tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/dar/Makefile
P pkgsrc/archivers/file-roller/Makefile
P pkgsrc/archivers/gcpio/Makefile
P pkgsrc/archivers/gsharutils/Makefile
P pkgsrc/archivers/gtar-base/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/SDL_mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL_sound/Makefile
P pkgsrc/audio/akode-plugins-pulseaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/albumplayer/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok-kde3/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/arts/Makefile
P pkgsrc/audio/arts/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/audacious/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/audacity/Makefile
P pkgsrc/audio/aumix/Makefile
P pkgsrc/audio/aumix-gtk/Makefile
P pkgsrc/audio/blop/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/bmp-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-flac/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-mac/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-scrobbler/Makefile
P pkgsrc/audio/bmpx/Makefile
P pkgsrc/audio/bsl/Makefile
P pkgsrc/audio/buzztard/Makefile
P pkgsrc/audio/cmus/Makefile
P pkgsrc/audio/csound5/Makefile
P pkgsrc/audio/easytag/Makefile
P pkgsrc/audio/easytag-current/Makefile
P pkgsrc/audio/exaile/Makefile
P pkgsrc/audio/flac123/Makefile
P pkgsrc/audio/freezetag/Makefile
P pkgsrc/audio/gbemol/Makefile
P pkgsrc/audio/gimmix/Makefile
P pkgsrc/audio/gkrellm-volume/Makefile
P pkgsrc/audio/glurp/Makefile
P pkgsrc/audio/gmp3info/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/gmpc-albumview/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-lastfm/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-lyrics/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-lyricwiki/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-magnatune/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-mdcover/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-tagedit/Makefile
P pkgsrc/audio/gnome-speech/Makefile
P pkgsrc/audio/gnome-speech/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/gnome-speech-espeak/Makefile
P pkgsrc/audio/gnome-vfs-cdda/Makefile
P pkgsrc/audio/gqmpeg-devel/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-buzztard/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-buzztard/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-a52/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-dts/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-faac/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-faad/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-flac/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-fluendo-mp3/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-jack/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-lame/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-libvisual/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-mad/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-oss/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-sid/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-spc/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-speex/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-twolame/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-wavpack/Makefile
P pkgsrc/audio/gtick/Makefile
P pkgsrc/audio/gtkmserv/Makefile
P pkgsrc/audio/gtkpod/Makefile
P pkgsrc/audio/herrie/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast/Makefile
P pkgsrc/audio/jack-rack/Makefile
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
P pkgsrc/audio/lame/Makefile
P pkgsrc/audio/libao-arts/Makefile
P pkgsrc/audio/libao-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/libcanberra/Makefile
P pkgsrc/audio/libcanberra/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libgpod/Makefile
P pkgsrc/audio/libgpod/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/liblastfm/Makefile
P pkgsrc/audio/liblastfm/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libmp3splt/Makefile
P pkgsrc/audio/libmpd/Makefile
P pkgsrc/audio/libofa/Makefile
P pkgsrc/audio/libtunepimp/Makefile
P pkgsrc/audio/libtunepimp/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libvisual/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libvisual-bmp/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual0.2-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/liteamp/Makefile
P pkgsrc/audio/mad123/Makefile
P pkgsrc/audio/madplay/Makefile
P pkgsrc/audio/moc/Makefile
P pkgsrc/audio/moc-devel/Makefile
P pkgsrc/audio/moodbar/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3diags/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3splt-gtk/Makefile
P pkgsrc/audio/mpdas/Makefile
P pkgsrc/audio/mpg123-arts/Makefile
P pkgsrc/audio/mpg123-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/muse/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/ncmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/normalize/Makefile
P pkgsrc/audio/padevchooser/Makefile
P pkgsrc/audio/paman/Makefile
P pkgsrc/audio/paprefs/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol/Makefile
P pkgsrc/audio/pavumeter/Makefile
P pkgsrc/audio/pulseaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/pulseaudio/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/py-karaoke/Makefile
P pkgsrc/audio/py-musique/Makefile
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox/Makefile
P pkgsrc/audio/sfxr/Makefile
P pkgsrc/audio/snd/Makefile
P pkgsrc/audio/solfege/Makefile
P pkgsrc/audio/sonata/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-theme-freedesktop/Makefile
P pkgsrc/audio/streamripper-current/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/sweep/Makefile
P pkgsrc/audio/sweep/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/terminatorx/Makefile
P pkgsrc/audio/timidity/Makefile
P pkgsrc/audio/tremor-tools/Makefile
P pkgsrc/audio/tunapie/Makefile
P pkgsrc/audio/vorbis-tools/Makefile
P pkgsrc/audio/wmusic/Makefile
P pkgsrc/audio/wsoundprefs/Makefile
P pkgsrc/audio/wsoundserver/Makefile
P pkgsrc/audio/wsoundserver/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/xfce4-mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/xhippo/Makefile
P pkgsrc/audio/xine-arts/Makefile
P pkgsrc/audio/xine-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/xine-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/xmms-cdread/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-crossfade/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-faad/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-flac/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-mac/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-mad/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-meta-input/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-meta-input/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/xmms-musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-nas/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-sid/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-wma/Makefile
P pkgsrc/audio/xmp/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/sysbench/Makefile
P pkgsrc/biology/arka/Makefile
P pkgsrc/biology/chemtool/Makefile
P pkgsrc/cad/adms/Makefile
P pkgsrc/cad/boolean/Makefile
P pkgsrc/cad/cgi-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/geda/Makefile
P pkgsrc/cad/gerbv/Makefile
P pkgsrc/cad/gsmc/Makefile
P pkgsrc/cad/gtk1-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/gtk2-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/gtkwave/Makefile
P pkgsrc/cad/gwave/Makefile
P pkgsrc/cad/libwcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/libwcalc/buildlink3.mk
P pkgsrc/cad/mex-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/nelma/Makefile
P pkgsrc/cad/oct-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/pcb/Makefile
P pkgsrc/cad/sci-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/stdio-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/transcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/wcalc-docs/Makefile
P pkgsrc/chat/bitlbee/Makefile
P pkgsrc/chat/centericq/Makefile
P pkgsrc/chat/centerim/Makefile
P pkgsrc/chat/climm/Makefile
P pkgsrc/chat/ctrlproxy/Makefile
P pkgsrc/chat/empathy/Makefile
P pkgsrc/chat/empathy/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/finch/Makefile
P pkgsrc/chat/gajim/Makefile
P pkgsrc/chat/gg2/Makefile
P pkgsrc/chat/gloox/Makefile
P pkgsrc/chat/gnomeicu/Makefile
P pkgsrc/chat/gossip/Makefile
P pkgsrc/chat/inspircd/Makefile
P pkgsrc/chat/inspircd12/Makefile
P pkgsrc/chat/irssi/Makefile
P pkgsrc/chat/irssi-icb/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd2/Makefile
P pkgsrc/chat/kmess/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation-kde3/Makefile
P pkgsrc/chat/libfolks/Makefile
P pkgsrc/chat/libfolks/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/libotr/Makefile
P pkgsrc/chat/libotr/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/libpurple/Makefile
P pkgsrc/chat/libpurple/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/libtelepathy/Makefile
P pkgsrc/chat/libtelepathy/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/loudmouth/Makefile
P pkgsrc/chat/loudmouth/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/meanwhile/Makefile
P pkgsrc/chat/msn-pecan/Makefile
P pkgsrc/chat/mu-conference/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/pidgin-facebookchat/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-icb/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-latex/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-libnotify/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-otr/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-sametime/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-silc/Makefile
P pkgsrc/chat/prosody/Makefile
P pkgsrc/chat/psi/Makefile
P pkgsrc/chat/spectrum/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-farsight/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-farsight/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/telepathy-gabble/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-glib/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/telepathy-idle/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-logger/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-logger/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/telepathy-mission-control5/Makefile
P pkgsrc/chat/unrealircd/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/Makefile
P pkgsrc/chat/xchat/Makefile
P pkgsrc/chat/xchat-perl/Makefile
P pkgsrc/chat/xchat-python/Makefile
P pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk16/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk18/Makefile
P pkgsrc/comms/efax-gtk/Makefile
P pkgsrc/comms/gammu/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/gsmlib/Makefile
P pkgsrc/comms/jpilot/Makefile
P pkgsrc/comms/jpilot/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/jpilot-syncmal/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-evolution2/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-file/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-kdepim/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-syncml/Makefile
P pkgsrc/comms/libsyncml/Makefile
P pkgsrc/comms/lrzsz/Makefile
P pkgsrc/comms/minicom/Makefile
P pkgsrc/comms/msynctool/Makefile
P pkgsrc/comms/multisync-gui/Makefile
P pkgsrc/comms/pilot-link/Makefile
P pkgsrc/comms/scmxx/Makefile
P pkgsrc/converters/help2man/Makefile
P pkgsrc/converters/recode/Makefile
P pkgsrc/converters/recode/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/rss2html/Makefile
P pkgsrc/converters/skf/Makefile
P pkgsrc/converters/tex2rtf/Makefile
P pkgsrc/converters/wv/Makefile
P pkgsrc/converters/wv/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/wv2/Makefile
P pkgsrc/converters/wv2/buildlink3.mk
P pkgsrc/converters/yencode/Makefile
P pkgsrc/databases/abook/Makefile
P pkgsrc/databases/couchdb/Makefile
P pkgsrc/databases/freetds/Makefile
P pkgsrc/databases/freetds/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/gnome-mime-data/Makefile
P pkgsrc/databases/gnome-mime-data/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/gourmet/Makefile
P pkgsrc/databases/gq/Makefile
P pkgsrc/databases/gramps/Makefile
P pkgsrc/databases/gramps2/Makefile
