tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/ark/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/libzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/libzip/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/php-pecl-zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/php-zip/Makefile
P pkgsrc/audio/Makefile
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/patches/patch-ab' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/patches/patch-cmake_modules_FindTagLib.cmake' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/amarok/patches/patch-src_musicbrainz_MusicDNSAudioDecoder.cpp' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/amsynth/distinfo
U pkgsrc/audio/amsynth/patches/patch-src_amsynth__lv2.cpp
U pkgsrc/audio/amsynth/patches/patch-src_amsynth__lv2__ui__gtk.cpp
P pkgsrc/audio/ardour/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-scrobbler/Makefile
P pkgsrc/audio/cmusfm/Makefile
P pkgsrc/audio/csound6/Makefile
U pkgsrc/audio/faudio/DESCR
U pkgsrc/audio/faudio/Makefile
U pkgsrc/audio/faudio/PLIST
U pkgsrc/audio/faudio/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/faudio/distinfo
P pkgsrc/audio/flactag/Makefile
P pkgsrc/audio/gbemol/Makefile
P pkgsrc/audio/glyr/Makefile
P pkgsrc/audio/glyr/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/grip/Makefile
P pkgsrc/audio/gsm/Makefile
P pkgsrc/audio/gsm/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/gsm/patches/patch-inc_config.h' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/herrie/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast/Makefile
P pkgsrc/audio/jack-rack/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libofa/Makefile
P pkgsrc/audio/libtunepimp/Makefile
P pkgsrc/audio/libtunepimp/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/mad123/Makefile
P pkgsrc/audio/moc/Makefile
P pkgsrc/audio/mpdas/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/pianobar/Makefile
P pkgsrc/audio/pragha/Makefile
P pkgsrc/audio/qmmp/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/audio/strawberry/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/terminatorx/Makefile
P pkgsrc/audio/tremor-tools/Makefile
P pkgsrc/audio/vimpc/Makefile
P pkgsrc/audio/vorbis-tools/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/dnsperf/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/fio/Makefile
P pkgsrc/biology/htslib/Makefile
P pkgsrc/biology/ncbi-blast+/Makefile
P pkgsrc/cad/freehdl/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad/Makefile
P pkgsrc/cad/openscad/Makefile
P pkgsrc/chat/anope/Makefile
P pkgsrc/chat/bitlbee/Makefile
P pkgsrc/chat/centerim/Makefile
P pkgsrc/chat/ctrlproxy/Makefile
P pkgsrc/chat/ekg/Makefile
P pkgsrc/chat/farstream/Makefile
P pkgsrc/chat/gloox/Makefile
P pkgsrc/chat/inspircd/Makefile
P pkgsrc/chat/inspircd3/Makefile
P pkgsrc/chat/ircd-hybrid/Makefile
P pkgsrc/chat/libgadu/Makefile
P pkgsrc/chat/libgadu/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/libpurple/Makefile
P pkgsrc/chat/scrollz/Makefile
P pkgsrc/chat/spectrum/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-gabble/Makefile
P pkgsrc/chat/unrealircd/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk13/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk14/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk15/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk16/Makefile
P pkgsrc/comms/gammu/Makefile
P pkgsrc/converters/rss2html/Makefile
P pkgsrc/databases/couchdb/Makefile
P pkgsrc/databases/freetds/Makefile
P pkgsrc/databases/freetds/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mariadb-connector-c/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb-connector-c/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mariadb55-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mongodb/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql-workbench/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sybperl/Makefile
P pkgsrc/databases/php-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_dblib/Makefile
P pkgsrc/databases/php-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/phpldapadmin/Makefile
P pkgsrc/databases/phpmyadmin/Makefile
P pkgsrc/databases/phppgadmin/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/Makefile
P pkgsrc/databases/py-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/qore-freetds-module/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-tiny_tds/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/sqlrelay-freetds/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-nodejs/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-pgsql/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/sqsh/Makefile
P pkgsrc/databases/virtuoso/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL2/distinfo
U pkgsrc/devel/SDL2/patches/patch-sdl2-config.cmake.in
P pkgsrc/devel/aegis/Makefile
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/apache-maven/Makefile
P pkgsrc/devel/apache-maven/distinfo
P pkgsrc/devel/apache-maven/patches/patch-bin_mvn
P pkgsrc/devel/bugzilla/Makefile
P pkgsrc/devel/cfitsio/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake-gui/Makefile
P pkgsrc/devel/darcs/Makefile
P pkgsrc/devel/ecore/Makefile
P pkgsrc/devel/ecore/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/eio/Makefile
P pkgsrc/devel/eio/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gearmand/Makefile
P pkgsrc/devel/gearmand/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/git-base/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-base/Makefile
P pkgsrc/devel/libgit2/Makefile
P pkgsrc/devel/librelp/Makefile
P pkgsrc/devel/librelp/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libstatgrab/distinfo
U pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-config.h.in
U pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-configure.ac
P pkgsrc/devel/libstatgrab/patches/patch-src_libstatgrab_tools.h
