tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/arj/Makefile
P pkgsrc/archivers/dact/Makefile
P pkgsrc/archivers/gzrecover/Makefile
P pkgsrc/archivers/libarchive/Makefile.common
P pkgsrc/archivers/libcomprex/Makefile
P pkgsrc/archivers/liblzo/Makefile
P pkgsrc/archivers/lzma/Makefile
P pkgsrc/archivers/lzmalib/Makefile
P pkgsrc/archivers/lzo/Makefile
P pkgsrc/archivers/lzop/Makefile
P pkgsrc/archivers/p7zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/pigz/Makefile
P pkgsrc/archivers/ppmd/Makefile
P pkgsrc/archivers/rox-archive/Makefile
P pkgsrc/archivers/rzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/sarab/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL2_mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL_mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL_sound/Makefile
P pkgsrc/audio/abcmidi/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/blop/Makefile
P pkgsrc/audio/bml/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp/Makefile.common
P pkgsrc/audio/bmp-musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/cddb-bundle/Makefile
P pkgsrc/audio/cdplayer/Makefile
P pkgsrc/audio/cmp3/Makefile
P pkgsrc/audio/csound5-manual/Makefile
P pkgsrc/audio/csound6-manual/Makefile
P pkgsrc/audio/easyh10/Makefile
P pkgsrc/audio/espeak/Makefile
P pkgsrc/audio/eyeD3/Makefile
P pkgsrc/audio/flac123/Makefile
P pkgsrc/audio/freealut/Makefile
P pkgsrc/audio/freepats/Makefile
P pkgsrc/audio/gbemol/Makefile
P pkgsrc/audio/gmp3info/Makefile
P pkgsrc/audio/goom/Makefile
P pkgsrc/audio/gqmpeg-devel/Makefile
P pkgsrc/audio/gqmpeg-skins/Makefile
P pkgsrc/audio/gramofile/Makefile
P pkgsrc/audio/gtick/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast1/Makefile
P pkgsrc/audio/id3lib/Makefile
P pkgsrc/audio/id3v2/Makefile
P pkgsrc/audio/ifp-line/Makefile
P pkgsrc/audio/jack-rack/Makefile
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
P pkgsrc/audio/lame/Makefile
P pkgsrc/audio/liba52/Makefile
P pkgsrc/audio/libcdaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/libcddb/Makefile
P pkgsrc/audio/libcuefile/Makefile
P pkgsrc/audio/libdca/Makefile
P pkgsrc/audio/libdiscid/Makefile
P pkgsrc/audio/libifp/Makefile
P pkgsrc/audio/liblo/Makefile
P pkgsrc/audio/libmikmod/Makefile
P pkgsrc/audio/libmodplug/Makefile
P pkgsrc/audio/libmpcdec/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusepack/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/Makefile
P pkgsrc/audio/libopus/Makefile
P pkgsrc/audio/libreplaygain/Makefile
P pkgsrc/audio/libsbsms/Makefile
P pkgsrc/audio/libsidplay2/Makefile
P pkgsrc/audio/libspiff/Makefile
P pkgsrc/audio/libwildmidi/Makefile
P pkgsrc/audio/libxmp/Makefile
P pkgsrc/audio/libxspf/Makefile
P pkgsrc/audio/lv2/Makefile
P pkgsrc/audio/mad123/Makefile
P pkgsrc/audio/mikmod/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3diags/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3gain/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3val/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3wrap/Makefile
P pkgsrc/audio/mpdas/Makefile
P pkgsrc/audio/mpg321/Makefile
P pkgsrc/audio/mppenc/Makefile
P pkgsrc/audio/musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/musicbrainz/Makefile
P pkgsrc/audio/nas-auscope/Makefile
P pkgsrc/audio/nosefart/Makefile
P pkgsrc/audio/opus-tools/Makefile
P pkgsrc/audio/pd/Makefile
P pkgsrc/audio/py-audiotools/Makefile
P pkgsrc/audio/py-beets/Makefile
P pkgsrc/audio/py-cddb/Makefile
P pkgsrc/audio/py-id3/Makefile
P pkgsrc/audio/py-id3lib/Makefile
P pkgsrc/audio/py-mad/Makefile
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/rio500/Makefile
P pkgsrc/audio/rip/Makefile
P pkgsrc/audio/rosegarden/Makefile
P pkgsrc/audio/sidplay2/Makefile
P pkgsrc/audio/soundtouch/Makefile
P pkgsrc/audio/sox/Makefile
P pkgsrc/audio/spiralloops/Makefile
P pkgsrc/audio/spiralsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/splay/Makefile
P pkgsrc/audio/sptk/Makefile
P pkgsrc/audio/streamripper/Makefile
P pkgsrc/audio/tap-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/tcl-snack/Makefile
P pkgsrc/audio/timidity/Makefile
P pkgsrc/audio/tunapie/Makefile
P pkgsrc/audio/wavesurfer/Makefile
P pkgsrc/audio/xjadeo/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-musepack/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/bonnie/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/bonnie++/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/fio/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/flops/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/lmbench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/randread/Makefile
P pkgsrc/biology/arka/Makefile
P pkgsrc/biology/bwa/Makefile
P pkgsrc/biology/gabedit/Makefile
P pkgsrc/biology/gp/Makefile
P pkgsrc/biology/htslib/Makefile
P pkgsrc/biology/lucy/Makefile
P pkgsrc/biology/mummer/Makefile
P pkgsrc/biology/nut/Makefile
P pkgsrc/biology/py-biopython/Makefile
P pkgsrc/biology/samtools/Makefile
P pkgsrc/biology/xylem/Makefile
P pkgsrc/cad/adms/Makefile
P pkgsrc/cad/atlc/Makefile
P pkgsrc/cad/cascade/Makefile
P pkgsrc/cad/covered/Makefile
P pkgsrc/cad/fastcap/Makefile
P pkgsrc/cad/fasthenry/Makefile
P pkgsrc/cad/felt/Makefile
P pkgsrc/cad/gtkwave/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad-doc/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad-footprints/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad-i18n/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad-packages3d/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad-symbols/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad-templates/Makefile
P pkgsrc/cad/klayout/Makefile
P pkgsrc/cad/librecad/Makefile
P pkgsrc/cad/mcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/ng-spice/Makefile
P pkgsrc/cad/ntesla/Makefile
P pkgsrc/cad/openscad/Makefile
P pkgsrc/cad/qcad-partlibrary/Makefile
P pkgsrc/cad/tnt-mmtl/Makefile
P pkgsrc/cad/transcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/verilog-mode/Makefile
