tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/9e/Makefile
P pkgsrc/archivers/advancecomp/Makefile
P pkgsrc/archivers/afio/Makefile
P pkgsrc/archivers/arc/Makefile
P pkgsrc/archivers/arj/Makefile
P pkgsrc/archivers/bicom/Makefile
P pkgsrc/archivers/bunzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/bzip2/Makefile
P pkgsrc/archivers/cabextract/Makefile
P pkgsrc/archivers/dact/Makefile
P pkgsrc/archivers/dar/Makefile
P pkgsrc/archivers/fastjar/Makefile
P pkgsrc/archivers/freeze/Makefile
P pkgsrc/archivers/gcpio/Makefile
P pkgsrc/archivers/gsharutils/Makefile
P pkgsrc/archivers/gtar-base/Makefile
P pkgsrc/archivers/gtar-info/Makefile
P pkgsrc/archivers/gzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/gzrecover/Makefile
P pkgsrc/archivers/ha/Makefile
P pkgsrc/archivers/hpack/Makefile
P pkgsrc/archivers/jamjar/Makefile
P pkgsrc/archivers/lbrate/Makefile
P pkgsrc/archivers/lcab/Makefile
P pkgsrc/archivers/lha/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/Makefile
P pkgsrc/archivers/liblzo/Makefile
P pkgsrc/archivers/lzo/Makefile
P pkgsrc/archivers/lzop/Makefile
P pkgsrc/archivers/macutil/Makefile
P pkgsrc/archivers/makeself/Makefile
P pkgsrc/archivers/mousetar/Makefile
P pkgsrc/archivers/mscompress/Makefile
P pkgsrc/archivers/nomarch/Makefile
P pkgsrc/archivers/nulib2/Makefile
P pkgsrc/archivers/ocaml-bz2/Makefile
P pkgsrc/archivers/ocaml-zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Any/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Any-Lite/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Peek/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Tar/Makefile
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/p7zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/pdbar/Makefile
P pkgsrc/archivers/ppmd/Makefile
P pkgsrc/archivers/ppunpack/Makefile
P pkgsrc/archivers/squsq/Makefile
P pkgsrc/archivers/star/Makefile
P pkgsrc/archivers/szip/Makefile
P pkgsrc/archivers/unace/Makefile
P pkgsrc/archivers/unalz/Makefile
P pkgsrc/archivers/unarj/Makefile
P pkgsrc/archivers/undms/Makefile
P pkgsrc/archivers/unlzx/Makefile
P pkgsrc/archivers/unrar/Makefile.common
P pkgsrc/archivers/unzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/unzoo/Makefile
P pkgsrc/archivers/xbin/Makefile
P pkgsrc/archivers/xmill/Makefile
P pkgsrc/archivers/xpk/Makefile
P pkgsrc/archivers/zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/zoo/Makefile
P pkgsrc/archivers/zziplib/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL_mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/amp/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious/PLIST
P pkgsrc/audio/audacious/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/audacious/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/audacious/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacious/patches/patch-src_audacious_i18n_h' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/audacious/patches/patch-src_audacious_ui__skinned__window_c' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/PLIST
U pkgsrc/audio/audacious-plugins/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/audacious-plugins/patches/patch-aa' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/cam/Makefile
P pkgsrc/audio/cdparanoia/Makefile
P pkgsrc/audio/esound/Makefile
P pkgsrc/audio/flac/Makefile
P pkgsrc/audio/flac2mp3/Makefile
P pkgsrc/audio/fluidsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/gramofile/Makefile
P pkgsrc/audio/id3ed/Makefile
P pkgsrc/audio/id3lib/Makefile
P pkgsrc/audio/id3v2/Makefile
P pkgsrc/audio/lame/Makefile
P pkgsrc/audio/libao/Makefile
P pkgsrc/audio/libaudiofile/Makefile
P pkgsrc/audio/libcdaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/libcddb/Makefile
P pkgsrc/audio/libid3tag/Makefile
P pkgsrc/audio/libmad/Makefile
P pkgsrc/audio/libmikmod/Makefile
P pkgsrc/audio/libmodplug/Makefile
P pkgsrc/audio/libsndfile/Makefile
P pkgsrc/audio/libvorbis/Makefile
P pkgsrc/audio/mikmod/Makefile
P pkgsrc/audio/mixer.app/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3cut/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3info/Makefile
P pkgsrc/audio/mserv/Makefile
P pkgsrc/audio/mserv-irman/Makefile
P pkgsrc/audio/musicbrainz/Makefile
P pkgsrc/audio/nas/Makefile
P pkgsrc/audio/nspmod/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-Audio-CD/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-CDDB/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-CDDB-File/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-CDDB_get/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MP3-Tag/Makefile
P pkgsrc/audio/p5-MPEG-Audio-Frame/Makefile
P pkgsrc/audio/py-audiotools/Makefile
P pkgsrc/audio/py-audiotools/PLIST
P pkgsrc/audio/py-audiotools/distinfo
cvs update: `pkgsrc/audio/py-audiotools/patches/patch-audiotools_player.py' is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/py-audiotools/patches/patch-src_cdiomodule.h
P pkgsrc/audio/qsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/rosegarden/Makefile
P pkgsrc/audio/sox/Makefile
P pkgsrc/audio/splay/Makefile
P pkgsrc/audio/tcl-snack/Makefile
P pkgsrc/audio/tfmxplay/Makefile
P pkgsrc/audio/tracker/Makefile
P pkgsrc/audio/trm/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/benchfft/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/bonnie/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/bonnie++/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/bytebench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/dbench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/dhrystone/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/fib/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/flops/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/hbench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/heapsort/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/hint/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/httperf/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/iozone/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/kttcp/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/linpack-bench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/lmbench/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/netio/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/netpipe/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/nettest/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/nsieve/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/nttcp/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/paranoia/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/postal/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/postmark/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/randread/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/thrulay/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/ttcp/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/whetstone/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/xengine/Makefile
P pkgsrc/biology/chemtool/Makefile
P pkgsrc/biology/clustalw/Makefile
P pkgsrc/biology/hmmer/Makefile
P pkgsrc/biology/lucy/Makefile
P pkgsrc/biology/sewer/Makefile
P pkgsrc/cad/adms/Makefile
P pkgsrc/cad/cascade/Makefile
P pkgsrc/cad/covered/Makefile
P pkgsrc/cad/covered-current/Makefile
P pkgsrc/cad/gerbv/Makefile
P pkgsrc/cad/gnucap/Makefile
P pkgsrc/cad/gsmc/Makefile
P pkgsrc/cad/mcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/nelma/Makefile
P pkgsrc/cad/pcb/Makefile
P pkgsrc/cad/tnt-mmtl/Makefile
P pkgsrc/cad/verilog/Makefile
P pkgsrc/cad/verilog-current/Makefile
P pkgsrc/chat/bitchbot/Makefile
P pkgsrc/chat/icb/Makefile
P pkgsrc/chat/ircII/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd/Makefile
P pkgsrc/chat/kgb-bot/Makefile
P pkgsrc/chat/libtlen/Makefile
P pkgsrc/chat/msnre/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-POE-Component-IRC/Makefile
P pkgsrc/chat/p5-POE-Filter-IRCD/Makefile
P pkgsrc/chat/roxirc/Makefile
P pkgsrc/chat/sirc/Makefile
P pkgsrc/chat/tkicb/Makefile
P pkgsrc/chat/tkirc/Makefile
P pkgsrc/chat/tkirc2/Makefile
P pkgsrc/chat/vicq/Makefile
P pkgsrc/comms/conserver/Makefile
P pkgsrc/comms/conserver8/Makefile
P pkgsrc/comms/gkermit/Makefile
P pkgsrc/comms/lrzsz/Makefile
P pkgsrc/comms/minicom/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Asterisk/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-Gsm/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-Modem/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-Device-SerialPort/Makefile
P pkgsrc/converters/base64/Makefile
P pkgsrc/converters/bibtex2html/Makefile
P pkgsrc/converters/chef/Makefile
P pkgsrc/converters/convmv/Makefile
P pkgsrc/converters/hztty/Makefile
P pkgsrc/converters/jcode-perl/Makefile
P pkgsrc/converters/libiconv/Makefile
P pkgsrc/converters/nkf/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-BinHex/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-TNEF/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Convert-UUlib/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Jcode/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64-URLSafe/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Text-Iconv/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-IMAPUtf7/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-Unicode-Normalize/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-nkf/Makefile
P pkgsrc/converters/qkc/Makefile
P pkgsrc/converters/rss2html/Makefile
P pkgsrc/converters/txt2html/Makefile
P pkgsrc/converters/txt2pdbdoc/Makefile
P pkgsrc/cross/atasm/Makefile
P pkgsrc/cross/dasm/Makefile
P pkgsrc/cross/libtool-base/Makefile
P pkgsrc/databases/abook/Makefile
P pkgsrc/databases/cdb/Makefile
P pkgsrc/databases/datadraw/Makefile
P pkgsrc/databases/db/Makefile
P pkgsrc/databases/db3/Makefile
P pkgsrc/databases/db4/Makefile
P pkgsrc/databases/db5/Makefile
P pkgsrc/databases/gdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/gdbm_compat/Makefile
P pkgsrc/databases/geneweb/Makefile
