm/distinfo
U pkgsrc/databases/clisp-gdbm/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/clisp-gdbm/patches/patch-ab
U pkgsrc/databases/clisp-pgsql/DESCR
U pkgsrc/databases/clisp-pgsql/Makefile
U pkgsrc/databases/clisp-pgsql/PLIST
U pkgsrc/databases/clisp-pgsql/distinfo
U pkgsrc/databases/clisp-pgsql/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/clisp-pgsql/patches/patch-ab
U pkgsrc/databases/couchdb/DESCR
U pkgsrc/databases/couchdb/Makefile
U pkgsrc/databases/couchdb/PLIST
U pkgsrc/databases/couchdb/distinfo
U pkgsrc/databases/couchdb/files/couchdb.sh
U pkgsrc/databases/couchdb/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/couchdb/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/couchdb/patches/patch-rebar.config.script
U pkgsrc/databases/couchdb/patches/patch-rel_files_couchdb.in
U pkgsrc/databases/couchdb/patches/patch-rel_overlay_etc_default.ini
U pkgsrc/databases/couchdb/patches/patch-src_config_src_config__app.erl
U pkgsrc/databases/couchdb/patches/patch-src_couch_rebar.config.script
U pkgsrc/databases/couchdb/patches/patch-src_snappy_rebar.config
U pkgsrc/databases/csharp-mysql/DESCR
U pkgsrc/databases/csharp-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/csharp-mysql/PLIST
U pkgsrc/databases/csharp-mysql/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/csharp-mysql/distinfo
P pkgsrc/databases/cstore/Makefile
P pkgsrc/databases/cstore/distinfo
P pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-aj
P pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-ak
P pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-al
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_AM_CatalogInstance.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_AM_PageWriter.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_AM_ROSAM.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_AM_ROSWOSSegment.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_AM_WSMV.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Operators_ColumnExtracter.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Operators_HashJoin.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Operators_MinicolConcat.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Operators_NLJoin.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Operators_SColumnExtracter.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_TM_WosTupleIter.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_BDBPerformanceProfile.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_BDBReadWrite.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_DeltaPosWriterTest.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_HashMapTest.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_IntEncodeDecodeTest.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_IntReaderWriterTest.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_LZED.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_LZEncodeDecode.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_MergeTest.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_NSEncodeDecode.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_PosBlockTest.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_Queries.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_RLEEncodeDecode.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_RLEEncodeDecodeII.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_UnitTests_Type2WriterTest.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Wrappers_Encoder_BitSparseEncoder.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Wrappers_Encoder_LZEncoder.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Wrappers_Encoder_RangeSparseEncoder.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Wrappers_Encoder_SparseEncoder.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Wrappers_MultiBlock.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Wrappers_PosArrayBlock.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Wrappers_PosBasicBlock.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Wrappers_SMultiBlock.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_Wrappers_SparseBlock.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_common_BlockWithPos.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_common_MinicolBlock.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_common_PosBlockArray.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_compressionexps_Dict2DataMaker.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_compressionexps_DictCPU2DataMaker.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_compressionexps_Int2DataMaker.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_compressionexps_JoinExpDataMaker.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_compressionexps_LZ2DataMaker.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_compressionexps_LZ2DataMaker.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_compressionexps_LZDataMaker.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_compressionexps_NS2DataMaker.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_compressionexps_RLE2DataMaker.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_compressionexps_SelExpDataMaker.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_materialexps_PosAndEM.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_materialexps_PosAndLM.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_materialexps_PosAndMC.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_plan_Node.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_plan_Nodes_SelectNode.cpp
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_sparseexps_SelExpDM.h
U pkgsrc/databases/cstore/patches/patch-src_sparseexps_StrSelExpDM.h
P pkgsrc/databases/datadraw/Makefile
P pkgsrc/databases/datadraw/distinfo
P pkgsrc/databases/db/Makefile
P pkgsrc/databases/db/PLIST
P pkgsrc/databases/db/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/db/distinfo
U pkgsrc/databases/db18/DESCR
U pkgsrc/databases/db18/Makefile
U pkgsrc/databases/db18/PLIST
U pkgsrc/databases/db18/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/db18/distinfo
U pkgsrc/databases/db18/patches/patch-dist_Makefile.in
U pkgsrc/databases/db18/patches/patch-dist_bumprel
U pkgsrc/databases/db18/patches/patch-dist_configure
U pkgsrc/databases/db18/patches/patch-test_xa_src1_run.sh
U pkgsrc/databases/db18/patches/patch-test_xa_src3_run.sh
U pkgsrc/databases/db18/patches/patch-test_xa_src4_run.sh
U pkgsrc/databases/db18/patches/patch-test_xa_src5_run.sh
P pkgsrc/databases/db3/Makefile
P pkgsrc/databases/db3/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/db3/distinfo
P pkgsrc/databases/db4/Makefile
P pkgsrc/databases/db4/PLIST
U pkgsrc/databases/db4/PLIST.MirBSD
U pkgsrc/databases/db4/PLIST.docs
P pkgsrc/databases/db4/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/db4/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/db4/hacks.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/db4/options.mk
P pkgsrc/databases/db4/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/db4/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/databases/db4/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/db4/patches/patch-ae
U pkgsrc/databases/db4/patches/patch-af
cvs update: `pkgsrc/databases/db4/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/db4/patches/patch-bb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/db4/patches/patch-bc' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/db4/patches/patch-db__sql_sqlite_sqliteInt.h
U pkgsrc/databases/db4/patches/patch-dbinc_atomic.h
U pkgsrc/databases/db4/patches/patch-dist_s__sig
U pkgsrc/databases/db4/patches/patch-env_env__sig.c
U pkgsrc/databases/db4/patches/patch-mp_mp__fget.c
U pkgsrc/databases/db4/patches/patch-mp_mp__mvcc.c
U pkgsrc/databases/db4/patches/patch-mp_mp__region.c
U pkgsrc/databases/db4/patches/patch-mutex_mut__method.c
U pkgsrc/databases/db4/patches/patch-mutex_mut__tas.c
U pkgsrc/databases/db4/patches/patch-repmgr_repmgr__posix.c
cvs update: `pkgsrc/databases/db46/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/db46/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/db46/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/db46/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/db46/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/db46/hacks.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/db46/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/db46/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/db46/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/db5/DESCR
U pkgsrc/databases/db5/Makefile
U pkgsrc/databases/db5/PLIST
U pkgsrc/databases/db5/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/db5/distinfo
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-ab
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-ac
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-dist_aclocal_libtool.m4
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-dist_config.bin
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-src_dbinc_atomic.h
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-src_dbinc_db.in
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-src_dbinc_mutex_int.h
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-src_mp_mp__fget.c
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-src_mp_mp__mvcc.c
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-src_mp_mp__region.c
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-src_mutex_mut__method.c
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-src_mutex_mut__tas.c
U pkgsrc/databases/db6/DESCR
U pkgsrc/databases/db6/Makefile
U pkgsrc/databases/db6/PLIST
U pkgsrc/databases/db6/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/db6/distinfo
U pkgsrc/databases/db6/patches/patch-dist_Makefile.in
U pkgsrc/databases/db6/patches/patch-dist_configure
U pkgsrc/databases/db6/patches/patch-dist_s__thrift
U pkgsrc/databases/db6/patches/patch-src_dbinc_atomic.h
U pkgsrc/databases/db6/patches/patch-src_dbinc_db.in
U pkgsrc/databases/db6/patches/patch-src_hmac_sha1.c
U pkgsrc/databases/db6/patches/patch-src_mp_mp__fget.c
U pkgsrc/databases/db6/patches/patch-src_mp_mp__mvcc.c
U pkgsrc/databases/db6/patches/patch-src_mp_mp__region.c
U pkgsrc/databases/db6/patches/patch-src_mutex_mut__method.c
U pkgsrc/databases/db6/patches/patch-src_mutex_mut__tas.c
U pkgsrc/databases/dbfsak/DESCR
U pkgsrc/databases/dbfsak/Makefile
U pkgsrc/databases/dbfsak/PLIST
U pkgsrc/databases/dbfsak/distinfo
U pkgsrc/databases/dbfsak/patches/patch-dbf.c
U pkgsrc/databases/dbfsak/patches/patch-dbf.h
cvs update: `pkgsrc/databases/dbh/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/dbh/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/dbh/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/dbh/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/dbh/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/dbh/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/deforaos-libdatabase/DESCR
U pkgsrc/databases/deforaos-libdatabase/Makefile
U pkgsrc/databases/deforaos-libdatabase/PLIST
U pkgsrc/databases/deforaos-libdatabase/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/deforaos-libdatabase/distinfo
P pkgsrc/databases/edb/Makefile
P pkgsrc/databases/edb/distinfo
U pkgsrc/databases/elasticsearch/DESCR
U pkgsrc/databases/elasticsearch/Makefile
U pkgsrc/databases/elasticsearch/PLIST
U pkgsrc/databases/elasticsearch/distinfo
U pkgsrc/databases/elasticsearch/files/elasticsearch.sh
U pkgsrc/databases/elasticsearch/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/elasticsearch/patches/patch-bin_elasticsearch-env
U pkgsrc/databases/elasticsearch/patches/patch-config_elasticsearch.yml
U pkgsrc/databases/elasticsearch/patches/patch-jna_build.xml
U pkgsrc/databases/elasticsearch/patches/patch-jna_native_Makefile
U pkgsrc/databases/erlang-eredis/DESCR
U pkgsrc/databases/erlang-eredis/Makefile
U pkgsrc/databases/erlang-eredis/PLIST
U pkgsrc/databases/erlang-eredis/distinfo
U pkgsrc/databases/erlang-p1_mysql/DESCR
U pkgsrc/databases/erlang-p1_mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/erlang-p1_mysql/PLIST
U pkgsrc/databases/erlang-p1_mysql/distinfo
U pkgsrc/databases/erlang-p1_pgsql/DESCR
U pkgsrc/databases/erlang-p1_pgsql/Makefile
U pkgsrc/databases/erlang-p1_pgsql/PLIST
U pkgsrc/databases/erlang-p1_pgsql/distinfo
U pkgsrc/databases/erlang-sqlite3/DESCR
U pkgsrc/databases/erlang-sqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/erlang-sqlite3/PLIST
U pkgsrc/databases/erlang-sqlite3/distinfo
U pkgsrc/databases/erlang-sqlite3/patches/patch-c__src_sqlite3__drv.c
P pkgsrc/databases/freetds/Makefile
P pkgsrc/databases/freetds/PLIST
P pkgsrc/databases/freetds/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/freetds/distinfo
P pkgsrc/databases/freetds/options.mk
U pkgsrc/databases/freetds/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/databases/freetds/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/freetds/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/freetds/patches/patch-ac
U pkgsrc/databases/freetds/patches/patch-include_freetds_thread.h
U pkgsrc/databases/freetds/patches/patch-src_apps_Makefile.in
U pkgsrc/databases/freetds/patches/patch-src_pool_Makefile.in
P pkgsrc/databases/gdbm/Makefile
U pkgsrc/databases/gdbm/Makefile.common
P pkgsrc/databases/gdbm/PLIST
P pkgsrc/databases/gdbm/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/gdbm/builtin.mk
U pkgsrc/databases/gdbm/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/gdbm/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/gdbm/patches/patch-src_Makefile.in
U pkgsrc/databases/gdbm_compat/DESCR
U pkgsrc/databases/gdbm_compat/Makefile
U pkgsrc/databases/gdbm_compat/PLIST
U pkgsrc/databases/gdbm_compat/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/gdbm_compat/builtin.mk
P pkgsrc/databases/gdbm_primitive/Makefile
P pkgsrc/databases/gdbm_primitive/distinfo
P pkgsrc/databases/gdbm_primitive/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/geneweb/Makefile
P pkgsrc/databases/geneweb/PLIST
P pkgsrc/databases/geneweb/distinfo
U pkgsrc/databases/geneweb/patches/patch-ged2gwb_ged2gwb.ml
U pkgsrc/databases/geneweb/patches/patch-src_Makefile
U pkgsrc/databases/geneweb/patches/patch-src_dag.ml
U pkgsrc/databases/geneweb/patches/patch-src_date.ml
U pkgsrc/databases/geneweb/patches/patch-src_gwd.ml
U pkgsrc/databases/geneweb/patches/patch-src_mutil.ml
U pkgsrc/databases/geneweb/patches/patch-src_relation.ml
U pkgsrc/databases/geneweb/patches/patch-src_srcfile.ml
U pkgsrc/databases/geneweb/patches/patch-wserver_wserver.ml
U pkgsrc/databases/gigabase/DESCR
U pkgsrc/databases/gigabase/Makefile
U pkgsrc/databases/gigabase/PLIST
U pkgsrc/databases/gigabase/distinfo
U pkgsrc/databases/gigabase/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/gigabase/patches/patch-class.h
U pkgsrc/databases/gigabase/patches/patch-query.h
U pkgsrc/databases/gigabase/patches/patch-testddl.cpp
U pkgsrc/databases/gigabase/patches/patch-testtimeseries.cpp
P pkgsrc/databases/gnats/Makefile
P pkgsrc/databases/gnats/PLIST
U pkgsrc/databases/gnats/distinfo
U pkgsrc/databases/gnats/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/databases/gnats/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gnats/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gnats/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gnats/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gnats/patches/patch-ah' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/gnats/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/gnats/patches/patch-gnats_ds-file_mkcat.sh
U pkgsrc/databases/gnats/patches/patch-gnats_ds-file_mkdb.sh
U pkgsrc/databases/gnats/patches/patch-gnats_ds-file_rmcat.sh
U pkgsrc/databases/gnats/patches/patch-gnats_edit-pr.sh
U pkgsrc/databases/gnats/patches/patch-gnats_gnats_h
U pkgsrc/databases/gnats/patches/patch-gnats_mail.c
P pkgsrc/databases/gnome-mime-data/Makefile
P pkgsrc/databases/gnome-mime-data/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/gnome-mime-data/distinfo
U pkgsrc/databases/go-ldap/DESCR
U pkgsrc/databases/go-ldap/Makefile
U pkgsrc/databases/go-ldap/PLIST
U pkgsrc/databases/go-ldap/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/go-ldap/distinfo
U pkgsrc/databases/go-tiedot/DESCR
U pkgsrc/databases/go-tiedot/Makefile
U pkgsrc/databases/go-tiedot/PLIST
U pkgsrc/databases/go-tiedot/distinfo
U pkgsrc/databases/gobang/DESCR
U pkgsrc/databases/gobang/Makefile
U pkgsrc/databases/gobang/PLIST
U pkgsrc/databases/gobang/cargo-depends.mk
U pkgsrc/databases/gobang/distinfo
U pkgsrc/databases/gom/DESCR
U pkgsrc/databases/gom/Makefile
U pkgsrc/databases/gom/PLIST
U pkgsrc/databases/gom/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/gom/distinfo
P pkgsrc/databases/gourmet/Makefile
P pkgsrc/databases/gourmet/PLIST
P pkgsrc/databases/gourmet/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/gq/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gq/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gq/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gq/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gq/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gq/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gq/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gq/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gq/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gq/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps2/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps2/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps2/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps2/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps2/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps2/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps2/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps2/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps2/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps2/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps2/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps2/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps2/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps3/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps3/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps3/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps3/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps3/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps3/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps3/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps3/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps3/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps3/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps3/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps3/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/gramps3/patches/patch-bc' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/gramps5/DESCR
U pkgsrc/databases/gramps5/Makefile
U pkgsrc/databases/gramps5/PLIST
U pkgsrc/databases/gramps5/distinfo
U pkgsrc/databases/gramps5/options.mk
U pkgsrc/databases/gtkdbfeditor/DESCR
U pkgsrc/databases/gtkdbfeditor/Makefile
U pkgsrc/databases/gtkdbfeditor/PLIST
U pkgsrc/databases/gtkdbfeditor/distinfo
U pkgsrc/databases/gtkdbfeditor/patches/patch-src_main.c
P pkgsrc/databases/gtksql/Makefile
P pkgsrc/databases/gtksql/distinfo
P pkgsrc/databases/gtksql/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/guile-pg/DESCR
P pkgsrc/databases/guile-pg/Makefile
U pkgsrc/databases/guile-pg/PLIST
U pkgsrc/databases/guile-pg/distinfo
U pkgsrc/databases/guile-sqlite3/DESCR
U pkgsrc/databases/guile-sqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/guile-sqlite3/PLIST
U pkgsrc/databases/guile-sqlite3/distinfo
U pkgsrc/databases/guile-sqlite3/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/databases/hiredis/DESCR
U pkgsrc/databases/hiredis/Makefile
U pkgsrc/databases/hiredis/PLIST
U pkgsrc/databases/hiredis/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/hiredis/distinfo
U pkgsrc/databases/hiredis/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/databases/hsqldb18/DESCR
U pkgsrc/databases/hsqldb18/Makefile
U pkgsrc/databases/hsqldb18/PLIST
U pkgsrc/databases/hsqldb18/distinfo
U pkgsrc/databases/idzebra/DESCR
U pkgsrc/databases/idzebra/Makefile
U pkgsrc/databases/idzebra/PLIST
U pkgsrc/databases/idzebra/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/idzebra/distinfo
U pkgsrc/databases/influxdb/DESCR
U pkgsrc/databases/influxdb/Makefile
U pkgsrc/databases/influxdb/PLIST
U pkgsrc/databases/influxdb/distinfo
U pkgsrc/databases/influxdb/go-modules.mk
U pkgsrc/databases/influxdb/files/influxdb.sh
U pkgsrc/databases/influxdb/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/influxdb/patches/patch-.._github.com__influxdata__flux__@v__v0.65.1.mod
U pkgsrc/databases/influxdb/patches/patch-.._github.com_influxdata_flux@v0.65.1_go.mod
U pkgsrc/databases/influxdb/patches/patch-go.mod
U pkgsrc/databases/influxdb/patches/patch-go.sum
U pkgsrc/databases/innotop/DESCR
U pkgsrc/databases/innotop/Makefile
U pkgsrc/databases/innotop/distinfo
P pkgsrc/databases/iodbc/Makefile
P pkgsrc/databases/iodbc/PLIST
P pkgsrc/databases/iodbc/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/iodbc/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/iodbc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/iodbc/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/iodbc/patches/patch-admin_Makefile.in
U pkgsrc/databases/iodbc/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/iodbc/patches/patch-include_sqltypes.h
U pkgsrc/databases/iodbc/patches/patch-samples_Makefile.in
P pkgsrc/databases/ipa_sdb/DESCR
P pkgsrc/databases/ipa_sdb/Makefile
P pkgsrc/databases/ipa_sdb/PLIST
U pkgsrc/databases/ipa_sdb/distinfo
P pkgsrc/databases/ipa_sdb/options.mk
P pkgsrc/databases/java-db3/Makefile
P pkgsrc/databases/java-qdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/java-tokyocabinet/Makefile
U pkgsrc/databases/java-tokyocabinet/PLIST.Darwin
P pkgsrc/databases/java-tokyocabinet/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/jdb/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdb/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdb/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdb/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/jdbc-mysql31/Makefile
P pkgsrc/databases/jdbc-mysql31/distinfo
P pkgsrc/databases/jdbc-mysql5/Makefile
P pkgsrc/databases/jdbc-mysql5/distinfo
U pkgsrc/databases/jdbc-mysql51/DESCR
U pkgsrc/databases/jdbc-mysql51/Makefile
U pkgsrc/databases/jdbc-mysql51/PLIST
U pkgsrc/databases/jdbc-mysql51/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/jdbc-postgresql82/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdbc-postgresql82/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdbc-postgresql82/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdbc-postgresql82/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdbc-postgresql83/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdbc-postgresql83/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdbc-postgresql83/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdbc-postgresql83/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdbc-postgresql84/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdbc-postgresql84/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdbc-postgresql84/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/jdbc-postgresql84/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/kldap/DESCR
U pkgsrc/databases/kldap/Makefile
U pkgsrc/databases/kldap/PLIST
U pkgsrc/databases/kldap/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/kldap/distinfo
U pkgsrc/databases/kldap/patches/patch-autotests_testkldap.cpp
U pkgsrc/databases/kldap/patches/patch-src_ber.cpp
U pkgsrc/databases/kldap/patches/patch-src_ber.h
U pkgsrc/databases/kldap/patches/patch-src_ldapcontrol.cpp
cvs update: `pkgsrc/databases/kmysqladmin/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/kmysqladmin/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/kmysqladmin/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/kmysqladmin/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/kmysqladmin/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/krecipes/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/krecipes/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/krecipes/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/krecipes/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/krecipes/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/kyotocabinet/DESCR
U pkgsrc/databases/kyotocabinet/Makefile
U pkgsrc/databases/kyotocabinet/PLIST
U pkgsrc/databases/kyotocabinet/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/kyotocabinet/distinfo
U pkgsrc/databases/kyotocabinet/options.mk
U pkgsrc/databases/kyotocabinet/patches/patch-configure
P pkgsrc/databases/lbdb/Makefile
P pkgsrc/databases/lbdb/PLIST
U pkgsrc/databases/lbdb/distinfo
P pkgsrc/databases/lbdb/options.mk
P pkgsrc/databases/lbdb/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/lbdb/patches/patch-ab
P pkgsrc/databases/ldapvi/Makefile
P pkgsrc/databases/ldapvi/distinfo
U pkgsrc/databases/ldapvi/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/ldapvi/patches/patch-ab
U pkgsrc/databases/ldapvi/patches/patch-ac
U pkgsrc/databases/ldb/DESCR
U pkgsrc/databases/ldb/Makefile
U pkgsrc/databases/ldb/PLIST
U pkgsrc/databases/ldb/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/ldb/distinfo
U pkgsrc/databases/ldb/options.mk
U pkgsrc/databases/ldb/patches/patch-buildtools_wafsamba_samba__conftests.py
U pkgsrc/databases/ldb/patches/patch-buildtools_wafsamba_samba__install.py
U pkgsrc/databases/ldb/patches/patch-buildtools_wafsamba_samba__utils.py
U pkgsrc/databases/ldb/patches/patch-wscript
U pkgsrc/databases/leveldb/DESCR
U pkgsrc/databases/leveldb/Makefile
U pkgsrc/databases/leveldb/PLIST
U pkgsrc/databases/leveldb/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/leveldb/distinfo
U pkgsrc/databases/libcassandra/DESCR
U pkgsrc/databases/libcassandra/Makefile
U pkgsrc/databases/libcassandra/PLIST
U pkgsrc/databases/libcassandra/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/libcassandra/distinfo
U pkgsrc/databases/libcassandra/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/libcassandra/patches/patch-libcassandra_cassandra.cc
U pkgsrc/databases/libcassandra/patches/patch-libcassandra_cassandra.h
U pkgsrc/databases/libcassandra/patches/patch-libcassandra_cassandra__factory.cc
U pkgsrc/databases/libcassandra/patches/patch-libcassandra_cassandra__factory.h
U pkgsrc/databases/libcassandra/patches/patch-libcassandra_keyspace__factory.cc
U pkgsrc/databases/libcassandra/patches/patch-libcassandra_keyspace__factory.h
U pkgsrc/databases/libcassandra/patches/patch-libgenthrift_Cassandra.cpp
U pkgsrc/databases/libcassandra/patches/patch-libgenthrift_Cassandra.h
U pkgsrc/databases/libdbh2/DESCR
U pkgsrc/databases/libdbh2/Makefile
U pkgsrc/databases/libdbh2/PLIST
U pkgsrc/databases/libdbh2/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/libdbh2/distinfo
U pkgsrc/databases/libdbh2/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/libdbi/DESCR
U pkgsrc/databases/libdbi/Makefile
U pkgsrc/databases/libdbi/PLIST
U pkgsrc/databases/libdbi/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/libdbi/distinfo
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-mysql/DESCR
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-mysql/PLIST
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-pgsql/DESCR
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-pgsql/Makefile
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-pgsql/PLIST
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite/DESCR
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite/Makefile
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite/PLIST
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite3/DESCR
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite3/PLIST
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite3/distinfo
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite3/driver.mk
U pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite3/patches/patch-configure
P pkgsrc/databases/libgda/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda/Makefile.common
U pkgsrc/databases/libgda/PLIST
P pkgsrc/databases/libgda/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/libgda/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/libgda/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/libgda/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/libgda/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/libgda/patches/patch-al' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/libgda/patches/patch-data_Makefile.in
U pkgsrc/databases/libgda/patches/patch-providers_mysql_Makefile.in
U pkgsrc/databases/libgda/patches/patch-providers_postgres_Makefile.in
U pkgsrc/databases/libgda/patches/patch-providers_reuseable_mysql_Makefile.in
U pkgsrc/databases/libgda/patches/patch-providers_reuseable_postgres_Makefile.in
P pkgsrc/databases/libgda-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/libgda-mysql/PLIST
P pkgsrc/databases/libgda-postgres/Makefile
U pkgsrc/databases/libgda-postgres/PLIST
cvs update: `pkgsrc/databases/libgnomedb/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/libgnomedb/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/libgnomedb/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/libgnomedb/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/libgnomedb/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/libmongo-client/DESCR
U pkgsrc/databases/libmongo-client/Makefile
U pkgsrc/databases/libmongo-client/PLIST
U pkgsrc/databases/libmongo-client/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/libmongo-client/distinfo
P pkgsrc/databases/libpqxx/Makefile
cvs update: `pkgsrc/databases/libpqxx/Makefile.common' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/libpqxx/PLIST
P pkgsrc/databases/libpqxx/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/libpqxx/distinfo
U pkgsrc/databases/libpqxx/options.mk
cvs update: `pkgsrc/databases/libpqxx/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/libpqxx/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/libpqxx-doc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/libpqxx-doc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/libpqxx-doc/PLIST' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/libtcd/DESCR
U pkgsrc/databases/libtcd/Makefile
U pkgsrc/databases/libtcd/PLIST
U pkgsrc/databases/libtcd/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/libtcd/distinfo
U pkgsrc/databases/libtcd/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/libzdb/DESCR
U pkgsrc/databases/libzdb/Makefile
U pkgsrc/databases/libzdb/PLIST
U pkgsrc/databases/libzdb/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/libzdb/distinfo
U pkgsrc/databases/libzdb/options.mk
U pkgsrc/databases/liquibase/DESCR
U pkgsrc/databases/liquibase/Makefile
U pkgsrc/databases/liquibase/PLIST
U pkgsrc/databases/liquibase/distinfo
U pkgsrc/databases/liquibase/patches/patch-liquibase
U pkgsrc/databases/lmdb/DESCR
U pkgsrc/databases/lmdb/Makefile
U pkgsrc/databases/lmdb/PLIST
U pkgsrc/databases/lmdb/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/lmdb/distinfo
U pkgsrc/databases/lmdb/patches/patch-libraries_liblmdb_Makefile
U pkgsrc/databases/lua-dbi/DESCR
U pkgsrc/databases/lua-dbi/Makefile
U pkgsrc/databases/lua-dbi/Makefile.common
U pkgsrc/databases/lua-dbi/PLIST
U pkgsrc/databases/lua-dbi/distinfo
U pkgsrc/databases/lua-dbi/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/databases/lua-dbi-mysql/DESCR
U pkgsrc/databases/lua-dbi-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/lua-dbi-mysql/PLIST
U pkgsrc/databases/lua-dbi-postgresql/DESCR
U pkgsrc/databases/lua-dbi-postgresql/Makefile
U pkgsrc/databases/lua-dbi-postgresql/PLIST
U pkgsrc/databases/lua-dbi-sqlite3/DESCR
U pkgsrc/databases/lua-dbi-sqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/lua-dbi-sqlite3/PLIST
U pkgsrc/databases/lua-lsqlite3/DESCR
U pkgsrc/databases/lua-lsqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/lua-lsqlite3/PLIST
U pkgsrc/databases/lua-lsqlite3/distinfo
U pkgsrc/databases/lua-lsqlite3/files/Makefile
U pkgsrc/databases/lua-sql-mysql/DESCR
U pkgsrc/databases/lua-sql-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/lua-sql-mysql/Makefile.common
U pkgsrc/databases/lua-sql-mysql/PLIST
U pkgsrc/databases/lua-sql-mysql/distinfo
U pkgsrc/databases/lua-sql-postgres/DESCR
U pkgsrc/databases/lua-sql-postgres/Makefile
U pkgsrc/databases/lua-sql-postgres/PLIST
U pkgsrc/databases/lua-sql-sqlite3/DESCR
U pkgsrc/databases/lua-sql-sqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/lua-sql-sqlite3/PLIST
cvs update: `pkgsrc/databases/lua-sqlite/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/lua-sqlite/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/lua-sqlite/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/lua-sqlite/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/lua-sqlite/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/lua-sqlite3/DESCR
U pkgsrc/databases/lua-sqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/lua-sqlite3/PLIST
U pkgsrc/databases/lua-sqlite3/distinfo
U pkgsrc/databases/lua-sqlite3/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/databases/lua-sqlite3/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/lua-sqlite3/patches/patch-libluasqlite3.c
P pkgsrc/databases/lua-tokyocabinet/Makefile
U pkgsrc/databases/lua-tokyocabinet/PLIST
U pkgsrc/databases/lua-tokyocabinet/distinfo
P pkgsrc/databases/lua-tokyocabinet/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/lua-tokyocabinet/patches/patch-ab
U pkgsrc/databases/lua-tokyocabinet/patches/patch-tokyocabinet.c
cvs update: `pkgsrc/databases/luma/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/luma/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/luma/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/luma/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/luma/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/DESCR
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/Makefile
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/Makefile.common
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/PLIST
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/distinfo
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/options.mk
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-BUILD_compile-pentium32-gcov
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-client_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-extra_wolfssl_wolfssl_certs_intermediate_genintcerts.sh
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-include_my__global.h
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-mysys_my__context.c
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-plugin_auth__pam_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-scripts_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-scripts_mysql__install__db.sh
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-scripts_mysqld__safe.sh
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-sql_threadpool__generic.cc
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-storage_connect_ioapi.c
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-storage_connect_tabvct.cpp
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-storage_rocksdb_rdb__io__watchdog.cc
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-storage_rocksdb_rdb__io__watchdog.h
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-storage_rocksdb_rocksdb_Makefile
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-storage_rocksdb_rocksdb_build__tools_fb__compile__mongo.sh
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-storage_tokudb_PerconaFT_portability_file.cc
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-storage_tokudb_PerconaFT_portability_toku__htod.h
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-storage_tokudb_PerconaFT_portability_toku__portability.h
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-storage_tokudb_PerconaFT_src_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb104-client/patches/patch-support-files_mysql.server.sh
U pkgsrc/databases/mariadb104-server/DESCR
U pkgsrc/databases/mariadb104-server/Makefile
U pkgsrc/databases/mariadb104-server/PLIST
U pkgsrc/databases/mariadb104-server/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mariadb104-server/options.mk
U pkgsrc/databases/mariadb104-server/files/mariadb.sh
U pkgsrc/databases/mariadb104-server/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/mariadb104-server/files/smf/mariadb.sh
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/DESCR
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/Makefile
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/Makefile.common
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/PLIST
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/distinfo
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/options.mk
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-BUILD_compile-pentium32-gcov
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-client_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-extra_wolfssl_wolfssl_certs_intermediate_genintcerts.sh
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-include_my__global.h
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-mysys_my__context.c
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-plugin_auth__pam_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-plugin_auth__socket_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-plugin_auth__socket_auth__socket.c
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-scripts_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-scripts_mysqld__safe.sh
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-sql_mysqld.cc
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-storage_connect_ioapi.c
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-storage_connect_tabvct.cpp
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-storage_rocksdb_rdb__io__watchdog.cc
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-storage_rocksdb_rdb__io__watchdog.h
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-storage_rocksdb_rocksdb_Makefile
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-storage_rocksdb_rocksdb_build__tools_fb__compile__mongo.sh
U pkgsrc/databases/mariadb105-client/patches/patch-support-files_mysql.server.sh
U pkgsrc/databases/mariadb105-server/DESCR
U pkgsrc/databases/mariadb105-server/Makefile
U pkgsrc/databases/mariadb105-server/PLIST
U pkgsrc/databases/mariadb105-server/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mariadb105-server/options.mk
U pkgsrc/databases/mariadb105-server/files/mariadb.sh
U pkgsrc/databases/mariadb105-server/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/mariadb105-server/files/smf/mariadb.sh
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/DESCR
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/Makefile
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/Makefile.common
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/PLIST
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/distinfo
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/options.mk
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-BUILD_compile-pentium32-gcov
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-client_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-extra_wolfssl_wolfssl_certs_intermediate_genintcerts.sh
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-include_my__global.h
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-plugin_auth__pam_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-plugin_auth__socket_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-plugin_auth__socket_auth__socket.c
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-scripts_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-scripts_mysqld__safe.sh
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-sql_mysqld.cc
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-storage_connect_ioapi.c
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-storage_connect_tabvct.cpp
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-storage_rocksdb_rdb__io__watchdog.cc
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-storage_rocksdb_rdb__io__watchdog.h
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-storage_rocksdb_rocksdb_Makefile
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-storage_rocksdb_rocksdb_build__tools_fb__compile__mongo.sh
U pkgsrc/databases/mariadb106-client/patches/patch-support-files_mysql.server.sh
U pkgsrc/databases/mariadb106-server/DESCR
U pkgsrc/databases/mariadb106-server/Makefile
U pkgsrc/databases/mariadb106-server/PLIST
U pkgsrc/databases/mariadb106-server/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mariadb106-server/options.mk
U pkgsrc/databases/mariadb106-server/files/mariadb.sh
U pkgsrc/databases/mariadb106-server/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/mariadb106-server/files/smf/mariadb.sh
cvs update: `pkgsrc/databases/mergeant/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mergeant/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mergeant/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mergeant/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/metakit-lib/Makefile
P pkgsrc/databases/metakit-lib/distinfo
U pkgsrc/databases/metakit-lib/patches/patch-python_PyView.cpp
U pkgsrc/databases/mongo-c-driver/DESCR
U pkgsrc/databases/mongo-c-driver/Makefile
U pkgsrc/databases/mongo-c-driver/PLIST
U pkgsrc/databases/mongo-c-driver/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mongo-c-driver/distinfo
U pkgsrc/databases/mongo-c-driver/options.mk
U pkgsrc/databases/mongo-tools/DESCR
U pkgsrc/databases/mongo-tools/Makefile
U pkgsrc/databases/mongo-tools/PLIST
U pkgsrc/databases/mongo-tools/distinfo
U pkgsrc/databases/mongo-tools/options.mk
U pkgsrc/databases/mongo-tools/patches/patch-vendor_github.com_howeyc_gopass_nix.go
U pkgsrc/databases/mongo-tools/patches/patch-vendor_github.com_spacemonkeygo_spacelog_capture__other.go
U pkgsrc/databases/mongo-tools/patches/patch-vendor_gopkg.in_mgo.v2_internal_sasl_sasl.go
U pkgsrc/databases/mongodb/DESCR
U pkgsrc/databases/mongodb/Makefile
U pkgsrc/databases/mongodb/PLIST
U pkgsrc/databases/mongodb/distinfo
U pkgsrc/databases/mongodb/options.mk
U pkgsrc/databases/mongodb/files/mongodb.sh
U pkgsrc/databases/mongodb/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/mongodb/files/smf/mongodb.sh
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-SConstruct
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-site__scons_mongo_platform.py
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-site__scons_site__tools_libtool.py
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_mongo_base_initializer.h
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_mongo_db_query_collation_collator__interface__icu.h
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_mongo_db_repl_isself.cpp
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_mongo_platform_random.cpp
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_mongo_platform_stack__locator__netbsd.cpp
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_mongo_shell_linenoise__utf8.h
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_mongo_util_intrusive__counter.h
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_mongo_util_processinfo__netbsd.cpp
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_mongo_util_time__support.cpp
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_third__party_IntelRDFPMathLib20U1_LIBRARY_float128_op__system.h
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_third__party_IntelRDFPMathLib20U1_LIBRARY_src_bid__functions.h
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_third__party_asio-master_asio_include_asio_detail_impl_kqueue__reactor.ipp
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_third__party_mozjs-60_platform_x86__64_netbsd_build_js-confdefs.h
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_third__party_s2_base_port.h
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_third__party_wiredtiger_SConscript
U pkgsrc/databases/mongodb/patches/patch-src_third__party_wiredtiger_src_os__posix_os__fs.c
U pkgsrc/databases/mongodb3/DESCR
U pkgsrc/databases/mongodb3/Makefile
U pkgsrc/databases/mongodb3/PLIST
U pkgsrc/databases/mongodb3/distinfo
U pkgsrc/databases/mongodb3/options.mk
U pkgsrc/databases/mongodb3/files/mongodb.sh
U pkgsrc/databases/mongodb3/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/mongodb3/files/smf/mongodb.sh
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-SConstruct
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_base_initializer.h
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_db_matcher_expression__leaf.cpp
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_db_query_collation_collator__interface__icu.h
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_db_repl_isself.c
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_db_repl_master__slave.cpp
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_db_repl_oplog__fetcher.cpp
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_db_storage_mmap__v1_durop.h
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_installer_msi_SConscript
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_platform_random.cpp
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_platform_stack__locator__netbsd.cpp
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_shell_bench.cpp
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_shell_linenoise__utf8.h
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_util_intrusive__counter.h
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_mongo_util_processinfo__netbsd.cpp
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_third__party_IntelRDFPMathLib20U1_LIBRARY_float128_dpml__exception.c
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_third__party_IntelRDFPMathLib20U1_LIBRARY_float128_op__system.h
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_third__party_IntelRDFPMathLib20U1_LIBRARY_src_bid__functions.h
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_third__party_IntelRDFPMathLib20U1_SConscript
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_third__party_asio-master_asio_include_asio_detail_impl_kqueue__reactor.ipp
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_third__party_mozjs-38_platform_x86__64_netbsd_build_js-confdefs.h
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_third__party_mozjs-38_platform_x86__64_netbsd_include_js-config.h
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_third__party_s2_base_port.h
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_third__party_wiredtiger_SConscript
U pkgsrc/databases/mongodb3/patches/patch-src_third__party_wiredtiger_src_os__posix_os__fs.c
P pkgsrc/databases/myodbc/Makefile
P pkgsrc/databases/myodbc/PLIST
U pkgsrc/databases/myodbc/distinfo
P pkgsrc/databases/myodbc/options.mk
U pkgsrc/databases/myodbc/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/myodbc/patches/patch-test_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/DEINSTALL
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/DESCR
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/MESSAGE
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/Makefile
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/Makefile.common
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/PLIST
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/PLIST.SunOS
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/distinfo
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/options.mk
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/files/my-cluster.cnf
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/files/mysql-cluster.ini
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/files/mysqld.sh
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/files/ndb_mgmd.sh
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/files/ndbd.sh
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/files/ndbmtd.sh
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/files/smf/mysqld.sh
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/files/smf/ndbd.sh
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-client_completion_hash.cc
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-client_mysqladmin.cc
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-client_sql_string.h
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-cmake_dtrace.cmake
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-cmake_libutils.cmake
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-cmake_plugin.cmake
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-cmake_readline.cmake
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-cmake_ssl.cmake
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-include_my__compare.h
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-include_my__global.h
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-include_my__net.h
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-libmysql_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-mysql-test_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-mysys__ssl_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-mysys_stacktrace.c
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-scripts_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-scripts_mysql__install__db.pl.in
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-scripts_mysqld__safe.sh
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-sql_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-sql_log__event.h
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-sql_sql__string.h
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-storage_archive_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-storage_blackhole_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-storage_csv_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-storage_example_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-storage_federated_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-storage_heap_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-storage_myisam_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-storage_myisammrg_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-storage_ndb_mcc_frontend_dojo_dojox_mobile_build_build.sh
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-storage_ndb_mcc_host__info_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql-cluster/patches/patch-strings_decimal.c
U pkgsrc/databases/mysql-connector-c++/DESCR
U pkgsrc/databases/mysql-connector-c++/Makefile
U pkgsrc/databases/mysql-connector-c++/PLIST
U pkgsrc/databases/mysql-connector-c++/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mysql-connector-c++/distinfo
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/DESCR
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/Makefile
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/PLIST
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/distinfo
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-backend_wbprivate_model_wb__component__physical.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-backend_wbprivate_sqlide_wb__sql__editor__form.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-backend_wbprivate_sqlide_wb__sqlide__module.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-backend_wbprivate_workbench_stdafx_h
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-backend_wbprivate_workbench_wb__context.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-backend_wbprivate_workbench_wb__model__file.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-backend_wbprivate_workbench_wb__module.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-backend_wbpublic_grt_grt__structs__tree.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-backend_wbpublic_sqlide_recordset__text__storage.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-backend_wbpublic_sqlide_sqlide__generics.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-backend_wbpublic_sqlide_var__grid__model.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-backend_windows_wbprivate_wr_src_stdafx_h
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-ext_scintilla_gtk_ScintillaGTK.cxx
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-frontend_linux_linux_utilities_toolbar_manager.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-frontend_linux_workbench_Makefile.in
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-frontend_linux_workbench_main.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_base_file_utilities.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_base_international_file.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_canvas_src_mdc__canvas__view__printing_cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_canvas_src_mdc__canvas__view_h
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_canvas_src_mdc__draw__util.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_canvas_src_mdc__text.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_canvas_src_stdafx_h
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_forms_gtk_lf_panel.h
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_forms_mforms.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_grt_src_grtpp.h
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_grt_src_grtpp__shell.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_grt_src_grtpp__shell__lua.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_grt_src_grtpp__shell__lua__help.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_grt_src_grtpp__shell__python.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_grt_src_grtpp__shell__python__help.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-library_grt_src_grtpp__util_cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-modules_db_mysql_sqlparser_src_mysql__sql__parser__fe_cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-modules_db_mysql_sqlparser_src_stdafx_h
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-modules_wb_mysql_import_src_stdafx_h
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-plugins_db_mysql_backend_db__plugin__be_cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-plugins_wb.printing_backend_wb__module__printing.cpp
U pkgsrc/databases/mysql-workbench/patches/patch-plugins_wb_printing_backend_stdafx_h
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/patches/patch-av' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/patches/patch-aw' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/patches/patch-ax' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/patches/patch-ay' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/patches/patch-bb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/patches/patch-bc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/patches/patch-bd' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/patches/patch-be' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-client/patches/patch-bf' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/DEINSTALL' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/files/mysqld.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-aw' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-ax' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-bd' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-be' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-bf' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql4-server/patches/patch-bg' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-at' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-au' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-av' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-client/patches/patch-bf' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/DEINSTALL' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/files/mysqld.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-bf' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-ca' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-cb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysql5-server/patches/patch-cc' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/mysql56-client/DESCR
U pkgsrc/databases/mysql56-client/MESSAGE
U pkgsrc/databases/mysql56-client/Makefile
U pkgsrc/databases/mysql56-client/Makefile.common
U pkgsrc/databases/mysql56-client/PLIST
U pkgsrc/databases/mysql56-client/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mysql56-client/distinfo
U pkgsrc/databases/mysql56-client/options.mk
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-client_mysqladmin.cc
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-cmake_dtrace.cmake
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-cmake_libutils.cmake
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-cmake_os_SunOS.cmake
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-cmake_plugin.cmake
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-cmake_readline.cmake
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-cmake_ssl.cmake
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-cmd-line-utils_libedit_chartype.h
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-cmd-line-utils_libedit_vi.c
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-include_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-include_m__string.h
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-include_my__global.h
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-include_my_compare.h
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-include_my_net.h
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-include_my_pthread.h
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-libmysql_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-mysql-test_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-mysys__ssl_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-mysys_stacktrace.c
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-scripts_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-scripts_mysql__install__db.pl.in
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-scripts_mysqld_safe.sh
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-sql_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-sql_sys__vars.cc
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-storage_archive_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-storage_blackhole_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-storage_csv_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-storage_example_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-storage_federated_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-storage_heap_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-storage_innobase_handler_i__s.cc
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-storage_innobase_include_univ.i
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-storage_myisam_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-storage_myisammrg_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql56-client/patches/patch-storage_ndb_include_util_Parser.hpp
U pkgsrc/databases/mysql56-server/DEINSTALL
U pkgsrc/databases/mysql56-server/DESCR
U pkgsrc/databases/mysql56-server/MESSAGE
U pkgsrc/databases/mysql56-server/MESSAGE.sphinx
U pkgsrc/databases/mysql56-server/Makefile
U pkgsrc/databases/mysql56-server/PLIST
U pkgsrc/databases/mysql56-server/PLIST.SunOS
U pkgsrc/databases/mysql56-server/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mysql56-server/files/mysqld.sh
U pkgsrc/databases/mysql56-server/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/mysql56-server/files/smf/mysqld.sh
U pkgsrc/databases/mysql57-client/DESCR
U pkgsrc/databases/mysql57-client/Makefile
U pkgsrc/databases/mysql57-client/Makefile.common
U pkgsrc/databases/mysql57-client/PLIST
U pkgsrc/databases/mysql57-client/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mysql57-client/distinfo
U pkgsrc/databases/mysql57-client/options.mk
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-client_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-client_completion_hash.cc
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-client_mysqladmin.cc
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-cmake_boost.cmake
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-cmake_build__configurations_compiler__options.cmake
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-cmake_build__configurations_mysql__release.cmake
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-cmake_curl.cmake
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-cmake_ldap.cmake
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-cmake_os_SunOS.cmake
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-cmake_plugin.cmake
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-cmake_readline.cmake
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-cmake_ssl.cmake
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-include_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-include_my__compare.h
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-include_my__global.h
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-include_my__thread.h
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-include_my__thread__os__id.h
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-libmysql_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-mysql-test_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-mysys__ssl_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-mysys_kqueue__timers.c
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-mysys_mf__iocache2.c
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-mysys_my__symlink.c
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-mysys_stacktrace.c
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-rapid_plugin_group__replication_libmysqlgcs_src_bindings_xcom_xcom_sock__probe__ix.c
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-rapid_plugin_group__replication_libmysqlgcs_src_bindings_xcom_xcom_xcom__memory.c
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-rapid_plugin_group__replication_libmysqlgcs_src_bindings_xcom_xcom_xcom__transport.c
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-rapid_plugin_group__replication_rpcgen.cmake
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-rapid_plugin_x_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-scripts_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-scripts_mysqld_safe.sh
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-sql_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-sql_conn__handler_socket__connection.cc
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-sql_item__geofunc__internal.cc
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-sql_locks_shared__spin__lock.cc
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-sql_log_event.h
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-sql_sys__vars.cc
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-storage_archive_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-storage_blackhole_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-storage_csv_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-storage_example_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-storage_federated_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-storage_heap_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-storage_myisam_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-storage_myisammrg_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-storage_ndb_mcc_frontend_dojo_dojox_mobile_build_build.sh
U pkgsrc/databases/mysql57-client/patches/patch-strings_decimal.c
U pkgsrc/databases/mysql57-server/DEINSTALL
U pkgsrc/databases/mysql57-server/DESCR
U pkgsrc/databases/mysql57-server/MESSAGE
U pkgsrc/databases/mysql57-server/MESSAGE.sphinx
U pkgsrc/databases/mysql57-server/Makefile
U pkgsrc/databases/mysql57-server/PLIST
U pkgsrc/databases/mysql57-server/PLIST.SunOS
U pkgsrc/databases/mysql57-server/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mysql57-server/files/mysqld.sh
U pkgsrc/databases/mysql57-server/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/mysql57-server/files/smf/mysqld.sh
U pkgsrc/databases/mysql80-client/DESCR
U pkgsrc/databases/mysql80-client/MESSAGE
U pkgsrc/databases/mysql80-client/Makefile
U pkgsrc/databases/mysql80-client/Makefile.common
U pkgsrc/databases/mysql80-client/PLIST
U pkgsrc/databases/mysql80-client/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mysql80-client/distinfo
U pkgsrc/databases/mysql80-client/options.mk
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-client_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-client_mysqladmin.cc
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-cmake_boost.cmake
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-cmake_os_SunOS.cmake
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-cmake_readline.cmake
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-config.h.cmake
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-configure.cmake
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-include_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-include_my__compare.h
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-include_my__thread.h
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-include_my__thread__os__id.h
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-include_tables__contained__in.h
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-libmysql_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-mysys_kqueue__timers.cc
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-mysys_stacktrace.cc
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-router_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-router_src_harness_include_mysql_harness_net_ts_impl_netif.h
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-router_src_harness_include_mysql_harness_net_ts_internet.h
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-router_src_harness_include_mysql_harness_net_ts_local.h
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-router_src_harness_include_mysql_harness_tty.h
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-router_src_harness_src_stdx_io_file_handle.cc
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-scripts_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-scripts_mysqld_safe.sh
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-sql_CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-sql_conn__handler_socket__connection.cc
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-sql_item_geofunc_relchecks_bgwrap.h
