tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/doc/CHANGES-2009
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/lang/python/srcdist.mk
P pkgsrc/lang/python25/Makefile
P pkgsrc/lang/python25/distinfo
P pkgsrc/mail/imapproxy/distinfo
U pkgsrc/mail/imapproxy/patches/patch-aa
P pkgsrc/misc/kdeartwork3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork3/PLIST
P pkgsrc/misc/openoffice3-bin/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-base/Makefile.common
P pkgsrc/net/pear-Net_Sieve/Makefile
U pkgsrc/net/pear-Net_Sieve/distinfo
P pkgsrc/textproc/py-4Suite/Makefile
P pkgsrc/wm/echinus/Makefile
U pkgsrc/wm/echinus/distinfo
P pkgsrc/www/mediawiki/Makefile
U pkgsrc/www/mediawiki/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2009Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2009Q4):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2009Q4
P pkgsrc/mail/clamav/Makefile
P pkgsrc/mail/clamav/PLIST
U pkgsrc/mail/clamav/PLIST.milter
U pkgsrc/mail/clamav/distinfo
P pkgsrc/mail/clamav/options.mk
P pkgsrc/mail/clamav/patches/patch-aa
U pkgsrc/mail/clamav/patches/patch-ab
U pkgsrc/mail/clamav/patches/patch-ac
P pkgsrc/mail/clamav/patches/patch-ad
P pkgsrc/mail/clamav/patches/patch-af
P pkgsrc/mail/clamav/patches/patch-ag
P pkgsrc/www/mediawiki/Makefile
U pkgsrc/www/mediawiki/distinfo


Home | Main Index | Thread Index | Old Index