tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/arj/PLIST
P pkgsrc/archivers/bicom/PLIST
P pkgsrc/archivers/dact/PLIST
P pkgsrc/archivers/dar/PLIST
P pkgsrc/archivers/file-roller/PLIST
P pkgsrc/archivers/hpack/PLIST
P pkgsrc/archivers/lbrate/PLIST
P pkgsrc/archivers/libcomprex/PLIST
P pkgsrc/archivers/lzo/PLIST
P pkgsrc/archivers/ocaml-zip/PLIST
P pkgsrc/archivers/p7zip/PLIST
P pkgsrc/archivers/pbzip2/PLIST
P pkgsrc/archivers/ppmd/PLIST
P pkgsrc/archivers/rar/PLIST.linux-i386
P pkgsrc/archivers/rar/PLIST.netbsd-i386
P pkgsrc/archivers/rox-archive/PLIST
P pkgsrc/archivers/ruby-archive-tar-minitar/PLIST
P pkgsrc/archivers/ruby-zip/PLIST
P pkgsrc/archivers/sarab/PLIST
P pkgsrc/archivers/torrentzip/PLIST
P pkgsrc/archivers/unace/PLIST
P pkgsrc/archivers/unace-bin/PLIST
P pkgsrc/archivers/unarj/PLIST
P pkgsrc/archivers/unrar/PLIST
P pkgsrc/archivers/unzip/PLIST
P pkgsrc/archivers/xmill/PLIST
P pkgsrc/archivers/xpk/PLIST
P pkgsrc/archivers/xz-utils/PLIST
P pkgsrc/archivers/zziplib/PLIST
P pkgsrc/audio/abcde/PLIST
P pkgsrc/audio/abcmidi/PLIST
P pkgsrc/audio/adplug/PLIST
P pkgsrc/audio/akode/PLIST
P pkgsrc/audio/akode/distinfo
P pkgsrc/audio/akode/patches/patch-ad
P pkgsrc/audio/alsa-lib/PLIST
P pkgsrc/audio/alsa-utils/PLIST
P pkgsrc/audio/amaroc/PLIST
P pkgsrc/audio/amarok/PLIST
P pkgsrc/audio/ampache/PLIST
P pkgsrc/audio/applerecords/PLIST
P pkgsrc/audio/arts/PLIST
P pkgsrc/audio/arts/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/audacious/PLIST
P pkgsrc/audio/audacious/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/PLIST
P pkgsrc/audio/audacity/PLIST
P pkgsrc/audio/aumix/PLIST
P pkgsrc/audio/bladeenc/PLIST
P pkgsrc/audio/bmp/PLIST
P pkgsrc/audio/bmp/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/bmp-esound/PLIST
P pkgsrc/audio/bmp-mac/PLIST
P pkgsrc/audio/bmp-musepack/PLIST
P pkgsrc/audio/bmpx/PLIST
P pkgsrc/audio/cddb-bundle/PLIST
P pkgsrc/audio/cddbd/PLIST
P pkgsrc/audio/cdparanoia/PLIST
P pkgsrc/audio/cdplayer/PLIST
P pkgsrc/audio/celt/PLIST
P pkgsrc/audio/cmp3/PLIST
P pkgsrc/audio/cmus/PLIST
P pkgsrc/audio/cmus-unofficial/PLIST
P pkgsrc/audio/cplay/PLIST
P pkgsrc/audio/csound4/PLIST
P pkgsrc/audio/csound4-manual/PLIST
P pkgsrc/audio/csound5/PLIST
P pkgsrc/audio/csound5-manual/PLIST
P pkgsrc/audio/daapd/PLIST
P pkgsrc/audio/dap/PLIST
P pkgsrc/audio/darkice/PLIST
P pkgsrc/audio/disc-cover/PLIST
P pkgsrc/audio/distmp3/PLIST
P pkgsrc/audio/easyh10/PLIST
P pkgsrc/audio/easytag/PLIST
P pkgsrc/audio/easytag-current/PLIST
P pkgsrc/audio/eawpatches/PLIST
P pkgsrc/audio/esound/PLIST.common
P pkgsrc/audio/espeak/PLIST
P pkgsrc/audio/exaile/PLIST
P pkgsrc/audio/faad2/PLIST
P pkgsrc/audio/festival/PLIST
P pkgsrc/audio/festival-doc/PLIST