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-sql_join__optimizer_bit__utils.h
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-sql_resourcegroups_platform_thread__attrs__api__apple.cc
U pkgsrc/databases/mysql80-client/patches/patch-vio_viosocket.cc
U pkgsrc/databases/mysql80-server/DEINSTALL
U pkgsrc/databases/mysql80-server/DESCR
U pkgsrc/databases/mysql80-server/MESSAGE
U pkgsrc/databases/mysql80-server/MESSAGE.sphinx
U pkgsrc/databases/mysql80-server/Makefile
U pkgsrc/databases/mysql80-server/PLIST
U pkgsrc/databases/mysql80-server/PLIST.SunOS
U pkgsrc/databases/mysql80-server/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mysql80-server/files/ffsll.cc
U pkgsrc/databases/mysql80-server/files/mysqld.sh
U pkgsrc/databases/mysql80-server/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/mysql80-server/files/smf/mysqld.sh
cvs update: `pkgsrc/databases/mysqlcc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysqlcc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysqlcc/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysqlcc/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysqlcc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysqlcc/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysqlcc/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/mysqlcc/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/mysqld_exporter/DESCR
U pkgsrc/databases/mysqld_exporter/MESSAGE.smf
U pkgsrc/databases/mysqld_exporter/Makefile
U pkgsrc/databases/mysqld_exporter/PLIST
U pkgsrc/databases/mysqld_exporter/distinfo
U pkgsrc/databases/mysqld_exporter/files/env.conf
U pkgsrc/databases/mysqld_exporter/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/mysqld_exporter/files/smf/mysqld_exporter.sh
U pkgsrc/databases/mysqltuner/DESCR
U pkgsrc/databases/mysqltuner/Makefile
U pkgsrc/databases/mysqltuner/PLIST
U pkgsrc/databases/mysqltuner/distinfo
P pkgsrc/databases/mytop/Makefile
P pkgsrc/databases/mytop/distinfo
U pkgsrc/databases/mytop/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/nss-pgsql/DEINSTALL
U pkgsrc/databases/nss-pgsql/DESCR
U pkgsrc/databases/nss-pgsql/INSTALL
U pkgsrc/databases/nss-pgsql/Makefile
U pkgsrc/databases/nss-pgsql/PLIST
U pkgsrc/databases/nss-pgsql/distinfo
U pkgsrc/databases/nss-pgsql/files/netbsd.c
U pkgsrc/databases/nss-pgsql/files/netbsd.h
U pkgsrc/databases/nss-pgsql/patches/patch-config.h.in
U pkgsrc/databases/nss-pgsql/patches/patch-src_Makefile.in
U pkgsrc/databases/nss-pgsql/patches/patch-src_backend.c
U pkgsrc/databases/nss-pgsql/patches/patch-src_nss-pgsql.h
P pkgsrc/databases/nss_ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/nss_ldap/PLIST
U pkgsrc/databases/nss_ldap/distinfo
U pkgsrc/databases/nss_ldap/options.mk
U pkgsrc/databases/nss_ldap/files/freebsd.c
P pkgsrc/databases/nss_ldap/files/netbsd.h
P pkgsrc/databases/nss_ldap/patches/patch-ab
P pkgsrc/databases/nss_ldap/patches/patch-af
P pkgsrc/databases/nss_ldap/patches/patch-ag
U pkgsrc/databases/nss_ldap/patches/patch-configure.in
U pkgsrc/databases/nss_ldap/patches/patch-ldap-ethers.c
U pkgsrc/databases/nss_ldap/patches/patch-ldap-pwd.c
U pkgsrc/databases/ocaml-dbm/DESCR
U pkgsrc/databases/ocaml-dbm/Makefile
U pkgsrc/databases/ocaml-dbm/PLIST
U pkgsrc/databases/ocaml-dbm/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/ocaml-dbm/distinfo
U pkgsrc/databases/ocaml-dbm/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/databases/ocaml-ldap/DESCR
U pkgsrc/databases/ocaml-ldap/Makefile
U pkgsrc/databases/ocaml-ldap/PLIST
U pkgsrc/databases/ocaml-ldap/distinfo
U pkgsrc/databases/ocaml-macaque/DESCR
U pkgsrc/databases/ocaml-macaque/Makefile
U pkgsrc/databases/ocaml-macaque/PLIST
U pkgsrc/databases/ocaml-macaque/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/ocaml-macaque/distinfo
P pkgsrc/databases/ocaml-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/ocaml-mysql/PLIST
U pkgsrc/databases/ocaml-mysql/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/ocaml-mysql/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ocaml-mysql/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/ocaml-mysql/patches/patch-mysql_stubs.c
U pkgsrc/databases/ocaml-sqlite3/DESCR
U pkgsrc/databases/ocaml-sqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/ocaml-sqlite3/PLIST
U pkgsrc/databases/ocaml-sqlite3/distinfo
U pkgsrc/databases/odbc-postgresql/DESCR
U pkgsrc/databases/odbc-postgresql/Makefile
cvs update: `pkgsrc/databases/odbc-postgresql/Makefile.common' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/odbc-postgresql/PLIST
U pkgsrc/databases/odbc-postgresql/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/odbc-postgresql/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/odbc-postgresql/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/odbc-postgresql/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/openldap/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap/Makefile.common
U pkgsrc/databases/openldap/Makefile.version
U pkgsrc/databases/openldap/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/files/slapd.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-ao' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-contrib_slapd-modules_cloak_Makefile
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-contrib_slapd-modules_nops_Makefile
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-contrib_slapd-modules_nops_nops.c
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-contrib_slapd-modules_nops_slapo-nops.5
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-contrib_slapd-modules_smbk5pwd_Makefile
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-da' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-dd' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-de' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-libraries_libldap_Makefile.in
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-libraries_libldap_cyrus.c
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-libraries_libldap_init.c
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-libraries_libldap_ldap-int.h
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-libraries_libldap_os-local.c
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-libraries_libldap_thr__posix.c
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-libraries_liblutil_sha1.c
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-servers_slapd_Makefile.in
U pkgsrc/databases/openldap/patches/patch-servers_slapd_back-sql_delete.c
P pkgsrc/databases/openldap-client/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-client/PLIST
P pkgsrc/databases/openldap-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/openldap-client/builtin.mk
P pkgsrc/databases/openldap-client/options.mk
P pkgsrc/databases/openldap-cloak/MESSAGE
P pkgsrc/databases/openldap-cloak/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-cloak/PLIST
P pkgsrc/databases/openldap-doc/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-doc/PLIST
U pkgsrc/databases/openldap-doc/distinfo
U pkgsrc/databases/openldap-nops/DESCR
P pkgsrc/databases/openldap-nops/MESSAGE
P pkgsrc/databases/openldap-nops/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-nops/PLIST
P pkgsrc/databases/openldap-server/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-server/PLIST
P pkgsrc/databases/openldap-server/options.mk
U pkgsrc/databases/openldap-server/files/slapd.sh
U pkgsrc/databases/openldap-server/files/smf/manifest.xml
P pkgsrc/databases/openldap-smbk5pwd/MESSAGE
P pkgsrc/databases/openldap-smbk5pwd/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-smbk5pwd/PLIST
P pkgsrc/databases/oraedit/Makefile
P pkgsrc/databases/oraedit/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-AddressBook/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-AddressBook/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-AnyEvent-BDB/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-AnyEvent-BDB/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-AnyEvent-BDB/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Apache-DBI/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Apache-DBI/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-App-Sqitch/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-App-Sqitch/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-App-Sqitch/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-App-Sqitch/options.mk
U pkgsrc/databases/p5-BDB/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-BDB/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-BDB/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-BerkeleyDB/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-BerkeleyDB/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-CDB_File/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-CDB_File/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Catalyst-Model-DBIC-Schema/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Catalyst-Model-DBIC-Schema/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Catalyst-Model-RDBO/MESSAGE
P pkgsrc/databases/p5-Catalyst-Model-RDBO/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Catalyst-Model-RDBO/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-CatalystX-CRUD/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-CatalystX-CRUD/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-CatalystX-CRUD-Model-RDBO/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-CatalystX-CRUD-Model-RDBO/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-CatalystX-CRUD-ModelAdapter-DBIC/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-CatalystX-CRUD-ModelAdapter-DBIC/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-AbstractSearch/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-AbstractSearch/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-BaseDSN/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-BaseDSN/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-BaseDSN/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-Pg/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-Pg/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-Plugin/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-Plugin/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-Plugin-DeepAbstractSearch/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-Plugin-DeepAbstractSearch/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBD-CSV/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBD-CSV/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DBD-DB2/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-DBD-DB2/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBD-DB2/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/p5-DBD-Google/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/p5-DBD-Google/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/p5-DBD-Google/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Mock/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBD-Mock/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBD-ODBC/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBD-ODBC/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Oracle/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBD-Oracle/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBD-PgPP/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBD-PgPP/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite/patches/patch-Makefile.PL
P pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite2/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite2/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Sybase/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBD-Sybase/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Sybase/patches/patch-ac
P pkgsrc/databases/p5-DBD-XBase/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBD-XBase/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBD-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBD-mysql/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBD-postgresql/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBD-postgresql/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBI/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/p5-DBI/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DBI/patches/patch-lib_DBD_File.pm
P pkgsrc/databases/p5-DBI-Shell/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBI-Shell/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBICx-Deploy/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBICx-Deploy/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBICx-MapMaker/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBICx-MapMaker/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DBICx-Sugar/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-DBICx-Sugar/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBICx-Sugar/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBICx-TestDatabase/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBICx-TestDatabase/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIWrapper/DESCR
P pkgsrc/databases/p5-DBIWrapper/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIWrapper/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Abstract/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Abstract/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Candy/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Candy/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Candy/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Cursor-Cached/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Cursor-Cached/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-DigestColumns/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-DigestColumns/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-DynamicDefault/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-DynamicDefault/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-EncodedColumn/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-EncodedColumn/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-EncodedColumn/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Fixtures/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Fixtures/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Helpers/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Helpers/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Helpers/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-InflateColumn-FS/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-InflateColumn-FS/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-InflateColumn-FS/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-InflateColumn-IP/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-InflateColumn-IP/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-IntrospectableM2M/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-IntrospectableM2M/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Loader/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Loader/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-RDBOHelpers/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-RDBOHelpers/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Schema-Loader/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Schema-Loader/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Schema-Loader/options.mk
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-TimeStamp/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-TimeStamp/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-UUIDColumns/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-UUIDColumns/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Validation/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Validation/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Connector/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Connector/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Connector/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-ContextualFetch/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-ContextualFetch/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-DBSchema/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-DBSchema/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Datasource/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Datasource/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Introspector/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Introspector/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Introspector/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Schema/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Schema/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-SearchBuilder/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-SearchBuilder/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-SearchBuilder/patches/patch-Makefile.PL
P pkgsrc/databases/p5-DBM-Deep/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBM-Deep/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DBM-Deep/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/databases/p5-DB_File/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/p5-DB_File/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/p5-DB_File/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/p5-DB_File/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/p5-DB_File-Lock/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DB_File-Lock/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-Dancer-Plugin-DBIC/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-Dancer-Plugin-DBIC/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Dancer-Plugin-DBIC/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Data-Table/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Data-Table/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-DublinCore-Record/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-DublinCore-Record/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DublinCore-Record/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-Fsdb/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-Fsdb/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Fsdb/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Ima-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Ima-DBI/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Jifty-DBI/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Jifty-DBI/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-MARC/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MARC/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-MARC-Record/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-MARC-Record/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-MARC-XML/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-MARC-XML/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-MARC-XML/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-MLDBM/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-MLDBM/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-MLDBM-Serializer-JSON/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-MLDBM-Serializer-JSON/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-MLDBM-Serializer-JSON/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-MLDBM-Sync/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MLDBM-Sync/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-Net-Cassandra/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-Net-Cassandra/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Net-Cassandra/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-Net-FileMaker/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-Net-FileMaker/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Net-FileMaker/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Net-MySQL/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Net-MySQL/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-ORLite/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-ORLite/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-ORLite-Migrate/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-ORLite-Migrate/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Palm/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Palm/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-Parse-Dia-SQL/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-Parse-Dia-SQL/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Parse-Dia-SQL/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-RRD-Simple/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-RRD-Simple/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-RRD-Simple/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-Redis/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-Redis/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Redis/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DB/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DB/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DB-Object/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DB-Object/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-AutoReconnect/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-AutoReconnect/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-Garden/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-Garden/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-Garden-Catalyst/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-Garden-Catalyst/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-Object-MoreHelpers/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-Object-MoreHelpers/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-TestDB/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-TestDB/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract-Classic/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract-Classic/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract-Classic/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract-Limit/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract-Limit/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-SQL-ReservedWords/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-SQL-ReservedWords/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Statement/DESCR
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Statement/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Statement/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Translator/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Translator/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Search-QueryParser/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Search-QueryParser/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Search-QueryParser-SQL/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Search-QueryParser-SQL/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Sort-SQL/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Sort-SQL/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Template-DBI/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Template-DBI/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/p5-Template-DBI/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/p5-Tie-DBI/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Tie-DBI/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-YAML-MLDBM/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-YAML-MLDBM/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-YAML-MLDBM/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-YAML-MLDBM/patches/patch-CPAN_MakeMaker.pm
U pkgsrc/databases/p5-YAML-MLDBM/patches/patch-Makefile.PL
P pkgsrc/databases/p5-gdbm/Makefile
cvs update: `pkgsrc/databases/p5-gdbm/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/p5-perl-ldap/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-perl-ldap/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-pgFormatter/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-pgFormatter/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-pgFormatter/PLIST
U pkgsrc/databases/p5-pgFormatter/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-postgresql/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-qdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-qdbm/PLIST
U pkgsrc/databases/p5-sqlrelay/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-sqlrelay/PLIST
P pkgsrc/databases/p5-sybperl/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sybperl/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-sybperl/patches/patch-CTlib_CTlib.xs
P pkgsrc/databases/p5-tokyocabinet/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-tokyocabinet/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-tokyotyrant/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-tokyotyrant/distinfo
P pkgsrc/databases/palm-db-tools/Makefile
P pkgsrc/databases/palm-db-tools/distinfo
P pkgsrc/databases/palm-db-tools/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/palm-db-tools/patches/patch-ac
P pkgsrc/databases/palm-db-tools/patches/patch-ae
U pkgsrc/databases/palm-db-tools/patches/patch-af
U pkgsrc/databases/palm-db-tools/patches/patch-ag
P pkgsrc/databases/pear-DB/Makefile
U pkgsrc/databases/pear-DB/distinfo
P pkgsrc/databases/pear-MDB2/Makefile
U pkgsrc/databases/pear-MDB2/distinfo
P pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_mysql/distinfo
P pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_mysql/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_mysqli/DESCR
U pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_mysqli/Makefile
U pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_mysqli/distinfo
U pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_mysqli/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_pgsql/Makefile
U pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_pgsql/distinfo
P pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_pgsql/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_sqlite/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_sqlite/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_sqlite/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_sqlite/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/percona-toolkit/DESCR
U pkgsrc/databases/percona-toolkit/Makefile
U pkgsrc/databases/percona-toolkit/distinfo
U pkgsrc/databases/pg_repack/DESCR
U pkgsrc/databases/pg_repack/Makefile
U pkgsrc/databases/pg_repack/PLIST
U pkgsrc/databases/pg_repack/distinfo
U pkgsrc/databases/pg_repack/patches/patch-bin_Makefile
U pkgsrc/databases/pg_repack/patches/patch-bin_pg__repack.c
P pkgsrc/databases/pgadmin3/Makefile
P pkgsrc/databases/pgadmin3/PLIST
U pkgsrc/databases/pgadmin3/distinfo
U pkgsrc/databases/pgadmin3/options.mk
cvs update: `pkgsrc/databases/pgadmin3/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/pgadmin3/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/pgadmin3/patches/patch-pgadmin_Makefile.in
U pkgsrc/databases/pgadmin3/patches/patch-pgadmin_include_utils_pgDefs.h
U pkgsrc/databases/pgbouncer/DESCR
U pkgsrc/databases/pgbouncer/Makefile
U pkgsrc/databases/pgbouncer/PLIST
U pkgsrc/databases/pgbouncer/distinfo
U pkgsrc/databases/pgbouncer/files/pgbouncer.sh
U pkgsrc/databases/pgbouncer/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/pgbouncer/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/databases/pgbuildfarm/DESCR
U pkgsrc/databases/pgbuildfarm/MESSAGE
U pkgsrc/databases/pgbuildfarm/Makefile
U pkgsrc/databases/pgbuildfarm/PLIST
U pkgsrc/databases/pgbuildfarm/distinfo
U pkgsrc/databases/pgocaml/DESCR
U pkgsrc/databases/pgocaml/Makefile
U pkgsrc/databases/pgocaml/PLIST
U pkgsrc/databases/pgocaml/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/pgocaml/distinfo
P pkgsrc/databases/pgpool/Makefile
P pkgsrc/databases/pgpool/PLIST
U pkgsrc/databases/pgpool/distinfo
P pkgsrc/databases/pgpool/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/pgpool2/DESCR
U pkgsrc/databases/pgpool2/Makefile
U pkgsrc/databases/pgpool2/PLIST
U pkgsrc/databases/pgpool2/distinfo
U pkgsrc/databases/pgpool2/options.mk
U pkgsrc/databases/pgpool2/files/pgpool2.sh
U pkgsrc/databases/pgpool2/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/pgpool2/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/pgpool2/patches/patch-src_auth_pool__hba.c
U pkgsrc/databases/pgpool2/patches/patch-src_include_pool.h
U pkgsrc/databases/pgpool2/patches/patch-src_include_utils_fe__ports.h
U pkgsrc/databases/pgpool2/patches/patch-src_main_pgpool__main.c
U pkgsrc/databases/pgpool2/patches/patch-src_sample_pgpool.conf.sample
U pkgsrc/databases/pgpool2/patches/patch-src_tools_pgproto_read.c
U pkgsrc/databases/pgpool2/patches/patch-src_watchdog_wd__escalation.c
P pkgsrc/databases/pgtcl/Makefile
P pkgsrc/databases/pgtcl/distinfo
P pkgsrc/databases/pgtclng/Makefile
P pkgsrc/databases/pgtclng/distinfo
P pkgsrc/databases/pgtclng/patches/patch-ab
P pkgsrc/databases/php-dba/Makefile
cvs update: `pkgsrc/databases/php-dbase/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/php-dbase/Makefile' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/php-dbx/Makefile
U pkgsrc/databases/php-dbx/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/php-filepro/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/php-filepro/Makefile' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/php-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/php-ldap/options.mk
cvs update: `pkgsrc/databases/php-ldap/files/ldap-ctrl-exop.patch' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/php-ldap/files/ldap-ctrl-exop56.patch
U pkgsrc/databases/php-ldap/files/ldap-ctrl-exop70.patch
U pkgsrc/databases/php-ldap/files/ldap-ctrl-exop71.patch
U pkgsrc/databases/php-mongo/DESCR
U pkgsrc/databases/php-mongo/Makefile
U pkgsrc/databases/php-mongo/distinfo
U pkgsrc/databases/php-mongo/options.mk
U pkgsrc/databases/php-mongodb/DESCR
U pkgsrc/databases/php-mongodb/Makefile
U pkgsrc/databases/php-mongodb/distinfo
P pkgsrc/databases/php-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/php-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/php-mysqli/DESCR
U pkgsrc/databases/php-mysqli/Makefile
U pkgsrc/databases/php-mysqli/options.mk
P pkgsrc/databases/php-oci8/Makefile
cvs update: `pkgsrc/databases/php-odbc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/php-odbc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/php-oracle/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/php-oracle/Makefile' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/php-pdo/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo/PLIST.pdo
P pkgsrc/databases/php-pdo/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/php-pdo_dblib/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/php-pdo_mysql/options.mk
P pkgsrc/databases/php-pdo_odbc/DESCR
P pkgsrc/databases/php-pdo_odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_pgsql/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pgsql/Makefile
U pkgsrc/databases/php-redis/DESCR
U pkgsrc/databases/php-redis/Makefile
U pkgsrc/databases/php-redis/distinfo
U pkgsrc/databases/php-redis4/DESCR
U pkgsrc/databases/php-redis4/Makefile
U pkgsrc/databases/php-redis4/distinfo
U pkgsrc/databases/php-redis4/patches/patch-config.m4
U pkgsrc/databases/php-rrd/DESCR
U pkgsrc/databases/php-rrd/Makefile
U pkgsrc/databases/php-rrd/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/php-sqlite/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/php-sqlite/Makefile' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/php-sqlite3/DESCR
U pkgsrc/databases/php-sqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/php-sqlrelay/Makefile
U pkgsrc/databases/php-sqlrelay/PLIST
cvs update: `pkgsrc/databases/php5-mysqli/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/php5-mysqli/Makefile' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/phpldapadmin/Makefile
P pkgsrc/databases/phpldapadmin/PLIST
U pkgsrc/databases/phpldapadmin/distinfo
U pkgsrc/databases/phpldapadmin/patches/patch-config_config.php.example
U pkgsrc/databases/phpldapadmin/patches/patch-htdocs_index.php
U pkgsrc/databases/phpldapadmin/patches/patch-lib_PageRender.php
U pkgsrc/databases/phpldapadmin/patches/patch-lib_QueryRender.php
U pkgsrc/databases/phpldapadmin/patches/patch-lib_TemplateRender.php
U pkgsrc/databases/phpldapadmin/patches/patch-lib_ds__ldap.php
U pkgsrc/databases/phpldapadmin/patches/patch-lib_ds__ldap__pla.php
U pkgsrc/databases/phpldapadmin/patches/patch-lib_functions.php
cvs update: `pkgsrc/databases/phpmyadmin/DEINSTALL' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/phpmyadmin/INSTALL
P pkgsrc/databases/phpmyadmin/MESSAGE
P pkgsrc/databases/phpmyadmin/Makefile
P pkgsrc/databases/phpmyadmin/PLIST
U pkgsrc/databases/phpmyadmin/distinfo
P pkgsrc/databases/phpmyadmin/files/phpmyadmin.conf
U pkgsrc/databases/phpmyadmin/patches/patch-libraries_vendor__config.php
P pkgsrc/databases/phppgadmin/DESCR
P pkgsrc/databases/phppgadmin/MESSAGE
P pkgsrc/databases/phppgadmin/Makefile
P pkgsrc/databases/phppgadmin/PLIST
U pkgsrc/databases/phppgadmin/distinfo
U pkgsrc/databases/poco-data/DESCR
U pkgsrc/databases/poco-data/Makefile
U pkgsrc/databases/poco-data/PLIST
U pkgsrc/databases/poco-data/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/poco-data-mysql/DESCR
U pkgsrc/databases/poco-data-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/poco-data-mysql/PLIST
U pkgsrc/databases/poco-data-mysql/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/poco-data-odbc/DESCR
U pkgsrc/databases/poco-data-odbc/Makefile
U pkgsrc/databases/poco-data-odbc/PLIST
U pkgsrc/databases/poco-data-odbc/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/DESCR
U pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/Makefile
U pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/PLIST
U pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/postgres_exporter/DESCR
U pkgsrc/databases/postgres_exporter/MESSAGE.smf
U pkgsrc/databases/postgres_exporter/Makefile
U pkgsrc/databases/postgres_exporter/PLIST
U pkgsrc/databases/postgres_exporter/distinfo
U pkgsrc/databases/postgres_exporter/files/env.conf
U pkgsrc/databases/postgres_exporter/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/postgres_exporter/files/smf/postgres_exporter.sh
U pkgsrc/databases/postgresql-pgroonga/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql-pgroonga/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql-pgroonga/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql-pgroonga/distinfo
U pkgsrc/databases/postgresql-pljava/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql-pljava/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql-pljava/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql-pljava/distinfo
U pkgsrc/databases/postgresql-pljava/files/aol.netbsd.properties
U pkgsrc/databases/postgresql-pljava/patches/patch-pljava-so_src_main_c_Backend.c
U pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/distinfo
U pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/patches/patch-loader_Makefile.in
U pkgsrc/databases/postgresql-promscale_extension/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql-promscale_extension/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql-promscale_extension/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql-promscale_extension/cargo-depends.mk
U pkgsrc/databases/postgresql-promscale_extension/distinfo
U pkgsrc/databases/postgresql-promscale_extension/patches/patch-Cargo.toml
U pkgsrc/databases/postgresql-promscale_extension/patches/patch-pgx_pgx-pg-sys_src_submodules_mod.rs
U pkgsrc/databases/postgresql-promscale_extension/patches/patch-pgx_pgx_src_bgworkers.rs
U pkgsrc/databases/postgresql-promscale_extension/patches/patch-pgx_pgx_src_enum__helper.rs
U pkgsrc/databases/postgresql-promscale_extension/patches/patch-pgx_pgx_src_rel.rs
U pkgsrc/databases/postgresql-redislog/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql-redislog/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql-redislog/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql-redislog/distinfo
U pkgsrc/databases/postgresql-redislog/patches/patch-redislog.c
U pkgsrc/databases/postgresql-timescaledb/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql-timescaledb/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql-timescaledb/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql-timescaledb/distinfo
U pkgsrc/databases/postgresql-timescaledb/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/postgresql-wal2json/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql-wal2json/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql-wal2json/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql-wal2json/distinfo
U pkgsrc/databases/postgresql10/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql10/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql10/Makefile.common
U pkgsrc/databases/postgresql10/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql10/distinfo
U pkgsrc/databases/postgresql10/options.mk
U pkgsrc/databases/postgresql10/files/dynloader-ltdl.h
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-config_missing
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-config_perl.m4
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-contrib_dblink_dblink.c
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-contrib_uuid-ossp_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-src_Makefile.global.in
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-src_Makefile.shlib
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-src_backend_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-src_backend_utils_adt_datetime.c
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-src_interfaces_ecpg_pgtypeslib_interval.c
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-src_interfaces_libpq_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-src_makefiles_Makefile.solaris
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-src_pl_plperl_GNUmakefile
U pkgsrc/databases/postgresql10/patches/patch-src_pl_plperl_plperl.h
U pkgsrc/databases/postgresql10-client/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql10-client/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql10-client/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql10-client/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/postgresql10-contrib/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql10-contrib/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql10-contrib/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql10-docs/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql10-docs/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql10-docs/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql10-plperl/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql10-plperl/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql10-plperl/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql10-plpython/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql10-plpython/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql10-plpython/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql10-pltcl/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql10-pltcl/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql10-pltcl/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql10-server/DEINSTALL
U pkgsrc/databases/postgresql10-server/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql10-server/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql10-server/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql10-server/files/pgsql.sh
U pkgsrc/databases/postgresql10-server/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/postgresql10-server/files/smf/postgresql.sh
U pkgsrc/databases/postgresql11/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql11/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql11/Makefile.common
U pkgsrc/databases/postgresql11/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql11/distinfo
U pkgsrc/databases/postgresql11/options.mk
U pkgsrc/databases/postgresql11/files/dynloader-ltdl.h
U pkgsrc/databases/postgresql11/patches/patch-config_missing
U pkgsrc/databases/postgresql11/patches/patch-config_perl.m4
U pkgsrc/databases/postgresql11/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/postgresql11/patches/patch-contrib_dblink_dblink.c
U pkgsrc/databases/postgresql11/patches/patch-contrib_uuid-ossp_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql11/patches/patch-src_Makefile.global.in
U pkgsrc/databases/postgresql11/patches/patch-src_Makefile.shlib
U pkgsrc/databases/postgresql11/patches/patch-src_backend_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql11/patches/patch-src_backend_utils_adt_datetime.c
U pkgsrc/databases/postgresql11/patches/patch-src_interfaces_libpq_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql11/patches/patch-src_makefiles_Makefile.solaris
U pkgsrc/databases/postgresql11/patches/patch-src_pl_plperl_GNUmakefile
U pkgsrc/databases/postgresql11/patches/patch-src_pl_plperl_plperl.h
U pkgsrc/databases/postgresql11-client/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql11-client/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql11-client/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql11-client/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/postgresql11-contrib/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql11-contrib/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql11-contrib/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql11-docs/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql11-docs/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql11-docs/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql11-plperl/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql11-plperl/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql11-plperl/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql11-plpython/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql11-plpython/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql11-plpython/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql11-pltcl/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql11-pltcl/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql11-pltcl/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql11-server/DEINSTALL
U pkgsrc/databases/postgresql11-server/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql11-server/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql11-server/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql11-server/files/pgsql.sh
U pkgsrc/databases/postgresql11-server/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/postgresql11-server/files/smf/postgresql.sh
U pkgsrc/databases/postgresql12/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql12/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql12/Makefile.common
U pkgsrc/databases/postgresql12/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql12/distinfo
U pkgsrc/databases/postgresql12/options.mk
U pkgsrc/databases/postgresql12/patches/patch-config_missing
U pkgsrc/databases/postgresql12/patches/patch-config_perl.m4
U pkgsrc/databases/postgresql12/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/postgresql12/patches/patch-contrib_dblink_dblink.c
U pkgsrc/databases/postgresql12/patches/patch-contrib_uuid-ossp_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql12/patches/patch-src_Makefile.global.in
U pkgsrc/databases/postgresql12/patches/patch-src_Makefile.shlib
U pkgsrc/databases/postgresql12/patches/patch-src_backend_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql12/patches/patch-src_interfaces_libpq_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql12/patches/patch-src_makefiles_Makefile.solaris
U pkgsrc/databases/postgresql12/patches/patch-src_pl_plperl_GNUmakefile
U pkgsrc/databases/postgresql12/patches/patch-src_pl_plperl_plperl.h
U pkgsrc/databases/postgresql12-client/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql12-client/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql12-client/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql12-client/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/postgresql12-contrib/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql12-contrib/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql12-contrib/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql12-docs/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql12-docs/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql12-docs/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql12-plperl/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql12-plperl/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql12-plperl/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql12-plpython/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql12-plpython/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql12-plpython/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql12-pltcl/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql12-pltcl/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql12-pltcl/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql12-server/DEINSTALL
U pkgsrc/databases/postgresql12-server/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql12-server/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql12-server/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql12-server/files/pgsql.sh
U pkgsrc/databases/postgresql12-server/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/postgresql12-server/files/smf/postgresql.sh
U pkgsrc/databases/postgresql13/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql13/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql13/Makefile.common
U pkgsrc/databases/postgresql13/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql13/distinfo
U pkgsrc/databases/postgresql13/options.mk
U pkgsrc/databases/postgresql13/patches/patch-config_missing
U pkgsrc/databases/postgresql13/patches/patch-config_perl.m4
U pkgsrc/databases/postgresql13/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/postgresql13/patches/patch-contrib_dblink_dblink.c
U pkgsrc/databases/postgresql13/patches/patch-contrib_uuid-ossp_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql13/patches/patch-src_Makefile.global.in
U pkgsrc/databases/postgresql13/patches/patch-src_Makefile.shlib
U pkgsrc/databases/postgresql13/patches/patch-src_backend_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql13/patches/patch-src_interfaces_libpq_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql13/patches/patch-src_makefiles_Makefile.solaris
U pkgsrc/databases/postgresql13/patches/patch-src_pl_plperl_GNUmakefile
U pkgsrc/databases/postgresql13/patches/patch-src_pl_plperl_plperl.h
U pkgsrc/databases/postgresql13-client/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql13-client/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql13-client/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql13-client/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/postgresql13-contrib/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql13-contrib/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql13-contrib/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql13-docs/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql13-docs/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql13-docs/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql13-plperl/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql13-plperl/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql13-plperl/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql13-plpython/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql13-plpython/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql13-plpython/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql13-pltcl/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql13-pltcl/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql13-pltcl/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql13-server/DEINSTALL
U pkgsrc/databases/postgresql13-server/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql13-server/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql13-server/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql13-server/files/pgsql.sh
U pkgsrc/databases/postgresql13-server/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/postgresql13-server/files/smf/postgresql.sh
U pkgsrc/databases/postgresql14/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql14/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql14/Makefile.common
U pkgsrc/databases/postgresql14/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql14/distinfo
U pkgsrc/databases/postgresql14/options.mk
U pkgsrc/databases/postgresql14/patches/patch-config_missing
U pkgsrc/databases/postgresql14/patches/patch-config_perl.m4
U pkgsrc/databases/postgresql14/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/postgresql14/patches/patch-contrib_dblink_dblink.c
U pkgsrc/databases/postgresql14/patches/patch-contrib_uuid-ossp_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql14/patches/patch-src_Makefile.global.in
U pkgsrc/databases/postgresql14/patches/patch-src_Makefile.shlib
U pkgsrc/databases/postgresql14/patches/patch-src_backend_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql14/patches/patch-src_interfaces_libpq_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql14/patches/patch-src_makefiles_Makefile.solaris
U pkgsrc/databases/postgresql14/patches/patch-src_pl_plperl_GNUmakefile
U pkgsrc/databases/postgresql14/patches/patch-src_pl_plperl_plperl.h
U pkgsrc/databases/postgresql14-client/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql14-client/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql14-client/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql14-client/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/postgresql14-contrib/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql14-contrib/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql14-contrib/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql14-docs/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql14-docs/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql14-docs/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql14-plperl/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql14-plperl/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql14-plperl/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql14-plpython/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql14-plpython/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql14-plpython/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql14-pltcl/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql14-pltcl/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql14-pltcl/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql14-server/DEINSTALL
U pkgsrc/databases/postgresql14-server/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql14-server/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql14-server/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql14-server/files/pgsql.sh
U pkgsrc/databases/postgresql14-server/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/postgresql14-server/files/smf/postgresql.sh
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/Makefile.mirrors' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/files/GNUmakefile.libpq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/files/Makefile.custom' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/files/Makefile.libtool' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/files/dynloader-ltdl.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-adminpack/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-adminpack/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-adminpack/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-client/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-client/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-client/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-client/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-plperl/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-plperl/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-plperl/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-plperl/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-plpython/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-plpython/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-plpython/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-plpython/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-pltcl/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-pltcl/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-pltcl/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-pltcl/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-server/DEINSTALL' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-server/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-server/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-server/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-server/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-server/files/pgsql.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-tsearch2/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-tsearch2/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql82-tsearch2/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/Makefile.mirrors' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/files/GNUmakefile.libpq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/files/Makefile.custom' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/files/Makefile.libtool' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/files/dynloader-ltdl.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-adminpack/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-adminpack/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-adminpack/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-client/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-client/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-client/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-client/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-plperl/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-plperl/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-plperl/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-plperl/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-plpython/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-plpython/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-plpython/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-plpython/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-pltcl/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-pltcl/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-pltcl/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-pltcl/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-server/DEINSTALL' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-server/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-server/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-server/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-server/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql83-server/files/pgsql.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/Makefile.mirrors' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/files/GNUmakefile.libpq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/files/Makefile.custom' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/files/Makefile.libtool' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/files/dynloader-ltdl.h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-adminpack/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-adminpack/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-adminpack/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-client/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-client/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-client/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-client/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-plperl/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-plperl/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-plperl/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-plperl/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-plpython/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-plpython/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-plpython/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-plpython/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-pltcl/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-pltcl/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-pltcl/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-pltcl/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-server/DEINSTALL' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-server/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-server/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-server/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-server/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/postgresql84-server/files/pgsql.sh' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/postgresql96/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql96/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql96/Makefile.common
U pkgsrc/databases/postgresql96/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql96/distinfo
U pkgsrc/databases/postgresql96/options.mk
U pkgsrc/databases/postgresql96/files/dynloader-ltdl.h
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-config_missing
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-config_perl.m4
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-contrib_dblink_dblink.c
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-contrib_uuid-ossp_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-src_Makefile.global.in
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-src_Makefile.shlib
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-src_backend_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-src_backend_utils_adt_datetime.c
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-src_interfaces_ecpg_pgtypeslib_interval.c
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-src_interfaces_libpq_Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-src_makefiles_Makefile.solaris
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-src_pl_plperl_GNUmakefile
U pkgsrc/databases/postgresql96/patches/patch-src_pl_plperl_plperl.h
U pkgsrc/databases/postgresql96-client/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql96-client/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql96-client/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql96-client/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/postgresql96-contrib/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql96-contrib/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql96-contrib/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql96-docs/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql96-docs/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql96-docs/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql96-plperl/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql96-plperl/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql96-plperl/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql96-plpython/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql96-plpython/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql96-plpython/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql96-pltcl/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql96-pltcl/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql96-pltcl/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql96-server/DEINSTALL
U pkgsrc/databases/postgresql96-server/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql96-server/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql96-server/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql96-server/files/pgsql.sh
U pkgsrc/databases/postgresql96-server/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/postgresql96-server/files/smf/postgresql.sh
U pkgsrc/databases/prometheus/DESCR
U pkgsrc/databases/prometheus/Makefile
U pkgsrc/databases/prometheus/PLIST
U pkgsrc/databases/prometheus/distinfo
U pkgsrc/databases/prometheus/go-modules.mk
U pkgsrc/databases/prometheus/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/prometheus/patches/patch-cmd_prometheus_main.go
U pkgsrc/databases/prometheus/patches/patch-web_ui_ui.go
U pkgsrc/databases/promscale/DESCR
U pkgsrc/databases/promscale/Makefile
U pkgsrc/databases/promscale/PLIST
U pkgsrc/databases/promscale/distinfo
U pkgsrc/databases/promscale/go-modules.mk
P pkgsrc/databases/pxtools/Makefile
P pkgsrc/databases/pxtools/PLIST
P pkgsrc/databases/pxtools/distinfo
P pkgsrc/databases/py-PgSQL/Makefile
P pkgsrc/databases/py-PgSQL/PLIST
P pkgsrc/databases/py-PgSQL/distinfo
U pkgsrc/databases/py-aiosqlite/DESCR
U pkgsrc/databases/py-aiosqlite/Makefile
U pkgsrc/databases/py-aiosqlite/PLIST
U pkgsrc/databases/py-aiosqlite/distinfo
U pkgsrc/databases/py-alembic/ALTERNATIVES
U pkgsrc/databases/py-alembic/DESCR
U pkgsrc/databases/py-alembic/Makefile
U pkgsrc/databases/py-alembic/PLIST
U pkgsrc/databases/py-alembic/distinfo
U pkgsrc/databases/py-ana/DESCR
U pkgsrc/databases/py-ana/Makefile
U pkgsrc/databases/py-ana/PLIST
U pkgsrc/databases/py-ana/distinfo
U pkgsrc/databases/py-apsw/DESCR
U pkgsrc/databases/py-apsw/Makefile
U pkgsrc/databases/py-apsw/PLIST
U pkgsrc/databases/py-apsw/distinfo
U pkgsrc/databases/py-asyncpg/DESCR
U pkgsrc/databases/py-asyncpg/Makefile
U pkgsrc/databases/py-asyncpg/PLIST
U pkgsrc/databases/py-asyncpg/distinfo
U pkgsrc/databases/py-barman/DESCR
U pkgsrc/databases/py-barman/Makefile
U pkgsrc/databases/py-barman/PLIST
U pkgsrc/databases/py-barman/distinfo
U pkgsrc/databases/py-barman/patches/patch-barman_utils.py
cvs update: `pkgsrc/databases/py-bdb-xml/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-bdb-xml/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-bdb-xml/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-bdb-xml/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-bdb-xml/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/py-bsddb3/Makefile
P pkgsrc/databases/py-bsddb3/PLIST
P pkgsrc/databases/py-bsddb3/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/py-bsddb3/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/py-bsddb3/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/py-carbon/DESCR
U pkgsrc/databases/py-carbon/Makefile
U pkgsrc/databases/py-carbon/Makefile.common
U pkgsrc/databases/py-carbon/PLIST
U pkgsrc/databases/py-carbon/distinfo
U pkgsrc/databases/py-carbon/options.mk
U pkgsrc/databases/py-carbon/files/carbon-aggregator.sh
U pkgsrc/databases/py-carbon/files/carbon-cache.sh
U pkgsrc/databases/py-carbon/files/carbon-relay.sh
U pkgsrc/databases/py-carbon/patches/patch-carbon_conf_example
U pkgsrc/databases/py-carbon/patches/patch-setup.py
U pkgsrc/databases/py-cassa/DESCR
U pkgsrc/databases/py-cassa/Makefile
U pkgsrc/databases/py-cassa/PLIST
U pkgsrc/databases/py-cassa/distinfo
U pkgsrc/databases/py-cassandra-driver/DESCR
U pkgsrc/databases/py-cassandra-driver/Makefile
U pkgsrc/databases/py-cassandra-driver/PLIST
U pkgsrc/databases/py-cassandra-driver/distinfo
U pkgsrc/databases/py-cdb/DESCR
U pkgsrc/databases/py-cdb/Makefile
U pkgsrc/databases/py-cdb/PLIST
U pkgsrc/databases/py-cdb/distinfo
U pkgsrc/databases/py-ckanclient/DESCR
U pkgsrc/databases/py-ckanclient/Makefile
U pkgsrc/databases/py-ckanclient/PLIST
U pkgsrc/databases/py-ckanclient/distinfo
U pkgsrc/databases/py-couchdb/ALTERNATIVES
U pkgsrc/databases/py-couchdb/DESCR
U pkgsrc/databases/py-couchdb/Makefile
U pkgsrc/databases/py-couchdb/PLIST
U pkgsrc/databases/py-couchdb/distinfo
U pkgsrc/databases/py-cx_Oracle/DESCR
U pkgsrc/databases/py-cx_Oracle/Makefile
U pkgsrc/databases/py-cx_Oracle/PLIST
U pkgsrc/databases/py-cx_Oracle/distinfo
U pkgsrc/databases/py-datapkg/DESCR
U pkgsrc/databases/py-datapkg/Makefile
U pkgsrc/databases/py-datapkg/PLIST
U pkgsrc/databases/py-datapkg/distinfo
U pkgsrc/databases/py-dbfread/DESCR
U pkgsrc/databases/py-dbfread/Makefile
U pkgsrc/databases/py-dbfread/PLIST
U pkgsrc/databases/py-dbfread/distinfo
U pkgsrc/databases/py-elasticsearch/DESCR
U pkgsrc/databases/py-elasticsearch/Makefile
U pkgsrc/databases/py-elasticsearch/PLIST
U pkgsrc/databases/py-elasticsearch/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/py-elixir/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-elixir/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-elixir/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-elixir/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/py-gdbm/Makefile
U pkgsrc/databases/py-gdbm/PLIST
P pkgsrc/databases/py-gdbm/files/Setup.in
P pkgsrc/databases/py-gdbm/files/setup.py
U pkgsrc/databases/py-kb/DESCR
U pkgsrc/databases/py-kb/Makefile
U pkgsrc/databases/py-kb/PLIST
U pkgsrc/databases/py-kb/distinfo
P pkgsrc/databases/py-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/py-ldap/PLIST
cvs update: `pkgsrc/databases/py-ldap/buildlink3.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/py-ldap/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/py-ldap/options.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/py-ldap/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/databases/py-ldap/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/py-ldap3/DESCR
U pkgsrc/databases/py-ldap3/Makefile
U pkgsrc/databases/py-ldap3/PLIST
U pkgsrc/databases/py-ldap3/distinfo
U pkgsrc/databases/py-lmdb/DESCR
U pkgsrc/databases/py-lmdb/Makefile
U pkgsrc/databases/py-lmdb/PLIST
U pkgsrc/databases/py-lmdb/distinfo
P pkgsrc/databases/py-metakit/Makefile
P pkgsrc/databases/py-metakit/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/py-mongo/DESCR
U pkgsrc/databases/py-mongo/Makefile
U pkgsrc/databases/py-mongo/PLIST
U pkgsrc/databases/py-mongo/distinfo
P pkgsrc/databases/py-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/py-mssql/PLIST
U pkgsrc/databases/py-mssql/distinfo
U pkgsrc/databases/py-mssql/patches/patch-mssqldbmodule_c
U pkgsrc/databases/py-multidict/DESCR
U pkgsrc/databases/py-multidict/Makefile
U pkgsrc/databases/py-multidict/PLIST
U pkgsrc/databases/py-multidict/distinfo
U pkgsrc/databases/py-mysql-connector/DESCR
U pkgsrc/databases/py-mysql-connector/Makefile
U pkgsrc/databases/py-mysql-connector/PLIST
U pkgsrc/databases/py-mysql-connector/distinfo
U pkgsrc/databases/py-mysqlclient/DESCR
U pkgsrc/databases/py-mysqlclient/Makefile
U pkgsrc/databases/py-mysqlclient/PLIST
U pkgsrc/databases/py-mysqlclient/distinfo
P pkgsrc/databases/py-mysqldb/Makefile
P pkgsrc/databases/py-mysqldb/PLIST
U pkgsrc/databases/py-mysqldb/distinfo
U pkgsrc/databases/py-mysqldb/patches/patch-_mysql.c
U pkgsrc/databases/py-orderedmultidict/DESCR
U pkgsrc/databases/py-orderedmultidict/Makefile
U pkgsrc/databases/py-orderedmultidict/PLIST