P pkgsrc/cad/wcalc/Makefile.common
P pkgsrc/chat/emacs-jabber/Makefile
P pkgsrc/chat/libgadu/Makefile
P pkgsrc/chat/libpurple/Makefile.common
P pkgsrc/chat/libtlen/Makefile
P pkgsrc/chat/loudmouth/Makefile
P pkgsrc/chat/mcabber/Makefile
P pkgsrc/chat/meanwhile/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-icb/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-libnotify/Makefile
P pkgsrc/chat/py-xmpppy/Makefile
P pkgsrc/chat/scrollz/Makefile
P pkgsrc/chat/swift/Makefile
P pkgsrc/chat/tik/Makefile
P pkgsrc/chat/tkirc2/Makefile
P pkgsrc/chat/xaric/Makefile
P pkgsrc/chat/ysm/Makefile
P pkgsrc/chat/zircon/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk-sounds-de-x9media/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk13/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk14/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk15/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk16/Makefile
P pkgsrc/comms/dfu-util/Makefile
P pkgsrc/comms/efax-gtk/Makefile
P pkgsrc/comms/fidogate/Makefile
P pkgsrc/comms/hylafax/Makefile
P pkgsrc/comms/jpilot-syncmal/Makefile
P pkgsrc/comms/lrzsz/Makefile
P pkgsrc/comms/op_panel/Makefile
P pkgsrc/comms/pilotmgr/Makefile
P pkgsrc/comms/qodem/Makefile
P pkgsrc/comms/srtp/Makefile
P pkgsrc/converters/2vcard/Makefile
P pkgsrc/converters/TECkit/Makefile
P pkgsrc/converters/base64/Makefile
P pkgsrc/converters/convmv/Makefile
P pkgsrc/converters/docx2txt/Makefile
P pkgsrc/converters/dos2unix/Makefile
P pkgsrc/converters/fondu/Makefile
P pkgsrc/converters/latex2rtf/Makefile
P pkgsrc/converters/libabw/Makefile
P pkgsrc/converters/libfreehand/Makefile
P pkgsrc/converters/libstaroffice/Makefile
P pkgsrc/converters/libwpd/Makefile
P pkgsrc/converters/libwpg/Makefile
P pkgsrc/converters/libwps/Makefile
P pkgsrc/converters/libzmf/Makefile
P pkgsrc/converters/macfork/Makefile
P pkgsrc/converters/py-jpCodecs/Makefile
P pkgsrc/converters/py-yenc/Makefile
P pkgsrc/converters/qkc/Makefile
P pkgsrc/converters/txt2html/Makefile
P pkgsrc/converters/wv/Makefile
P pkgsrc/converters/wv2/Makefile
P pkgsrc/converters/xlhtml/Makefile
P pkgsrc/converters/yencode/Makefile
P pkgsrc/cross/icdprog/Makefile
P pkgsrc/cross/objconv/Makefile
P pkgsrc/databases/abook/Makefile
P pkgsrc/databases/apache-cassandra/Makefile.common
P pkgsrc/databases/cdb/Makefile
P pkgsrc/databases/couchdb/Makefile
P pkgsrc/databases/csharp-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/csharp-mysql/PLIST
U pkgsrc/databases/csharp-mysql/distinfo
P pkgsrc/databases/datadraw/Makefile
P pkgsrc/databases/dbfsak/Makefile
P pkgsrc/databases/gourmet/Makefile
P pkgsrc/databases/ipa_sdb/Makefile
P pkgsrc/databases/lbdb/Makefile
P pkgsrc/databases/ldb/Makefile
P pkgsrc/databases/libdbh2/Makefile
P pkgsrc/databases/libdbi/Makefile
P pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite3/driver.mk
P pkgsrc/databases/libzdb/Makefile
P pkgsrc/databases/mytop/Makefile
P pkgsrc/databases/ocaml-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap/Makefile.version
P pkgsrc/databases/p5-Fsdb/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MARC/Makefile
P pkgsrc/databases/php-mongo/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/Makefile
P pkgsrc/databases/pxtools/Makefile
P pkgsrc/databases/py-PgSQL/Makefile
P pkgsrc/databases/py-barman/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/py-table/Makefile
P pkgsrc/databases/qdbm/Makefile.common
P pkgsrc/databases/ruby-datamapper/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sequel/Makefile
P pkgsrc/databases/soci/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3/Makefile.common
U pkgsrc/databases/sqlite3/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlite3-docs/PLIST
U pkgsrc/databases/sqlite3-docs/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlrelay/Makefile.common
P pkgsrc/databases/tdb/Makefile
P pkgsrc/databases/tinycdb/Makefile
P pkgsrc/databases/wiredtiger/Makefile
P pkgsrc/databases/yasql/Makefile
P pkgsrc/devel/MoarVM/Makefile
P pkgsrc/devel/ObjectiveLib/Makefile
P pkgsrc/devel/R-callr/Makefile
U pkgsrc/devel/R-callr/distinfo
P pkgsrc/devel/R-cliapp/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL2/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL_Pango/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL_ttf/Makefile
P pkgsrc/devel/SDLmm/Makefile
P pkgsrc/devel/adocman/Makefile
P pkgsrc/devel/aegis/Makefile
P pkgsrc/devel/ald/Makefile
P pkgsrc/devel/ant-contrib/Makefile
P pkgsrc/devel/argtable/Makefile
P pkgsrc/devel/aslc86k/Makefile
P pkgsrc/devel/astyle/Makefile
P pkgsrc/devel/avl/Makefile
P pkgsrc/devel/bglibs/Makefile
P pkgsrc/devel/bin86/Makefile
P pkgsrc/devel/boa-constructor/Makefile
P pkgsrc/devel/boehm-gc/Makefile
P pkgsrc/devel/breezy/Makefile
P pkgsrc/devel/buddy/Makefile
P pkgsrc/devel/capstone/Makefile.common
P pkgsrc/devel/cbrowser/Makefile
P pkgsrc/devel/cfr/Makefile
P pkgsrc/devel/check/Makefile
P pkgsrc/devel/cmph/Makefile
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/cscope/Makefile
P pkgsrc/devel/cunit/Makefile
P pkgsrc/devel/dev86/Makefile
P pkgsrc/devel/devIL/Makefile
P pkgsrc/devel/dia2code/Makefile
P pkgsrc/devel/diffuse/Makefile
P pkgsrc/devel/doc++/Makefile
P pkgsrc/devel/doxymacs/Makefile
P pkgsrc/devel/eclipse/Makefile
P pkgsrc/devel/edcommon/Makefile
P pkgsrc/devel/editline/Makefile
P pkgsrc/devel/egypt/Makefile
P pkgsrc/devel/epydoc/Makefile
P pkgsrc/devel/exctags/Makefile
P pkgsrc/devel/fann/Makefile.common
P pkgsrc/devel/fhist/Makefile
P pkgsrc/devel/flatzebra/Makefile
P pkgsrc/devel/frink/Makefile
P pkgsrc/devel/gcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/go-check/Makefile
P pkgsrc/devel/go-godotenv/Makefile
P pkgsrc/devel/go-review/Makefile
P pkgsrc/devel/go-sync/Makefile
P pkgsrc/devel/go-sys/Makefile
P pkgsrc/devel/go-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/go-yaml/Makefile
P pkgsrc/devel/gputils/Makefile
P pkgsrc/devel/hoe/Makefile
P pkgsrc/devel/idiff/Makefile
P pkgsrc/devel/jflex/Makefile
P pkgsrc/devel/js_of_ocaml/Makefile
