tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/Makefile
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/PLIST
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/distinfo
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-aa
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-ab
cvs update: pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-ae is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-af is no longer in the 
repository
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-ah
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/patches/patch-ai
P pkgsrc/devel/Makefile
U pkgsrc/devel/kdesdk4/DESCR
U pkgsrc/devel/kdesdk4/Makefile
U pkgsrc/devel/kdesdk4/PLIST
U pkgsrc/devel/kdesdk4/distinfo
U pkgsrc/devel/kdesdk4/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/kdesdk4/patches/patch-ab
P pkgsrc/doc/CHANGES-2009
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/games/Makefile
U pkgsrc/games/kdegames4/DESCR
U pkgsrc/games/kdegames4/Makefile
U pkgsrc/games/kdegames4/PLIST
U pkgsrc/games/kdegames4/distinfo
U pkgsrc/games/kdegames4/patches/patch-aa
U pkgsrc/games/kdegames4/patches/patch-ab
U pkgsrc/games/kdetoys4/DESCR
U pkgsrc/games/kdetoys4/Makefile
U pkgsrc/games/kdetoys4/PLIST
U pkgsrc/games/kdetoys4/distinfo
P pkgsrc/graphics/Makefile
U pkgsrc/graphics/kdegraphics4/DESCR
U pkgsrc/graphics/kdegraphics4/Makefile
U pkgsrc/graphics/kdegraphics4/PLIST
U pkgsrc/graphics/kdegraphics4/buildlink3.mk
U pkgsrc/graphics/kdegraphics4/distinfo
U pkgsrc/graphics/kdegraphics4/hacks.mk
U pkgsrc/graphics/oxygen-icons/DESCR
U pkgsrc/graphics/oxygen-icons/Makefile
U pkgsrc/graphics/oxygen-icons/PLIST
U pkgsrc/graphics/oxygen-icons/distinfo
U pkgsrc/meta-pkgs/kde4/DESCR
U pkgsrc/meta-pkgs/kde4/Makefile
U pkgsrc/meta-pkgs/kde4/Makefile.kde4
U pkgsrc/meta-pkgs/kde4/kde4.mk
U pkgsrc/meta-pkgs/kde4/l10n.mk
P pkgsrc/misc/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/options.mk
U pkgsrc/misc/kdeaccessibility4/DESCR
U pkgsrc/misc/kdeaccessibility4/Makefile
U pkgsrc/misc/kdeaccessibility4/PLIST
U pkgsrc/misc/kdeaccessibility4/distinfo
U pkgsrc/misc/kdeaccessibility4/hacks.mk
U pkgsrc/misc/kdeadmin4/DESCR
U pkgsrc/misc/kdeadmin4/Makefile
U pkgsrc/misc/kdeadmin4/PLIST
U pkgsrc/misc/kdeadmin4/distinfo
U pkgsrc/misc/kdeartwork4/DESCR
U pkgsrc/misc/kdeartwork4/Makefile
U pkgsrc/misc/kdeartwork4/PLIST
U pkgsrc/misc/kdeartwork4/distinfo
U pkgsrc/misc/kdeartwork4/patches/patch-aa
U pkgsrc/misc/kdeartwork4/patches/patch-ab
U pkgsrc/misc/kdeedu4/DESCR
U pkgsrc/misc/kdeedu4/Makefile
U pkgsrc/misc/kdeedu4/PLIST
U pkgsrc/misc/kdeedu4/buildlink3.mk
U pkgsrc/misc/kdeedu4/distinfo
U pkgsrc/misc/kdeedu4/patches/patch-aa
U pkgsrc/misc/kdeedu4/patches/patch-ab
U pkgsrc/misc/kdeedu4/patches/patch-ae
U pkgsrc/misc/kdeedu4/patches/patch-af
U pkgsrc/misc/kdeedu4/patches/patch-an
U pkgsrc/misc/kdepim-runtime4/DESCR
U pkgsrc/misc/kdepim-runtime4/Makefile
U pkgsrc/misc/kdepim-runtime4/PLIST
U pkgsrc/misc/kdepim-runtime4/distinfo
U pkgsrc/misc/kdepim4/DESCR
U pkgsrc/misc/kdepim4/Makefile
U pkgsrc/misc/kdepim4/PLIST
U pkgsrc/misc/kdepim4/distinfo
U pkgsrc/misc/kdepim4/patches/patch-ab
U pkgsrc/misc/kdepim4/patches/patch-ac
U pkgsrc/misc/kdepim4/patches/patch-ad
U pkgsrc/misc/kdepim4/patches/patch-ae
U pkgsrc/misc/kdepim4/patches/patch-af
U pkgsrc/misc/kdepim4/patches/patch-ag
U pkgsrc/misc/kdepim4/patches/patch-ah
U pkgsrc/misc/kdepimlibs4/DESCR
U pkgsrc/misc/kdepimlibs4/Makefile
U pkgsrc/misc/kdepimlibs4/PLIST
U pkgsrc/misc/kdepimlibs4/buildlink3.mk
U pkgsrc/misc/kdepimlibs4/distinfo
U pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/DESCR
U pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/Makefile
U pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/PLIST
U pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/distinfo
U pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/patches/patch-aa
U pkgsrc/misc/kdeutils4/DESCR
U pkgsrc/misc/kdeutils4/Makefile
U pkgsrc/misc/kdeutils4/PLIST
U pkgsrc/misc/kdeutils4/distinfo
U pkgsrc/misc/kdeutils4/patches/patch-aa
P pkgsrc/mk/flavor/pkg/replace.mk
P pkgsrc/multimedia/Makefile
U pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/DESCR
U pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/Makefile
U pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/PLIST
U pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/buildlink3.mk
U pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/distinfo
U pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/options.mk
U pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/patches/patch-ac
U pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/patches/patch-ad
U pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/patches/patch-af
U pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/patches/patch-ag
U pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/patches/patch-ah
U pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/patches/patch-al
P pkgsrc/net/Makefile
U pkgsrc/net/kdenetwork4/DESCR
U pkgsrc/net/kdenetwork4/Makefile
U pkgsrc/net/kdenetwork4/PLIST
U pkgsrc/net/kdenetwork4/distinfo
U pkgsrc/net/kdenetwork4/patches/patch-aa
U pkgsrc/net/kdenetwork4/patches/patch-ab
U pkgsrc/net/ortp/DESCR
U pkgsrc/net/ortp/Makefile
U pkgsrc/net/ortp/PLIST
U pkgsrc/net/ortp/buildlink3.mk
U pkgsrc/net/ortp/distinfo
U pkgsrc/net/ortp/options.mk
P pkgsrc/security/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude/Makefile.common
P pkgsrc/security/libprelude/distinfo
P pkgsrc/security/libpreludedb/Makefile
U pkgsrc/security/libpreludedb/Makefile.common
P pkgsrc/security/libpreludedb/PLIST
P pkgsrc/security/libpreludedb/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libpreludedb/distinfo
cvs update: pkgsrc/security/libpreludedb/options.mk is no longer in the 
repository
U pkgsrc/security/libpreludedb/patches/patch-ab
U pkgsrc/security/libpreludedb/patches/patch-ac
U pkgsrc/security/libpreludedb/patches/patch-ad
U pkgsrc/security/libpreludedb-mysql/DESCR
U pkgsrc/security/libpreludedb-mysql/Makefile
U pkgsrc/security/libpreludedb-mysql/PLIST
U pkgsrc/security/libpreludedb-mysql/buildlink3.mk
U pkgsrc/security/libpreludedb-mysql/distinfo
U pkgsrc/security/libpreludedb-perl/DESCR
U pkgsrc/security/libpreludedb-perl/Makefile
U pkgsrc/security/libpreludedb-perl/buildlink3.mk
U pkgsrc/security/libpreludedb-perl/distinfo
U pkgsrc/security/libpreludedb-pgsql/DESCR
U pkgsrc/security/libpreludedb-pgsql/Makefile
U pkgsrc/security/libpreludedb-pgsql/PLIST
U pkgsrc/security/libpreludedb-pgsql/buildlink3.mk
U pkgsrc/security/libpreludedb-pgsql/distinfo
U pkgsrc/security/libpreludedb-python/DESCR
U pkgsrc/security/libpreludedb-python/Makefile
U pkgsrc/security/libpreludedb-python/PLIST
U pkgsrc/security/libpreludedb-python/buildlink3.mk
U pkgsrc/security/libpreludedb-python/distinfo
U pkgsrc/security/libpreludedb-sqlite3/DESCR
U pkgsrc/security/libpreludedb-sqlite3/Makefile
U pkgsrc/security/libpreludedb-sqlite3/PLIST
U pkgsrc/security/libpreludedb-sqlite3/buildlink3.mk
U pkgsrc/security/libpreludedb-sqlite3/distinfo
U pkgsrc/security/openct/DEINSTALL
U pkgsrc/security/openct/INSTALL
P pkgsrc/security/openct/Makefile
P pkgsrc/security/openct/distinfo
U pkgsrc/security/openct/patches/patch-ab
P pkgsrc/security/opensc-signer/Makefile
P pkgsrc/security/opensc-signer/PLIST
U pkgsrc/security/pcsc-lite/DEINSTALL
U pkgsrc/security/pcsc-lite/DESCR
U pkgsrc/security/pcsc-lite/INSTALL
P pkgsrc/security/pcsc-lite/Makefile
P pkgsrc/security/pcsc-lite/PLIST
P pkgsrc/security/pcsc-lite/distinfo
U pkgsrc/security/pcsc-lite/patches/patch-ab
cvs update: pkgsrc/security/pcsc-lite/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/security/pcsc-lite/patches/patch-ad is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/security/pcsc-lite/patches/patch-ae is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/security/pcsc-lite/patches/patch-af is no longer in the 
repository
P pkgsrc/security/prelude-correlator/Makefile
P pkgsrc/security/prelude-correlator/PLIST
P pkgsrc/security/prelude-correlator/distinfo
P pkgsrc/security/prelude-correlator/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/prelude-manager/Makefile
P pkgsrc/security/prelude-manager/PLIST
P pkgsrc/security/py-prewikka/Makefile
P pkgsrc/security/py-prewikka/PLIST
P pkgsrc/security/py-prewikka/distinfo
P pkgsrc/www/Makefile
U pkgsrc/www/kdewebdev4/DESCR
U pkgsrc/www/kdewebdev4/Makefile
U pkgsrc/www/kdewebdev4/PLIST
U pkgsrc/www/kdewebdev4/distinfo
P pkgsrc/www/typolight27/Makefile
U pkgsrc/www/typolight27/Makefile.version
P pkgsrc/www/typolight27/PLIST
U pkgsrc/www/typolight27/distinfo
P pkgsrc/x11/Makefile
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-de/DESCR
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-de/Makefile
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-de/PLIST
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-de/distinfo
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-en_GB/DESCR
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-en_GB/Makefile
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-en_GB/PLIST
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-en_GB/distinfo
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-nl/DESCR
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-nl/Makefile