U pkgsrc/databases/py-orderedmultidict/distinfo
U pkgsrc/databases/py-peewee/ALTERNATIVES
U pkgsrc/databases/py-peewee/DESCR
U pkgsrc/databases/py-peewee/MESSAGE
U pkgsrc/databases/py-peewee/Makefile
U pkgsrc/databases/py-peewee/PLIST
U pkgsrc/databases/py-peewee/distinfo
U pkgsrc/databases/py-peewee/patches/patch-setup.py
P pkgsrc/databases/py-pgnotify/Makefile
P pkgsrc/databases/py-pgnotify/PLIST
P pkgsrc/databases/py-pgnotify/distinfo
U pkgsrc/databases/py-pgnotify/patches/patch-pgnotify.py
U pkgsrc/databases/py-pickleshare/DESCR
U pkgsrc/databases/py-pickleshare/Makefile
U pkgsrc/databases/py-pickleshare/PLIST
U pkgsrc/databases/py-pickleshare/distinfo
P pkgsrc/databases/py-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/py-postgresql/PLIST
U pkgsrc/databases/py-postgresql/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/py-psycopg/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-psycopg/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-psycopg/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-psycopg/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-psycopg/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-psycopg/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/py-psycopg2/Makefile
P pkgsrc/databases/py-psycopg2/PLIST
U pkgsrc/databases/py-psycopg2/distinfo
U pkgsrc/databases/py-pymysql/DESCR
U pkgsrc/databases/py-pymysql/Makefile
U pkgsrc/databases/py-pymysql/PLIST
U pkgsrc/databases/py-pymysql/distinfo
U pkgsrc/databases/py-pypika/DESCR
U pkgsrc/databases/py-pypika/Makefile
U pkgsrc/databases/py-pypika/PLIST
U pkgsrc/databases/py-pypika/distinfo
U pkgsrc/databases/py-python-sql/DESCR
U pkgsrc/databases/py-python-sql/Makefile
U pkgsrc/databases/py-python-sql/PLIST
U pkgsrc/databases/py-python-sql/distinfo
U pkgsrc/databases/py-redis/DESCR
U pkgsrc/databases/py-redis/Makefile
U pkgsrc/databases/py-redis/PLIST
U pkgsrc/databases/py-redis/distinfo
U pkgsrc/databases/py-rrdtool/DESCR
U pkgsrc/databases/py-rrdtool/Makefile
U pkgsrc/databases/py-rrdtool/PLIST
U pkgsrc/databases/py-rrdtool/distinfo
P pkgsrc/databases/py-sqlalchemy/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlalchemy/PLIST
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/py-sqlalchemy/options.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-i18n/DESCR
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-i18n/Makefile
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-i18n/PLIST
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-i18n/distinfo
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-i18n/options.mk
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-migrate/ALTERNATIVES
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-migrate/DESCR
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-migrate/Makefile
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-migrate/PLIST
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-migrate/distinfo
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-utils/DESCR
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-utils/Makefile
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-utils/PLIST
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-utils/distinfo
U pkgsrc/databases/py-sqlalchemy-utils/options.mk
cvs update: `pkgsrc/databases/py-sqlite/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-sqlite/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-sqlite/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/py-sqlite/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/py-sqlite2/DESCR
P pkgsrc/databases/py-sqlite2/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlite2/PLIST
U pkgsrc/databases/py-sqlite2/distinfo
P pkgsrc/databases/py-sqlite2/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/py-sqlite3/DESCR
P pkgsrc/databases/py-sqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/py-sqlite3/PLIST
P pkgsrc/databases/py-sqlite3/files/setup.py
U pkgsrc/databases/py-sqlparse/ALTERNATIVES
U pkgsrc/databases/py-sqlparse/DESCR
U pkgsrc/databases/py-sqlparse/Makefile
U pkgsrc/databases/py-sqlparse/PLIST
U pkgsrc/databases/py-sqlparse/distinfo
U pkgsrc/databases/py-sqlrelay/Makefile
U pkgsrc/databases/py-sqlrelay/PLIST
U pkgsrc/databases/py-sqlsoup/DESCR
U pkgsrc/databases/py-sqlsoup/Makefile
U pkgsrc/databases/py-sqlsoup/PLIST
U pkgsrc/databases/py-sqlsoup/distinfo
P pkgsrc/databases/py-sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sybase/distinfo
P pkgsrc/databases/py-table/Makefile
P pkgsrc/databases/py-table/PLIST
P pkgsrc/databases/py-table/distinfo
U pkgsrc/databases/py-tokyocabinet/DESCR
U pkgsrc/databases/py-tokyocabinet/Makefile
U pkgsrc/databases/py-tokyocabinet/PLIST
U pkgsrc/databases/py-tokyocabinet/distinfo
U pkgsrc/databases/py-tortoise-orm/DESCR
U pkgsrc/databases/py-tortoise-orm/Makefile
U pkgsrc/databases/py-tortoise-orm/PLIST
U pkgsrc/databases/py-tortoise-orm/distinfo
U pkgsrc/databases/py-trytond-ldap-authentication/DESCR
U pkgsrc/databases/py-trytond-ldap-authentication/Makefile
U pkgsrc/databases/py-trytond-ldap-authentication/PLIST
U pkgsrc/databases/py-trytond-ldap-authentication/distinfo
U pkgsrc/databases/py-unicodecsv/DESCR
U pkgsrc/databases/py-unicodecsv/Makefile
U pkgsrc/databases/py-unicodecsv/PLIST
U pkgsrc/databases/py-unicodecsv/distinfo
U pkgsrc/databases/py-whisper/ALTERNATIVES
U pkgsrc/databases/py-whisper/DESCR
U pkgsrc/databases/py-whisper/Makefile
U pkgsrc/databases/py-whisper/PLIST
U pkgsrc/databases/py-whisper/distinfo
P pkgsrc/databases/qdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/qdbm/Makefile.common
P pkgsrc/databases/qdbm/PLIST
P pkgsrc/databases/qdbm/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/qdbm/distinfo
P pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-ab
P pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-ac
P pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-ad
P pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-ae
P pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-af
P pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-ag
U pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-ah
U pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-ai
U pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-aj
U pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-ak
U pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-java_configure
P pkgsrc/databases/qdbm-cgi/Makefile
P pkgsrc/databases/qdbm-cgi/PLIST
P pkgsrc/databases/qdbm-plus/Makefile
P pkgsrc/databases/qdbm-plus/PLIST
U pkgsrc/databases/qore-freetds-module/DESCR
U pkgsrc/databases/qore-freetds-module/Makefile
U pkgsrc/databases/qore-freetds-module/PLIST
U pkgsrc/databases/qore-freetds-module/distinfo
U pkgsrc/databases/qore-freetds-module/options.mk
U pkgsrc/databases/qore-mysql-module/DESCR
U pkgsrc/databases/qore-mysql-module/Makefile
U pkgsrc/databases/qore-mysql-module/PLIST
U pkgsrc/databases/qore-mysql-module/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/qore-mysql-module/distinfo
U pkgsrc/databases/qore-mysql-module/options.mk
U pkgsrc/databases/qore-openldap-module/DESCR
U pkgsrc/databases/qore-openldap-module/Makefile
U pkgsrc/databases/qore-openldap-module/PLIST
U pkgsrc/databases/qore-openldap-module/distinfo
U pkgsrc/databases/qore-openldap-module/options.mk
U pkgsrc/databases/qore-pgsql-module/DESCR
U pkgsrc/databases/qore-pgsql-module/Makefile
U pkgsrc/databases/qore-pgsql-module/PLIST
U pkgsrc/databases/qore-pgsql-module/distinfo
U pkgsrc/databases/qore-pgsql-module/options.mk
U pkgsrc/databases/qore-sqlite3-module/DESCR
U pkgsrc/databases/qore-sqlite3-module/Makefile
U pkgsrc/databases/qore-sqlite3-module/PLIST
U pkgsrc/databases/qore-sqlite3-module/distinfo
U pkgsrc/databases/qore-sqlite3-module/options.mk
U pkgsrc/databases/qore-sqlite3-module/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/qore-sqlite3-module/patches/patch-src_Makefile.in
P pkgsrc/databases/quicklist/Makefile
P pkgsrc/databases/quicklist/PLIST
P pkgsrc/databases/quicklist/distinfo
P pkgsrc/databases/rdb/Makefile
P pkgsrc/databases/rdb/distinfo
P pkgsrc/databases/rdb/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/redis/DESCR
U pkgsrc/databases/redis/Makefile
U pkgsrc/databases/redis/PLIST
U pkgsrc/databases/redis/distinfo
U pkgsrc/databases/redis/options.mk
U pkgsrc/databases/redis/files/redis.sh
U pkgsrc/databases/redis/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/redis/patches/patch-redis.conf
U pkgsrc/databases/redis/patches/patch-src_Makefile
U pkgsrc/databases/redis/patches/patch-src_hyperloglog.c
U pkgsrc/databases/redis/patches/patch-src_object.c
U pkgsrc/databases/repmgr/DESCR
U pkgsrc/databases/repmgr/Makefile
U pkgsrc/databases/repmgr/PLIST
U pkgsrc/databases/repmgr/distinfo
U pkgsrc/databases/repmgr/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/repmgr/patches/patch-Makefile.in
P pkgsrc/databases/rrdtool/Makefile
U pkgsrc/databases/rrdtool/Makefile.common
P pkgsrc/databases/rrdtool/PLIST
P pkgsrc/databases/rrdtool/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/rrdtool/distinfo
U pkgsrc/databases/rrdtool/options.mk
U pkgsrc/databases/rrdtool/files/rrdcached.sh
cvs update: `pkgsrc/databases/rrdtool/patches/patch-al' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/rrdtool/patches/patch-bindings_perl-shared_Makefile.PL
U pkgsrc/databases/rrdtool/patches/patch-doc_Makefile.in
U pkgsrc/databases/rrdtool/patches/patch-examples_Makefile.in
U pkgsrc/databases/rrdtool/patches/patch-examples_rrdcached_Makefile.in
U pkgsrc/databases/rrdtool/patches/patch-src_gettext.h
U pkgsrc/databases/rrdtool/patches/patch-src_rrd__cgi.c
U pkgsrc/databases/rrdtool/patches/patch-src_rrd__graph.c
U pkgsrc/databases/rrdtool/patches/patch-src_rrd__list.c
U pkgsrc/databases/rrdtool/patches/patch-src_rrd__restore.c
U pkgsrc/databases/rrdtool/patches/patch-src_rrd__strtod.c
U pkgsrc/databases/rrdtool/patches/patch-src_rrd__utils.c
P pkgsrc/databases/rrdtool12/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool12/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/rrdtool12/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-activeldap/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-activeldap/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-activeldap/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-activeldap/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-activerecord/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-activerecord/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-activerecord/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-activerecord/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/ruby-activerecord-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-activerecord-odbc/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-activerecord-odbc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord52/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord52/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord52/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord52/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord60/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord60/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord60/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord60/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord61/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord61/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord61/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord61/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-acts-as-versioned/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-acts-as-versioned/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-acts-as-versioned/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-acts-as-versioned/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/ruby-arel/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-arel/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-arel/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-arel/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-arel-helpers/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-arel-helpers/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-arel-helpers/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-arel-helpers/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-awesome_nested_set/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-awesome_nested_set/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-awesome_nested_set/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-awesome_nested_set/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-data_objects/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-data_objects/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-data_objects/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-data_objects/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-datamapper/DESCR
P pkgsrc/databases/ruby-datamapper/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-datamapper/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-datamapper/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-datamapper/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/ruby-dbd-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dbd-mysql/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dbd-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dbd-odbc/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dbd-pg/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dbd-pg/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dbd-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dbd-sqlite/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dbd-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dbd-sqlite3/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dbi/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dbi/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dbi/patches/patch-lib_dbi.rb
U pkgsrc/databases/ruby-dbi/patches/patch-lib_dbi_columninfo.rb
U pkgsrc/databases/ruby-dm-adjust/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-adjust/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-adjust/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-adjust/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-aggregates/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-aggregates/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-aggregates/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-aggregates/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-ar-finders/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-ar-finders/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-ar-finders/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-ar-finders/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-cli/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-cli/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-cli/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-cli/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-constraints/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-constraints/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-constraints/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-constraints/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-core/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-core/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-core/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-core/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-do-adapter/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-do-adapter/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-do-adapter/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-do-adapter/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-ferret-adapter/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-ferret-adapter/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-ferret-adapter/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-ferret-adapter/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-list/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-list/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-list/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-list/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-nested_set/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-nested_set/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-nested_set/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-nested_set/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-remixable/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-remixable/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-remixable/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-remixable/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-searchable/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-searchable/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-searchable/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-searchable/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-state_machine/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-state_machine/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-state_machine/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-state_machine/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-tree/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-tree/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-tree/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-tree/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-versioned/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-versioned/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-versioned/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-is-versioned/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-migrations/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-migrations/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-migrations/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-migrations/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-mysql-adapter/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-mysql-adapter/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-mysql-adapter/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-mysql-adapter/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-observer/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-observer/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-observer/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-observer/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-postgres-adapter/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-postgres-adapter/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-postgres-adapter/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-postgres-adapter/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-rest-adapter/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-rest-adapter/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-rest-adapter/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-rest-adapter/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-serializer/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-serializer/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-serializer/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-serializer/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-sqlite-adapter/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-sqlite-adapter/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-sqlite-adapter/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-sqlite-adapter/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-sweatshop/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-sweatshop/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-sweatshop/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-sweatshop/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-tags/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-tags/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-tags/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-tags/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-timestamps/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-timestamps/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-timestamps/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-timestamps/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-transactions/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-transactions/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-transactions/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-transactions/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-types/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-types/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-types/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-types/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-validations/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-validations/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-validations/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-validations/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-yaml-adapter/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-dm-yaml-adapter/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dm-yaml-adapter/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-yaml-adapter/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-do_mysql/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-do_mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-do_mysql/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-do_mysql/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-do_postgres/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-do_postgres/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-do_postgres/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-do_postgres/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-do_sqlite3/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-do_sqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-do_sqlite3/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-do_sqlite3/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-gdbm/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-hiera/ALTERNATIVES
U pkgsrc/databases/ruby-hiera/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-hiera/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-hiera/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-hiera/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-ldap/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-ldap/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-ldap/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-moneta/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-moneta/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-moneta/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-moneta/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-mysql/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-mysql/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-mysql/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-mysql/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/ruby-mysql2/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-mysql2/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-mysql2/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-mysql2/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-mysql28/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-mysql28/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-mysql28/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-mysql28/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-mysql28/patches/patch-extconf.rb
U pkgsrc/databases/ruby-mysql28/patches/patch-mysql.c
P pkgsrc/databases/ruby-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-odbc/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-odbc/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-odbc/options.mk
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-odbc/files/gemspec' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/ruby-pg/DESCR
P pkgsrc/databases/ruby-pg/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-pg/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-pg/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-pg_array_parser/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-pg_array_parser/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-pg_array_parser/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-pg_array_parser/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-postgres-pr/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-postgres-pr/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-postgres-pr/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-postgres-pr/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-postgres-pr/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-postgresql/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-postgresql/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-postgresql/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-postgresql/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/ruby-qdbm/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-rrdtool/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-rrdtool/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-rrdtool/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-rrdtool/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-rrdtool/patches/patch-extconf.rb
U pkgsrc/databases/ruby-sequel/ALTERNATIVES
P pkgsrc/databases/ruby-sequel/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sequel/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-sequel/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-sequel-core/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-sequel-core/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-sequel-core/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/ruby-sequel-core/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/ruby-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sqlite/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-sqlite/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-sqlite/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/ruby-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sqlite3/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-sqlite3/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-sqlrelay/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-sqlrelay/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-tiny_tds/ALTERNATIVES
U pkgsrc/databases/ruby-tiny_tds/DESCR
U pkgsrc/databases/ruby-tiny_tds/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-tiny_tds/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-tiny_tds/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-tokyocabinet/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-tokyocabinet/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-tokyotyrant/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-tokyotyrant/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-tokyotyrant/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/ruby-tokyotyrant/patches/patch-test.rb
U pkgsrc/databases/ruby-vapor/ALTERNATIVES
P pkgsrc/databases/ruby-vapor/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-vapor/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-vapor/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-vapor/patches/patch-install.rb
P pkgsrc/databases/sdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/sdbm/distinfo
P pkgsrc/databases/sdbm/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/sdbm/patches/patch-ab
P pkgsrc/databases/sdbm/patches/patch-ac
P pkgsrc/databases/sdbm/patches/patch-ad
P pkgsrc/databases/sdbm/patches/patch-ae
P pkgsrc/databases/sdbm/patches/patch-af
P pkgsrc/databases/sdbm/patches/patch-ah
P pkgsrc/databases/sdbm/patches/patch-ai
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/DEINSTALL
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/Makefile
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/PLIST
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/shared-mime-info/distinfo
U pkgsrc/databases/shared-mime-info/patches/patch-Makefile.am
U pkgsrc/databases/shared-mime-info/patches/patch-Makefile.in
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/databases/shared-mime-info/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/skytools/DESCR
U pkgsrc/databases/skytools/Makefile
U pkgsrc/databases/skytools/PLIST
U pkgsrc/databases/skytools/distinfo
P pkgsrc/databases/slony1/Makefile
P pkgsrc/databases/slony1/PLIST
U pkgsrc/databases/slony1/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/slony1/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/slony1/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/slony1/patches/patch-config.h.in
U pkgsrc/databases/slony1/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/slony1/patches/patch-src_slonik_slonik.c
U pkgsrc/databases/slony1/patches/patch-tools_start__slon.sh
U pkgsrc/databases/soci/DESCR
U pkgsrc/databases/soci/Makefile
U pkgsrc/databases/soci/PLIST
U pkgsrc/databases/soci/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/soci/distinfo
U pkgsrc/databases/soci/options.mk
U pkgsrc/databases/soci/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/databases/soci/patches/patch-backends_postgresql_statement.cpp
U pkgsrc/databases/soci/patches/patch-cmake_SociConfig.cmake
U pkgsrc/databases/sql-workbench/DESCR
U pkgsrc/databases/sql-workbench/Makefile
U pkgsrc/databases/sql-workbench/PLIST
U pkgsrc/databases/sql-workbench/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlite/DESCR
P pkgsrc/databases/sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite/distinfo
U pkgsrc/databases/sqlite/patches/patch-Makefile.in
P pkgsrc/databases/sqlite/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/sqlite/patches/patch-ab
P pkgsrc/databases/sqlite3/DESCR
P pkgsrc/databases/sqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/sqlite3/Makefile.common
P pkgsrc/databases/sqlite3/PLIST
P pkgsrc/databases/sqlite3/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/sqlite3/builtin.mk
U pkgsrc/databases/sqlite3/distinfo
U pkgsrc/databases/sqlite3/options.mk
cvs update: `pkgsrc/databases/sqlite3/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/sqlite3/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/sqlite3/patches/patch-shell.c
U pkgsrc/databases/sqlite3-docs/DESCR
U pkgsrc/databases/sqlite3-docs/Makefile
U pkgsrc/databases/sqlite3-docs/PLIST
U pkgsrc/databases/sqlite3-docs/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/Makefile
U pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/PLIST
U pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/distinfo
U pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/sqlitebrowser/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlitebrowser/PLIST
U pkgsrc/databases/sqlitebrowser/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlrelay/Makefile
U pkgsrc/databases/sqlrelay/Makefile.common
P pkgsrc/databases/sqlrelay/PLIST
U pkgsrc/databases/sqlrelay/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/sqlrelay/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/sqlrelay/options.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/sqlrelay/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-config.mk.in
U pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-etc_Makefile
U pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-src_api_nodejs_Makefile
U pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-src_api_nodejs_package__in.json
U pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-src_api_php_sql__relay.cpp
U pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-src_api_ruby_getcflags.rb
U pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-src_api_ruby_getsitearchdir.rb
U pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-src_api_ruby_rubyincludes1.h
U pkgsrc/databases/sqlrelay/patches/patch-src_api_ruby_sqlrelay.cpp
U pkgsrc/databases/sqlrelay-freetds/Makefile
U pkgsrc/databases/sqlrelay-freetds/PLIST
U pkgsrc/databases/sqlrelay-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/sqlrelay-mysql/PLIST
U pkgsrc/databases/sqlrelay-nodejs/Makefile
U pkgsrc/databases/sqlrelay-nodejs/PLIST
U pkgsrc/databases/sqlrelay-odbc/Makefile
U pkgsrc/databases/sqlrelay-odbc/PLIST
U pkgsrc/databases/sqlrelay-pgsql/Makefile
U pkgsrc/databases/sqlrelay-pgsql/PLIST
U pkgsrc/databases/sqlrelay-sqlite/Makefile
U pkgsrc/databases/sqlrelay-sqlite/PLIST
cvs update: `pkgsrc/databases/sqlsharpgtk/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/sqlsharpgtk/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/sqlsharpgtk/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/sqlsharpgtk/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/sqlsharpgtk/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/sqsh/Makefile
U pkgsrc/databases/sqsh/Makefile.common
P pkgsrc/databases/sqsh/distinfo
P pkgsrc/databases/sqsh/options.mk
P pkgsrc/databases/sqsh/patches/patch-ad
U pkgsrc/databases/sqsh-motif/DESCR
P pkgsrc/databases/sqsh-motif/Makefile
U pkgsrc/databases/sqsh-x11/DESCR
P pkgsrc/databases/sqsh-x11/Makefile
U pkgsrc/databases/squirrelsql/DESCR
U pkgsrc/databases/squirrelsql/Makefile
U pkgsrc/databases/squirrelsql/PLIST
U pkgsrc/databases/squirrelsql/distinfo
U pkgsrc/databases/squirrelsql/patches/patch-squirrel-sql.sh
P pkgsrc/databases/tcl-fbsql/Makefile
P pkgsrc/databases/tcl-fbsql/distinfo
P pkgsrc/databases/tcl-fbsql/files/Makefile
P pkgsrc/databases/tcl-gdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/tcl-gdbm/distinfo
U pkgsrc/databases/tcl-gdbm/patches/patch-tclgdbm_c
P pkgsrc/databases/tdb/Makefile
P pkgsrc/databases/tdb/PLIST
P pkgsrc/databases/tdb/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/tdb/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/tdb/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/tdb/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/tdb/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/tdb/patches/patch-buildtools_wafsamba_samba__conftests.py
U pkgsrc/databases/tdb/patches/patch-buildtools_wafsamba_samba__install.py
U pkgsrc/databases/tdb/patches/patch-buildtools_wafsamba_samba__utils.py
U pkgsrc/databases/tdb/patches/patch-common_mutex.c
U pkgsrc/databases/timescaledb-tune/DESCR
U pkgsrc/databases/timescaledb-tune/Makefile
U pkgsrc/databases/timescaledb-tune/PLIST
U pkgsrc/databases/timescaledb-tune/distinfo
U pkgsrc/databases/timescaledb-tune/go-modules.mk
P pkgsrc/databases/tinycdb/Makefile
P pkgsrc/databases/tinycdb/PLIST
P pkgsrc/databases/tinycdb/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/tinycdb/distinfo
U pkgsrc/databases/tinycdb/patches/patch-BSDmakefile
cvs update: `pkgsrc/databases/tinycdb/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/tinycdb/patches/patch-libcdb.pc
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/PLIST
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/tokyocabinet/distinfo
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/options.mk
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/tokyocabinet/patches/patch-tcadb.c
U pkgsrc/databases/tokyocabinet/patches/patch-tcbdb.c
U pkgsrc/databases/tokyocabinet/patches/patch-tcfdb.c
U pkgsrc/databases/tokyocabinet/patches/patch-tchdb.c
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/DESCR
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/Makefile
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/PLIST
U pkgsrc/databases/tokyotyrant/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/distinfo
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/options.mk
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/patches/patch-ac
U pkgsrc/databases/tokyotyrant/patches/patch-scrext.c
P pkgsrc/databases/unixodbc/Makefile
P pkgsrc/databases/unixodbc/PLIST
P pkgsrc/databases/unixodbc/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/unixodbc/distinfo
U pkgsrc/databases/unixodbc/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/databases/unixodbc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/unixodbc/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/unixodbc/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/unixodbc/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/unixodbc/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/unixodbc/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/unixodbc/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/unixodbc/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/databases/unixodbc/patches/patch-ai' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/virtuoso/DESCR
U pkgsrc/databases/virtuoso/Makefile
U pkgsrc/databases/virtuoso/PLIST
U pkgsrc/databases/virtuoso/distinfo
U pkgsrc/databases/virtuoso/hacks.mk
U pkgsrc/databases/virtuoso/options.mk
U pkgsrc/databases/virtuoso/files/virtuoso.sh
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-binsrc_b3s_make_vad.sh
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-binsrc_samples_demo_make_vad.sh
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-binsrc_samples_demo_mkdoc.sh
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-binsrc_tests_Makefile.in
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-binsrc_tests_biftest_thook.sh
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-binsrc_tutorial_make_vad.sh
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-configure
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-libsrc_Dk_Dksystem.h
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-libsrc_Thread_sched_pthread.c
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-libsrc_Wi_bif_file.c
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-libsrc_Wi_numeric.c
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-libsrc_Wi_xml.h
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-libsrc_Wi_xmlenc.c
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-libsrc_Wi_xmlenc.h
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-libsrc_Wi_xmlenc_algos.c
U pkgsrc/databases/virtuoso/patches/patch-libsrc_plugin_dlf.h
U pkgsrc/databases/vsqlite++/DESCR
U pkgsrc/databases/vsqlite++/Makefile
U pkgsrc/databases/vsqlite++/PLIST
U pkgsrc/databases/vsqlite++/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/vsqlite++/distinfo
U pkgsrc/databases/wiredtiger/DESCR
U pkgsrc/databases/wiredtiger/Makefile
U pkgsrc/databases/wiredtiger/PLIST
U pkgsrc/databases/wiredtiger/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/wiredtiger/distinfo
U pkgsrc/databases/wiredtiger/options.mk
P pkgsrc/databases/xsqlmenu/Makefile
P pkgsrc/databases/xsqlmenu/PLIST
P pkgsrc/databases/xsqlmenu/distinfo
U pkgsrc/databases/xsqlmenu/patches/patch-Xsqldefs.h
P pkgsrc/databases/yap2lc/Makefile
P pkgsrc/databases/yap2lc/distinfo
cvs update: `pkgsrc/databases/yap2lc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/yap2lc/patches/patch-yap2lc.h
P pkgsrc/databases/yasql/Makefile
P pkgsrc/databases/yasql/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/ArX/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ArX/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ArX/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ArX/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ArX/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ArX/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ArX/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ArX/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ArX/patches/patch-ae' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/ETL/Makefile
P pkgsrc/devel/ETL/distinfo
P pkgsrc/devel/ExmanIDE/Makefile
P pkgsrc/devel/ExmanIDE/distinfo
P pkgsrc/devel/GConf/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf/Makefile.common
P pkgsrc/devel/GConf/PLIST
P pkgsrc/devel/GConf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/GConf/distinfo
P pkgsrc/devel/GConf/schemas.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/GConf/patches/patch-ag' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/GConf/patches/patch-ai
P pkgsrc/devel/GConf-ui/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf-ui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/Gorm/Makefile
P pkgsrc/devel/Gorm/PLIST
U pkgsrc/devel/Gorm/distinfo
U pkgsrc/devel/MoarVM/DESCR
U pkgsrc/devel/MoarVM/Makefile
U pkgsrc/devel/MoarVM/PLIST
U pkgsrc/devel/MoarVM/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/MoarVM/distinfo
U pkgsrc/devel/MoarVM/patches/patch-build_setup.pm
P pkgsrc/devel/ObjectiveLib/Makefile
P pkgsrc/devel/ObjectiveLib/distinfo
U pkgsrc/devel/ObjectiveLib/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/ObjectiveLib/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/ProjectCenter/Makefile
P pkgsrc/devel/ProjectCenter/PLIST
U pkgsrc/devel/ProjectCenter/distinfo
U pkgsrc/devel/ProjectCenter/patches/patch-Modules_Debuggers_ProjectCenter_PTYView.m
U pkgsrc/devel/R-BH/DESCR
U pkgsrc/devel/R-BH/Makefile
U pkgsrc/devel/R-BH/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/R-BH/distinfo
U pkgsrc/devel/R-IRdisplay/DESCR
U pkgsrc/devel/R-IRdisplay/Makefile
U pkgsrc/devel/R-IRdisplay/distinfo
U pkgsrc/devel/R-IRkernel/DESCR
U pkgsrc/devel/R-IRkernel/Makefile
U pkgsrc/devel/R-IRkernel/PLIST
U pkgsrc/devel/R-IRkernel/distinfo
U pkgsrc/devel/R-R.methodsS3/DESCR
U pkgsrc/devel/R-R.methodsS3/Makefile
U pkgsrc/devel/R-R.methodsS3/distinfo
U pkgsrc/devel/R-R.oo/DESCR
U pkgsrc/devel/R-R.oo/Makefile
U pkgsrc/devel/R-R.oo/distinfo
U pkgsrc/devel/R-R.utils/DESCR
U pkgsrc/devel/R-R.utils/Makefile
U pkgsrc/devel/R-R.utils/distinfo
U pkgsrc/devel/R-R6/DESCR
U pkgsrc/devel/R-R6/Makefile
U pkgsrc/devel/R-R6/distinfo
U pkgsrc/devel/R-RUnit/DESCR
U pkgsrc/devel/R-RUnit/Makefile
U pkgsrc/devel/R-RUnit/PLIST
U pkgsrc/devel/R-RUnit/distinfo
U pkgsrc/devel/R-Rcpp/DESCR
U pkgsrc/devel/R-Rcpp/Makefile
U pkgsrc/devel/R-Rcpp/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/R-Rcpp/distinfo
U pkgsrc/devel/R-assertthat/DESCR
U pkgsrc/devel/R-assertthat/Makefile
U pkgsrc/devel/R-assertthat/distinfo
U pkgsrc/devel/R-bindr/DESCR
U pkgsrc/devel/R-bindr/Makefile
U pkgsrc/devel/R-bindr/distinfo
U pkgsrc/devel/R-bit/DESCR
U pkgsrc/devel/R-bit/Makefile
U pkgsrc/devel/R-bit/distinfo
U pkgsrc/devel/R-bit64/DESCR
U pkgsrc/devel/R-bit64/Makefile
U pkgsrc/devel/R-bit64/distinfo
U pkgsrc/devel/R-blob/DESCR
U pkgsrc/devel/R-blob/Makefile
U pkgsrc/devel/R-blob/distinfo
U pkgsrc/devel/R-brio/DESCR
U pkgsrc/devel/R-brio/Makefile
U pkgsrc/devel/R-brio/distinfo
U pkgsrc/devel/R-caTools/DESCR
U pkgsrc/devel/R-caTools/Makefile
U pkgsrc/devel/R-caTools/distinfo
U pkgsrc/devel/R-cachem/DESCR
U pkgsrc/devel/R-cachem/Makefile
U pkgsrc/devel/R-cachem/distinfo
U pkgsrc/devel/R-callr/DESCR
U pkgsrc/devel/R-callr/Makefile
U pkgsrc/devel/R-callr/distinfo
U pkgsrc/devel/R-checkmate/DESCR
U pkgsrc/devel/R-checkmate/Makefile
U pkgsrc/devel/R-checkmate/distinfo
U pkgsrc/devel/R-cli/DESCR
U pkgsrc/devel/R-cli/Makefile
U pkgsrc/devel/R-cli/distinfo
U pkgsrc/devel/R-cliapp/DESCR
U pkgsrc/devel/R-cliapp/Makefile
U pkgsrc/devel/R-cliapp/distinfo
U pkgsrc/devel/R-clipr/DESCR
U pkgsrc/devel/R-clipr/Makefile
U pkgsrc/devel/R-clipr/distinfo
U pkgsrc/devel/R-covr/DESCR
U pkgsrc/devel/R-covr/Makefile
U pkgsrc/devel/R-covr/distinfo
U pkgsrc/devel/R-crayon/DESCR
U pkgsrc/devel/R-crayon/Makefile
U pkgsrc/devel/R-crayon/distinfo
U pkgsrc/devel/R-cyclocomp/DESCR
U pkgsrc/devel/R-cyclocomp/Makefile
U pkgsrc/devel/R-cyclocomp/distinfo
U pkgsrc/devel/R-desc/DESCR
U pkgsrc/devel/R-desc/Makefile
U pkgsrc/devel/R-desc/distinfo
U pkgsrc/devel/R-devtools/DESCR
U pkgsrc/devel/R-devtools/Makefile
U pkgsrc/devel/R-devtools/distinfo
U pkgsrc/devel/R-diffobj/DESCR
U pkgsrc/devel/R-diffobj/Makefile
U pkgsrc/devel/R-diffobj/distinfo
U pkgsrc/devel/R-diffr/DESCR
U pkgsrc/devel/R-diffr/Makefile
U pkgsrc/devel/R-diffr/distinfo
U pkgsrc/devel/R-disposables/DESCR
U pkgsrc/devel/R-disposables/Makefile
U pkgsrc/devel/R-disposables/distinfo
U pkgsrc/devel/R-evaluate/DESCR
U pkgsrc/devel/R-evaluate/Makefile
U pkgsrc/devel/R-evaluate/distinfo
U pkgsrc/devel/R-fansi/DESCR
U pkgsrc/devel/R-fansi/Makefile
U pkgsrc/devel/R-fansi/distinfo
U pkgsrc/devel/R-fastmap/DESCR
U pkgsrc/devel/R-fastmap/Makefile
U pkgsrc/devel/R-fastmap/distinfo
U pkgsrc/devel/R-filelock/DESCR
U pkgsrc/devel/R-filelock/Makefile
U pkgsrc/devel/R-filelock/distinfo
U pkgsrc/devel/R-fs/DESCR
U pkgsrc/devel/R-fs/Makefile
U pkgsrc/devel/R-fs/distinfo
U pkgsrc/devel/R-fs/patches/patch-src_Makevars
U pkgsrc/devel/R-gert/DESCR
U pkgsrc/devel/R-gert/Makefile
U pkgsrc/devel/R-gert/distinfo
U pkgsrc/devel/R-git2r/DESCR
U pkgsrc/devel/R-git2r/Makefile
U pkgsrc/devel/R-git2r/distinfo
U pkgsrc/devel/R-globals/DESCR
U pkgsrc/devel/R-globals/Makefile
U pkgsrc/devel/R-globals/distinfo
U pkgsrc/devel/R-glue/DESCR
U pkgsrc/devel/R-glue/Makefile
U pkgsrc/devel/R-glue/distinfo
U pkgsrc/devel/R-ini/DESCR
U pkgsrc/devel/R-ini/Makefile
U pkgsrc/devel/R-ini/distinfo
U pkgsrc/devel/R-inline/DESCR
U pkgsrc/devel/R-inline/Makefile
U pkgsrc/devel/R-inline/distinfo
U pkgsrc/devel/R-iterators/DESCR
U pkgsrc/devel/R-iterators/Makefile
U pkgsrc/devel/R-iterators/distinfo
U pkgsrc/devel/R-lazyeval/DESCR
U pkgsrc/devel/R-lazyeval/Makefile
U pkgsrc/devel/R-lazyeval/distinfo
U pkgsrc/devel/R-lifecycle/DESCR
U pkgsrc/devel/R-lifecycle/Makefile
U pkgsrc/devel/R-lifecycle/distinfo
U pkgsrc/devel/R-lintr/DESCR
U pkgsrc/devel/R-lintr/Makefile
U pkgsrc/devel/R-lintr/distinfo
U pkgsrc/devel/R-lpSolve/DESCR
U pkgsrc/devel/R-lpSolve/Makefile
U pkgsrc/devel/R-lpSolve/distinfo
U pkgsrc/devel/R-magrittr/DESCR
U pkgsrc/devel/R-magrittr/Makefile
U pkgsrc/devel/R-magrittr/distinfo
U pkgsrc/devel/R-memoise/DESCR
U pkgsrc/devel/R-memoise/Makefile
U pkgsrc/devel/R-memoise/distinfo
U pkgsrc/devel/R-mockery/DESCR
U pkgsrc/devel/R-mockery/Makefile
U pkgsrc/devel/R-mockery/distinfo
U pkgsrc/devel/R-pak/DESCR
U pkgsrc/devel/R-pak/Makefile
U pkgsrc/devel/R-pak/distinfo
U pkgsrc/devel/R-pkgKitten/DESCR
U pkgsrc/devel/R-pkgKitten/Makefile
U pkgsrc/devel/R-pkgKitten/distinfo
U pkgsrc/devel/R-pkgbuild/DESCR
U pkgsrc/devel/R-pkgbuild/Makefile
U pkgsrc/devel/R-pkgbuild/distinfo
U pkgsrc/devel/R-pkgcache/DESCR
U pkgsrc/devel/R-pkgcache/Makefile
U pkgsrc/devel/R-pkgcache/distinfo
U pkgsrc/devel/R-pkgconfig/DESCR
U pkgsrc/devel/R-pkgconfig/Makefile
U pkgsrc/devel/R-pkgconfig/distinfo
U pkgsrc/devel/R-pkgload/DESCR
U pkgsrc/devel/R-pkgload/Makefile
U pkgsrc/devel/R-pkgload/distinfo
U pkgsrc/devel/R-plogr/DESCR
U pkgsrc/devel/R-plogr/Makefile
U pkgsrc/devel/R-plogr/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/R-plogr/distinfo
U pkgsrc/devel/R-prettycode/DESCR
U pkgsrc/devel/R-prettycode/Makefile
U pkgsrc/devel/R-prettycode/distinfo
U pkgsrc/devel/R-proto/DESCR
U pkgsrc/devel/R-proto/Makefile
U pkgsrc/devel/R-proto/distinfo
U pkgsrc/devel/R-purrr/DESCR
U pkgsrc/devel/R-purrr/Makefile
U pkgsrc/devel/R-purrr/distinfo
U pkgsrc/devel/R-rappdirs/DESCR
U pkgsrc/devel/R-rappdirs/Makefile
U pkgsrc/devel/R-rappdirs/distinfo
U pkgsrc/devel/R-rcmdcheck/DESCR
U pkgsrc/devel/R-rcmdcheck/Makefile
U pkgsrc/devel/R-rcmdcheck/distinfo
U pkgsrc/devel/R-rematch/DESCR
U pkgsrc/devel/R-rematch/Makefile
U pkgsrc/devel/R-rematch/distinfo
U pkgsrc/devel/R-rematch2/DESCR
U pkgsrc/devel/R-rematch2/Makefile
U pkgsrc/devel/R-rematch2/distinfo
U pkgsrc/devel/R-remotes/DESCR
U pkgsrc/devel/R-remotes/Makefile
U pkgsrc/devel/R-remotes/distinfo
U pkgsrc/devel/R-renv/DESCR
U pkgsrc/devel/R-renv/Makefile
U pkgsrc/devel/R-renv/distinfo
U pkgsrc/devel/R-repr/DESCR
U pkgsrc/devel/R-repr/Makefile
U pkgsrc/devel/R-repr/distinfo
U pkgsrc/devel/R-rex/DESCR
U pkgsrc/devel/R-rex/Makefile
U pkgsrc/devel/R-rex/distinfo
U pkgsrc/devel/R-rio/DESCR
U pkgsrc/devel/R-rio/Makefile
U pkgsrc/devel/R-rio/distinfo
U pkgsrc/devel/R-rlang/DESCR
U pkgsrc/devel/R-rlang/Makefile
U pkgsrc/devel/R-rlang/distinfo
U pkgsrc/devel/R-roxygen2/DESCR
U pkgsrc/devel/R-roxygen2/Makefile
U pkgsrc/devel/R-roxygen2/distinfo
U pkgsrc/devel/R-rprojroot/DESCR
U pkgsrc/devel/R-rprojroot/Makefile
U pkgsrc/devel/R-rprojroot/distinfo
U pkgsrc/devel/R-rversions/DESCR
U pkgsrc/devel/R-rversions/Makefile
U pkgsrc/devel/R-rversions/distinfo
U pkgsrc/devel/R-sessioninfo/DESCR
U pkgsrc/devel/R-sessioninfo/Makefile
U pkgsrc/devel/R-sessioninfo/distinfo
U pkgsrc/devel/R-tcltk2/DESCR
U pkgsrc/devel/R-tcltk2/Makefile
U pkgsrc/devel/R-tcltk2/distinfo
U pkgsrc/devel/R-testit/DESCR
U pkgsrc/devel/R-testit/Makefile
U pkgsrc/devel/R-testit/distinfo
U pkgsrc/devel/R-testthat/DESCR
U pkgsrc/devel/R-testthat/Makefile
U pkgsrc/devel/R-testthat/distinfo
U pkgsrc/devel/R-tidyselect/DESCR
U pkgsrc/devel/R-tidyselect/Makefile
U pkgsrc/devel/R-tidyselect/distinfo
U pkgsrc/devel/R-tinytest/DESCR
U pkgsrc/devel/R-tinytest/Makefile
U pkgsrc/devel/R-tinytest/distinfo
U pkgsrc/devel/R-usethis/DESCR
U pkgsrc/devel/R-usethis/Makefile
U pkgsrc/devel/R-usethis/distinfo
U pkgsrc/devel/R-uuid/DESCR
U pkgsrc/devel/R-uuid/Makefile
U pkgsrc/devel/R-uuid/distinfo
U pkgsrc/devel/R-waldo/DESCR
U pkgsrc/devel/R-waldo/Makefile
U pkgsrc/devel/R-waldo/distinfo
U pkgsrc/devel/R-whisker/DESCR
U pkgsrc/devel/R-whisker/Makefile
U pkgsrc/devel/R-whisker/distinfo
U pkgsrc/devel/R-withr/DESCR
U pkgsrc/devel/R-withr/Makefile
U pkgsrc/devel/R-withr/distinfo
U pkgsrc/devel/R-xfun/DESCR
U pkgsrc/devel/R-xfun/Makefile
U pkgsrc/devel/R-xfun/distinfo
U pkgsrc/devel/RBTools/DESCR
U pkgsrc/devel/RBTools/Makefile
U pkgsrc/devel/RBTools/PLIST
U pkgsrc/devel/RBTools/distinfo
U pkgsrc/devel/RE-flex/DESCR
U pkgsrc/devel/RE-flex/MESSAGE
U pkgsrc/devel/RE-flex/Makefile
U pkgsrc/devel/RE-flex/PLIST
U pkgsrc/devel/RE-flex/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/RE-flex/distinfo
U pkgsrc/devel/RE-flex/options.mk
U pkgsrc/devel/RE-flex/patches/patch-examples_gz.l
U pkgsrc/devel/RE-flex/patches/patch-lib_Makefile.in
U pkgsrc/devel/RE-flex/patches/patch-src_Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/devel/RTFM/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTFM/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTFM/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTFM/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTFM/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTx-RightsMatrix/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTx-RightsMatrix/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTx-RightsMatrix/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTx-RightsMatrix/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTx-RightsMatrix/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTx-Shredder/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTx-Shredder/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTx-Shredder/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTx-Shredder/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/RTx-Shredder/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/Renaissance/Makefile
P pkgsrc/devel/Renaissance/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/Renaissance/distinfo
U pkgsrc/devel/SDL/MESSAGE
P pkgsrc/devel/SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL/PLIST
P pkgsrc/devel/SDL/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/SDL/distinfo
P pkgsrc/devel/SDL/options.mk
P pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_audio_SDL__wave.c
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_audio_bsd_SDL__bsdaudio.c
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_audio_dma_SDL__dmaaudio.c
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_audio_sun_SDL__sunaudio.c
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_joystick_bsd_SDL__sysjoystick.c
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_video_SDL__bmp.c
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_video_SDL__pixels.c
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_video_nanox_SDL__nxvideo.c
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_video_quartz_SDL__QuartzVideo.h
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_video_wscons_SDL__wsconsevents.c
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_video_wscons_SDL__wsconsevents__c.h
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_video_wscons_SDL__wsconsvideo.c
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_video_wscons_SDL__wsconsvideo.h
U pkgsrc/devel/SDL/patches/patch-src_video_x11_SDL_x11video.c
P pkgsrc/devel/SDL-intro-en/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL-intro-en/distinfo
P pkgsrc/devel/SDL-intro-ko/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL-intro-ko/distinfo
U pkgsrc/devel/SDL2/DESCR
U pkgsrc/devel/SDL2/Makefile
U pkgsrc/devel/SDL2/PLIST
U pkgsrc/devel/SDL2/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/SDL2/distinfo
U pkgsrc/devel/SDL2/options.mk
U pkgsrc/devel/SDL2/patches/patch-src_video_wayland_SDL__waylandmessagebox.c
P pkgsrc/devel/SDL_Pango/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL_Pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/SDL_Pango/distinfo
U pkgsrc/devel/SDL_Pango/patches/patch-src_SDL__Pango.c
P pkgsrc/devel/SDL_gfx/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL_gfx/PLIST
P pkgsrc/devel/SDL_gfx/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/SDL_gfx/distinfo
P pkgsrc/devel/SDL_ttf/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL_ttf/PLIST
P pkgsrc/devel/SDL_ttf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/SDL_ttf/distinfo
U pkgsrc/devel/SDL_ttf/patches/patch-SDL__ttf.c
P pkgsrc/devel/SDL_ttf/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/SDLmm/Makefile
P pkgsrc/devel/SDLmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/SDLmm/distinfo
U pkgsrc/devel/SOPE/DESCR
U pkgsrc/devel/SOPE/Makefile
U pkgsrc/devel/SOPE/PLIST
U pkgsrc/devel/SOPE/PLIST.SunOS
U pkgsrc/devel/SOPE/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/SOPE/distinfo
U pkgsrc/devel/SOPE/patches/patch-general.make
U pkgsrc/devel/SOPE/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGActiveSocket.m
U pkgsrc/devel/SOPE/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGDescriptorFunctions.m
U pkgsrc/devel/SOPE/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGInternetSocketAddress.m
U pkgsrc/devel/SOPE/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGLocalSocketAddress.m
U pkgsrc/devel/SOPE/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGLocalSocketDomain.m
U pkgsrc/devel/SOPE/patches/patch-sope-xml_libxmlSAXDriver_libxmlHTMLSAXDriver.m
U pkgsrc/devel/SOPE4/DESCR
U pkgsrc/devel/SOPE4/Makefile
U pkgsrc/devel/SOPE4/PLIST
U pkgsrc/devel/SOPE4/PLIST.SunOS
U pkgsrc/devel/SOPE4/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/SOPE4/distinfo
U pkgsrc/devel/SOPE4/patches/patch-general.make
U pkgsrc/devel/SOPE4/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGActiveSocket.m
U pkgsrc/devel/SOPE4/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGDescriptorFunctions.m
U pkgsrc/devel/SOPE4/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGInternetSocketAddress.m
U pkgsrc/devel/SOPE4/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGLocalSocketAddress.m
U pkgsrc/devel/SOPE4/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGLocalSocketDomain.m
U pkgsrc/devel/SOPE4/patches/patch-sope-xml_libxmlSAXDriver_libxmlHTMLSAXDriver.m
U pkgsrc/devel/SOPE5/DESCR
U pkgsrc/devel/SOPE5/Makefile
U pkgsrc/devel/SOPE5/PLIST
U pkgsrc/devel/SOPE5/PLIST.SunOS
U pkgsrc/devel/SOPE5/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/SOPE5/distinfo
U pkgsrc/devel/SOPE5/options.mk
U pkgsrc/devel/SOPE5/patches/patch-general.make
U pkgsrc/devel/SOPE5/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGActiveSocket.m
U pkgsrc/devel/SOPE5/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGDescriptorFunctions.m
U pkgsrc/devel/SOPE5/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGInternetSocketAddress.m
U pkgsrc/devel/SOPE5/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGLocalSocketAddress.m
U pkgsrc/devel/SOPE5/patches/patch-sope-core_NGStreams_NGLocalSocketDomain.m
U pkgsrc/devel/ZenTest/ALTERNATIVES
P pkgsrc/devel/ZenTest/Makefile
P pkgsrc/devel/ZenTest/PLIST
U pkgsrc/devel/ZenTest/distinfo
U pkgsrc/devel/abseil/DESCR
U pkgsrc/devel/abseil/Makefile
U pkgsrc/devel/abseil/PLIST
U pkgsrc/devel/abseil/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/abseil/distinfo
U pkgsrc/devel/abseil/patches/patch-absl_base_config.h
U pkgsrc/devel/abseil/patches/patch-absl_time_internal_cctz_src_time__zone__format.cc
P pkgsrc/devel/accerciser/DESCR
P pkgsrc/devel/accerciser/Makefile
P pkgsrc/devel/accerciser/PLIST
U pkgsrc/devel/accerciser/distinfo
P pkgsrc/devel/acme/DESCR
P pkgsrc/devel/acme/Makefile
P pkgsrc/devel/acme/PLIST
U pkgsrc/devel/acme/distinfo
U pkgsrc/devel/acme/hacks.mk
P pkgsrc/devel/acme/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/acme/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/devel/acme/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/acr/Makefile
P pkgsrc/devel/acr/PLIST
U pkgsrc/devel/acr/distinfo
P pkgsrc/devel/acunia-jam/Makefile
P pkgsrc/devel/acunia-jam/PLIST
P pkgsrc/devel/acunia-jam/distinfo
U pkgsrc/devel/adacurses/DESCR
U pkgsrc/devel/adacurses/Makefile
U pkgsrc/devel/adacurses/PLIST
U pkgsrc/devel/adacurses/distinfo
U pkgsrc/devel/adacurses/files/adacurses.gpr.in
P pkgsrc/devel/adocman/Makefile
P pkgsrc/devel/adocman/PLIST
P pkgsrc/devel/adocman/distinfo
P pkgsrc/devel/aegis/Makefile
P pkgsrc/devel/aegis/PLIST
U pkgsrc/devel/aegis/distinfo
P pkgsrc/devel/aegis/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/aegis/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/aegis/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/aegis/patches/patch-common_ac_string_memmem.cc
U pkgsrc/devel/aegis/patches/patch-common_stack.cc
U pkgsrc/devel/afl/DESCR
U pkgsrc/devel/afl/Makefile
U pkgsrc/devel/afl/PLIST
U pkgsrc/devel/afl/distinfo
U pkgsrc/devel/afl++/DESCR
U pkgsrc/devel/afl++/Makefile
U pkgsrc/devel/afl++/PLIST
U pkgsrc/devel/afl++/distinfo
U pkgsrc/devel/afl++/patches/patch-examples_argv__fuzzing_Makefile
U pkgsrc/devel/afl++/patches/patch-examples_socket__fuzzing_Makefile
P pkgsrc/devel/ald/Makefile
P pkgsrc/devel/ald/distinfo
U pkgsrc/devel/ald/patches/patch-libDebug_arch_ix86_source_netbsd-x86.c
U pkgsrc/devel/alex/DESCR
U pkgsrc/devel/alex/Makefile
U pkgsrc/devel/alex/PLIST
U pkgsrc/devel/alex/distinfo
P pkgsrc/devel/allegro/DESCR
P pkgsrc/devel/allegro/Makefile
P pkgsrc/devel/allegro/PLIST
U pkgsrc/devel/allegro/PLIST.alsa
U pkgsrc/devel/allegro/PLIST.jack
P pkgsrc/devel/allegro/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/allegro/distinfo
P pkgsrc/devel/allegro/options.mk
U pkgsrc/devel/allegro/patches/patch-CMakeLists.txt
cvs update: `pkgsrc/devel/allegro/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/allegro/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/allegro/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/allegro/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/allegro/patches/patch-ax' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/allegro/patches/patch-de' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/allegro/patches/patch-docs_CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/allegro/patches/patch-xdga2-include
U pkgsrc/devel/allegro5/DESCR
U pkgsrc/devel/allegro5/Makefile
U pkgsrc/devel/allegro5/PLIST
U pkgsrc/devel/allegro5/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/allegro5/distinfo
U pkgsrc/devel/allegro5/options.mk
U pkgsrc/devel/allegro5/patches/patch-src_unix_uxthread.c
U pkgsrc/devel/amtk/DESCR
U pkgsrc/devel/amtk/Makefile
U pkgsrc/devel/amtk/PLIST
U pkgsrc/devel/amtk/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/amtk/distinfo
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/anjuta/PLIST
U pkgsrc/devel/anjuta/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-libanjuta_anjuta-plugin-manager.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-libanjuta_anjuta-status.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-libanjuta_anjuta-status.h
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-libanjuta_anjuta-utils.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-libanjuta_anjuta-utils.h
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_am-project_projectparser.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_build-basic-autotools_build.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_build-basic-autotools_executer.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_build-basic-autotools_program.h
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_cvs-plugin_cvs-callbacks.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_cvs-plugin_cvs-execute.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_cvs-plugin_cvs-interface.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_debug-manager_breakpoints.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_debug-manager_queue.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_debug-manager_start.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_document-manager_plugin.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_gdb_debugger.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_gdb_preferences.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_project-manager_dialogs.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_project-manager_plugin.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_project-wizard_druid.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_project-wizard_parser.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_run-program_execute.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_run-program_plugin.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_tools_execute.c
U pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-plugins_tools_fileop.c
U pkgsrc/devel/ant-contrib/DESCR
U pkgsrc/devel/ant-contrib/Makefile
U pkgsrc/devel/ant-contrib/PLIST
U pkgsrc/devel/ant-contrib/distinfo
P pkgsrc/devel/apache-ant/Makefile
P pkgsrc/devel/apache-ant/PLIST
U pkgsrc/devel/apache-ant/distinfo
P pkgsrc/devel/apache-ant/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/apache-ant15/Makefile
P pkgsrc/devel/apache-ant15/distinfo
U pkgsrc/devel/apache-ant19/DESCR
U pkgsrc/devel/apache-ant19/Makefile
U pkgsrc/devel/apache-ant19/PLIST
U pkgsrc/devel/apache-ant19/distinfo
U pkgsrc/devel/apache-ant19/patches/patch-bin_ant
U pkgsrc/devel/apache-ivy/DESCR
U pkgsrc/devel/apache-ivy/Makefile
U pkgsrc/devel/apache-ivy/PLIST
U pkgsrc/devel/apache-ivy/distinfo
P pkgsrc/devel/apache-maven/Makefile
P pkgsrc/devel/apache-maven/PLIST
U pkgsrc/devel/apache-maven/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/apache-maven/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apache-maven/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/apache-maven/patches/patch-bin_m2.conf
U pkgsrc/devel/apache-maven/patches/patch-bin_mvn
P pkgsrc/devel/apel/Makefile
P pkgsrc/devel/apel/PLIST.emacs
P pkgsrc/devel/apel/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/apel/distinfo
U pkgsrc/devel/apenwarr-redo/ALTERNATIVES
U pkgsrc/devel/apenwarr-redo/DESCR
U pkgsrc/devel/apenwarr-redo/Makefile
U pkgsrc/devel/apenwarr-redo/PLIST
U pkgsrc/devel/apenwarr-redo/distinfo
U pkgsrc/devel/apenwarr-redo/patches/patch-bin_all.do
U pkgsrc/devel/apenwarr-redo/patches/patch-do
U pkgsrc/devel/apenwarr-redo/patches/patch-docs_md2man.py
U pkgsrc/devel/apenwarr-redo/patches/patch-install.do
U pkgsrc/devel/apenwarr-redo/patches/patch-redo_sh.do
U pkgsrc/devel/apenwarr-redo/patches/patch-redo_whichpython.do
U pkgsrc/devel/apenwarr-redo/patches/patch-t_shelltest.od
U pkgsrc/devel/appdata-tools/DESCR
U pkgsrc/devel/appdata-tools/Makefile
U pkgsrc/devel/appdata-tools/PLIST
U pkgsrc/devel/appdata-tools/distinfo
U pkgsrc/devel/appstream-glib/DESCR
U pkgsrc/devel/appstream-glib/Makefile
U pkgsrc/devel/appstream-glib/PLIST
U pkgsrc/devel/appstream-glib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/appstream-glib/distinfo
P pkgsrc/devel/apr/Makefile
P pkgsrc/devel/apr/PLIST
P pkgsrc/devel/apr/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/apr/distinfo
U pkgsrc/devel/apr/patches/patch-atomic_unix_builtins.c
U pkgsrc/devel/apr/patches/patch-atomic_unix_builtins64.c
U pkgsrc/devel/apr/patches/patch-include_apr__general.h
U pkgsrc/devel/apr/patches/patch-include_arch_unix_apr__arch__atomic.h
P pkgsrc/devel/apr-util/Makefile
P pkgsrc/devel/apr-util/PLIST
P pkgsrc/devel/apr-util/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/apr-util/distinfo
P pkgsrc/devel/apr-util/options.mk
U pkgsrc/devel/apr-util/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/devel/apr-util/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/patches/patch-at' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/apr0/patches/patch-au' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/arcanist/DESCR
U pkgsrc/devel/arcanist/Makefile
U pkgsrc/devel/arcanist/PLIST
U pkgsrc/devel/arcanist/distinfo
U pkgsrc/devel/arcanist/patches/patch-bin_arc
P pkgsrc/devel/arena/Makefile
P pkgsrc/devel/arena/distinfo
P pkgsrc/devel/argp/Makefile
P pkgsrc/devel/argp/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/argp/builtin.mk
P pkgsrc/devel/argp/distinfo
P pkgsrc/devel/argp/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/argp/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/argp/patches/patch-argp-fmtstream.c
U pkgsrc/devel/argp/patches/patch-argp-fmtstream.h
P pkgsrc/devel/argtable/Makefile
P pkgsrc/devel/argtable/distinfo
U pkgsrc/devel/argtable/patches/patch-configure
P pkgsrc/devel/as31/Makefile
P pkgsrc/devel/as31/distinfo
P pkgsrc/devel/as31/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/as31/patches/patch-as31.y
U pkgsrc/devel/as31/patches/patch-lexer.c
U pkgsrc/devel/as31/patches/patch-main.c
U pkgsrc/devel/as31/patches/patch-symbol.c
U pkgsrc/devel/asio/DESCR
U pkgsrc/devel/asio/Makefile
U pkgsrc/devel/asio/PLIST
U pkgsrc/devel/asio/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/asio/distinfo
U pkgsrc/devel/aslc86k/DESCR
U pkgsrc/devel/aslc86k/Makefile
U pkgsrc/devel/aslc86k/PLIST
U pkgsrc/devel/aslc86k/distinfo
U pkgsrc/devel/aslc86k/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/devel/asm2html/Makefile
P pkgsrc/devel/asm2html/distinfo
P pkgsrc/devel/asm2html/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/asmfmt/DESCR
U pkgsrc/devel/asmfmt/Makefile
U pkgsrc/devel/asmfmt/PLIST
U pkgsrc/devel/asmfmt/distinfo
P pkgsrc/devel/astyle/Makefile
U pkgsrc/devel/astyle/PLIST
U pkgsrc/devel/astyle/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/astyle/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/astyle/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/astyle/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/astyle/patches/patch-build_mac_Makefile
U pkgsrc/devel/astyle/patches/patch-src_astyle__main.cpp
P pkgsrc/devel/at-spi/Makefile
P pkgsrc/devel/at-spi/PLIST
P pkgsrc/devel/at-spi/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/at-spi/distinfo