P pkgsrc/devel/jsonnet/Makefile
P pkgsrc/devel/ldpc/Makefile
P pkgsrc/devel/lemon/Makefile
U pkgsrc/devel/lemon/distinfo
P pkgsrc/devel/libarena/Makefile
P pkgsrc/devel/libargparse/Makefile
P pkgsrc/devel/libdshconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libestr/Makefile
P pkgsrc/devel/libevent/Makefile.common
P pkgsrc/devel/libf2c/Makefile
P pkgsrc/devel/libmemcached/Makefile
P pkgsrc/devel/libowfat/Makefile
P pkgsrc/devel/librlog/Makefile
P pkgsrc/devel/libslang/Makefile
P pkgsrc/devel/libslang2/Makefile
P pkgsrc/devel/libsmi/Makefile
P pkgsrc/devel/libstree/Makefile
P pkgsrc/devel/libtai/Makefile
P pkgsrc/devel/lld/Makefile
P pkgsrc/devel/log4cplus/Makefile
P pkgsrc/devel/lua-BitOp/Makefile
P pkgsrc/devel/mantis/Makefile
P pkgsrc/devel/meld/Makefile
P pkgsrc/devel/myrepos/Makefile
P pkgsrc/devel/nasm/Makefile
P pkgsrc/devel/nbpatch/Makefile
P pkgsrc/devel/noweb/Makefile
P pkgsrc/devel/nsis/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-bos/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-react/Makefile
P pkgsrc/devel/ocamlify/Makefile
P pkgsrc/devel/ocamlmod/Makefile
P pkgsrc/devel/ode/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-General/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Memoize/Makefile
P pkgsrc/devel/pcre/Makefile
P pkgsrc/devel/pcre++/Makefile
P pkgsrc/devel/pcre2/Makefile
P pkgsrc/devel/pdcurses/Makefile
P pkgsrc/devel/php-xdebug/Makefile
P pkgsrc/devel/physfs/Makefile
P pkgsrc/devel/polly/Makefile
P pkgsrc/devel/pvs/Makefile
P pkgsrc/devel/py-coverage/Makefile
U pkgsrc/devel/py-coverage/distinfo
P pkgsrc/devel/py-editorconfig-core/Makefile
P pkgsrc/devel/py-falcon/Makefile
P pkgsrc/devel/py-h5py/Makefile
P pkgsrc/devel/py-ipykernel/Makefile
P pkgsrc/devel/py-ipython/Makefile
P pkgsrc/devel/py-ipython5/Makefile
P pkgsrc/devel/py-ipython_genutils/Makefile
P pkgsrc/devel/py-kaitaistruct/Makefile
P pkgsrc/devel/py-mako/Makefile
P pkgsrc/devel/py-olefile/Makefile
P pkgsrc/devel/py-traitlets/Makefile
P pkgsrc/devel/radare2/Makefile
P pkgsrc/devel/ragel/Makefile
P pkgsrc/devel/rdp/Makefile
P pkgsrc/devel/re2c/Makefile
P pkgsrc/devel/rttr/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-redmine/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-redmine_code_review/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-redmine_theme_changer/Makefile
P pkgsrc/devel/spiff/Makefile
P pkgsrc/devel/splint/Makefile
P pkgsrc/devel/svk/Makefile
P pkgsrc/devel/syncdir/Makefile
P pkgsrc/devel/topgit/Makefile
P pkgsrc/devel/ucl/Makefile
P pkgsrc/devel/valgrind/Makefile
P pkgsrc/devel/xa65/Makefile
P pkgsrc/devel/z80-asm/Makefile
P pkgsrc/devel/zlib/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2020
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/dhex/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs20/Makefile
P pkgsrc/editors/gate/Makefile
P pkgsrc/editors/jed/Makefile.common
P pkgsrc/editors/joe/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx/Makefile
P pkgsrc/editors/ted/Makefile
P pkgsrc/editors/ted-cs/Makefile
P pkgsrc/editors/ted-da/Makefile
P pkgsrc/editors/ted-de/Makefile
P pkgsrc/editors/ted-en-gb/Makefile
P pkgsrc/editors/ted-en-us/Makefile
P pkgsrc/editors/ted-es/Makefile
P pkgsrc/editors/ted-fr/Makefile
P pkgsrc/editors/ted-it/Makefile
P pkgsrc/editors/ted-nl/Makefile
P pkgsrc/editors/ted-no/Makefile
P pkgsrc/editors/ted-pl/Makefile
P pkgsrc/editors/ted-pt/Makefile
P pkgsrc/editors/ted-sv/Makefile
P pkgsrc/editors/texmaker/Makefile
P pkgsrc/editors/xemacs/Makefile.common
P pkgsrc/editors/xemacs-current/Makefile.common
P pkgsrc/editors/xemacs-packages/Makefile
P pkgsrc/editors/yudit/Makefile
P pkgsrc/editors/zim/Makefile
P pkgsrc/emulators/Cygne-SDL/Makefile
P pkgsrc/emulators/compat80/Makefile
P pkgsrc/emulators/cygwin_lib/Makefile
P pkgsrc/emulators/e-uae/Makefile
P pkgsrc/emulators/fmsx/Makefile
P pkgsrc/emulators/hatari/Makefile
P pkgsrc/emulators/keystone/Makefile.common
P pkgsrc/emulators/libdsk/Makefile
P pkgsrc/emulators/libretro-mgba/Makefile
P pkgsrc/emulators/libretro-mgba/distinfo
P pkgsrc/emulators/libretro-mgba/patches/patch-CMakeLists.txt
P pkgsrc/emulators/libretro-pcsx-rearmed/Makefile
P pkgsrc/emulators/mame/Makefile
P pkgsrc/emulators/softvms/Makefile
P pkgsrc/emulators/unicorn/Makefile.common
P pkgsrc/emulators/wine/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine-devel/Makefile
P pkgsrc/emulators/xbeeb/Makefile
P pkgsrc/emulators/xnp2/Makefile
P pkgsrc/filesystems/openafs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/openafs-devel/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash-docs/Makefile
P pkgsrc/finance/moneyguru/Makefile
P pkgsrc/finance/moneyguru/distinfo
U pkgsrc/finance/moneyguru/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/finance/moneyguru/patches/patch-build.py
P pkgsrc/fonts/SDL2_ttf/Makefile
P pkgsrc/fonts/alee-ttf/Makefile
P pkgsrc/fonts/croscorefonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/font-bh-ttf/Makefile
P pkgsrc/fonts/gsftopkk/Makefile
P pkgsrc/fonts/ipaexfont/Makefile
P pkgsrc/fonts/ipafont/Makefile
P pkgsrc/fonts/ja-naga10/Makefile
P pkgsrc/fonts/migu-ttf/Makefile
P pkgsrc/fonts/mminstance/Makefile
P pkgsrc/fonts/nanum-ttf/Makefile
P pkgsrc/fonts/noto-ttf/Makefile
P pkgsrc/fonts/py-fonttools/Makefile
U pkgsrc/fonts/py-fonttools/distinfo
P pkgsrc/fonts/sourcehansans-fonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/stix-otf/Makefile
P pkgsrc/fonts/t1utils/Makefile
P pkgsrc/fonts/tamsyn-font/Makefile
P pkgsrc/fonts/tex-mflogo/Makefile
P pkgsrc/fonts/ttmkfdir2/Makefile
P pkgsrc/fonts/urbanrenewal-ttf/Makefile
P pkgsrc/games/aop/Makefile
P pkgsrc/games/arx-libertatis/Makefile
P pkgsrc/games/bastet/Makefile
P pkgsrc/games/burgerspace/Makefile
P pkgsrc/games/cgoban-java/Makefile
P pkgsrc/games/civctp-demo/Makefile
P pkgsrc/games/cmatrix/Makefile
P pkgsrc/games/d2x/Makefile
P pkgsrc/games/digger/Makefile
P pkgsrc/games/dopewars/Makefile
P pkgsrc/games/dungeon/Makefile
P pkgsrc/games/eboard/Makefile