P pkgsrc/databases/gramps3/Makefile
P pkgsrc/databases/gtksql/Makefile
P pkgsrc/databases/kmysqladmin/Makefile
P pkgsrc/databases/krecipes/Makefile
P pkgsrc/databases/ldapvi/Makefile
P pkgsrc/databases/libcassandra/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/libgda-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda-postgres/Makefile
P pkgsrc/databases/libgnomedb/Makefile
P pkgsrc/databases/libgnomedb/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mergeant/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-RRD-Simple/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sybperl/Makefile
P pkgsrc/databases/pgadmin3/Makefile
P pkgsrc/databases/php-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_dblib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql83/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql83-adminpack/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-client/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql83-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql83-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-server/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql83-uuid/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql84/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql84-adminpack/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-client/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql84-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql84-dblink/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-server/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql84-uuid/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql90/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql90-adminpack/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql90-datatypes/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-dblink/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-docs/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql90-fuzzystrmatch/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-fuzzystrmatch/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql90-monitoring/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-pgcrypto/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-server/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql90-uuid/Makefile
P pkgsrc/databases/pxtools/Makefile
P pkgsrc/databases/py-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/quicklist/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/Makefile
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlsharpgtk/Makefile
P pkgsrc/databases/sqsh/Makefile
P pkgsrc/devel/ArX/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/GConf-ui/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf-ui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL_Pango/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL_Pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/accerciser/Makefile
P pkgsrc/devel/aegis/Makefile
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/at-spi/Makefile
P pkgsrc/devel/at-spi/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/atk/Makefile
P pkgsrc/devel/atk/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/atkmm/Makefile
P pkgsrc/devel/atkmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/automoc4/Makefile
P pkgsrc/devel/bison/Makefile
P pkgsrc/devel/blib/Makefile
P pkgsrc/devel/blib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boa-constructor/Makefile
P pkgsrc/devel/cflow/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake/Makefile
P pkgsrc/devel/coconut/Makefile
P pkgsrc/devel/compiz-bcop/Makefile
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/Makefile
P pkgsrc/devel/confuse/Makefile
P pkgsrc/devel/cook/Makefile
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/cutter/Makefile
P pkgsrc/devel/cutter/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/cvsync/Makefile
P pkgsrc/devel/darcs/Makefile
P pkgsrc/devel/dconf/Makefile
P pkgsrc/devel/dconf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/dconf-editor/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/diffuse/Makefile
P pkgsrc/devel/diffutils/Makefile
P pkgsrc/devel/distcc/Makefile
P pkgsrc/devel/distcc-pump/Makefile
P pkgsrc/devel/distccmon-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/distccmon-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/doc++/Makefile
P pkgsrc/devel/eric4/Makefile
P pkgsrc/devel/ethos/Makefile
P pkgsrc/devel/ethos/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/fhist/Makefile
P pkgsrc/devel/flex/Makefile
P pkgsrc/devel/florist/Makefile
P pkgsrc/devel/frama-c/Makefile
P pkgsrc/devel/g-wrap/Makefile
P pkgsrc/devel/gconfmm/Makefile
P pkgsrc/devel/gconfmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/gdb/Makefile
P pkgsrc/devel/gdb6/Makefile
P pkgsrc/devel/gdbada/Makefile
P pkgsrc/devel/gdbada/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gdl/Makefile
P pkgsrc/devel/gdl/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/geany/Makefile
P pkgsrc/devel/gindent/Makefile
P pkgsrc/devel/glade/Makefile
P pkgsrc/devel/glade3/Makefile
P pkgsrc/devel/glade3/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/glib2/Makefile
P pkgsrc/devel/glib2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/glibmm/Makefile
P pkgsrc/devel/glibmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gmake/Makefile
P pkgsrc/devel/gnome-build/Makefile
P pkgsrc/devel/gnome-build/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnustep-base/Makefile
P pkgsrc/devel/gob2/Makefile
P pkgsrc/devel/gob2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gobject-introspection/Makefile
P pkgsrc/devel/gobject-introspection/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gps/Makefile
P pkgsrc/devel/gst-plugins0.10-pango/Makefile
P pkgsrc/devel/gtexinfo/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/guile16-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/guile16-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/idutils/Makefile
P pkgsrc/devel/java-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/kdbg/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdesdk4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop-base/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevplatform/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/kscope/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonobo/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonobo/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libbonoboui/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonoboui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libextractor/Makefile
P pkgsrc/devel/libextractor/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgee/Makefile
P pkgsrc/devel/libgee/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libglade/Makefile
P pkgsrc/devel/libglade/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libglademm/Makefile
P pkgsrc/devel/libglademm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomemm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomemm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomeui/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgphoto2/Makefile
P pkgsrc/devel/libgphoto2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgsf/Makefile
P pkgsrc/devel/libgsf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgsf-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgsf-gnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgweather/Makefile
P pkgsrc/devel/libgweather/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libidn/Makefile
P pkgsrc/devel/libidn/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/librsync/Makefile
P pkgsrc/devel/librsync/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libsexy/Makefile
P pkgsrc/devel/libsexy/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libsexymm/Makefile
P pkgsrc/devel/libsexymm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libthrift/Makefile
P pkgsrc/devel/libview/Makefile
P pkgsrc/devel/libview/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libwnck/Makefile
P pkgsrc/devel/libwnck/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libxenserver/Makefile
P pkgsrc/devel/libxenserver/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/m17n-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/m17n-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/maketool/Makefile
P pkgsrc/devel/mono-addins/Makefile
P pkgsrc/devel/mono-addins/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/mono-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/monodevelop/Makefile
P pkgsrc/devel/monodevelop/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/monodevelop-database/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone-viz/Makefile
P pkgsrc/devel/nant/Makefile
P pkgsrc/devel/newt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Event-RPC/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gnome2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gnome2-GConf/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gnome2-GConf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/p5-Gtk2-GladeXML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Wx-Perl-DataWalker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-gettext/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-glib2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-glib2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/p5-pango/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/p5-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/pango/Makefile
P pkgsrc/devel/pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/pangomm/Makefile
P pkgsrc/devel/pangomm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/php-gettext/Makefile
P pkgsrc/devel/pilrc/Makefile
P pkgsrc/devel/popt/Makefile
P pkgsrc/devel/popt/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-at-spi/Makefile
P pkgsrc/devel/py-at-spi/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-compizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/py-game/Makefile
P pkgsrc/devel/py-game/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-gobject/Makefile
P pkgsrc/devel/py-gobject/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-gobject-shared/Makefile
P pkgsrc/devel/py-gobject-shared/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/py-windbg/Makefile
P pkgsrc/devel/qconf/Makefile
P pkgsrc/devel/qof/Makefile
P pkgsrc/devel/qof/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/Makefile
P pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/rapidsvn/Makefile
P pkgsrc/devel/rox-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-atk/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-gio/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-glib/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-pango/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ruby-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/scintilla/Makefile
P pkgsrc/devel/scintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/scmgit-base/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion-base/Makefile
P pkgsrc/devel/swt/Makefile
P pkgsrc/devel/tre/Makefile
P pkgsrc/devel/tre/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/valide/Makefile
P pkgsrc/devel/vanessa_socket/Makefile
P pkgsrc/devel/vanessa_socket/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/xfce4-dev-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/xfconf/Makefile
P pkgsrc/devel/xfconf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/xulrunner/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/yasm/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2011
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/Makefile
P pkgsrc/editors/beaver/Makefile
P pkgsrc/editors/conglomerate/Makefile
P pkgsrc/editors/cooledit/Makefile
P pkgsrc/editors/dasher/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs-snapshot/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs22/Makefile
P pkgsrc/editors/fe/Makefile
P pkgsrc/editors/gconf-editor/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit/buildlink3.mk
P pkgsrc/editors/gedit-python/Makefile
P pkgsrc/editors/ghex/Makefile
P pkgsrc/editors/gice/Makefile
P pkgsrc/editors/gobby/Makefile
P pkgsrc/editors/gtranslator/Makefile