P pkgsrc/devel/at-spi/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/at-spi2-atk/DESCR
U pkgsrc/devel/at-spi2-atk/Makefile
U pkgsrc/devel/at-spi2-atk/PLIST
U pkgsrc/devel/at-spi2-atk/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/at-spi2-atk/distinfo
U pkgsrc/devel/at-spi2-atk/patches/patch-atk-adaptor_meson.build
U pkgsrc/devel/at-spi2-core/DESCR
U pkgsrc/devel/at-spi2-core/Makefile
U pkgsrc/devel/at-spi2-core/PLIST
U pkgsrc/devel/at-spi2-core/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/at-spi2-core/distinfo
U pkgsrc/devel/atf/DESCR
cvs update: `pkgsrc/devel/atf/MESSAGE' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/atf/Makefile
P pkgsrc/devel/atf/PLIST
U pkgsrc/devel/atf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/atf/builtin.mk
U pkgsrc/devel/atf/distinfo
U pkgsrc/devel/atf/patches/patch-atf-c_tp__test.c
P pkgsrc/devel/atk/Makefile
P pkgsrc/devel/atk/PLIST
P pkgsrc/devel/atk/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/atk/distinfo
U pkgsrc/devel/atkmm/DESCR
U pkgsrc/devel/atkmm/Makefile
U pkgsrc/devel/atkmm/PLIST
U pkgsrc/devel/atkmm/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/atkmm/distinfo
U pkgsrc/devel/atkmm/patches/patch-meson.build
U pkgsrc/devel/atkmm2.36/DESCR
U pkgsrc/devel/atkmm2.36/Makefile
U pkgsrc/devel/atkmm2.36/PLIST
U pkgsrc/devel/atkmm2.36/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/atkmm2.36/distinfo
U pkgsrc/devel/atkmm2.36/patches/patch-meson.build
P pkgsrc/devel/autoconf/Makefile
P pkgsrc/devel/autoconf/PLIST
U pkgsrc/devel/autoconf/distinfo
U pkgsrc/devel/autoconf/patches/patch-lib_autoconf_fortran.m4
U pkgsrc/devel/autoconf-archive/DESCR
U pkgsrc/devel/autoconf-archive/Makefile
U pkgsrc/devel/autoconf-archive/PLIST
U pkgsrc/devel/autoconf-archive/distinfo
P pkgsrc/devel/autoconf213/Makefile
P pkgsrc/devel/autoconf213/distinfo
P pkgsrc/devel/autogen/Makefile
P pkgsrc/devel/autogen/PLIST
U pkgsrc/devel/autogen/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/autogen/distinfo
U pkgsrc/devel/autogen/patches/patch-ae
U pkgsrc/devel/autogen/patches/patch-agen5_Makefile.in
U pkgsrc/devel/autogen/patches/patch-agen5_fmemopen.c
U pkgsrc/devel/autogen/patches/patch-autoopts_mk-tpl-config.sh
U pkgsrc/devel/autogen/patches/patch-columns_Makefile.in
U pkgsrc/devel/autogen/patches/patch-config_config.rpath
U pkgsrc/devel/autogen/patches/patch-getdefs_Makefile.in
P pkgsrc/devel/automake/Makefile
P pkgsrc/devel/automake/PLIST
U pkgsrc/devel/automake/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/automake/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/automake14/Makefile
P pkgsrc/devel/automake14/distinfo
P pkgsrc/devel/automake14/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/automake14/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/automoc4/Makefile
P pkgsrc/devel/automoc4/distinfo
U pkgsrc/devel/autosetup/DESCR
U pkgsrc/devel/autosetup/Makefile
U pkgsrc/devel/autosetup/PLIST
U pkgsrc/devel/autosetup/distinfo
P pkgsrc/devel/avl/Makefile
P pkgsrc/devel/avl/distinfo
P pkgsrc/devel/avltree/Makefile
P pkgsrc/devel/avltree/PLIST
P pkgsrc/devel/avltree/distinfo
P pkgsrc/devel/avltree/files/Makefile
U pkgsrc/devel/bam/DESCR
U pkgsrc/devel/bam/Makefile
U pkgsrc/devel/bam/PLIST
U pkgsrc/devel/bam/distinfo
U pkgsrc/devel/bats/DESCR
U pkgsrc/devel/bats/Makefile
U pkgsrc/devel/bats/PLIST
U pkgsrc/devel/bats/distinfo
U pkgsrc/devel/bats/patches/patch-install.sh
P pkgsrc/devel/bcc/DESCR
P pkgsrc/devel/bcc/Makefile
P pkgsrc/devel/bcc/distinfo
P pkgsrc/devel/bcc/patches/patch-ar
U pkgsrc/devel/bcc/patches/patch-bcc_assign.c
U pkgsrc/devel/bcc/patches/patch-bcc_byteord.h
U pkgsrc/devel/bfg/DESCR
U pkgsrc/devel/bfg/Makefile
U pkgsrc/devel/bfg/PLIST
U pkgsrc/devel/bfg/distinfo
P pkgsrc/devel/bglibs/Makefile
P pkgsrc/devel/bglibs/PLIST
P pkgsrc/devel/bglibs/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/bglibs/distinfo
U pkgsrc/devel/bglibs/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/bglibs/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/bglibs/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bglibs/patches/patch-crypto_hmac-md5.c
U pkgsrc/devel/bglibs/patches/patch-crypto_hmac-sha1.c
U pkgsrc/devel/bglibs/patches/patch-crypto_hmac-sha256.c
U pkgsrc/devel/bglibs/patches/patch-crypto_hmac-sha384.c
U pkgsrc/devel/bglibs/patches/patch-crypto_hmac-sha512.c
U pkgsrc/devel/bglibs/patches/patch-crypto_hmac.c
U pkgsrc/devel/bglibs/patches/patch-include_hmac.h
P pkgsrc/devel/bin86/Makefile
P pkgsrc/devel/bin86/distinfo
P pkgsrc/devel/bin86/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/bin86/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/bin86/patches/patch-ld_dumps.c
U pkgsrc/devel/bin86/patches/patch-ld_objchop.c
U pkgsrc/devel/binaryen/DESCR
U pkgsrc/devel/binaryen/Makefile
U pkgsrc/devel/binaryen/PLIST
U pkgsrc/devel/binaryen/distinfo
P pkgsrc/devel/binutils/Makefile
U pkgsrc/devel/binutils/PLIST.NetBSD
P pkgsrc/devel/binutils/PLIST.common
U pkgsrc/devel/binutils/PLIST.i386
U pkgsrc/devel/binutils/PLIST.x86_64
P pkgsrc/devel/binutils/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/binutils/builtin.mk
U pkgsrc/devel/binutils/distinfo
U pkgsrc/devel/binutils/options.mk
P pkgsrc/devel/binutils/override-as.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/binutils/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/binutils/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/binutils/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/binutils/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/binutils/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/binutils/patches/patch-af' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/binutils/patches/patch-bfd_cache.c
U pkgsrc/devel/binutils/patches/patch-gold_Makefile.in
U pkgsrc/devel/binutils/patches/patch-gold_options.h
U pkgsrc/devel/binutils/patches/patch-gold_system.h
U pkgsrc/devel/binutils/patches/patch-gold_testsuite_Makefile.in
U pkgsrc/devel/binutils/patches/patch-include_safe-ctype.h
P pkgsrc/devel/bison/Makefile
P pkgsrc/devel/bison/PLIST
U pkgsrc/devel/bison/distinfo
P pkgsrc/devel/bison/hacks.mk
U pkgsrc/devel/bison/options.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bison/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bison/patches/patch-lib_isnan.c
P pkgsrc/devel/blame/Makefile
P pkgsrc/devel/blame/distinfo
U pkgsrc/devel/blame/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/blame/patches/patch-lib_argp-fmtstream.h
U pkgsrc/devel/blame/patches/patch-lib_mktime_c
P pkgsrc/devel/blib/Makefile
P pkgsrc/devel/blib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/blib/distinfo
U pkgsrc/devel/blosc/DESCR
U pkgsrc/devel/blosc/Makefile
U pkgsrc/devel/blosc/PLIST
U pkgsrc/devel/blosc/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/blosc/distinfo
U pkgsrc/devel/blosc/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/blosc/patches/patch-tests_test__common.h
P pkgsrc/devel/bmake/Makefile
P pkgsrc/devel/bmake/PLIST
P pkgsrc/devel/bmake/bmake2pkgsrc
P pkgsrc/devel/bmake/import-bmake-sh
P pkgsrc/devel/bmake/files/ChangeLog
P pkgsrc/devel/bmake/files/FILES
U pkgsrc/devel/bmake/files/Makefile
U pkgsrc/devel/bmake/files/Makefile.config.in
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/Makefile.in' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/bmake/files/README
U pkgsrc/devel/bmake/files/VERSION
P pkgsrc/devel/bmake/files/aclocal.m4
P pkgsrc/devel/bmake/files/arch.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/bmake.1
P pkgsrc/devel/bmake/files/bmake.cat1
P pkgsrc/devel/bmake/files/boot-strap
U pkgsrc/devel/bmake/files/bsd.after-import.mk
P pkgsrc/devel/bmake/files/buf.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/buf.h
P pkgsrc/devel/bmake/files/compat.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/cond.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/config.h.in
P pkgsrc/devel/bmake/files/configure
P pkgsrc/devel/bmake/files/configure.in
P pkgsrc/devel/bmake/files/dir.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/dir.h
U pkgsrc/devel/bmake/files/dirname.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/for.c
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/getenv.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/bmake/files/getopt.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/hash.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/hash.h
P pkgsrc/devel/bmake/files/install-sh
P pkgsrc/devel/bmake/files/job.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/job.h
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.h
P pkgsrc/devel/bmake/files/machine.sh
P pkgsrc/devel/bmake/files/main.c
U pkgsrc/devel/bmake/files/make-bootstrap.sh.in
P pkgsrc/devel/bmake/files/make-conf.h
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/make.1' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/bmake/files/make.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/make.h
P pkgsrc/devel/bmake/files/make_malloc.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/make_malloc.h
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/makefile.boot.in' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/makefile.in
U pkgsrc/devel/bmake/files/meta.c
U pkgsrc/devel/bmake/files/meta.h
U pkgsrc/devel/bmake/files/metachar.c
U pkgsrc/devel/bmake/files/metachar.h
P pkgsrc/devel/bmake/files/mkdeps.sh
P pkgsrc/devel/bmake/files/nonints.h
P pkgsrc/devel/bmake/files/os.sh
P pkgsrc/devel/bmake/files/parse.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/pathnames.h
P pkgsrc/devel/bmake/files/ranlib.h
U pkgsrc/devel/bmake/files/realpath.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/setenv.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/sigcompat.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/sprite.h
P pkgsrc/devel/bmake/files/str.c
U pkgsrc/devel/bmake/files/stresep.c
U pkgsrc/devel/bmake/files/strlcpy.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/strlist.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/strlist.h
P pkgsrc/devel/bmake/files/suff.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/targ.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/trace.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/trace.h
P pkgsrc/devel/bmake/files/util.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/var.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/wait.h
P pkgsrc/devel/bmake/files/PSD.doc/Makefile
P pkgsrc/devel/bmake/files/PSD.doc/tutorial.ms
U pkgsrc/devel/bmake/files/filemon/filemon.h
U pkgsrc/devel/bmake/files/filemon/filemon_dev.c
U pkgsrc/devel/bmake/files/filemon/filemon_ktrace.c
U pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/Makefile
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstAppend.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstAtEnd.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstAtFront.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstClose.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstConcat.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstDatum.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstDeQueue.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstDestroy.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstDupl.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstEnQueue.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstFind.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstFindFrom.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstFirst.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstForEach.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstForEachFrom.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstInit.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstInsert.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstInt.h
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstIsAtEnd.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstIsEmpty.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstLast.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstMember.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstNext.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstOpen.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstPrev.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstRemove.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstReplace.c
P pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/lstSucc.c
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/lst.lib/makefile.boot.in' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/bmake/files/missing/sys/cdefs.h
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/ChangeLog
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/FILES
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/README
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/auto.dep.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/auto.obj.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/autoconf.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/autodep.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/compiler.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/cython.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/dep.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/dirdeps-options.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/dirdeps-targets.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/dirdeps.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/doc.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/dpadd.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/files.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/final.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/gendirdeps.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/host-target.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/host.libnames.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/inc.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/init.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/install-mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/install-new.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/java.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/ldorder.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/lib.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/libnames.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/libs.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/links.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/man.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/manifest.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/meta.autodep.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/meta.stage.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/meta.subdir.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/meta.sys.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/meta2deps.py
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/meta2deps.sh
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/mk-files.txt
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/mkopt.sh
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/nls.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/obj.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/options.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/own.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/prlist.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/prog.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/progs.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/rst2htm.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/scripts.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/srctop.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/stage-install.sh
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/subdir.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys.clean-env.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys.debug.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys.dependfile.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys.vars.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/target-flags.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/warnings.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/whats.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/yacc.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys/AIX.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys/Darwin.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys/Generic.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys/HP-UX.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys/IRIX.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys/Linux.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys/NetBSD.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys/OSF1.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys/OpenBSD.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys/SunOS.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/mk/sys/UnixWare.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/Makefile
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/Makefile.config.in
P pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/comment' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/comment.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/comment.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/cond-late.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/cond-late.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/cond1' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/cond1.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/cond1.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/cond2.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/cond2.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/dollar.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/dollar.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/doterror.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/doterror.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/dotwait' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/dotwait.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/dotwait.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/error.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/error.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/escape.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/escape.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/export' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/export-all' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/export-all.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/export-all.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/export-env.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/export-env.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/export.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/export.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/forloop.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/forloop.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/forsubst.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/forsubst.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/hash.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/hash.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/impsrc.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/impsrc.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/include-main.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/include-main.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/include-sub.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/include-subsub.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/misc.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/misc.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/moderrs' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/moderrs.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/moderrs.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modmatch' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modmatch.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modmatch.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modmisc' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modmisc.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modmisc.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modorder' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modorder.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modorder.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modts' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modts.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modts.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modword' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modword.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/modword.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/order.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/order.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/phony-end.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/phony-end.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/posix' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/posix.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/posix.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/posix1.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/posix1.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/qequals' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/qequals.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/qequals.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/suffixes.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/suffixes.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/sunshcmd.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/sunshcmd.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/sysv.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/sysv.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/ternary' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/ternary.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/ternary.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/test.exp' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/unexport-env.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/unexport-env.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/unexport.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/unexport.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/varcmd' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/varcmd.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/varcmd.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/varmisc.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/varmisc.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/varmod-edge.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/varmod-edge.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/varquote.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/varquote.mk
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/varshell.exp
U pkgsrc/devel/bmake/files/unit-tests/varshell.mk
U pkgsrc/devel/bmkdep/DESCR
U pkgsrc/devel/bmkdep/Makefile
U pkgsrc/devel/bmkdep/PLIST
U pkgsrc/devel/bmkdep/distinfo
P pkgsrc/devel/boa-constructor/Makefile
P pkgsrc/devel/boa-constructor/distinfo
P pkgsrc/devel/boehm-gc/Makefile
P pkgsrc/devel/boehm-gc/PLIST
P pkgsrc/devel/boehm-gc/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/boehm-gc/distinfo
P pkgsrc/devel/boehm-gc/options.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/boehm-gc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/boehm-gc/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/boehm-gc/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/boost-build/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-build/PLIST
P pkgsrc/devel/boost-build/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boost-build/toolset.mk
P pkgsrc/devel/boost-docs/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-docs/PLIST
P pkgsrc/devel/boost-headers/DESCR
P pkgsrc/devel/boost-headers/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-headers/PLIST
P pkgsrc/devel/boost-headers/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boost-jam/Makefile
U pkgsrc/devel/boost-jam/PLIST
P pkgsrc/devel/boost-jam/bjam.mk
P pkgsrc/devel/boost-jam/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boost-libs/DESCR
P pkgsrc/devel/boost-libs/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-libs/PLIST
P pkgsrc/devel/boost-libs/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/boost-libs/hacks.mk
U pkgsrc/devel/boost-mpi/DESCR
U pkgsrc/devel/boost-mpi/Makefile
U pkgsrc/devel/boost-mpi/PLIST
U pkgsrc/devel/boost-mpi/buildlink3.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/boost-python/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/boost-python/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/boost-python/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/boost-python/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/bouml/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/bouml/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/bouml/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/bouml/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/bouml/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/bouml/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/bouml/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/bpython/DESCR
U pkgsrc/devel/bpython/Makefile
U pkgsrc/devel/bpython/PLIST
U pkgsrc/devel/bpython/distinfo
U pkgsrc/devel/bpython/patches/patch-setup.py
U pkgsrc/devel/breezy/DESCR
U pkgsrc/devel/breezy/MESSAGE
U pkgsrc/devel/breezy/Makefile
U pkgsrc/devel/breezy/PLIST
U pkgsrc/devel/breezy/distinfo
U pkgsrc/devel/breezy/patches/patch-breezy_tests_test__server.py
P pkgsrc/devel/buddy/Makefile
P pkgsrc/devel/buddy/distinfo
U pkgsrc/devel/bugzilla/INSTALL
P pkgsrc/devel/bugzilla/MESSAGE
P pkgsrc/devel/bugzilla/Makefile
P pkgsrc/devel/bugzilla/PLIST
U pkgsrc/devel/bugzilla/distinfo
P pkgsrc/devel/bugzilla/options.mk
P pkgsrc/devel/bugzilla/files/bugzilla.conf
P pkgsrc/devel/bugzilla/files/localconfig
cvs update: `pkgsrc/devel/bugzilla/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/bugzilla3/Makefile
P pkgsrc/devel/bugzilla3/PLIST
U pkgsrc/devel/bugzilla3/distinfo
P pkgsrc/devel/bugzilla3/options.mk
U pkgsrc/devel/bullet/DESCR
U pkgsrc/devel/bullet/Makefile
U pkgsrc/devel/bullet/PLIST
U pkgsrc/devel/bullet/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/bullet/distinfo
P pkgsrc/devel/byacc/Makefile
U pkgsrc/devel/byacc/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/byacc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/bzr/MESSAGE
P pkgsrc/devel/bzr/Makefile
P pkgsrc/devel/bzr/PLIST
U pkgsrc/devel/bzr/distinfo
P pkgsrc/devel/bzr/plugin.mk
U pkgsrc/devel/bzr/patches/patch-CVE-2017-14176
cvs update: `pkgsrc/devel/bzr/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/bzr/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/bzr-explorer/Makefile
P pkgsrc/devel/bzr-explorer/PLIST
U pkgsrc/devel/bzr-explorer/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/bzr-gtk/MESSAGE' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/bzr-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/bzr-gtk/PLIST
U pkgsrc/devel/bzr-gtk/distinfo
P pkgsrc/devel/bzr-svn/Makefile
P pkgsrc/devel/bzr-svn/PLIST
U pkgsrc/devel/bzr-svn/distinfo
P pkgsrc/devel/bzrtools/Makefile
P pkgsrc/devel/bzrtools/PLIST
U pkgsrc/devel/bzrtools/distinfo
U pkgsrc/devel/c++gsl/DESCR
U pkgsrc/devel/c++gsl/Makefile
U pkgsrc/devel/c++gsl/PLIST
U pkgsrc/devel/c++gsl/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/c-cpp-reference/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/c-cpp-reference/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/c-cpp-reference/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/c-cpp-reference/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/c-cpp-reference/files/c++_reference.toc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/c-cpp-reference/files/c_reference.toc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/c-cpp-reference/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/c4/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/c4/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/c4/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/c4/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/c4/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/c4/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/calltree-perl/DESCR
U pkgsrc/devel/calltree-perl/Makefile
U pkgsrc/devel/calltree-perl/PLIST
U pkgsrc/devel/calltree-perl/distinfo
U pkgsrc/devel/capnproto/DESCR
U pkgsrc/devel/capnproto/Makefile
U pkgsrc/devel/capnproto/PLIST
U pkgsrc/devel/capnproto/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/capnproto/distinfo
U pkgsrc/devel/capstone/DESCR
U pkgsrc/devel/capstone/Makefile
U pkgsrc/devel/capstone/Makefile.common
U pkgsrc/devel/capstone/PLIST
U pkgsrc/devel/capstone/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/capstone/distinfo
U pkgsrc/devel/capstone/patches/patch-bindings_python_capstone_____init____.py
U pkgsrc/devel/capstone/patches/patch-bindings_python_setup.py
U pkgsrc/devel/capstone/patches/patch-cstool_Makefile
U pkgsrc/devel/catch/DESCR
U pkgsrc/devel/catch/Makefile
U pkgsrc/devel/catch/PLIST
U pkgsrc/devel/catch/distinfo
U pkgsrc/devel/catch2/DESCR
U pkgsrc/devel/catch2/Makefile
U pkgsrc/devel/catch2/PLIST
U pkgsrc/devel/catch2/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/catch2/distinfo
U pkgsrc/devel/cbindgen/DESCR
U pkgsrc/devel/cbindgen/Makefile
U pkgsrc/devel/cbindgen/PLIST
U pkgsrc/devel/cbindgen/cargo-depends.mk
U pkgsrc/devel/cbindgen/distinfo
P pkgsrc/devel/cbrowser/Makefile
P pkgsrc/devel/cbrowser/distinfo
P pkgsrc/devel/ccache/Makefile
U pkgsrc/devel/ccache/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/ccache/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ccache/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/cdecl/Makefile
P pkgsrc/devel/cdecl/distinfo
P pkgsrc/devel/cdecl/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/cdecl/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/cdecl/patches/patch-cdgram.y
U pkgsrc/devel/cdk/DESCR
P pkgsrc/devel/cdk/Makefile
P pkgsrc/devel/cdk/PLIST
P pkgsrc/devel/cdk/buildlink3.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/cdk/builtin.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/cdk/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/cdk/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cdk/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cdk/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cdk/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cdk/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cdk/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cdk/patches/patch-aj' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/cervisia/DESCR
U pkgsrc/devel/cervisia/Makefile
U pkgsrc/devel/cervisia/PLIST
U pkgsrc/devel/cervisia/distinfo
P pkgsrc/devel/cfitsio/Makefile
P pkgsrc/devel/cfitsio/PLIST
U pkgsrc/devel/cfitsio/distinfo
P pkgsrc/devel/cfitsio/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/cfitsio/patches/patch-ad
P pkgsrc/devel/cflow/Makefile
P pkgsrc/devel/cflow/PLIST
U pkgsrc/devel/cflow/distinfo
P pkgsrc/devel/cflow/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/cflow-mode/Makefile
U pkgsrc/devel/cflow-mode/distinfo
U pkgsrc/devel/cfr/DESCR
U pkgsrc/devel/cfr/Makefile
U pkgsrc/devel/cfr/PLIST
U pkgsrc/devel/cfr/distinfo
P pkgsrc/devel/cgdb/Makefile
U pkgsrc/devel/cgdb/PLIST
U pkgsrc/devel/cgdb/distinfo
P pkgsrc/devel/cgdb/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/devel/cgdb/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cgdb/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cgdb/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cgdb/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/cgdb/patches/patch-lib_util_fork__util.cpp
U pkgsrc/devel/cgen/DESCR
U pkgsrc/devel/cgen/MESSAGE
U pkgsrc/devel/cgen/Makefile
U pkgsrc/devel/cgen/PLIST
U pkgsrc/devel/cgen/distinfo
U pkgsrc/devel/cgen/patches/patch-cgen_gen-all
U pkgsrc/devel/cgen/patches/patch-cgen_testsuite_run-tests.sh
U pkgsrc/devel/cgen/patches/patch-cgen_testsuite_test-utils.sh.in
P pkgsrc/devel/check/Makefile
P pkgsrc/devel/check/PLIST
U pkgsrc/devel/check/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/check/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/check/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/check/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/check/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/chmlib/MESSAGE
P pkgsrc/devel/chmlib/Makefile
P pkgsrc/devel/chmlib/PLIST
P pkgsrc/devel/chmlib/distinfo
P pkgsrc/devel/chrpath/Makefile
P pkgsrc/devel/chrpath/distinfo
U pkgsrc/devel/clib/DESCR
U pkgsrc/devel/clib/Makefile
U pkgsrc/devel/clib/PLIST
U pkgsrc/devel/clib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/clib/distinfo
U pkgsrc/devel/clion-bin/DESCR
U pkgsrc/devel/clion-bin/Makefile
U pkgsrc/devel/clion-bin/PLIST
U pkgsrc/devel/clion-bin/distinfo
U pkgsrc/devel/clion-bin/files/clion.desktop
U pkgsrc/devel/clion-bin/patches/patch-bin_clion.sh
U pkgsrc/devel/clisp-pcre/DESCR
U pkgsrc/devel/clisp-pcre/Makefile
U pkgsrc/devel/clisp-pcre/PLIST
U pkgsrc/devel/clisp-pcre/distinfo
U pkgsrc/devel/clisp-pcre/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/clisp-pcre/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/clisp-syscalls/DESCR
U pkgsrc/devel/clisp-syscalls/Makefile
U pkgsrc/devel/clisp-syscalls/PLIST
U pkgsrc/devel/clisp-syscalls/distinfo
U pkgsrc/devel/clisp-syscalls/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/clisp-syscalls/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/clisp-wildcard/DESCR
U pkgsrc/devel/clisp-wildcard/Makefile
U pkgsrc/devel/clisp-wildcard/PLIST
U pkgsrc/devel/clisp-wildcard/distinfo
U pkgsrc/devel/clisp-wildcard/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/clisp-wildcard/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/clisp-wildcard/patches/patch-modules_wildcard_gllib_fnmatch.c
U pkgsrc/devel/clisp-zlib/DESCR
U pkgsrc/devel/clisp-zlib/Makefile
U pkgsrc/devel/clisp-zlib/PLIST
U pkgsrc/devel/clisp-zlib/distinfo
U pkgsrc/devel/clisp-zlib/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/clisp-zlib/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/cloc/DESCR
U pkgsrc/devel/cloc/Makefile
U pkgsrc/devel/cloc/PLIST
U pkgsrc/devel/cloc/distinfo
U pkgsrc/devel/cloc/patches/patch-Unix_Makefile
P pkgsrc/devel/cmake/Makefile
U pkgsrc/devel/cmake/Makefile.common
P pkgsrc/devel/cmake/PLIST
cvs update: `pkgsrc/devel/cmake/PLIST.Darwin' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/cmake/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/cmake/distinfo
U pkgsrc/devel/cmake/version.mk
U pkgsrc/devel/cmake/files/Source_Checks_cm_cxx_cbegin.cxx
U pkgsrc/devel/cmake/files/Source_Checks_cm_cxx_cend.cxx
U pkgsrc/devel/cmake/files/Source_Checks_cm_cxx_size_t.cxx
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Modules_Compiler_GNU.cmake
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Modules_FindCurses.cmake
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Modules_FindGTK2.cmake
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Modules_FindPythonInterp.cmake
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Modules_FindPythonLibs.cmake
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Modules_FindPython_Support.cmake
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Modules_FindX11.cmake
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Modules_Platform_Darwin.cmake
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Modules_Platform_UnixPaths.cmake
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Source_CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Source_Checks_Curses_CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Source_Checks_Curses_CheckCurses.c
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Source_Checks_cm__cxx17__check.cpp
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Source_QtDialog_CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Source_cmLocalGenerator.cxx
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Utilities_KWIML_CMakeLists.txt
cvs update: `pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-bootstrap
U pkgsrc/devel/cmake-fedora/DESCR
U pkgsrc/devel/cmake-fedora/Makefile
U pkgsrc/devel/cmake-fedora/PLIST
U pkgsrc/devel/cmake-fedora/distinfo
U pkgsrc/devel/cmake-gui/DESCR
U pkgsrc/devel/cmake-gui/Makefile
U pkgsrc/devel/cmake-gui/PLIST
P pkgsrc/devel/cmake-mode/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake-mode/distinfo
U pkgsrc/devel/cmocka/DESCR
U pkgsrc/devel/cmocka/Makefile
U pkgsrc/devel/cmocka/PLIST
U pkgsrc/devel/cmocka/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/cmocka/distinfo
U pkgsrc/devel/cmocka/patches/patch-CompilerChecks.cmake
U pkgsrc/devel/cmocka/patches/patch-include_cmocka.h
U pkgsrc/devel/cmockery2/DESCR
U pkgsrc/devel/cmockery2/Makefile
U pkgsrc/devel/cmockery2/PLIST
U pkgsrc/devel/cmockery2/distinfo
U pkgsrc/devel/cmockery2/patches/patch-autogen.sh
U pkgsrc/devel/cmph/DESCR
U pkgsrc/devel/cmph/Makefile
U pkgsrc/devel/cmph/PLIST
U pkgsrc/devel/cmph/distinfo
U pkgsrc/devel/cmph/patches/patch-src_brz.c
U pkgsrc/devel/cmph/patches/patch-src_fch__buckets.c
U pkgsrc/devel/cobol-mode/DESCR
U pkgsrc/devel/cobol-mode/MESSAGE
U pkgsrc/devel/cobol-mode/Makefile
U pkgsrc/devel/cobol-mode/PLIST
U pkgsrc/devel/cobol-mode/distinfo
U pkgsrc/devel/coccinelle/DESCR
P pkgsrc/devel/coccinelle/Makefile
P pkgsrc/devel/coccinelle/PLIST
U pkgsrc/devel/coccinelle/distinfo
U pkgsrc/devel/coccinelle/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/coccinelle/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/coccinelle/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/coccinelle/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/coconut/Makefile
P pkgsrc/devel/coconut/distinfo
U pkgsrc/devel/coconut/patches/patch-test_ccmdexit-test.m
U pkgsrc/devel/coconut/patches/patch-test_ccmdprint-test.m
U pkgsrc/devel/coconut/patches/patch-test_ccmdtext-test.m
U pkgsrc/devel/coconut/patches/patch-test_cdir-test.m
U pkgsrc/devel/coconut/patches/patch-test_cidset-test.m
U pkgsrc/devel/coconut/patches/patch-test_cnode-test.m
U pkgsrc/devel/coconut/patches/patch-test_cset-test.m
U pkgsrc/devel/coconut/patches/patch-test_ctree-test.m
P pkgsrc/devel/codeville/Makefile
P pkgsrc/devel/codeville/PLIST
P pkgsrc/devel/codeville/distinfo
P pkgsrc/devel/cogito/Makefile
P pkgsrc/devel/cogito/distinfo
U pkgsrc/devel/colordiff/DESCR
U pkgsrc/devel/colordiff/Makefile
U pkgsrc/devel/colordiff/PLIST
U pkgsrc/devel/colordiff/distinfo
U pkgsrc/devel/commit-patch/DESCR
U pkgsrc/devel/commit-patch/Makefile
U pkgsrc/devel/commit-patch/PLIST
U pkgsrc/devel/commit-patch/distinfo
U pkgsrc/devel/commit-patch/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/devel/compiz-bcop/Makefile
P pkgsrc/devel/compiz-bcop/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/compiz-bcop/distinfo
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/Makefile
U pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/distinfo
U pkgsrc/devel/concurrencykit/DESCR
U pkgsrc/devel/concurrencykit/Makefile
U pkgsrc/devel/concurrencykit/PLIST
U pkgsrc/devel/concurrencykit/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/concurrencykit/distinfo
P pkgsrc/devel/confuse/Makefile
P pkgsrc/devel/confuse/PLIST
U pkgsrc/devel/confuse/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/confuse/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/cook/Makefile
P pkgsrc/devel/cook/distinfo
U pkgsrc/devel/cppcheck/DESCR
U pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
U pkgsrc/devel/cppcheck/PLIST
U pkgsrc/devel/cppcheck/distinfo
U pkgsrc/devel/cppcheck/options.mk
U pkgsrc/devel/cppcheck/patches/patch-lib_programmemory.cpp
U pkgsrc/devel/cppcheck/patches/patch-lib_symboldatabase.cpp
U pkgsrc/devel/cppcheck/patches/patch-test_testsymboldatabase.cpp
U pkgsrc/devel/cppunit/Makefile
P pkgsrc/devel/cppunit/PLIST
P pkgsrc/devel/cppunit/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/cppunit/distinfo
U pkgsrc/devel/cppunit/options.mk
U pkgsrc/devel/cppunit/patches/patch-doc_Makefile.in
U pkgsrc/devel/cpputest/DESCR
U pkgsrc/devel/cpputest/Makefile
U pkgsrc/devel/cpputest/PLIST
U pkgsrc/devel/cpputest/distinfo
U pkgsrc/devel/cpputest/patches/patch-include_CppUTest_PlatformSpecificFunctions.h
U pkgsrc/devel/cpputest/patches/patch-src_Platforms_Gcc_UtestPlatform.cpp
P pkgsrc/devel/cproto/Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/cproto/Makefile.version' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/cproto/distinfo
U pkgsrc/devel/cpu_features/DESCR
U pkgsrc/devel/cpu_features/Makefile
U pkgsrc/devel/cpu_features/PLIST
U pkgsrc/devel/cpu_features/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/cpu_features/distinfo
U pkgsrc/devel/cpu_features/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/cpu_features/patches/patch-include_cpu__features__macros.h
U pkgsrc/devel/cpu_features/patches/patch-src_cpuinfo__x86.c
U pkgsrc/devel/cpuflags/DESCR
P pkgsrc/devel/cpuflags/Makefile
P pkgsrc/devel/cpuflags/PLIST
P pkgsrc/devel/cpuflags/files/optimize_gcc.mk
U pkgsrc/devel/cpuflags/files/subr_Darwin
P pkgsrc/devel/cpuflags/files/subr_FreeBSD
P pkgsrc/devel/cpuflags/files/subr_NetBSD
P pkgsrc/devel/cqual/Makefile
P pkgsrc/devel/cqual/distinfo
U pkgsrc/devel/cqual/files/AST_defs.c
U pkgsrc/devel/cqual/files/AST_parent.c
U pkgsrc/devel/cqual/files/AST_print.c
U pkgsrc/devel/cqual/patches/patch-src_Makefile_in
U pkgsrc/devel/cqual/patches/patch-src_build-basics_el
U pkgsrc/devel/cqual/patches/patch-src_build-types_el
U pkgsrc/devel/cqual/patches/patch-src_expr.c
U pkgsrc/devel/cqual/patches/patch-src_libcompat_Makefile_in
U pkgsrc/devel/cre2/DESCR
U pkgsrc/devel/cre2/Makefile
U pkgsrc/devel/cre2/PLIST
U pkgsrc/devel/cre2/distinfo
U pkgsrc/devel/creduce/DESCR
U pkgsrc/devel/creduce/Makefile
U pkgsrc/devel/creduce/PLIST
U pkgsrc/devel/creduce/distinfo
U pkgsrc/devel/creduce/patches/patch-clang__delta_CommonRenameClassRewriteVisitor.h
U pkgsrc/devel/creduce/patches/patch-clang__delta_RemoveNamespace.cpp
U pkgsrc/devel/creduce/patches/patch-clang__delta_RewriteUtils.cpp
U pkgsrc/devel/creduce/patches/patch-clang__delta_Transformation.cpp
U pkgsrc/devel/creduce/patches/patch-clang__delta_TransformationManager.cpp
P pkgsrc/devel/cscope/Makefile
P pkgsrc/devel/cscope/PLIST
U pkgsrc/devel/cscope/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/cscope/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cscope/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cscope/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/cssc/Makefile
U pkgsrc/devel/cssc/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/cssc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cssc/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cssc/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/cssc/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/cssc/patches/patch-unit-tests_googletest_include_gtest_internal_gtest-port.h
U pkgsrc/devel/ctemplate/DESCR
U pkgsrc/devel/ctemplate/Makefile
U pkgsrc/devel/ctemplate/PLIST
U pkgsrc/devel/ctemplate/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ctemplate/distinfo
U pkgsrc/devel/ctemplate/patches/patch-src_tests_template__regtest.cc
P pkgsrc/devel/cunit/Makefile
P pkgsrc/devel/cunit/PLIST
P pkgsrc/devel/cunit/distinfo
U pkgsrc/devel/cunit/options.mk
P pkgsrc/devel/cut/Makefile
P pkgsrc/devel/cut/distinfo
P pkgsrc/devel/cut/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/cutter/DESCR
U pkgsrc/devel/cutter/Makefile
U pkgsrc/devel/cutter/PLIST
U pkgsrc/devel/cutter/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/cutter/distinfo
U pkgsrc/devel/cutter/options.mk
U pkgsrc/devel/cvise/DESCR
U pkgsrc/devel/cvise/Makefile
U pkgsrc/devel/cvise/PLIST
U pkgsrc/devel/cvise/distinfo
U pkgsrc/devel/cvs-fast-export/DESCR
U pkgsrc/devel/cvs-fast-export/Makefile
U pkgsrc/devel/cvs-fast-export/PLIST
U pkgsrc/devel/cvs-fast-export/distinfo
U pkgsrc/devel/cvs-fast-export/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/devel/cvs2cl/Makefile
P pkgsrc/devel/cvs2cl/distinfo
P pkgsrc/devel/cvs2html/Makefile
P pkgsrc/devel/cvs2html/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/cvs2p4/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cvs2p4/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cvs2p4/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cvs2p4/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cvs2p4/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/cvs2svn/Makefile
P pkgsrc/devel/cvs2svn/distinfo
P pkgsrc/devel/cvsclone/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsclone/distinfo
P pkgsrc/devel/cvsd/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsd/PLIST
U pkgsrc/devel/cvsd/distinfo
P pkgsrc/devel/cvsd/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/cvsd/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/cvsd/patches/patch-ac
cvs update: `pkgsrc/devel/cvsd/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/cvsdiff2patch/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsdiff2patch/files/cvsdiff2patch.c
P pkgsrc/devel/cvsgraph/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsgraph/PLIST
U pkgsrc/devel/cvsgraph/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/cvsgraph/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/cvslock/Makefile
P pkgsrc/devel/cvslock/distinfo
P pkgsrc/devel/cvsps/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsps/distinfo
P pkgsrc/devel/cvsps/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/cvsps/patches/patch-ag
U pkgsrc/devel/cvsps3/DESCR
U pkgsrc/devel/cvsps3/Makefile
U pkgsrc/devel/cvsps3/PLIST
U pkgsrc/devel/cvsps3/distinfo
U pkgsrc/devel/cvsps3/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/devel/cvsup/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cvsup/MESSAGE.NetBSD' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cvsup/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cvsup/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cvsup/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cvsup/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/cvsup/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/cvsup-bin/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsup-bin/PLIST
P pkgsrc/devel/cvsup-bin/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/cvsup-bin/files/supfile-cvsup.no.netbsd.org' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/cvsup-bin/files/supfile-cvsup.se.netbsd.org
cvs update: `pkgsrc/devel/cvsup-gui/Makefile' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/cvsup-gui-bin/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsup-gui-bin/distinfo
P pkgsrc/devel/cvsutils/Makefile
U pkgsrc/devel/cvsutils/distinfo
U pkgsrc/devel/cvsutils/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/devel/cvsutils/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/cvsync/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsync/distinfo
P pkgsrc/devel/cvsync/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/cvsync/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/cxref/Makefile
P pkgsrc/devel/cxref/distinfo
U pkgsrc/devel/cxref/patches/patch-src_parse-yy.h
U pkgsrc/devel/cxref/patches/patch-src_parse_l
P pkgsrc/devel/darcs/Makefile
P pkgsrc/devel/darcs/distinfo
P pkgsrc/devel/darts/Makefile
P pkgsrc/devel/darts/PLIST
P pkgsrc/devel/darts/distinfo
U pkgsrc/devel/dconf/DESCR
U pkgsrc/devel/dconf/Makefile
U pkgsrc/devel/dconf/PLIST
U pkgsrc/devel/dconf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/dconf/database.mk
U pkgsrc/devel/dconf/distinfo
U pkgsrc/devel/dconf/files/database.tmpl
U pkgsrc/devel/dconf/patches/patch-client_meson.build
U pkgsrc/devel/dconf/patches/patch-gsettings_meson.build
U pkgsrc/devel/dconf/patches/patch-meson.build
U pkgsrc/devel/dconf-editor/DESCR
U pkgsrc/devel/dconf-editor/Makefile
U pkgsrc/devel/dconf-editor/PLIST
U pkgsrc/devel/dconf-editor/distinfo
P pkgsrc/devel/ddd/DESCR
P pkgsrc/devel/ddd/Makefile
P pkgsrc/devel/ddd/PLIST
P pkgsrc/devel/ddd/distinfo
U pkgsrc/devel/ddd/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/devel/ddd/patches/patch-ddd_VSLDefList.C
U pkgsrc/devel/ddd/patches/patch-ddd_exit.C
U pkgsrc/devel/ddd/patches/patch-ddd_strclass.C
U pkgsrc/devel/ddd/patches/patch-ddd_strclass.h
U pkgsrc/devel/debugcon_printf/DESCR
U pkgsrc/devel/debugcon_printf/Makefile
U pkgsrc/devel/debugcon_printf/PLIST
U pkgsrc/devel/debugcon_printf/distinfo
U pkgsrc/devel/debugcon_printf/files/debugcon_printf-modload.in
U pkgsrc/devel/debugcon_printf/files/debugcon_printf-modunload
U pkgsrc/devel/deepstate/DESCR
U pkgsrc/devel/deepstate/Makefile
U pkgsrc/devel/deepstate/Makefile.common
U pkgsrc/devel/deepstate/PLIST
U pkgsrc/devel/deepstate/distinfo
U pkgsrc/devel/deepstate-afl/DESCR
U pkgsrc/devel/deepstate-afl/Makefile
U pkgsrc/devel/deepstate-afl/PLIST
U pkgsrc/devel/deepstate-honggfuzz/DESCR
U pkgsrc/devel/deepstate-honggfuzz/Makefile
U pkgsrc/devel/deepstate-honggfuzz/PLIST
U pkgsrc/devel/deepstate-libfuzzer/DESCR
U pkgsrc/devel/deepstate-libfuzzer/Makefile
U pkgsrc/devel/deepstate-libfuzzer/PLIST
U pkgsrc/devel/deforaos-asm/DESCR
U pkgsrc/devel/deforaos-asm/Makefile
U pkgsrc/devel/deforaos-asm/PLIST
U pkgsrc/devel/deforaos-asm/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/deforaos-asm/distinfo
U pkgsrc/devel/deforaos-asm/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/deforaos-asm/patches/patch-doc_gtkdoc_Asm-docs.xml
U pkgsrc/devel/deforaos-coder/DESCR
U pkgsrc/devel/deforaos-coder/Makefile
U pkgsrc/devel/deforaos-coder/PLIST
U pkgsrc/devel/deforaos-coder/distinfo
U pkgsrc/devel/deforaos-configure/DESCR
U pkgsrc/devel/deforaos-configure/Makefile
U pkgsrc/devel/deforaos-configure/PLIST
U pkgsrc/devel/deforaos-configure/distinfo
U pkgsrc/devel/deforaos-cpp/DESCR
U pkgsrc/devel/deforaos-cpp/Makefile
U pkgsrc/devel/deforaos-cpp/PLIST
U pkgsrc/devel/deforaos-cpp/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/deforaos-cpp/distinfo
U pkgsrc/devel/deforaos-cpp/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/deforaos-libsystem/DESCR
U pkgsrc/devel/deforaos-libsystem/Makefile
U pkgsrc/devel/deforaos-libsystem/PLIST
U pkgsrc/devel/deforaos-libsystem/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/deforaos-libsystem/distinfo
U pkgsrc/devel/deforaos-libsystem/patches/patch-doc_Makefile
U pkgsrc/devel/deforaos-libsystem/patches/patch-tests_tests.sh
P pkgsrc/devel/dejagnu/Makefile
P pkgsrc/devel/dejagnu/PLIST
U pkgsrc/devel/dejagnu/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/dejagnu/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/dejagnu/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/delta/DESCR
U pkgsrc/devel/delta/Makefile
U pkgsrc/devel/delta/PLIST
U pkgsrc/devel/delta/distinfo
P pkgsrc/devel/dev86/DESCR
P pkgsrc/devel/dev86/Makefile
P pkgsrc/devel/dev86/distinfo
U pkgsrc/devel/dev86/patches/patch-unproto_tok__class.c
U pkgsrc/devel/dev86/patches/patch-unproto_tok__io.c
P pkgsrc/devel/devIL/Makefile
P pkgsrc/devel/devIL/PLIST
P pkgsrc/devel/devIL/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/devIL/distinfo
U pkgsrc/devel/devIL/options.mk
P pkgsrc/devel/devIL/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/devIL/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/devIL/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/devIL/patches/patch-include_IL_il.h
U pkgsrc/devel/devIL/patches/patch-lib_Makefile.in
U pkgsrc/devel/devIL/patches/patch-src-ILU_ilur_ilur.c
U pkgsrc/devel/devIL/patches/patch-src-IL_include_il__endian.h
U pkgsrc/devel/devIL/patches/patch-src-IL_src_il__jp2.c
U pkgsrc/devel/devhelp/DESCR
U pkgsrc/devel/devhelp/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/PLIST
P pkgsrc/devel/devhelp/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/devhelp/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/devhelp/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/device-driver-doc-de/Makefile
P pkgsrc/devel/device-driver-doc-de/distinfo
P pkgsrc/devel/dia2code/Makefile
P pkgsrc/devel/dia2code/distinfo
U pkgsrc/devel/diffbreaker/DESCR
U pkgsrc/devel/diffbreaker/Makefile
U pkgsrc/devel/diffbreaker/PLIST
U pkgsrc/devel/diffbreaker/files/diffbreaker/Makefile
U pkgsrc/devel/diffbreaker/files/diffbreaker/diffbreaker.1
U pkgsrc/devel/diffbreaker/files/diffbreaker/diffbreaker.c
P pkgsrc/devel/diffuse/DESCR
P pkgsrc/devel/diffuse/Makefile
P pkgsrc/devel/diffuse/PLIST
U pkgsrc/devel/diffuse/distinfo
P pkgsrc/devel/diffutils/Makefile
P pkgsrc/devel/diffutils/PLIST
U pkgsrc/devel/diffutils/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/diffutils/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/diffutils/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/diffutils/patches/patch-po_Makefile.in.in
U pkgsrc/devel/diffutils/patches/patch-src_Makefile.in
U pkgsrc/devel/diffutils/patches/patch-src_context.c
P pkgsrc/devel/distcc/Makefile
P pkgsrc/devel/distcc/Makefile.common
P pkgsrc/devel/distcc/PLIST
P pkgsrc/devel/distcc/distinfo
U pkgsrc/devel/distcc/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/devel/distcc/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/distcc/patches/patch-ae' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/distcc-pump/Makefile
P pkgsrc/devel/distcc-pump/PLIST
P pkgsrc/devel/distccmon-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/distccmon-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/dlcompat/Makefile
P pkgsrc/devel/dlcompat/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/dlcompat/builtin.mk
P pkgsrc/devel/dlcompat/distinfo
P pkgsrc/devel/dmake/Makefile
P pkgsrc/devel/dmake/PLIST
U pkgsrc/devel/dmake/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/dmake/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/dmake/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/dmalloc/Makefile
P pkgsrc/devel/dmalloc/PLIST
U pkgsrc/devel/dmalloc/distinfo
U pkgsrc/devel/dmalloc/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/doc++/Makefile
P pkgsrc/devel/doc++/distinfo
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_McHashTable.h
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_comment.ll
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_cpp.ll
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_datahashtable.h
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_doc.ll
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_doc2dbsgml.ll
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_doc2dbxml.ll
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_doc2tex.ll
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_html.cc
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_java.ll
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_main.cc
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_nametable.cc
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_nametable.h
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_php.ll
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_portability.h
U pkgsrc/devel/doc++/patches/patch-src_tex2gif.cc
U pkgsrc/devel/dolphin-plugins/DESCR
U pkgsrc/devel/dolphin-plugins/Makefile
U pkgsrc/devel/dolphin-plugins/PLIST
U pkgsrc/devel/dolphin-plugins/distinfo
U pkgsrc/devel/dotconf/DESCR
U pkgsrc/devel/dotconf/Makefile
U pkgsrc/devel/dotconf/PLIST
U pkgsrc/devel/dotconf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/dotconf/distinfo
P pkgsrc/devel/doxygen/Makefile
U pkgsrc/devel/doxygen/PLIST
U pkgsrc/devel/doxygen/distinfo
U pkgsrc/devel/doxygen/options.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/doxygen/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/doxygen/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/doxygen/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/doxygen/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/doxygen/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/doxygen/patches/patch-ah' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/doxygen/patches/patch-qtools_qglobal.h
U pkgsrc/devel/doxygen/patches/patch-src_dirdef.cpp
P pkgsrc/devel/doxymacs/Makefile
P pkgsrc/devel/doxymacs/distinfo
U pkgsrc/devel/doxymacs/patches/patch-c_Makefile.in
U pkgsrc/devel/doxymacs/patches/patch-c_doxymacs__parser.c
U pkgsrc/devel/dumpet/DESCR
U pkgsrc/devel/dumpet/Makefile
U pkgsrc/devel/dumpet/PLIST
U pkgsrc/devel/dumpet/distinfo
U pkgsrc/devel/dumpet/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/dumpet/patches/patch-dumpet.c
U pkgsrc/devel/dumpet/patches/patch-dumpet.h
U pkgsrc/devel/dumpet/patches/patch-endian.h
U pkgsrc/devel/easygit/DESCR
U pkgsrc/devel/easygit/Makefile
U pkgsrc/devel/easygit/PLIST
U pkgsrc/devel/easygit/distinfo
U pkgsrc/devel/ecb/DESCR
U pkgsrc/devel/ecb/MESSAGE
U pkgsrc/devel/ecb/Makefile
U pkgsrc/devel/ecb/PLIST
U pkgsrc/devel/ecb/distinfo
P pkgsrc/devel/eclipse/Makefile
P pkgsrc/devel/eclipse/distinfo
U pkgsrc/devel/ecore/DESCR
U pkgsrc/devel/ecore/Makefile
U pkgsrc/devel/ecore/PLIST
U pkgsrc/devel/ecore/PLIST.Linux
U pkgsrc/devel/ecore/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ecore/distinfo
U pkgsrc/devel/ecore/patches/patch-src_lib_ecore_Ecore.h
U pkgsrc/devel/ecore/patches/patch-src_lib_ecore__con_ecore__con__ssl.c
P pkgsrc/devel/edcommon/Makefile
P pkgsrc/devel/edcommon/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/edcommon/distinfo
U pkgsrc/devel/edcommon/patches/patch-ae
U pkgsrc/devel/edcommon/patches/patch-af
U pkgsrc/devel/editline/DESCR
U pkgsrc/devel/editline/Makefile
U pkgsrc/devel/editline/PLIST
U pkgsrc/devel/editline/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/editline/builtin.mk
U pkgsrc/devel/editline/distinfo
U pkgsrc/devel/editline/files/err.h
U pkgsrc/devel/editline/patches/patch-Makefile.am
U pkgsrc/devel/editline/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/editline/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/editline/patches/patch-libedit.pc.in
U pkgsrc/devel/editline/patches/patch-src_sys.h
U pkgsrc/devel/editline/patches/patch-src_terminal.h
U pkgsrc/devel/editorconfig-core/DESCR
U pkgsrc/devel/editorconfig-core/Makefile
U pkgsrc/devel/editorconfig-core/PLIST
U pkgsrc/devel/editorconfig-core/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/editorconfig-core/distinfo
U pkgsrc/devel/editorconfig-core/options.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/eel/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/eel/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/eel/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/eel/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/eel/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/eel/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/eet/Makefile
P pkgsrc/devel/eet/PLIST
P pkgsrc/devel/eet/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/eet/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/eet/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/eet/patches/patch-src_lib_eet__cipher.c
U pkgsrc/devel/egypt/DESCR
U pkgsrc/devel/egypt/Makefile
U pkgsrc/devel/egypt/distinfo
P pkgsrc/devel/eina/Makefile
U pkgsrc/devel/eina/PLIST
P pkgsrc/devel/eina/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/eina/distinfo
U pkgsrc/devel/eio/DESCR
U pkgsrc/devel/eio/Makefile
U pkgsrc/devel/eio/PLIST
U pkgsrc/devel/eio/PLIST.Linux
U pkgsrc/devel/eio/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/eio/distinfo
U pkgsrc/devel/eio/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/electric-fence/DESCR
U pkgsrc/devel/electric-fence/Makefile
U pkgsrc/devel/electric-fence/PLIST
U pkgsrc/devel/electric-fence/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/electric-fence/distinfo
U pkgsrc/devel/electric-fence/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/electric-fence/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/electric-fence/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/electric-fence/patches/patch-efence_c
cvs update: `pkgsrc/devel/electricfence/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/electricfence/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/electricfence/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/electricfence/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/electricfence/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/electricfence/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/electricfence/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/elf/Makefile
P pkgsrc/devel/elf/distinfo
P pkgsrc/devel/elf/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/elf/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/elf/patches/patch-configure.in
U pkgsrc/devel/elf/patches/patch-include_command.h
U pkgsrc/devel/elf/patches/patch-src_main.c
U pkgsrc/devel/elfcat/DESCR
U pkgsrc/devel/elfcat/Makefile
U pkgsrc/devel/elfcat/PLIST
U pkgsrc/devel/elfcat/distinfo
P pkgsrc/devel/elfsh/Makefile
P pkgsrc/devel/elfsh/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/elfsh/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/elfsh/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/elfsh/patches/patch-libelfsh_debug_c
U pkgsrc/devel/elfsh/patches/patch-libelfsh_reloc_c
U pkgsrc/devel/elfsh/patches/patch-libelfsh_symbol_c
U pkgsrc/devel/elfsh/patches/patch-vm_include_elfsh_h
U pkgsrc/devel/elftoolchain/DESCR
U pkgsrc/devel/elftoolchain/Makefile
U pkgsrc/devel/elftoolchain/PLIST
U pkgsrc/devel/elftoolchain/distinfo
U pkgsrc/devel/elftoolchain/patches/patch-am
U pkgsrc/devel/elftoolchain/patches/patch-libdwarf_Makefile
U pkgsrc/devel/elftoolchain/patches/patch-libelf_Makefile
U pkgsrc/devel/elftoolchain/patches/patch-libelftc_Makefile
U pkgsrc/devel/elftoolchain/patches/patch-libelftc___libelftc.h
U pkgsrc/devel/elftoolchain/patches/patch-libelftc_make-toolchain-version
P pkgsrc/devel/elib/Makefile
P pkgsrc/devel/elib/Makefile.common
P pkgsrc/devel/elib/distinfo
P pkgsrc/devel/elib/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/emacs-ilisp/MESSAGE
P pkgsrc/devel/emacs-ilisp/Makefile
P pkgsrc/devel/emacs-ilisp/PLIST
P pkgsrc/devel/emacs-ilisp/distinfo
P pkgsrc/devel/emacs-ilisp/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/emacs-ilisp/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/emacs-ilisp/patches/patch-af
U pkgsrc/devel/emacs-ilisp/patches/patch-ilisp-dia_el
P pkgsrc/devel/emacs20-elib/Makefile
U pkgsrc/devel/empty/DESCR
U pkgsrc/devel/empty/Makefile
U pkgsrc/devel/empty/PLIST
U pkgsrc/devel/empty/distinfo
U pkgsrc/devel/empty/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/devel/epydoc/Makefile
P pkgsrc/devel/epydoc/PLIST
U pkgsrc/devel/epydoc/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/equeue/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/equeue/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/equeue/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/equeue/PLIST.opt' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/equeue/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/eric3/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/eric3/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/eric3/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/eric3/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/eric3/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/erlang-base64url/DESCR
U pkgsrc/devel/erlang-base64url/Makefile
U pkgsrc/devel/erlang-base64url/PLIST
U pkgsrc/devel/erlang-base64url/distinfo
U pkgsrc/devel/erlang-cache_tab/DESCR
U pkgsrc/devel/erlang-cache_tab/Makefile
U pkgsrc/devel/erlang-cache_tab/PLIST
U pkgsrc/devel/erlang-cache_tab/distinfo
U pkgsrc/devel/erlang-ezlib/DESCR
U pkgsrc/devel/erlang-ezlib/Makefile
U pkgsrc/devel/erlang-ezlib/PLIST
U pkgsrc/devel/erlang-ezlib/distinfo
U pkgsrc/devel/erlang-fs/DESCR
U pkgsrc/devel/erlang-fs/Makefile
U pkgsrc/devel/erlang-fs/PLIST
U pkgsrc/devel/erlang-fs/distinfo
U pkgsrc/devel/erlang-fs/patches/patch-src_fs__sup.erl
U pkgsrc/devel/erlang-mqtree/DESCR
U pkgsrc/devel/erlang-mqtree/Makefile
U pkgsrc/devel/erlang-mqtree/PLIST
U pkgsrc/devel/erlang-mqtree/distinfo
U pkgsrc/devel/errcheck/DESCR
U pkgsrc/devel/errcheck/Makefile
U pkgsrc/devel/errcheck/PLIST
U pkgsrc/devel/errcheck/distinfo
U pkgsrc/devel/errcheck/go-modules.mk
P pkgsrc/devel/error/Makefile
P pkgsrc/devel/error/distinfo
U pkgsrc/devel/error/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/devel/error/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/error/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/error/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/error/patches/patch-filter.c
U pkgsrc/devel/error/patches/patch-input.c
U pkgsrc/devel/error/patches/patch-main.c
U pkgsrc/devel/error/patches/patch-pathnames.h
U pkgsrc/devel/error/patches/patch-pi.c
U pkgsrc/devel/error/patches/patch-subr.c
U pkgsrc/devel/error/patches/patch-touch.c
P pkgsrc/devel/etrace/Makefile
P pkgsrc/devel/etrace/distinfo
P pkgsrc/devel/exctags/DESCR
P pkgsrc/devel/exctags/Makefile
U pkgsrc/devel/exctags/distinfo
U pkgsrc/devel/exctags/patches/patch-CVE-2014-7204
P pkgsrc/devel/exctags/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/exctags/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/exempi/Makefile
P pkgsrc/devel/exempi/PLIST
P pkgsrc/devel/exempi/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/exempi/distinfo
P pkgsrc/devel/exempi/options.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/exempi/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/extra-cmake-modules/DESCR
U pkgsrc/devel/extra-cmake-modules/Makefile
U pkgsrc/devel/extra-cmake-modules/PLIST
U pkgsrc/devel/extra-cmake-modules/distinfo
U pkgsrc/devel/extra-cmake-modules/patches/patch-kde-modules_KDECompilerSettings.cmake
P pkgsrc/devel/fann/Makefile
P pkgsrc/devel/fann/Makefile.common
P pkgsrc/devel/fann/PLIST
U pkgsrc/devel/fann/distinfo
U pkgsrc/devel/fann/patches/patch-src_include_fann__cpp.h
cvs update: `pkgsrc/devel/fann-devel/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/fann-devel/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/fann-devel/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/fann-devel/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/fann-devel/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/fann-devel/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/fastdep/Makefile
P pkgsrc/devel/fastdep/distinfo
U pkgsrc/devel/fastdep/patches/patch-external_getopt.c
U pkgsrc/devel/fastdep/patches/patch-external_getopt.h
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/files/tramp-rs6000-netbsd.s' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/files/vacall-rs6000-netbsd.s' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ffcall/patches/patch-aj' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/fhist/Makefile
P pkgsrc/devel/fhist/distinfo
U pkgsrc/devel/fhist/patches/patch-common_input.h
