tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/devel/alex/Makefile
U pkgsrc/devel/alex/distinfo
P pkgsrc/devel/gmake/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2016
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/lang/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc46/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc46/distinfo
U pkgsrc/lang/gcc46/patches/patch-gcc_config_netbsd.h
U pkgsrc/lang/gcc46/patches/patch-include_libiberty.h
U pkgsrc/lang/gcc46/patches/patch-libiberty___doprnt.c
U pkgsrc/lang/gcc46/patches/patch-libiberty_asprintf.c
U pkgsrc/lang/gcc46/patches/patch-libiberty_concat.c
U pkgsrc/lang/gcc46/patches/patch-libiberty_snprintf.c
U pkgsrc/lang/gcc46/patches/patch-libiberty_vasprintf.c
U pkgsrc/lang/gcc46/patches/patch-libiberty_vsnprintf.c
P pkgsrc/lang/gcc46-libs/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc47/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc47/distinfo
U pkgsrc/lang/gcc47/patches/patch-gcc_config_netbsd.h
U pkgsrc/lang/gcc47/patches/patch-gcc_cp_cfns.gperf
U pkgsrc/lang/gcc47/patches/patch-gcc_cp_cfns.h
P pkgsrc/lang/gcc47-libs/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc48/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc49/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc49/distinfo
U pkgsrc/lang/gcc49/version.mk
P pkgsrc/lang/gcc49-libs/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc5/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc5/distinfo
P pkgsrc/lang/gcc5/patches/patch-gcc_config_netbsd.h
P pkgsrc/lang/gcc5-libs/Makefile
U pkgsrc/lang/rust/DESCR
U pkgsrc/lang/rust/Makefile
U pkgsrc/lang/rust/PLIST
U pkgsrc/lang/rust/PLIST.gdb
U pkgsrc/lang/rust/PLIST.lldb
U pkgsrc/lang/rust/buildlink3.mk
U pkgsrc/lang/rust/distinfo
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-mk_cfg_x86__64-apple-darwin.mk
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-mk_rt.mk
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-mk_rustllvm.mk
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-src_etc_local__stage0.sh
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-src_liblibc_src_unix_solaris_mod.rs
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-src_librustc__trans_back_linker.rs
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-src_libstd_rtdeps.rs
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-src_libstd_sys_unix_thread.rs
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-src_llvm_Makefile.rules
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-src_llvm_cmake_modules_AddLLVM.cmake
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-src_llvm_lib_CodeGen_MachineDominanceFrontier.cpp
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-src_llvm_utils_buildit_build__llvm
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-src_rust-installer_gen-install-script.sh
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-src_rust-installer_gen-installer.sh
U pkgsrc/lang/rust/patches/patch-src_rust-installer_install-template.sh
P pkgsrc/lang/scm/Makefile
U pkgsrc/licenses/dynamic-drive-license
P pkgsrc/mk/platform/Darwin.mk
P pkgsrc/multimedia/Makefile
U pkgsrc/multimedia/sickbeard/DESCR
U pkgsrc/multimedia/sickbeard/Makefile
U pkgsrc/multimedia/sickbeard/PLIST
U pkgsrc/multimedia/sickbeard/distinfo
U pkgsrc/multimedia/sickbeard/files/sickbeard.sh
P pkgsrc/net/corebird/Makefile
P pkgsrc/net/corebird/distinfo
P pkgsrc/net/rancid/Makefile
P pkgsrc/net/rancid/distinfo
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/globaldata.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/mklines.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/mklines_test.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/shell.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/vardefs.go
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/vartypecheck.go
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/PLIST
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/distinfo
cvs update: `pkgsrc/print/gutenprint-lib/patches/patch-src_cups_test-ppds' is no longer in the repository
P pkgsrc/www/khtml/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2016Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2016Q2):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2016Q2
P pkgsrc/lang/python27/Makefile
P pkgsrc/lang/python27/PLIST.common
P pkgsrc/lang/python27/dist.mk
P pkgsrc/lang/python27/distinfo
P pkgsrc/lang/python27/patches/patch-Lib_distutils_unixccompiler.py
P pkgsrc/lang/python34/PLIST
P pkgsrc/lang/python34/dist.mk
P pkgsrc/lang/python34/distinfo
P pkgsrc/lang/python35/Makefile
P pkgsrc/lang/python35/PLIST
P pkgsrc/lang/python35/dist.mk
P pkgsrc/lang/python35/distinfo
P pkgsrc/lang/python35/patches/patch-Makefile.pre.in
P pkgsrc/lang/python35/patches/patch-setup.py


Home | Main Index | Thread Index | Old Index