tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/karchive/Makefile
P pkgsrc/archivers/karchive/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/zstd/Makefile
P pkgsrc/archivers/zstd/PLIST
U pkgsrc/archivers/zstd/distinfo
P pkgsrc/audio/amarok-kde3/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/bmpx/Makefile
P pkgsrc/audio/cddb-bundle/Makefile
P pkgsrc/audio/cdplayer/Makefile
P pkgsrc/audio/glyr/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-jamendo/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-magnatune/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-wikipedia/Makefile
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
P pkgsrc/audio/libgpod/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/qsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox-gtk3/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/chat/empathy/Makefile
P pkgsrc/chat/empathy/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/farstream/Makefile
P pkgsrc/chat/gnomeicu/Makefile
P pkgsrc/chat/hexchat/Makefile
P pkgsrc/chat/inspircd/Makefile
P pkgsrc/chat/inspircd12/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd2/Makefile
P pkgsrc/chat/loudmouth/Makefile
P pkgsrc/chat/spectrum/Makefile
P pkgsrc/chat/swift/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-gabble/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-logger/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-logger/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/asterisk/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk13/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk14/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk18/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/libopensync/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-evolution2/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-file/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-kdepim/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-syncml/Makefile
P pkgsrc/comms/msynctool/Makefile
P pkgsrc/comms/multisync-gui/Makefile
P pkgsrc/converters/Makefile
P pkgsrc/converters/libcdr/Makefile
P pkgsrc/converters/libcdr/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/libe-book/Makefile
P pkgsrc/converters/libfreehand/Makefile
P pkgsrc/converters/libmspub/Makefile
P pkgsrc/converters/libvisio/Makefile
P pkgsrc/converters/libvisio/buildlink3.mk
U pkgsrc/converters/p5-Convert-Bencode/DESCR
U pkgsrc/converters/p5-Convert-Bencode/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Convert-Bencode/distinfo
P pkgsrc/converters/pyzy/Makefile
P pkgsrc/converters/pyzy/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/Makefile
P pkgsrc/databases/couchdb/Makefile
P pkgsrc/databases/deforaos-libdatabase/Makefile
P pkgsrc/databases/erlang-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/idzebra/Makefile
P pkgsrc/databases/idzebra/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/krecipes/Makefile
P pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/libzdb/Makefile
P pkgsrc/databases/libzdb/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/lua-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/mongo-tools/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql-workbench/Makefile
P pkgsrc/databases/ocaml-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-smbk5pwd/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/py-apsw/Makefile
U pkgsrc/databases/py-ldap3/DESCR
U pkgsrc/databases/py-ldap3/Makefile
U pkgsrc/databases/py-ldap3/PLIST
U pkgsrc/databases/py-ldap3/distinfo
P pkgsrc/databases/py-sqlite2/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/py-trytond-ldap-authentication/DESCR
U pkgsrc/databases/py-trytond-ldap-authentication/Makefile
U pkgsrc/databases/py-trytond-ldap-authentication/PLIST
U pkgsrc/databases/py-trytond-ldap-authentication/distinfo
P pkgsrc/databases/qore-sqlite3-module/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-do_sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/soci/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlitebrowser/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/vsqlite++/Makefile
P pkgsrc/databases/vsqlite++/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/Gorm/Makefile
P pkgsrc/devel/ObjectiveLib/Makefile
P pkgsrc/devel/ProjectCenter/Makefile
P pkgsrc/devel/Renaissance/Makefile
P pkgsrc/devel/Renaissance/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/SOPE/Makefile
P pkgsrc/devel/appdata-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/apr-util/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-libs/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake/Makefile.version
P pkgsrc/devel/cmake/PLIST
P pkgsrc/devel/cmake/distinfo
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/Makefile
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/cutter/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/Makefile
P pkgsrc/devel/edcommon/Makefile
P pkgsrc/devel/frama-c/Makefile
P pkgsrc/devel/gearmand/Makefile
P pkgsrc/devel/global/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-base/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnustep-examples/Makefile
P pkgsrc/devel/go-check/Makefile
P pkgsrc/devel/go-flags-svent/Makefile
P pkgsrc/devel/go-glog/Makefile
P pkgsrc/devel/go-gls/Makefile
P pkgsrc/devel/go-ini/Makefile
P pkgsrc/devel/go-mow-cli/Makefile
P pkgsrc/devel/go-nbreader/Makefile
P pkgsrc/devel/go-protobuf/Makefile
P pkgsrc/devel/go-ratelimit/Makefile
P pkgsrc/devel/go-review/Makefile
P pkgsrc/devel/go-termbox/Makefile
P pkgsrc/devel/go-testify/Makefile
P pkgsrc/devel/go-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/golint/Makefile
P pkgsrc/devel/google-api-go-client/Makefile
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/java-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcmutils/Makefile
P pkgsrc/devel/kcmutils/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/kconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcoreaddons/Makefile
P pkgsrc/devel/kcoreaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcrash/Makefile
P pkgsrc/devel/kcrash/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdeclarative/Makefile
P pkgsrc/devel/kdeclarative/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdesdk-kioslaves/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop-base/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevplatform/Makefile
P pkgsrc/devel/kdoctools/Makefile
P pkgsrc/devel/kdoctools/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ki18n/Makefile
P pkgsrc/devel/kidletime/Makefile
P pkgsrc/devel/kidletime/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kio/Makefile
P pkgsrc/devel/kio/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kitemmodels/Makefile
P pkgsrc/devel/kitemmodels/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifications/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifications/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kpackage/Makefile
P pkgsrc/devel/kpackage/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kparts/Makefile
P pkgsrc/devel/kparts/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kpeople/Makefile
P pkgsrc/devel/kpeople/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kpty/Makefile
P pkgsrc/devel/kpty/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/krunner/Makefile