U pkgsrc/devel/fhist/patches/patch-common_output.h
U pkgsrc/devel/fifechan/DESCR
U pkgsrc/devel/fifechan/Makefile
U pkgsrc/devel/fifechan/PLIST
U pkgsrc/devel/fifechan/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/fifechan/distinfo
U pkgsrc/devel/fifengine/DESCR
U pkgsrc/devel/fifengine/Makefile
U pkgsrc/devel/fifengine/PLIST
U pkgsrc/devel/fifengine/distinfo
U pkgsrc/devel/fifengine/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/flatbuffers/DESCR
U pkgsrc/devel/flatbuffers/Makefile
U pkgsrc/devel/flatbuffers/PLIST
U pkgsrc/devel/flatbuffers/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/flatbuffers/distinfo
U pkgsrc/devel/flatbuffers/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/flatbuffers/patches/patch-include_flatbuffers_flatbuffers.h
U pkgsrc/devel/flatbuffers/patches/patch-include_flatbuffers_reflection.h
U pkgsrc/devel/flatzebra/DESCR
U pkgsrc/devel/flatzebra/Makefile
U pkgsrc/devel/flatzebra/PLIST
U pkgsrc/devel/flatzebra/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/flatzebra/distinfo
P pkgsrc/devel/flex/Makefile
P pkgsrc/devel/flex/PLIST
U pkgsrc/devel/flex/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/flex/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/flex/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/flex/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/flexdock/DESCR
U pkgsrc/devel/flexdock/Makefile
U pkgsrc/devel/flexdock/PLIST
U pkgsrc/devel/flexdock/distinfo
P pkgsrc/devel/flim/Makefile
P pkgsrc/devel/flim/PLIST
P pkgsrc/devel/flim/distinfo
U pkgsrc/devel/flim/patches/patch-mime-parse.el
U pkgsrc/devel/florist/DESCR
P pkgsrc/devel/florist/Makefile
P pkgsrc/devel/florist/PLIST
P pkgsrc/devel/florist/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/florist/distinfo
U pkgsrc/devel/florist/files/pconfig.DragonFly
P pkgsrc/devel/florist/files/pconfig.NetBSD
U pkgsrc/devel/florist/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/florist/patches/patch-an' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/florist/patches/patch-c-posix-signals.c
U pkgsrc/devel/florist/patches/patch-c-posix.c
U pkgsrc/devel/florist/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/florist/patches/patch-configure.in
U pkgsrc/devel/florist/patches/patch-florist.gpr
U pkgsrc/devel/florist/patches/patch-posix-signals.adb
P pkgsrc/devel/fortran-utils/Makefile
P pkgsrc/devel/fortran-utils/distinfo
P pkgsrc/devel/fortran-utils/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/fortran-utils/patches/patch-fsplit-fsplit.c
U pkgsrc/devel/fossil/DESCR
P pkgsrc/devel/fossil/Makefile
U pkgsrc/devel/fossil/PLIST
U pkgsrc/devel/fossil/distinfo
U pkgsrc/devel/fossil/options.mk
U pkgsrc/devel/fossil/patches/patch-src_sqlite3.c
P pkgsrc/devel/frama-c/Makefile
P pkgsrc/devel/frama-c/PLIST
cvs update: `pkgsrc/devel/frama-c/PLIST.gnomecanvas' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/frama-c/distinfo
P pkgsrc/devel/frama-c/options.mk
U pkgsrc/devel/frama-c/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/frama-c/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/frama-c/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/frama-c/patches/patch-share_Makefile.common
U pkgsrc/devel/frama-c/patches/patch-src_libraries_utils_c__bindings.c
U pkgsrc/devel/frama-c/patches/patch-src_plugins_e-acsl_Makefile.in
U pkgsrc/devel/frama-c/patches/patch-src_plugins_gui_gtk__helper.ml
U pkgsrc/devel/frama-c/patches/patch-src_plugins_wp_configure
U pkgsrc/devel/frama-c/patches/patch-src_plugins_wp_configure.ac
U pkgsrc/devel/frama-c/patches/patch-src_plugins_wp_share_coqwp_Zbits.v
U pkgsrc/devel/frink/DESCR
U pkgsrc/devel/frink/Makefile
U pkgsrc/devel/frink/PLIST
U pkgsrc/devel/frink/distinfo
U pkgsrc/devel/frink/patches/patch-configure
P pkgsrc/devel/fromcvs/MESSAGE
P pkgsrc/devel/fromcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/fromcvs/PLIST
P pkgsrc/devel/fromcvs/distinfo
P pkgsrc/devel/ftnchek/Makefile
P pkgsrc/devel/ftnchek/distinfo
P pkgsrc/devel/g-wrap/Makefile
P pkgsrc/devel/g-wrap/PLIST
P pkgsrc/devel/g-wrap/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/g-wrap/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/g-wrap/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gccmakedep/DESCR
U pkgsrc/devel/gccmakedep/Makefile
U pkgsrc/devel/gccmakedep/PLIST
U pkgsrc/devel/gccmakedep/distinfo
P pkgsrc/devel/gconfmm/Makefile
P pkgsrc/devel/gconfmm/PLIST
P pkgsrc/devel/gconfmm/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gconfmm/distinfo
U pkgsrc/devel/gconfmm/patches/patch-gconf_gconfmm_callback.h
P pkgsrc/devel/gcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/gcvs/distinfo
P pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-af
P pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-as
P pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-at
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-au
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-common_AppGlue.cpp
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-common_AppGlue.h
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-common_CvsArgs.cpp
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-common_Persistent.h
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-common_TextBinary.cpp
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-common_UCvsConsole.cpp
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-common_getline_c
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-common_getline_h
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-cvstree_CvsLog.h
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-cvstree_main.cpp
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-cvsunix_lib_getline_c
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-cvsunix_lib_getline_h
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-cvsunix_src_client.c
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-cvsunix_src_server.c
U pkgsrc/devel/gcvs/patches/patch-rf_umenu.cpp
P pkgsrc/devel/gdb/Makefile
U pkgsrc/devel/gdb/PLIST.Linux
P pkgsrc/devel/gdb/PLIST.common
U pkgsrc/devel/gdb/distinfo
U pkgsrc/devel/gdb/options.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-as' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-gdb_doc_Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb/patches/patch-ob' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/PLIST.Linux' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/PLIST.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/files/nbsd-nat.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-at' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-au' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-av' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-aw' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ax' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ay' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-az' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bd' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-be' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bf' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bg' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bi' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bl' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bm' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bn' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bp' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-br' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gdb7/DESCR
U pkgsrc/devel/gdb7/Makefile
U pkgsrc/devel/gdb7/PLIST.DragonFly
U pkgsrc/devel/gdb7/PLIST.Linux
U pkgsrc/devel/gdb7/PLIST.SunOS
U pkgsrc/devel/gdb7/PLIST.common
U pkgsrc/devel/gdb7/distinfo
U pkgsrc/devel/gdb7/options.mk
U pkgsrc/devel/gdb7/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/devel/gdb7/patches/patch-ao
U pkgsrc/devel/gdb7/patches/patch-gdb_amd64bsd-nat.c
U pkgsrc/devel/gdb7/patches/patch-gdb_bsd-kvm.c
U pkgsrc/devel/gdb7/patches/patch-gdb_ppcnbsd-nat.c
U pkgsrc/devel/gdb7/patches/patch-opcodes_i386-dis_c
U pkgsrc/devel/gdb7/patches/patch-sim_ppc_emul_netbsd.c
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/files/nbsd-nat.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-ar' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-at' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-au' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-av' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-aw' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-ax' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-ay' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gdbada/patches/patch-bb' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gdbus-codegen/DESCR
U pkgsrc/devel/gdbus-codegen/Makefile
U pkgsrc/devel/gdbus-codegen/PLIST
U pkgsrc/devel/gdbus-codegen/distinfo
U pkgsrc/devel/gdbus-codegen/patches/patch-meson.build
P pkgsrc/devel/gdl/Makefile
U pkgsrc/devel/gdl/PLIST
P pkgsrc/devel/gdl/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gdl/distinfo
P pkgsrc/devel/geany/Makefile
P pkgsrc/devel/geany/PLIST
U pkgsrc/devel/geany/distinfo
U pkgsrc/devel/gearmand/DESCR
U pkgsrc/devel/gearmand/Makefile
U pkgsrc/devel/gearmand/PLIST
U pkgsrc/devel/gearmand/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gearmand/distinfo
U pkgsrc/devel/gearmand/options.mk
U pkgsrc/devel/gearmand/patches/patch-benchmark_blobslap__worker.cc
U pkgsrc/devel/gearmand/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/gearmand/patches/patch-examples_reverse__client.cc
U pkgsrc/devel/gearmand/patches/patch-examples_reverse__client__bg.cc
U pkgsrc/devel/gearmand/patches/patch-examples_reverse__client__cb.cc
U pkgsrc/devel/gearmand/patches/patch-examples_reverse__client__epoch.cc
U pkgsrc/devel/gearmand/patches/patch-libgearman-server__log.cc
U pkgsrc/devel/gearmand/patches/patch-libgearman_backtrace.cc
U pkgsrc/devel/gearmand/patches/patch-libtest__exception.hpp
U pkgsrc/devel/gearmand/patches/patch-libtest__lite.h
U pkgsrc/devel/gearmand/patches/patch-libtest_alarm.cc
U pkgsrc/devel/gearmand/patches/patch-libtest_main.cc
P pkgsrc/devel/generate/Makefile
U pkgsrc/devel/generate/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/generate/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gengetopt/DESCR
U pkgsrc/devel/gengetopt/Makefile
U pkgsrc/devel/gengetopt/PLIST
U pkgsrc/devel/gengetopt/distinfo
U pkgsrc/devel/gengetopt/patches/patch-tests_valgrind__tests.sh.in
P pkgsrc/devel/gentle/Makefile
P pkgsrc/devel/gentle/PLIST
P pkgsrc/devel/gentle/distinfo
P pkgsrc/devel/gentle/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/gentle/patches/patch-bi
U pkgsrc/devel/gentle/patches/patch-gentle_build
U pkgsrc/devel/gentle/patches/patch-reflex_build
P pkgsrc/devel/gettext/Makefile
U pkgsrc/devel/gettext/Makefile.common
P pkgsrc/devel/gettext/PLIST
U pkgsrc/devel/gettext/distinfo
P pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-ad
P pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-ae
P pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-ag
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-ah' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-aj
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-ak' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-al
P pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-an
P pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-ao
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-aq' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-gettext-runtime_m4_gettext.m4
U pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-gettext-tools_src_write-mo.c
U pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-gettext-tools_tests_Makefile.in
P pkgsrc/devel/gettext-asprintf/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext-asprintf/PLIST
P pkgsrc/devel/gettext-asprintf/buildlink3.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-asprintf/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/gettext-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext-lib/PLIST
P pkgsrc/devel/gettext-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gettext-lib/builtin.mk
U pkgsrc/devel/gettext-lib/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-lib/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-lib/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-lib/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/gettext-m4/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext-m4/PLIST
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-m4/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/gettext-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext-tools/PLIST
U pkgsrc/devel/gettext-tools/PLIST.Linux
U pkgsrc/devel/gettext-tools/buildlink3.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-am' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-ao' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-ap' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-aq' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gettext-tools/patches/patch-ar' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gflags/DESCR
U pkgsrc/devel/gflags/Makefile
U pkgsrc/devel/gflags/PLIST
U pkgsrc/devel/gflags/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gflags/distinfo
P pkgsrc/devel/gflib/Makefile
P pkgsrc/devel/gflib/distinfo
P pkgsrc/devel/giblib/Makefile
P pkgsrc/devel/giblib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/giblib/distinfo
U pkgsrc/devel/giblib/patches/patch-giblib_Makefile.in
P pkgsrc/devel/gindent/Makefile
P pkgsrc/devel/gindent/PLIST
U pkgsrc/devel/gindent/distinfo
P pkgsrc/devel/gindent/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/gindent/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/devel/gindent/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gindent/patches/patch-src_lexi.c
U pkgsrc/devel/git/DESCR
U pkgsrc/devel/git/Makefile
U pkgsrc/devel/git/Makefile.common
U pkgsrc/devel/git/Makefile.version
U pkgsrc/devel/git-base/DESCR
U pkgsrc/devel/git-base/MESSAGE
U pkgsrc/devel/git-base/Makefile
U pkgsrc/devel/git-base/PLIST
U pkgsrc/devel/git-base/distinfo
U pkgsrc/devel/git-base/options.mk
U pkgsrc/devel/git-base/patches/patch-Documentation_Makefile
U pkgsrc/devel/git-base/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/git-base/patches/patch-config.mak.uname
U pkgsrc/devel/git-base/patches/patch-git-gui_Makefile
U pkgsrc/devel/git-base/patches/patch-gitk-git_Makefile
U pkgsrc/devel/git-base/patches/patch-templates_Makefile
U pkgsrc/devel/git-cliff/DESCR
U pkgsrc/devel/git-cliff/Makefile
U pkgsrc/devel/git-cliff/PLIST
U pkgsrc/devel/git-cliff/cargo-depends.mk
U pkgsrc/devel/git-cliff/distinfo
U pkgsrc/devel/git-contrib/DESCR
U pkgsrc/devel/git-contrib/Makefile
U pkgsrc/devel/git-contrib/PLIST
U pkgsrc/devel/git-cvs/DESCR
U pkgsrc/devel/git-cvs/Makefile
U pkgsrc/devel/git-docs/DESCR
U pkgsrc/devel/git-docs/Makefile
U pkgsrc/devel/git-docs/PLIST
U pkgsrc/devel/git-filter-repo/DESCR
U pkgsrc/devel/git-filter-repo/Makefile
U pkgsrc/devel/git-filter-repo/PLIST
U pkgsrc/devel/git-filter-repo/distinfo
U pkgsrc/devel/git-filter-repo/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/git-gitk/DESCR
U pkgsrc/devel/git-gitk/Makefile
U pkgsrc/devel/git-gitk/PLIST
U pkgsrc/devel/git-lfs/DESCR
U pkgsrc/devel/git-lfs/Makefile
U pkgsrc/devel/git-lfs/PLIST
U pkgsrc/devel/git-lfs/distinfo
U pkgsrc/devel/git-lfs/go-modules.mk
U pkgsrc/devel/git-lfs/patches/patch-lfshttp_certs__solaris.go
U pkgsrc/devel/git-remote-hg/DESCR
U pkgsrc/devel/git-remote-hg/Makefile
U pkgsrc/devel/git-remote-hg/PLIST
U pkgsrc/devel/git-remote-hg/distinfo
U pkgsrc/devel/git-remote-hg/patches/patch-git-remote-hg
U pkgsrc/devel/git-svn/DESCR
U pkgsrc/devel/git-svn/Makefile
U pkgsrc/devel/gitolite/DESCR
U pkgsrc/devel/gitolite/MESSAGE
U pkgsrc/devel/gitolite/Makefile
U pkgsrc/devel/gitolite/PLIST
U pkgsrc/devel/gitolite/distinfo
U pkgsrc/devel/glade/DESCR
P pkgsrc/devel/glade/Makefile
U pkgsrc/devel/glade/PLIST
U pkgsrc/devel/glade/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/glade/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/glade/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glade/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glade/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glade/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/glade/patches/patch-configure
cvs update: `pkgsrc/devel/glade3/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glade3/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glade3/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glade3/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glade3/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/glib/DESCR
P pkgsrc/devel/glib/Makefile
P pkgsrc/devel/glib/distinfo
P pkgsrc/devel/glib/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/glib2/DEINSTALL
U pkgsrc/devel/glib2/DESCR
U pkgsrc/devel/glib2/INSTALL
P pkgsrc/devel/glib2/Makefile
U pkgsrc/devel/glib2/Makefile.common
P pkgsrc/devel/glib2/PLIST
P pkgsrc/devel/glib2/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/glib2/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/hacks.mk' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/glib2/modules.mk
P pkgsrc/devel/glib2/options.mk
U pkgsrc/devel/glib2/schemas.mk
U pkgsrc/devel/glib2/files/modules.tmpl
U pkgsrc/devel/glib2/files/schemas.tmpl
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-cb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-cc' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gio_gcredentialsprivate.h
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gio_gdbus-2.0_codegen_meson.build
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gio_giomodule.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gio_glib-compile-schemas.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gio_gresource-tool.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gio_gunixcredentialsmessage.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gio_gunixmounts.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gio_inotify_inotify-kernel.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gio_meson.build
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gio_tests_gdbus-export.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-glib_gatomic.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-glib_gatomic.h
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-glib_genviron.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-glib_gspawn.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-glib_meson.build
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-glib_tests_hash.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-glib_tests_include.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-glib_tests_meson.build
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gmodule_gmodule-dl.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gmodule_gmodule.c
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gobject_glib-mkenums.in
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-gobject_meson.build
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-meson.build
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-meson_options.txt
U pkgsrc/devel/glib2-tools/DESCR
U pkgsrc/devel/glib2-tools/Makefile
U pkgsrc/devel/glib2-tools/PLIST
U pkgsrc/devel/glibmm/DESCR
P pkgsrc/devel/glibmm/Makefile
P pkgsrc/devel/glibmm/PLIST
P pkgsrc/devel/glibmm/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/glibmm/distinfo
U pkgsrc/devel/glibmm/patches/patch-glib_glibmm_ustring.cc
U pkgsrc/devel/glibmm2.68/DESCR
U pkgsrc/devel/glibmm2.68/Makefile
U pkgsrc/devel/glibmm2.68/PLIST
U pkgsrc/devel/glibmm2.68/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/glibmm2.68/distinfo
U pkgsrc/devel/glibmm2.68/patches/patch-glib_glibmm_ustring.cc
P pkgsrc/devel/global/Makefile
P pkgsrc/devel/global/PLIST
U pkgsrc/devel/global/distinfo
U pkgsrc/devel/global/options.mk
U pkgsrc/devel/global/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/global/patches/patch-libglibc_Makefile.in
P pkgsrc/devel/gmake/Makefile
U pkgsrc/devel/gmake/PLIST
cvs update: `pkgsrc/devel/gmake/PLIST.locale' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gmake/distinfo
U pkgsrc/devel/gmake/options.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/gmake/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gmake/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/gmake/patches/patch-af
cvs update: `pkgsrc/devel/gmake/patches/patch-pa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gmake/patches/patch-src_hash.c
P pkgsrc/devel/gmp/Makefile
P pkgsrc/devel/gmp/PLIST
P pkgsrc/devel/gmp/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gmp/builtin.mk
U pkgsrc/devel/gmp/distinfo
U pkgsrc/devel/gmp/inplace.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/gmp/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gmp/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gmp/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gmp/patches/patch-acinclude.m4
cvs update: `pkgsrc/devel/gmp/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gmtk/DESCR
U pkgsrc/devel/gmtk/Makefile
U pkgsrc/devel/gmtk/PLIST
U pkgsrc/devel/gmtk/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gmtk/distinfo
U pkgsrc/devel/gmtk/options.mk
U pkgsrc/devel/gnatpython/DESCR
U pkgsrc/devel/gnatpython/Makefile
U pkgsrc/devel/gnatpython/PLIST
U pkgsrc/devel/gnatpython/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gnatpython/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/gnome-build/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gnome-build/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gnome-build/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gnome-build/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gnome-build/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/gnome-common/Makefile
P pkgsrc/devel/gnome-common/PLIST
U pkgsrc/devel/gnome-common/distinfo
P pkgsrc/devel/gnustep-base/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-base/PLIST
U pkgsrc/devel/gnustep-base/PLIST.FreeBSD
U pkgsrc/devel/gnustep-base/PLIST.SunOS
P pkgsrc/devel/gnustep-base/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gnustep-base/distinfo
U pkgsrc/devel/gnustep-base/patches/patch-Source_common.h
U pkgsrc/devel/gnustep-base/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/gnustep-base/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/gnustep-base/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/gnustep-base/patches/patch-ad
cvs update: `pkgsrc/devel/gnustep-base/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gnustep-base/patches/patch-af' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/gnustep-examples/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-examples/PLIST
U pkgsrc/devel/gnustep-examples/distinfo
U pkgsrc/devel/gnustep-examples/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/gnustep-examples/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/gnustep-examples/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/gnustep-make/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-make/PLIST
P pkgsrc/devel/gnustep-make/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnustep-make/distinfo
P pkgsrc/devel/gnustep-make/gnustep.mk
P pkgsrc/devel/gnustep-make/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/gnustep-make/patches/patch-ad
P pkgsrc/devel/gnustep-make/patches/patch-ae
U pkgsrc/devel/gnustep-make/patches/patch-target.make
P pkgsrc/devel/gnustep-objc/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-objc/PLIST
P pkgsrc/devel/gnustep-objc/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gnustep-objc/distinfo
U pkgsrc/devel/gnustep-objc/patches/patch-GNUmakefile
cvs update: `pkgsrc/devel/gnustep-objc/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gnustep-objc/patches/patch-objcxx_eh.cc
U pkgsrc/devel/gnustep-objc/patches/patch-objcxx_eh.h
P pkgsrc/devel/gnustep-objc-lf2/Makefile
U pkgsrc/devel/gnustep-objc-lf2/PLIST.SunOS
P pkgsrc/devel/gnustep-objc-lf2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnustep-objc-lf2/distinfo
U pkgsrc/devel/go-check/DESCR
U pkgsrc/devel/go-check/Makefile
U pkgsrc/devel/go-check/PLIST
U pkgsrc/devel/go-check/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/go-check/distinfo
U pkgsrc/devel/go-ed25519/DESCR
U pkgsrc/devel/go-ed25519/Makefile
U pkgsrc/devel/go-ed25519/PLIST
U pkgsrc/devel/go-ed25519/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/go-ed25519/distinfo
U pkgsrc/devel/go-flags-svent/DESCR
U pkgsrc/devel/go-flags-svent/Makefile
U pkgsrc/devel/go-flags-svent/PLIST
U pkgsrc/devel/go-flags-svent/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/go-flags-svent/distinfo
U pkgsrc/devel/go-gocode/DESCR
U pkgsrc/devel/go-gocode/Makefile
U pkgsrc/devel/go-gocode/PLIST
U pkgsrc/devel/go-gocode/distinfo
U pkgsrc/devel/go-golang-lru/DESCR
U pkgsrc/devel/go-golang-lru/Makefile
U pkgsrc/devel/go-golang-lru/PLIST
U pkgsrc/devel/go-golang-lru/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/go-golang-lru/distinfo
U pkgsrc/devel/go-gopkgs/DESCR
U pkgsrc/devel/go-gopkgs/Makefile
U pkgsrc/devel/go-gopkgs/PLIST
U pkgsrc/devel/go-gopkgs/distinfo
U pkgsrc/devel/go-gopkgs/go-modules.mk
U pkgsrc/devel/go-goptlib/DESCR
U pkgsrc/devel/go-goptlib/Makefile
U pkgsrc/devel/go-goptlib/PLIST
U pkgsrc/devel/go-goptlib/TODO
U pkgsrc/devel/go-goptlib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/go-goptlib/distinfo
U pkgsrc/devel/go-goreturns/DESCR
U pkgsrc/devel/go-goreturns/Makefile
U pkgsrc/devel/go-goreturns/PLIST
U pkgsrc/devel/go-goreturns/distinfo
U pkgsrc/devel/go-goreturns/go-modules.mk
U pkgsrc/devel/go-goreturns/files/go.mod
U pkgsrc/devel/go-goreturns/files/go.sum
U pkgsrc/devel/go-gox/DESCR
U pkgsrc/devel/go-gox/Makefile
U pkgsrc/devel/go-gox/PLIST
U pkgsrc/devel/go-gox/distinfo
U pkgsrc/devel/go-gox/go-modules.mk
U pkgsrc/devel/go-jwt-go/DESCR
U pkgsrc/devel/go-jwt-go/Makefile
U pkgsrc/devel/go-jwt-go/PLIST
U pkgsrc/devel/go-jwt-go/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/go-jwt-go/distinfo
U pkgsrc/devel/go-logrus/DESCR
U pkgsrc/devel/go-logrus/Makefile
U pkgsrc/devel/go-logrus/PLIST
U pkgsrc/devel/go-logrus/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/go-logrus/distinfo
U pkgsrc/devel/go-nbreader/DESCR
U pkgsrc/devel/go-nbreader/Makefile
U pkgsrc/devel/go-nbreader/PLIST
U pkgsrc/devel/go-nbreader/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/go-nbreader/distinfo
U pkgsrc/devel/go-protobuf/DESCR
U pkgsrc/devel/go-protobuf/Makefile
U pkgsrc/devel/go-protobuf/PLIST
U pkgsrc/devel/go-protobuf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/go-protobuf/distinfo
U pkgsrc/devel/go-pty/DESCR
U pkgsrc/devel/go-pty/Makefile
U pkgsrc/devel/go-pty/PLIST
U pkgsrc/devel/go-pty/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/go-pty/distinfo
U pkgsrc/devel/go-review/DESCR
U pkgsrc/devel/go-review/Makefile
U pkgsrc/devel/go-review/PLIST
U pkgsrc/devel/go-review/distinfo
U pkgsrc/devel/go-siphash/DESCR
U pkgsrc/devel/go-siphash/Makefile
U pkgsrc/devel/go-siphash/PLIST
U pkgsrc/devel/go-siphash/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/go-siphash/distinfo
U pkgsrc/devel/go-sys/DESCR
U pkgsrc/devel/go-sys/Makefile
U pkgsrc/devel/go-sys/PLIST
U pkgsrc/devel/go-sys/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/go-sys/distinfo
U pkgsrc/devel/go-sys/patches/patch-cpu_cpu__arm64.go
U pkgsrc/devel/go-tools/DESCR
U pkgsrc/devel/go-tools/Makefile
U pkgsrc/devel/go-tools/PLIST
U pkgsrc/devel/go-tools/distinfo
U pkgsrc/devel/go-tools/go-modules.mk
U pkgsrc/devel/go-xerrors/DESCR
U pkgsrc/devel/go-xerrors/Makefile
U pkgsrc/devel/go-xerrors/PLIST
U pkgsrc/devel/go-xerrors/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/go-xerrors/distinfo
P pkgsrc/devel/gob2/Makefile
P pkgsrc/devel/gob2/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gob2/distinfo
U pkgsrc/devel/gob2/patches/patch-src_main_c
U pkgsrc/devel/gob2/patches/patch-src_out_c
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/DESCR
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/Makefile
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/PLIST
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/distinfo
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/patches/patch-gir_meson.build
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/patches/patch-giscanner_ast.py
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/patches/patch-giscanner_ccompiler.py
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/patches/patch-tests_meson.build
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/patches/patch-tests_offsets_meson.build
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/patches/patch-tests_scanner_Regress-1.0-expected.gir
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/patches/patch-tests_scanner_meson.build
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/patches/patch-tools_compiler.c
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/patches/patch-tools_generate.c
U pkgsrc/devel/gobject-introspection/patches/patch-tools_meson.build
U pkgsrc/devel/golangci-lint/DESCR
U pkgsrc/devel/golangci-lint/Makefile
U pkgsrc/devel/golangci-lint/PLIST
U pkgsrc/devel/golangci-lint/distinfo
U pkgsrc/devel/golangci-lint/go-modules.mk
U pkgsrc/devel/golint/DESCR
U pkgsrc/devel/golint/Makefile
U pkgsrc/devel/golint/PLIST
U pkgsrc/devel/golint/distinfo
U pkgsrc/devel/golint/go-modules.mk
U pkgsrc/devel/google-glog/DESCR
U pkgsrc/devel/google-glog/Makefile
U pkgsrc/devel/google-glog/PLIST
U pkgsrc/devel/google-glog/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/google-glog/distinfo
U pkgsrc/devel/googletest/DESCR
U pkgsrc/devel/googletest/Makefile
U pkgsrc/devel/googletest/PLIST
U pkgsrc/devel/googletest/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/googletest/distinfo
U pkgsrc/devel/gopls/DESCR
U pkgsrc/devel/gopls/Makefile
U pkgsrc/devel/gopls/PLIST
U pkgsrc/devel/gopls/distinfo
U pkgsrc/devel/gopls/go-modules.mk
U pkgsrc/devel/got/DESCR
U pkgsrc/devel/got/Makefile
U pkgsrc/devel/got/PLIST
U pkgsrc/devel/got/distinfo
U pkgsrc/devel/got/files/openbsd-compat/Makefile
U pkgsrc/devel/got/files/openbsd-compat/endian.h
U pkgsrc/devel/got/files/openbsd-compat/freezero.c
U pkgsrc/devel/got/files/openbsd-compat/getdtablecount.c
U pkgsrc/devel/got/files/openbsd-compat/imsg-buffer.c
U pkgsrc/devel/got/files/openbsd-compat/imsg.c
U pkgsrc/devel/got/files/openbsd-compat/imsg.h
U pkgsrc/devel/got/files/openbsd-compat/open.c
U pkgsrc/devel/got/files/openbsd-compat/openbsd-compat.h
U pkgsrc/devel/got/files/openbsd-compat/recallocarray.c
U pkgsrc/devel/got/files/openbsd-compat/sha1.h
U pkgsrc/devel/got/files/openbsd-compat/util.h
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-Makefile.inc
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-got_Makefile
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-libexec_Makefile.inc
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-regress_Makefile
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-regress_cmdline_Makefile
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-regress_cmdline_common.sh
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-regress_cmdline_histedit.sh
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-regress_delta_Makefile
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-regress_fetch_Makefile
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-regress_idset_Makefile
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-regress_path_Makefile
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-tog_Makefile
U pkgsrc/devel/got/patches/patch-tog_tog.c
P pkgsrc/devel/gperf/Makefile
U pkgsrc/devel/gperf/distinfo
P pkgsrc/devel/gperf/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/gperftools/DESCR
U pkgsrc/devel/gperftools/Makefile
U pkgsrc/devel/gperftools/PLIST
U pkgsrc/devel/gperftools/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gperftools/distinfo
U pkgsrc/devel/gperftools/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/gperftools/patches/patch-src_base_atomicops-internals-arm-v6plus.h
U pkgsrc/devel/gperftools/patches/patch-src_base_sysinfo.cc
U pkgsrc/devel/gperftools/patches/patch-src_symbolize.cc
U pkgsrc/devel/gprbuild-aux/DESCR
U pkgsrc/devel/gprbuild-aux/Makefile
U pkgsrc/devel/gprbuild-aux/PLIST
U pkgsrc/devel/gprbuild-aux/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gprbuild-aux/distinfo
U pkgsrc/devel/gprbuild-aux/files/Makefile.BSD
U pkgsrc/devel/gprbuild-aux/patches/patch-share_gprconfig_compilers.xml
U pkgsrc/devel/gprbuild-aux/patches/patch-share_gprconfig_gnat.xml
U pkgsrc/devel/gprbuild-aux/patches/patch-share_gprconfig_linker.xml
U pkgsrc/devel/gprbuild-aux/patches/patch-share_gprconfig_targetset.xml
U pkgsrc/devel/gprbuild-aux/patches/patch-src_gprlib.adb
U pkgsrc/devel/gps/DESCR
U pkgsrc/devel/gps/Makefile
U pkgsrc/devel/gps/distinfo
U pkgsrc/devel/gps/options.mk
U pkgsrc/devel/gps/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/devel/gps/patches/patch-common_tty_terminals.c
U pkgsrc/devel/gps/patches/patch-docs_Makefile.in
U pkgsrc/devel/gps/patches/patch-gnatlib-gnat_src-mlib-utl.adb
U pkgsrc/devel/gps/patches/patch-gnatlib_aclocal.m4
U pkgsrc/devel/gps/patches/patch-gnatlib_configure
U pkgsrc/devel/gps/patches/patch-gnatlib_gnatcoll__shared.gpr.in
U pkgsrc/devel/gps/patches/patch-gnatlib_src_gnatcoll__readline.gpr.in
U pkgsrc/devel/gps/patches/patch-gps_gps.gpr
U pkgsrc/devel/gps/patches/patch-src__editor_src_src__editor__buffer.adb
U pkgsrc/devel/gps/patches/patch-src__editor_src_src__editor__view.adb
P pkgsrc/devel/gputils/Makefile
P pkgsrc/devel/gputils/PLIST
U pkgsrc/devel/gputils/distinfo
U pkgsrc/devel/gputils/patches/patch-doc_html-help_Makefile.in
U pkgsrc/devel/gputils/patches/patch-libgputils_gparchive.c
U pkgsrc/devel/gputils/patches/patch-libgputils_gpreadobj.c
U pkgsrc/devel/gputils/patches/patch-libgputils_gpsystem.c
U pkgsrc/devel/gradle/DESCR
U pkgsrc/devel/gradle/Makefile
U pkgsrc/devel/gradle/PLIST
U pkgsrc/devel/gradle/distinfo
U pkgsrc/devel/gradle/files/gradle-launcher
U pkgsrc/devel/grantlee/DESCR
U pkgsrc/devel/grantlee/Makefile
U pkgsrc/devel/grantlee/PLIST
U pkgsrc/devel/grantlee/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/grantlee/distinfo
U pkgsrc/devel/grantlee-qt5/DESCR
U pkgsrc/devel/grantlee-qt5/Makefile
U pkgsrc/devel/grantlee-qt5/PLIST
U pkgsrc/devel/grantlee-qt5/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/grantlee-qt5/distinfo
P pkgsrc/devel/gsoap/Makefile
P pkgsrc/devel/gsoap/PLIST
U pkgsrc/devel/gsoap/distinfo
P pkgsrc/devel/gsoap/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/gsoap/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/gsoap/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/gsoap/patches/patch-gsoap_wsdl_service.cpp
U pkgsrc/devel/gsoap/patches/patch-gsoap_wsdl_wsdl2h.cpp
P pkgsrc/devel/gst-plugins0.10-pango/Makefile
U pkgsrc/devel/gst-plugins1-pango/DESCR
U pkgsrc/devel/gst-plugins1-pango/Makefile
U pkgsrc/devel/gst-plugins1-pango/PLIST
P pkgsrc/devel/gtexinfo/MESSAGE
P pkgsrc/devel/gtexinfo/Makefile
P pkgsrc/devel/gtexinfo/PLIST
P pkgsrc/devel/gtexinfo/PLIST.locale
U pkgsrc/devel/gtexinfo/distinfo
U pkgsrc/devel/gtexinfo/options.mk
P pkgsrc/devel/gtexinfo/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/gtexinfo/patches/patch-ac
cvs update: `pkgsrc/devel/gtexinfo/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/gtexinfo/patches/patch-ak' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/gtexinfo/patches/patch-gnulib_lib_mbiter.h
U pkgsrc/devel/gtexinfo/patches/patch-gnulib_lib_mbuiter.h
U pkgsrc/devel/gtexinfo/patches/patch-util_texi2dvi
P pkgsrc/devel/gtl/Makefile
P pkgsrc/devel/gtl/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/gtl/distinfo
U pkgsrc/devel/gtl/patches/patch-include_GTL_edge.h
U pkgsrc/devel/gtl/patches/patch-src_graph.cpp
U pkgsrc/devel/guile-bytestructures/DESCR
U pkgsrc/devel/guile-bytestructures/Makefile
U pkgsrc/devel/guile-bytestructures/PLIST
U pkgsrc/devel/guile-bytestructures/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/guile-fcgi/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile-fcgi/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile-fcgi/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile-fcgi/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile-fcgi/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile-fcgi/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/guile-gcrypt/DESCR
U pkgsrc/devel/guile-gcrypt/Makefile
U pkgsrc/devel/guile-gcrypt/PLIST
U pkgsrc/devel/guile-gcrypt/distinfo
U pkgsrc/devel/guile-git/DESCR
U pkgsrc/devel/guile-git/Makefile
U pkgsrc/devel/guile-git/PLIST
U pkgsrc/devel/guile-git/distinfo
P pkgsrc/devel/guile-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gnome/PLIST
U pkgsrc/devel/guile-gnome/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/guile-gnome/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/guile-gtk/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile-gtk/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile-gtk/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile-gtk/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile-gtk/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile-gtk/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/guile-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-lib/PLIST
U pkgsrc/devel/guile-lib/distinfo
U pkgsrc/devel/guile-slib/DESCR
P pkgsrc/devel/guile-slib/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-slib/PLIST
P pkgsrc/devel/guile-www/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-www/PLIST
U pkgsrc/devel/guile-www/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/guile16-gtk/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile16-gtk/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile16-gtk/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile16-gtk/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile16-gtk/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/guile16-gtk/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/guile22-slib/DESCR
U pkgsrc/devel/guile22-slib/Makefile
U pkgsrc/devel/guile22-slib/PLIST
U pkgsrc/devel/gyp/DESCR
U pkgsrc/devel/gyp/Makefile
U pkgsrc/devel/gyp/Makefile.replace-python
U pkgsrc/devel/gyp/PLIST
U pkgsrc/devel/gyp/distinfo
U pkgsrc/devel/gyp/tool.mk
U pkgsrc/devel/gyp/patches/patch-gyptest.py
U pkgsrc/devel/gyp/patches/patch-pylib_gyp_common.py
U pkgsrc/devel/gyp/patches/patch-pylib_gyp_generator_make.py
U pkgsrc/devel/gyp/patches/patch-test_library__dirs_subdir_test.gyp
U pkgsrc/devel/gyp/patches/patch-test_module_src_module.gyp
U pkgsrc/devel/gyp/patches/patch-test_module_src_program.c
U pkgsrc/devel/happy/DESCR
U pkgsrc/devel/happy/Makefile
U pkgsrc/devel/happy/PLIST
U pkgsrc/devel/happy/distinfo
P pkgsrc/devel/haskell-mode/Makefile
P pkgsrc/devel/haskell-mode/PLIST
P pkgsrc/devel/haskell-mode/distinfo
U pkgsrc/devel/hdevtools/DESCR
U pkgsrc/devel/hdevtools/Makefile
U pkgsrc/devel/hdevtools/distinfo
P pkgsrc/devel/hdf/Makefile
P pkgsrc/devel/hdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/hdf/distinfo
P pkgsrc/devel/hdf/patches/patch-ba
U pkgsrc/devel/hdf/patches/patch-hdf_fmpool_configure.in
U pkgsrc/devel/hdf/patches/patch-mfhdf_ncgen_ncgen.l
U pkgsrc/devel/hdf5/DESCR
P pkgsrc/devel/hdf5/Makefile
U pkgsrc/devel/hdf5/Makefile.common
P pkgsrc/devel/hdf5/PLIST
P pkgsrc/devel/hdf5/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hdf5/distinfo
P pkgsrc/devel/hdf5/options.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/hdf5/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/hdf5/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/hdf5/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/hdf5/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/hdf5/patches/patch-ba' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/hdf5/patches/patch-bb' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/hdf5/patches/patch-bc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/hdf5/patches/patch-bd' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/hdf5/patches/patch-be' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/hdf5/patches/patch-bf' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/hdf5/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/hdf5/patches/patch-tools_test_h5repack_h5repack.sh.in
U pkgsrc/devel/hdf5-c++/DESCR
U pkgsrc/devel/hdf5-c++/Makefile
U pkgsrc/devel/hdf5-c++/PLIST
U pkgsrc/devel/hdf5-c++/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/heirloom-getopt/DESCR
U pkgsrc/devel/heirloom-getopt/Makefile
U pkgsrc/devel/heirloom-getopt/PLIST
U pkgsrc/devel/heirloom-libcommon/DESCR
U pkgsrc/devel/heirloom-libcommon/Makefile
U pkgsrc/devel/heirloom-libcommon/PLIST
U pkgsrc/devel/heirloom-libcommon/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/heirloom-what/DESCR
U pkgsrc/devel/heirloom-what/Makefile
U pkgsrc/devel/heirloom-what/PLIST
cvs update: `pkgsrc/devel/hg-git/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/hg-git/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/hg-git/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/hg-git/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/hlint/DESCR
U pkgsrc/devel/hlint/Makefile
U pkgsrc/devel/hlint/PLIST
U pkgsrc/devel/hlint/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hlint/distinfo
U pkgsrc/devel/hoe/ALTERNATIVES
P pkgsrc/devel/hoe/Makefile
P pkgsrc/devel/hoe/PLIST
U pkgsrc/devel/hoe/distinfo
U pkgsrc/devel/honggfuzz/DESCR
U pkgsrc/devel/honggfuzz/Makefile
U pkgsrc/devel/honggfuzz/PLIST
U pkgsrc/devel/honggfuzz/distinfo
P pkgsrc/devel/hptools/Makefile
P pkgsrc/devel/hptools/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-ListLike/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-ListLike/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-ListLike/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-ListLike/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-ListLike/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-MonadRandom/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-MonadRandom/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-MonadRandom/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-MonadRandom/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-MonadRandom/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-Only/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-Only/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-Only/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-Only/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-Only/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-QuickCheck/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-QuickCheck/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-QuickCheck/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-QuickCheck/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-QuickCheck/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-StateVar/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-StateVar/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-StateVar/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-StateVar/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-StateVar/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-ansi-terminal/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-ansi-terminal/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-ansi-terminal/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-ansi-terminal/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-ansi-terminal/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-asn1-encoding/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-asn1-encoding/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-asn1-encoding/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-asn1-encoding/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-asn1-encoding/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-asn1-parse/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-asn1-parse/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-asn1-parse/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-asn1-parse/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-asn1-parse/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-asn1-types/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-asn1-types/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-asn1-types/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-asn1-types/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-asn1-types/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-assoc/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-assoc/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-assoc/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-assoc/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-assoc/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-assoc/patches/patch-assoc.cabal
U pkgsrc/devel/hs-async/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-async/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-async/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-async/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-async/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-auto-update/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-auto-update/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-auto-update/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-auto-update/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-auto-update/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-base-compat/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-base-compat/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-base-compat/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-base-compat/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-base-compat/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-base-compat-batteries/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-base-compat-batteries/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-base-compat-batteries/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-base-compat-batteries/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-base-compat-batteries/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-base-orphans/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-base-orphans/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-base-orphans/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-base-orphans/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-base-orphans/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-base-unicode-symbols/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-base-unicode-symbols/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-base-unicode-symbols/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-base-unicode-symbols/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-base-unicode-symbols/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-basement/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-basement/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-basement/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-basement/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-basement/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-basement/patches/patch-Basement_Block_Base.hs
U pkgsrc/devel/hs-basement/patches/patch-Basement_BoxedArray.hs
U pkgsrc/devel/hs-basement/patches/patch-Basement_FinalPtr.hs
U pkgsrc/devel/hs-basement/patches/patch-Basement_Monad.hs
U pkgsrc/devel/hs-bitarray/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-bitarray/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-bitarray/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-bitarray/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-bitarray/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-blaze-builder/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-blaze-builder/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-blaze-builder/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-blaze-builder/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-blaze-builder/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-bytestring-builder/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-bytestring-builder/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-bytestring-builder/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-bytestring-builder/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-bytestring-builder/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-call-stack/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-call-stack/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-call-stack/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-call-stack/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-call-stack/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-cereal/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-cereal/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-cereal/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-cereal/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-cereal/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-cmdargs/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-cmdargs/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-cmdargs/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-cmdargs/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-cmdargs/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-code-page/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-code-page/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-code-page/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-code-page/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-code-page/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-colour/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-colour/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-colour/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-colour/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-colour/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-conduit/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-conduit/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-conduit/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-conduit/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-conduit/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-conduit-extra/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-conduit-extra/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-conduit-extra/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-conduit-extra/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-conduit-extra/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-control-monad-free/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-control-monad-free/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-control-monad-free/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-control-monad-free/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-control-monad-free/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-cpphs/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-cpphs/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-cpphs/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-cpphs/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-cpphs/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-cpphs/patches/patch-cpphs.cabal
U pkgsrc/devel/hs-data-default/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-data-default/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-data-default/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-data-default/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-data-default/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-data-default-class/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-data-default-class/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-data-default-class/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-data-default-class/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-data-default-class/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-base/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-base/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-base/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-base/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-base/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-containers/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-containers/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-containers/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-containers/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-containers/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-dlist/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-dlist/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-dlist/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-dlist/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-dlist/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-old-locale/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-old-locale/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-old-locale/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-old-locale/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-data-default-instances-old-locale/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-data-fix/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-data-fix/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-data-fix/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-data-fix/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-data-fix/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-deepseq-generics/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-deepseq-generics/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-deepseq-generics/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-deepseq-generics/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-deepseq-generics/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-deepseq-generics/patches/patch-deepseq-generics.cabal
U pkgsrc/devel/hs-dlist/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-dlist/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-dlist/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-dlist/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-dlist/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-echo/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-echo/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-echo/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-echo/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-echo/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-either/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-either/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-either/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-either/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-either/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-errors/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-errors/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-errors/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-errors/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-errors/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-extensible-exceptions/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-extensible-exceptions/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-extensible-exceptions/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-extensible-exceptions/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-extensible-exceptions/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-fail/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-fail/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-fail/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-fail/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-fail/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-fgl/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-fgl/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-fgl/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-fgl/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-fgl/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-file-embed/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-file-embed/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-file-embed/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-file-embed/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-file-embed/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-fingertree/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-fingertree/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-fingertree/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-fingertree/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-fingertree/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-fmlist/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-fmlist/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-fmlist/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-fmlist/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-fmlist/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-foundation/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-foundation/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-foundation/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-foundation/PLIST.Darwin
U pkgsrc/devel/hs-foundation/PLIST.Linux
U pkgsrc/devel/hs-foundation/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-foundation/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-foundation/patches/patch-Foundation_Foreign_MemoryMap_Posix.hsc
U pkgsrc/devel/hs-foundation/patches/patch-Foundation_System_Bindings_Posix.hsc
U pkgsrc/devel/hs-foundation/patches/patch-Foundation_System_Bindings_Time.hsc
U pkgsrc/devel/hs-fsnotify/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-fsnotify/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-fsnotify/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-fsnotify/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-fsnotify/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-generic-deriving/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-generic-deriving/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-generic-deriving/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-generic-deriving/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-generic-deriving/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-ghc-lib-parser-ex/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-ghc-lib-parser-ex/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-ghc-lib-parser-ex/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-ghc-lib-parser-ex/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-ghc-lib-parser-ex/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-ghc-mtl/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-ghc-mtl/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-ghc-mtl/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-ghc-mtl/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-ghc-mtl/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-ghc-paths/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-ghc-paths/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-ghc-paths/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-ghc-paths/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-ghc-paths/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-hashable/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-hashable/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-hashable/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-hashable/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-hashable/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-hashtables/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-hashtables/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-hashtables/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-hashtables/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-hashtables/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-haskell-lexer/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-haskell-lexer/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-haskell-lexer/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-haskell-lexer/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-haskell-lexer/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-haskell-src-exts/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-haskell-src-exts/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-haskell-src-exts/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-haskell-src-exts/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-haskell-src-exts/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-hint/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-hint/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-hint/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-hint/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-hint/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-hslua-module-system/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-hslua-module-system/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-hslua-module-system/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-hslua-module-system/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-hslua-module-system/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-indexed-traversable/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-indexed-traversable/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-indexed-traversable/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-indexed-traversable/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-indexed-traversable/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-ipynb/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-ipynb/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-ipynb/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-ipynb/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-ipynb/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-libffi/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-libffi/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-libffi/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-libffi/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-libffi/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-lifted-base/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-lifted-base/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-lifted-base/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-lifted-base/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-lifted-base/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-lukko/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-lukko/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-lukko/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-lukko/PLIST.Linux
U pkgsrc/devel/hs-lukko/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-lukko/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-lukko/patches/patch-lukko.cabal
U pkgsrc/devel/hs-memory/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-memory/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-memory/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-memory/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-memory/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-memory/patches/patch-Data_ByteArray_Bytes.hs
U pkgsrc/devel/hs-memory/patches/patch-Data_ByteArray_ScrubbedBytes.hs
U pkgsrc/devel/hs-memory/patches/patch-Data_Memory_MemMap_Posix.hsc
U pkgsrc/devel/hs-mmap/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-mmap/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-mmap/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-mmap/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-mmap/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-mmorph/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-mmorph/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-mmorph/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-mmorph/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-mmorph/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-monad-control/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-monad-control/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-monad-control/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-monad-control/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-monad-control/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-mono-traversable/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-mono-traversable/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-mono-traversable/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-mono-traversable/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-mono-traversable/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-old-locale/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-old-locale/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-old-locale/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-old-locale/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-old-locale/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-old-locale/patches/patch-old-locale.cabal
U pkgsrc/devel/hs-optparse-applicative/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-optparse-applicative/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-optparse-applicative/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-optparse-applicative/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-optparse-applicative/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-parser-combinators/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-parser-combinators/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-parser-combinators/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-parser-combinators/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-parser-combinators/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-pretty-show/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-pretty-show/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-pretty-show/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-pretty-show/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-pretty-show/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-pretty-simple/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-pretty-simple/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-pretty-simple/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-pretty-simple/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-primitive/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-primitive/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-primitive/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-primitive/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-primitive/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-primitive/patches/patch-primitive.cabal
