tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/upx/Makefile
P pkgsrc/archivers/upx/distinfo
P pkgsrc/archivers/upx/patches/patch-ab
P pkgsrc/archivers/upx/patches/patch-src_Makefile
P pkgsrc/archivers/upx/patches/patch-src_p__exe.cpp
P pkgsrc/archivers/upx/patches/patch-src_p__exe.h
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/glib2/Makefile
P pkgsrc/devel/glib2/distinfo
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-glib_gtimezone.c
U pkgsrc/devel/hs-blaze-builder/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-blaze-builder/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-blaze-builder/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-blaze-builder/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-blaze-builder/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-transformers-base/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-transformers-base/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-transformers-base/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-transformers-base/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-transformers-base/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-transformers-compat/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-transformers-compat/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-transformers-compat/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-transformers-compat/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-transformers-compat/distinfo
U pkgsrc/devel/hs-vector/DESCR
U pkgsrc/devel/hs-vector/Makefile
U pkgsrc/devel/hs-vector/PLIST
U pkgsrc/devel/hs-vector/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/hs-vector/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2014
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/multimedia/libvpx/hacks.mk
P pkgsrc/print/Makefile
U pkgsrc/print/pdfmod/DESCR
U pkgsrc/print/pdfmod/Makefile
U pkgsrc/print/pdfmod/PLIST
U pkgsrc/print/pdfmod/distinfo
U pkgsrc/print/pdfmod/patches/patch-src_Makefile.in
U pkgsrc/print/pdfmod/patches/patch-src_PdfMod_Gui_DocumentIconView.cs
P pkgsrc/x11/Makefile
U pkgsrc/x11/hyena/DESCR
U pkgsrc/x11/hyena/Makefile
U pkgsrc/x11/hyena/PLIST
U pkgsrc/x11/hyena/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/hyena/distinfo
U pkgsrc/x11/hyena/patches/patch-Hyena.Data.Sqlite_Makefile.in
U pkgsrc/x11/hyena/patches/patch-Hyena.Gui_Makefile.in
U pkgsrc/x11/hyena/patches/patch-Hyena_Makefile.in
U pkgsrc/x11/hyena/patches/patch-Mono.Data.Sqlite_Makefile.in


Killing core files:

Updating pkgsrc-2014Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2014Q1):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index