P pkgsrc/audio/festlex-cmu/PLIST
P pkgsrc/audio/festlex-oald/PLIST
P pkgsrc/audio/festogi-spanish/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-abc/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-aec/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-don/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-el11/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-en1/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-hvs/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-jph/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-kal16/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-kal8/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-ked16/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-ked8/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-mwm/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-ogirab/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-rab16/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-rab8/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-tll/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-us1/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-us2/PLIST
P pkgsrc/audio/festvox-us3/PLIST
P pkgsrc/audio/flac/PLIST
P pkgsrc/audio/flite/PLIST
P pkgsrc/audio/fluidsynth/PLIST
P pkgsrc/audio/freepats/PLIST
P pkgsrc/audio/gimmix/PLIST
P pkgsrc/audio/glurp/PLIST
P pkgsrc/audio/gmpc/PLIST
P pkgsrc/audio/gnome-audio/PLIST
P pkgsrc/audio/gnome-speech/PLIST
P pkgsrc/audio/gnome-speech-espeak/PLIST
P pkgsrc/audio/gnome-vfs-cdda/PLIST
P pkgsrc/audio/gogo/PLIST
P pkgsrc/audio/goom/PLIST
P pkgsrc/audio/gqmpeg/PLIST
P pkgsrc/audio/gqmpeg-devel/PLIST
P pkgsrc/audio/gqmpeg-skins/PLIST
P pkgsrc/audio/gsm/PLIST
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-a52/PLIST
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-dts/PLIST
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-esound/PLIST
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-jack/PLIST
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-mad/PLIST
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-musepack/PLIST
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-oss/PLIST
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-pulse/PLIST
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-sid/PLIST
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-spc/PLIST
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-wavpack/PLIST
P pkgsrc/audio/gtkpod/PLIST
P pkgsrc/audio/guspatches/PLIST
P pkgsrc/audio/herrie/PLIST
P pkgsrc/audio/hydrogen/PLIST
P pkgsrc/audio/icecast/PLIST
P pkgsrc/audio/icecast1/PLIST
P pkgsrc/audio/ices-mp3/PLIST
P pkgsrc/audio/id3lib/PLIST
P pkgsrc/audio/id3v2/PLIST
P pkgsrc/audio/jack/PLIST