P pkgsrc/devel/krunner/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kservice/Makefile
P pkgsrc/devel/kservice/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ktexteditor/Makefile
P pkgsrc/devel/ktexteditor/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kyua/Makefile
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgweather/Makefile
P pkgsrc/devel/libgweather/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libthrift/Makefile
P pkgsrc/devel/mono-addins/Makefile
P pkgsrc/devel/mono-addins/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/mono-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/monodevelop/Makefile
P pkgsrc/devel/monodevelop/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/monodevelop-database/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone-viz/Makefile
P pkgsrc/devel/nant/Makefile
P pkgsrc/devel/nss/Makefile
P pkgsrc/devel/ocamlgraph/Makefile
P pkgsrc/devel/opengrok/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-subversion/Makefile
U pkgsrc/devel/py-appdirs/DESCR
U pkgsrc/devel/py-appdirs/Makefile
U pkgsrc/devel/py-appdirs/PLIST
U pkgsrc/devel/py-appdirs/distinfo
P pkgsrc/devel/py-compizconfig/Makefile
U pkgsrc/devel/py-proteus/distinfo
P pkgsrc/devel/py-pysvn/Makefile
P pkgsrc/devel/py-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/py-subvertpy/Makefile
P pkgsrc/devel/py-tryton/Makefile
P pkgsrc/devel/py-tryton/PLIST
U pkgsrc/devel/py-tryton/distinfo
P pkgsrc/devel/py-trytond/ALTERNATIVES
U pkgsrc/devel/py-trytond/MESSAGE
P pkgsrc/devel/py-trytond/Makefile
P pkgsrc/devel/py-trytond/Makefile.common
P pkgsrc/devel/py-trytond/PLIST
U pkgsrc/devel/py-trytond/distinfo
P pkgsrc/devel/py-trytond/options.mk
P pkgsrc/devel/qconf/Makefile
P pkgsrc/devel/rapidsvn/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-redmine/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/rudiments/Makefile
P pkgsrc/devel/startbug1/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion-base/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/threadweaver/Makefile
P pkgsrc/devel/threadweaver/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/xulrunner10/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner17/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner192/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner31/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2016
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs-snapshot/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs23/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs24/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs25/Makefile
P pkgsrc/editors/poedit/Makefile
P pkgsrc/editors/texmaker/Makefile
P pkgsrc/editors/tomboy/Makefile
P pkgsrc/emulators/ckmame/Makefile
P pkgsrc/emulators/mame/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-darling-dmg/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-svnfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/Makefile
P pkgsrc/finance/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/finance/kmymoney2/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-asset/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-asset/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-asset/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-be/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-be/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-be/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-be/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-credit-limit/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-credit-limit/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-credit-limit/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-credit-limit/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-de-skr03/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-de-skr03/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-de-skr03/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-de-skr03/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-deposit/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-deposit/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-deposit/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-deposit/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-dunning/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-dunning/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-dunning/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-dunning/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-dunning-fee/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-dunning-fee/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-dunning-fee/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-dunning-fee/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-dunning-letter/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-dunning-letter/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-dunning-letter/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-dunning-letter/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-fr/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-fr/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-fr/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-invoice/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-invoice/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-invoice/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-invoice-history/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-invoice-history/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-invoice-history/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-invoice-line-standalone/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-invoice-line-standalone/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-invoice-line-standalone/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-invoice-stock/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-invoice-stock/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-invoice-stock/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-payment/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-payment/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-payment/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-payment-clearing/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-payment-clearing/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-payment-clearing/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-payment-sepa/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-payment-sepa/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-payment-sepa/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-payment-sepa-cfonb/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-payment-sepa-cfonb/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-payment-sepa-cfonb/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-payment-sepa-cfonb/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-product/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-product/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-product/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-statement/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-statement/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-statement/