P pkgsrc/databases/gnome-mime-data/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql51-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql51-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql55-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql55-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql56-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql56-server/Makefile
P pkgsrc/databases/ocaml-dbm/Makefile
P pkgsrc/databases/ocaml-dbm/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/ocaml-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/ocaml-mysql/PLIST
U pkgsrc/databases/ocaml-mysql/distinfo
P pkgsrc/databases/ocaml-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/ocaml-sqlite3/PLIST
P pkgsrc/databases/ocaml-sqlite3/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-AnyEvent-BDB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Apache-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-BDB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-BerkeleyDB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Class-DBI-AbstractSearch/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-CSV/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Mock/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-ODBC/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite2/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-XBase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBI-Shell/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIWrapper/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Candy/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Helpers/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-ContextualFetch/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-DBSchema/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Datasource/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Schema/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-SearchBuilder/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DB_File/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DB_File-Lock/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Dancer-Plugin-DBIC/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Data-Table/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Ima-DBI/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MARC/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MARC-Record/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MLDBM/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-MLDBM-Sync/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Net-Cassandra/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Palm/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-RRD-Simple/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Redis/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DBx-AutoReconnect/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract-Limit/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Statement/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Search-QueryParser/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Search-QueryParser-SQL/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-gdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-perl-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/Makefile
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf/Makefile.common
P pkgsrc/devel/SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/acunia-jam/Makefile
P pkgsrc/devel/apr/Makefile
P pkgsrc/devel/apr-util/Makefile
P pkgsrc/devel/atk/Makefile
P pkgsrc/devel/autoconf/Makefile
P pkgsrc/devel/autoconf213/Makefile
P pkgsrc/devel/automake14/Makefile
P pkgsrc/devel/bison/Makefile
P pkgsrc/devel/ccache/Makefile
P pkgsrc/devel/chmlib/Makefile
P pkgsrc/devel/coccinelle/Makefile
P pkgsrc/devel/confuse/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsps/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsps3/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsync/Makefile
P pkgsrc/devel/diffutils/Makefile
P pkgsrc/devel/eet/Makefile
P pkgsrc/devel/elftoolchain/Makefile
P pkgsrc/devel/exctags/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext/Makefile.common
P pkgsrc/devel/gettext-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext-m4/Makefile
P pkgsrc/devel/gindent/Makefile
P pkgsrc/devel/glib/Makefile
P pkgsrc/devel/glib2/Makefile.common
P pkgsrc/devel/global/Makefile
P pkgsrc/devel/gmake/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-make/Makefile
P pkgsrc/devel/gperf/Makefile
P pkgsrc/devel/gtexinfo/Makefile
P pkgsrc/devel/java-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/js_of_ocaml/Makefile
U pkgsrc/devel/js_of_ocaml/PLIST
U pkgsrc/devel/js_of_ocaml/distinfo
U pkgsrc/devel/js_of_ocaml/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/devel/js_of_ocaml/patches/patch-Makefile.conf
P pkgsrc/devel/libcfg+/Makefile
P pkgsrc/devel/libebml/Makefile
U pkgsrc/devel/libevent/DESCR
P pkgsrc/devel/libiberty/Makefile
P pkgsrc/devel/libidn/Makefile
P pkgsrc/devel/libltdl/Makefile
P pkgsrc/devel/libmm/Makefile
P pkgsrc/devel/libnet10/Makefile
P pkgsrc/devel/libnet11/Makefile
P pkgsrc/devel/libosip/Makefile
P pkgsrc/devel/libslang/Makefile
P pkgsrc/devel/libslang2/Makefile
P pkgsrc/devel/libstroke/Makefile
P pkgsrc/devel/libtool/Makefile
P pkgsrc/devel/libtool/Makefile.common
P pkgsrc/devel/libtool-base/Makefile
P pkgsrc/devel/libtool-fortran/Makefile
P pkgsrc/devel/libtool-info/Makefile
P pkgsrc/devel/m4/Makefile
P pkgsrc/devel/makedepend/Makefile
P pkgsrc/devel/menhir/Makefile
P pkgsrc/devel/mkcmd/Makefile
P pkgsrc/devel/nasm/Makefile
P pkgsrc/devel/ncurses/Makefile.common
P pkgsrc/devel/ocaml-batteries/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-batteries/PLIST
P pkgsrc/devel/ocaml-batteries/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/ocaml-batteries/patches/patch-src_batUnix.mliv' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/ocaml-cmdliner/DESCR
U pkgsrc/devel/ocaml-cmdliner/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-cmdliner/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-cmdliner/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-cmdliner/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-cmdliner/patches/patch-pkg_pkg-builder
P pkgsrc/devel/ocaml-deriving-ocsigen/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-deriving-ocsigen/distinfo
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-findlib/distinfo
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/files/ocamlfind.sh
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/patches/patch-configure
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/patches/patch-src_findlib_Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-lwt/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt/PLIST
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt/distinfo
P pkgsrc/devel/ocaml-oasis/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-oasis/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-odn/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-odn/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-optcomp/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-optcomp/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-optcomp/distinfo
P pkgsrc/devel/ocaml-react/Makefile
U pkgsrc/devel/ocaml-react/PLIST
cvs update: `pkgsrc/devel/ocaml-react/PLIST.opt' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/ocaml-react/distinfo
P pkgsrc/devel/ocaml-type_conv/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-type_conv/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/omake/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Annotate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Dependency/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Diff/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-HowSimilar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Algorithm-Merge/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-CLI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AppConfig/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AppConfig-Std/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AtExit/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Attribute-Lexical/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-AutoLoader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-BSD-Resource/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Bit-Vector/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Checksums/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Inject/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Uploader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Cache-FastMmap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Capture-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Always/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Assert/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Assert-More/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Carp-Clan/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Chained/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Accessor-Lite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Autouse/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Container/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Data-Inheritable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ErrorHandler/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Factory/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Factory-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Fields/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Gomor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Inner/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Inspector/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Load/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Load-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Loader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-MakeMethods/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-MethodMaker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-OOorNO/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ObjectTemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-ReturnValue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-Trigger/