P pkgsrc/audio/jack-rack/PLIST
P pkgsrc/audio/juke/PLIST
P pkgsrc/audio/kid3/PLIST
P pkgsrc/audio/ladspa/PLIST
P pkgsrc/audio/lame/PLIST
P pkgsrc/audio/liba52/PLIST
P pkgsrc/audio/libao/PLIST
P pkgsrc/audio/libao/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libao-alsa/PLIST
P pkgsrc/audio/libao-arts/PLIST
P pkgsrc/audio/libao-esound/PLIST
P pkgsrc/audio/libao-macosx/PLIST
P pkgsrc/audio/libao-nas/PLIST
P pkgsrc/audio/libao-oss/PLIST
P pkgsrc/audio/libao-pulse/PLIST
P pkgsrc/audio/libao-sun/PLIST
P pkgsrc/audio/libaudiofile/PLIST
P pkgsrc/audio/libcanberra/PLIST
P pkgsrc/audio/libcddb/PLIST
P pkgsrc/audio/libdiscid/PLIST
P pkgsrc/audio/libgpod/PLIST
P pkgsrc/audio/libhydrogen/PLIST
P pkgsrc/audio/libmodplug/PLIST
P pkgsrc/audio/libmp3splt/PLIST
P pkgsrc/audio/libmpcdec/PLIST
P pkgsrc/audio/libmpd/PLIST
P pkgsrc/audio/libmusepack/PLIST
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/PLIST
P pkgsrc/audio/libofa/PLIST
P pkgsrc/audio/libshout/PLIST
P pkgsrc/audio/libsidplay/PLIST
P pkgsrc/audio/libsidplay2/PLIST
P pkgsrc/audio/libsndfile/PLIST
P pkgsrc/audio/libspiff/PLIST
P pkgsrc/audio/libtunepimp/PLIST
P pkgsrc/audio/libvisual/PLIST
P pkgsrc/audio/libvisual-bmp/PLIST
P pkgsrc/audio/libvisual-plugins/PLIST
P pkgsrc/audio/libvisual-xmms/PLIST
P pkgsrc/audio/libvisual0.2/PLIST
P pkgsrc/audio/libvisual0.2-plugins/PLIST
P pkgsrc/audio/libvorbis/PLIST
P pkgsrc/audio/liteamp/PLIST
P pkgsrc/audio/liveice/PLIST
P pkgsrc/audio/lmms/PLIST
P pkgsrc/audio/mac/PLIST
P pkgsrc/audio/madman/PLIST
P pkgsrc/audio/mbrola/PLIST
P pkgsrc/audio/mbrolavox-en1/PLIST
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us1/PLIST
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us2/PLIST
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us3/PLIST
P pkgsrc/audio/mixer.app/PLIST
P pkgsrc/audio/mkcdtoc/PLIST
P pkgsrc/audio/moc/PLIST
P pkgsrc/audio/moc-devel/PLIST
P pkgsrc/audio/moss/PLIST
P pkgsrc/audio/mp3asm/PLIST
P pkgsrc/audio/mp3blaster/PLIST
P pkgsrc/audio/mpc/PLIST
P pkgsrc/audio/mpegaudio/PLIST
P pkgsrc/audio/mserv/PLIST
P pkgsrc/audio/mserv-devel/PLIST
P pkgsrc/audio/mt-daapd/PLIST
P pkgsrc/audio/muse/PLIST
P pkgsrc/audio/musicbrainz/PLIST
P pkgsrc/audio/musicpd/PLIST
P pkgsrc/audio/nas/PLIST.clients
P pkgsrc/audio/nas/PLIST.server
P pkgsrc/audio/ncmpc/PLIST
P pkgsrc/audio/openal/PLIST
P pkgsrc/audio/padevchooser/PLIST
P pkgsrc/audio/paman/PLIST
P pkgsrc/audio/paprefs/PLIST
P pkgsrc/audio/pavucontrol/PLIST
P pkgsrc/audio/pavumeter/PLIST
P pkgsrc/audio/portaudio-devel/PLIST
P pkgsrc/audio/pulseaudio/PLIST
P pkgsrc/audio/py-karaoke/PLIST
P pkgsrc/audio/py-musicbrainz/PLIST
P pkgsrc/audio/py-musique/PLIST
P pkgsrc/audio/py-mutagen/PLIST
P pkgsrc/audio/py-ogg/PLIST