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-anglo-saxon/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-anglo-saxon/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-anglo-saxon/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-anglo-saxon/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-continental/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-continental/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-continental/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-landed-cost/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-landed-cost/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-landed-cost/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-landed-cost/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-landed-cost-weight/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-landed-cost-weight/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-landed-cost-weight/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-stock-landed-cost-weight/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-tax-rule-country/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-tax-rule-country/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-tax-rule-country/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-account-tax-rule-country/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-analytic-account/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-analytic-account/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-analytic-account/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-analytic-invoice/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-analytic-invoice/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-analytic-invoice/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-analytic-purchase/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-analytic-purchase/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-analytic-purchase/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-analytic-sale/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-analytic-sale/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-analytic-sale/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-bank/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-bank/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-bank/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-commission/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-commission/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-commission/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-commission/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-commission-waiting/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-commission-waiting/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-commission-waiting/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-commission-waiting/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-currency/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-currency/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-currency/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-customs/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-customs/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-customs/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-customs/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-product-cost-fifo/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-product-cost-fifo/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-product-cost-fifo/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-product-cost-history/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-product-cost-history/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-product-cost-history/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-product-price-list/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-product-price-list/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-product-price-list/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-purchase/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-purchase/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-invoice-line-standalone/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-invoice-line-standalone/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-invoice-line-standalone/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-request/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-request/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-request/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-request/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-requisition/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-requisition/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-requisition/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-requisition/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-shipment-cost/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-shipment-cost/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-shipment-cost/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-purchase-shipment-cost/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-sale/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-sale/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-complaint/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-complaint/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-complaint/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-complaint/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-credit-limit/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-credit-limit/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-credit-limit/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-credit-limit/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-extra/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-extra/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-extra/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-extra/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-invoice-grouping/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-invoice-grouping/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-invoice-grouping/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-invoice-grouping/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-opportunity/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-opportunity/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-opportunity/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-opportunity/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-price-list/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-price-list/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-price-list/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-price-list/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-promotion/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-promotion/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-promotion/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-promotion/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-shipment-cost/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-shipment-cost/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-shipment-cost/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-shipment-cost