P pkgsrc/editors/kdissert/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/leafpad/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx/Makefile
P pkgsrc/editors/manedit/Makefile
P pkgsrc/editors/mlview/Makefile
P pkgsrc/editors/nano/Makefile
P pkgsrc/editors/notecase/Makefile
P pkgsrc/editors/obby/Makefile
P pkgsrc/editors/obby/buildlink3.mk
P pkgsrc/editors/p5-Padre/Makefile
P pkgsrc/editors/poedit/Makefile
P pkgsrc/editors/qgoogletranslator/Makefile
P pkgsrc/editors/scite/Makefile
P pkgsrc/editors/tea/Makefile
P pkgsrc/editors/texmaker/Makefile
P pkgsrc/editors/tomboy/Makefile
P pkgsrc/editors/vim/Makefile
P pkgsrc/editors/vim-gtk/Makefile
P pkgsrc/editors/vim-gtk2/Makefile
P pkgsrc/editors/vim-lang/Makefile
P pkgsrc/editors/vim-motif/Makefile
P pkgsrc/editors/vim-xaw/Makefile
P pkgsrc/editors/xemacs/Makefile
P pkgsrc/editors/xemacs-current/Makefile
P pkgsrc/editors/xfce4-mousepad/Makefile
P pkgsrc/editors/xournal/Makefile
P pkgsrc/emulators/BasiliskII/Makefile
P pkgsrc/emulators/arnold/Makefile
P pkgsrc/emulators/blinkensim/Makefile
P pkgsrc/emulators/bochs/Makefile
P pkgsrc/emulators/e-uae/Makefile
P pkgsrc/emulators/fuse/Makefile
P pkgsrc/emulators/fuse-utils/Makefile
P pkgsrc/emulators/gambatte/Makefile
P pkgsrc/emulators/generator/Makefile
P pkgsrc/emulators/generator-cbiere/Makefile
P pkgsrc/emulators/gens/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim-devel/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim-devel/buildlink3.mk
P pkgsrc/emulators/gpsim-oscilloscope/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim-ptyusart/Makefile
P pkgsrc/emulators/kenigma/Makefile
P pkgsrc/emulators/libspectrum/Makefile
P pkgsrc/emulators/libspectrum/buildlink3.mk
P pkgsrc/emulators/mame/Makefile
P pkgsrc/emulators/mednafen/Makefile
P pkgsrc/emulators/mess/Makefile
P pkgsrc/emulators/nestopia/Makefile
P pkgsrc/emulators/snes9x-gtk/Makefile
P pkgsrc/emulators/tme/Makefile
P pkgsrc/emulators/uae/Makefile
P pkgsrc/emulators/vice/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine-devel/Makefile
P pkgsrc/emulators/yabause/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-afpfs-ng/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-cryptofs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-curlftpfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-gphotofs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-gstfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-pod/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-wdfs/Makefile
P pkgsrc/finance/gkrellm-stock/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/buildlink3.mk
P pkgsrc/finance/kmymoney2/Makefile
P pkgsrc/finance/libofx/Makefile
P pkgsrc/finance/libofx/buildlink3.mk
P pkgsrc/fonts/chkfontpath/Makefile
P pkgsrc/fonts/fontforge/Makefile
P pkgsrc/fonts/gbdfed/Makefile
P pkgsrc/fonts/gucharmap/Makefile
P pkgsrc/fonts/gucharmap/buildlink3.mk
P pkgsrc/fonts/t1lib/Makefile
P pkgsrc/fonts/ttf2pk/Makefile
P pkgsrc/fonts/ttftot42/Makefile
P pkgsrc/fonts/xmbdfed/Makefile
P pkgsrc/games/4stAttack/Makefile
P pkgsrc/games/asc/Makefile
P pkgsrc/games/atomix/Makefile
P pkgsrc/games/blindmine/Makefile
P pkgsrc/games/bluemoon/Makefile
P pkgsrc/games/boson/Makefile
P pkgsrc/games/bzflag/Makefile
P pkgsrc/games/ccgo/Makefile
P pkgsrc/games/chromium-bsu/Makefile
P pkgsrc/games/corewars/Makefile
P pkgsrc/games/crack-attack/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client-gtk/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client-gtk2/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-server/Makefile
P pkgsrc/games/dopewars/Makefile
P pkgsrc/games/duckmaze/Makefile
P pkgsrc/games/eboard/Makefile
P pkgsrc/games/enigma/Makefile
P pkgsrc/games/flightgear/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-client/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-server/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-share/Makefile
P pkgsrc/games/gamazons/Makefile
P pkgsrc/games/gbrainy/Makefile
P pkgsrc/games/gcompris/Makefile
P pkgsrc/games/genecys-client/Makefile
P pkgsrc/games/ggz-client-libs/Makefile
P pkgsrc/games/ggz-client-libs/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/glickomania/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-games/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-mastermind/Makefile
P pkgsrc/games/grhino/Makefile
P pkgsrc/games/gtetrinet/Makefile
P pkgsrc/games/gtkballs/Makefile
P pkgsrc/games/gtklevel9/Makefile
P pkgsrc/games/gtkmagnetic/Makefile
P pkgsrc/games/gturing/Makefile
P pkgsrc/games/hex-a-hop/Makefile
P pkgsrc/games/icebreaker/Makefile
P pkgsrc/games/kanatest/Makefile
P pkgsrc/games/kdegames3/Makefile
P pkgsrc/games/kdegames3/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/kdegames4/Makefile
P pkgsrc/games/kdetoys3/Makefile
P pkgsrc/games/kdetoys4/Makefile
P pkgsrc/games/knights/Makefile
P pkgsrc/games/kye/Makefile
P pkgsrc/games/lbreakout2/Makefile
P pkgsrc/games/libggz/Makefile
P pkgsrc/games/libggz/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/lincity/Makefile
P pkgsrc/games/lpairs/Makefile
P pkgsrc/games/ltris/Makefile
P pkgsrc/games/onscripter/Makefile
P pkgsrc/games/pioneers/Makefile
P pkgsrc/games/pokerth/Makefile
P pkgsrc/games/puzzles/Makefile
P pkgsrc/games/pytraffic/Makefile
P pkgsrc/games/quarry/Makefile
P pkgsrc/games/rftg/Makefile
P pkgsrc/games/rocksndiamonds/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/Makefile
P pkgsrc/games/singularity/Makefile
P pkgsrc/games/sirius/Makefile
P pkgsrc/games/six/Makefile
P pkgsrc/games/spaceracer/Makefile
P pkgsrc/games/stegavorto/Makefile
P pkgsrc/games/teg/Makefile
P pkgsrc/games/ufoai/Makefile
P pkgsrc/games/warmux/Makefile
P pkgsrc/games/warzone2100/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/Makefile
P pkgsrc/games/wxhugo/Makefile
P pkgsrc/games/xpuyopuyo/Makefile
P pkgsrc/games/xracer/Makefile
P pkgsrc/games/xscorch/Makefile
P pkgsrc/geography/emerillon/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/geoclue/Makefile
P pkgsrc/geography/geoclue/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/gipfel/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsdrive/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain04/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain04/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libchamplain06/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain06/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/mapserver/Makefile
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartegt/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartem/Makefile
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/geography/vis5d+/Makefile
P pkgsrc/graphics/GraphicsMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/GraphicsMagick/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/blinkenthemes/Makefile
P pkgsrc/graphics/blinkentools/Makefile
P pkgsrc/graphics/cairo-gobject/Makefile
P pkgsrc/graphics/cairo-gobject/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/camlimages/Makefile
P pkgsrc/graphics/cheese/Makefile
P pkgsrc/graphics/cinepaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter-box2d/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-cairo/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter-mx/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-mx/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter-qt/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter08/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter08/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter08-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter08-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/cnxtview/Makefile
P pkgsrc/graphics/comix/Makefile
P pkgsrc/graphics/cpia2view/Makefile
P pkgsrc/graphics/dcraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/denemo/Makefile
P pkgsrc/graphics/dia/Makefile
P pkgsrc/graphics/dia-python/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam-doc-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/djview4/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/eog-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog-plugins-map/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-svg/Makefile
P pkgsrc/graphics/exif/Makefile
P pkgsrc/graphics/exiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/exiv2/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/exiv2-organize/Makefile
P pkgsrc/graphics/extrema/Makefile
P pkgsrc/graphics/f-spot/Makefile
P pkgsrc/graphics/flphoto/Makefile
P pkgsrc/graphics/fnlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/fnlib/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/fotoxx/Makefile
P pkgsrc/graphics/frameworks/Makefile
P pkgsrc/graphics/freetype-lib/Makefile
P pkgsrc/graphics/freetype-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/freetype-utils/Makefile
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf/Makefile
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf2/Makefile
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf2/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf2-jasper/Makefile
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf2-xlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf2-xlib/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/geeqie/Makefile
P pkgsrc/graphics/gegl/Makefile
P pkgsrc/graphics/gegl/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gfract/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimmage/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gimp-color-manager/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-exif-browser/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-fix-ca/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-liquid-rescale/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-rawphoto/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-refocus-it/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-resynthesizer/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-ufraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp2-wideangle/Makefile
P pkgsrc/graphics/giram/Makefile
P pkgsrc/graphics/gliv/Makefile
P pkgsrc/graphics/gmngview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-backgrounds/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-icon-theme-extras/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-icon-theme-symbolic/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/goocanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/goocanvas/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/goocanvasmm/Makefile
P pkgsrc/graphics/gphoto2/Makefile
P pkgsrc/graphics/gqview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gqview-devel/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/Makefile
P pkgsrc/graphics/gri/Makefile
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.10-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.10-jpeg/Makefile
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.10-png/Makefile
P pkgsrc/graphics/gthumb/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtkam/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtkglext/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtkglext/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gtkimageview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtksee/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview-i18n/Makefile
P pkgsrc/graphics/hugin/Makefile
P pkgsrc/graphics/imlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/imlib/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/imlib-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/imlib-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/inkscape/Makefile
P pkgsrc/graphics/jpegpixi/Makefile
P pkgsrc/graphics/kbarcode/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics3/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics3/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kdegraphics4/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics4/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins-calendar-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/koverartist/Makefile
P pkgsrc/graphics/kphotoalbum/Makefile
P pkgsrc/graphics/kphotobook/Makefile
P pkgsrc/graphics/kphotools/Makefile
P pkgsrc/graphics/lensfun/Makefile