U pkgsrc/devel/hs-psqueues/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-psqueues/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-psqueues/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-psqueues/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-psqueues/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-random/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-random/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-random/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-random/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-random/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-refact/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-refact/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-refact/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-refact/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-refact/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-reflection/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-reflection/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-reflection/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-reflection/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-reflection/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-resourcet/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-resourcet/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-resourcet/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-resourcet/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-resourcet/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-safe/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-safe/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-safe/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-safe/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-safe/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-setlocale/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-setlocale/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-setlocale/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-setlocale/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-setlocale/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-setlocale/patches/patch-System_Locale_SetLocale.hsc
U pkgsrc/devel/hs-split/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-split/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-split/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-split/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-split/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-split/patches/patch-split.cabal
U pkgsrc/devel/hs-splitmix/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-splitmix/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-splitmix/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-splitmix/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-splitmix/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-storable-record/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-storable-record/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-storable-record/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-storable-record/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-storable-record/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-storable-tuple/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-storable-tuple/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-storable-tuple/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-storable-tuple/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-storable-tuple/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-streaming-commons/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-streaming-commons/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-streaming-commons/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-streaming-commons/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-streaming-commons/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-strict/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-strict/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-strict/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-strict/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-strict/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-syb/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-syb/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-syb/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-syb/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-syb/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-tabular/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-tabular/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-tabular/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-tabular/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-tabular/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-tagged/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-tagged/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-tagged/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-tagged/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-tagged/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-tasty/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-tasty/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-tasty/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-tasty/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-tasty/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-tasty-hunit/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-tasty-hunit/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-tasty-hunit/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-tasty-hunit/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-tasty-hunit/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-terminal-size/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-terminal-size/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-terminal-size/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-terminal-size/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-terminal-size/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-tf-random/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-tf-random/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-tf-random/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-tf-random/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-tf-random/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-th-abstraction/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-th-abstraction/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-th-abstraction/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-th-abstraction/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-th-abstraction/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-th-compat/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-th-compat/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-th-compat/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-th-compat/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-th-compat/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-th-lift/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-th-lift/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-th-lift/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-th-lift/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-th-lift/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-these/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-these/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-these/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-these/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-these/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-these/patches/patch-these.cabal
U pkgsrc/devel/hs-timeit/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-timeit/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-timeit/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-timeit/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-timeit/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-transformers-base/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-transformers-base/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-transformers-base/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-transformers-base/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-transformers-base/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-transformers-compat/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-transformers-compat/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-transformers-compat/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-transformers-compat/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-transformers-compat/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-uglymemo/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-uglymemo/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-uglymemo/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-uglymemo/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-uglymemo/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-unbounded-delays/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-unbounded-delays/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-unbounded-delays/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-unbounded-delays/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-unbounded-delays/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-uniplate/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-uniplate/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-uniplate/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-uniplate/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-uniplate/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-unix-compat/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-unix-compat/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-unix-compat/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-unix-compat/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-unix-compat/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-unliftio-core/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-unliftio-core/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-unliftio-core/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-unliftio-core/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-unliftio-core/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-unliftio-core/patches/patch-unliftio-core.cabal
U pkgsrc/devel/hs-unordered-containers/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-unordered-containers/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-unordered-containers/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-unordered-containers/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-unordered-containers/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-utf8-string/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-utf8-string/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-utf8-string/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-utf8-string/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-utf8-string/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-utility-ht/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-utility-ht/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-utility-ht/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-utility-ht/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-utility-ht/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-uuid-types/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-uuid-types/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-uuid-types/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-uuid-types/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-uuid-types/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-vault/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-vault/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-vault/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-vault/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-vault/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-vector/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-vector/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-vector/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-vector/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-vector/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-vector/patches/patch-vector.cabal
U pkgsrc/devel/hs-vector-algorithms/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-vector-algorithms/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-vector-algorithms/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-vector-algorithms/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-vector-algorithms/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-vector-binary-instances/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-vector-binary-instances/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-vector-binary-instances/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-vector-binary-instances/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-vector-binary-instances/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-vector-th-unbox/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-vector-th-unbox/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-vector-th-unbox/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-vector-th-unbox/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-vector-th-unbox/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-void/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-void/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-void/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-void/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-void/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-wizards/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-wizards/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-wizards/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-wizards/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-wizards/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-wizards/patches/patch-wizards.cabal
U pkgsrc/devel/hs-word8/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-word8/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-word8/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-word8/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-word8/distinfo
P pkgsrc/devel/ht/Makefile
U pkgsrc/devel/ht/distinfo
U pkgsrc/devel/ht/patches/patch-htapp.cc
P pkgsrc/devel/hugs-HUnit/Makefile
P pkgsrc/devel/hugs-HUnit/distinfo
P pkgsrc/devel/hugs-unix/Makefile
P pkgsrc/devel/hugs-unix/distinfo
U pkgsrc/devel/hugs-unix/patches/patch-include_HsUnix.h
U pkgsrc/devel/hyperscan/DESCR
U pkgsrc/devel/hyperscan/Makefile
U pkgsrc/devel/hyperscan/PLIST
U pkgsrc/devel/hyperscan/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hyperscan/distinfo
U pkgsrc/devel/hyperscan/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/hyperscan/patches/patch-src_nfa_limex__compile.cpp
U pkgsrc/devel/hyperscan/patches/patch-src_util_popcount.h
U pkgsrc/devel/hyperscan/patches/patch-tools_hsbench_CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/hyperscan/patches/patch-tools_hscollider_CMakeLists.txt
P pkgsrc/devel/idiff/Makefile
P pkgsrc/devel/idiff/distinfo
P pkgsrc/devel/idiff/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/idutils/DESCR
P pkgsrc/devel/idutils/Makefile
P pkgsrc/devel/idutils/PLIST
U pkgsrc/devel/idutils/distinfo
P pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-ad
P pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-ae
P pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-ai
P pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-aj
P pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-ak
U pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-al
U pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-lib_fflush_c
U pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-lib_fseeko_c
U pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-lib_vasnprintf.c
U pkgsrc/devel/imake/DESCR
P pkgsrc/devel/imake/Makefile
U pkgsrc/devel/imake/distinfo
U pkgsrc/devel/imake/patches/patch-imake.c
U pkgsrc/devel/imake/patches/patch-imakemdep.h
U pkgsrc/devel/include-what-you-use/DESCR
U pkgsrc/devel/include-what-you-use/Makefile
U pkgsrc/devel/include-what-you-use/PLIST
U pkgsrc/devel/include-what-you-use/distinfo
U pkgsrc/devel/iniparser/DESCR
U pkgsrc/devel/iniparser/Makefile
U pkgsrc/devel/iniparser/PLIST
U pkgsrc/devel/iniparser/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/iniparser/distinfo
U pkgsrc/devel/iniparser/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/devel/intel2gas/Makefile
P pkgsrc/devel/intel2gas/distinfo
U pkgsrc/devel/intellij-ce-bin/DESCR
U pkgsrc/devel/intellij-ce-bin/Makefile
U pkgsrc/devel/intellij-ce-bin/PLIST
U pkgsrc/devel/intellij-ce-bin/distinfo
U pkgsrc/devel/intellij-ce-bin/files/idea.desktop
U pkgsrc/devel/intellij-ce-bin/patches/patch-bin_idea.sh
U pkgsrc/devel/intellij-ue-bin/DESCR
U pkgsrc/devel/intellij-ue-bin/Makefile
U pkgsrc/devel/intellij-ue-bin/PLIST
U pkgsrc/devel/intellij-ue-bin/distinfo
U pkgsrc/devel/intellij-ue-bin/files/idea-ultimate.desktop
U pkgsrc/devel/intellij-ue-bin/patches/patch-bin_idea.sh
P pkgsrc/devel/isect/Makefile
P pkgsrc/devel/isect/PLIST
P pkgsrc/devel/isect/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/its4/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/its4/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/its4/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/its4/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/its4/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/ivykis/DESCR
U pkgsrc/devel/ivykis/Makefile
U pkgsrc/devel/ivykis/PLIST
U pkgsrc/devel/ivykis/PLIST.Linux
U pkgsrc/devel/ivykis/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ivykis/distinfo
P pkgsrc/devel/jam/Makefile
P pkgsrc/devel/jam/PLIST
P pkgsrc/devel/jam/distinfo
P pkgsrc/devel/jam/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/jam/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/jam/patches/patch-jambase.c
U pkgsrc/devel/jam/patches/patch-rules.h
U pkgsrc/devel/java-jna/DESCR
U pkgsrc/devel/java-jna/Makefile
U pkgsrc/devel/java-jna/PLIST
U pkgsrc/devel/java-jna/PLIST.java11-javadoc
U pkgsrc/devel/java-jna/PLIST.java8-javadoc
U pkgsrc/devel/java-jna/distinfo
U pkgsrc/devel/java-jna/patches/patch-build.xml
U pkgsrc/devel/java-jna/patches/patch-native-libffi-configure.ac
P pkgsrc/devel/java-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/javacc/Makefile
P pkgsrc/devel/javacc/PLIST
U pkgsrc/devel/javacc/distinfo
U pkgsrc/devel/javacc/patches/patch-bin_javacc
U pkgsrc/devel/javacc/patches/patch-bin_jjdoc
U pkgsrc/devel/javacc/patches/patch-bin_jjrun
U pkgsrc/devel/javacc/patches/patch-bin_jjtree
P pkgsrc/devel/javadeps/Makefile
P pkgsrc/devel/javadeps/distinfo
U pkgsrc/devel/jd-gui/DESCR
U pkgsrc/devel/jd-gui/Makefile
U pkgsrc/devel/jd-gui/PLIST
U pkgsrc/devel/jd-gui/distinfo
U pkgsrc/devel/jdebp-redo/ALTERNATIVES
U pkgsrc/devel/jdebp-redo/DESCR
U pkgsrc/devel/jdebp-redo/Makefile
U pkgsrc/devel/jdebp-redo/PLIST
U pkgsrc/devel/jdebp-redo/distinfo
U pkgsrc/devel/jdebp-redo/patches/patch-package_prepare
U pkgsrc/devel/jdebp-redo/patches/patch-source_redo.cpp
U pkgsrc/devel/jemalloc/DESCR
U pkgsrc/devel/jemalloc/Makefile
U pkgsrc/devel/jemalloc/PLIST
U pkgsrc/devel/jemalloc/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/jemalloc/distinfo
U pkgsrc/devel/jemalloc/options.mk
U pkgsrc/devel/jemalloc/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/devel/jemalloc/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/jemalloc/patches/patch-include_jemalloc_internal_quantum.h
U pkgsrc/devel/jemalloc/patches/patch-src_pages.c
U pkgsrc/devel/jenkins/DESCR
U pkgsrc/devel/jenkins/MESSAGE
U pkgsrc/devel/jenkins/Makefile
U pkgsrc/devel/jenkins/Makefile.common
U pkgsrc/devel/jenkins/PLIST
U pkgsrc/devel/jenkins/distinfo
U pkgsrc/devel/jenkins-lts/DESCR
U pkgsrc/devel/jenkins-lts/Makefile
U pkgsrc/devel/jenkins-lts/PLIST
U pkgsrc/devel/jenkins-lts/distinfo
U pkgsrc/devel/jflex/DESCR
P pkgsrc/devel/jflex/Makefile
P pkgsrc/devel/jflex/PLIST
U pkgsrc/devel/jflex/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/jgrasp/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/jgrasp/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/jgrasp/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/jgrasp/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/jgrasp/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/jq/DESCR
U pkgsrc/devel/jq/Makefile
U pkgsrc/devel/jq/PLIST
U pkgsrc/devel/jq/distinfo
U pkgsrc/devel/jq/options.mk
U pkgsrc/devel/jq/patches/patch-Makefile.am
U pkgsrc/devel/jq/patches/patch-builtin.c
U pkgsrc/devel/jq/patches/patch-compile.c
U pkgsrc/devel/jq/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/devel/jq/patches/patch-inject__errors.c
U pkgsrc/devel/jq/patches/patch-util.c
P pkgsrc/devel/js2-mode/Makefile
P pkgsrc/devel/js2-mode/distinfo
U pkgsrc/devel/js_of_ocaml/DESCR
U pkgsrc/devel/js_of_ocaml/Makefile
U pkgsrc/devel/js_of_ocaml/PLIST
U pkgsrc/devel/js_of_ocaml/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/js_of_ocaml/distinfo
U pkgsrc/devel/js_of_ocaml/options.mk
U pkgsrc/devel/jsonnet/DESCR
U pkgsrc/devel/jsonnet/Makefile
U pkgsrc/devel/jsonnet/PLIST
U pkgsrc/devel/jsonnet/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/jsonnet/distinfo
U pkgsrc/devel/jsonnet/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/jsonnet/patches/patch-test__suite_tests.source
U pkgsrc/devel/kafka/DESCR
U pkgsrc/devel/kafka/Makefile
U pkgsrc/devel/kafka/PLIST
U pkgsrc/devel/kafka/distinfo
U pkgsrc/devel/kafka/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/devel/kafka/patches/patch-bin_connect-distributed.sh
U pkgsrc/devel/kafka/patches/patch-bin_connect-standalone.sh
U pkgsrc/devel/kafka/patches/patch-bin_kafka-run-class.sh
U pkgsrc/devel/kafka/patches/patch-bin_kafka-server-start.sh
U pkgsrc/devel/kafka/patches/patch-bin_kafka-server-stop.sh
U pkgsrc/devel/kafka/patches/patch-config_server.properties
U pkgsrc/devel/kapptemplate/DESCR
U pkgsrc/devel/kapptemplate/Makefile
U pkgsrc/devel/kapptemplate/PLIST
U pkgsrc/devel/kapptemplate/distinfo
U pkgsrc/devel/kbookmarks/DESCR
U pkgsrc/devel/kbookmarks/Makefile
U pkgsrc/devel/kbookmarks/PLIST
U pkgsrc/devel/kbookmarks/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kbookmarks/distinfo
U pkgsrc/devel/kbuild/DESCR
U pkgsrc/devel/kbuild/Makefile
U pkgsrc/devel/kbuild/PLIST
U pkgsrc/devel/kbuild/distinfo
U pkgsrc/devel/kbuild/files/SvnInfo.kmk
U pkgsrc/devel/kbuild/patches/patch-kBuild_header.kmk
U pkgsrc/devel/kbuild/patches/patch-src_kmk_Makefile.kmk
U pkgsrc/devel/kbuild/patches/patch-src_kmk_kmkbuiltin_osdep.c
U pkgsrc/devel/kbuild/patches/patch-src_sed_lib_utils.c
U pkgsrc/devel/kcachegrind/DESCR
U pkgsrc/devel/kcachegrind/Makefile
U pkgsrc/devel/kcachegrind/PLIST
U pkgsrc/devel/kcachegrind/distinfo
U pkgsrc/devel/kcmutils/DESCR
U pkgsrc/devel/kcmutils/Makefile
U pkgsrc/devel/kcmutils/PLIST
U pkgsrc/devel/kcmutils/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kcmutils/distinfo
U pkgsrc/devel/kconfig/DESCR
U pkgsrc/devel/kconfig/Makefile
U pkgsrc/devel/kconfig/PLIST
U pkgsrc/devel/kconfig/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kconfig/distinfo
U pkgsrc/devel/kcoreaddons/DESCR
U pkgsrc/devel/kcoreaddons/Makefile
U pkgsrc/devel/kcoreaddons/PLIST
U pkgsrc/devel/kcoreaddons/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kcoreaddons/distinfo
U pkgsrc/devel/kcoreaddons/hacks.mk
U pkgsrc/devel/kcoreaddons/patches/patch-src_lib_caching_kshareddatacache_p.h
U pkgsrc/devel/kcoreaddons/patches/patch-src_lib_io_kautosavefile.cpp
U pkgsrc/devel/kcrash/DESCR
U pkgsrc/devel/kcrash/Makefile
U pkgsrc/devel/kcrash/PLIST
U pkgsrc/devel/kcrash/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kcrash/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/kdbg/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdbg/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdbg/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdbg/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdbg/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/kde-dev-scripts/DESCR
U pkgsrc/devel/kde-dev-scripts/Makefile
U pkgsrc/devel/kde-dev-scripts/PLIST
U pkgsrc/devel/kde-dev-scripts/distinfo
U pkgsrc/devel/kde-dev-scripts/patches/patch-cvsaddcurrentdir
U pkgsrc/devel/kde-dev-scripts/patches/patch-uncrustify-kf5
U pkgsrc/devel/kde-dev-utils/DESCR
U pkgsrc/devel/kde-dev-utils/Makefile
U pkgsrc/devel/kde-dev-utils/PLIST
U pkgsrc/devel/kde-dev-utils/distinfo
U pkgsrc/devel/kdeclarative/DESCR
U pkgsrc/devel/kdeclarative/Makefile
U pkgsrc/devel/kdeclarative/PLIST
U pkgsrc/devel/kdeclarative/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kdeclarative/distinfo
U pkgsrc/devel/kdesdk-kioslaves/DESCR
U pkgsrc/devel/kdesdk-kioslaves/Makefile
U pkgsrc/devel/kdesdk-kioslaves/PLIST
U pkgsrc/devel/kdesdk-kioslaves/distinfo
U pkgsrc/devel/kdesdk-kioslaves/patches/patch-svn_svn.cpp
U pkgsrc/devel/kdesdk-strigi-analyzers/DESCR
U pkgsrc/devel/kdesdk-strigi-analyzers/Makefile
U pkgsrc/devel/kdesdk-strigi-analyzers/PLIST
U pkgsrc/devel/kdesdk-strigi-analyzers/distinfo
U pkgsrc/devel/kdesdk-thumbnailers/DESCR
U pkgsrc/devel/kdesdk-thumbnailers/Makefile
U pkgsrc/devel/kdesdk-thumbnailers/PLIST
U pkgsrc/devel/kdesdk-thumbnailers/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk3/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk3/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk3/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk3/PLIST.kmtrace' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk3/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk3/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk3/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk3/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk3/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk3/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk4/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk4/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk4/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk4/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk4/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdesdk4/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdevelop/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdevelop/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdevelop-base/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdevelop-base/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdevelop-base/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdevelop-base/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdevelop-base/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdevelop-base/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdevelop-base/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdevelop-base/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdevelop-base/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdevelop-base/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kdevelop-base/patches/patch-aj' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/kdevelop4/DESCR
U pkgsrc/devel/kdevelop4/Makefile
U pkgsrc/devel/kdevelop4/PLIST
U pkgsrc/devel/kdevelop4/distinfo
U pkgsrc/devel/kdevelop4/patches/patch-languages_cpp_codegen_adaptsignatureassistant.cpp
U pkgsrc/devel/kdevplatform/DESCR
U pkgsrc/devel/kdevplatform/Makefile
U pkgsrc/devel/kdevplatform/PLIST
U pkgsrc/devel/kdevplatform/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kdevplatform/distinfo
U pkgsrc/devel/kdevplatform/patches/patch-plugins_classbrowser_documentclassesfolder.h
U pkgsrc/devel/kdevplatform/patches/patch-plugins_standardoutputview_outputwidget.cpp
U pkgsrc/devel/kdevplatform/patches/patch-plugins_subversion_kdevsvncpp_client_ls.cpp
U pkgsrc/devel/kdevplatform/patches/patch-plugins_subversion_kdevsvncpp_dirent.cpp
U pkgsrc/devel/kdevplatform/patches/patch-plugins_subversion_kdevsvncpp_dirent.hpp
U pkgsrc/devel/kdevplatform/patches/patch-sublime_aggregatemodel.cpp
U pkgsrc/devel/kdevplatform/patches/patch-util_dbus__socket__transformer_main.cpp
U pkgsrc/devel/kdiff3/DESCR
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/PLIST
U pkgsrc/devel/kdiff3/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/kdiff3/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/kdoctools/DESCR
U pkgsrc/devel/kdoctools/Makefile
U pkgsrc/devel/kdoctools/PLIST
U pkgsrc/devel/kdoctools/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kdoctools/distinfo
U pkgsrc/devel/ki18n/DESCR
U pkgsrc/devel/ki18n/Makefile
U pkgsrc/devel/ki18n/PLIST
U pkgsrc/devel/ki18n/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ki18n/distinfo
U pkgsrc/devel/kidletime/DESCR
U pkgsrc/devel/kidletime/Makefile
U pkgsrc/devel/kidletime/PLIST
U pkgsrc/devel/kidletime/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kidletime/distinfo
U pkgsrc/devel/kio/DESCR
U pkgsrc/devel/kio/Makefile
U pkgsrc/devel/kio/PLIST
U pkgsrc/devel/kio/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kio/distinfo
U pkgsrc/devel/kio/patches/patch-src_core_config-kmountpoint.h.cmake
U pkgsrc/devel/kio-extras/DESCR
U pkgsrc/devel/kio-extras/Makefile
U pkgsrc/devel/kio-extras/PLIST
U pkgsrc/devel/kio-extras/distinfo
U pkgsrc/devel/kio-extras/patches/patch-info_kde-info2html.conf
U pkgsrc/devel/kio-extras/patches/patch-thumbnail_CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/kio-extras/patches/patch-thumbnail_exrcreator.cpp
U pkgsrc/devel/kitemmodels/DESCR
U pkgsrc/devel/kitemmodels/Makefile
U pkgsrc/devel/kitemmodels/PLIST
U pkgsrc/devel/kitemmodels/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kitemmodels/distinfo
U pkgsrc/devel/knotifications/DESCR
U pkgsrc/devel/knotifications/Makefile
U pkgsrc/devel/knotifications/PLIST
U pkgsrc/devel/knotifications/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/knotifications/distinfo
U pkgsrc/devel/knotifyconfig/DESCR
U pkgsrc/devel/knotifyconfig/Makefile
U pkgsrc/devel/knotifyconfig/PLIST
U pkgsrc/devel/knotifyconfig/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/knotifyconfig/distinfo
P pkgsrc/devel/ko-po-check/Makefile
P pkgsrc/devel/ko-po-check/distinfo
U pkgsrc/devel/kompare/DESCR
U pkgsrc/devel/kompare/Makefile
U pkgsrc/devel/kompare/PLIST
U pkgsrc/devel/kompare/distinfo
U pkgsrc/devel/kpackage/DESCR
U pkgsrc/devel/kpackage/Makefile
U pkgsrc/devel/kpackage/PLIST
U pkgsrc/devel/kpackage/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kpackage/distinfo
U pkgsrc/devel/kparts/DESCR
U pkgsrc/devel/kparts/Makefile
U pkgsrc/devel/kparts/PLIST
U pkgsrc/devel/kparts/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kparts/distinfo
U pkgsrc/devel/kpeople/DESCR
U pkgsrc/devel/kpeople/Makefile
U pkgsrc/devel/kpeople/PLIST
U pkgsrc/devel/kpeople/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kpeople/distinfo
U pkgsrc/devel/kpty/DESCR
U pkgsrc/devel/kpty/Makefile
U pkgsrc/devel/kpty/PLIST
U pkgsrc/devel/kpty/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kpty/distinfo
U pkgsrc/devel/kpty/patches/patch-src_ConfigureCheck.cmake
U pkgsrc/devel/kpty/patches/patch-src_kpty.cpp
U pkgsrc/devel/kpty/patches/patch-src_kptydevice.cpp
U pkgsrc/devel/kross/DESCR
U pkgsrc/devel/kross/Makefile
U pkgsrc/devel/kross/PLIST
U pkgsrc/devel/kross/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kross/distinfo
U pkgsrc/devel/krunner/DESCR
U pkgsrc/devel/krunner/Makefile
U pkgsrc/devel/krunner/PLIST
U pkgsrc/devel/krunner/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/krunner/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/kscope/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kscope/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kscope/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kscope/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/kscope/files/kscoperc' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/kservice/DESCR
U pkgsrc/devel/kservice/Makefile
U pkgsrc/devel/kservice/PLIST
U pkgsrc/devel/kservice/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kservice/distinfo
U pkgsrc/devel/ktexteditor/DESCR
U pkgsrc/devel/ktexteditor/Makefile
U pkgsrc/devel/ktexteditor/PLIST
U pkgsrc/devel/ktexteditor/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ktexteditor/distinfo
U pkgsrc/devel/kwayland/DESCR
U pkgsrc/devel/kwayland/Makefile
U pkgsrc/devel/kwayland/PLIST
U pkgsrc/devel/kwayland/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kwayland/distinfo
U pkgsrc/devel/kyua/DESCR
U pkgsrc/devel/kyua/MESSAGE.NetBSD
U pkgsrc/devel/kyua/MESSAGE.common
U pkgsrc/devel/kyua/Makefile
U pkgsrc/devel/kyua/PLIST
U pkgsrc/devel/kyua/distinfo
U pkgsrc/devel/lazygit/DESCR
U pkgsrc/devel/lazygit/Makefile
U pkgsrc/devel/lazygit/PLIST
U pkgsrc/devel/lazygit/distinfo
U pkgsrc/devel/lazygit/go-modules.mk
P pkgsrc/devel/lcc/Makefile
P pkgsrc/devel/lcc/distinfo
U pkgsrc/devel/lcdis/DESCR
U pkgsrc/devel/lcdis/Makefile
U pkgsrc/devel/lcdis/PLIST
U pkgsrc/devel/lcdis/distinfo
U pkgsrc/devel/lcdis/patches/patch-LCDIS.C
U pkgsrc/devel/lcdis/patches/patch-LCDIS.H
U pkgsrc/devel/lcov/DESCR
U pkgsrc/devel/lcov/Makefile
U pkgsrc/devel/lcov/PLIST
U pkgsrc/devel/lcov/distinfo
P pkgsrc/devel/ldapsdk/Makefile
P pkgsrc/devel/ldapsdk/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ldapsdk/distinfo
U pkgsrc/devel/ldapsdk/patches/patch-config-bsdecho.c
U pkgsrc/devel/ldapsdk/patches/patch-config_rules_mk
U pkgsrc/devel/ldpc/DESCR
U pkgsrc/devel/ldpc/Makefile
U pkgsrc/devel/ldpc/PLIST
U pkgsrc/devel/ldpc/distinfo
U pkgsrc/devel/ldpc/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/leahneukirchen-redo/ALTERNATIVES
U pkgsrc/devel/leahneukirchen-redo/DESCR
U pkgsrc/devel/leahneukirchen-redo/Makefile
U pkgsrc/devel/leahneukirchen-redo/PLIST
U pkgsrc/devel/leahneukirchen-redo/distinfo
U pkgsrc/devel/leahneukirchen-redo/patches/patch-redo.c
P pkgsrc/devel/lemon/Makefile
P pkgsrc/devel/lemon/PLIST
U pkgsrc/devel/lemon/distinfo
U pkgsrc/devel/lettuce/DESCR
U pkgsrc/devel/lettuce/Makefile
U pkgsrc/devel/lettuce/PLIST
U pkgsrc/devel/lettuce/distinfo
P pkgsrc/devel/libFoundation/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libFoundation/common.mk
P pkgsrc/devel/libFoundation/distinfo
U pkgsrc/devel/libFoundation/patches/patch-Foundation_NSHost.m
P pkgsrc/devel/libFoundation-examples/distinfo
U pkgsrc/devel/libantlr3c/DESCR
U pkgsrc/devel/libantlr3c/Makefile
U pkgsrc/devel/libantlr3c/PLIST
U pkgsrc/devel/libantlr3c/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libantlr3c/distinfo
U pkgsrc/devel/libappindicator/DESCR
U pkgsrc/devel/libappindicator/Makefile
U pkgsrc/devel/libappindicator/PLIST
U pkgsrc/devel/libappindicator/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libappindicator/distinfo
U pkgsrc/devel/libappindicator/patches/patch-src_app-indicator.c
P pkgsrc/devel/libarena/Makefile
P pkgsrc/devel/libarena/distinfo
P pkgsrc/devel/libargparse/Makefile
P pkgsrc/devel/libargparse/distinfo
U pkgsrc/devel/libargparse/patches/patch-argparse.cpp
P pkgsrc/devel/libast/Makefile
P pkgsrc/devel/libast/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libast/distinfo
U pkgsrc/devel/libatomic/DESCR
U pkgsrc/devel/libatomic/Makefile
U pkgsrc/devel/libatomic/PLIST
U pkgsrc/devel/libatomic/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libatomic/builtin.mk
U pkgsrc/devel/libatomic/distinfo
U pkgsrc/devel/libatomic/patches/patch-libatomic_configure
U pkgsrc/devel/libatomic-links/DESCR
U pkgsrc/devel/libatomic-links/Makefile
P pkgsrc/devel/libatomic_ops/DESCR
P pkgsrc/devel/libatomic_ops/Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/libatomic_ops/Makefile.version' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libatomic_ops/PLIST
P pkgsrc/devel/libatomic_ops/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libatomic_ops/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libatomic_ops/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libatomic_ops/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libatomic_ops/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libatomic_ops/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libatomic_ops/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libatomic_ops/patches/patch-af' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libatomic_ops/patches/patch-src_atomic__ops.h
P pkgsrc/devel/libbegemot/Makefile
P pkgsrc/devel/libbegemot/distinfo
P pkgsrc/devel/libbinio/Makefile
P pkgsrc/devel/libbinio/distinfo
U pkgsrc/devel/libblkid/DESCR
U pkgsrc/devel/libblkid/Makefile
U pkgsrc/devel/libblkid/PLIST
U pkgsrc/devel/libblkid/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libbonobo/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonobo/PLIST
P pkgsrc/devel/libbonobo/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libbonobo/distinfo
U pkgsrc/devel/libbonobo/patches/patch-activation-server_Makefile.in
P pkgsrc/devel/libbonoboui/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonoboui/PLIST
P pkgsrc/devel/libbonoboui/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libbonoboui/distinfo
U pkgsrc/devel/libbsd/DESCR
U pkgsrc/devel/libbsd/Makefile
U pkgsrc/devel/libbsd/PLIST
U pkgsrc/devel/libbsd/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libbsd/builtin.mk
U pkgsrc/devel/libbsd/distinfo
U pkgsrc/devel/libcbor/DESCR
U pkgsrc/devel/libcbor/Makefile
U pkgsrc/devel/libcbor/PLIST
U pkgsrc/devel/libcbor/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libcbor/distinfo
U pkgsrc/devel/libcerf/DESCR
U pkgsrc/devel/libcerf/Makefile
U pkgsrc/devel/libcerf/PLIST
U pkgsrc/devel/libcerf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libcerf/distinfo
U pkgsrc/devel/libcerf/patches/patch-man_CMakeLists.txt
P pkgsrc/devel/libcfg+/Makefile
P pkgsrc/devel/libcfg+/PLIST
P pkgsrc/devel/libcfg+/distinfo
P pkgsrc/devel/libcfg+/patches/patch-ab
cvs update: `pkgsrc/devel/libcfg+/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libcfg+/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libcompizconfig/distinfo
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/libconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libconfig/PLIST
P pkgsrc/devel/libconfig/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libconfig/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libconfig/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libctl/DESCR
P pkgsrc/devel/libctl/Makefile
P pkgsrc/devel/libctl/PLIST
U pkgsrc/devel/libctl/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libctl/distinfo
U pkgsrc/devel/libcutl/DESCR
U pkgsrc/devel/libcutl/Makefile
U pkgsrc/devel/libcutl/PLIST
U pkgsrc/devel/libcutl/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libcutl/distinfo
U pkgsrc/devel/libcutl/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libcutl/patches/patch-cutl_re_re.cxx
cvs update: `pkgsrc/devel/libdaemon/MESSAGE' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libdaemon/Makefile
P pkgsrc/devel/libdaemon/distinfo
U pkgsrc/devel/libdaemon/patches/patch-libdaemon_dexec.c
P pkgsrc/devel/libdatrie/Makefile
P pkgsrc/devel/libdatrie/PLIST
P pkgsrc/devel/libdatrie/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libdatrie/distinfo
U pkgsrc/devel/libdazzle/DESCR
U pkgsrc/devel/libdazzle/Makefile
U pkgsrc/devel/libdazzle/PLIST
U pkgsrc/devel/libdazzle/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libdazzle/distinfo
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-glib/DESCR
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-glib/Makefile
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-glib/PLIST
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-glib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-glib/distinfo
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-glib/patches/patch-libdbusmenu-glib_menuitem.c
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-glib/patches/patch-libdbusmenu-glib_server.c
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk/DESCR
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk/Makefile
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk/PLIST
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk/distinfo
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk-doc/DESCR
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk-doc/Makefile
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk-doc/PLIST
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk-doc/distinfo
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk3/DESCR
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk3/Makefile
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk3/PLIST
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk3/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk3/distinfo
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-jsonloader/DESCR
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-jsonloader/Makefile
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-jsonloader/PLIST
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-jsonloader/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-jsonloader/distinfo
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt/DESCR
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt/Makefile
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt/Makefile.common
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt/PLIST
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt/distinfo
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt/patches/patch-tools_CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/DESCR
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/Makefile
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/PLIST
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-tools/DESCR
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-tools/Makefile
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-tools/PLIST
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-tools/distinfo
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-tools/patches/patch-tools_dbusmenu-dumper.c
U pkgsrc/devel/libdbusmenu-tools/patches/patch-tools_testapp_main.c
U pkgsrc/devel/libdevq/DESCR
U pkgsrc/devel/libdevq/Makefile
U pkgsrc/devel/libdevq/PLIST
U pkgsrc/devel/libdevq/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libdevq/distinfo
U pkgsrc/devel/libdevq/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libdevq/patches/patch-src_device.c
U pkgsrc/devel/libdivsufsort/DESCR
U pkgsrc/devel/libdivsufsort/Makefile
U pkgsrc/devel/libdivsufsort/PLIST
U pkgsrc/devel/libdivsufsort/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libdivsufsort/distinfo
P pkgsrc/devel/libdnsres/Makefile
P pkgsrc/devel/libdnsres/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libdnsres/distinfo
U pkgsrc/devel/libdnsres/patches/patch-resolv.h
P pkgsrc/devel/libdockapp/Makefile
P pkgsrc/devel/libdockapp/PLIST
P pkgsrc/devel/libdockapp/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libdockapp/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libdockapp/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libdshconfig/DESCR
U pkgsrc/devel/libdshconfig/Makefile
U pkgsrc/devel/libdshconfig/PLIST
U pkgsrc/devel/libdshconfig/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libdshconfig/distinfo
U pkgsrc/devel/libdstr/DESCR
U pkgsrc/devel/libdstr/Makefile
U pkgsrc/devel/libdstr/PLIST
U pkgsrc/devel/libdstr/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libdstr/distinfo
U pkgsrc/devel/libdwarf/DESCR
U pkgsrc/devel/libdwarf/Makefile
U pkgsrc/devel/libdwarf/PLIST
U pkgsrc/devel/libdwarf/distinfo
P pkgsrc/devel/libebml/Makefile
P pkgsrc/devel/libebml/PLIST
P pkgsrc/devel/libebml/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libebml/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libebml/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libebml/patches/patch-src_EbmlString.cpp
U pkgsrc/devel/libebml/patches/patch-src_EbmlUnicodeString.cpp
P pkgsrc/devel/libelf/Makefile
P pkgsrc/devel/libelf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libelf/distinfo
U pkgsrc/devel/libelf/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/libepoll-shim/DESCR
U pkgsrc/devel/libepoll-shim/Makefile
U pkgsrc/devel/libepoll-shim/PLIST
U pkgsrc/devel/libepoll-shim/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libepoll-shim/distinfo
U pkgsrc/devel/libepoll-shim/patches/patch-src_CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/libestr/DESCR
U pkgsrc/devel/libestr/Makefile
U pkgsrc/devel/libestr/PLIST
U pkgsrc/devel/libestr/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libestr/distinfo
P pkgsrc/devel/libetm/Makefile
P pkgsrc/devel/libetm/distinfo
P pkgsrc/devel/libev/Makefile
P pkgsrc/devel/libev/PLIST
P pkgsrc/devel/libev/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libev/distinfo
U pkgsrc/devel/libevent/DESCR
P pkgsrc/devel/libevent/Makefile
U pkgsrc/devel/libevent/Makefile.common
P pkgsrc/devel/libevent/PLIST
P pkgsrc/devel/libevent/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libevent/builtin.mk
U pkgsrc/devel/libevent/distinfo
U pkgsrc/devel/libevent/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/devel/libevent/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libevent/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libevent/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libevent/patches/patch-signal.c
U pkgsrc/devel/libewf/DESCR
U pkgsrc/devel/libewf/Makefile
U pkgsrc/devel/libewf/PLIST
U pkgsrc/devel/libewf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libewf/distinfo
U pkgsrc/devel/libexecinfo/DESCR
U pkgsrc/devel/libexecinfo/Makefile
U pkgsrc/devel/libexecinfo/PLIST
U pkgsrc/devel/libexecinfo/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libexecinfo/builtin.mk
U pkgsrc/devel/libexecinfo/distinfo
U pkgsrc/devel/libexecinfo/patches/patch-execinfo.c
P pkgsrc/devel/libextractor/Makefile
P pkgsrc/devel/libextractor/PLIST
P pkgsrc/devel/libextractor/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libextractor/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libextractor/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libextractor/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libextractor/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libextractor/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libextractor/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libextractor/patches/patch-exiv2-fix
P pkgsrc/devel/libf2c/Makefile
P pkgsrc/devel/libf2c/distinfo
U pkgsrc/devel/libffcall/DESCR
U pkgsrc/devel/libffcall/Makefile
U pkgsrc/devel/libffcall/PLIST
U pkgsrc/devel/libffcall/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libffcall/distinfo
U pkgsrc/devel/libffcall/patches/patch-common_asm-x86__64.h
P pkgsrc/devel/libffi/Makefile
P pkgsrc/devel/libffi/PLIST
P pkgsrc/devel/libffi/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libffi/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-aj' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-configure_host
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-src_aarch64_ffi.c
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-src_arm_sysv.S
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-src_closures.c
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-src_m68k_ffi.c
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-src_m88k_elfbsd.S
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-src_mips_ffi.c
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-src_mips_ffitarget.h
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-src_powerpc_ffi.c
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-src_powerpc_ffi__darwin.c
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-src_powerpc_ffi__powerpc.h
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-testsuite_libffi.call_float2.c
P pkgsrc/devel/libfirm/Makefile
P pkgsrc/devel/libfirm/PLIST
U pkgsrc/devel/libfirm/distinfo
U pkgsrc/devel/libfirm/patches/patch-ir_adt_bitfiddle.h
U pkgsrc/devel/libfreefare/DESCR
U pkgsrc/devel/libfreefare/Makefile
U pkgsrc/devel/libfreefare/PLIST
U pkgsrc/devel/libfreefare/distinfo
U pkgsrc/devel/libftdi/DESCR
U pkgsrc/devel/libftdi/Makefile
U pkgsrc/devel/libftdi/PLIST
U pkgsrc/devel/libftdi/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libftdi/distinfo
U pkgsrc/devel/libftdi1/DESCR
U pkgsrc/devel/libftdi1/Makefile
U pkgsrc/devel/libftdi1/PLIST
U pkgsrc/devel/libftdi1/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libftdi1/distinfo
U pkgsrc/devel/libftdi1/patches/patch-11a50ae5b80b3e03694a19e84513345d0794e563-CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/libftdi1/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/libftdi1/patches/patch-cdb28383402d248dbc6062f4391b038375c52385-CMakeLists.txt
cvs update: `pkgsrc/devel/libgail-gnome/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libgail-gnome/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libgail-gnome/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libgail-gnome/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libgail-gnome/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libgcroots/Makefile
U pkgsrc/devel/libgcroots/distinfo
U pkgsrc/devel/libgcroots/patches/patch-include_private_gcconfig.h
P pkgsrc/devel/libgee/DESCR
P pkgsrc/devel/libgee/Makefile
U pkgsrc/devel/libgee/PLIST
P pkgsrc/devel/libgee/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libgee/distinfo
U pkgsrc/devel/libgee0.6/DESCR
U pkgsrc/devel/libgee0.6/Makefile
U pkgsrc/devel/libgee0.6/PLIST
U pkgsrc/devel/libgee0.6/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libgee0.6/distinfo
P pkgsrc/devel/libgetopt/Makefile
P pkgsrc/devel/libgetopt/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgetopt/builtin.mk
P pkgsrc/devel/libgetopt/files/getopt.h
P pkgsrc/devel/libgetopt/files/getopt_long.c
U pkgsrc/devel/libgit2/DESCR
U pkgsrc/devel/libgit2/Makefile
U pkgsrc/devel/libgit2/PLIST
U pkgsrc/devel/libgit2/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libgit2/distinfo
P pkgsrc/devel/libglade/Makefile
P pkgsrc/devel/libglade/PLIST
P pkgsrc/devel/libglade/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libglade/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libglade/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libglade/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libglade/patches/patch-glade_Makefile
P pkgsrc/devel/libglademm/Makefile
P pkgsrc/devel/libglademm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libglademm/distinfo
P pkgsrc/devel/libgnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnome/PLIST
P pkgsrc/devel/libgnome/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libgnome/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libgnome/patches/patch-af' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libgnome/patches/patch-libgnome_Makefile.in
U pkgsrc/devel/libgnome/patches/patch-libgnome_gnome-config.h
P pkgsrc/devel/libgnomemm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomemm/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libgnomemm/distinfo
P pkgsrc/devel/libgnomeui/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeui/PLIST
P pkgsrc/devel/libgnomeui/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libgnomeui/distinfo
P pkgsrc/devel/libgnomeui/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/libgnomeui/patches/patch-libgnomeui-gnome_scores.h
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/distinfo
U pkgsrc/devel/libgnomeuimm/patches/patch-examples_iconlist_iconlist.cc
U pkgsrc/devel/libgnt/DESCR
U pkgsrc/devel/libgnt/Makefile
U pkgsrc/devel/libgnt/PLIST
U pkgsrc/devel/libgnt/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libgnt/distinfo
P pkgsrc/devel/libgphoto2/Makefile
P pkgsrc/devel/libgphoto2/PLIST.Linux
P pkgsrc/devel/libgphoto2/PLIST.common
P pkgsrc/devel/libgphoto2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgphoto2/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-ak' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-an
U pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-camlibs_ax203_jpeg__memsrcdest.c
U pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-camlibs_ax203_jpeg__memsrcdest.h
U pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-camlibs_barbie_barbie.c
U pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-camlibs_jl2005c_jpeg__memsrcdest.c
U pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-camlibs_jl2005c_jpeg__memsrcdest.h
U pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-camlibs_kodak_dc120_dc120.c
U pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-camlibs_kodak_dc120_library.c
U pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-camlibs_panasonic_coolshot_library.c
U pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-camlibs_st2205_st2205.c
U pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-libgphoto2__port_gphoto2_gphoto2-port-portability.h
U pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-libgphoto2_gphoto2-file.c
U pkgsrc/devel/libgphoto2/patches/patch-packaging_generic_check-ptp-camera
U pkgsrc/devel/libgsf/DESCR
P pkgsrc/devel/libgsf/Makefile
P pkgsrc/devel/libgsf/PLIST
P pkgsrc/devel/libgsf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libgsf/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libgsf/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libgsf/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libgsf/patches/patch-thumbnailer_main.c
cvs update: `pkgsrc/devel/libgsf-gnome/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libgsf-gnome/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libgsf-gnome/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libgsf-gnome/buildlink3.mk' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libgweather/Makefile
P pkgsrc/devel/libgweather/PLIST
P pkgsrc/devel/libgweather/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libgweather/distinfo
U pkgsrc/devel/libhandy/DESCR
U pkgsrc/devel/libhandy/Makefile
U pkgsrc/devel/libhandy/PLIST
U pkgsrc/devel/libhandy/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libhandy/distinfo
U pkgsrc/devel/libhandy1/DESCR
U pkgsrc/devel/libhandy1/Makefile
U pkgsrc/devel/libhandy1/PLIST
U pkgsrc/devel/libhandy1/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libhandy1/distinfo
P pkgsrc/devel/libhfs/Makefile
P pkgsrc/devel/libhfs/PLIST
P pkgsrc/devel/libhfs/distinfo
U pkgsrc/devel/libhid/DESCR
U pkgsrc/devel/libhid/Makefile
U pkgsrc/devel/libhid/PLIST
U pkgsrc/devel/libhid/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libhid/distinfo
U pkgsrc/devel/libhid/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libhid/patches/patch-hidparser_hidtypes.h
U pkgsrc/devel/libhid/patches/patch-include_hid.h
U pkgsrc/devel/libhid/patches/patch-src_Makefile.in
U pkgsrc/devel/libhid/patches/patch-src_bsd_c
U pkgsrc/devel/libhid/patches/patch-test_lshid_c
P pkgsrc/devel/libiberty/Makefile
P pkgsrc/devel/libiberty/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libiberty/distinfo
P pkgsrc/devel/libidn/Makefile
P pkgsrc/devel/libidn/PLIST
U pkgsrc/devel/libidn/PLIST.Cygwin
P pkgsrc/devel/libidn/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libidn/distinfo
P pkgsrc/devel/libidn/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/devel/libidn/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libidn/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libidn/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libidn2/DESCR
U pkgsrc/devel/libidn2/Makefile
U pkgsrc/devel/libidn2/PLIST
U pkgsrc/devel/libidn2/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libidn2/distinfo
U pkgsrc/devel/libindicator/DESCR
U pkgsrc/devel/libindicator/Makefile
U pkgsrc/devel/libindicator/PLIST
U pkgsrc/devel/libindicator/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libindicator/distinfo
U pkgsrc/devel/libindicator/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libinotify/DESCR
U pkgsrc/devel/libinotify/Makefile
U pkgsrc/devel/libinotify/PLIST
U pkgsrc/devel/libinotify/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libinotify/builtin.mk
U pkgsrc/devel/libinotify/distinfo
U pkgsrc/devel/libite/DESCR
U pkgsrc/devel/libite/Makefile
U pkgsrc/devel/libite/PLIST
U pkgsrc/devel/libite/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libite/distinfo
U pkgsrc/devel/libite/patches/patch-makepath.c
U pkgsrc/devel/libite/patches/patch-tempfile.c
P pkgsrc/devel/libixp/Makefile
P pkgsrc/devel/libixp/distinfo
P pkgsrc/devel/libjit/Makefile
P pkgsrc/devel/libjit/distinfo
U pkgsrc/devel/libjit/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libjit/patches/patch-configure.ac
P pkgsrc/devel/libjudy/Makefile
P pkgsrc/devel/libjudy/PLIST
U pkgsrc/devel/libjudy/distinfo
U pkgsrc/devel/libkgapi/DESCR
U pkgsrc/devel/libkgapi/Makefile
U pkgsrc/devel/libkgapi/PLIST
U pkgsrc/devel/libkgapi/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libkgapi/distinfo
U pkgsrc/devel/libkomparediff2/DESCR
U pkgsrc/devel/libkomparediff2/Makefile
U pkgsrc/devel/libkomparediff2/PLIST
U pkgsrc/devel/libkomparediff2/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libkomparediff2/distinfo
U pkgsrc/devel/liblangtag/DESCR
U pkgsrc/devel/liblangtag/Makefile
U pkgsrc/devel/liblangtag/PLIST
U pkgsrc/devel/liblangtag/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/liblangtag/distinfo
U pkgsrc/devel/liblnk/DESCR
U pkgsrc/devel/liblnk/Makefile
U pkgsrc/devel/liblnk/PLIST
U pkgsrc/devel/liblnk/distinfo
P pkgsrc/devel/libltdl/Makefile
P pkgsrc/devel/libltdl/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libmaa/Makefile
P pkgsrc/devel/libmaa/PLIST
P pkgsrc/devel/libmaa/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libmaa/distinfo
U pkgsrc/devel/libmaa/patches/patch-maa_log.c
P pkgsrc/devel/libmatchbox/Makefile
P pkgsrc/devel/libmatchbox/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libmatchbox/distinfo
U pkgsrc/devel/libmatchbox/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/devel/libmcs/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libmcs/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libmcs/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libmcs/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libmcs/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libmemcache/Makefile
P pkgsrc/devel/libmemcache/distinfo
P pkgsrc/devel/libmemcache/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/libmemcache/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/libmemcached/DESCR
U pkgsrc/devel/libmemcached/Makefile
U pkgsrc/devel/libmemcached/PLIST
U pkgsrc/devel/libmemcached/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libmemcached/distinfo
U pkgsrc/devel/libmemcached/options.mk
U pkgsrc/devel/libmemcached/patches/patch-clients_memflush.cc
U pkgsrc/devel/libmemcached/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libmemcached/patches/patch-libmemcached_byteorder.cc
U pkgsrc/devel/libmemcached/patches/patch-libtest_alarm.cc
U pkgsrc/devel/libmemcached/patches/patch-libtest_lite.h
U pkgsrc/devel/libmemcached/patches/patch-libtest_test.hpp
U pkgsrc/devel/libmemcached/patches/patch-tests_libmemcached-1.0_ketama.cc
U pkgsrc/devel/libmemcached/patches/patch-tests_libmemcached-1.0_pool.cc
P pkgsrc/devel/libmemmgr/Makefile
P pkgsrc/devel/libmemmgr/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libmemmgr/distinfo
P pkgsrc/devel/libmimedir/Makefile
U pkgsrc/devel/libmimedir/distinfo
P pkgsrc/devel/libmimedir/patches/patch-aa
cvs update: `pkgsrc/devel/libmimedir/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libmm/Makefile
P pkgsrc/devel/libmm/distinfo
P pkgsrc/devel/libmowgli/Makefile
U pkgsrc/devel/libmowgli/PLIST
U pkgsrc/devel/libmowgli/distinfo
P pkgsrc/devel/libmtp/Makefile
P pkgsrc/devel/libmtp/PLIST
U pkgsrc/devel/libmtp/PLIST.Linux
P pkgsrc/devel/libmtp/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libmtp/distinfo
U pkgsrc/devel/libmtp/options.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/libmtp/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libmtp/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libmtp/patches/patch-hotplug.sh.in
U pkgsrc/devel/libmtp/patches/patch-m4_byteorder.m4
U pkgsrc/devel/libmtp/patches/patch-src_libusb1-glue.c
U pkgsrc/devel/libmtp/patches/patch-src_util.c
U pkgsrc/devel/libnet/DESCR
U pkgsrc/devel/libnet/Makefile
U pkgsrc/devel/libnet/PLIST
U pkgsrc/devel/libnet/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libnet/distinfo
U pkgsrc/devel/libnet/options.mk
U pkgsrc/devel/libnet/patches/patch-include_libnet_libnet-structures.h
P pkgsrc/devel/libnet10/Makefile
P pkgsrc/devel/libnet10/distinfo
P pkgsrc/devel/libnet10/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/libnet10/patches/patch-ad
P pkgsrc/devel/libnet10/patches/patch-ae
P pkgsrc/devel/libnet11/Makefile
P pkgsrc/devel/libnet11/distinfo
P pkgsrc/devel/libnet11/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/libnet11/patches/patch-src_libnet__build__gre.c
U pkgsrc/devel/libnfc/DESCR
U pkgsrc/devel/libnfc/Makefile
U pkgsrc/devel/libnfc/PLIST
U pkgsrc/devel/libnfc/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libnfc/distinfo
U pkgsrc/devel/libnfc/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libnfc/patches/patch-libnfc_buses_uart.c
U pkgsrc/devel/libnfc/patches/patch-libnfc_drivers_acr122_pcsc.c
U pkgsrc/devel/libnjb/DESCR
U pkgsrc/devel/libnjb/Makefile
U pkgsrc/devel/libnjb/PLIST
U pkgsrc/devel/libnjb/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libnjb/distinfo
U pkgsrc/devel/libnjb/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/libntlm/Makefile
U pkgsrc/devel/libntlm/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libntlm/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libntlm/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libntlm/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libntlm/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/liboil/Makefile
P pkgsrc/devel/liboil/distinfo
P pkgsrc/devel/liboil/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/liboil/patches/patch-ae
P pkgsrc/devel/liboop/Makefile
P pkgsrc/devel/liboop/distinfo
P pkgsrc/devel/libosip/Makefile
P pkgsrc/devel/libosip/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libosip/distinfo
U pkgsrc/devel/libosip/options.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/libosip/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libowfat/Makefile
P pkgsrc/devel/libowfat/PLIST
U pkgsrc/devel/libowfat/distinfo
P pkgsrc/devel/libowfat/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/libowfat/patches/patch-io_io__sendfile.c
U pkgsrc/devel/libowfat/patches/patch-io_iom__init.c
U pkgsrc/devel/libowfat/patches/patch-io_iom__wait.c
U pkgsrc/devel/libowfat/patches/patch-mmap_mmap__readat.c
U pkgsrc/devel/libowfat/patches/patch-scan_scan__iso8601.c
U pkgsrc/devel/libowfat/patches/patch-tai_tai__now__libowfat.3
U pkgsrc/devel/libowfat/patches/patch-tai_tai__pack__libowfat.3
U pkgsrc/devel/libowfat/patches/patch-taia_taia__now__libowfat.3
U pkgsrc/devel/libowfat/patches/patch-taia_taia__pack__libowfat.3
U pkgsrc/devel/libpeas/DESCR
U pkgsrc/devel/libpeas/Makefile
U pkgsrc/devel/libpeas/PLIST
U pkgsrc/devel/libpeas/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libpeas/distinfo
U pkgsrc/devel/libpeas/patches/patch-peas-demo_peas-demo.c
U pkgsrc/devel/libpgm/DESCR
U pkgsrc/devel/libpgm/Makefile
U pkgsrc/devel/libpgm/PLIST
U pkgsrc/devel/libpgm/distinfo
U pkgsrc/devel/libpgm/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/libpgm/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/libpgm/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/libpgm/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/libpgm/patches/patch-ae
U pkgsrc/devel/libpgm/patches/patch-af
U pkgsrc/devel/libpgm/patches/patch-ag
U pkgsrc/devel/libphutil/DESCR
U pkgsrc/devel/libphutil/Makefile
U pkgsrc/devel/libphutil/PLIST
U pkgsrc/devel/libphutil/distinfo
P pkgsrc/devel/libportlib/Makefile
P pkgsrc/devel/libportlib/distinfo
P pkgsrc/devel/libproplist/Makefile
P pkgsrc/devel/libproplist/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libproplist/distinfo
U pkgsrc/devel/librdkafka/DESCR
U pkgsrc/devel/librdkafka/Makefile
U pkgsrc/devel/librdkafka/PLIST
U pkgsrc/devel/librdkafka/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/librdkafka/distinfo
U pkgsrc/devel/librdkafka/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/librdkafka/patches/patch-src_rd.h
U pkgsrc/devel/librdkafka/patches/patch-src_rdendian.h
U pkgsrc/devel/librdkafka/patches/patch-src_rdposix.h
U pkgsrc/devel/librdkafka/patches/patch-src_snappy__compat.h
U pkgsrc/devel/librelp/DESCR
U pkgsrc/devel/librelp/Makefile
U pkgsrc/devel/librelp/PLIST
U pkgsrc/devel/librelp/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/librelp/distinfo
U pkgsrc/devel/librelp/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/librelp/patches/patch-src_Makefile.in
P pkgsrc/devel/librfuncs/Makefile
P pkgsrc/devel/librfuncs/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/librfuncs/builtin.mk
P pkgsrc/devel/librfuncs/distinfo
P pkgsrc/devel/librlog/Makefile
P pkgsrc/devel/librlog/distinfo
U pkgsrc/devel/librlog/patches/patch-rlog-RLogChannel.cpp
U pkgsrc/devel/librlog/patches/patch-rlog_StdioNode.cpp
cvs update: `pkgsrc/devel/librsync/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/librsync/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/librsync/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/librsync/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/librsync/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/librsync/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/librsync/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/librsync/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/librxspencer/Makefile
P pkgsrc/devel/librxspencer/distinfo
U pkgsrc/devel/libsafec/DESCR
U pkgsrc/devel/libsafec/Makefile
U pkgsrc/devel/libsafec/PLIST
U pkgsrc/devel/libsafec/distinfo
U pkgsrc/devel/libsafec/patches/patch-src__safeclib__strcasestr_s.c
U pkgsrc/devel/libsafec/patches/patch-tests__perf_memcpy32_s.c
U pkgsrc/devel/libsafec/patches/patch-tests__perf_memcpy_s.c
cvs update: `pkgsrc/devel/libscsi/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libscsi/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libscsi/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libscsi/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libscsi/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libscsi/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libscsi/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libscsi/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libscsi/patches/patch-ad' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libsexy/DESCR