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-WhiteHole/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Class-XPath/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Clone/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Clone-Fast/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Compress-Raw-Bzip2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Compress-Raw-Zlib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Find/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-General/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Grammar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-IniFiles/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Const-Fast/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Curses/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Curses-UI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Curses-UI-POE/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Buffer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dump/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Hierarchy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Integer/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Peek/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-ShowTable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-TemporaryBag/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-UUID/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Data-Uniqid/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Business/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Calc/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Calc-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Manip/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Autoflush/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckCompiler/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckLib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-CheckOS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-SmallProf/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-StackTrace/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Symdump/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Error/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Eval-Closure/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Event/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Exception-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Exception-Handler/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Expect/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-AutoInstall/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-CBuilder/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-Depends/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-F77/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ModuleMaker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ModuleMaker-TT/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ParseXS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-PkgConfig/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-XSBuilder/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-BaseDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-ChangeNotify/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-DesktopEntry/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-DirCompare/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-DirSync/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-Age/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-PPI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-Permissions/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Find-Rule-VCS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Flat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-FlockDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-LibMagic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-MimeInfo/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-NFSLock/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Path/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-PathConvert/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Save-Home/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Slurp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Slurp-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Slurp-Unicode/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Temp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Type/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-Which/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-File-chdir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-FreezeThaw/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-ArgvFile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Long/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Glib-Object-Introspection/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Graph/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Guard/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Case/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Heap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hook-LexWrap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-CaptureOutput/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Compress/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Digest/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-HTML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-LockedFile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Multiplex/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Null/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Pager/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Prompt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Prompter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-String/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Stty/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Tee/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Tty/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-Zlib/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-stringy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-DirQueue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Run/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-ShareLite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Shareable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-SharedCache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-SysV/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IPC-System-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Import-Into/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Inline/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Inline-C/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-LDAP/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-List-AllUtils/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-List-AllUtils/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-List-MoreUtils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Agent/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Dispatch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Log4perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-Config/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatchouli/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-LogLite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Report/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Report-Optional/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Make/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Memoize/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Memoize-ExpireLRU/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Modern-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Build/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-CoreList/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-RTx/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Install-Substitute/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Load/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Pluggable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Refresh/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-ScanDeps/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-CIDR/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Net-Netmask/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-OLE-Storage_Lite/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-OOTools/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Object-Realize-Later/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PAR-Dist/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-POE-Component-Pluggable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PV/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Package-Variant/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Params-Classify/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Params-Util/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Params-Validate/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-CPAN-Meta/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-ErrorString-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-ExuberantCTags/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-RecDescent/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Parse-Yapp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-Class-File-Stat/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Path-IsDev/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-PrereqScanner/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl-Tidy/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl6-Export/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Perl6-Slurp/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-eol/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-gzip/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-utf8_strict/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-via-Bzip2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-via-dynamic/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-PerlIO-via-symlink/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Probe-Perl/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Daemon/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-PID-File/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Pidfile/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-ProcessTable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Queue/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Proc-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Regexp-Shellish/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Role-HasMessage/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Role-Identifiable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Role-Tiny/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Dump/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Mirror/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SVN-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Safe-Hole/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Scalar-List-Utils/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Scalar-Util-Refcount/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Set-IntSpan/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Set-Scalar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Sort-Versions/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Storable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-String-Escape/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-String-Format/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-String-PerlIdentifier/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-System-Command/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tee/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ANSIColor/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Cap/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Encoding/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadKey/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadLine/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadPassword/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Screen/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Term-Size/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Approx/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-ClassAPI/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-CleanNamespaces/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Distribution/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-File-Contents/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-File-ShareDir/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Inline/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Output/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Pod/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Roo/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-SubCalls/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Unit/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Throwable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Array-AsHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Array-Sorted/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Cache/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-IxHash/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tree-DAG_Node/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tree-Simple/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tree-Simple-VisitorFactory/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-TryCatch/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Types-Serialiser/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-moniker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-WeakRef/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-XSLoader/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-autodie/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-circular-require/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-constant/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-experimental/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-gettext/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-glib2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-perl-headers/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-pip/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-prefork/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-version/Makefile
P pkgsrc/devel/pango/Makefile
P pkgsrc/devel/papaya/Makefile
P pkgsrc/devel/patch/Makefile
P pkgsrc/devel/pccts/Makefile
P pkgsrc/devel/pcre/Makefile
P pkgsrc/devel/pcre-ocaml/Makefile
P pkgsrc/devel/pcre-ocaml/PLIST
cvs update: `pkgsrc/devel/pcre-ocaml/PLIST.opt' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/pcre-ocaml/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/pcre-ocaml/patches/patch-aa' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/devel/pcre-ocaml/patches/patch-ab' is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/pcre-ocaml/patches/patch-myocamlbuild.ml
P pkgsrc/devel/pedisassem/Makefile
P pkgsrc/devel/pkg-config/Makefile
P pkgsrc/devel/popt/Makefile
P pkgsrc/devel/pth/Makefile
U pkgsrc/devel/py-protobuf/DESCR
U pkgsrc/devel/py-protobuf/Makefile
U pkgsrc/devel/py-protobuf/PLIST
U pkgsrc/devel/py-protobuf/distinfo
P pkgsrc/devel/py-urwid/Makefile
P pkgsrc/devel/py-urwid/PLIST
U pkgsrc/devel/py-urwid/distinfo
P pkgsrc/devel/readline/Makefile
P pkgsrc/devel/scmcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/shtk/Makefile
P pkgsrc/devel/stooop/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion-base/Makefile
P pkgsrc/devel/svk/Makefile
P pkgsrc/devel/syncdir/Makefile
P pkgsrc/devel/sysexits/Makefile
P pkgsrc/devel/tcl-tclcl/Makefile
P pkgsrc/devel/tkcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/tkdiff/Makefile
P pkgsrc/devel/tla/Makefile
P pkgsrc/devel/ucl/Makefile
P pkgsrc/devel/xmake/Makefile
P pkgsrc/devel/zlib/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2014
P pkgsrc/doc/Makefile-example
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/doc/pkgsrc.html
P pkgsrc/doc/pkgsrc.txt
P pkgsrc/doc/guide/files/components.xml
P pkgsrc/editors/bvi/Makefile
P pkgsrc/editors/ce/Makefile
P pkgsrc/editors/ce-doc/Makefile
P pkgsrc/editors/ce-x11/Makefile
P pkgsrc/editors/heme/Makefile
P pkgsrc/editors/ted/Makefile
P pkgsrc/emulators/aliados/Makefile
P pkgsrc/emulators/gcube/Makefile
P pkgsrc/emulators/gxemul/Makefile
P pkgsrc/filesystems/p5-Module-Path/Makefile
P pkgsrc/filesystems/p5-Path-Tiny/Makefile
P pkgsrc/finance/tclticker/Makefile
P pkgsrc/fonts/Xft2/Makefile
P pkgsrc/fonts/encodings/Makefile
P pkgsrc/fonts/fontconfig/Makefile
P pkgsrc/fonts/ghostscript-fonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/harfbuzz/Makefile
P pkgsrc/fonts/mkfontdir/Makefile
P pkgsrc/fonts/mkfontscale/Makefile
P pkgsrc/fonts/p5-Font-AFM/Makefile
P pkgsrc/fonts/t1lib/Makefile
P pkgsrc/games/anise/Makefile
P pkgsrc/games/enigma/Makefile
P pkgsrc/games/gnuchess/Makefile
P pkgsrc/games/ivan/Makefile
P pkgsrc/games/tuxracer/Makefile
P pkgsrc/games/xpat2/Makefile
P pkgsrc/games/xscavenger/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/PLIST
P pkgsrc/geography/gdal-lib/distinfo
U pkgsrc/geography/gdal-lib/patches/patch-configure
cvs update: `pkgsrc/geography/gdal-lib/patches/patch-frmts_gif_biggifdataset.cpp' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/geography/gdal-lib/patches/patch-frmts_gif_gifabstractdataset.cpp' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/geography/gdal-lib/patches/patch-frmts_gif_gifdataset.cpp' is no longer in the repository
P pkgsrc/geography/p5-Geo-Mercator/Makefile
P pkgsrc/geography/p5-Geography-Countries/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/Mesa/Makefile.lib
P pkgsrc/graphics/SDL2_image/Makefile
P pkgsrc/graphics/SDL_image/Makefile
P pkgsrc/graphics/aalib/Makefile
P pkgsrc/graphics/cinepaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/exif/Makefile
P pkgsrc/graphics/exiftags/Makefile
P pkgsrc/graphics/freeglut/Makefile
P pkgsrc/graphics/freetype-lib/Makefile.common
P pkgsrc/graphics/freetype2/Makefile
P pkgsrc/graphics/gd/Makefile
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf/Makefile.common
P pkgsrc/graphics/gfract/Makefile
P pkgsrc/graphics/gle/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/grap/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/Makefile
P pkgsrc/graphics/hicolor-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/imlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/imlib-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/jasper/Makefile
P pkgsrc/graphics/jhead/Makefile
P pkgsrc/graphics/jpeg/Makefile
P pkgsrc/graphics/jpegpixi/Makefile
P pkgsrc/graphics/lcms/Makefile
P pkgsrc/graphics/lcms2/Makefile
P pkgsrc/graphics/libart/Makefile
P pkgsrc/graphics/libexif/Makefile
P pkgsrc/graphics/libwmf/Makefile
P pkgsrc/graphics/mpeg2codec/Makefile
P pkgsrc/graphics/mscgen/Makefile
P pkgsrc/graphics/netpbm/Makefile
P pkgsrc/graphics/netpbm/PLIST
P pkgsrc/graphics/p5-Chart-ThreeD/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD-Graph3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GD-SecurityImage/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GDGraph/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GDTextUtil/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GIFgraph/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GraphicsMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-Imlib2/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-Info/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Image-Size/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-PerlMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-SWF-File/Makefile
P pkgsrc/graphics/pdiff/Makefile
P pkgsrc/graphics/plotutils/Makefile
P pkgsrc/graphics/png/Makefile
P pkgsrc/graphics/qiv/Makefile
P pkgsrc/graphics/simage/Makefile
P pkgsrc/graphics/tiff/Makefile
P pkgsrc/graphics/tkpiechart/Makefile
P pkgsrc/ham/tnt/Makefile
P pkgsrc/lang/Makefile
P pkgsrc/lang/boomerang/Makefile
U pkgsrc/lang/camlp4/DESCR
U pkgsrc/lang/camlp4/Makefile
U pkgsrc/lang/camlp4/PLIST
U pkgsrc/lang/camlp4/buildlink3.mk
U pkgsrc/lang/camlp4/distinfo
P pkgsrc/lang/camlp5/Makefile
