tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/akode/distinfo
U 
pkgsrc/audio/akode/patches/patch-akode_plugins_ffmpeg_decoder_ffmpeg__decoder_cpp
P pkgsrc/audio/darkice/distinfo
U pkgsrc/audio/darkice/patches/patch-src_Makefile_in
P pkgsrc/cad/covered/Makefile
P pkgsrc/cad/covered-current/Makefile
P pkgsrc/cad/geda/Makefile
P pkgsrc/cad/geda/PLIST
P pkgsrc/chat/centerim/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-pilot-link/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-pilot-link/PLIST
P pkgsrc/converters/Makefile
U pkgsrc/converters/ruby-Ascii85/DESCR
U pkgsrc/converters/ruby-Ascii85/Makefile
U pkgsrc/converters/ruby-Ascii85/PLIST
U pkgsrc/converters/ruby-Ascii85/distinfo
P pkgsrc/databases/couchdb/Makefile
P pkgsrc/databases/luma/Makefile
P pkgsrc/databases/oraedit/Makefile
U pkgsrc/databases/pear-MDB2_Driver_sqlite/patches/patch-ab
P pkgsrc/databases/ruby-cassandra/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-cassandra/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-cassandra/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-data_objects/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-data_objects/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-data_objects/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-datamapper/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-datamapper/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dm-aggregates/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dm-aggregates/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-aggregates/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dm-constraints/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dm-constraints/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-constraints/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dm-core/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dm-core/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-core/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dm-migrations/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dm-migrations/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-migrations/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dm-serializer/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dm-serializer/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-serializer/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dm-timestamps/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dm-timestamps/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-timestamps/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dm-transactions/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dm-transactions/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-transactions/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dm-types/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dm-types/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-types/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-dm-types/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/ruby-dm-validations/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dm-validations/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-dm-validations/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-do_sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-do_sqlite3/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-do_sqlite3/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/cogito/Makefile
P pkgsrc/devel/etrace/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-HowSimilar/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-HowSimilar/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Algorithm-HowSimilar/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-App-FatPacker/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Test-Approx/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Test-Approx/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Test-Approx/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-debug-extra/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-debug-extra/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-debug-extra/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/ruby-linecache/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-linecache/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-rbx-require-relative/DESCR
U pkgsrc/devel/ruby-rbx-require-relative/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-rbx-require-relative/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-rbx-require-relative/distinfo
P pkgsrc/devel/st/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2011
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/emulators/stella/Makefile
P pkgsrc/emulators/stella/distinfo
P pkgsrc/emulators/stella/patches/patch-ab
cvs update: pkgsrc/emulators/stella/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