P pkgsrc/graphics/lensfun/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libexif/Makefile
P pkgsrc/graphics/libexif/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libexif-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/libexif-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libgdiplus/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgdiplus/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libgexiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgexiv2/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvas/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvasmm/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvasmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkexif/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkexif/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkipi/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/liblqr/Makefile
P pkgsrc/graphics/liblqr/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/librsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/librsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libscigraphica/Makefile
P pkgsrc/graphics/libscigraphica/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/magicpoint/Makefile
P pkgsrc/graphics/mypaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/nvtv/Makefile
P pkgsrc/graphics/opencv/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/p5-Gdk-Imlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Gdk-Pixbuf/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Gnome2-Canvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Gnome2-Canvas/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/p5-clutter/Makefile
P pkgsrc/graphics/pfstools/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-clutter/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-clutter/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/py-clutter-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-goocanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-gtkglext/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib-gtk2/Makefile
P pkgsrc/graphics/qimageblitz/Makefile
P pkgsrc/graphics/qimageblitz/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/qiv/Makefile
P pkgsrc/graphics/refocus-it/Makefile
P pkgsrc/graphics/ristretto/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-clutter-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-clutter-core/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-clutter-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gnome2-gdkpixbuf/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gnome2-goocanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gnome2-rsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/sane-frontends/Makefile
P pkgsrc/graphics/scidavis/Makefile
P pkgsrc/graphics/scigraphica/Makefile
P pkgsrc/graphics/shotwell/Makefile
P pkgsrc/graphics/showimg/Makefile
P pkgsrc/graphics/spcaview/Makefile
P pkgsrc/graphics/tgif/Makefile
P pkgsrc/graphics/tuxpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/tuxpaint-config/Makefile
P pkgsrc/graphics/ucview/Makefile
P pkgsrc/graphics/unicap/Makefile
P pkgsrc/graphics/veusz/Makefile
P pkgsrc/graphics/wxsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/wxsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/xfce4-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/xfce4-icon-theme/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/xmorph/Makefile
P pkgsrc/graphics/xsane/Makefile
P pkgsrc/graphics/xzgv/Makefile
P pkgsrc/graphics/zphoto/Makefile
P pkgsrc/ham/gmfsk/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-examples/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-radio-astronomy/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-wxgui/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-wxgui/buildlink3.mk
P pkgsrc/ham/gpredict/Makefile
P pkgsrc/ham/grig/Makefile
P pkgsrc/ham/tnt/Makefile
P pkgsrc/ham/xdx/Makefile
P pkgsrc/ham/xlog/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/ibus-anthy/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-array/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-handwrite/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-hangul/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-m17n/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-qt/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-skk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-t9/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-table/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-unikey/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/im-ja/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/imhangul_status_applet/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/input-pad/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/kasumi/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/kimera/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/kimera-tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/libhangul/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/m17n-im-config/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/m17n-im-config/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/nabi/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/novel-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/py-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/scim-anthy/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-array/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-bridge/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-canna/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-ccinput/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-fcitx/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-hangul/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-m17n/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-prime/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-python/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-sinhala/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-skk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-tables/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-thai/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-tomoe/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-unikey/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/skktools/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tegaki-wagomu/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tomoe/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tomoe/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/uim-elisp/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/xcin/Makefile
P pkgsrc/lang/classpath/Makefile
P pkgsrc/lang/classpath-gui/Makefile
P pkgsrc/lang/clisp/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/Makefile
P pkgsrc/lang/gawk/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc34/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc34/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/gcc34-ada/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc44/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc44/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/kaffe/Makefile
P pkgsrc/lang/kaffe-x11/Makefile
P pkgsrc/lang/librep/Makefile
P pkgsrc/lang/librep/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/mono/Makefile
P pkgsrc/lang/mono/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/mono-basic/Makefile
P pkgsrc/lang/opencobol/Makefile
P pkgsrc/lang/python24/Makefile
P pkgsrc/lang/python24/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/python25/Makefile
P pkgsrc/lang/python25/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/python26/Makefile
P pkgsrc/lang/python26/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/python27/Makefile
P pkgsrc/lang/python27/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/sablevm/Makefile
P pkgsrc/lang/sablevm-classpath-gui/Makefile
P pkgsrc/lang/smalltalk/Makefile
P pkgsrc/lang/snobol/Makefile
P pkgsrc/lang/squeak-vm/Makefile
P pkgsrc/lang/vala/Makefile
P pkgsrc/lang/vala/buildlink3.mk
U pkgsrc/licenses/postgresql-license
P pkgsrc/mail/akonadi/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/claws-mail-archive/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attachwarner/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attremover/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-cachesaver/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-dillo-viewer/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-fetchinfo/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-gtkhtml/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-mailmbox/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-newmail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpinline/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpmime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-rssyl/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-smime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamreport/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-synce/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-tnef/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-trayicon/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-vcalendar/Makefile
P pkgsrc/mail/clawsker/Makefile
P pkgsrc/mail/cone/Makefile
P pkgsrc/mail/dbmail/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/dovecot2-pigeonhole/Makefile
P pkgsrc/mail/elm/Makefile
P pkgsrc/mail/elm-me/Makefile
P pkgsrc/mail/elmo/Makefile
P pkgsrc/mail/etpan/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/evolution-exchange/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-sharp/Makefile
P pkgsrc/mail/fetchmail/Makefile
P pkgsrc/mail/freepops/Makefile
P pkgsrc/mail/gmime/Makefile
P pkgsrc/mail/gmime/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/gmime24/Makefile
P pkgsrc/mail/gmime24/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/kbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/libspf-alt/Makefile
P pkgsrc/mail/libspf-alt/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/libsylph/Makefile
P pkgsrc/mail/libsylph/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/milter-greylist/Makefile
P pkgsrc/mail/milter-manager/Makefile
P pkgsrc/mail/mpop/Makefile
P pkgsrc/mail/msmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt-devel/Makefile
P pkgsrc/mail/netbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-ClamAV/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/perdition-bdb/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-gdbm/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-ldap/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-mysql/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-odbc/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-postgresql/Makefile
P pkgsrc/mail/sqwebmail/Makefile
P pkgsrc/mail/sylpheed/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile
P pkgsrc/mail/tnef/Makefile
P pkgsrc/mail/wmbiff/Makefile
P pkgsrc/math/R/Makefile
P pkgsrc/math/calcoo/Makefile
P pkgsrc/math/euler/Makefile
P pkgsrc/math/extcalc/Makefile
P pkgsrc/math/fityk/Makefile
P pkgsrc/math/galculator/Makefile
P pkgsrc/math/gcalctool/Makefile
P pkgsrc/math/geg/Makefile
P pkgsrc/math/genius/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric110/Makefile
P pkgsrc/math/graphopt/Makefile
P pkgsrc/math/grpn/Makefile
P pkgsrc/math/gtklife/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/pspp/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/qalculate-bases/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-currency/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-gtk/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-kde/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-units/Makefile
P pkgsrc/math/speedcrunch/Makefile
P pkgsrc/math/wxMaxima/Makefile
P pkgsrc/math/xeukleides/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/buildlink3.mk
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4-extras/Makefile
P pkgsrc/misc/attica/Makefile
P pkgsrc/misc/attica/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/basket/Makefile
P pkgsrc/misc/blccc/Makefile
P pkgsrc/misc/calibre/Makefile
P pkgsrc/misc/celestia/Makefile
P pkgsrc/misc/deskbar-applet/Makefile
P pkgsrc/misc/dpkg/Makefile
P pkgsrc/misc/esniper/Makefile
