tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
? pkgsrc/pkgtools/pkg_install/work
P pkgsrc/chat/weechat/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/PLIST
P pkgsrc/chat/weechat/distinfo
U pkgsrc/chat/weechat/patches/patch-ad
P pkgsrc/databases/java-tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/lua-tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-tokyocabinet/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-tokyocabinet/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis/patches/patch-ae
P pkgsrc/databases/ruby-tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/PLIST
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/distinfo
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/PLIST
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/distinfo
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/Makefile
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/PLIST
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone-server/DESCR
P pkgsrc/devel/monotone-server/MESSAGE
P pkgsrc/devel/monotone-server/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone-server/PLIST
U pkgsrc/devel/monotone-server/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/monotone-server/files/hooks.conf is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/devel/monotone-server/files/monotone-server-init.sh is no 
longer in the repository
U pkgsrc/devel/monotone-server/files/monotone-server.7
P pkgsrc/devel/monotone-server/files/monotone.sh
U pkgsrc/devel/tclreadline/DESCR
U pkgsrc/devel/tclreadline/MESSAGE
U pkgsrc/devel/tclreadline/Makefile
U pkgsrc/devel/tclreadline/PLIST
U pkgsrc/devel/tclreadline/distinfo
U pkgsrc/devel/tclreadline/files/tclshrc
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/fonts/Makefile
cvs update: pkgsrc/fonts/tex-cmex/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/fonts/tex-cmex/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/fonts/tex-cmex/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/fonts/tex-cmex/distinfo is no longer in the repository
P pkgsrc/fonts/tex-lm/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-lm/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-lm-doc/Makefile
U pkgsrc/fonts/tex-lm-doc/distinfo
P pkgsrc/geography/Makefile
U pkgsrc/geography/garmintools/DESCR
U pkgsrc/geography/garmintools/Makefile
U pkgsrc/geography/garmintools/PLIST
U pkgsrc/geography/garmintools/distinfo
P pkgsrc/mail/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-mta/Makefile
P pkgsrc/mail/esmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/esmtp/PLIST
U pkgsrc/mail/esmtp/distinfo
cvs update: pkgsrc/mail/esmtp/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/mail/fastforward/Makefile
P pkgsrc/mail/gnus/Makefile
P pkgsrc/mail/mhonarc/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix-current/Makefile
P pkgsrc/mail/sendmail/Makefile
U pkgsrc/mail/sid-milter/DESCR
U pkgsrc/mail/sid-milter/MESSAGE
U pkgsrc/mail/sid-milter/Makefile
U pkgsrc/mail/sid-milter/PLIST
U pkgsrc/mail/sid-milter/distinfo
U pkgsrc/mail/sid-milter/files/sid-filter.m4
U pkgsrc/mail/sid-milter/files/sid-milter.sh
U pkgsrc/mail/sid-milter/patches/patch-aa
U pkgsrc/mail/sid-milter/patches/patch-ab
P pkgsrc/mk/scripts/binpkg-cache
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/distinfo
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/distinfo
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/distinfo
cvs update: pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/patches/patch-bc is no 
longer in the repository
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ugly/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ugly/PLIST
U pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ugly/distinfo
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ugly/patches/patch-aa
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/distinfo
P pkgsrc/net/Makefile
U pkgsrc/net/rancid/DESCR
U pkgsrc/net/rancid/MESSAGE
U pkgsrc/net/rancid/Makefile
U pkgsrc/net/rancid/PLIST
U pkgsrc/net/rancid/distinfo
U pkgsrc/net/rancid/patches/patch-aa
U pkgsrc/net/ruby-dnsruby/DESCR
U pkgsrc/net/ruby-dnsruby/Makefile
U pkgsrc/net/ruby-dnsruby/PLIST
U pkgsrc/net/ruby-dnsruby/distinfo
P pkgsrc/print/Makefile
U pkgsrc/print/tex-a4wide/DESCR
U pkgsrc/print/tex-a4wide/Makefile
U pkgsrc/print/tex-a4wide/PLIST
U pkgsrc/print/tex-a4wide/distinfo
U pkgsrc/print/tex-a4wide-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-a4wide-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-a4wide-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-a4wide-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-cite/Makefile
U pkgsrc/print/tex-cite/distinfo
P pkgsrc/print/tex-cite-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-cite-doc/distinfo
P pkgsrc/print/tex-dvips/Makefile
U pkgsrc/print/tex-dvips/distinfo
P pkgsrc/print/tex-dvips-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-dvips-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-threeparttable/DESCR
U pkgsrc/print/tex-threeparttable/Makefile
U pkgsrc/print/tex-threeparttable/PLIST
U pkgsrc/print/tex-threeparttable/distinfo
U pkgsrc/print/tex-threeparttable-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-threeparttable-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-threeparttable-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-threeparttable-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-twoinone/DESCR
U pkgsrc/print/tex-twoinone/Makefile
U pkgsrc/print/tex-twoinone/PLIST
U pkgsrc/print/tex-twoinone/distinfo
U pkgsrc/print/tex-twoinone-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-twoinone-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-twoinone-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-twoinone-doc/distinfo
P pkgsrc/security/Makefile
U pkgsrc/security/pam-tacplus/DESCR
U pkgsrc/security/pam-tacplus/MESSAGE
U pkgsrc/security/pam-tacplus/Makefile
U pkgsrc/security/pam-tacplus/PLIST
U pkgsrc/security/pam-tacplus/distinfo
P pkgsrc/textproc/rubber/Makefile
P pkgsrc/textproc/rubber/PLIST
P pkgsrc/textproc/rubber/distinfo
P pkgsrc/textproc/rubber/patches/patch-ac
U pkgsrc/textproc/rubber/patches/patch-ad
P pkgsrc/www/cherokee/Makefile
P pkgsrc/x11/fltk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-libs/distinfo
U pkgsrc/x11/qt4-libs/patches/patch-az


Killing core files:


Updating tar files:


building list of README.html files
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing...
pkgsrc-readmes: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... done

Updating pkgsrc-2009Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2009Q4):


Updating pkgsrc pkgsrc-2009Q4 tar files:
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... done


Home | Main Index | Thread Index | Old Index