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-nl/PLIST
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-nl/distinfo
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/DESCR
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/Makefile
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/PLIST
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/distinfo
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/options.mk
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/patches/patch-ab
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/patches/patch-ac
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/patches/patch-ad
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/patches/patch-ae
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/patches/patch-af
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/patches/patch-ag
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/patches/patch-ah
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/patches/patch-ai
U pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/patches/patch-kdesud
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/DESCR
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/Makefile
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/PLIST
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/distinfo
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/hacks.mk
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/options.mk
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/files/kdm.sh
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/patches/patch-ab
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/patches/patch-ac
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/patches/patch-ad
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/patches/patch-ae
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/patches/patch-af
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/patches/patch-ag
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/patches/patch-bb
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/patches/patch-bc
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/patches/patch-bd
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/patches/patch-be
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/patches/patch-bo
U pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/patches/patch-ca
U pkgsrc/x11/kdebase4/DESCR
U pkgsrc/x11/kdebase4/Makefile
U pkgsrc/x11/kdebase4/PLIST
U pkgsrc/x11/kdebase4/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/kdebase4/distinfo
U pkgsrc/x11/kdebase4/patches/patch-ab
U pkgsrc/x11/kdebindings4-python/DESCR
U pkgsrc/x11/kdebindings4-python/Makefile
U pkgsrc/x11/kdebindings4-python/PLIST
U pkgsrc/x11/kdebindings4-python/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/kdebindings4-python/distinfo
U pkgsrc/x11/kdebindings4-python/patches/patch-aa
U pkgsrc/x11/kdebindings4-python/patches/patch-ab
U pkgsrc/x11/kdelibs-experimental4/DESCR
U pkgsrc/x11/kdelibs-experimental4/Makefile
U pkgsrc/x11/kdelibs-experimental4/PLIST
U pkgsrc/x11/kdelibs-experimental4/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/kdelibs-experimental4/distinfo
U pkgsrc/x11/kdelibs4/DESCR
U pkgsrc/x11/kdelibs4/Makefile
U pkgsrc/x11/kdelibs4/PLIST
U pkgsrc/x11/kdelibs4/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/kdelibs4/distinfo
U pkgsrc/x11/kdelibs4/patches/patch-aa
U pkgsrc/x11/kdelibs4/patches/patch-ab
U pkgsrc/x11/kdelibs4/patches/patch-ac
U pkgsrc/x11/kdelibs4/patches/patch-ad
U pkgsrc/x11/kdelibs4/patches/patch-ag
U pkgsrc/x11/kdelibs4/patches/patch-ah
U pkgsrc/x11/kdelibs4/patches/patch-ai
U pkgsrc/x11/kdelibs4/patches/patch-aj
U pkgsrc/x11/kdelibs4/patches/patch-ak


Killing core files:


Updating tar files:


building list of README.html files
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing...
pkgsrc-readmes: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... done

Updating pkgsrc-2009Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2009Q2):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2009Q2
P pkgsrc/www/drupal/Makefile
U pkgsrc/www/drupal/distinfo
P pkgsrc/www/drupal6/Makefile
U pkgsrc/www/drupal6/distinfo
P pkgsrc/www/drupal6-translations/Makefile
U pkgsrc/www/drupal6-translations/PLIST.hr
U pkgsrc/www/drupal6-translations/PLIST.pt-pt
P pkgsrc/www/drupal6-translations/PLIST.uk
P pkgsrc/www/drupal6-translations/distinfo
P pkgsrc/www/drupal6-translations/options.mk


Updating pkgsrc pkgsrc-2009Q2 tar files:
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... done


Home | Main Index | Thread Index | Old Index