P pkgsrc/devel/libusb1/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libxenserver/Makefile
P pkgsrc/devel/libxenserver/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/lmdbg/Makefile
P pkgsrc/devel/mad-flute/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/netcdf-cxx/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf-cxx/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/netcdf-fortran/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf-fortran/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/p5-Make/Makefile
P pkgsrc/devel/php-gearman/Makefile
P pkgsrc/devel/phpstorm-bin/Makefile
P pkgsrc/devel/py-InlineEgg/Makefile
cvs update: `pkgsrc/devel/py-factory_boy/log' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/py-proteus/Makefile
P pkgsrc/devel/radare2/Makefile
P pkgsrc/devel/radare2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/radare2-cutter/Makefile
P pkgsrc/devel/roundup/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-redmine/Makefile
P pkgsrc/devel/rudiments/Makefile
P pkgsrc/devel/rudiments/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ucommon/Makefile
P pkgsrc/devel/ucommon/buildlink3.mk
P pkgsrc/doc/CHANGES-2020
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/doc/pkgsrc.html
P pkgsrc/doc/pkgsrc.txt
P pkgsrc/doc/guide/files/bulk.xml
P pkgsrc/doc/guide/files/using.xml
P pkgsrc/editors/TeXmacs/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/buildlink3.mk
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/Makefile
P pkgsrc/editors/codeblocks/distinfo
U pkgsrc/editors/codeblocks/patches/patch-src_sdk_scripting_squirrel_sqbaselib.cpp
U pkgsrc/editors/codeblocks/patches/patch-src_sdk_scripting_squirrel_sqvm.cpp
P pkgsrc/editors/emacs25/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs25/Makefile.common
P pkgsrc/editors/emacs26/Makefile
P pkgsrc/editors/gobby/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx/Makefile
P pkgsrc/editors/obby/Makefile
P pkgsrc/editors/obby/buildlink3.mk
P pkgsrc/editors/p5-Padre/Makefile
P pkgsrc/editors/xournalpp/Makefile
P pkgsrc/emulators/Makefile
P pkgsrc/emulators/ckmame/Makefile
P pkgsrc/emulators/dolphin-emu/Makefile
P pkgsrc/emulators/emulationstation/Makefile
P pkgsrc/emulators/fs-uae/Makefile
P pkgsrc/emulators/libretro-dolphin/Makefile
P pkgsrc/emulators/mgba/Makefile
P pkgsrc/emulators/qemu/Makefile
U pkgsrc/emulators/wine/DESCR
U pkgsrc/emulators/wine/MESSAGE.NetBSD
P pkgsrc/emulators/wine/Makefile
U pkgsrc/emulators/wine/PLIST
P pkgsrc/emulators/wine/PLIST.Darwin
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine/PLIST.common' is no longer in the repository
P pkgsrc/emulators/wine/buildlink3.mk
U pkgsrc/emulators/wine/distinfo
P pkgsrc/emulators/wine/options.mk
U pkgsrc/emulators/wine/patches/patch-configure
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine/patches/patch-dlls_ntdll_signal__i386.c' is no longer in the repository
U pkgsrc/emulators/wine/patches/patch-dlls_ntdll_thread.c
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine/patches/patch-dlls_wbemprox_builtin.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine/patches/patch-dlls_wineoss.drv_mmdevdrv.c' is no longer in the repository
U pkgsrc/emulators/wine/patches/patch-dlls_wininet_http.c
U pkgsrc/emulators/wine/patches/patch-programs_wineconsole_Makefile.in
U pkgsrc/emulators/wine/patches/patch-programs_wineconsole_curses.c
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine/patches/patch-programs_winhlp32_macro.lex.l' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine/patches/patch-tools_wrc_parser.l' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/MESSAGE' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/PLIST.Darwin' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/PLIST.Linux' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/PLIST.wine32' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/PLIST.wine64' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/buildlink3.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/options.mk' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/patches/patch-configure.ac' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/patches/patch-dlls_wineoss.drv_mmdevdrv.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/patches/patch-dlls_winepulse.drv_mmdevdrv.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/patches/patch-dlls_wininet_http.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/patches/patch-include_config.h.in' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/emulators/wine-devel/patches/patch-include_wine_test.h' is no longer in the repository
P pkgsrc/filesystems/cloudfuse/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-curlftpfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-wdfs/Makefile
P pkgsrc/finance/cpuminer/Makefile
P pkgsrc/finance/libofx/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-invoice-history/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-product-cost-fifo/Makefile
P pkgsrc/fonts/ghostscript-cidfonts-ryumin/Makefile
P pkgsrc/games/7kaa/Makefile
P pkgsrc/games/assaultcube/Makefile
P pkgsrc/games/bzflag/Makefile
P pkgsrc/games/criticalmass/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-server/Makefile
P pkgsrc/games/dhewm3/Makefile
P pkgsrc/games/enigma/Makefile
P pkgsrc/games/etlegacy/Makefile
P pkgsrc/games/etlegacy-server/Makefile
P pkgsrc/games/flightgear/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-client/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-server/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-share/Makefile
P pkgsrc/games/ggz-client-libs/Makefile
P pkgsrc/games/ggz-client-libs/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/ioquake3/Makefile
P pkgsrc/games/iortcw/Makefile
P pkgsrc/games/klavaro/Makefile
P pkgsrc/games/lgogdownloader/Makefile
P pkgsrc/games/libggz/Makefile