P pkgsrc/lang/camlp5/PLIST
cvs update: `pkgsrc/lang/camlp5/PLIST.opt' is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/camlp5/buildlink3.mk
U pkgsrc/lang/camlp5/distinfo
P pkgsrc/lang/ccsh/Makefile
P pkgsrc/lang/cdl3/Makefile
P pkgsrc/lang/clisp/Makefile
P pkgsrc/lang/clisp/module.mk
P pkgsrc/lang/coq/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/PLIST
P pkgsrc/lang/coq/distinfo
U pkgsrc/lang/coq/patches/patch-kernel_univ.ml
P pkgsrc/lang/eag/Makefile
P pkgsrc/lang/gawk/Makefile
P pkgsrc/lang/lua51/Makefile
P pkgsrc/lang/lua52/Makefile
P pkgsrc/lang/nawk/Makefile
P pkgsrc/lang/ocaml/Makefile
P pkgsrc/lang/ocaml/Makefile.common
P pkgsrc/lang/ocaml/PLIST
P pkgsrc/lang/ocaml/PLIST.opt
P pkgsrc/lang/ocaml/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/ocaml/distinfo
P pkgsrc/lang/ocaml/hacks.mk
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-asmrun_Makefile
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-asmrun_power-bsd.S
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-asmrun_signals_osdep.h
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-byterun_Makefile
cvs update: `pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-camlp4_man_Makefile' is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-configure
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-debugger_Makefile.shared
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-man_Makefile
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-ocamldoc_Makefile
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_Makefile.shared
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_dynlink_Makefile
cvs update: `pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_browser_Makefile.shared' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_camltk_Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_compiler_Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_frx_Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_jpf_Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_labltk_Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_lib_Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_support_Makefile' is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_systhreads_Makefile
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_threads_Makefile
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-stdlib_Makefile
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-stdlib_Makefile.shared
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-tools_Makefile.shared
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-tools_ocamlmklib
P pkgsrc/lang/pict/Makefile
P pkgsrc/lang/python34/Makefile
P pkgsrc/lang/python34/PLIST
P pkgsrc/lang/python34/dist.mk
P pkgsrc/lang/python34/distinfo
cvs update: `pkgsrc/lang/python34/patches/patch-Lib_http_server.py' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/python34/patches/patch-Lib_test_test__httpservers.py' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/python34/patches/patch-Misc_NEWS' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/python34/patches/patch-Modules___multiprocessing_multiprocessing.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/python34/patches/patch-ah
P pkgsrc/lang/python34/patches/patch-al
P pkgsrc/lang/sbcl/Makefile
P pkgsrc/lang/tcl-otcl/Makefile
P pkgsrc/mail/anomy-sanitizer/Makefile
P pkgsrc/mail/bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/clamsmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2/distinfo
P pkgsrc/mail/dovecot2-pigeonhole/Makefile
P pkgsrc/mail/ezmlm/Makefile
P pkgsrc/mail/ezmlm-idx/Makefile
P pkgsrc/mail/fetchmail/Makefile
P pkgsrc/mail/isync/Makefile
P pkgsrc/mail/mess822/Makefile
P pkgsrc/mail/metamail/Makefile
P pkgsrc/mail/mini_sendmail/Makefile.common
P pkgsrc/mail/mutt/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt-devel/Makefile.common
P pkgsrc/mail/p5-Email-Abstract/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-ContentType/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-Encodings/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Simple/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Valid/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-GMail-IMAPD/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-IMAP-Admin/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Lite/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Types/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-tools/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Audit/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Box/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-DKIM/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-IMAPClient/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-ListDetector/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-SPF/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-SPF-Query/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Sendmail/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Webmail-Gmail/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MailTools/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-SMTP-SSL/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Sendmail-AccessDB/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-User-Identity/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-razor-agents/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix/Makefile
P pkgsrc/mail/procmail/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail-qfilter/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail-run/Makefile
P pkgsrc/mail/spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/spamprobe/Makefile
P pkgsrc/mail/tnef/Makefile
P pkgsrc/mail/tnef2txt/Makefile
P pkgsrc/math/R/Makefile
P pkgsrc/math/R/Makefile.extension
P pkgsrc/math/fftw/Makefile
P pkgsrc/math/fftw2/Makefile
P pkgsrc/math/gp-autpgrp/Makefile
P pkgsrc/math/gp-factint/Makefile
P pkgsrc/math/gp-fplsa/Makefile
P pkgsrc/math/gp-grape/Makefile
P pkgsrc/math/gp-grpconst/Makefile
P pkgsrc/math/gp-lag/Makefile
P pkgsrc/math/lapack/Makefile.common
P pkgsrc/math/libffm/Makefile
P pkgsrc/math/ltm/Makefile
P pkgsrc/math/mathomatic/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Base85/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-BaseCnv/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-BigInteger/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-FFT/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-GMP/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Interpolate/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-MatrixReal/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Math-Pari/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Number-Compare/Makefile
P pkgsrc/math/prng/Makefile
P pkgsrc/math/scilab/Makefile
P pkgsrc/misc/Makefile
P pkgsrc/misc/colorls/Makefile
P pkgsrc/misc/cuetools/Makefile
P pkgsrc/misc/dialog/Makefile
P pkgsrc/misc/dvorakng/Makefile
P pkgsrc/misc/esniper/Makefile
P pkgsrc/misc/figlet/Makefile
P pkgsrc/misc/firelib/Makefile
P pkgsrc/misc/getopt/Makefile
P pkgsrc/misc/libcdio/Makefile
P pkgsrc/misc/libcdio/PLIST
P pkgsrc/misc/libcdio/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libcdio/distinfo
cvs update: `pkgsrc/misc/libcdio/patches/patch-ac' is no longer in the repository
U pkgsrc/misc/libcdio/patches/patch-ad
cvs update: `pkgsrc/misc/libcdio/patches/patch-ae' is no longer in the repository
U pkgsrc/misc/libcdio-paranoia/DESCR
U pkgsrc/misc/libcdio-paranoia/Makefile
U pkgsrc/misc/libcdio-paranoia/PLIST
U pkgsrc/misc/libcdio-paranoia/buildlink3.mk
U pkgsrc/misc/libcdio-paranoia/distinfo
P pkgsrc/misc/mirmon/Makefile
P pkgsrc/misc/molden/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Array-PrintCols/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-CreditCard/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN-Data/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-UPS/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-ControlX10-CM11/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-ControlX10-CM17/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-File-MMagic/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-File-Tail/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Codes/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Fuzzy/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Lexicon/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Simple/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-libintl/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Mac-Macbinary/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Msgcat/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Search/Makefile
P pkgsrc/misc/screen/Makefile
P pkgsrc/misc/wdic/Makefile
P pkgsrc/mk/bsd.pkg.mk
P pkgsrc/mk/bsd.pkg.readme.mk
P pkgsrc/mk/ocaml.mk
P pkgsrc/mk/plist/plist.mk
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/distinfo
U pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/PLIST.Darwin
P pkgsrc/multimedia/libdvdread/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libmatroska/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libmpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libogg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/lsdvd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/distinfo
U pkgsrc/multimedia/mplayer-share/patches/patch-gui_interface.c
P pkgsrc/multimedia/p5-xmltv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/regionset/Makefile
P pkgsrc/multimedia/smpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/x265/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xvidcore/Makefile
P pkgsrc/net/DarwinStreamingServer/Makefile
P pkgsrc/net/GeoIP/Makefile
P pkgsrc/net/ORBit/Makefile
P pkgsrc/net/ORBit2/Makefile
P pkgsrc/net/aget/Makefile
P pkgsrc/net/batchftp/Makefile
P pkgsrc/net/bmon/Makefile
P pkgsrc/net/ddclient/Makefile
P pkgsrc/net/dgd/Makefile
P pkgsrc/net/djbdns/Makefile
P pkgsrc/net/djbdns-run/Makefile
P pkgsrc/net/gethost/Makefile
P pkgsrc/net/ipgrab/Makefile
P pkgsrc/net/ishell/Makefile
P pkgsrc/net/lftp/Makefile
P pkgsrc/net/libIDL/Makefile
P pkgsrc/net/libpcap/Makefile
