tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/audio/taglib/Makefile
P pkgsrc/audio/taglib/PLIST
U pkgsrc/audio/taglib/distinfo
P pkgsrc/databases/py-sqlparse/Makefile
U pkgsrc/databases/py-sqlparse/distinfo
P pkgsrc/devel/ccache/Makefile
U pkgsrc/devel/ccache/distinfo
P pkgsrc/devel/googletest/Makefile
P pkgsrc/devel/googletest/PLIST
U pkgsrc/devel/googletest/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/googletest/patches/patch-Makefile.in' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/googletest/patches/patch-configure' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/googletest/patches/patch-include_gtest_internal_gtest-port.h' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/py-cparser/Makefile
U pkgsrc/devel/py-cparser/distinfo
P pkgsrc/devel/py-setuptools/Makefile
P pkgsrc/devel/py-setuptools/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2016
P pkgsrc/doc/TODO
U pkgsrc/editors/xemacs/hacks.mk
U pkgsrc/editors/xemacs-current/hacks.mk
P pkgsrc/fonts/harfbuzz/Makefile
P pkgsrc/fonts/harfbuzz/PLIST
U pkgsrc/fonts/harfbuzz/distinfo
P pkgsrc/fonts/unifont/Makefile
P pkgsrc/fonts/unifont/distinfo
P pkgsrc/lang/gcc47/Makefile
P pkgsrc/lang/jimtcl/Makefile
P pkgsrc/lang/jimtcl/PLIST
P pkgsrc/lang/jimtcl/distinfo
U pkgsrc/lang/jimtcl/patches/patch-auto.def
U pkgsrc/lang/jimtcl/patches/patch-autosetup_cc.tcl
P pkgsrc/mail/notmuch/Makefile
P pkgsrc/mail/notmuch/distinfo
P pkgsrc/mail/postfix/Makefile.common
P pkgsrc/mail/postfix/distinfo
P pkgsrc/mail/postfix/patches/patch-ai
P pkgsrc/math/py-numpy/Makefile
P pkgsrc/math/py-numpy/PLIST
P pkgsrc/math/py-numpy/distinfo
P pkgsrc/misc/khard/Makefile
U pkgsrc/misc/khard/distinfo
P pkgsrc/net/nmap/PLIST
P pkgsrc/net/syncthing-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/syncthing-gtk/PLIST
P pkgsrc/net/syncthing-gtk/distinfo
P pkgsrc/print/cups-filters/Makefile
U pkgsrc/print/cups-filters/distinfo
P pkgsrc/print/latexmk/Makefile
U pkgsrc/print/latexmk/distinfo
P pkgsrc/security/libssh2/Makefile
U pkgsrc/security/libssh2/distinfo
P pkgsrc/security/mit-krb5/patches/patch-lib_krb5_ccache_Makefile.in
P pkgsrc/textproc/py-vobject/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-vobject/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2016Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2016Q3):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index