/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-shipment-grouping/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-shipment-grouping/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-shipment-grouping/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-shipment-grouping/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-stock-quantity/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-stock-quantity/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-stock-quantity/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-stock-quantity/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-supply/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-supply/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-supply/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-supply/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-supply-drop-shipment/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-supply-drop-shipment/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-supply-drop-shipment/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-sale-supply-drop-shipment/distinfo
P pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply/Makefile
P pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply-day/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply-day/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply-day/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply-day/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply-forecast/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply-forecast/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply-forecast/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply-forecast/distinfo
U pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply-production/DESCR
U pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply-production/Makefile
U pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply-production/PLIST
U pkgsrc/finance/py-trytond-stock-supply-production/distinfo
P pkgsrc/fonts/harfbuzz/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-client/Makefile
P pkgsrc/games/gbrainy/Makefile
P pkgsrc/games/gcompris/Makefile
P pkgsrc/games/kajongg/Makefile
P pkgsrc/games/openttd/Makefile
P pkgsrc/geography/Makefile
P pkgsrc/geography/emerillon/Makefile
P pkgsrc/geography/gama/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain012/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain012/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libchamplain04/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain04/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libchamplain06/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain06/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libchamplain08/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain08/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libspatialite/Makefile
P pkgsrc/geography/libspatialite/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/osm-gps-map/Makefile
P pkgsrc/geography/py-trytond-country/Makefile
P pkgsrc/geography/py-trytond-country/PLIST
U pkgsrc/geography/py-trytond-country/distinfo
U pkgsrc/geography/py-trytond-google-maps/DESCR
U pkgsrc/geography/py-trytond-google-maps/Makefile
U pkgsrc/geography/py-trytond-google-maps/PLIST
U pkgsrc/geography/py-trytond-google-maps/distinfo
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/graphics/Cenon/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageViewer/Makefile
P pkgsrc/graphics/breeze-icons/Makefile
P pkgsrc/graphics/camlimages/Makefile
P pkgsrc/graphics/cheese/Makefile
P pkgsrc/graphics/darktable/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog-plugins-map/Makefile
P pkgsrc/graphics/f-spot/Makefile
P pkgsrc/graphics/flickrnet/Makefile
P pkgsrc/graphics/geeqie/Makefile
P pkgsrc/graphics/hugin/Makefile
P pkgsrc/graphics/inkscape/Makefile
P pkgsrc/graphics/kiconthemes/Makefile
P pkgsrc/graphics/kiconthemes/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kimageformats/Makefile
P pkgsrc/graphics/kplotting/Makefile
P pkgsrc/graphics/kplotting/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/luminance-hdr/Makefile
P pkgsrc/graphics/openexr/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-cairo/PLIST
U pkgsrc/graphics/ruby-cairo/distinfo
P pkgsrc/graphics/shotwell/Makefile
P pkgsrc/graphics/tesseract/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-array/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-libpinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-qt/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/im-ja/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/imhangul_status_applet/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/libchewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/libchewing/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/qt5-uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-chewing/Makefile
P pkgsrc/lang/basic256/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/Makefile
P pkgsrc/lang/coreclr/Makefile
P pkgsrc/lang/coreclr/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/go/distinfo
P pkgsrc/lang/go/version.mk
P pkgsrc/lang/konoha/Makefile
P pkgsrc/lang/mono/Makefile
P pkgsrc/lang/mono/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/mono-basic/Makefile
P pkgsrc/lang/mono2/Makefile
P pkgsrc/lang/mono2/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/nodejs/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs4/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs6/Makefile
P pkgsrc/lang/nqp/Makefile
P pkgsrc/lang/nqp/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/parrot/Makefile
P pkgsrc/lang/parrot/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/racket/Makefile
P pkgsrc/lang/rakudo-star/Makefile
P pkgsrc/lang/rakudo-star/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/smalltalk/Makefile
P pkgsrc/lang/spl/Makefile
P pkgsrc/lang/tcl/Makefile
P pkgsrc/mail/GNUMail/Makefile
P pkgsrc/mail/Pantomime/Makefile
P pkgsrc/mail/Pantomime/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/akonadi/Makefile
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd23/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd24/Makefile
P pkgsrc/mail/dbmail/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2-gssapi/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2-sqlite/Makefile
P pkgsrc/mail/dspam/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/evolution-exchange/Makefile
P pkgsrc/mail/exim/Makefile
P pkgsrc/mail/rspamd/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile
P pkgsrc/math/gnome-calculator/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/py-numpy/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/gnustep/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/py-tryton-platform/Makefile
P pkgsrc/misc/Makefile
P pkgsrc/misc/Addresses/Makefile
P pkgsrc/misc/Addresses/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/attica-qt5/Makefile
P pkgsrc/misc/attica-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/bibletime/Makefile
P pkgsrc/misc/calibre/Makefile
P pkgsrc/misc/calibre1/Makefile
P pkgsrc/misc/deskbar-applet/Makefile
P pkgsrc/misc/fbreader/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome-utils/Makefile
P pkgsrc/misc/go-genproto/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim3/Makefile