P pkgsrc/audio/py-xmms/PLIST
P pkgsrc/audio/qjackctl/PLIST
P pkgsrc/audio/rhythmbox/PLIST
P pkgsrc/audio/rio/PLIST
P pkgsrc/audio/rio500/PLIST
P pkgsrc/audio/rip/PLIST
P pkgsrc/audio/rosegarden/PLIST
P pkgsrc/audio/rplay/PLIST
P pkgsrc/audio/rsynth/PLIST
P pkgsrc/audio/rtunes/PLIST
P pkgsrc/audio/shorten/PLIST
P pkgsrc/audio/snd/PLIST
P pkgsrc/audio/solfege/PLIST
P pkgsrc/audio/sonata/PLIST
P pkgsrc/audio/sound-juicer/PLIST
P pkgsrc/audio/sound-theme-freedesktop/PLIST
P pkgsrc/audio/speex/PLIST
P pkgsrc/audio/spiralsynth/PLIST
P pkgsrc/audio/streamtuner/PLIST
P pkgsrc/audio/sweep/PLIST
P pkgsrc/audio/taglib/PLIST
P pkgsrc/audio/tcl-snack/PLIST
P pkgsrc/audio/terminatorx/PLIST
P pkgsrc/audio/tfmxplay/PLIST
P pkgsrc/audio/timidity/PLIST
P pkgsrc/audio/toolame/PLIST
P pkgsrc/audio/tracker/PLIST
P pkgsrc/audio/tremor/PLIST
P pkgsrc/audio/tunapie/PLIST
P pkgsrc/audio/twolame/PLIST
P pkgsrc/audio/ubs/PLIST
P pkgsrc/audio/vorbis-tools/PLIST
P pkgsrc/audio/wavesurfer/PLIST
P pkgsrc/audio/wavpack/PLIST
P pkgsrc/audio/wmsmixer/PLIST
P pkgsrc/audio/wmusic/PLIST
P pkgsrc/audio/wsoundprefs/PLIST
P pkgsrc/audio/wsoundserver/PLIST
P pkgsrc/audio/xfce4-mixer/PLIST
P pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/PLIST
P pkgsrc/audio/xhippo/PLIST
P pkgsrc/audio/xmcd/PLIST
P pkgsrc/audio/xmms/PLIST.common
U pkgsrc/audio/xmms/PLIST.common_end
P pkgsrc/audio/xmms-arts/PLIST
P pkgsrc/audio/xmms-dflowers/PLIST
P pkgsrc/audio/xmms-dscope/PLIST
P pkgsrc/audio/xmms-dspectogram/PLIST
P pkgsrc/audio/xmms-dspectral/PLIST
P pkgsrc/audio/xmms-esound/PLIST
P pkgsrc/audio/xmms-faad/PLIST
P pkgsrc/audio/xmms-funtimedancer/PLIST
P pkgsrc/audio/xmms-liveice/PLIST
P pkgsrc/audio/xmms-madspin/PLIST
P pkgsrc/audio/xmms-meta-input/PLIST
P pkgsrc/audio/xmms-musepack/PLIST
P pkgsrc/audio/xmms-pulse/PLIST
P pkgsrc/audio/xmp/PLIST
P pkgsrc/audio/xmradio/PLIST
P pkgsrc/audio/xwave/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/bonnie++/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/bytebench/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/dbench/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/dhrystone/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/flops/PLIST
U pkgsrc/benchmarks/hbench/PLIST.common_end
P pkgsrc/benchmarks/hbench/PLIST.i386
P pkgsrc/benchmarks/iozone/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/lmbench/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/netio/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/netperf/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/skampi/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/sysbench/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/ubench/PLIST
P pkgsrc/benchmarks/xengine/PLIST