P pkgsrc/games/libggz/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/manaplus/Makefile
P pkgsrc/games/megaglest/Makefile
P pkgsrc/games/minetest/Makefile
P pkgsrc/games/naev/Makefile
P pkgsrc/games/openmw/Makefile
P pkgsrc/games/openrct2/Makefile
P pkgsrc/games/quakeforge/Makefile
P pkgsrc/games/scummvm/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/supertux/Makefile
P pkgsrc/games/supertuxkart/Makefile
P pkgsrc/games/taisei/Makefile
P pkgsrc/games/ufoai/Makefile
P pkgsrc/games/warmux/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/PLIST
P pkgsrc/games/wesnoth/distinfo
P pkgsrc/games/yquake2/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/mapserver/Makefile
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn/Makefile
P pkgsrc/geography/py-gdal/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartegt/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartem/Makefile
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/graphics/GMT/Makefile
P pkgsrc/graphics/GraphicsMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/GraphicsMagick/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/ImageMagick6/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick6/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/autotrace/Makefile
P pkgsrc/graphics/camlimages/Makefile
P pkgsrc/graphics/darktable/Makefile
P pkgsrc/graphics/dx/Makefile
P pkgsrc/graphics/edje/Makefile
P pkgsrc/graphics/edje/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/feh/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimmage/Makefile
P pkgsrc/graphics/gri/Makefile
P pkgsrc/graphics/jp2a/Makefile
P pkgsrc/graphics/libsixel/Makefile
P pkgsrc/graphics/ncview/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/p5-GraphicsMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-PerlMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/pfstools/Makefile
P pkgsrc/graphics/php-imagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/pstoedit/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-RMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/shotwell/Makefile
P pkgsrc/graphics/tango-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/x11rec/Makefile
P pkgsrc/graphics/zbar/Makefile
P pkgsrc/graphics/zphoto/Makefile
P pkgsrc/ham/fldigi/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-ctrlport/Makefile
P pkgsrc/ham/gpredict/Makefile
P pkgsrc/ham/trustedQSL/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-mozc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/librime/distinfo
P pkgsrc/inputmethod/librime/patches/patch-CMakeLists.txt
U pkgsrc/inputmethod/librime/patches/patch-src_lever_deployment__tasks.cc
P pkgsrc/inputmethod/mozc-elisp/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-renderer/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-server/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-tool/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-mozc/Makefile
P pkgsrc/lang/ecl/distinfo
U pkgsrc/lang/ecl/patches/patch-src_c_ffi.d
P pkgsrc/lang/erlang/Makefile
P pkgsrc/lang/konoha/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk11/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk8/Makefile
P pkgsrc/lang/parrot/Makefile
P pkgsrc/lang/rust/Makefile
P pkgsrc/lang/sbcl/Makefile
P pkgsrc/mail/amavisd-new/Makefile
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-archive/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attachwarner/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attremover/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-cachesaver/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-fetchinfo/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-mailmbox/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-managesieve/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-newmail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpinline/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpmime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-rssyl/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-smime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamreport/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-synce/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-tnef/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-vcalendar/Makefile
P pkgsrc/mail/cone/Makefile
P pkgsrc/mail/etpan/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/mailfront/Makefile
P pkgsrc/mail/milter-greylist/Makefile
P pkgsrc/mail/mpop/Makefile
P pkgsrc/mail/msmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt/Makefile
P pkgsrc/mail/nmh/Makefile
P pkgsrc/mail/nullmailer/Makefile
P pkgsrc/mail/offlineimap/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-ClamAV/Makefile
P pkgsrc/mail/policyd-weight/Makefile
P pkgsrc/mail/turba/Makefile
P pkgsrc/mail/wmbiff/Makefile
P pkgsrc/math/Makefile
P pkgsrc/math/R/Makefile
P pkgsrc/math/R-CGIwithR/Makefile
P pkgsrc/math/R-RNetCDF/Makefile
P pkgsrc/math/R-ncdf/Makefile
P pkgsrc/math/cantor/Makefile
P pkgsrc/math/grace/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/pari/Makefile
P pkgsrc/math/py-Scientific/Makefile
P pkgsrc/math/py-netCDF4/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/qalculate-gtk/Makefile
P pkgsrc/math/sc-im/Makefile
U pkgsrc/math/tex-minifp/DESCR
U pkgsrc/math/tex-minifp/Makefile
U pkgsrc/math/tex-minifp/PLIST
U pkgsrc/math/tex-minifp/distinfo
U pkgsrc/math/tex-minifp-doc/DESCR
U pkgsrc/math/tex-minifp-doc/Makefile
U pkgsrc/math/tex-minifp-doc/PLIST
U pkgsrc/math/tex-minifp-doc/distinfo
P pkgsrc/math/xmgr/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/bulk-medium/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/texlive-collection-latexextra/Makefile
P pkgsrc/misc/bibletime/Makefile
P pkgsrc/misc/dpkg/Makefile
P pkgsrc/misc/dpkg/distinfo
U pkgsrc/misc/dpkg/patches/patch-lib_dpkg_libdpkg.map
U pkgsrc/misc/dpkg/patches/patch-src_Makefile.in