P pkgsrc/games/enigma/Makefile
P pkgsrc/games/eus-demo/Makefile
P pkgsrc/games/exchess/Makefile
P pkgsrc/games/fire/Makefile
P pkgsrc/games/flare-engine/Makefile
P pkgsrc/games/flare-game/Makefile
P pkgsrc/games/fortune/Makefile
P pkgsrc/games/fortunes-calvin/Makefile
P pkgsrc/games/fortunes-de/Makefile
P pkgsrc/games/fortunes-futurama/Makefile
P pkgsrc/games/fortunes-h2g2/Makefile
P pkgsrc/games/fruit/Makefile
P pkgsrc/games/gate88/Makefile
P pkgsrc/games/gtklevel9/Makefile
P pkgsrc/games/heretic2-demo/Makefile
P pkgsrc/games/holtz/Makefile
P pkgsrc/games/klavaro/Makefile
P pkgsrc/games/level9/Makefile
P pkgsrc/games/lnl/Makefile
P pkgsrc/games/maelstrom-sdl/Makefile
P pkgsrc/games/mari0/Makefile
P pkgsrc/games/minami/Makefile
P pkgsrc/games/mrrescue/Makefile
P pkgsrc/games/nethack-lib/Makefile.common
P pkgsrc/games/newvox/Makefile
P pkgsrc/games/not_pacman/Makefile
P pkgsrc/games/not_tetris/Makefile
P pkgsrc/games/orbital_eunuchs_sniper/Makefile
P pkgsrc/games/py-trueskill/Makefile
P pkgsrc/games/ruby-squib/Makefile
P pkgsrc/games/sienna/Makefile
P pkgsrc/games/spellcast/Makefile
P pkgsrc/games/stegavorto/Makefile
P pkgsrc/games/tads/Makefile
P pkgsrc/games/tileworld/Makefile
P pkgsrc/games/warzone2100/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/Makefile
P pkgsrc/games/xboing/Makefile
P pkgsrc/games/xfrisk/Makefile
P pkgsrc/games/xmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/xsc/Makefile
P pkgsrc/games/xsokoban/Makefile
P pkgsrc/games/xzip/Makefile
P pkgsrc/games/zombies/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsbabel/Makefile
P pkgsrc/geography/libgeotiff/Makefile
P pkgsrc/geography/mapserver/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn/Makefile
P pkgsrc/geography/proj/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/graphics/Cenon/Makefile
P pkgsrc/graphics/GUIlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/OpenRM/Makefile
P pkgsrc/graphics/SDL2_image/Makefile
P pkgsrc/graphics/SDL_image/Makefile
P pkgsrc/graphics/adaptagrams/Makefile
P pkgsrc/graphics/aqsis/Makefile
P pkgsrc/graphics/artist/Makefile
P pkgsrc/graphics/asymptote/Makefile
P pkgsrc/graphics/cairo/Makefile.common
P pkgsrc/graphics/cairomm/Makefile
P pkgsrc/graphics/cogl/Makefile
P pkgsrc/graphics/cqcam/Makefile
P pkgsrc/graphics/darktable/Makefile
P pkgsrc/graphics/exiftags/Makefile
P pkgsrc/graphics/gifsicle/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-color-manager/Makefile
P pkgsrc/graphics/gle/Makefile
P pkgsrc/graphics/glm/Makefile
P pkgsrc/graphics/go-image/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/Makefile
P pkgsrc/graphics/hp2xx/Makefile
P pkgsrc/graphics/jbigkit/Makefile
P pkgsrc/graphics/jhead/Makefile
P pkgsrc/graphics/jpeg/Makefile
P pkgsrc/graphics/libart/Makefile
P pkgsrc/graphics/libjpeg-turbo/Makefile
P pkgsrc/graphics/moka-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/openjpeg/Makefile
P pkgsrc/graphics/php-jpgraph/Makefile
P pkgsrc/graphics/pngcrush/Makefile
P pkgsrc/graphics/pngquant/Makefile
P pkgsrc/graphics/povray/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-Pillow/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-imaging/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-openexr/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-seaborn/Makefile
P pkgsrc/graphics/qiv/Makefile
P pkgsrc/graphics/qvplay/Makefile
P pkgsrc/graphics/rabbit/Makefile
P pkgsrc/graphics/rawtherapee/Makefile
P pkgsrc/graphics/ucview/Makefile
P pkgsrc/graphics/unicap/Makefile
P pkgsrc/graphics/urt/Makefile
P pkgsrc/graphics/vnc2swf/Makefile
P pkgsrc/graphics/vp/Makefile
P pkgsrc/ham/codec2/Makefile
P pkgsrc/ham/gr-osmosdr/Makefile
P pkgsrc/ham/hackrf/Makefile
P pkgsrc/ham/libmirisdr/Makefile
P pkgsrc/ham/nec2c/Makefile
P pkgsrc/ham/predict/Makefile
P pkgsrc/ham/xnec2c/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/anthy/Makefile.common
P pkgsrc/inputmethod/canna/Makefile.common
P pkgsrc/inputmethod/ja-freewnn-lib/Makefile.common
P pkgsrc/inputmethod/librime/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-tomoe/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/skkinput/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tomoe/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/lang/LuaJIT/Makefile
P pkgsrc/lang/LuaJIT2/Makefile
P pkgsrc/lang/abcl/Makefile
P pkgsrc/lang/algol68g/Makefile
P pkgsrc/lang/asn1c/Makefile
P pkgsrc/lang/baci/Makefile
P pkgsrc/lang/caml-light/Makefile
P pkgsrc/lang/chicken/Makefile
P pkgsrc/lang/chicken5/Makefile
P pkgsrc/lang/clang/Makefile.common
P pkgsrc/lang/compiler-rt/Makefile
P pkgsrc/lang/f2c/Makefile
P pkgsrc/lang/g95/Makefile
P pkgsrc/lang/gambc/Makefile
P pkgsrc/lang/gauche/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc34/Makefile
P pkgsrc/lang/gforth/Makefile
P pkgsrc/lang/go/Makefile
P pkgsrc/lang/go110/Makefile
P pkgsrc/lang/go112/Makefile
P pkgsrc/lang/go113/Makefile
P pkgsrc/lang/go14/Makefile
P pkgsrc/lang/go19/Makefile
P pkgsrc/lang/gpc/Makefile
P pkgsrc/lang/libBlocksRuntime/Makefile
P pkgsrc/lang/libLLVM/Makefile
P pkgsrc/lang/libLLVM34/Makefile
P pkgsrc/lang/libLLVM4/Makefile
P pkgsrc/lang/libcxx/Makefile
P pkgsrc/lang/libcxxabi/Makefile
P pkgsrc/lang/llvm/Makefile
P pkgsrc/lang/lua51/Makefile
P pkgsrc/lang/lua52/Makefile
P pkgsrc/lang/lua53/Makefile
P pkgsrc/lang/mercury/Makefile
P pkgsrc/lang/nawk/Makefile
P pkgsrc/lang/nqp/Makefile
P pkgsrc/lang/nuitka/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk11/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk7/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk8/Makefile
P pkgsrc/lang/opensource-cobol/Makefile
P pkgsrc/lang/pict/Makefile
P pkgsrc/lang/polyml/Makefile
P pkgsrc/lang/quickjs/Makefile
P pkgsrc/lang/quickjs/PLIST
P pkgsrc/lang/quickjs/distinfo
U pkgsrc/lang/quickjs/files/netbsd-has-atomic64.c
P pkgsrc/lang/quickjs/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/lang/quickjs/patches/patch-quickjs.c
P pkgsrc/lang/quickjs/patches/patch-tests_test__builtin.js
