tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
? pkgsrc/pkgtools/pkg_install/work
P pkgsrc/archivers/bsdtar/Makefile
P pkgsrc/archivers/libarchive/Makefile
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/CMakeLists.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/Makefile.am
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/Makefile.in
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/NEWS
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/aclocal.m4
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.h.in
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/configure
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/configure.ac
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/version
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/compile
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/config.guess
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/config.sub
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/depcomp
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/install-sh
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/ltmain.sh
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/missing
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/windows/mvcpp.nt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/windows/wccpp.nt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/libarchive.1aix53.spec
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/libarchive.spec
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/update.sh
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/Makefile
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_entry.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read_disk.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_util.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_disk.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/bsdcpio.1.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/bsdtar.1.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/cpio.5.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/libarchive-formats.5.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/libarchive.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/libarchive_internals.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/mtree.5.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/tar.5.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_entry.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read_disk.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_util.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_disk.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/bsdcpio.1.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/bsdtar.1.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/cpio.5.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/libarchive-formats.5.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/libarchive.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/libarchive_internals.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/mtree.5.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/tar.5.pdf
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_entry.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read_disk.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_util.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_disk.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/bsdcpio.1.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/bsdtar.1.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/cpio.5.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/libarchive-formats.5.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/libarchive.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/libarchive_internals.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/mtree.5.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/tar.5.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_crc32.h
P 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_disk_entry_from_file.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_zip.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive_fe/matching.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/write.c
P pkgsrc/audio/Makefile
P pkgsrc/audio/emixer/Makefile
P pkgsrc/audio/liveice/Makefile
P pkgsrc/audio/mpg123/Makefile
P pkgsrc/audio/mpg123/Makefile.common
P pkgsrc/audio/mpg123/PLIST
U pkgsrc/audio/mpg123/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/mpg123/distinfo
U pkgsrc/audio/mpg123/options.mk
U pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ab is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ac is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ad
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ae is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-af
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ag is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ah
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ai is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-aj is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ak is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-al is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-am is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-an is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ao is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ap is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-aq is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-ar is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-as is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-at is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-au is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-av is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-aw is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/mpg123-arts/DESCR
U pkgsrc/audio/mpg123-arts/Makefile
U pkgsrc/audio/mpg123-arts/PLIST
U pkgsrc/audio/mpg123-esound/DESCR
P pkgsrc/audio/mpg123-esound/Makefile
U pkgsrc/audio/mpg123-esound/PLIST
U pkgsrc/audio/mpg123-nas/DESCR
P pkgsrc/audio/mpg123-nas/Makefile
U pkgsrc/audio/mpg123-nas/PLIST
U pkgsrc/audio/mpg123-oss/DESCR
U pkgsrc/audio/mpg123-oss/Makefile
U pkgsrc/audio/mpg123-oss/PLIST
U pkgsrc/audio/mpg123-pulse/DESCR
U pkgsrc/audio/mpg123-pulse/Makefile
U pkgsrc/audio/mpg123-pulse/PLIST
U pkgsrc/audio/mpg123-sun/DESCR
U pkgsrc/audio/mpg123-sun/Makefile
U pkgsrc/audio/mpg123-sun/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/bugzilla3/Makefile
P pkgsrc/devel/rt3/Makefile
P pkgsrc/devel/rt3/distinfo
U pkgsrc/devel/rt3/patches/patch-ab
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/games/wormux/Makefile
P pkgsrc/games/wormux/PLIST
U pkgsrc/games/wormux/distinfo