P pkgsrc/emulators/suse113_openssl/Makefile
U pkgsrc/emulators/suse113_openssl/distinfo
P pkgsrc/finance/Makefile
P pkgsrc/finance/ruby-activemerchant/Makefile
P pkgsrc/finance/ruby-activemerchant/PLIST
U pkgsrc/finance/ruby-activemerchant/distinfo
U pkgsrc/finance/ruby-braintree/DESCR
U pkgsrc/finance/ruby-braintree/Makefile
U pkgsrc/finance/ruby-braintree/PLIST
U pkgsrc/finance/ruby-braintree/distinfo
P pkgsrc/fonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/ruby-ttfunk/DESCR
U pkgsrc/fonts/ruby-ttfunk/Makefile
U pkgsrc/fonts/ruby-ttfunk/PLIST
U pkgsrc/fonts/ruby-ttfunk/distinfo
P pkgsrc/fonts/umefont-ttf/Makefile
U pkgsrc/fonts/umefont-ttf/distinfo
P pkgsrc/graphics/Makefile
U pkgsrc/graphics/ruby-chunky_png/DESCR
U pkgsrc/graphics/ruby-chunky_png/Makefile
U pkgsrc/graphics/ruby-chunky_png/PLIST
U pkgsrc/graphics/ruby-chunky_png/distinfo
P pkgsrc/graphics/ruby-gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gnuplot/PLIST
U pkgsrc/graphics/ruby-gnuplot/distinfo
P pkgsrc/graphics/ruby-mini-magick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-mini-magick/PLIST
U pkgsrc/graphics/ruby-mini-magick/distinfo
P pkgsrc/lang/pear/Makefile
P pkgsrc/lang/pear/PLIST
P pkgsrc/lang/pear/distinfo
P pkgsrc/lang/pear/files/go-pear.php
cvs update: pkgsrc/lang/pear/patches/patch-PEAR_REST.php is no longer in the 
repository
U pkgsrc/licenses/php-license
P pkgsrc/mail/Makefile
U pkgsrc/mail/quickml/DESCR
U pkgsrc/mail/quickml/Makefile
U pkgsrc/mail/quickml/PLIST
U pkgsrc/mail/quickml/distinfo
U pkgsrc/mail/quickml/options.mk
U pkgsrc/mail/quickml/files/quickml.sh
U pkgsrc/mail/quickml/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/mail/quickml/patches/patch-quickml-analog.in
P pkgsrc/mail/sympa/Makefile
P pkgsrc/mail/sympa/distinfo
P pkgsrc/mail/sympa/patches/patch-ai
P pkgsrc/math/gap/Makefile
P pkgsrc/math/ruby-spreadsheet/Makefile
U pkgsrc/math/ruby-spreadsheet/distinfo
P pkgsrc/misc/kdepim3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim4/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice3-bin/Makefile
U pkgsrc/misc/libreoffice3-bin/distinfo
P pkgsrc/misc/libreoffice3-bin/files/soffice-patch
P pkgsrc/misc/libreoffice3-bin/files/spadmin-patch
P pkgsrc/misc/ruby-columnize/Makefile
P pkgsrc/misc/ruby-columnize/PLIST
U pkgsrc/misc/ruby-columnize/distinfo
P pkgsrc/misc/ruby-commander/Makefile
U pkgsrc/misc/ruby-commander/distinfo
P pkgsrc/misc/ruby-daemons/Makefile
P pkgsrc/misc/ruby-daemons/PLIST
U pkgsrc/misc/ruby-daemons/distinfo
P pkgsrc/misc/ruby-launchy/Makefile
U pkgsrc/misc/ruby-launchy/distinfo
P pkgsrc/mk/defaults/options.description
P pkgsrc/mk/fetch/fetch-list.mk
P pkgsrc/multimedia/adobe-flash-plugin10.1/Makefile
U pkgsrc/multimedia/adobe-flash-plugin10.1/distinfo
P pkgsrc/net/Makefile
P pkgsrc/net/bittornado/Makefile
P pkgsrc/net/lftp/Makefile
P pkgsrc/net/lftp/distinfo
P pkgsrc/net/mikutter/Makefile
P pkgsrc/net/mikutter/PLIST
U pkgsrc/net/mikutter/distinfo
P pkgsrc/net/mikutter/patches/patch-core_mui_cairo__inner__tl.rb
U pkgsrc/net/mikutter/patches/patch-core_utils.rb
P pkgsrc/net/nsd/Makefile
P pkgsrc/net/nsd/distinfo
P pkgsrc/net/pear-Net_SMTP/Makefile
U pkgsrc/net/pear-Net_SMTP/distinfo
P pkgsrc/net/ruby-addressable/Makefile
P pkgsrc/net/ruby-addressable/PLIST
U pkgsrc/net/ruby-addressable/distinfo
P pkgsrc/net/ruby-amqp/Makefile
P pkgsrc/net/ruby-amqp/PLIST
U pkgsrc/net/ruby-amqp/distinfo
U pkgsrc/net/ruby-net-ldap/DESCR
U pkgsrc/net/ruby-net-ldap/Makefile
U pkgsrc/net/ruby-net-ldap/PLIST
U pkgsrc/net/ruby-net-ldap/distinfo
U pkgsrc/net/ruby-net-ping/DESCR
U pkgsrc/net/ruby-net-ping/Makefile
U pkgsrc/net/ruby-net-ping/PLIST
U pkgsrc/net/ruby-net-ping/distinfo
P pkgsrc/net/ruby-rubytter/Makefile
U pkgsrc/net/ruby-rubytter/distinfo
P pkgsrc/net/unbound/Makefile
P pkgsrc/net/unbound/distinfo
P pkgsrc/print/Makefile
U pkgsrc/print/ruby-pdf-reader/DESCR
U pkgsrc/print/ruby-pdf-reader/Makefile
U pkgsrc/print/ruby-pdf-reader/PLIST
U pkgsrc/print/ruby-pdf-reader/distinfo
U pkgsrc/print/ruby-prawn/DESCR
U pkgsrc/print/ruby-prawn/Makefile
U pkgsrc/print/ruby-prawn/PLIST
U pkgsrc/print/ruby-prawn/distinfo
U pkgsrc/print/tex-forloop/DESCR
P pkgsrc/print/tex-forloop/Makefile
U pkgsrc/print/tex-forloop/distinfo
U pkgsrc/print/tex-forloop-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-forloop-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-forloop-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-forloop-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-oubraces/Makefile
U pkgsrc/print/tex-oubraces/distinfo
P pkgsrc/print/tex-oubraces-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-oubraces-doc/distinfo
P pkgsrc/security/Makefile
U pkgsrc/security/ruby-bcrypt/DESCR
U pkgsrc/security/ruby-bcrypt/Makefile
U pkgsrc/security/ruby-bcrypt/PLIST
U pkgsrc/security/ruby-bcrypt/distinfo