P pkgsrc/misc/fbreader/Makefile
P pkgsrc/misc/gelemental/Makefile
P pkgsrc/misc/getopt/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-flynn/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-launch/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-leds/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-moon/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-weather/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome-utils/Makefile
P pkgsrc/misc/gnuls/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.6/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.6/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/goffice0.8/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.8/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/gok/Makefile
P pkgsrc/misc/gperiodic/Makefile
P pkgsrc/misc/gwaei/Makefile
P pkgsrc/misc/kanjipad/Makefile
P pkgsrc/misc/kchm/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaccessibility3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaccessibility4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaddons3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeadmin3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeadmin4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu4/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdepim-runtime4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim3/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdepim4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeutils3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeutils4/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice/Makefile
P pkgsrc/misc/libcdio/Makefile
P pkgsrc/misc/m17n-contrib/Makefile
P pkgsrc/misc/m17n-db/Makefile
P pkgsrc/misc/mnemosyne/Makefile
P pkgsrc/misc/mousetweaks/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice2/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice3/Makefile
P pkgsrc/misc/orca/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-libintl/Makefile
P pkgsrc/misc/pinfo/Makefile
P pkgsrc/misc/rpm/Makefile
P pkgsrc/misc/rpm/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/taskjuggler/Makefile
P pkgsrc/misc/tellico/Makefile
P pkgsrc/misc/tellico-kde3/Makefile
P pkgsrc/misc/usbprog/Makefile
P pkgsrc/misc/vym/Makefile
P pkgsrc/misc/xchm/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-weather-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-weather-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/yelp/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/mk/license.mk
P pkgsrc/mk/bulk/build.conf-example
P pkgsrc/mk/defaults/mk.conf
P pkgsrc/mk/fetch/sites.mk
P pkgsrc/mk/scripts/mkreadme
P pkgsrc/multimedia/avidemux/Makefile
P pkgsrc/multimedia/clutter-gst/Makefile
P pkgsrc/multimedia/clutter-gst/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/clutter08-gst/Makefile
P pkgsrc/multimedia/clutter08-gst/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/dumpmpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdrip/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdstyler/Makefile
P pkgsrc/multimedia/farsight2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/farsight2/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/fuppes/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gecko-mediaplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmediaserver/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmencoder/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnash/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-media/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-media/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gnome-mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gopchop/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gpac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-dvdread/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ffmpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-gnonlin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-hal/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-mpeg2dec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-resindvd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ugly/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-v4l2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-vp8/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-x264/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-xvid/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst123/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gtranscode/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gxine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/handbrake/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kaffeine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdenlive/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer-kde3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libassetml/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libassetml/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/libdv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdv-tools/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mediatomb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix-old/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mlt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogle/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogle_gui/Makefile
P pkgsrc/multimedia/openquicktime/Makefile
P pkgsrc/multimedia/openquicktime/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/p5-GStreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/p5-GStreamer/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/phonon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/pitivi/Makefile
P pkgsrc/multimedia/pspvc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/py-clutter-gst/Makefile
P pkgsrc/multimedia/py-gstreamer0.10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ruby-clutter-gst/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ruby-gnome2-gstreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/smpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/smpeg/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/subtitleeditor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/swfdec-gnome/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec-mozilla/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/totem-browser-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-nautilus/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/tvtime/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ushare/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/vlc08/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc08/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/vlc10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xfce4-mpc-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xfce4-mpc-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/xfmedia/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-ui/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-v4l/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-v4l2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xvid4conf/Makefile
P pkgsrc/net/IglooFTP/Makefile
P pkgsrc/net/ORBit/Makefile
P pkgsrc/net/ORBit/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/ORBit2/Makefile
P pkgsrc/net/ORBit2/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/Transmission/Makefile
P pkgsrc/net/aiccu/Makefile
P pkgsrc/net/amule/Makefile
P pkgsrc/net/aria2/Makefile
P pkgsrc/net/avahi/Makefile
P pkgsrc/net/avahi/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/bittornado-gui/Makefile
P pkgsrc/net/bittorrent-gui/Makefile
P pkgsrc/net/btget/Makefile
P pkgsrc/net/bug-buddy/Makefile
P pkgsrc/net/couriertcpd/Makefile
P pkgsrc/net/dc_gui2/Makefile
P pkgsrc/net/dcsharp/Makefile
P pkgsrc/net/dctc/Makefile
P pkgsrc/net/dhcpcd-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/driftnet/Makefile
P pkgsrc/net/echoping/Makefile
P pkgsrc/net/ed2k-gtk-gui/Makefile
P pkgsrc/net/ekiga/Makefile
P pkgsrc/net/etherape/Makefile
P pkgsrc/net/ettercap/Makefile
P pkgsrc/net/filezilla/Makefile
P pkgsrc/net/giftcurs/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-multiping/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-wireless/Makefile
P pkgsrc/net/glib-networking/Makefile
P pkgsrc/net/gnet/Makefile
P pkgsrc/net/gnet/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gnet1/Makefile
P pkgsrc/net/gnet1/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gnetcat/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-netstatus/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-nettool/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-vfs-smb/Makefile
P pkgsrc/net/gsnmp/Makefile
P pkgsrc/net/gssdp/Makefile
P pkgsrc/net/gssdp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gst-plugins0.10-libnice/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins0.10-mms/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins0.10-soup/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-gnutella/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gtk_wicontrol/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-av/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-av/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-igd/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-igd/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-tools/Makefile
P pkgsrc/net/hobbitmon/Makefile
P pkgsrc/net/jigdo/Makefile
P pkgsrc/net/jwhois/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork3/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork3/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kdenetwork4/Makefile
P pkgsrc/net/kftpgrabber/Makefile
P pkgsrc/net/kmldonkey/Makefile
P pkgsrc/net/kmldonkey-kde3/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent-kde3/Makefile
P pkgsrc/net/lftp/Makefile
P pkgsrc/net/libIDL/Makefile
P pkgsrc/net/libIDL/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libdmapsharing/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libmms/Makefile
P pkgsrc/net/libnice/Makefile
P pkgsrc/net/libnice/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libnids/Makefile
P pkgsrc/net/libnids/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libsoup24/Makefile
P pkgsrc/net/libsoup24/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libvncserver/Makefile
P pkgsrc/net/libvncserver/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/linc/Makefile
P pkgsrc/net/linc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/logjam/Makefile
P pkgsrc/net/lopster/Makefile
P pkgsrc/net/mbrowse/Makefile
P pkgsrc/net/microdc2/Makefile
P pkgsrc/net/mldonkey-gui/Makefile
P pkgsrc/net/mono-nat/Makefile
P pkgsrc/net/mono-nat/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/monotorrent/Makefile
P pkgsrc/net/monotorrent/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/monsoon/Makefile
P pkgsrc/net/mrtg/Makefile
P pkgsrc/net/mtr/Makefile
P pkgsrc/net/mydns-mysql/Makefile
P pkgsrc/net/mydns-pgsql/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-ldap/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-mysql/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-pgsql/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-radius/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/nagstamon/Makefile
P pkgsrc/net/nam/Makefile
P pkgsrc/net/napshare/Makefile
P pkgsrc/net/net6/Makefile
P pkgsrc/net/net6/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/netatalk/Makefile
P pkgsrc/net/netcat6/Makefile
P pkgsrc/net/nfdump/Makefile
P pkgsrc/net/nicotine/Makefile
P pkgsrc/net/nmap/Makefile
P pkgsrc/net/ntop/Makefile
P pkgsrc/net/openvpn/Makefile
P pkgsrc/net/ortp/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-LibIDN/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Z3950-ZOOM/Makefile
P pkgsrc/net/php-yaz/Makefile
P pkgsrc/net/polsms/Makefile
P pkgsrc/net/proftpd/Makefile
P pkgsrc/net/py-ORBit/Makefile
P pkgsrc/net/py-ORBit/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/quvi/Makefile
P pkgsrc/net/quvi/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/rtorrent/Makefile
P pkgsrc/net/samba/Makefile
P pkgsrc/net/samba33/Makefile
P pkgsrc/net/samba35/Makefile
P pkgsrc/net/scli/Makefile
P pkgsrc/net/snort/Makefile