P pkgsrc/geography/gdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/mapserver/Makefile
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
U pkgsrc/geography/p5-Geo-Coordinates-UTM/DESCR
U pkgsrc/geography/p5-Geo-Coordinates-UTM/Makefile
U pkgsrc/geography/p5-Geo-Coordinates-UTM/distinfo
U pkgsrc/geography/p5-Geo-Mercator/DESCR
U pkgsrc/geography/p5-Geo-Mercator/Makefile
U pkgsrc/geography/p5-Geo-Mercator/distinfo
U pkgsrc/geography/p5-Geo-Weather/DESCR
U pkgsrc/geography/p5-Geo-Weather/Makefile
U pkgsrc/geography/p5-Geo-Weather/distinfo
U pkgsrc/geography/p5-Geography-Countries/DESCR
U pkgsrc/geography/p5-Geography-Countries/Makefile
U pkgsrc/geography/p5-Geography-Countries/distinfo
U pkgsrc/geography/proj/DESCR
U pkgsrc/geography/proj/Makefile
U pkgsrc/geography/proj/PLIST
U pkgsrc/geography/proj/buildlink3.mk
U pkgsrc/geography/proj/distinfo
U pkgsrc/geography/proj-doc/DESCR
U pkgsrc/geography/proj-doc/Makefile
U pkgsrc/geography/proj-doc/PLIST
U pkgsrc/geography/proj-doc/distinfo
P pkgsrc/geography/proj-swig/Makefile
P pkgsrc/geography/py-proj/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartegt/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartem/Makefile
P pkgsrc/mail/dkim-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/dkim-milter/PLIST
P pkgsrc/mail/dkim-milter/distinfo
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-Attachment-Stripper/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Reply/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Stuff/Makefile
U pkgsrc/math/kseg/DESCR
U pkgsrc/math/kseg/Makefile
U pkgsrc/math/kseg/PLIST
U pkgsrc/math/kseg/distinfo
U pkgsrc/math/kseg/patches/patch-aa
P pkgsrc/mbone/beacon/Makefile
P pkgsrc/mbone/beacon/distinfo
U pkgsrc/mbone/beacon/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/mbone/beacon/patches/patch-ab is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/mbone/beacon/patches/patch-ac is no longer in the repository
P pkgsrc/misc/Makefile
cvs update: pkgsrc/misc/kseg/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/kseg/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/kseg/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/kseg/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/kseg/patches/patch-aa is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/p5-Geo-Coordinates-UTM/DESCR is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/misc/p5-Geo-Coordinates-UTM/Makefile is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/misc/p5-Geo-Coordinates-UTM/distinfo is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/misc/p5-Geo-Mercator/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/p5-Geo-Mercator/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/p5-Geo-Mercator/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/p5-Geo-Weather/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/p5-Geo-Weather/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/p5-Geo-Weather/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/p5-Geography-Countries/DESCR is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/misc/p5-Geography-Countries/Makefile is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/misc/p5-Geography-Countries/distinfo is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/misc/proj/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/proj/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/proj/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/proj/buildlink3.mk is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/proj/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/proj-doc/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/proj-doc/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/proj-doc/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/proj-doc/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/xtide/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/xtide/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/xtide/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/xtide/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/xtide/patches/patch-aa is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/xtide/patches/patch-ab is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/xtide/patches/patch-ac is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/xtide/patches/patch-ad is no longer in the repository
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/mk/defaults/options.description
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg/distinfo
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg/patches/patch-ac
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg/patches/patch-ad
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg/patches/patch-ae
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg/patches/patch-af
cvs update: pkgsrc/multimedia/ffmpeg/patches/patch-powerpc is no longer in the 
repository
P pkgsrc/net/Makefile
U pkgsrc/net/hping3/DESCR
U pkgsrc/net/hping3/Makefile
U pkgsrc/net/hping3/PLIST
U pkgsrc/net/hping3/distinfo
U pkgsrc/net/hping3/options.mk
U pkgsrc/net/hping3/patches/patch-aa
U pkgsrc/net/hping3/patches/patch-ab
U pkgsrc/net/hping3/patches/patch-ac
P pkgsrc/net/py-libpcap/Makefile
U pkgsrc/net/py-libpcap/distinfo
cvs update: pkgsrc/net/py-libpcap/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
U pkgsrc/net/traceroute-nanog/DESCR
U pkgsrc/net/traceroute-nanog/Makefile
U pkgsrc/net/traceroute-nanog/PLIST
U pkgsrc/net/traceroute-nanog/distinfo
U pkgsrc/net/traceroute-nanog/patches/patch-aa
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/makevars.map
P pkgsrc/security/aide/Makefile
U pkgsrc/security/aide/distinfo
cvs update: pkgsrc/security/aide/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/security/aide/patches/patch-ab
cvs update: pkgsrc/security/aide/patches/patch-ac is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/security/aide/patches/patch-ad is no longer in the repository
P pkgsrc/security/netpgp/Makefile
U pkgsrc/security/netpgp/distinfo
P pkgsrc/shells/tcsh/Makefile
P pkgsrc/shells/tcsh/distinfo
P pkgsrc/shells/tcsh/patches/patch-aa
P pkgsrc/time/Makefile
U pkgsrc/time/xtide/DESCR
U pkgsrc/time/xtide/Makefile
U pkgsrc/time/xtide/PLIST
U pkgsrc/time/xtide/distinfo
U pkgsrc/time/xtide/patches/patch-aa
U pkgsrc/time/xtide/patches/patch-ab
U pkgsrc/time/xtide/patches/patch-ac
U pkgsrc/time/xtide/patches/patch-ad
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Engine-JobQueue-POE/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Facebook-API/Makefile
U pkgsrc/www/p5-WWW-Facebook-API/distinfo
P pkgsrc/www/sitecopy/Makefile
U pkgsrc/www/sitecopy/distinfo
P pkgsrc/www/sitecopy/patches/patch-aa


Killing core files:

Updating pkgsrc-2009Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2009Q4):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index