P pkgsrc/misc/kemoticons/Makefile
P pkgsrc/misc/kemoticons/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kunitconversion/Makefile
P pkgsrc/misc/kunitconversion/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libmateweather/Makefile
P pkgsrc/misc/libmateweather/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libreoffice/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice4/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice43/Makefile
P pkgsrc/misc/mousetweaks/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice3/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-carrier/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-carrier/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-carrier/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-carrier/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-carrier-percentage/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-carrier-percentage/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-carrier-percentage/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-carrier-percentage/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-carrier-weight/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-carrier-weight/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-carrier-weight/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-carrier-weight/distinfo
P pkgsrc/misc/py-trytond-company/Makefile
P pkgsrc/misc/py-trytond-company/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-company/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-dashboard/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-dashboard/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-dashboard/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-dashboard/distinfo
P pkgsrc/misc/py-trytond-party/Makefile
P pkgsrc/misc/py-trytond-party/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-party/distinfo
P pkgsrc/misc/py-trytond-party-relationship/Makefile
P pkgsrc/misc/py-trytond-party-relationship/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-party-relationship/distinfo
P pkgsrc/misc/py-trytond-party-siret/Makefile
P pkgsrc/misc/py-trytond-party-siret/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-party-siret/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-party-vcarddav/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-party-vcarddav/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-party-vcarddav/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-party-vcarddav/distinfo
P pkgsrc/misc/py-trytond-product/Makefile
P pkgsrc/misc/py-trytond-product/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-product/distinfo
P pkgsrc/misc/py-trytond-product-attribute/Makefile
P pkgsrc/misc/py-trytond-product-attribute/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-product-attribute/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-product-classification/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-product-classification/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-product-classification/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-product-classification/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-product-classification-taxonomic/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-product-classification-taxonomic/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-product-classification-taxonomic/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-product-classification-taxonomic/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-product-measurements/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-product-measurements/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-product-measurements/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-product-measurements/distinfo
P pkgsrc/misc/py-trytond-production/Makefile
P pkgsrc/misc/py-trytond-production/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-production/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-routing/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-routing/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-routing/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-routing/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-split/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-split/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-split/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-split/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-work/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-work/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-work/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-work/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-work-timesheet/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-work-timesheet/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-work-timesheet/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-production-work-timesheet/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-project/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-project/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-project/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-project/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-project-invoice/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-project-invoice/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-project-invoice/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-project-invoice/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-project-plan/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-project-plan/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-project-plan/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-project-plan/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-project-revenue/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-project-revenue/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-project-revenue/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-project-revenue/distinfo
P pkgsrc/misc/py-trytond-stock/Makefile
P pkgsrc/misc/py-trytond-stock/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-forecast/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-forecast/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-forecast/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-forecast/distinfo
P pkgsrc/misc/py-trytond-stock-inventory-location/Makefile
P pkgsrc/misc/py-trytond-stock-inventory-location/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-inventory-location/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-location-sequence/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-location-sequence/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-location-sequence/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-location-sequence/distinfo
P pkgsrc/misc/py-trytond-stock-lot/Makefile