P pkgsrc/net/tinc/Makefile
P pkgsrc/net/tinyfugue/Makefile
P pkgsrc/net/tsclient/Makefile
P pkgsrc/net/twitux/Makefile
P pkgsrc/net/ucarp/Makefile
P pkgsrc/net/unison/Makefile
P pkgsrc/net/unison2.32/Makefile
P pkgsrc/net/urlgfe/Makefile
P pkgsrc/net/vinagre/Makefile
P pkgsrc/net/vino/Makefile
P pkgsrc/net/vpnc/Makefile
P pkgsrc/net/wap-utils/Makefile
P pkgsrc/net/wget/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wistumbler/Makefile
P pkgsrc/net/wistumbler2-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/wmget/Makefile
P pkgsrc/net/wol/Makefile
P pkgsrc/net/xfce4-wavelan-plugin/Makefile
P pkgsrc/net/xfce4-wavelan-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/xtraceroute/Makefile
P pkgsrc/net/xymon/DEINSTALL
P pkgsrc/net/xymon/INSTALL
P pkgsrc/net/xymon/MESSAGE
P pkgsrc/net/xymon/Makefile
P pkgsrc/net/xymon/PLIST
U pkgsrc/net/xymon/distinfo
P pkgsrc/net/xymon/files/xymon.sh
P pkgsrc/net/xymon/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/xymon/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/xymon/patches/patch-ac
U pkgsrc/net/xymon/patches/patch-ad
P pkgsrc/net/xymon/patches/patch-ae
U pkgsrc/net/xymon/patches/patch-af
U pkgsrc/net/xymon/patches/patch-ah
P pkgsrc/net/xymonclient/Makefile
P pkgsrc/net/xymonclient/PLIST
P pkgsrc/net/xymonclient/distinfo
P pkgsrc/net/xymonclient/files/xymonclient.sh
P pkgsrc/net/xymonclient/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/xymonclient/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/xymonclient/patches/patch-ac
P pkgsrc/net/xymonclient/patches/patch-ad
P pkgsrc/net/xymonclient/patches/patch-ag
P pkgsrc/net/yaz/Makefile
P pkgsrc/net/yaz/buildlink3.mk
P pkgsrc/news/lottanzb/Makefile
P pkgsrc/news/nget/Makefile
P pkgsrc/news/pan/Makefile
P pkgsrc/news/slrn/Makefile
P pkgsrc/news/tin/Makefile
P pkgsrc/parallel/ganglia-monitor-core/Makefile
P pkgsrc/parallel/linda/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/gnome-packagekit/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/packagekit/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/packagekit/buildlink3.mk
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/license.c
P pkgsrc/print/a2ps/Makefile
P pkgsrc/print/a2ps/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/abcm2ps/Makefile
P pkgsrc/print/advi/Makefile
P pkgsrc/print/bg5ps/Makefile
P pkgsrc/print/cjk-lyx/Makefile
P pkgsrc/print/diffpdf/Makefile
P pkgsrc/print/enscript/Makefile
P pkgsrc/print/epdfview/Makefile
P pkgsrc/print/evince/Makefile
P pkgsrc/print/evince/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/evince-nautilus/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-db-engine/Makefile
P pkgsrc/print/glabels/Makefile
P pkgsrc/print/gtklp/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/img2eps/Makefile
P pkgsrc/print/imposter/Makefile
P pkgsrc/print/ja-vflib-lib/Makefile
P pkgsrc/print/ja-vflib-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/ja-vflib-utils/Makefile
P pkgsrc/print/ja-vfxdvik/Makefile
P pkgsrc/print/kbibtex/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomecups/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomecups/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/libgnomeprint/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprint/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/libgnomeprintui/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprintui/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/lilypond/Makefile
P pkgsrc/print/mp/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-glib/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/poppler-qt4/Makefile
P pkgsrc/print/pslib/Makefile
P pkgsrc/print/rlpr/Makefile
P pkgsrc/print/ruby-gnome2-poppler/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt4/Makefile
P pkgsrc/print/xfce4-print/Makefile
P pkgsrc/print/xfce4-print/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/MyPasswordSafe/Makefile
P pkgsrc/security/ap-modsecurity2/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-saml/Makefile
P pkgsrc/security/dirb/Makefile
P pkgsrc/security/dirmngr/Makefile
P pkgsrc/security/dsniff/Makefile
P pkgsrc/security/dsniff-nox11/Makefile
P pkgsrc/security/fprint-demo/Makefile
P pkgsrc/security/fwbuilder/Makefile
P pkgsrc/security/gnome-keyring/Makefile
P pkgsrc/security/gnome-keyring/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/gnome-keyring-manager/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg-pkcs11-scd/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/gpa/Makefile
P pkgsrc/security/gpass/Makefile
P pkgsrc/security/gpgme/Makefile
P pkgsrc/security/gpgme/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/gsasl/Makefile
P pkgsrc/security/gsasl/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/gss/Makefile
P pkgsrc/security/gtk-systrace/Makefile
P pkgsrc/security/honeyd/Makefile
P pkgsrc/security/hydra/Makefile
P pkgsrc/security/keepassx/Makefile
P pkgsrc/security/kssh/Makefile
P pkgsrc/security/lasso/Makefile
P pkgsrc/security/lasso/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libassuan/Makefile
P pkgsrc/security/libassuan/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libassuan2/Makefile
P pkgsrc/security/libassuan2/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libfprint/Makefile
P pkgsrc/security/libfwbuilder/Makefile
P pkgsrc/security/libfwbuilder/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libgcrypt/Makefile
P pkgsrc/security/libgcrypt/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libgnome-keyring/Makefile
P pkgsrc/security/libgnome-keyring/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libgpg-error/Makefile
P pkgsrc/security/libgpg-error/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libksba/Makefile
P pkgsrc/security/libksba/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/liboauth/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libprelude-lua/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude-perl/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude-python/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude-ruby/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libpreludedb-mysql/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-perl/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-pgsql/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-python/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/security/mcrypt/Makefile
P pkgsrc/security/nessus-core/Makefile
P pkgsrc/security/nessus-core/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/nessus-plugins/Makefile
P pkgsrc/security/opencdk/Makefile
P pkgsrc/security/opencdk/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/opensaml/Makefile
P pkgsrc/security/opensc-signer/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-client/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-libnasl/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-libraries/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-plugins/Makefile
P pkgsrc/security/openvas-server/Makefile
P pkgsrc/security/otpCalc/Makefile
P pkgsrc/security/pakchois/Makefile
P pkgsrc/security/pakchois/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/pakemon/Makefile
P pkgsrc/security/pam-saml/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-gtk/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-gtk2/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-qt/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-qt4/Makefile
P pkgsrc/security/pkcs11-helper/Makefile
P pkgsrc/security/pkcs11-helper/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/policykit/Makefile
P pkgsrc/security/policykit/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/policykit-gnome/Makefile
P pkgsrc/security/policykit-gnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/polkit-qt/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/prelude-lml/Makefile
P pkgsrc/security/prelude-manager/Makefile
P pkgsrc/security/prelude-pflogger/Makefile
P pkgsrc/security/putty/Makefile
P pkgsrc/security/putty-devel/Makefile
P pkgsrc/security/py-lasso/Makefile
P pkgsrc/security/py-xmlsec/Makefile
P pkgsrc/security/qca2/Makefile
P pkgsrc/security/qca2/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/qca2-ossl/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/seahorse-plugins/Makefile
P pkgsrc/security/seccure/Makefile
P pkgsrc/security/steghide/Makefile
P pkgsrc/security/xmlsec1/Makefile
P pkgsrc/security/xmlsec1/buildlink3.mk
P pkgsrc/shells/bash/Makefile
P pkgsrc/shells/bash2/Makefile
P pkgsrc/sysutils/apcupsd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-qt-console/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-tray-monitor/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-wx-console/Makefile
P pkgsrc/sysutils/brasero/Makefile
P pkgsrc/sysutils/brasero/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/brasero-nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/btpin-qt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bubblemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/capistrano/Makefile
P pkgsrc/sysutils/capistrano/PLIST
U pkgsrc/sysutils/capistrano/distinfo
P pkgsrc/sysutils/consolekit/Makefile
P pkgsrc/sysutils/consolekit/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/coreutils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-glib/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/desktop-file-utils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/devkitd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/duplicity/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dvdisaster/Makefile
P pkgsrc/sysutils/eggdbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/eggdbus/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/filelight/Makefile
P pkgsrc/sysutils/findutils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/fsviewer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gamin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gcdmaster/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gcombust/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gentoo/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gkrellm-est/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm-server/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-commander/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-device-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-menus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-menus/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-mount/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-mount/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-nds-thumbnailer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-pkgview/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-power-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-system-monitor/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-system-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs-monikers/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfsmm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfsmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-volume-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnometoaster/Makefile
P pkgsrc/sysutils/grun/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gst-plugins0.10-gio/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gst-plugins0.10-gnomevfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gtk-send-pr/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/hal/Makefile
