tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/doc/CHANGES-2015
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/net/openvpn/Makefile
P pkgsrc/net/solaris-tap/MESSAGE
P pkgsrc/net/solaris-tap/Makefile
P pkgsrc/net/solaris-tap/buildlink3.mk
U pkgsrc/net/solaris-tap/distinfo
P pkgsrc/net/vpnc/Makefile
P pkgsrc/net/vtun/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-SimpleFeed/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-SimpleFeed/distinfo
P pkgsrc/www/netsurf/Makefile
P pkgsrc/www/py-flask-login/Makefile
P pkgsrc/www/py-flask-login/PLIST
U pkgsrc/www/py-flask-login/distinfo
P pkgsrc/www/squid3/Makefile
P pkgsrc/www/squid3/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2015Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2015Q2):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index