tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/cad/gnucap/distinfo
U pkgsrc/cad/gnucap/patches/patch-aa
U pkgsrc/cad/gnucap/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/netcdf/distinfo
U pkgsrc/devel/netcdf/patches/patch-aa
P pkgsrc/graphics/inkscape/distinfo
U pkgsrc/graphics/inkscape/patches/patch-al
U pkgsrc/graphics/inkscape/patches/patch-am
U pkgsrc/graphics/inkscape/patches/patch-an
U pkgsrc/graphics/inkscape/patches/patch-ao
U pkgsrc/graphics/inkscape/patches/patch-ap
P pkgsrc/mk/buildlink3/show-buildlink3.sh
P pkgsrc/security/libprelude-lua/distinfo
P pkgsrc/security/libprelude-perl/distinfo
P pkgsrc/security/libprelude-python/distinfo
P pkgsrc/security/libprelude-ruby/distinfo
U pkgsrc/www/typolight27/Makefile.version
U pkgsrc/www/typolight27/distinfo
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2009Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2009Q2):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index