P pkgsrc/misc/esniper/Makefile
P pkgsrc/misc/fbreader/Makefile
P pkgsrc/misc/gwaei/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/Makefile
P pkgsrc/misc/libcarddav/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice/Makefile
P pkgsrc/misc/ocaml-opam/Makefile
P pkgsrc/misc/step/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/usbprog/Makefile
P pkgsrc/misc/vym/Makefile
P pkgsrc/misc/wandio/Makefile
P pkgsrc/misc/wandio/buildlink3.mk
P pkgsrc/mk/configure/gnu-configure.mk
P pkgsrc/mk/pkgformat/pkg/metadata.mk
P pkgsrc/multimedia/audiocd-kio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdauthor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdbackup/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg4/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg4/distinfo
P pkgsrc/multimedia/ffplay4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gpac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-dvdread/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-resindvd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-dvdread/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-resindvd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kscd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvdnav/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvdnav/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/libdvdplay/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvdplay/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/libdvdread/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvdread/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/lightspark/Makefile
P pkgsrc/multimedia/lsdvd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mediatomb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/nostt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/obs-studio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogle/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogmtools/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile
P pkgsrc/multimedia/transcode/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-ui/Makefile
P pkgsrc/net/aiccu/Makefile
P pkgsrc/net/argus/Makefile
P pkgsrc/net/aria2/Makefile
P pkgsrc/net/bbk_cli/Makefile
P pkgsrc/net/btget/Makefile
P pkgsrc/net/cclive/Makefile
P pkgsrc/net/ccrtp/Makefile
P pkgsrc/net/ccrtp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/chrony/Makefile
P pkgsrc/net/dc_gui2/Makefile
P pkgsrc/net/deforaos-vncviewer/Makefile
P pkgsrc/net/dnsmasq/Makefile
P pkgsrc/net/entropy/distinfo
U pkgsrc/net/entropy/patches/patch-src_bignum.c
P pkgsrc/net/filezilla/Makefile
P pkgsrc/net/flickcurl/Makefile
P pkgsrc/net/freeDiameter/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius-freetds/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius-rest/Makefile
P pkgsrc/net/freerdp/Makefile
P pkgsrc/net/freerdp2/Makefile
P pkgsrc/net/glib-networking/Makefile
P pkgsrc/net/grilo/Makefile
P pkgsrc/net/grilo/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/grilo-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/grive/Makefile
P pkgsrc/net/grive2/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins0.10-rtmp/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-libnice/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-rtmp/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-gnutella/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/guacamole-server/Makefile
P pkgsrc/net/jigdo/Makefile
P pkgsrc/net/kismet/Makefile
P pkgsrc/net/knot/Makefile
P pkgsrc/net/krdc/Makefile
P pkgsrc/net/krfb/Makefile
P pkgsrc/net/lftp/Makefile
P pkgsrc/net/libcmis/Makefile
P pkgsrc/net/libfilezilla/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libnice/Makefile
P pkgsrc/net/libnice/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libquvi/Makefile
P pkgsrc/net/libtrace/Makefile
P pkgsrc/net/libvncserver/Makefile
P pkgsrc/net/libvncserver/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libzrtpcpp/Makefile
P pkgsrc/net/libzrtpcpp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/megatools/Makefile
P pkgsrc/net/nanotodon/Makefile
P pkgsrc/net/ncdc/Makefile
P pkgsrc/net/net6/Makefile
P pkgsrc/net/net6/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/netatalk22/Makefile
P pkgsrc/net/netatalk3/Makefile
P pkgsrc/net/ntopng/Makefile
P pkgsrc/net/ocamlnet/Makefile
P pkgsrc/net/ocsync/Makefile
P pkgsrc/net/ocsync/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/openvpn/Makefile
P pkgsrc/net/owncloudclient/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-OpenID-Consumer/Makefile
P pkgsrc/net/podcastdl/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns/Makefile
P pkgsrc/net/py-aio-pika/Makefile
U pkgsrc/net/py-aio-pika/distinfo
P pkgsrc/net/py-smbc/Makefile
P pkgsrc/net/quvi/Makefile
P pkgsrc/net/radsecproxy/Makefile
P pkgsrc/net/rdesktop/Makefile
P pkgsrc/net/remmina/Makefile
P pkgsrc/net/rtmpdump/Makefile
P pkgsrc/net/rtmpdump/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/rtorrent/Makefile
P pkgsrc/net/samba/Makefile
P pkgsrc/net/samba4/Makefile
P pkgsrc/net/samba4/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/snort/Makefile
P pkgsrc/net/synergy/Makefile
P pkgsrc/net/taskserver/Makefile
P pkgsrc/net/terraform-provider-aws/Makefile
P pkgsrc/net/terraform-provider-aws/PLIST
U pkgsrc/net/terraform-provider-aws/distinfo
P pkgsrc/net/tigervnc/Makefile
P pkgsrc/net/transmission/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-qt/Makefile
P pkgsrc/net/urlgfe/Makefile
P pkgsrc/net/vinagre/Makefile
P pkgsrc/net/vino/Makefile
P pkgsrc/net/wget/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wmget/Makefile
P pkgsrc/news/newsbeuter/Makefile
P pkgsrc/news/pan/Makefile
P pkgsrc/parallel/slurm-wlm/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_summary-utils/Makefile
P pkgsrc/print/Makefile
P pkgsrc/print/auctex/Makefile
P pkgsrc/print/bibtool/Makefile