P pkgsrc/sysutils/hal/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdirstat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/krusader/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libdevkit-gobject/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libdevkit-gobject/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/libgksu/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libgksu/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/libgtop/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libgtop/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/libnotify/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libnotify/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/liboobs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mc/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mc46/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mtoolsfm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/nautilus-sendto/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus-glib/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/notification-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/open-vm-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-GTop/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Gnome2-VFS/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Gnome2-VFS/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/pcmanfm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/pv/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-dbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-dbus/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/py-gnome-menus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-notify/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-notify/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/rdiff-backup/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rox/Makefile
P pkgsrc/sysutils/screentest/Makefile
P pkgsrc/sysutils/strigi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/Makefile
P pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/toshutils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/tpb/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vcdimager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vcdimager-devel/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vcdimager-devel/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xcdroast/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools20/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-appfinder/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-battery-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-battery-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-cpugraph-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-cpugraph-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-diskperf-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-diskperf-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-fsguard-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-fsguard-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-genmon-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-genmon-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-netload-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-netload-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-quicklauncher-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-quicklauncher-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-systemload-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-systemload-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-volman/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xarchiver/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xarchiver/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xkb-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xkb-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfe/Makefile
P pkgsrc/textproc/OdfConverter/Makefile
P pkgsrc/textproc/asciidoc/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/aspell-breton/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-catalan/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-czech/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-danish/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-dutch/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-english/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-esperanto/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-faroese/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-francais/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-gaeilge/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-german/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-greek/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-italian/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-norwegian/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-polish/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-portuguese/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-romanian/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-russian/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-slovak/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-spanish/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-svenska/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-ukrainian/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-welsh/Makefile
P pkgsrc/textproc/diction/Makefile
P pkgsrc/textproc/eb/Makefile
P pkgsrc/textproc/eb/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/eblook/Makefile
P pkgsrc/textproc/ebview/Makefile
P pkgsrc/textproc/enchant/Makefile
P pkgsrc/textproc/enchant/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/gdome2/Makefile
P pkgsrc/textproc/gdome2/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/gnome-doc-utils/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-spell/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-spell/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/gnome-subtitles/Makefile
P pkgsrc/textproc/grep/Makefile
P pkgsrc/textproc/groonga/Makefile
P pkgsrc/textproc/gsed/Makefile
P pkgsrc/textproc/gtk-doc/Makefile
P pkgsrc/textproc/gtkspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/gtkspell/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/hunspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/intltool/Makefile
P pkgsrc/textproc/ja-grep/Makefile
P pkgsrc/textproc/jade/Makefile
P pkgsrc/textproc/jade/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/json-glib/Makefile
P pkgsrc/textproc/json-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libcroco/Makefile
P pkgsrc/textproc/libcroco/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/liblrdf/Makefile
P pkgsrc/textproc/liblrdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libnxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/libnxml/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libxml++/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxml++/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libxslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxslt/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/namazu/Makefile
P pkgsrc/textproc/ndtpd/Makefile
P pkgsrc/textproc/openjade/Makefile
P pkgsrc/textproc/openjade/distinfo
U pkgsrc/textproc/openjade/patches/patch-jade_TeXFOTBuilder.cxx
U pkgsrc/textproc/openjade/patches/patch-jade_TransformFOTBuilder.cxx
P pkgsrc/textproc/opensp/Makefile
P pkgsrc/textproc/opensp/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Aspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXSLT/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-dom/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-enchant/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-pspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-xsl/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-gdick/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-libxslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-lxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/rarian/Makefile
P pkgsrc/textproc/rasqal/Makefile
P pkgsrc/textproc/rasqal/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/redland/Makefile
P pkgsrc/textproc/redland/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/ruby-nokogiri/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-sary/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-xslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/sary/Makefile
P pkgsrc/textproc/sary/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/soprano/Makefile
P pkgsrc/textproc/soprano/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/sublib/Makefile
P pkgsrc/textproc/sublib/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/uni2ascii/Makefile
P pkgsrc/textproc/wdiff/Makefile
P pkgsrc/textproc/xfce4-dict-plugin/Makefile
P pkgsrc/textproc/xfce4-dict-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/xmlstarlet/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlto/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmltooling/Makefile
P pkgsrc/textproc/yodl/Makefile
P pkgsrc/time/asclock-gtk/Makefile
P pkgsrc/time/cairo-clock/Makefile
P pkgsrc/time/evolution-webcal/Makefile
P pkgsrc/time/gcal/Makefile
P pkgsrc/time/gchore/Makefile
P pkgsrc/time/gdeskcal/Makefile
P pkgsrc/time/gnotime/Makefile
P pkgsrc/time/gtodo/Makefile
P pkgsrc/time/gtodo-applet/Makefile
P pkgsrc/time/hamster-applet/Makefile
P pkgsrc/time/planner/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak-kde3/Makefile
P pkgsrc/time/wmclockmon/Makefile
P pkgsrc/time/wmfishtime/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-datetime-plugin/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-datetime-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/xfce4-orage/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-timer-plugin/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-timer-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/afterstep/Makefile
P pkgsrc/wm/amaterus/Makefile
P pkgsrc/wm/awesome/Makefile
P pkgsrc/wm/bbrun/Makefile
P pkgsrc/wm/blackbox/Makefile
P pkgsrc/wm/bsetroot/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-extra/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/e16menuedit2/Makefile
P pkgsrc/wm/enlightenment/Makefile
P pkgsrc/wm/fluxconf/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm-devel/Makefile
P pkgsrc/wm/icewm/Makefile
P pkgsrc/wm/icewm-imlib/Makefile
P pkgsrc/wm/metacity/Makefile
P pkgsrc/wm/metacity/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/metisse/Makefile
P pkgsrc/wm/obconf/Makefile
P pkgsrc/wm/openbox/Makefile
P pkgsrc/wm/openbox/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/oroborox/Makefile
P pkgsrc/wm/sawfish/Makefile
P pkgsrc/wm/selectwm/Makefile
P pkgsrc/wm/windowmaker/Makefile
P pkgsrc/wm/windowmaker/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/wmakerconf/Makefile
P pkgsrc/wm/wmctrl/Makefile
P pkgsrc/wm/xfce4-wm/Makefile
P pkgsrc/wm/xfce4-wm-themes/Makefile
P pkgsrc/www/amaya/Makefile
P pkgsrc/www/ap-mono/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-subversion/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-transform/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-xslt2/Makefile
P pkgsrc/www/ap22-dnssd/Makefile
P pkgsrc/www/bkedit/Makefile
P pkgsrc/www/bluefish/Makefile
P pkgsrc/www/browser-bookmarks-menu/Makefile
P pkgsrc/www/cadaver/Makefile
P pkgsrc/www/curl/Makefile
P pkgsrc/www/curl/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/drivel/Makefile
P pkgsrc/www/elinks/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/epiphany-extensions/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/gtkasp2php/Makefile
P pkgsrc/www/gtkhtml314/Makefile
P pkgsrc/www/gtkhtml314/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/htmldoc/Makefile
P pkgsrc/www/kazehakase/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebdev3/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebdev4/Makefile
P pkgsrc/www/konq-plugins/Makefile
P pkgsrc/www/libgtkhtml/Makefile
P pkgsrc/www/libgtkhtml/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/librest/Makefile
P pkgsrc/www/librest/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/liferea/Makefile
P pkgsrc/www/liferea-current/Makefile
P pkgsrc/www/lua-curl/Makefile
P pkgsrc/www/lynx/Makefile
P pkgsrc/www/midori/Makefile
P pkgsrc/www/mono-xsp/Makefile
P pkgsrc/www/mono-xsp/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/neon/Makefile
P pkgsrc/www/netsurf/Makefile
P pkgsrc/www/nspluginwrapper/Makefile
P pkgsrc/www/nvu/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/php-curl/Makefile
P pkgsrc/www/py-curl/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-gnome2-gtkmozembed/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-patron/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/www/shibboleth-sp/Makefile
P pkgsrc/www/sitecopy/Makefile
P pkgsrc/www/skipstone/Makefile
P pkgsrc/www/snownews/Makefile
P pkgsrc/www/swiggle/Makefile
P pkgsrc/www/thy/Makefile
P pkgsrc/www/w3m/Makefile
P pkgsrc/www/w3m-img/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/weex/Makefile