P pkgsrc/lang/rakudo/Makefile
P pkgsrc/lang/rakudo-star/Makefile
P pkgsrc/lang/rcfunge/Makefile
P pkgsrc/lang/rexx-regina/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby-coffee-script-source/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby22/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby24/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby25/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby26/Makefile
P pkgsrc/lang/scala/Makefile
P pkgsrc/lang/smlnj/Makefile
P pkgsrc/lang/smlnj11072/Makefile
P pkgsrc/lang/squeak/Makefile
P pkgsrc/lang/tcl/Makefile
P pkgsrc/lang/tcl85/Makefile
P pkgsrc/mail/bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/cone/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-analog/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-maildir/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-mta/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-unicode/Makefile
P pkgsrc/mail/dbmail/Makefile
P pkgsrc/mail/dot-forward/Makefile
P pkgsrc/mail/exim/Makefile
P pkgsrc/mail/exim-html/Makefile
P pkgsrc/mail/exim3/Makefile
P pkgsrc/mail/ezmlm/Makefile
P pkgsrc/mail/ezmlm-idx/Makefile
P pkgsrc/mail/fastforward/Makefile
P pkgsrc/mail/gnus/Makefile
P pkgsrc/mail/incm/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/Makefile
P pkgsrc/mail/maildrop/Makefile
P pkgsrc/mail/mailfront/Makefile
P pkgsrc/mail/mailgraph/Makefile
P pkgsrc/mail/mailhops/Makefile
P pkgsrc/mail/mailman/Makefile
P pkgsrc/mail/mess822/Makefile
P pkgsrc/mail/mew/Makefile
P pkgsrc/mail/mimedefang/Makefile
P pkgsrc/mail/mini_sendmail/Makefile.common
P pkgsrc/mail/nullmailer/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Sendmail/Makefile
P pkgsrc/mail/popa3d/Makefile
P pkgsrc/mail/postgrey/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail-autoresponder/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail-qfilter/Makefile
P pkgsrc/mail/qmailanalog/Makefile
P pkgsrc/mail/qmqtool/Makefile
P pkgsrc/mail/relay-ctrl/Makefile
P pkgsrc/mail/serialmail/Makefile
P pkgsrc/mail/sigrot/Makefile
P pkgsrc/mail/spamdyke/Makefile
P pkgsrc/mail/sqwebmail/Makefile
P pkgsrc/mail/ssmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/swaks/Makefile
P pkgsrc/mail/sylpheed/Makefile
P pkgsrc/mail/sympa/Makefile
P pkgsrc/math/R/Makefile
P pkgsrc/math/aribas/Makefile
P pkgsrc/math/arpack/Makefile
P pkgsrc/math/cgal/Makefile
P pkgsrc/math/cln/Makefile
P pkgsrc/math/cloog/Makefile
P pkgsrc/math/djbfft/Makefile
P pkgsrc/math/ess/Makefile
P pkgsrc/math/fityk/Makefile
P pkgsrc/math/gap/Makefile
P pkgsrc/math/lapack/Makefile.common
P pkgsrc/math/mpfr/Makefile
P pkgsrc/math/nickle/Makefile
P pkgsrc/math/ntl/Makefile
P pkgsrc/math/ordCalc/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Systems/Makefile
P pkgsrc/math/pari/Makefile
P pkgsrc/math/pari-galdata/Makefile
P pkgsrc/math/pari23/Makefile
P pkgsrc/math/py-cdecimal/Makefile
P pkgsrc/math/py-ephem/Makefile
P pkgsrc/math/py-munkres/Makefile
P pkgsrc/math/py-numba/Makefile
P pkgsrc/math/py-pandas/Makefile
P pkgsrc/math/py-pandas-datareader/Makefile
P pkgsrc/math/py-rpy/Makefile
P pkgsrc/math/py-scikit-learn/Makefile
P pkgsrc/math/py-sympy/Makefile
P pkgsrc/math/py-tables/Makefile
P pkgsrc/math/scilab/Makefile
P pkgsrc/math/slatec/Makefile
P pkgsrc/math/speedcrunch/Makefile
P pkgsrc/math/stan-math/Makefile
P pkgsrc/math/svmlin/Makefile
P pkgsrc/math/teapot/Makefile
P pkgsrc/math/texdrive/Makefile
P pkgsrc/math/vowpal_wabbit/Makefile
P pkgsrc/math/xgap/Makefile
P pkgsrc/mbone/sapserver/Makefile
P pkgsrc/mbone/vat/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/courier/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/pkg_developer/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/ruby-gnome/Makefile.common
P pkgsrc/meta-pkgs/ruby-redmine-plugins/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/ruby-redmine-themes/Makefile
P pkgsrc/misc/JBidwatcher/Makefile
P pkgsrc/misc/astrolog/Makefile
P pkgsrc/misc/bbweather/Makefile
P pkgsrc/misc/bottlerocket/Makefile
P pkgsrc/misc/bsdiff/Makefile
P pkgsrc/misc/calibre/Makefile
P pkgsrc/misc/cksfv/Makefile
P pkgsrc/misc/cstream/Makefile
P pkgsrc/misc/fd/Makefile
P pkgsrc/misc/firelib/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-leds/Makefile
P pkgsrc/misc/heyu/Makefile
P pkgsrc/misc/howm/Makefile
P pkgsrc/misc/libcarddav/Makefile
P pkgsrc/misc/mbuffer/Makefile
P pkgsrc/misc/mkcue/Makefile
P pkgsrc/misc/most/Makefile
P pkgsrc/misc/multitail/Makefile
P pkgsrc/misc/nyancat/Makefile
P pkgsrc/misc/ocaml-opam-file-format/Makefile
P pkgsrc/misc/php-orangehrm/Makefile
P pkgsrc/misc/py-anita/Makefile
P pkgsrc/misc/qbrew/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/Makefile
P pkgsrc/misc/vym/Makefile
P pkgsrc/misc/xtend/Makefile
P pkgsrc/misc/yrolo/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib-maps/Makefile
P pkgsrc/multimedia/bitstream/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvd-vr/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gopchop/Makefile
P pkgsrc/multimedia/handbrake/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libbluray/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvbcsa/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvbpsi/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvbpsi0/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvdplay/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkate/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mediainfo/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/mpeg-lib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpv/PLIST
P pkgsrc/multimedia/mpv/distinfo
P pkgsrc/multimedia/smpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/smpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ssr/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ushare/Makefile
P pkgsrc/multimedia/x264-devel/Makefile
P pkgsrc/net/Radicale/Makefile
P pkgsrc/net/Radicale2/Makefile
P pkgsrc/net/SDL2_net/Makefile
P pkgsrc/net/SDL_net/Makefile