P pkgsrc/devel/libsexy/Makefile
P pkgsrc/devel/libsexy/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libsexy/distinfo
P pkgsrc/devel/libsexymm/DESCR
P pkgsrc/devel/libsexymm/Makefile
P pkgsrc/devel/libsexymm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libsexymm/distinfo
P pkgsrc/devel/libsigc++/DESCR
P pkgsrc/devel/libsigc++/Makefile
P pkgsrc/devel/libsigc++/PLIST
P pkgsrc/devel/libsigc++/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libsigc++/distinfo
P pkgsrc/devel/libsigc++1/Makefile
P pkgsrc/devel/libsigc++1/distinfo
U pkgsrc/devel/libsigc++3/DESCR
U pkgsrc/devel/libsigc++3/Makefile
U pkgsrc/devel/libsigc++3/PLIST
U pkgsrc/devel/libsigc++3/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libsigc++3/distinfo
P pkgsrc/devel/libsigsegv/Makefile
U pkgsrc/devel/libsigsegv/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libsigsegv25/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libsigsegv25/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libsigsegv25/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libsigsegv25/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libsigsegv25/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libslang/Makefile
P pkgsrc/devel/libslang/PLIST
P pkgsrc/devel/libslang/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libslang/distinfo
P pkgsrc/devel/libslang2/Makefile
P pkgsrc/devel/libslang2/PLIST
P pkgsrc/devel/libslang2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libslang2/distinfo
P pkgsrc/devel/libslang2/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/libslang2/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/libslang2/patches/patch-ae
P pkgsrc/devel/libslang2/patches/patch-af
U pkgsrc/devel/libslang2/patches/patch-ag
U pkgsrc/devel/libslang2/patches/patch-autoconf_slangpc.in
U pkgsrc/devel/libslang2/patches/patch-src_slproc.c
P pkgsrc/devel/libsmi/Makefile
P pkgsrc/devel/libsmi/PLIST
P pkgsrc/devel/libsmi/distinfo
P pkgsrc/devel/libstash/Makefile
P pkgsrc/devel/libstash/PLIST
P pkgsrc/devel/libstash/distinfo
P pkgsrc/devel/libstash/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/libstatgrab/Makefile
P pkgsrc/devel/libstatgrab/PLIST
P pkgsrc/devel/libstatgrab/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libstatgrab/distinfo
P pkgsrc/devel/libstatgrab/options.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-al' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-config.h.in
U pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-src_libstatgrab_tools.h
P pkgsrc/devel/libstree/Makefile
P pkgsrc/devel/libstree/PLIST
U pkgsrc/devel/libstree/distinfo
U pkgsrc/devel/libstree/patches/patch-src_lst__string.c
P pkgsrc/devel/libstroke/Makefile
P pkgsrc/devel/libstroke/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libstroke/distinfo
U pkgsrc/devel/libstubborn/DESCR
U pkgsrc/devel/libstubborn/Makefile
U pkgsrc/devel/libstubborn/PLIST
U pkgsrc/devel/libstubborn/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libstubborn/distinfo
P pkgsrc/devel/libtai/Makefile
P pkgsrc/devel/libtai/PLIST
P pkgsrc/devel/libtai/distinfo
U pkgsrc/devel/libtai/options.mk
U pkgsrc/devel/libtai/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/libtai/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libtai/patches/patch-leapsecs.3
U pkgsrc/devel/libtai/patches/patch-leapsecs.txt
U pkgsrc/devel/libtai/patches/patch-leapsecs__read.c
P pkgsrc/devel/libtar/Makefile
P pkgsrc/devel/libtar/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libtar/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libtar/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libtecla/Makefile
P pkgsrc/devel/libtecla/PLIST
cvs update: `pkgsrc/devel/libtecla/PLIST.SunOS' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libtecla/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libtecla/distinfo
P pkgsrc/devel/libtecla/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/libtecla/patches/patch-configure
P pkgsrc/devel/libthai/Makefile
P pkgsrc/devel/libthai/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libthai/distinfo
U pkgsrc/devel/libthrift/DESCR
U pkgsrc/devel/libthrift/Makefile
U pkgsrc/devel/libthrift/PLIST
U pkgsrc/devel/libthrift/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libthrift_c_glib/DESCR
U pkgsrc/devel/libthrift_c_glib/Makefile
U pkgsrc/devel/libthrift_c_glib/PLIST
P pkgsrc/devel/libtool/Makefile
P pkgsrc/devel/libtool/Makefile.common
U pkgsrc/devel/libtool/distinfo
U pkgsrc/devel/libtool/patches/manual-funclib.sh
P pkgsrc/devel/libtool/patches/manual-libtool.m4
U pkgsrc/devel/libtool/patches/manual-ltdl.m4
U pkgsrc/devel/libtool/patches/manual-ltmain.in
P pkgsrc/devel/libtool/patches/manual.README
U pkgsrc/devel/libtool/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/devel/libtool/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libtool/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libtool/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/libtool/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/libtool/patches/patch-build-aux_depcomp
U pkgsrc/devel/libtool/patches/patch-build-aux_ltmain.sh
U pkgsrc/devel/libtool/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libtool/patches/patch-libltdl_configure
P pkgsrc/devel/libtool-base/Makefile
P pkgsrc/devel/libtool-base/PLIST
U pkgsrc/devel/libtool-base/files/shlibtool-fortran.in
U pkgsrc/devel/libtool-fortran/DESCR
U pkgsrc/devel/libtool-fortran/Makefile
U pkgsrc/devel/libtool-fortran/PLIST
P pkgsrc/devel/libtool-info/Makefile
P pkgsrc/devel/libts/Makefile
P pkgsrc/devel/libts/PLIST
P pkgsrc/devel/libts/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libts/distinfo
U pkgsrc/devel/libunit/DESCR
U pkgsrc/devel/libunit/Makefile
U pkgsrc/devel/libunit/PLIST
P pkgsrc/devel/libusb/DESCR
P pkgsrc/devel/libusb/Makefile
U pkgsrc/devel/libusb/builtin.mk
P pkgsrc/devel/libusb/distinfo
U pkgsrc/devel/libusb/files/libusbugen.c
U pkgsrc/devel/libusb/files/libusbugen_impl.h
P pkgsrc/devel/libusb/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/libusb/patches/patch-af
U pkgsrc/devel/libusb/patches/patch-darwin.c
U pkgsrc/devel/libusb-compat/DESCR
U pkgsrc/devel/libusb-compat/Makefile
U pkgsrc/devel/libusb-compat/PLIST
U pkgsrc/devel/libusb-compat/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libusb-compat/distinfo
U pkgsrc/devel/libusb1/DESCR
U pkgsrc/devel/libusb1/Makefile
U pkgsrc/devel/libusb1/PLIST
U pkgsrc/devel/libusb1/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libusb1/builtin.mk
U pkgsrc/devel/libusb1/distinfo
U pkgsrc/devel/libusb1/options.mk
U pkgsrc/devel/libuuid/DESCR
U pkgsrc/devel/libuuid/Makefile
U pkgsrc/devel/libuuid/Makefile.common
U pkgsrc/devel/libuuid/PLIST
U pkgsrc/devel/libuuid/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libuuid/builtin.mk
U pkgsrc/devel/libuuid/distinfo
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-Makefile.am
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-include_c.h
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-include_randutils.h
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-include_ttyutils.h
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-lib_ismounted.c
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-lib_pager.c
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-lib_randutils.c
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-libblkid_docs_Makefile.in
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-libfdisk_docs_Makefile.in
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-libmount_docs_Makefile.in
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-libsmartcols_docs_Makefile.in
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-libuuid_src_gen__uuid.c
U pkgsrc/devel/libuuid/patches/patch-misc-utils_mcookie.c
U pkgsrc/devel/libuv/DESCR
U pkgsrc/devel/libuv/Makefile
U pkgsrc/devel/libuv/PLIST
U pkgsrc/devel/libuv/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libuv/distinfo
U pkgsrc/devel/libuv/patches/patch-autogen.sh
U pkgsrc/devel/libuv/patches/patch-src_unix_fs.c
U pkgsrc/devel/libuv/patches/patch-src_unix_netbsd.c
U pkgsrc/devel/libuxre/DESCR
U pkgsrc/devel/libuxre/Makefile
U pkgsrc/devel/libuxre/PLIST
U pkgsrc/devel/libuxre/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libview/Makefile
P pkgsrc/devel/libview/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libview/distinfo
P pkgsrc/devel/libvolume_id/Makefile
P pkgsrc/devel/libvolume_id/distinfo
P pkgsrc/devel/libvolume_id/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/libvolume_id/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/libvolume_id/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/libvolume_id/patches/patch-ad
P pkgsrc/devel/libvolume_id/patches/patch-ae
P pkgsrc/devel/libwhisker2/Makefile
P pkgsrc/devel/libwhisker2/PLIST
U pkgsrc/devel/libwhisker2/distinfo
P pkgsrc/devel/libwnck/Makefile
P pkgsrc/devel/libwnck/PLIST
P pkgsrc/devel/libwnck/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libwnck/distinfo
U pkgsrc/devel/libwnck3/DESCR
U pkgsrc/devel/libwnck3/Makefile
U pkgsrc/devel/libwnck3/PLIST
U pkgsrc/devel/libwnck3/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libwnck3/distinfo
U pkgsrc/devel/libxenserver/DESCR
U pkgsrc/devel/libxenserver/Makefile
U pkgsrc/devel/libxenserver/PLIST
U pkgsrc/devel/libxenserver/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libxenserver/distinfo
U pkgsrc/devel/libxenserver/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/libxenserver/patches/patch-xen_common.c
U pkgsrc/devel/libxtend/DESCR
U pkgsrc/devel/libxtend/Makefile
U pkgsrc/devel/libxtend/PLIST
U pkgsrc/devel/libxtend/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libxtend/distinfo
U pkgsrc/devel/libyang/DESCR
U pkgsrc/devel/libyang/Makefile
U pkgsrc/devel/libyang/PLIST
U pkgsrc/devel/libyang/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libyang/distinfo
U pkgsrc/devel/libyang/patches/patch-compat_compat.h.in
U pkgsrc/devel/libyang2/DESCR
U pkgsrc/devel/libyang2/Makefile
U pkgsrc/devel/libyang2/PLIST
U pkgsrc/devel/libyang2/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libyang2/distinfo
U pkgsrc/devel/libzen/DESCR
U pkgsrc/devel/libzen/Makefile
U pkgsrc/devel/libzen/PLIST
U pkgsrc/devel/libzen/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libzen/distinfo
U pkgsrc/devel/libzen/patches/patch-Project_GNU_Library_Makefile.am
U pkgsrc/devel/libzen/patches/patch-Project_GNU_Library_configure.ac
U pkgsrc/devel/libzookeeper/DESCR
U pkgsrc/devel/libzookeeper/Makefile
U pkgsrc/devel/libzookeeper/PLIST
U pkgsrc/devel/libzookeeper/buildlink3.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/lincvs/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/lincvs/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/lincvs/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/lincvs/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/lincvs/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/lincvs/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/lincvs/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/lincvs/patches/patch-ak' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/linenoise/DESCR
U pkgsrc/devel/linenoise/Makefile
U pkgsrc/devel/linenoise/PLIST
U pkgsrc/devel/linenoise/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/linenoise/distinfo
U pkgsrc/devel/lld/DESCR
U pkgsrc/devel/lld/Makefile
U pkgsrc/devel/lld/PLIST
U pkgsrc/devel/lld/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/lld/distinfo
U pkgsrc/devel/lld/options.mk
U pkgsrc/devel/lld/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/lld/patches/patch-ELF_Config.h
U pkgsrc/devel/lld/patches/patch-ELF_Driver.cpp
U pkgsrc/devel/lld/patches/patch-ELF_Options.td
U pkgsrc/devel/lldb/DESCR
U pkgsrc/devel/lldb/Makefile
U pkgsrc/devel/lldb/PLIST
U pkgsrc/devel/lldb/PLIST.Darwin
U pkgsrc/devel/lldb/PLIST.Linux
U pkgsrc/devel/lldb/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/lldb/distinfo
U pkgsrc/devel/lldb/patches/patch-cmake_modules_LLDBStandalone.cmake
U pkgsrc/devel/lldb/patches/patch-source_API_CMakeLists.txt
U pkgsrc/devel/lldb/patches/patch-source_Plugins_ObjectFile_Mach-O_ObjectFileMachO.cpp
U pkgsrc/devel/lldb/patches/patch-source_Plugins_Process_NetBSD_NativeProcessNetBSD.cpp
U pkgsrc/devel/lldb/patches/patch-source_Plugins_Process_NetBSD_NativeProcessNetBSD.h
U pkgsrc/devel/lmdbg/DESCR
U pkgsrc/devel/lmdbg/Makefile
U pkgsrc/devel/lmdbg/PLIST
U pkgsrc/devel/lmdbg/distinfo
U pkgsrc/devel/locktests/DESCR
U pkgsrc/devel/locktests/MESSAGE
U pkgsrc/devel/locktests/Makefile
U pkgsrc/devel/locktests/PLIST
U pkgsrc/devel/locktests/distinfo
U pkgsrc/devel/log4cplus/DESCR
U pkgsrc/devel/log4cplus/Makefile
U pkgsrc/devel/log4cplus/PLIST
U pkgsrc/devel/log4cplus/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/log4cplus/distinfo
U pkgsrc/devel/log4cxx/DESCR
U pkgsrc/devel/log4cxx/Makefile
U pkgsrc/devel/log4cxx/PLIST
U pkgsrc/devel/log4cxx/distinfo
U pkgsrc/devel/log4cxx/patches/patch-src_examples_cpp_console.cpp
U pkgsrc/devel/log4cxx/patches/patch-src_main_cpp_inputstreamreader.cpp
U pkgsrc/devel/log4cxx/patches/patch-src_main_cpp_socketoutputstream.cpp
U pkgsrc/devel/log4cxx/patches/patch-src_main_cpp_stringhelper.cpp
U pkgsrc/devel/log4cxx/patches/patch-src_main_include_log4cxx_helpers_simpledateformat.h
U pkgsrc/devel/log4shib/DESCR
U pkgsrc/devel/log4shib/Makefile
U pkgsrc/devel/log4shib/PLIST
U pkgsrc/devel/log4shib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/log4shib/distinfo
U pkgsrc/devel/lokalize/DESCR
U pkgsrc/devel/lokalize/Makefile
U pkgsrc/devel/lokalize/PLIST
U pkgsrc/devel/lokalize/distinfo
P pkgsrc/devel/ltsa/Makefile
P pkgsrc/devel/ltsa/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-BitOp/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-BitOp/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-BitOp/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-BitOp/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-BitOp/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/devel/lua-alt-getopt/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-alt-getopt/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-ansicolors/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-ansicolors/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-ansicolors/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-ansicolors/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-argparse/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-argparse/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-argparse/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-argparse/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-basexx/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-basexx/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-basexx/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-basexx/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-binaryheap/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-binaryheap/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-binaryheap/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-binaryheap/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-bit32/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-bit32/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-bit32/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-bit32/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-bit32/files/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-busted/ALTERNATIVES
U pkgsrc/devel/lua-busted/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-busted/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-busted/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-busted/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-cliargs/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-cliargs/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-cliargs/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-cliargs/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-compat53/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-compat53/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-compat53/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-compat53/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/lua-compat53/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-compat53/files/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-cov/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-cov/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-cov/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-cov/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-coxpcall/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-coxpcall/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-coxpcall/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-coxpcall/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-cqueues/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-cqueues/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-cqueues/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-cqueues/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-cqueues/patches/patch-config.h.guess
U pkgsrc/devel/lua-cqueues/patches/patch-src_lib_notify.c
U pkgsrc/devel/lua-epnf/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-epnf/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-epnf/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-epnf/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-event/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-event/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-event/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-event/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-event/files/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-fifo/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-fifo/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-fifo/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-fifo/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-filesystem/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-filesystem/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-filesystem/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-filesystem/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-filesystem/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/lua-fun/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-fun/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-fun/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-fun/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-gi/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-gi/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-gi/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-gi/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-gi/patches/patch-lgi_Makefile
U pkgsrc/devel/lua-inspect/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-inspect/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-inspect/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-inspect/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-linenoise/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-linenoise/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-linenoise/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-linenoise/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-linenoise/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/lua-ljsyscall/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-ljsyscall/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-ljsyscall/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-ljsyscall/TODO
U pkgsrc/devel/lua-ljsyscall/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-loadkit/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-loadkit/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-loadkit/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-loadkit/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-lpeg/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-lpeg/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-lpeg/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-lpeg/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-lpeg/patches/patch-makefile
U pkgsrc/devel/lua-lpeg-patterns/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-lpeg-patterns/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-lpeg-patterns/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-lpeg-patterns/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib/DESCR.common
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib/Makefile.common
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib/Makefile.version
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib/patches/patch-BSDmakefile
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib/patches/patch-src_posix_lposix.c
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib-onig/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib-onig/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib-onig/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib-pcre/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib-pcre/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib-pcre/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib-posix/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib-posix/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-lrexlib-posix/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-luassert/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-luassert/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-luassert/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-luassert/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-luv/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-luv/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-luv/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-luv/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-mediator/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-mediator/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-mediator/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-mediator/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-mimetypes/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-mimetypes/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-mimetypes/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-mimetypes/distinfo
P pkgsrc/devel/lua-mode/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-mode/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-moses/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-moses/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-moses/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-moses/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-penlight/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-penlight/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-penlight/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-penlight/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-posix/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-posix/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-posix/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-posix/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-repl/ALTERNATIVES
U pkgsrc/devel/lua-repl/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-repl/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-repl/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-repl/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-rings/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-rings/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-rings/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-rings/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-rings/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/lua-rings/patches/patch-config
U pkgsrc/devel/lua-rocks/ALTERNATIVES
U pkgsrc/devel/lua-rocks/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-rocks/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-rocks/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-rocks/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-rocks/patches/patch-GNUmakefile
U pkgsrc/devel/lua-rocks/patches/patch-src_luarocks_core_cfg.lua
U pkgsrc/devel/lua-safer/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-safer/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-safer/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-safer/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-say/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-say/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-say/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-say/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-sdl2/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-sdl2/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-sdl2/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-sdl2/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-std-_debug/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-std-_debug/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-std-_debug/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-std-_debug/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-std-normalize/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-std-normalize/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-std-normalize/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-std-normalize/distinfo
P pkgsrc/devel/lua-stdlib/Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/lua-stdlib/Makefile.common' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/lua-stdlib/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-stdlib/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/lua-stdlib-doc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/lua-stdlib-doc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/lua-stdlib-doc/PLIST' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/lua-system/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-system/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-system/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-system/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-system/patches/patch-src_Makefile
U pkgsrc/devel/lua-term/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-term/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-term/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-term/distinfo
U pkgsrc/devel/lua-term/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/lua-thrift/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-thrift/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-thrift/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-vstruct/DESCR
U pkgsrc/devel/lua-vstruct/Makefile
U pkgsrc/devel/lua-vstruct/PLIST
U pkgsrc/devel/lua-vstruct/distinfo
U pkgsrc/devel/lutok/DESCR
U pkgsrc/devel/lutok/Makefile
U pkgsrc/devel/lutok/PLIST
U pkgsrc/devel/lutok/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/lutok/distinfo
P pkgsrc/devel/lwp/Makefile
P pkgsrc/devel/lwp/PLIST
U pkgsrc/devel/lwp/distinfo
U pkgsrc/devel/lxqt-build-tools/DESCR
U pkgsrc/devel/lxqt-build-tools/Makefile
U pkgsrc/devel/lxqt-build-tools/PLIST
U pkgsrc/devel/lxqt-build-tools/distinfo
P pkgsrc/devel/m17n-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/m17n-lib/PLIST
P pkgsrc/devel/m17n-lib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/m17n-lib/distinfo
P pkgsrc/devel/m17n-lib/options.mk
P pkgsrc/devel/m17n-lib/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/m17n-lib/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/m17n-lib/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/m17n-lib/patches/patch-ad
P pkgsrc/devel/m17n-lib/patches/patch-ae
P pkgsrc/devel/m17n-lib/patches/patch-af
P pkgsrc/devel/m4/Makefile
P pkgsrc/devel/m4/PLIST
U pkgsrc/devel/m4/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/m4/hacks.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/m4/files/bsd-fflush.c' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/m4/patches/patch-lib_strerror_override.c
U pkgsrc/devel/mad-flute/DESCR
U pkgsrc/devel/mad-flute/Makefile
U pkgsrc/devel/mad-flute/PLIST
U pkgsrc/devel/mad-flute/distinfo
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-ae
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-af
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-ag
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-ah
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-ai
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-aj
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-ak
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-al
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-am
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-flute__Makefile
U pkgsrc/devel/mad-flute/patches/patch-multis_flute__Makefile
U pkgsrc/devel/magit/DESCR
U pkgsrc/devel/magit/Makefile
U pkgsrc/devel/magit/PLIST
U pkgsrc/devel/magit/distinfo
U pkgsrc/devel/makedepend/DESCR
P pkgsrc/devel/makedepend/Makefile
U pkgsrc/devel/makedepend/distinfo
P pkgsrc/devel/makedepf90/Makefile
P pkgsrc/devel/makedepf90/distinfo
P pkgsrc/devel/maketool/Makefile
P pkgsrc/devel/maketool/distinfo
U pkgsrc/devel/maketool/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/man-pages/DESCR
U pkgsrc/devel/man-pages/Makefile
U pkgsrc/devel/man-pages/PLIST
U pkgsrc/devel/man-pages/distinfo
U pkgsrc/devel/man-pages/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/devel/mantis/MESSAGE
P pkgsrc/devel/mantis/Makefile
P pkgsrc/devel/mantis/PLIST
U pkgsrc/devel/mantis/distinfo
U pkgsrc/devel/mantis/options.mk
U pkgsrc/devel/mate-common/DESCR
U pkgsrc/devel/mate-common/Makefile
U pkgsrc/devel/mate-common/PLIST
U pkgsrc/devel/mate-common/distinfo
P pkgsrc/devel/matio/Makefile
P pkgsrc/devel/matio/PLIST
P pkgsrc/devel/matio/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/matio/distinfo
U pkgsrc/devel/matio/patches/patch-documentation_Makefile.in
U pkgsrc/devel/mcpp/DESCR
U pkgsrc/devel/mcpp/Makefile
U pkgsrc/devel/mcpp/PLIST
U pkgsrc/devel/mcpp/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/mcpp/distinfo
U pkgsrc/devel/mcpp/patches/patch-src_internal.H
U pkgsrc/devel/mdds/DESCR
U pkgsrc/devel/mdds/Makefile
U pkgsrc/devel/mdds/PLIST
U pkgsrc/devel/mdds/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/mdds/distinfo
U pkgsrc/devel/mdds/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/mdds1.2/DESCR
U pkgsrc/devel/mdds1.2/Makefile
U pkgsrc/devel/mdds1.2/PLIST
U pkgsrc/devel/mdds1.2/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/mdds1.2/distinfo
P pkgsrc/devel/meld/DESCR
P pkgsrc/devel/meld/Makefile
P pkgsrc/devel/meld/PLIST
U pkgsrc/devel/meld/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/meld/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/mell/Makefile
P pkgsrc/devel/mell/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/mell/distinfo
U pkgsrc/devel/memcached/MESSAGE
P pkgsrc/devel/memcached/Makefile
P pkgsrc/devel/memcached/PLIST
U pkgsrc/devel/memcached/distinfo
U pkgsrc/devel/memcached/options.mk
U pkgsrc/devel/memcached/files/memcached.sh
U pkgsrc/devel/memcached/files/smf/manifest.xml
U pkgsrc/devel/memcached/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/devel/memcached/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/memcached/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/memcached/patches/patch-ad' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/memcached/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/memcached/patches/patch-items.c
U pkgsrc/devel/memcached/patches/patch-logger.h
U pkgsrc/devel/memcached/patches/patch-memcached.c
U pkgsrc/devel/memcached/patches/patch-util.h
U pkgsrc/devel/menhir/Makefile
P pkgsrc/devel/menhir/PLIST
U pkgsrc/devel/menhir/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/menhir/distinfo
U pkgsrc/devel/menhir/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/menhir/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/mercurial/DESCR
P pkgsrc/devel/mercurial/Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/mercurial/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mercurial/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/meson/DESCR
U pkgsrc/devel/meson/Makefile
U pkgsrc/devel/meson/PLIST
U pkgsrc/devel/meson/build.mk
U pkgsrc/devel/meson/distinfo
U pkgsrc/devel/meson/patches/patch-mesonbuild_compilers_detect.py
U pkgsrc/devel/meson/patches/patch-mesonbuild_compilers_mixins_gnu.py
U pkgsrc/devel/meson/patches/patch-mesonbuild_dependencies_dev.py
U pkgsrc/devel/meson/patches/patch-mesonbuild_modules_pkgconfig.py
U pkgsrc/devel/meson/patches/patch-mesonbuild_scripts_depfixer.py
U pkgsrc/devel/metslib/DESCR
U pkgsrc/devel/metslib/Makefile
U pkgsrc/devel/metslib/PLIST
U pkgsrc/devel/metslib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/metslib/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/mico/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mico/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mico/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mico/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mico/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mico/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mico/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/mimalloc/DESCR
U pkgsrc/devel/mimalloc/Makefile
U pkgsrc/devel/mimalloc/PLIST
U pkgsrc/devel/mimalloc/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/mimalloc/distinfo
U pkgsrc/devel/mk-configure/DESCR
U pkgsrc/devel/mk-configure/Makefile
U pkgsrc/devel/mk-configure/PLIST
U pkgsrc/devel/mk-configure/distinfo
U pkgsrc/devel/mk-configure/mk-c.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/mk-files/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mk-files/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mk-files/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mk-files/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/mkcmd/Makefile
P pkgsrc/devel/mkcmd/distinfo
U pkgsrc/devel/mm-common/DESCR
U pkgsrc/devel/mm-common/Makefile
U pkgsrc/devel/mm-common/PLIST
U pkgsrc/devel/mm-common/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/mm-common/distinfo
U pkgsrc/devel/mob/DESCR
U pkgsrc/devel/mob/Makefile
U pkgsrc/devel/mob/PLIST
U pkgsrc/devel/mob/distinfo
U pkgsrc/devel/mold/DESCR
U pkgsrc/devel/mold/Makefile
U pkgsrc/devel/mold/PLIST
U pkgsrc/devel/mold/distinfo
U pkgsrc/devel/mold/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/mono-addins/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mono-addins/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mono-addins/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mono-addins/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mono-addins/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mono-tools/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mono-tools/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mono-tools/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mono-tools/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mono-tools/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mono-tools/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mono-tools/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/mono-tools/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/monodevelop/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/monodevelop/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/monodevelop/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/monodevelop/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/monodevelop/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/monotone/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone/PLIST
U pkgsrc/devel/monotone/distinfo
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_ancestry.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_asciik.hh
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_automate.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_basic__io.hh
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_charset.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_cmd__list.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_commands.hh
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_database.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_database.hh
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_enumerator.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_file__io.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_globish.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_hash__map.hh
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_hmac.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_key__store.hh
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_lua__hooks.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_migrate__work.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_netcmd.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_netcmd.hh
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_network_listener__base.hh
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_option.hh
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_pcrewrap.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_pcrewrap.hh
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_project.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_rcs__file.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_rcs__file.hh
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_rcs__import.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_restrictions.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_revision.hh
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_roster.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_sanity.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_sanity.hh
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_sha1.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_transforms.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_update.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_vocab.cc
U pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-src_xdelta.cc
P pkgsrc/devel/monotone-server/DESCR
P pkgsrc/devel/monotone-server/MESSAGE
P pkgsrc/devel/monotone-server/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone-server/PLIST
cvs update: `pkgsrc/devel/monotone-server/files/branches.conf' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/monotone-server/files/hooks.conf' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/monotone-server/files/monotone-server-init.sh' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/monotone-server/files/monotone-server.7
P pkgsrc/devel/monotone-server/files/monotone.sh
P pkgsrc/devel/monotone-viz/Makefile
U pkgsrc/devel/monotone-viz/distinfo
U pkgsrc/devel/monotone-viz/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/monotone-viz/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/monotone-viz/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/monotone-viz/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/monotone-viz/patches/patch-app.ml
U pkgsrc/devel/monotone-viz/patches/patch-app.mli
U pkgsrc/devel/monotone-viz/patches/patch-app_types.mli
U pkgsrc/devel/monotone-viz/patches/patch-query.mli
U pkgsrc/devel/monotone-viz/patches/patch-ui.mli
U pkgsrc/devel/monotone-viz/patches/patch-unidiff.mli
U pkgsrc/devel/monotone-viz/patches/patch-view.mli
P pkgsrc/devel/mph/Makefile
P pkgsrc/devel/mph/distinfo
U pkgsrc/devel/msgpack/DESCR
U pkgsrc/devel/msgpack/Makefile
U pkgsrc/devel/msgpack/PLIST
U pkgsrc/devel/msgpack/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/msgpack/distinfo
U pkgsrc/devel/msgpack/patches/patch-include_msgpack_v1_vrefbuffer.hpp
U pkgsrc/devel/msgpack/patches/patch-include_msgpack_vrefbuffer.h
U pkgsrc/devel/mustach/DESCR
U pkgsrc/devel/mustach/Makefile
U pkgsrc/devel/mustach/PLIST
U pkgsrc/devel/mustach/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/mustach/distinfo
U pkgsrc/devel/myrepos/DESCR
U pkgsrc/devel/myrepos/Makefile
U pkgsrc/devel/myrepos/PLIST
U pkgsrc/devel/myrepos/distinfo
U pkgsrc/devel/myrepos/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/devel/nana/Makefile
P pkgsrc/devel/nana/distinfo
U pkgsrc/devel/nana/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/nancy/DESCR
U pkgsrc/devel/nancy/Makefile
U pkgsrc/devel/nancy/PLIST
U pkgsrc/devel/nancy/distinfo
U pkgsrc/devel/nancy/go-modules.mk
cvs update: `pkgsrc/devel/nant/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nant/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nant/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nant/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nant/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nant/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/nasm/Makefile
P pkgsrc/devel/nasm/PLIST
U pkgsrc/devel/nasm/distinfo
U pkgsrc/devel/nasm/patches/patch-Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/devel/nasm/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nasm/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nasm/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/nasm/patches/patch-doc_Makefile.in
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/files/DragonFly.cf' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/patches/patch-aj' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nbitools/patches/patch-al' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/nbpatch/Makefile
P pkgsrc/devel/nbpatch/files/Makefile
P pkgsrc/devel/nbpatch/files/backupfile.c
P pkgsrc/devel/nbpatch/files/common.h
P pkgsrc/devel/nbpatch/files/inp.c
P pkgsrc/devel/nbpatch/files/nbpatch.1
P pkgsrc/devel/nbpatch/files/nbpatch.cat1
P pkgsrc/devel/nbpatch/files/patch.c
P pkgsrc/devel/nbpatch/files/pch.c
P pkgsrc/devel/nbpatch/files/util.c
P pkgsrc/devel/ncc/Makefile
P pkgsrc/devel/ncc/distinfo
P pkgsrc/devel/ncurses/Makefile
P pkgsrc/devel/ncurses/Makefile.common
P pkgsrc/devel/ncurses/PLIST
P pkgsrc/devel/ncurses/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ncurses/builtin.mk
U pkgsrc/devel/ncurses/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/ncurses/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ncurses/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ncurses/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ncurses/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ncurses/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/ncurses/patches/patch-c++_Makefile.in
U pkgsrc/devel/ncurses/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/ncurses/patches/patch-misc_run__tic.in
U pkgsrc/devel/ncurses/patches/patch-misc_terminfo.src
U pkgsrc/devel/ncurses/patches/patch-mk-1st.awk
U pkgsrc/devel/ncurses/patches/patch-ncurses_base_lib_initscr.c
U pkgsrc/devel/ncurses/patches/patch-ncurses_tinfo_captoinfo.c
U pkgsrc/devel/ncurses/patches/patch-ncurses_tinfo_lib_raw.c
P pkgsrc/devel/ncursesw/Makefile
P pkgsrc/devel/ncursesw/PLIST
P pkgsrc/devel/ncursesw/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ncursesw/builtin.mk
P pkgsrc/devel/netbeans-ide/Makefile
U pkgsrc/devel/netbeans-ide/PLIST
U pkgsrc/devel/netbeans-ide/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-initiator/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-initiator/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-initiator/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-initiator/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-initiator/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/DESCR
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/MESSAGE
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/Makefile
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/Makefile.common
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/PLIST
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/distinfo
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/patches/patch-ae
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/patches/patch-include_iscsi-md5.h
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/patches/patch-src_lib_Makefile.in
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/patches/patch-src_lib_md5c.c
U pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/patches/patch-src_lib_md5hl.c
cvs update: `pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-target/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-target/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-target/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-target/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-target/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/netcdf/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf/PLIST
P pkgsrc/devel/netcdf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/netcdf/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-al' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-an' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-ncdap__test_testauth.sh
U pkgsrc/devel/netcdf-cxx/DESCR
U pkgsrc/devel/netcdf-cxx/Makefile
U pkgsrc/devel/netcdf-cxx/PLIST
U pkgsrc/devel/netcdf-cxx/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/netcdf-cxx/distinfo
U pkgsrc/devel/netcdf-fortran/DESCR
U pkgsrc/devel/netcdf-fortran/Makefile
U pkgsrc/devel/netcdf-fortran/PLIST
U pkgsrc/devel/netcdf-fortran/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/netcdf-fortran/distinfo
U pkgsrc/devel/netcdf-fortran/options.mk
P pkgsrc/devel/newfile/Makefile
P pkgsrc/devel/newfile/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/newt/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/newt/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/newt/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/newt/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/newt/TODO' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/newt/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/newt/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/newt/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/ninja-build/DESCR
U pkgsrc/devel/ninja-build/Makefile
U pkgsrc/devel/ninja-build/PLIST
U pkgsrc/devel/ninja-build/distinfo
U pkgsrc/devel/ninja-build/patches/patch-src_subprocess-posix.cc
U pkgsrc/devel/ninka/DESCR
U pkgsrc/devel/ninka/Makefile
U pkgsrc/devel/ninka/distinfo
P pkgsrc/devel/noweb/Makefile
P pkgsrc/devel/noweb/PLIST
P pkgsrc/devel/noweb/distinfo
P pkgsrc/devel/noweb/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/npapi-sdk/DESCR
U pkgsrc/devel/npapi-sdk/Makefile
U pkgsrc/devel/npapi-sdk/PLIST
U pkgsrc/devel/npapi-sdk/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/npapi-sdk/distinfo
U pkgsrc/devel/npth/DESCR
U pkgsrc/devel/npth/Makefile
U pkgsrc/devel/npth/PLIST
U pkgsrc/devel/npth/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/npth/distinfo
P pkgsrc/devel/nqc/Makefile
P pkgsrc/devel/nqc/distinfo
P pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-compiler_AsmStmt.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-compiler_Bytecode.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-compiler_CallStmt.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-compiler_Compiler.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-compiler_Expr.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-compiler_FunctionDef.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-compiler_Mapping.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-compiler_PreProc.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-compiler_Program.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-compiler_Scope.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-compiler_ScopeStmt.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-compiler_Stmt.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-compiler_SwitchStmt.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-nqc_CmdLine.h
U pkgsrc/devel/nqc/patches/patch-platform_PSerial__unix.cpp
P pkgsrc/devel/nsis/Makefile
P pkgsrc/devel/nsis/PLIST
U pkgsrc/devel/nsis/distinfo
P pkgsrc/devel/nspr/DESCR
P pkgsrc/devel/nspr/Makefile
P pkgsrc/devel/nspr/PLIST
P pkgsrc/devel/nspr/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/nspr/distinfo
U pkgsrc/devel/nspr/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/nspr/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/nspr/patches/patch-ba
U pkgsrc/devel/nspr/patches/patch-nspr_pr_include_md___netbsd.cfg
U pkgsrc/devel/nspr/patches/patch-nspr_pr_src_pthreads_ptsynch.c
U pkgsrc/devel/nspr/patches/patch-nspr_pr_src_pthreads_ptthread.c
P pkgsrc/devel/nspr-reference/Makefile
P pkgsrc/devel/nspr-reference/distinfo
P pkgsrc/devel/nss/DESCR
P pkgsrc/devel/nss/Makefile
P pkgsrc/devel/nss/PLIST
U pkgsrc/devel/nss/PLIST.Linux
P pkgsrc/devel/nss/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/nss/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/nss/files/DragonFly.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nss/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nss/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nss/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nss/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nss/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nss/patches/patch-ah' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nss/patches/patch-ai' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nss/patches/patch-ak' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nss/patches/patch-an' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nss/patches/patch-as' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/nss/patches/patch-at' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-md
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-me
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-mf
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-mn
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-nss_cmd_platlibs.mk
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-nss_cmd_shlibsign_sign.sh
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-nss_coreconf_OpenBSD.mk
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-nss_coreconf_command.mk
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-nss_lib_freebl_aes-armv8.c
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-nss_lib_freebl_gcm-aarch64.c
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-nss_lib_freebl_sha256-armv8.c
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-nss_lib_util_utilpars.c
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-nss_tests_all.sh
U pkgsrc/devel/nss/patches/patch-nss_tests_merge_merge.sh
U pkgsrc/devel/objfw/DESCR
U pkgsrc/devel/objfw/Makefile
U pkgsrc/devel/objfw/PLIST
U pkgsrc/devel/objfw/PLIST.bridge
U pkgsrc/devel/objfw/PLIST.runtime
U pkgsrc/devel/objfw/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-angstrom/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-angstrom/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-angstrom/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-angstrom/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-angstrom/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-astring/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-astring/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-astring/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-astring/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-astring/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-async/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-async/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-async/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-async/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-async/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-async/patches/patch-async__command_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-async/patches/patch-async__rpc_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-async/patches/patch-async__rpc_test-bin_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-async/patches/patch-bench_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-async/patches/patch-src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-async/patches/patch-unpack__sequence_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-async_extra/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-async_extra/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-async_extra/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-async_extra/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-async_extra/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-async_extra/patches/patch-async__bus_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-async_kernel/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-async_kernel/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-async_kernel/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-async_kernel/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-async_kernel/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-async_kernel/patches/patch-src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-async_rpc_kernel/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-async_rpc_kernel/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-async_rpc_kernel/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-async_rpc_kernel/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-async_rpc_kernel/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-async_rpc_kernel/patches/patch-src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-async_unix/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-async_unix/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-async_unix/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-async_unix/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-async_unix/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-async_unix/patches/patch-src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-async_unix/patches/patch-thread__pool_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-async_unix/patches/patch-thread__safe__ivar_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-async_unix/patches/patch-thread__safe__pipe_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-base/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-base/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-base/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-base/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-base/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-base64/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-base64/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-base64/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-base64/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-base64/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-base_bigstring/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-base_bigstring/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-base_bigstring/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-base_bigstring/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-base_bigstring/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-base_quickcheck/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-base_quickcheck/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-base_quickcheck/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-base_quickcheck/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-base_quickcheck/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-batteries/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-batteries/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-batteries/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-batteries/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-batteries/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-batteries/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-bigarray-compat/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-bigarray-compat/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-bigarray-compat/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-bigarray-compat/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-bigarray-compat/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-bigstringaf/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-bigstringaf/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-bigstringaf/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-bigstringaf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-bigstringaf/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-bin_prot/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-bin_prot/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-bin_prot/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-bin_prot/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-bin_prot/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-biniou/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-biniou/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-biniou/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-biniou/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-biniou/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-bos/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-bos/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-bos/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-bos/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-bos/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-checkseum/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-checkseum/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-checkseum/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-checkseum/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-checkseum/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-cmdliner/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-cmdliner/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-cmdliner/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-cmdliner/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-cmdliner/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-cmdliner/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-compiler-libs/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-compiler-libs/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-compiler-libs/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-compiler-libs/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-compiler-libs/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-configurator/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-configurator/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-configurator/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-configurator/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-configurator/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-core/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-core/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-core/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-core/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-core/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-balanced__reducer_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-binary__packing_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-bounded__int__table_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-bounded__int__table_test_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-int__set_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-moption_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-pairing__heap_bench__bin_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-pairing__heap_test__bin_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-pairing__heap_test_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-sexp__hidden__in__test_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-thread__pool__cpu__affinity_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-thread__safe__queue_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-timing__wheel_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-timing__wheel_test_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-tuple__pool_test_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-unpack__buffer_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-uopt_src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-core_kernel/patches/patch-weak__hashtbl_test_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-cppo/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-cppo/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-cppo/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-cppo/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-cppo/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-csexp/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-csexp/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-csexp/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-csexp/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-csexp/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-cstruct/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-cstruct/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-cstruct/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-cstruct/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-cstruct/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-deriving-ocsigen/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-deriving-ocsigen/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-deriving-ocsigen/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-deriving-ocsigen/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-digestif/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-digestif/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-digestif/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-digestif/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-digestif/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-duff/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-duff/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-duff/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-duff/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-duff/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-dune/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-dune/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-dune/Makefile.common
U pkgsrc/devel/ocaml-dune/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-dune/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-dune/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-dune-configurator/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-dune-configurator/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-dune-configurator/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-dune-configurator/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-encore/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-encore/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-encore/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-encore/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-encore/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-eqaf/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-eqaf/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-eqaf/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-eqaf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-eqaf/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-extlib/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-extlib/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-extlib/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-extlib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-extlib/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-extlib/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-fieldslib/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-fieldslib/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-fieldslib/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-fieldslib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-fieldslib/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-findlib/INSTALL
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-findlib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-findlib/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/ocaml-findlib/files/ocaml-findlib-register.sh' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/ocaml-findlib/files/ocamlfind.sh
U pkgsrc/devel/ocaml-findlib/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/ocaml-findlib/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/ocaml-findlib/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/ocaml-findlib/patches/patch-src_bytes_Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-findlib/patches/patch-src_findlib-toolbox_Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-findlib/patches/patch-src_findlib_Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-fmt/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-fmt/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-fmt/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-fmt/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-fmt/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-fpath/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-fpath/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-fpath/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-fpath/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-fpath/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-git/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-git/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-git/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-git/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-git/options.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-hex/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-hex/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-hex/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-hex/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-hex/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-jane-street-headers/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-jane-street-headers/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-jane-street-headers/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-jane-street-headers/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-jane-street-headers/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-jbuilder/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-jbuilder/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-jbuilder/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-jbuilder/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-jbuilder/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-js-build-tools/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-js-build-tools/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-js-build-tools/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-js-build-tools/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-js-build-tools/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-js-build-tools/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-js-build-tools/patches/patch-og_js_ocamlbuild_goodies.ml