P pkgsrc/x11/XaoS/Makefile
P pkgsrc/x11/alacarte/Makefile
P pkgsrc/x11/antiright/Makefile
P pkgsrc/x11/clisp-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/deskmenu/Makefile
P pkgsrc/x11/devilspie/Makefile
P pkgsrc/x11/docker/Makefile
P pkgsrc/x11/driconf/Makefile
P pkgsrc/x11/ede/Makefile
P pkgsrc/x11/eekboard/Makefile
P pkgsrc/x11/eekboard/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/efltk/Makefile
P pkgsrc/x11/efltk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/egtk/Makefile
P pkgsrc/x11/fast-user-switch-applet/Makefile
P pkgsrc/x11/ftmenu/Makefile
P pkgsrc/x11/gdm/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-mag/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-mag/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-panel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-screensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-session/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-themes/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-themes-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/gnopernicus/Makefile
P pkgsrc/x11/grandr_applet/Makefile
P pkgsrc/x11/gromit/Makefile
P pkgsrc/x11/gselt/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk+extra/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk+extra/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk2+extra/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2+extra/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk2-chtheme/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-engines/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-engines/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk2-engines-bluecurve/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-engines-murrine/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-theme-switch/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkada/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkada/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkglarea/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkglarea/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkglarea2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkglarea2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkmm/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkmm-utils/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm-utils/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview-sharp2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkstep/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkterm2/Makefile
P pkgsrc/x11/hot-babe/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-af/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ar/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-az/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-bg/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-bn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-br/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-bs/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ca/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-cs/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-cy/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-da/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-de/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-el/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-en_GB/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-eo/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-es/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-et/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-eu/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fa/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fi/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fy/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ga/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-gl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-he/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hi/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hu/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-is/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-it/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ja/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-kk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-km/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ko/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-lt/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-lv/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-mk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-mn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ms/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nb/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nds/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pa/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pt/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pt_BR/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ro/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ru/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-rw/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-se/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sr_Latn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ss/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sv/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ta/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-tg/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-tr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-uk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-uz/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-vi/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-zh_CN/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-zh_TW/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdebase3/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdebase4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebindings-ruby/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebindings-ruby/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdebindings4-python/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibdocs3/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs3/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdelibs4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kkbswitch/Makefile
P pkgsrc/x11/kmessage/Makefile
P pkgsrc/x11/lablgtk/Makefile
P pkgsrc/x11/lablgtk1/Makefile
P pkgsrc/x11/lablgtk1/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libXpm/Makefile
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/Makefile
P pkgsrc/x11/libunique/Makefile
P pkgsrc/x11/libunique/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxfce4gui/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4gui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxfce4menu/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4menu/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxfce4util/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4util/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxklavier/Makefile
P pkgsrc/x11/matchbox-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/matchbox-panel-manager/Makefile
P pkgsrc/x11/mlterm/Makefile
P pkgsrc/x11/nucleo/Makefile
P pkgsrc/x11/nucleo/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/p5-Alien-wxWidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Wx/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Wx/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/p5-Wx-Perl-ProcessStream/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-extras/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gtk2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gtksourceview/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gtksourceview/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-kiwi/Makefile
P pkgsrc/x11/py-kiwi/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt4-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt4-qscintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-vte/Makefile
P pkgsrc/x11/py-vte/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-wxWidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/py-wxWidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-creator/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-docs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-mng/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-mysql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-pgsql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-qdbus/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-qdbus/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-qscintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tiff/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tools/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qwt-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt-qt4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qwtplot3d-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/qwtplot3d-qt4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/rep-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/rox-session/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtk/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtksourceview2/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-vte/Makefile
P pkgsrc/x11/tint2/Makefile
P pkgsrc/x11/vte/Makefile
P pkgsrc/x11/vte/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wdm/Makefile
P pkgsrc/x11/wmweather/Makefile
P pkgsrc/x11/wterm/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK24/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK24/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK26/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK26/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK26-contrib/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK26-contrib/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK28/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK28/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK28-contrib/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK28-contrib/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxhaskell/Makefile
P pkgsrc/x11/x11vnc/Makefile
P pkgsrc/x11/xdg-user-dirs/Makefile
P pkgsrc/x11/xdialog/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-clipman-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-clipman-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-exo/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-exo/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-eyes-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-eyes-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-gtk2-engine/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-notes-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-notes-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-panel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-places-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-places-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-session/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-session/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-settings/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-utils/Makefile
P pkgsrc/x11/xkeyboard-config/Makefile
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile
P pkgsrc/x11/xmms-osd/Makefile
P pkgsrc/x11/xpad/Makefile
P pkgsrc/x11/xplanet/Makefile
P pkgsrc/x11/xscreensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/xscreensaver-demo/Makefile
P pkgsrc/x11/xteddy2/Makefile
P pkgsrc/x11/xvattr/Makefile
P pkgsrc/x11/xvidcap-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/zenity/Makefile


Killing core files:


Updating tar files:


building list of README.html files
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... building .xz ... replacing...
pkgsrc-readmes: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... building .xz ... replacing... done

Updating pkgsrc-2011Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2011Q1):


Updating pkgsrc pkgsrc-2011Q1 tar files:
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... building .xz ... replacing... done


Home | Main Index | Thread Index | Old Index