P pkgsrc/net/adns/Makefile
P pkgsrc/net/avahi/Makefile
P pkgsrc/net/avahi/options.mk
P pkgsrc/net/bird/Makefile.common
P pkgsrc/net/bwm-ng/Makefile
P pkgsrc/net/bwping/Makefile
P pkgsrc/net/calypso/Makefile
P pkgsrc/net/chrony/Makefile
P pkgsrc/net/couriertcpd/Makefile
P pkgsrc/net/dante/Makefile
P pkgsrc/net/dhid/Makefile
P pkgsrc/net/dhisd/Makefile
P pkgsrc/net/djbdns/Makefile
P pkgsrc/net/dnstracer/Makefile
P pkgsrc/net/fping/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius2/Makefile
P pkgsrc/net/freerdp2/Makefile
P pkgsrc/net/ftpproxy/Makefile
P pkgsrc/net/gcloud-golang-metadata/Makefile
P pkgsrc/net/go-net/Makefile
P pkgsrc/net/inadyn/Makefile
P pkgsrc/net/iodine/Makefile
P pkgsrc/net/iperf3/Makefile
P pkgsrc/net/ipv6calc/Makefile
P pkgsrc/net/knock/Makefile
P pkgsrc/net/lft/Makefile
P pkgsrc/net/libdlna/Makefile
P pkgsrc/net/libpcap/Makefile
P pkgsrc/net/libupnp/Makefile
P pkgsrc/net/md-whois/Makefile
P pkgsrc/net/mping/Makefile
P pkgsrc/net/mtr/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-dnsmaster/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-dnsrbl/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-dotpid/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-dumpdates/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-fstab/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-gfbricks/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-milter/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-mysqlslave/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-raidctl/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-syncrepl/Makefile
P pkgsrc/net/nagstamon/Makefile
P pkgsrc/net/nam/Makefile
P pkgsrc/net/nanomsg/Makefile
P pkgsrc/net/ncftp3/Makefile
P pkgsrc/net/netcat/Makefile
P pkgsrc/net/netcat-openbsd/Makefile
P pkgsrc/net/netcat6/Makefile
P pkgsrc/net/nslint/Makefile
P pkgsrc/net/openvpn/Makefile
P pkgsrc/net/openvpn-acct-wtmpx/Makefile
P pkgsrc/net/openvpn-nagios/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DNS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Server/Makefile
P pkgsrc/net/pppd/Makefile
P pkgsrc/net/proxycheck/Makefile
P pkgsrc/net/proxytunnel/Makefile
P pkgsrc/net/publicfile/Makefile
P pkgsrc/net/py-foolscap/Makefile
P pkgsrc/net/py-paho-mqtt/Makefile
P pkgsrc/net/py-ptt/Makefile
P pkgsrc/net/py-s3cmd/Makefile
P pkgsrc/net/rabbiter/Makefile
P pkgsrc/net/rancid/Makefile
P pkgsrc/net/rbldnsd/Makefile
P pkgsrc/net/rdesktop/Makefile
P pkgsrc/net/rp-pppoe/Makefile
P pkgsrc/net/rsync/Makefile
P pkgsrc/net/rtmpdump/Makefile
P pkgsrc/net/samba/Makefile
P pkgsrc/net/scamper/Makefile
P pkgsrc/net/sendfile/Makefile
P pkgsrc/net/sipcalc/Makefile
P pkgsrc/net/sslh/Makefile
P pkgsrc/net/syncffsd/Makefile
P pkgsrc/net/tacacs/Makefile
P pkgsrc/net/tacacs-shrubbery/Makefile
P pkgsrc/net/tcpdump/Makefile
P pkgsrc/net/tcpreplay/Makefile
P pkgsrc/net/teamspeak-client/Makefile
P pkgsrc/net/teamspeak-server/Makefile
P pkgsrc/net/tigervnc/Makefile
P pkgsrc/net/tightvnc/Makefile
P pkgsrc/net/tightvncviewer/Makefile
P pkgsrc/net/tinc/Makefile
P pkgsrc/net/tkined/Makefile
P pkgsrc/net/tor/Makefile
P pkgsrc/net/tvnjviewer/Makefile
P pkgsrc/net/ucspi-tcp/Makefile
P pkgsrc/net/udns/Makefile
P pkgsrc/net/udpcast/Makefile
P pkgsrc/net/unison2.51/Makefile
P pkgsrc/net/upclient/Makefile
P pkgsrc/net/vnstat/Makefile
P pkgsrc/net/walker/Makefile
P pkgsrc/net/wgetpaste/Makefile
P pkgsrc/net/wmnd/Makefile
P pkgsrc/net/wpa_gui/Makefile
P pkgsrc/net/wpa_supplicant/Makefile
P pkgsrc/net/x2vnc/Makefile
P pkgsrc/net/xymonclient/Makefile
P pkgsrc/net/ytalk/Makefile
P pkgsrc/news/leafnode/Makefile
P pkgsrc/news/sfeed/Makefile
P pkgsrc/parallel/dsh/Makefile
P pkgsrc/parallel/mpi-ch/Makefile
P pkgsrc/parallel/openmp/Makefile
P pkgsrc/parallel/openmpi/Makefile
P pkgsrc/parallel/slurm-wlm/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/bootstrap-mk-files/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/compat_headers/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/genrpm/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/osabi/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/PLIST
U pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/homepage.go
U pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/homepage_test.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/logging.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/mkassignchecker.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/mkline.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/mklinechecker.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/mklinechecker_test.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/mklines_test.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/pkglint.0
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/pkglint.1
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/pkglint.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/pkglint_test.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/substcontext.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/util.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/vartypecheck.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/vartypecheck_test.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/getopt/getopt.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/getopt/getopt_test.go
P pkgsrc/pkgtools/revbump/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/rpm2pkg/Makefile
P pkgsrc/print/cnprint/Makefile
P pkgsrc/print/dspdfviewer/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-db/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprint/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprintui/Makefile
P pkgsrc/print/mpage/Makefile
P pkgsrc/print/mupdf/Makefile
P pkgsrc/print/mupdf/options.mk
P pkgsrc/print/pdf2djvu/Makefile
P pkgsrc/print/pdflib/Makefile.common
P pkgsrc/print/pdflib-lite/Makefile
P pkgsrc/print/pscal/Makefile
P pkgsrc/print/py-reportlab/Makefile
P pkgsrc/print/py-weasyprint/Makefile