P pkgsrc/security/sudo/Makefile
U pkgsrc/security/sudo/distinfo
P pkgsrc/security/sudo/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/sudo/patches/patch-af
P pkgsrc/security/sudo/patches/patch-ag
P pkgsrc/security/sudo/patches/patch-logging.c
P pkgsrc/sysutils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cfengine3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/Makefile
P pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/distinfo
P pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/patches/patch-ab
P pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/patches/patch-ak
P pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/patches/patch-al
P pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/patches/patch-am
P pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/patches/patch-ao
P pkgsrc/sysutils/pear-Log/Makefile
U pkgsrc/sysutils/pear-Log/distinfo
P pkgsrc/sysutils/ruby-directory-watcher/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ruby-directory-watcher/PLIST
U pkgsrc/sysutils/ruby-directory-watcher/distinfo
P pkgsrc/sysutils/ruby-facter/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ruby-facter/PLIST
U pkgsrc/sysutils/ruby-facter/distinfo
U pkgsrc/sysutils/ruby-fssm/DESCR
U pkgsrc/sysutils/ruby-fssm/Makefile
U pkgsrc/sysutils/ruby-fssm/PLIST
U pkgsrc/sysutils/ruby-fssm/distinfo
P pkgsrc/textproc/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-RecordParser/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-Text-WagnerFischer/DESCR
U pkgsrc/textproc/p5-Text-WagnerFischer/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-Text-WagnerFischer/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-bluecloth/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-bluecloth/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-bluecloth/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-coderay/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-coderay/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-coderay/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-fastercsv/Makefile
U pkgsrc/textproc/ruby-fastercsv/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-ferret/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-ferret/distinfo
U pkgsrc/textproc/ruby-ferret/patches/patch-ext_ferret.c
U pkgsrc/textproc/ruby-ferret/patches/patch-ext_lang.h
U pkgsrc/textproc/ruby-ferret/patches/patch-ext_r__analysis.c
U pkgsrc/textproc/ruby-ferret/patches/patch-ext_r__index.c
U pkgsrc/textproc/ruby-ferret/patches/patch-ext_r__qparser.c
U pkgsrc/textproc/ruby-ferret/patches/patch-ext_r__search.c
P pkgsrc/textproc/ruby-haml/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-haml/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-haml/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-hpricot/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-hpricot/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-redcloth/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-redcloth/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-redcloth/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-stringex/Makefile
U pkgsrc/textproc/ruby-stringex/distinfo
P pkgsrc/time/p5-Time-modules/Makefile
U pkgsrc/time/p5-Time-modules/distinfo
P pkgsrc/www/Makefile
P pkgsrc/www/merb-admin/Makefile
P pkgsrc/www/merb-admin/PLIST
U pkgsrc/www/merb-admin/distinfo
P pkgsrc/www/merb-datamapper/Makefile
U pkgsrc/www/merb-datamapper/distinfo
P pkgsrc/www/ramaze/Makefile
P pkgsrc/www/ramaze/PLIST
U pkgsrc/www/ramaze/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-compass/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-compass/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-compass/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-compass-susy-plugin/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-compass-susy-plugin/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-compass-susy-plugin/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-css-parser/Makefile
U pkgsrc/www/ruby-css-parser/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-innate/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-innate/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-innate/distinfo
U pkgsrc/www/ruby-sass/DESCR
U pkgsrc/www/ruby-sass/Makefile
U pkgsrc/www/ruby-sass/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-sass/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-staticmatic/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-staticmatic/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-staticmatic/distinfo
P pkgsrc/www/thin/Makefile
U pkgsrc/www/thin/distinfo
P pkgsrc/x11/xfce4-exo/Makefile
P pkgsrc/x11/xmx/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2011Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2011Q1):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index