P pkgsrc/print/cups/Makefile
P pkgsrc/print/cups-base/Makefile
P pkgsrc/print/cups-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/cups-drivers-Magicolor5440DL/Makefile
P pkgsrc/print/cups-filters/Makefile
P pkgsrc/print/cups-filters/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/epdfview/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/ghostscript-agpl/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript-gpl/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript-gpl/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/gtklp/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/hplip/Makefile
P pkgsrc/print/libcups/Makefile
P pkgsrc/print/libcups/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/libspectre/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/luatex/Makefile
P pkgsrc/print/mupdf/Makefile
P pkgsrc/print/mupdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/okular/Makefile
P pkgsrc/print/p5-Net-CUPS/Makefile
P pkgsrc/print/pdf-redact-tools/Makefile
P pkgsrc/print/pdf2djvu/Makefile
P pkgsrc/print/pdf2djvu/distinfo
U pkgsrc/print/pdf2djvu/patches/patch-pdf-backend.cc
U pkgsrc/print/pdf2djvu/patches/patch-pdf-dpi.cc
U pkgsrc/print/pdf2djvu/patches/patch-pdf-unicode.cc
U pkgsrc/print/pdf2djvu/patches/patch-pdf-unicode.hh
U pkgsrc/print/pdf2djvu/patches/patch-pdf2djvu.cc
P pkgsrc/print/py-cups/Makefile
P pkgsrc/print/qpdfview/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt4/Makefile
U pkgsrc/print/tex-dashrule/DESCR
U pkgsrc/print/tex-dashrule/Makefile
U pkgsrc/print/tex-dashrule/PLIST
U pkgsrc/print/tex-dashrule/distinfo
U pkgsrc/print/tex-dashrule-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-dashrule-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-dashrule-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-dashrule-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-enotez/DESCR
U pkgsrc/print/tex-enotez/Makefile
U pkgsrc/print/tex-enotez/PLIST
U pkgsrc/print/tex-enotez/distinfo
U pkgsrc/print/tex-enotez-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-enotez-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-enotez-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-enotez-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-quoting/DESCR
U pkgsrc/print/tex-quoting/Makefile
U pkgsrc/print/tex-quoting/PLIST
U pkgsrc/print/tex-quoting/distinfo
U pkgsrc/print/tex-quoting-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-quoting-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-quoting-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-quoting-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-savesym/DESCR
U pkgsrc/print/tex-savesym/Makefile
U pkgsrc/print/tex-savesym/PLIST
U pkgsrc/print/tex-savesym/distinfo
U pkgsrc/print/tex-silence/DESCR
U pkgsrc/print/tex-silence/Makefile
U pkgsrc/print/tex-silence/PLIST
U pkgsrc/print/tex-silence/distinfo
U pkgsrc/print/tex-silence-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-silence-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-silence-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-silence-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-threeparttablex/DESCR
U pkgsrc/print/tex-threeparttablex/Makefile
U pkgsrc/print/tex-threeparttablex/PLIST
U pkgsrc/print/tex-threeparttablex/distinfo
U pkgsrc/print/tex-threeparttablex-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-threeparttablex-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-threeparttablex-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-threeparttablex-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-translations/DESCR
U pkgsrc/print/tex-translations/Makefile
U pkgsrc/print/tex-translations/PLIST
U pkgsrc/print/tex-translations/distinfo
U pkgsrc/print/tex-translations-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-translations-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-translations-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-translations-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-xpatch/DESCR
U pkgsrc/print/tex-xpatch/Makefile
U pkgsrc/print/tex-xpatch/PLIST
U pkgsrc/print/tex-xpatch/distinfo
U pkgsrc/print/tex-xpatch-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-xpatch-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-xpatch-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-xpatch-doc/distinfo
P pkgsrc/print/xpdf4/Makefile
P pkgsrc/print/xpp/Makefile
P pkgsrc/print/zathura-pdf-mupdf/Makefile
P pkgsrc/regress/infra-unittests/gnu-configure-strict.sh
P pkgsrc/security/ap-modsecurity2/Makefile
P pkgsrc/security/clamav/Makefile
P pkgsrc/security/dehydrated/Makefile
P pkgsrc/security/dirb/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg-pkcs11-scd/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/gsasl/Makefile
P pkgsrc/security/guardtime/Makefile
P pkgsrc/security/kstart/Makefile
U pkgsrc/security/kstart/distinfo
P pkgsrc/security/lastpass-cli/Makefile
P pkgsrc/security/libfprint/Makefile
P pkgsrc/security/libguardtime/Makefile
P pkgsrc/security/libguardtime/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/liboauth/Makefile
P pkgsrc/security/liboauth/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libprelude/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libprelude-lua/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude-perl/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude-python/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libpreludedb-mysql/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-perl/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-pgsql/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-python/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/security/libykneomgr/Makefile
P pkgsrc/security/nettle/Makefile
P pkgsrc/security/nettle/PLIST
P pkgsrc/security/nettle/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/nettle/distinfo