P pkgsrc/print/py-weasyprint0/Makefile
P pkgsrc/print/tex-IEEEtran/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf/Makefile
P pkgsrc/security/TweetNaCl/Makefile
P pkgsrc/security/ap-modsecurity2/Makefile
P pkgsrc/security/avcheck/Makefile
P pkgsrc/security/clamav/Makefile.common
P pkgsrc/security/courier-authlib/Makefile
P pkgsrc/security/credns/Makefile
P pkgsrc/security/cvm/Makefile
P pkgsrc/security/ecap_clamav_adapter/Makefile
P pkgsrc/security/ent/Makefile
P pkgsrc/security/fsh/Makefile
P pkgsrc/security/gnome-keyring-sharp/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/go-oauth2/Makefile
P pkgsrc/security/gpa/Makefile
P pkgsrc/security/gpgme/Makefile
P pkgsrc/security/john/Makefile
P pkgsrc/security/knc/Makefile
P pkgsrc/security/lasso/Makefile.common
P pkgsrc/security/libassuan2/Makefile
P pkgsrc/security/libcurvecpr/Makefile
P pkgsrc/security/libgpg-error/Makefile
P pkgsrc/security/libpbc/Makefile
P pkgsrc/security/libressl/Makefile
P pkgsrc/security/libssh/Makefile
P pkgsrc/security/lsh/Makefile
P pkgsrc/security/mit-krb5/Makefile
P pkgsrc/security/mit-krb5-appl/Makefile
P pkgsrc/security/nettle/Makefile
P pkgsrc/security/opencdk/Makefile
P pkgsrc/security/openssh/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-client/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-libnasl/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-libraries/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-plugins/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-server/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-DNS-SEC/Makefile
P pkgsrc/security/pakchois/Makefile
P pkgsrc/security/pam-passwdqc/Makefile
P pkgsrc/security/paperkey/Makefile
P pkgsrc/security/pgpdump/Makefile
P pkgsrc/security/php-suhosin/Makefile
P pkgsrc/security/pinepgp/Makefile
P pkgsrc/security/polkit/Makefile
P pkgsrc/security/py-backports.ssl_match_hostname/Makefile
P pkgsrc/security/py-crack/Makefile
P pkgsrc/security/py-ezPyCrypto/Makefile
P pkgsrc/security/py-mcrypt/Makefile
P pkgsrc/security/py-paramiko/Makefile
P pkgsrc/security/qgpgme/Makefile
P pkgsrc/security/rainbowcrack/Makefile
P pkgsrc/security/sleuthkit/Makefile
P pkgsrc/security/softhsm2/Makefile
P pkgsrc/security/spiped/Makefile
P pkgsrc/security/stunnel/Makefile
P pkgsrc/security/zkt/Makefile
P pkgsrc/shells/tcsh/Makefile
P pkgsrc/shells/xonsh/Makefile
P pkgsrc/shells/xsh/Makefile
P pkgsrc/sysutils/acpica-utils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/adtool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bsign/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bubblemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/checkpassword/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd/Makefile.common
P pkgsrc/sysutils/crashme/Makefile
P pkgsrc/sysutils/daemond/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dc-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/disk-filltest/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dupeguru/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dupeguru/distinfo
U pkgsrc/sysutils/dupeguru/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/sysutils/dupeguru/patches/patch-build.py
P pkgsrc/sysutils/etckeeper/Makefile
P pkgsrc/sysutils/file/Makefile
P pkgsrc/sysutils/fluent-bit/Makefile
P pkgsrc/sysutils/hddtemp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/htop/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lavaps/Makefile
P pkgsrc/sysutils/liblognorm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libvirt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lnav/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mc46/Makefile
P pkgsrc/sysutils/memtestplus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/news/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nvnet/Makefile
P pkgsrc/sysutils/oak/Makefile
P pkgsrc/sysutils/psftools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-setconf/Makefile
P pkgsrc/sysutils/qlogtools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rdfind/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ruby-serverspec/Makefile
P pkgsrc/sysutils/same/Makefile
P pkgsrc/sysutils/screentest/Makefile
P pkgsrc/sysutils/shc/Makefile
P pkgsrc/sysutils/spice-protocol/Makefile
P pkgsrc/sysutils/swapd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/tits/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ts/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vbetool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/virt-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/virtinst/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xosview/Makefile
P pkgsrc/textproc/GutenMark/Makefile
P pkgsrc/textproc/GutenMark-words/Makefile
P pkgsrc/textproc/WordNet/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-bn/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-grc/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-id/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-la/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-sr/Makefile
P pkgsrc/textproc/btparse/Makefile
P pkgsrc/textproc/chasen/Makefile
P pkgsrc/textproc/chasen-base/Makefile
P pkgsrc/textproc/coccigrep/Makefile
P pkgsrc/textproc/detex/Makefile
P pkgsrc/textproc/docbook/Makefile
P pkgsrc/textproc/docbook-xml/Makefile
P pkgsrc/textproc/emacs-dict-client/Makefile
P pkgsrc/textproc/enchant/Makefile
P pkgsrc/textproc/go-text/Makefile
P pkgsrc/textproc/grepcidr/Makefile
P pkgsrc/textproc/groonga/Makefile
P pkgsrc/textproc/html/Makefile
P pkgsrc/textproc/ipadic/Makefile
P pkgsrc/textproc/ispell-de/Makefile
P pkgsrc/textproc/json2tsv/Makefile
P pkgsrc/textproc/latex2html/Makefile
P pkgsrc/textproc/libnxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/libplist/Makefile
P pkgsrc/textproc/libyaml/Makefile
P pkgsrc/textproc/link-grammar/Makefile
P pkgsrc/textproc/lq-sp/Makefile
P pkgsrc/textproc/lua-expat/Makefile
P pkgsrc/textproc/lua-lustache/Makefile
P pkgsrc/textproc/mandoc/Makefile
P pkgsrc/textproc/multimarkdown/Makefile
