tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/devel/jq/Makefile
P pkgsrc/devel/jq/distinfo
U pkgsrc/devel/jq/patches/patch-src_jv__parse.c
P pkgsrc/doc/CHANGES-2016
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/lyx/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/Makefile.common
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/PLIST
U pkgsrc/graphics/ImageMagick/distinfo
P pkgsrc/graphics/p5-PerlMagick/Makefile
P pkgsrc/mk/plist/print-plist.mk
P pkgsrc/mk/tools/tools.SunOS.mk
P pkgsrc/net/avahi/distinfo
U pkgsrc/net/avahi/patches/patch-avahi-daemon_main.c
P pkgsrc/net/syncthing/Makefile
P pkgsrc/net/syncthing/distinfo
P pkgsrc/print/poppler/distinfo
U pkgsrc/print/poppler/patches/patch-poppler_Decrypt.cc
P pkgsrc/www/ikiwiki/Makefile
U pkgsrc/www/ikiwiki/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2016Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2016Q1):
P pkgsrc/audio/ibniz/Makefile
P pkgsrc/audio/ibniz/distinfo
U pkgsrc/audio/ibniz/patches/patch-Makefile


Home | Main Index | Thread Index | Old Index