U pkgsrc/devel/ocaml-jst-config/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-jst-config/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-jst-config/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-jst-config/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-jst-config/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ke/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ke/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ke/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ke/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ke/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-logs/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-logs/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-logs/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-logs/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-logs/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-logs/options.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-lru/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-lru/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-lru/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-lru/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-lru/distinfo
P pkgsrc/devel/ocaml-lwt/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt/Makefile.common
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt/PLIST
cvs update: `pkgsrc/devel/ocaml-lwt/PLIST.opt' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/ocaml-lwt/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt/patches/patch-src_unix_unix__c_unix__stat__job__utils.c
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_camlp4/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_camlp4/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_camlp4/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_camlp4/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_camlp4/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_glib/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_glib/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_glib/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_glib/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_log/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_log/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_log/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_log/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_log/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_ppx/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_ppx/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_ppx/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_ppx/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_react/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_react/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_react/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_react/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_ssl/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_ssl/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_ssl/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_ssl/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt_ssl/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-migrate-parsetree/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-migrate-parsetree/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-migrate-parsetree/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-migrate-parsetree/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-migrate-parsetree/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-mmap/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-mmap/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-mmap/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-mmap/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-mmap/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-oasis/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-oasis/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-oasis/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-oasis/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-oasis/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ocplib-endian/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ocplib-endian/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ocplib-endian/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ocplib-endian/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ocplib-endian/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-optcomp/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-optcomp/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-optcomp/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-optcomp/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-optcomp/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-optcomp/patches/patch-src_optcomp.ml
U pkgsrc/devel/ocaml-optint/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-optint/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-optint/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-optint/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-optint/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-parsexp/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-parsexp/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-parsexp/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-parsexp/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-parsexp/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_assert/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_assert/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_assert/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_assert/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_assert/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_base/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_base/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_base/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_base/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_base/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_base/patches/patch-ppx__base.opam
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_base/patches/patch-src_dune
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_bench/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_bench/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_bench/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_bench/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_bench/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_bin_prot/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_bin_prot/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_bin_prot/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_bin_prot/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_bin_prot/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_cold/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_cold/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_cold/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_cold/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_cold/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_compare/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_compare/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_compare/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_compare/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_compare/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_custom_printf/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_custom_printf/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_custom_printf/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_custom_printf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_custom_printf/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_derivers/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_derivers/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_derivers/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_derivers/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_derivers/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_deriving/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_deriving/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_deriving/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_deriving/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_deriving/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_enumerate/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_enumerate/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_enumerate/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_enumerate/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_enumerate/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_expect/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_expect/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_expect/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_expect/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_expect/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_expect/patches/patch-collector_expect__test__collector__stubs.c
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_fail/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_fail/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_fail/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_fail/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_fail/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_fields_conv/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_fields_conv/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_fields_conv/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_fields_conv/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_fields_conv/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_hash/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_hash/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_hash/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_hash/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_hash/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_here/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_here/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_here/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_here/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_here/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_inline_test/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_inline_test/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_inline_test/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_inline_test/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_inline_test/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_jane/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_jane/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_jane/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_jane/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_jane/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_let/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_let/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_let/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_let/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_let/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_module_timer/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_module_timer/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_module_timer/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_module_timer/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_module_timer/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_optcomp/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_optcomp/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_optcomp/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_optcomp/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_optcomp/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_optional/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_optional/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_optional/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_optional/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_optional/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_pipebang/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_pipebang/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_pipebang/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_pipebang/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_pipebang/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_conv/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_conv/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_conv/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_conv/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_conv/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_message/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_message/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_message/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_message/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_message/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_value/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_value/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_value/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_value/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_sexp_value/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_stable/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_stable/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_stable/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_stable/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_stable/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_tools/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_tools/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_tools/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_tools/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_tools/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_tools_versioned/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_tools_versioned/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_tools_versioned/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_tools_versioned/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_tools_versioned/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_typerep_conv/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_typerep_conv/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_typerep_conv/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_typerep_conv/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_typerep_conv/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_variants_conv/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_variants_conv/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_variants_conv/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_variants_conv/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppx_variants_conv/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppxfind/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppxfind/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppxfind/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppxfind/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppxfind/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-ppxlib/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-ppxlib/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-ppxlib/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-ppxlib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-ppxlib/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-psq/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-psq/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-psq/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-psq/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-psq/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-re/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-re/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-re/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-re/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-re/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-react/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-react/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-react/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-react/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-react/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-reactiveData/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-reactiveData/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-reactiveData/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-reactiveData/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-reactiveData/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-resource-pooling/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-resource-pooling/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-resource-pooling/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-resource-pooling/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-resource-pooling/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-result/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-result/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-result/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-result/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-result/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-rresult/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-rresult/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-rresult/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-rresult/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-rresult/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-seq/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-seq/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-seq/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-seq/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-seq/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-seq/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-sexplib/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-sexplib/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-sexplib/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-sexplib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-sexplib/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-sexplib0/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-sexplib0/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-sexplib0/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-sexplib0/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-sexplib0/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-spawn/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-spawn/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-spawn/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-spawn/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-spawn/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-splittable_random/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-splittable_random/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-splittable_random/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-splittable_random/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-splittable_random/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-stdio/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-stdio/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-stdio/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-stdio/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-stdio/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-stdlib-shims/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-stdlib-shims/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-stdlib-shims/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-stdlib-shims/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-stdlib-shims/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-stringext/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-stringext/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-stringext/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-stringext/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-stringext/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-type_conv/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-type_conv/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-type_conv/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-type_conv/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-type_conv/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-typerep/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-typerep/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-typerep/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-typerep/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-typerep/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-variantslib/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-variantslib/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-variantslib/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-variantslib/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-variantslib/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-yojson/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-yojson/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-yojson/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-yojson/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-yojson/distinfo
U pkgsrc/devel/ocamlbuild/DESCR
U pkgsrc/devel/ocamlbuild/Makefile
U pkgsrc/devel/ocamlbuild/PLIST
U pkgsrc/devel/ocamlbuild/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocamlbuild/distinfo
U pkgsrc/devel/ocamlgraph/DESCR
U pkgsrc/devel/ocamlgraph/Makefile
U pkgsrc/devel/ocamlgraph/PLIST
U pkgsrc/devel/ocamlgraph/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocamlgraph/distinfo
U pkgsrc/devel/ocamlgraph/options.mk
U pkgsrc/devel/ocamlgraph/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/devel/ocamlify/DESCR
U pkgsrc/devel/ocamlify/Makefile
U pkgsrc/devel/ocamlify/PLIST
U pkgsrc/devel/ocamlify/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocamlify/distinfo
U pkgsrc/devel/ocamlify/patches/patch-__tags
U pkgsrc/devel/ocamlify/patches/patch-myocamlbuild.ml
U pkgsrc/devel/ocamlify/patches/patch-setup.ml
U pkgsrc/devel/ocamlmod/DESCR
U pkgsrc/devel/ocamlmod/Makefile
U pkgsrc/devel/ocamlmod/PLIST
U pkgsrc/devel/ocamlmod/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocamlmod/distinfo
U pkgsrc/devel/ocamlmod/patches/patch-__tags
U pkgsrc/devel/ocamlmod/patches/patch-myocamlbuild.ml
U pkgsrc/devel/ocamlmod/patches/patch-setup.ml
P pkgsrc/devel/ode/Makefile
P pkgsrc/devel/ode/PLIST
P pkgsrc/devel/ode/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ode/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/ode/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ode/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/ode/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/ogre/Makefile
P pkgsrc/devel/ogre/PLIST
P pkgsrc/devel/ogre/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ogre/distinfo
U pkgsrc/devel/ogre/patches/patch-OgreMain_include_OgreBitwise.h
cvs update: `pkgsrc/devel/ogre/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/okteta/DESCR
U pkgsrc/devel/okteta/Makefile
U pkgsrc/devel/okteta/PLIST
U pkgsrc/devel/okteta/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/okteta/distinfo
U pkgsrc/devel/omake/DESCR
U pkgsrc/devel/omake/Makefile
U pkgsrc/devel/omake/PLIST
U pkgsrc/devel/omake/distinfo
U pkgsrc/devel/omake/patches/patch-lib_build_OCaml.om
U pkgsrc/devel/omake/patches/patch-src_clib_fam__pseudo.h
cvs update: `pkgsrc/devel/opal/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opal/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opal/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opal/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opal/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/open-vcdiff/DESCR
U pkgsrc/devel/open-vcdiff/Makefile
U pkgsrc/devel/open-vcdiff/PLIST
U pkgsrc/devel/open-vcdiff/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/open-vcdiff/distinfo
U pkgsrc/devel/open-vcdiff/patches/patch-gflags_src_gflags.cc
U pkgsrc/devel/open-vcdiff/patches/patch-gtest_include_gtest_internal_gtest-port.h
U pkgsrc/devel/open-vcdiff/patches/patch-src__vcdecoder_test.cc
cvs update: `pkgsrc/devel/opencm/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opencm/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opencm/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opencm/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opencm/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opencm/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opencm/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opencm/patches/patch-ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opencm/patches/patch-ad' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opencm/patches/patch-ae' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opencm/patches/patch-af' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opencm/patches/patch-ag' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opencm/patches/patch-ah' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/opengrok/DESCR
U pkgsrc/devel/opengrok/MESSAGE
P pkgsrc/devel/opengrok/Makefile
P pkgsrc/devel/opengrok/PLIST
U pkgsrc/devel/opengrok/distinfo
P pkgsrc/devel/opengrok/options.mk
U pkgsrc/devel/opengrok/patches/patch-OpenGrok
cvs update: `pkgsrc/devel/opengrok/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/opengrok/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/opengrok/patches/patch-web_WEB-INF_web.xml
U pkgsrc/devel/openocd/DESCR
U pkgsrc/devel/openocd/Makefile
U pkgsrc/devel/openocd/PLIST
U pkgsrc/devel/openocd/distinfo
U pkgsrc/devel/openocd/options.mk
U pkgsrc/devel/openocd/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/devel/openocd/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/openocd/patches/patch-src_flash_nor_fm4.c
U pkgsrc/devel/openrcs/DESCR
U pkgsrc/devel/openrcs/Makefile
U pkgsrc/devel/openrcs/PLIST
U pkgsrc/devel/openrcs/distinfo
U pkgsrc/devel/openrcs/patches/patch-openbsd-compat_Makefile.am
U pkgsrc/devel/openrcs/patches/patch-openbsd-compat_NOTES
U pkgsrc/devel/openrcs/patches/patch-openbsd-compat_memrchr.c
U pkgsrc/devel/orc/DESCR
U pkgsrc/devel/orc/Makefile
U pkgsrc/devel/orc/PLIST
U pkgsrc/devel/orc/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/orc/distinfo
U pkgsrc/devel/orc/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/ossp-uuid/Makefile
P pkgsrc/devel/ossp-uuid/PLIST
P pkgsrc/devel/ossp-uuid/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ossp-uuid/distinfo
P pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-perl_Makefile.PL
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-php_config.m4
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-uuid++.pod
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-uuid-config.in
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-uuid.pc.in
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-uuid.pod
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-uuid__cli.c
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-uuid__cli.pod
cvs update: `pkgsrc/devel/p4/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4/Makefile.common' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4-docs/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4-docs/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4-docs/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4-docs/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4d/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4d/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4d/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4d/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4d/files/p4d.sh' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4pr/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4pr/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4pr/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4pr/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4web/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4web/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4web/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p4web/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/p5-Acme-Damn/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Acme-Damn/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Acme-Damn/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Acme-PlayCode/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Acme-PlayCode/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Acme-PlayCode/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Annotate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Annotate/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-C3/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-C3/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-CheckDigits/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-CheckDigits/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-CheckDigits/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Dependency/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Dependency/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Diff/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Diff/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-HowSimilar/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-HowSimilar/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-HowSimilar/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Merge/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Merge/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Permute/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Permute/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Permute/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Alien-Base-ModuleBuild/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Alien-Base-ModuleBuild/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Alien-Base-ModuleBuild/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Alien-Build/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Alien-Build/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Alien-Build/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Alien-Packages/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Alien-Packages/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Alien-Packages/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Alien-SDL/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Alien-SDL/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Alien-SDL/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Alien-SDL/patches/patch-Build_PL
U pkgsrc/devel/p5-AnnoCPAN-Perldoc/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-AnnoCPAN-Perldoc/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-AnnoCPAN-Perldoc/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Any-Moose/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Any-Moose/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Any-Moose/options.mk
P pkgsrc/devel/p5-AnyEvent/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-AIO/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-AIO/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-AIO/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-IRC/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-IRC/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-IRC/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-RabbitMQ/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-RabbitMQ/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-RabbitMQ/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-XMPP/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-XMPP/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent-XMPP/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-App-CLI/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-App-CLI/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-App-Cache/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-App-Cache/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-App-Cache/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-App-Cmd/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-App-Cmd/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-App-FatPacker/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-App-FatPacker/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-App-FatPacker/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-App-Prove-Plugin-ProgressBar/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-App-Prove-Plugin-ProgressBar/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-App-Prove-Plugin-ProgressBar/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-App-Prove-Plugin-ProgressBar-Each/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-App-Prove-Plugin-ProgressBar-Each/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-App-Prove-Plugin-ProgressBar-Each/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-App-Prove-Plugin-ProgressBar-Each/patches/patch-Makefile.PL
U pkgsrc/devel/p5-App-cpanminus/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-App-cpanminus/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-App-cpanminus/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-App-cpanoutdated/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-App-cpanoutdated/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-App-cpanoutdated/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-App-perlbrew/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-App-perlbrew/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-App-perlbrew/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-AppConfig/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-AppConfig/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-AppConfig-Std/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-AppConfig-Std/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Array-Compare/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Array-Compare/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Array-Diff/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Array-Diff/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Array-RefElem/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Array-RefElem/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Async-Interrupt/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Async-Interrupt/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-AtExit/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-AtExit/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Attribute-Handlers/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Attribute-Handlers/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Attribute-Handlers/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/p5-Attribute-Lexical/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Attribute-Lexical/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Attribute-Lexical/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-AutoLoader/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-AutoLoader/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-AutoLoader/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/p5-AutoXS-Header/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AutoXS-Header/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Autodia/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Autodia/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Autodia/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-B-COW/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-B-COW/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-B-COW/PLIST
U pkgsrc/devel/p5-B-COW/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-B-Compiling/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-B-Compiling/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-B-Debug/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-B-Debug/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-B-Debug/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-EndOfScope/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-EndOfScope/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Annotation/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Annotation/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Annotation/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Annotation/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check-EntersubForCV/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check-EntersubForCV/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check-EntersubForCV/PLIST
U pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check-EntersubForCV/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check-EntersubForCV/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check-StashChange/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check-StashChange/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-PPAddr/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-PPAddr/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-Parser/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-Parser/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-Parser/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-B-Keywords/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-B-Keywords/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-B-Utils/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-B-Utils/PLIST
U pkgsrc/devel/p5-B-Utils/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/p5-B-Utils/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-BSD-Resource/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-BSD-Resource/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-BackPAN-Index/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-BackPAN-Index/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-BackPAN-Index/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Bit-Vector/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Bit-Vector/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-CHI/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CHI/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CHI/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-CLASS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CLASS/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-CLI-Osprey/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CLI-Osprey/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CLI-Osprey/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-CPAN/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-CPAN/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-CPAN/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Changes/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Changes/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Changes/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Checksums/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Checksums/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Checksums/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Common-Index/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Common-Index/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Common-Index/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-DistnameInfo/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-DistnameInfo/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-FindDependencies/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-FindDependencies/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-FindDependencies/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Inject/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Inject/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Inject/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Meta-Check/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Meta-Check/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Meta-Check/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Mini/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Mini/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Mini/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-ParseDistribution/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-ParseDistribution/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-ParseDistribution/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Perl-Releases/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Perl-Releases/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Perl-Releases/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Uploader/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Uploader/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Uploader/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-CPANPLUS/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-CPANPLUS/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPANPLUS/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Cache/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Cache/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Cache/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Cache-Cache/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Cache-FastMmap/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Cache-FastMmap/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Cache-LRU/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Cache-LRU/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Cache-LRU/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Memcached/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Cache-Memcached/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Cache-Memcached-Fast/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Cache-Memcached-Fast/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Cache-Memcached-Fast/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Simple-TimedExpiry/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Simple-TimedExpiry/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Cache-Simple-TimedExpiry/patches/patch-Makefile.PL
U pkgsrc/devel/p5-Canary-Stability/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Canary-Stability/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Canary-Stability/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Capture-Tiny/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Capture-Tiny/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Carp/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Carp/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Carp/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Carp-Always/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Carp-Always/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Carp-Always/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Assert/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Carp-Assert/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Assert-More/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Carp-Assert-More/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Clan/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Carp-Clan/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Carp-REPL/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Carp-REPL/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Carton/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Carton/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Carton/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Check-ISA/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Check-ISA/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Check-ISA/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Chained/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Chained/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Grouped/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Grouped/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Lite/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Lite/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Lite/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Lite/patches/patch-Makefile.PL
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Named/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Named/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Adapter/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Adapter/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Autouse/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Autouse/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-Autouse/patches/patch-Makefile.PL
P pkgsrc/devel/p5-Class-Base/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Base/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-C3/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-C3/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-C3-Adopt-NEXT/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-C3-Adopt-NEXT/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-C3-Componentised/DESCR
P pkgsrc/devel/p5-Class-C3-Componentised/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-C3-Componentised/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-C3-XS/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-C3-XS/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Container/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Container/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Data-Accessor/DESCR
P pkgsrc/devel/p5-Class-Data-Accessor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Data-Accessor/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Data-Inheritable/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Data-Inheritable/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-ErrorHandler/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-ErrorHandler/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Factory/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Factory/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Factory-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Factory-Util/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-Field/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Class-Field/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Field/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Fields/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Fields/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Gomor/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Gomor/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-ISA/DESCR
P pkgsrc/devel/p5-Class-ISA/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ISA/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Inner/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Inner/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-InsideOut/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-InsideOut/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Inspector/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Inspector/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-Load/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Class-Load/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Load/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-Load-XS/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Class-Load-XS/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Load-XS/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Loader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Loader/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Class-MOP/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Class-MOP/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Class-MOP/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/p5-Class-MakeMethods/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-MakeMethods/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Method-Modifiers/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Method-Modifiers/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-MethodMaker/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-MethodMaker/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Mix/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Mix/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-OOorNO/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-OOorNO/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-ObjectTemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ObjectTemplate/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-Refresh/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Class-Refresh/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Refresh/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-ReturnValue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ReturnValue/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-ReturnValue/patches/patch-Makefile.PL
P pkgsrc/devel/p5-Class-Singleton/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Singleton/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Std/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Std/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-Throwable/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Class-Throwable/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Throwable/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-Tiny/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Class-Tiny/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Tiny/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Trigger/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Trigger/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-Unload/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Unload/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Class-Virtual/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Class-Virtual/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-Virtual/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-WhiteHole/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-WhiteHole/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-XML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-XML/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-XPath/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-XPath/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-XSAccessor/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-XSAccessor/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Class-XSAccessor-Array/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Class-XSAccessor-Array/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Class-XSAccessor-Array/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/p5-Clone/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Clone/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Clone-Choose/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Clone-Choose/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Clone-Choose/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Clone-Fast/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Clone-Fast/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Clone-Fast/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Clone-Fast/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/p5-Clone-PP/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Clone-PP/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Compiler-Lexer/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Compiler-Lexer/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Compiler-Lexer/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Compress-PPMd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Compress-PPMd/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Compress-Raw-Bzip2/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Compress-Raw-Bzip2/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Compress-Raw-Bzip2/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Compress-Raw-Zlib/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Compress-Raw-Zlib/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Compress-Raw-Zlib/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Compress-Raw-Zlib/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/p5-Config-Any/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-Any/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Config-Any-Merge/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Config-Any-Merge/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-Any-Merge/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Config-Auto/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-Auto/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Config-AutoConf/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Config-AutoConf/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-AutoConf/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Config-File/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Config-File/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-File/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Config-Find/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-Find/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Config-General/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-General/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Config-GitLike/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-GitLike/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Config-GitLike/patches/patch-Makefile.PL
U pkgsrc/devel/p5-Config-Grammar/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Config-Grammar/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-Grammar/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Config-INI/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-INI/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Config-INI-Reader-Ordered/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Config-INI-Reader-Ordered/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-INI-Reader-Ordered/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Config-IniFiles/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-IniFiles/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Config-MVP/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Config-MVP/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-MVP/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Config-MVP-Reader-INI/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Config-MVP-Reader-INI/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-MVP-Reader-INI/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Config-Onion/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Config-Onion/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-Onion/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Config-Properties/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Config-Properties/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-Properties/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Config-Std/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-Std/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Config-Tiny/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-Tiny/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Const-Fast/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Const-Fast/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Const-Fast/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Context-Preserve/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Context-Preserve/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Contextual-Return/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Contextual-Return/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Convert-Binary-C/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Convert-Binary-C/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Convert-Binary-C/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Coro/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Coro/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Coro/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Coro/patches/patch-Coro_libcoro_coro.c
P pkgsrc/devel/p5-Curses/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Curses/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Curses/patches/patch-ab' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/p5-Curses-UI/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Curses-UI/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Curses-UI-POE/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Curses-UI-POE/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Cwd-Guard/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Cwd-Guard/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Cwd-Guard/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Alias/DESCR
P pkgsrc/devel/p5-Data-Alias/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Alias/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Binary/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Binary/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Binary/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Buffer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Buffer/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Compare/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Compare/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Denter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Denter/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dump/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Dump/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dump-Streamer/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Dump-Streamer/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper-Concise/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper-Concise/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper-Names/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper-Names/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-GUID/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-GUID/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-GUID/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Hierarchy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Hierarchy/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-IEEE754/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-IEEE754/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-IEEE754/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Integer/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Integer/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Integer/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-MessagePack/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-MessagePack/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-MessagePack/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Munge/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Munge/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Munge/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-ObjectDriver/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-ObjectDriver/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-ObjectDriver/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-OptList/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-OptList/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Page/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Page/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Page-Pageset/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Page-Pageset/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Page-Pageset/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Pageset/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Pageset/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Peek/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Peek/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Perl/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Perl/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Perl/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Printer/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Printer/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Printer/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Random/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Random/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Random/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Record/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Record/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Record/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Section/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Section/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Section-Simple/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Section-Simple/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Section-Simple/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Serializer/MESSAGE
P pkgsrc/devel/p5-Data-Serializer/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Serializer/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-ShowTable/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-ShowTable/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Data-ShowTable/patches/patch-aa' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/p5-Data-Stag/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Stag/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Stag/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Structure-Util/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Structure-Util/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Structure-Util/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Taxi/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Taxi/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-TemporaryBag/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-TemporaryBag/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-UUID/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-UUID/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-UUID-Base64URLSafe/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-UUID-Base64URLSafe/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-UUID-Base64URLSafe/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Uniqid/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Uniqid/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Uniqid/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-Validate-IP/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Validate-IP/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Validate-IP/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Visitor/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Visitor/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Date-Business/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Business/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Date-Calc/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Date-Calc/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Date-Calc-XS/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Date-Calc-XS/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Date-Manip/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Date-Manip/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Date-Manip/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/p5-Date-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Simple/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Debug-Client/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Debug-Client/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Debug-Client/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Debug-ShowStuff/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Debug-ShowStuff/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Debug-ShowStuff/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Declare-Constraints-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Declare-Constraints-Simple/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Declare-Constraints-Simple/patches/patch-Makefile.PL
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Autoflush/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Autoflush/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CallChecker/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CallChecker/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CallChecker/PLIST
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CallChecker/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CallParser/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CallParser/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CallParser/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Caller/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Caller/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Caller-IgnoreNamespaces/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Caller-IgnoreNamespaces/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Caller-IgnoreNamespaces/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckBin/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckBin/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckBin/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckCompiler/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckCompiler/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckCompiler/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckLib/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckLib/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckLib/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckLib/patches/patch-lib_Devel_CheckLib.pm
P pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckOS/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckOS/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Devel-Checklib/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Devel-Checklib/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/p5-Devel-Checklib/distinfo' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Confess/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Confess/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Confess/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Cover/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Cover/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Cycl