P pkgsrc/net/lldpd/Makefile
P pkgsrc/net/mbrowse/Makefile
P pkgsrc/net/mldonkey/Makefile
P pkgsrc/net/mldonkey-gui/Makefile
P pkgsrc/net/mtr/Makefile
P pkgsrc/net/nam/Makefile
P pkgsrc/net/netcat/Makefile
P pkgsrc/net/nmap/Makefile
P pkgsrc/net/ns/Makefile
P pkgsrc/net/ntp4/Makefile
P pkgsrc/net/ocamlnet/Makefile
P pkgsrc/net/ocamlnet/distinfo
P pkgsrc/net/openntpd/Makefile
P pkgsrc/net/openslp/Makefile
P pkgsrc/net/p5-DNS-ZoneParse/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Data-Stream-Bulk/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Geo-IP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Geo-IPfree/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IO-Interface/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IO-Socket-Multicast/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IP-Country/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Bonjour/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-CIDR-Lite/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DBus/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DNS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-DNS-Resolver-Programmable/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Daemon/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-FTPSSL/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Frame/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Frame-Dump/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Frame-Layer-IPv6/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Frame-Simple/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-INET6Glue/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-IP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-IPv4Addr/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-IPv6Addr/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Ident/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Interface/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-LibIDN/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-NBName/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-OAuth/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Packet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-RawIP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-SNMP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-SSH-Expect/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Server/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-TFTP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Telnet/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Z3950-ZOOM/Makefile
P pkgsrc/net/p5-NetAddr-IP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-NetPacket/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Nmap-Parser/Makefile
P pkgsrc/net/p5-POE-Component-Client-DNS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-POE-Component-Client-Ident/Makefile
P pkgsrc/net/p5-POE-Component-SNMP/Makefile
P pkgsrc/net/p5-RADIUS/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SNMP-Info/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SNMP_Session/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Socket6/Makefile
P pkgsrc/net/pload/Makefile
P pkgsrc/net/rsync/Makefile
P pkgsrc/net/socks4/Makefile
P pkgsrc/net/socks5/Makefile
P pkgsrc/net/tcl-scotty/Makefile
P pkgsrc/net/tkined/Makefile
P pkgsrc/net/tnftp/Makefile
P pkgsrc/net/ucspi-tcp/Makefile
P pkgsrc/net/unison/Makefile
P pkgsrc/net/unison2.32/Makefile
P pkgsrc/net/wimon/Makefile
P pkgsrc/parallel/p5-Parallel-Pvm/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/createbuildlink/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/digest/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/genrpm/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/libkver/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/lintpkgsrc/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/p5-pkgsrc-Dewey/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_alternatives/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_chk/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_comp/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install-info/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_notify/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_p5up2date/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_regress/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_rolling-replace/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_select/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_summary-utils/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkgclean/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkgdiff/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkgfind/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/deprecated.map
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/makevars.map
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/pkglint.pl
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/pkglint.t
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/doc/chap.types.xml
P pkgsrc/pkgtools/pkgse/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/revbump/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/revbump/files/revbump
P pkgsrc/pkgtools/url2pkg/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/verifypc/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/x11-links/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/xpkgwedge/Makefile
P pkgsrc/print/advi/Makefile
P pkgsrc/print/cups/Makefile
P pkgsrc/print/cups15/Makefile
P pkgsrc/print/latex-mk/Makefile
P pkgsrc/print/p5-PostScript-MailLabels/Makefile
P pkgsrc/print/pdflib/Makefile
P pkgsrc/print/yup/Makefile
P pkgsrc/security/antonym/Makefile
P pkgsrc/security/bcrypt/Makefile
P pkgsrc/security/chkrootkit/Makefile
P pkgsrc/security/clamav/Makefile
P pkgsrc/security/crypto++/Makefile
P pkgsrc/security/cyrus-sasl/Makefile
P pkgsrc/security/cyrus-saslauthd/Makefile
P pkgsrc/security/dhbitty/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/gss/Makefile
P pkgsrc/security/keychain/Makefile
P pkgsrc/security/libassuan/Makefile
P pkgsrc/security/libcrack/Makefile
P pkgsrc/security/libgcrypt/Makefile
P pkgsrc/security/libgpg-error/Makefile
P pkgsrc/security/libtasn1/Makefile
P pkgsrc/security/libtcpa/Makefile
P pkgsrc/security/libtomcrypt/Makefile
P pkgsrc/security/ocaml-cryptokit/Makefile
P pkgsrc/security/ocaml-cryptokit/PLIST
cvs update: `pkgsrc/security/ocaml-cryptokit/PLIST.opt' is no longer in the repository
P pkgsrc/security/ocaml-cryptokit/buildlink3.mk
U pkgsrc/security/ocaml-cryptokit/distinfo
P pkgsrc/security/ocaml-ssl/Makefile
U pkgsrc/security/ocaml-ssl/PLIST
P pkgsrc/security/ocaml-ssl/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/ocaml-ssl/distinfo
P pkgsrc/security/opencdk/Makefile
P pkgsrc/security/openssh/Makefile
P pkgsrc/security/openssl/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Authen-PluggableCaptcha/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Blowfish/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Blowfish_PP/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-CAST5_PP/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-CBC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-CipherSaber/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DES/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DES_EDE3/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DH/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-ECB/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Eksblowfish/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-GPG/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-IDEA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenPGP/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-AES/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-Bignum/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-DSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-RSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-Random/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Primes/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RIPEMD160/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Random/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Random-Seed/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Random-TESHA2/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Rijndael/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-SSLeay/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-SmbHash/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-Twofish/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Dancer-Plugin-Auth-RBAC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-BubbleBabble/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-CRC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-HMAC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-Hashcash/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-JHash/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD2/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD4/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD5/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD5-File/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-Nilsimsa/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-SHA1/Makefile
P pkgsrc/security/p5-IO-Socket-SSL/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Module-Signature/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Mozilla-CA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-DNS-SEC/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-DNS-SEC-Maint-Key/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-SSH/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-SSLeay/Makefile
P pkgsrc/security/p5-OpenSSL/Makefile
P pkgsrc/security/p5-SHA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-String-Random/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Text-Password-Pronounceable/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Tie-EncryptedHash/Makefile
P pkgsrc/security/priv/Makefile
P pkgsrc/security/pwsafe/Makefile
P pkgsrc/security/rats/Makefile
P pkgsrc/security/rsaref/Makefile