P pkgsrc/misc/py-trytond-stock-lot/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-lot/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-lot-sled/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-lot-sled/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-lot-sled/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-lot-sled/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package-shipping/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package-shipping/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package-shipping/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package-shipping/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package-shipping-dpd/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package-shipping-dpd/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package-shipping-dpd/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package-shipping-dpd/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package-shipping-ups/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package-shipping-ups/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package-shipping-ups/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-package-shipping-ups/distinfo
P pkgsrc/misc/py-trytond-stock-product-location/Makefile
P pkgsrc/misc/py-trytond-stock-product-location/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-product-location/distinfo
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-split/DESCR
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-split/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-split/PLIST
U pkgsrc/misc/py-trytond-stock-split/distinfo
P pkgsrc/misc/sword/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/tellico/Makefile
P pkgsrc/misc/tellico-kde3/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-weather-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/yelp3/Makefile
P pkgsrc/mk/fetch/sites.mk
P pkgsrc/mk/platform/DragonFly.mk
P pkgsrc/mk/platform/FreeBSD.mk
P pkgsrc/multimedia/farsight2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/fuppes/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kodi/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mediatomb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/minidlna/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mlt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5-backend-gstreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5-backend-vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/swfdec-gnome/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec-mozilla/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-browser-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-nautilus/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/Makefile
P pkgsrc/net/aria2/Makefile
P pkgsrc/net/avahi/Makefile
P pkgsrc/net/aws-sdk-go/Makefile
P pkgsrc/net/bug-buddy/Makefile
P pkgsrc/net/corebird/Makefile
P pkgsrc/net/dcsharp/Makefile
P pkgsrc/net/ekiga/Makefile
P pkgsrc/net/filezilla/Makefile
P pkgsrc/net/gcloud-golang-metadata/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-netstatus/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-online-accounts/Makefile
P pkgsrc/net/go-dns/Makefile
P pkgsrc/net/go-grpc/Makefile
P pkgsrc/net/go-net/Makefile
P pkgsrc/net/go-vultr/Makefile
P pkgsrc/net/grilo/Makefile
P pkgsrc/net/grilo/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/grilo-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/grilo-testui/Makefile
P pkgsrc/net/gssdp/Makefile
P pkgsrc/net/gssdp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gst-plugins0.10-soup/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-libnice/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-soup/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-av/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-av/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-dlna/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-dlna/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-igd/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-igd/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-tools/Makefile
P pkgsrc/net/kdnssd/Makefile
P pkgsrc/net/kdnssd/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kget/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kopete/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libdmapsharing/Makefile
P pkgsrc/net/libdmapsharing3/Makefile
P pkgsrc/net/libdmapsharing3/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libgdata/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libgdata0.6/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata0.6/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libnice/Makefile
P pkgsrc/net/libnice/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libsoup/Makefile
P pkgsrc/net/libsoup/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libzrtpcpp/Makefile
P pkgsrc/net/libzrtpcpp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/logjam/Makefile
P pkgsrc/net/mldonkey-gui/Makefile
P pkgsrc/net/mono-nat/Makefile
P pkgsrc/net/mono-nat/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/monotorrent/Makefile
P pkgsrc/net/monotorrent/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/monsoon/Makefile
P pkgsrc/net/ntopng/Makefile
P pkgsrc/net/ocamlnet/Makefile
P pkgsrc/net/ocsync/Makefile
P pkgsrc/net/ocsync/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/owncloudclient/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Z3950-ZOOM/Makefile
P pkgsrc/net/php-yaz/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns/Makefile
P pkgsrc/net/proftpd-sqlite/Makefile
U pkgsrc/net/py-zeep/DESCR
U pkgsrc/net/py-zeep/Makefile
U pkgsrc/net/py-zeep/PLIST
U pkgsrc/net/py-zeep/distinfo
P pkgsrc/net/sayaka/DESCR
P pkgsrc/net/sayaka/Makefile
P pkgsrc/net/sayaka/distinfo
U pkgsrc/net/sayaka/patches/patch-vala_imagereductor.native.c
P pkgsrc/net/syncthing/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-qt/Makefile
P pkgsrc/net/tsclient/Makefile
P pkgsrc/net/twitux/Makefile
P pkgsrc/net/unison/Makefile
P pkgsrc/net/unison2.32/Makefile
P pkgsrc/net/unison2.40/Makefile
P pkgsrc/net/vinagre/Makefile
P pkgsrc/net/vino/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/yaz/Makefile
P pkgsrc/net/yaz/buildlink3.mk
P pkgsrc/news/newsbeuter/Makefile
P pkgsrc/news/tin/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/gnome-packagekit/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/packagekit/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/packagekit/buildlink3.mk
P pkgsrc/pkgtools/pkgin/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/buildlink3.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/buildlink3_test.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/category.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/dir.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/distinfo.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/expecter.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/files.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/files_test.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/getopt.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/globaldata.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/globalvars.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/licenses.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/line.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/line_test.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/logging.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/mkline.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/mkline_test.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/mklines_test.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/mkparser.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/package.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/package_test.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/patches.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/pkglint.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/plist.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/plist_test.go
U pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/regex.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/shell.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/substcontext.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/toplevel.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/util.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/vartypecheck.go
P pkgsrc/print/advi/Makefile
P pkgsrc/print/cups-filters/Makefile
P pkgsrc/print/cups-filters/PLIST
P pkgsrc/print/cups-filters/distinfo
P pkgsrc/print/cups15/Makefile
P pkgsrc/print/glabels/Makefile
P pkgsrc/print/pdfmod/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-qt5/Makefile
P pkgsrc/print/xetex/Makefile
P pkgsrc/print/zathura/Makefile
P pkgsrc/security/Makefile
P pkgsrc/security/boringssl/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-gssapi/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-sql/Makefile
P pkgsrc/security/fail2ban/Makefile
P pkgsrc/security/fail2ban/PLIST
P pkgsrc/security/fail2ban/distinfo
P pkgsrc/security/gnome-keyring-sharp/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg21/Makefile
P pkgsrc/security/go-crypto/Makefile
P pkgsrc/security/go-oauth2/Makefile
P pkgsrc/security/gpgmepp/Makefile
P pkgsrc/security/gpgmepp/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/heimdal/Makefile
P pkgsrc/security/heimdal/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/hydra/Makefile
P pkgsrc/security/kauth/Makefile
P pkgsrc/security/kauth/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/kdesu/Makefile
P pkgsrc/security/kdesu/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/knc/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libpreludedb-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/security/opendnssec/Makefile
P pkgsrc/security/pam-krb5/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt5/buildlink3.mk
U pkgsrc/security/py-trytond-authentication-sms/DESCR
U pkgsrc/security/py-trytond-authentication-sms/Makefile
U pkgsrc/security/py-trytond-authentication-sms/PLIST
U pkgsrc/security/py-trytond-authentication-sms/distinfo
P pkgsrc/security/seahorse/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse-plugins/Makefile
P pkgsrc/security/softhsm/Makefile
P pkgsrc/security/softhsm/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/tor-browser/Makefile
P pkgsrc/security/vault/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo5/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/brasero/Makefile
P pkgsrc/sysutils/brasero/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/brasero-nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/burn/Makefile
P pkgsrc/sysutils/caja-extensions/Makefile
P pkgsrc/sysutils/consul/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp-glib/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/facette/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-power-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gworkspace/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdbusaddons/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdbusaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/kfilemetadata5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lf/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lnav/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus-sendto/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ncdu/Makefile
U pkgsrc/sysutils/ncdu/distinfo
cvs update: `pkgsrc/sysutils/ncdu/patches/patch-arg' is no longer in the repository
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus-glib/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/open-vm-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/solid/Makefile
P pkgsrc/sysutils/solid/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/tarsnap-gui/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar-vcs/Makefile
P pkgsrc/textproc/OdfConverter/Makefile
P pkgsrc/textproc/R-stringi/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-subtitles/Makefile
P pkgsrc/textproc/go-runewidth/Makefile
P pkgsrc/textproc/go-text/Makefile
P pkgsrc/textproc/icu/Makefile
P pkgsrc/textproc/icu/PLIST
P pkgsrc/textproc/icu/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/icu/distinfo
P pkgsrc/textproc/icu/patches/patch-aa
U pkgsrc/textproc/icu/patches/patch-common_ulist.c
U pkgsrc/textproc/icu/patches/patch-i18n_digitlst.cpp
U pkgsrc/textproc/icu/patches/patch-i18n_ucol__res.cpp
U pkgsrc/textproc/icu/patches/patch-test_intltest_apicoll.cpp
U pkgsrc/textproc/icu/patches/patch-test_intltest_apicoll.h
P pkgsrc/textproc/kcodecs/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcodecs/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/kcompletion/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcompletion/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/mdocml/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-intl/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-html2text/Makefile
P pkgsrc/textproc/sift/Makefile
P pkgsrc/textproc/sonnet/Makefile
P pkgsrc/textproc/sonnet/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/sublib/Makefile
P pkgsrc/textproc/sublib/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/Makefile
P pkgsrc/time/evolution-webcal/Makefile
P pkgsrc/time/fet/Makefile
P pkgsrc/time/gtodo-applet/Makefile
P pkgsrc/time/py-trytond-calendar/Makefile
P pkgsrc/time/py-trytond-calendar/PLIST
U pkgsrc/time/py-trytond-calendar/distinfo
U pkgsrc/time/py-trytond-calendar-classification/DESCR
U pkgsrc/time/py-trytond-calendar-classification/Makefile
U pkgsrc/time/py-trytond-calendar-classification/PLIST
U pkgsrc/time/py-trytond-calendar-classification/distinfo
U pkgsrc/time/py-trytond-calendar-scheduling/DESCR
U pkgsrc/time/py-trytond-calendar-scheduling/Makefile
U pkgsrc/time/py-trytond-calendar-scheduling/PLIST
U pkgsrc/time/py-trytond-calendar-scheduling/distinfo
U pkgsrc/time/py-trytond-calendar-todo/DESCR
U pkgsrc/time/py-trytond-calendar-todo/Makefile
U pkgsrc/time/py-trytond-calendar-todo/PLIST
U pkgsrc/time/py-trytond-calendar-todo/distinfo
P pkgsrc/time/py-trytond-company-work-time/Makefile
P pkgsrc/time/py-trytond-company-work-time/PLIST
U pkgsrc/time/py-trytond-company-work-time/distinfo
U pkgsrc/time/py-trytond-timesheet/DESCR
U pkgsrc/time/py-trytond-timesheet/Makefile
U pkgsrc/time/py-trytond-timesheet/PLIST
U pkgsrc/time/py-trytond-timesheet/distinfo
U pkgsrc/time/py-trytond-timesheet-cost/DESCR
U pkgsrc/time/py-trytond-timesheet-cost/Makefile
U pkgsrc/time/py-trytond-timesheet-cost/PLIST
U pkgsrc/time/py-trytond-timesheet-cost/distinfo
P pkgsrc/wm/compiz/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-extra/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/Makefile
P pkgsrc/www/Makefile
P pkgsrc/www/SOGo/Makefile
P pkgsrc/www/ap-auth-kerb/Makefile
P pkgsrc/www/ap-authnz-crowd/Makefile
P pkgsrc/www/ap-mono/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-subversion/Makefile