P pkgsrc/textproc/ocaml-tyxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-BibTeX/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CSV-Hash/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-4Suite/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-antlr4/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-cElementTree/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-docutils/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-elementtree/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-generateDS/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-lxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-nltk/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-pygments/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-pyphen/Makefile
P pkgsrc/textproc/qprint/Makefile
P pkgsrc/textproc/rapidjson/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-amrita/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-nokogiri/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-rdiscount/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-redcloth/Makefile
P pkgsrc/textproc/sgrep/Makefile
P pkgsrc/textproc/uni2ascii/Makefile
P pkgsrc/textproc/unicode-emoji/Makefile
P pkgsrc/textproc/unroff/Makefile
P pkgsrc/textproc/xhtml/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlindent/Makefile
P pkgsrc/textproc/zoem/Makefile
P pkgsrc/time/dateutils/Makefile
P pkgsrc/time/globe/Makefile
P pkgsrc/time/phoon/Makefile
P pkgsrc/time/php-mrbs/Makefile
P pkgsrc/time/saytime/Makefile
P pkgsrc/time/titrax/Makefile
P pkgsrc/time/wmfishtime/Makefile
P pkgsrc/time/xtide/Makefile
P pkgsrc/wm/amiwm/Makefile
P pkgsrc/wm/evilwm/Makefile
P pkgsrc/wm/jwm/Makefile
P pkgsrc/wm/selectwm/Makefile
P pkgsrc/wm/windowmaker/Makefile
P pkgsrc/wm/wm2/Makefile
P pkgsrc/wm/wmx/Makefile.common
P pkgsrc/www/analog/Makefile
P pkgsrc/www/cgilib/Makefile
P pkgsrc/www/checkbot/Makefile
P pkgsrc/www/drraw/Makefile
P pkgsrc/www/jetty9/Makefile
P pkgsrc/www/libecap/Makefile
P pkgsrc/www/libmrss/Makefile
P pkgsrc/www/libwww/Makefile
P pkgsrc/www/liferea/Makefile
P pkgsrc/www/matcha-sns/Makefile
P pkgsrc/www/mknmz-wwwoffle/Makefile
P pkgsrc/www/nginx/Makefile.common
P pkgsrc/www/ns-plugger-common/Makefile
P pkgsrc/www/ocaml-http/Makefile
P pkgsrc/www/opera/Makefile
P pkgsrc/www/otter-browser/Makefile
P pkgsrc/www/php-concrete5/Makefile
P pkgsrc/www/php-glpi/Makefile
P pkgsrc/www/php-piwigo/Makefile
P pkgsrc/www/phraseanet/Makefile.common
P pkgsrc/www/privoxy/Makefile
P pkgsrc/www/py-bottle/Makefile
P pkgsrc/www/py-django-south/Makefile
P pkgsrc/www/py-flask-api/Makefile
P pkgsrc/www/py-genshi/Makefile
P pkgsrc/www/py-ipywidgets/Makefile
P pkgsrc/www/py-scgi/Makefile
P pkgsrc/www/py-simpletal/Makefile
P pkgsrc/www/py-webpy/Makefile
P pkgsrc/www/qDecoder/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-compass-susy-plugin/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-div/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-puma/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey-l10n/Makefile
P pkgsrc/www/sitecopy/Makefile
P pkgsrc/www/squidanalyzer/Makefile
P pkgsrc/www/squidclamav/Makefile
P pkgsrc/www/swiggle/Makefile
P pkgsrc/www/tidy/Makefile
P pkgsrc/www/trac/Makefile
P pkgsrc/www/trafficserver/Makefile
P pkgsrc/www/tscrape/Makefile
P pkgsrc/www/varnish/Makefile
P pkgsrc/www/w3c-httpd/Makefile
P pkgsrc/www/wdg-validate/Makefile
P pkgsrc/www/wiliki/Makefile
P pkgsrc/www/wwwcount/Makefile
P pkgsrc/www/z-push/Makefile
P pkgsrc/x11/Makefile
P pkgsrc/x11/Xbae/Makefile
P pkgsrc/x11/arandr/Makefile
P pkgsrc/x11/blt/Makefile
P pkgsrc/x11/c++-gtk-utils/Makefile
P pkgsrc/x11/docker/Makefile
P pkgsrc/x11/dxpc/Makefile
P pkgsrc/x11/fbdesk/Makefile
P pkgsrc/x11/ftmenu/Makefile
P pkgsrc/x11/gcolor2/Makefile
P pkgsrc/x11/ggiterm/Makefile
U pkgsrc/x11/gtk-sharp3/DESCR
U pkgsrc/x11/gtk-sharp3/Makefile
U pkgsrc/x11/gtk-sharp3/PLIST
U pkgsrc/x11/gtk-sharp3/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/gtk-sharp3/distinfo
U pkgsrc/x11/gtk-sharp3/patches/patch-gtk_gui-thread-check_profiler_gui-thread-check.c
U pkgsrc/x11/gtk-sharp3/patches/patch-sample_test_TestRange.cs
P pkgsrc/x11/imwheel/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4gui/Makefile
P pkgsrc/x11/mlterm/Makefile
P pkgsrc/x11/motif/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-Pmw/Makefile
P pkgsrc/x11/py-Pmw2/Makefile
U pkgsrc/x11/py-qt5/ALTERNATIVES
P pkgsrc/x11/py-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5/PLIST
P pkgsrc/x11/py-qt5-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5-qscintilla/PLIST
P pkgsrc/x11/py-qwt-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/py-wxWidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qscintilla/distinfo
U pkgsrc/x11/qt5-qscintilla/patches/patch-qsciapis.cpp
P pkgsrc/x11/qwtplot3d-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/ratmen/Makefile
P pkgsrc/x11/rox-wallpaper/Makefile
P pkgsrc/x11/stalonetray/Makefile
P pkgsrc/x11/tk/Makefile
P pkgsrc/x11/tk-Tix/Makefile
P pkgsrc/x11/tk85/Makefile
P pkgsrc/x11/tktable/Makefile
P pkgsrc/x11/unicode-screensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK28/Makefile.common
P pkgsrc/x11/wxGTK30/Makefile
P pkgsrc/x11/xcalib/Makefile
P pkgsrc/x11/xcruise/Makefile
P pkgsrc/x11/xdesktopwaves/Makefile
P pkgsrc/x11/xdotool/Makefile
P pkgsrc/x11/xephem/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-input-ws/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter/Makefile
P pkgsrc/x11/xfstt/Makefile
P pkgsrc/x11/xjman/Makefile
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile.common
P pkgsrc/x11/xlt/Makefile
P pkgsrc/x11/xmascot/Makefile
P pkgsrc/x11/xplanet/Makefile
P pkgsrc/x11/xservers/Makefile
P pkgsrc/x11/xtermcontrol/Makefile
P pkgsrc/x11/xvidcap/Makefile.common
P pkgsrc/x11/xwrits/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2019Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2019Q4):
? pkgsrc/PKGDB


Home | Main Index | Thread Index | Old Index