P pkgsrc/security/nettle/patches/patch-Makefile.in
P pkgsrc/security/nettle/patches/patch-testsuite_Makefile.in
P pkgsrc/security/opensaml/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-libnasl/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-libraries/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-plugins/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-server/Makefile
P pkgsrc/security/pam-yubico/Makefile
P pkgsrc/security/php-oauth/Makefile
P pkgsrc/security/php-oauth1/Makefile
P pkgsrc/security/pkcs11-helper/Makefile
P pkgsrc/security/pkcs11-helper/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/prelude-lml/Makefile
P pkgsrc/security/prelude-manager/Makefile
P pkgsrc/security/prelude-pflogger/Makefile
P pkgsrc/security/rvault/Makefile
P pkgsrc/security/sqlmap/Makefile
P pkgsrc/security/ykclient/Makefile
P pkgsrc/security/ykclient/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/cfengine3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-curl/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-riemann/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-write_prometheus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/conky/Makefile
P pkgsrc/sysutils/edbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/edbus/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/efreet/Makefile
P pkgsrc/sysutils/efreet/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfilemetadata/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfilemetadata5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/openxenmanager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rdfind/Makefile
P pkgsrc/sysutils/riemann-client/Makefile
P pkgsrc/sysutils/riemann-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/rsyslog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-dbi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-elasticsearch/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-gnutls/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-gssapi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-kafka/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-libgcrypt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-mysql/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-omprog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-pgsql/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-rabbitmq/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-relp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-snmp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/syslog-ng-curl/Makefile
P pkgsrc/sysutils/virt-viewer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vobcopy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix/Makefile
P pkgsrc/textproc/ebook-tools/Makefile
P pkgsrc/textproc/ebook-tools/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/iksemel/Makefile
P pkgsrc/textproc/liblrdf/Makefile
P pkgsrc/textproc/liblrdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libnxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/libnxml/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/lowdown/Makefile
P pkgsrc/textproc/lowdown/PLIST
U pkgsrc/textproc/lowdown/distinfo
P pkgsrc/textproc/multimarkdown/Makefile
P pkgsrc/textproc/odt2tex/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/raptor2/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor2/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/rasqal/Makefile
P pkgsrc/textproc/rasqal/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/redland/Makefile
P pkgsrc/textproc/redland/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/soprano/Makefile
P pkgsrc/textproc/translate-shell/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/xmltooling/Makefile
P pkgsrc/time/Makefile
P pkgsrc/time/taskwarrior/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-bahasai/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-bahasai/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-bahasai/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-bahasai/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-basque/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-basque/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-basque/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-basque/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-breton/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-breton/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-breton/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-breton/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-bulgarian/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-bulgarian/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-bulgarian/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-bulgarian/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-catalan/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-catalan/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-catalan/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-catalan/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-croatian/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-croatian/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-croatian/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-croatian/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-czech/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-czech/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-czech/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-czech/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-danish/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-danish/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-danish/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-danish/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-doc/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