P pkgsrc/www/cppcms/Makefile
P pkgsrc/www/deforaos-surfer/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/epiphany-extensions/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/firefox10/Makefile
P pkgsrc/www/firefox17/Makefile
P pkgsrc/www/firefox24/Makefile
P pkgsrc/www/firefox31/Makefile
P pkgsrc/www/firefox36/Makefile
P pkgsrc/www/firefox38/Makefile
P pkgsrc/www/firefox45/Makefile
P pkgsrc/www/gtkhtml314/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/khtml/Makefile
P pkgsrc/www/khtml/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/kjs/Makefile
P pkgsrc/www/kjs/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/kjsembed/Makefile
P pkgsrc/www/kjsembed/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/librest/Makefile
P pkgsrc/www/librest/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/librest07/Makefile
P pkgsrc/www/librest07/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/liferea/Makefile
P pkgsrc/www/midori/Makefile
P pkgsrc/www/mono-xsp/Makefile
P pkgsrc/www/mono-xsp/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/netsurf/distinfo
U pkgsrc/www/netsurf/patches/patch-nsgenbind_src_nsgenbind-ast.c
U pkgsrc/www/netsurf/patches/patch-nsgenbind_src_nsgenbind-ast.h
U pkgsrc/www/netsurf/patches/patch-nsgenbind_src_nsgenbind-parser.y
U pkgsrc/www/netsurf/patches/patch-nsgenbind_src_webidl-ast.c
U pkgsrc/www/netsurf/patches/patch-nsgenbind_src_webidl-ast.h
U pkgsrc/www/netsurf/patches/patch-nsgenbind_src_webidl-parser.y
P pkgsrc/www/otter-browser/Makefile
U pkgsrc/www/py-trytond-web-user/DESCR
U pkgsrc/www/py-trytond-web-user/Makefile
U pkgsrc/www/py-trytond-web-user/PLIST
U pkgsrc/www/py-trytond-web-user/distinfo
U pkgsrc/www/py-trytond-webdav/ALTERNATIVES
U pkgsrc/www/py-trytond-webdav/DESCR
U pkgsrc/www/py-trytond-webdav/Makefile
U pkgsrc/www/py-trytond-webdav/PLIST
U pkgsrc/www/py-trytond-webdav/distinfo
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/www/uhttpmock/Makefile
P pkgsrc/www/uhttpmock/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/vimb/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/webkit24-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit24-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/webkit24-gtk3/Makefile
P pkgsrc/www/webkit24-gtk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/weblint/Makefile
P pkgsrc/x11/fast-user-switch-applet/Makefile
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/Makefile
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-panel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-session/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnustep-back/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-back/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnustep-preferences/Makefile
P pkgsrc/x11/grandr_applet/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview-sharp2/Makefile
P pkgsrc/x11/hyena/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities5/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities5/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kded/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdesignerplugin/Makefile
P pkgsrc/x11/kglobalaccel/Makefile
P pkgsrc/x11/kglobalaccel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kguiaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kguiaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kinit/Makefile
P pkgsrc/x11/kitemviews/Makefile
P pkgsrc/x11/kitemviews/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kjobwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kjobwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kwidgetsaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kwidgetsaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kwindowsystem/Makefile
P pkgsrc/x11/kwindowsystem/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kxmlgui/Makefile
P pkgsrc/x11/kxmlgui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/mate-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-lablgtk/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-lablgtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/plasma-framework/Makefile
P pkgsrc/x11/plasma-framework/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-mysql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-mysql/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-odbc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-odbc/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-psql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-psql/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/distinfo
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/patches/patch-src_corelib_io_qlockfile__unix.cpp
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/patches/patch-src_corelib_io_qstorageinfo_unix.cpp
P pkgsrc/x11/qt5-qtdeclarative/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtdeclarative/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtdoc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtgraphicaleffects/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtimageformats/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtimageformats/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtlocation/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtlocation/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtmacextras/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmacextras/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtquick1/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquick1/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtsensors/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsensors/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtserialport/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtserialport/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtsvg/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttranslations/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebchannel/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebchannel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebsockets/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebsockets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtx11extras/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtx11extras/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtxmlpatterns/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtxmlpatterns/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-sqlite3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-session/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-session/PLIST
U pkgsrc/x11/xfce4-session/options.mk


Killing core files:

Updating pkgsrc-2016Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2016Q3):
P pkgsrc/archivers/p7zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/p7zip/distinfo
U pkgsrc/archivers/p7zip/patches/patch-CPP_7zip_Archive_7z_7zIn.cpp
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2016Q3
P pkgsrc/textproc/libxml2/Makefile.common
P pkgsrc/textproc/libxml2/distinfo
U pkgsrc/textproc/libxml2/patches/patch-parseInternals.c
P pkgsrc/textproc/php-mecab/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-mecab/PLIST.extras
P pkgsrc/www/drupal7/Makefile
P pkgsrc/www/drupal7/PLIST
U pkgsrc/www/drupal7/distinfo


Home | Main Index | Thread Index | Old Index