P pkgsrc/security/sks/Makefile
P pkgsrc/security/sudo/Makefile
P pkgsrc/security/tcp_wrappers/Makefile
P pkgsrc/shells/bash/Makefile
P pkgsrc/shells/bash2/Makefile
P pkgsrc/shells/mksh/Makefile
P pkgsrc/shells/osh/Makefile
P pkgsrc/shells/pdksh/Makefile
P pkgsrc/shells/posh/Makefile
P pkgsrc/shells/zsh/Makefile.common
P pkgsrc/sysutils/acpica-utils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/adtool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/amanda-client/Makefile
P pkgsrc/sysutils/amanda-common/Makefile
P pkgsrc/sysutils/amanda-plot/Makefile
P pkgsrc/sysutils/amanda-server/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ccze/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cdrdao/Makefile.common
P pkgsrc/sysutils/cdrtools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/checkpassword/Makefile
P pkgsrc/sysutils/checkpassword-pam/Makefile
P pkgsrc/sysutils/crashme/Makefile
P pkgsrc/sysutils/daemontools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dirsize/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dmassage/Makefile
P pkgsrc/sysutils/etcmanage/Makefile
P pkgsrc/sysutils/etcmanage/PLIST
U pkgsrc/sysutils/etcmanage/distinfo
P pkgsrc/sysutils/eventlog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/fam/Makefile
P pkgsrc/sysutils/fixelfprot/Makefile
P pkgsrc/sysutils/hddtemp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ipmitool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libirman/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libol/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lsof/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mc/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mc46/Makefile
P pkgsrc/sysutils/memtester/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mklivecd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mkmemstick/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mrsync/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nrg2iso/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-File-Remove/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Filesys-Df/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Filesys-DfPortable/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Filesys-Statvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-GTop/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-IO-KQueue/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Lchown/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Linux-Inotify2/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Parse-Syslog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-CpuLoad/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-Filesystem/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-Hostname-Long/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-SigAction/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Sys-Utmp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Unix-ConfigFile/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Unix-Syslog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/psmisc/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rfstool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/same/Makefile
P pkgsrc/sysutils/sformat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/slay/Makefile
P pkgsrc/sysutils/smartmontools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/stow/Makefile
P pkgsrc/sysutils/sysbuild/Makefile
P pkgsrc/sysutils/sysbuild-user/Makefile
P pkgsrc/sysutils/sysupgrade/Makefile
P pkgsrc/sysutils/user_cygwin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/user_darwin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/user_interix/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vcdimager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vip/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vobcopy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/wipe/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xapply/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools41/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools42/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xosview/Makefile
P pkgsrc/textproc/aiksaurus/Makefile
P pkgsrc/textproc/bibclean/Makefile
P pkgsrc/textproc/bibparse/Makefile
P pkgsrc/textproc/btparse/Makefile
P pkgsrc/textproc/cawf/Makefile
P pkgsrc/textproc/db2latex/Makefile
P pkgsrc/textproc/docbook/Makefile
P pkgsrc/textproc/docbook-xml/Makefile
P pkgsrc/textproc/eb/Makefile
P pkgsrc/textproc/eblook/Makefile
P pkgsrc/textproc/expat/Makefile
P pkgsrc/textproc/ezxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/gsed/Makefile
P pkgsrc/textproc/harmony/Makefile
P pkgsrc/textproc/hre/Makefile
P pkgsrc/textproc/html/Makefile
P pkgsrc/textproc/intltool/Makefile
P pkgsrc/textproc/iso8879/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxml2/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/lq-sp/Makefile
P pkgsrc/textproc/ndtpd/Makefile
P pkgsrc/textproc/ocaml-csv/Makefile
P pkgsrc/textproc/ocaml-expat/Makefile
P pkgsrc/textproc/ocaml-text/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-ASCII-Armour/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-ASN1/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-BER/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-PEM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Convert-Translit/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Cz-Cstools/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Dist-Zilla-Plugin-PodWeaver/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Encode-Detect/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Feed-Find/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Filter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Inflect/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Number-IsOrdinal/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Sentence/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Lingua-EN-Words2Nums/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Net-Dict/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PDF/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-PDF-Create/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Coverage/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Elemental/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Elemental-PerlMunger/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Escapes/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Eventual/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-POM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Readme/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Simple/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Spell/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Spell-CommonMistakes/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Weaver/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Regexp-Common/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Regexp-Copy/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-CRC32/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Aspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Autoformat/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Balanced/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-BibTeX/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Brew/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-CSV_XS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-ChaSen/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-DelimMatch/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-DoubleMetaphone/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Format/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Glob/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Kakasi/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-LevenshteinXS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Quoted/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-RecordParser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Reflow/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Reform/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Shellwords/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-SpellChecker/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-TabularDisplay/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Template/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-WagnerFischer/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Wrapper/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-vCard/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-vFile-asData/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-SimpleFeed/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-Stream/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Checker/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-DOM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Dumper/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Entities/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Feed/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-BufferText/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-DOMFilter-LibXML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-DetectWS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-Reindent/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Filter-SAXT/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Grove/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Handler-Trees/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Handler-YAWriter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXML-Iterator/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXSLT/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-NamespaceSupport/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Node/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-NodeFilter/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RAI/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RSS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RSS-Parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-RegExp/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX-Base/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX-Expat/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX-ExpatXS/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX-Writer/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Sablotron/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Simple/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Tidy/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Twig/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-UM/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Writer/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Writer-String/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XPath/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XQL/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XSLT/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-XUpdate-LibXML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-YAML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-YAML-Syck/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-libxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-podlators/Makefile