-doc/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-doc/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-doc/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-dutch/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-dutch/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-dutch/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-dutch/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-en-fulltext/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-en-fulltext/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-en-fulltext/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-en-fulltext/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-english/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-english/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-english/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-english/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-esperanto/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-esperanto/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-esperanto/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-esperanto/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-estonian/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-estonian/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-estonian/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-estonian/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-finnish/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-finnish/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-finnish/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-finnish/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-french/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-french/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-french/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-french/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-galician/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-galician/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-galician/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-galician/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-german/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-german/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-german/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-german/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-greek/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-greek/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-greek/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-greek/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-hebrew/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-hebrew/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-hebrew/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-hebrew/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-icelandic/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-icelandic/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-icelandic/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-icelandic/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-irish/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-irish/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-irish/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-irish/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-it-fulltext/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-it-fulltext/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-it-fulltext/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-it-fulltext/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-italian/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-italian/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-italian/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-italian/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-latin/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-latin/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-latin/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-latin/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-lsorbian/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-lsorbian/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-lsorbian/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-lsorbian/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-magyar/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-magyar/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-magyar/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-magyar/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-norsk/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-norsk/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-norsk/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-norsk/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-polish/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-polish/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-polish/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-polish/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-portuges/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-portuges/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-portuges/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-portuges/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-romanian/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-romanian/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-romanian/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-romanian/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-russian/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-russian/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-russian/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-russian/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-samin/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-samin/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-samin/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-samin/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-scottish/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-scottish/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-scottish/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-scottish/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-serbian/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-serbian/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-serbian/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-serbian/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-slovak/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-slovak/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-slovak/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-slovak/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-slovene/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-slovene/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-slovene/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-slovene/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-spanish/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-spanish/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-spanish/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-spanish/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-swedish/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-swedish/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-swedish/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-swedish/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-turkish/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-turkish/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-turkish/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-turkish/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-ukrainian/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-ukrainian/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-ukrainian/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-ukrainian/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-usorbian/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-usorbian/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-usorbian/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-usorbian/distinfo
U pkgsrc/time/tex-datetime2-welsh/DESCR
U pkgsrc/time/tex-datetime2-welsh/Makefile
U pkgsrc/time/tex-datetime2-welsh/PLIST
U pkgsrc/time/tex-datetime2-welsh/distinfo
P pkgsrc/www/R-curl/Makefile
P pkgsrc/www/SOGo/Makefile
P pkgsrc/www/SOGo4/Makefile
P pkgsrc/www/ap-auth-mellon/Makefile
P pkgsrc/www/ap-authnz-crowd/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-passenger/Makefile
P pkgsrc/www/aws/Makefile
P pkgsrc/www/aws-demos/Makefile
P pkgsrc/www/cadaver/Makefile
P pkgsrc/www/cppcms/distinfo
U pkgsrc/www/cppcms/patches/patch-src_cache__storage.cpp
P pkgsrc/www/curl/Makefile
P pkgsrc/www/curl/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/elinks/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/Makefile
P pkgsrc/www/gnurl/Makefile
P pkgsrc/www/gnurl/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/htdavlock/Makefile
P pkgsrc/www/htmldoc/Makefile
P pkgsrc/www/kore/Makefile
P pkgsrc/www/libmicrohttpd/Makefile
P pkgsrc/www/libmicrohttpd/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/libmrss/Makefile
P pkgsrc/www/libmrss/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/litmus/Makefile
P pkgsrc/www/lua-curl/Makefile
P pkgsrc/www/lynx/Makefile
P pkgsrc/www/neon/Makefile
P pkgsrc/www/neon/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/netsurf/Makefile
P pkgsrc/www/nspluginwrapper/Makefile
P pkgsrc/www/ocaml-curl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Net-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Twiggy/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/passenger/Makefile
P pkgsrc/www/php-curl/Makefile
P pkgsrc/www/php-http/Makefile
P pkgsrc/www/php-http3/Makefile
P pkgsrc/www/py-curl/Makefile
P pkgsrc/www/py-django14/Makefile
P pkgsrc/www/py-nevow/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-patron/Makefile
P pkgsrc/www/shibboleth-sp/Makefile
P pkgsrc/www/sitecopy/Makefile
P pkgsrc/www/squid4/Makefile
P pkgsrc/www/trac/Makefile
P pkgsrc/www/trafficserver/Makefile
P pkgsrc/www/wwwoffle/Makefile
P pkgsrc/x11/elementary/Makefile
P pkgsrc/x11/elementary/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/enlightenment/Makefile
P pkgsrc/x11/enlightenment/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-workspace4/Makefile
P pkgsrc/x11/kitty/Makefile
P pkgsrc/x11/kxmlgui/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/modular-xorg-server/Makefile
P pkgsrc/x11/modular-xorg-xephyr/Makefile
P pkgsrc/x11/modular-xorg-xquartz/Makefile
P pkgsrc/x11/modular-xorg-xwayland/Makefile
P pkgsrc/x11/picom/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/Makefile
P pkgsrc/x11/sakura/Makefile
P pkgsrc/x11/vte3/Makefile
P pkgsrc/x11/vte3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wmweather/Makefile
P pkgsrc/x11/x11vnc/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-tumbler/Makefile
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile


Killing core files:


Updating tar files:


building list of README.html files
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... replacing... building .xz ... replacing...
pkgsrc-readmes: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... replacing... building .xz ... replacing... done

Updating pkgsrc-2020Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2020Q1):
? pkgsrc/PKGDB


Updating pkgsrc pkgsrc-2020Q1 tar files:
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... replacing... building .xz ... replacing... done


Home | Main Index | Thread Index | Old Index