tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/doc/CHANGES-2011
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/MESSAGE.NetBSD
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/PLIST
U pkgsrc/filesystems/glusterfs/distinfo
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/files/glusterd.sh
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/files/glusterfsd.sh
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/files/xattr-init.sh
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-aa
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-ab
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-ac
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-ae
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-af
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-an
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-ao
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-ar
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-as
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-ax
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-ba
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bb
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bc
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-be
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bf
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bh
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bj
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bk
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bl
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bm
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bn
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bo
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bp
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bq
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-br
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bs
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/patches/patch-bt
P pkgsrc/misc/gwaei/Makefile
U pkgsrc/misc/gwaei/distinfo
P pkgsrc/multimedia/vlc/distinfo
U pkgsrc/multimedia/vlc/patches/patch-modules_audio__output_pulse.c
P pkgsrc/net/mikutter/Makefile
P pkgsrc/net/mikutter/distinfo
P pkgsrc/www/snownews/Makefile
U pkgsrc/www/snownews/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2011Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2011Q2):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index