P pkgsrc/textproc/pxp/Makefile
P pkgsrc/textproc/scew/Makefile
P pkgsrc/textproc/source-highlight/Makefile
P pkgsrc/textproc/texi2html/Makefile
P pkgsrc/textproc/xerces-c/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlcatmgr/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlindent/Makefile
P pkgsrc/time/ical/Makefile
P pkgsrc/time/ocaml-calendar/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Data-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Data-ICal-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-Recurrence/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Schedule-Cron-Events/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Elapsed/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-HiRes/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Period/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Piece/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Progress/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-TAI64/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-modules/Makefile
P pkgsrc/time/p5-TimeDate/Makefile
P pkgsrc/time/projclock/Makefile
P pkgsrc/time/wyrd/Makefile
P pkgsrc/time/xdkcal/Makefile
P pkgsrc/wm/afterstep/Makefile
P pkgsrc/wm/ctwm/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm-devel/Makefile
P pkgsrc/wm/pwm/Makefile
P pkgsrc/wm/windowlab/Makefile
P pkgsrc/wm/wmx/Makefile.common
P pkgsrc/www/bozohttpd/Makefile
P pkgsrc/www/checkbot/Makefile
P pkgsrc/www/clearsilver-base/Makefile
P pkgsrc/www/curl/Makefile
P pkgsrc/www/libghttp/Makefile
P pkgsrc/www/libwww/Makefile
P pkgsrc/www/links/Makefile.common
P pkgsrc/www/litmus/Makefile
P pkgsrc/www/lynx/Makefile
P pkgsrc/www/mediawiki/Makefile
P pkgsrc/www/micro_httpd/Makefile
P pkgsrc/www/moodle/Makefile
P pkgsrc/www/neon/Makefile
P pkgsrc/www/ocaml-curl/Makefile
P pkgsrc/www/ocaml-http/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-ASP/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-DBILogConfig/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-DBILogger/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Filter/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Gallery/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-SSI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Session/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Test/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application-Plugin-DBH/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Application-Plugin-ValidateRM/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-FastTemplate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Kwiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Lite/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Minimal/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Session/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-FCGI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Clean/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Element-Extended/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Email-Obfuscate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-FillInForm/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-FixEntities/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-FormFu/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Format/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-LinkExtractor/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Mason/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Parser/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-PrettyPrinter/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-SimpleParse/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-StickyQuery/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Table/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Tagset/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Template/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTML-Tree/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTMLObject/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-DAV/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Lite/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Request-Form/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Response-Encoding/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Mason/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTPD-User-Manage/Makefile
P pkgsrc/www/p5-I18N-AcceptLanguage/Makefile
P pkgsrc/www/p5-JSON-RPC/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Authen-Wsse/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Online/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-UserAgent-Determined/Makefile
P pkgsrc/www/p5-MasonX-Request-WithApacheSession/Makefile
P pkgsrc/www/p5-ParallelUserAgent/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Router-Simple/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Extract/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Generate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Multilingual/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Provider-Encoding/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Timer/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Toolkit/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Test-WWW-Mechanize/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-Fetch/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-FromHash/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-Nested/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI-db/Makefile
P pkgsrc/www/p5-VRML/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Amazon-Wishlist/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Facebook-API/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Mechanize/Makefile
P pkgsrc/www/p5-libapreq/Makefile
P pkgsrc/www/p5-libapreq2/Makefile
P pkgsrc/www/p5-libwww/Makefile
P pkgsrc/www/py-django-reversion/Makefile
P pkgsrc/www/py-django-reversion/PLIST
U pkgsrc/www/py-django-reversion/distinfo
P pkgsrc/www/swiftsurf/Makefile
P pkgsrc/www/swiggle/Makefile
P pkgsrc/www/w3m/Makefile.common
P pkgsrc/www/wdg-validate/Makefile
P pkgsrc/www/webalizer/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/Makefile.common
P pkgsrc/www/webkit-gtk/distinfo
P pkgsrc/www/weblint/Makefile
P pkgsrc/x11/XaoS/Makefile
P pkgsrc/x11/Xaw3d/Makefile
P pkgsrc/x11/Xfixes/Makefile
P pkgsrc/x11/Xrender/Makefile
P pkgsrc/x11/aterm/Makefile
P pkgsrc/x11/blt/Makefile
P pkgsrc/x11/fspanel/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk/Makefile
P pkgsrc/x11/lablgtk/Makefile
P pkgsrc/x11/lablgtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/lablgtk/distinfo
P pkgsrc/x11/lablgtk1/Makefile
P pkgsrc/x11/lablgtk1/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/labltk/Makefile
P pkgsrc/x11/libFS/Makefile
P pkgsrc/x11/libICE/Makefile
P pkgsrc/x11/libSM/Makefile
P pkgsrc/x11/libX11/Makefile
P pkgsrc/x11/libXScrnSaver/Makefile
P pkgsrc/x11/libXTrap/Makefile
P pkgsrc/x11/libXau/Makefile
P pkgsrc/x11/libXcomposite/Makefile
P pkgsrc/x11/libXevie/Makefile
P pkgsrc/x11/libXext/Makefile
P pkgsrc/x11/libXfixes/Makefile
P pkgsrc/x11/libXft/Makefile
P pkgsrc/x11/libXi/Makefile
P pkgsrc/x11/libXinerama/Makefile
P pkgsrc/x11/libXmu/Makefile
P pkgsrc/x11/libXt/Makefile
P pkgsrc/x11/libXv/Makefile
P pkgsrc/x11/liboldXrandr/Makefile
P pkgsrc/x11/libxklavier/Makefile
P pkgsrc/x11/motif/Makefile
P pkgsrc/x11/mrxvt/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-graphics/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-graphics/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/openmotif/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Clipboard/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Tk/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-X11-Protocol/Makefile
P pkgsrc/x11/rxvt/Makefile
P pkgsrc/x11/startup-notification/Makefile
P pkgsrc/x11/startup-notification010/Makefile
P pkgsrc/x11/tk/Makefile
P pkgsrc/x11/tk-BWidget/Makefile
P pkgsrc/x11/tk85/Makefile
P pkgsrc/x11/xautolock/Makefile
P pkgsrc/x11/xbitmaps/Makefile
P pkgsrc/x11/xcursor/Makefile
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile.common
P pkgsrc/x11/xlt/Makefile
P pkgsrc/x11/xpaste/Makefile
P pkgsrc/x11/xplsprinters/Makefile
P pkgsrc/x11/xprehashprinterlist/Makefile
P pkgsrc/x11/xproto/Makefile
P pkgsrc/x11/xrefresh/Makefile
P pkgsrc/x11/xsm/Makefile
P pkgsrc/x11/xtrans/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2014Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2014Q3):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2014Q3
cvs update: `pkgsrc/mail/dovecot2/patches/patch-ac' is no longer in the repository
P pkgsrc/security/openssh/Makefile
P pkgsrc/security/openssh/distinfo
U pkgsrc/security/openssh/patches/patch-sshconnect.c
P pkgsrc/shells/mksh/Makefile
U pkgsrc/shells/mksh/distinfo
P pkgsrc/shells/mksh/patches/patch-mksh.1
P pkgsrc/www/apache24/Makefile
P pkgsrc/www/apache24/distinfo
U pkgsrc/www/apache24/patches/patch-modules_cache_cache__util.c


Home | Main Index | Thread Index | Old Index