P pkgsrc/biology/arka/PLIST
P pkgsrc/biology/bioperl/PLIST
P pkgsrc/biology/chemtool/PLIST
P pkgsrc/biology/clustalw/PLIST
P pkgsrc/biology/coalesce/PLIST
P pkgsrc/biology/fastDNAml/PLIST
P pkgsrc/biology/fluctuate/PLIST
P pkgsrc/biology/genesplicer/PLIST
P pkgsrc/biology/glimmer/PLIST
P pkgsrc/biology/gp/PLIST
P pkgsrc/biology/lucy/PLIST
P pkgsrc/biology/mopac/PLIST
P pkgsrc/biology/mummer/PLIST
P pkgsrc/biology/nut/PLIST
P pkgsrc/biology/phylip/PLIST
P pkgsrc/biology/profit/PLIST
P pkgsrc/biology/puzzle/PLIST
P pkgsrc/biology/py-mol/PLIST
P pkgsrc/biology/rasmol/PLIST
P pkgsrc/biology/sewer/PLIST
P pkgsrc/biology/xylem/PLIST
P pkgsrc/cad/atlc/PLIST
P pkgsrc/cad/boolean/PLIST
P pkgsrc/cad/cascade/PLIST
P pkgsrc/cad/cgi-wcalc/PLIST
P pkgsrc/cad/covered/PLIST
P pkgsrc/cad/covered-current/PLIST
P pkgsrc/cad/dinotrace-mode/PLIST
P pkgsrc/cad/eagle/PLIST
P pkgsrc/cad/electric/PLIST
P pkgsrc/cad/fastcap/PLIST
P pkgsrc/cad/fasthenry/PLIST
P pkgsrc/cad/felt/PLIST
P pkgsrc/cad/gdsreader/PLIST
P pkgsrc/cad/geda-docs/Makefile
cvs update: pkgsrc/cad/geda-docs/PLIST.post is no longer in the repository
P pkgsrc/cad/geda-examples/PLIST
P pkgsrc/cad/geda-symbols/PLIST
P pkgsrc/cad/geda-utils/PLIST
P pkgsrc/cad/gerbv/PLIST
P pkgsrc/cad/gnetlist/PLIST
P pkgsrc/cad/gnetman/PLIST
P pkgsrc/cad/gnucap/PLIST
P pkgsrc/cad/gplcver/PLIST
P pkgsrc/cad/gschem/PLIST
P pkgsrc/cad/gsymcheck/PLIST
P pkgsrc/cad/gtk1-wcalc/PLIST
P pkgsrc/cad/gtk2-wcalc/PLIST
P pkgsrc/cad/gtkwave/PLIST
P pkgsrc/cad/gwave/PLIST
P pkgsrc/cad/lc/PLIST
P pkgsrc/cad/libgeda/PLIST
P pkgsrc/cad/libwcalc/PLIST
P pkgsrc/cad/magic/PLIST
P pkgsrc/cad/mcalc/PLIST
P pkgsrc/cad/mex-wcalc/PLIST
P pkgsrc/cad/mpac/PLIST
P pkgsrc/cad/ng-spice/PLIST
P pkgsrc/cad/oct-wcalc/PLIST
P pkgsrc/cad/pcb/PLIST
P pkgsrc/cad/py-MyHDL/PLIST
P pkgsrc/cad/py-simpy/PLIST
P pkgsrc/cad/qcad/PLIST
P pkgsrc/cad/qcad-manual-cs/PLIST
P pkgsrc/cad/qcad-manual-de/PLIST
P pkgsrc/cad/qcad-manual-en/PLIST
P pkgsrc/cad/qcad-manual-hu/PLIST
P pkgsrc/cad/qcad-partlibrary/PLIST
P pkgsrc/cad/sci-wcalc/PLIST
P pkgsrc/cad/simian/PLIST
P pkgsrc/cad/simian-docs/PLIST
P pkgsrc/cad/spice/PLIST
P pkgsrc/cad/spiceprm/PLIST
P pkgsrc/cad/tkgate/PLIST
P pkgsrc/cad/tnt-mmtl/PLIST
P pkgsrc/cad/transcalc/PLIST
P pkgsrc/cad/verilog/PLIST
P pkgsrc/cad/verilog-current/PLIST
P pkgsrc/cad/vipec/PLIST
P pkgsrc/cad/wcalc-docs/PLIST
P pkgsrc/cad/xcircuit/PLIST
P pkgsrc/chat/amsn/PLIST
P pkgsrc/chat/anope/PLIST
P pkgsrc/chat/atheme/PLIST
P pkgsrc/chat/bitchbot/PLIST
P pkgsrc/chat/bitchx/PLIST
P pkgsrc/chat/bitlbee/PLIST
P pkgsrc/chat/blackened/PLIST
P pkgsrc/chat/bnc/PLIST
P pkgsrc/chat/bsflite/PLIST
P pkgsrc/chat/centericq/PLIST
P pkgsrc/chat/centerim/PLIST
P pkgsrc/chat/cgiirc/PLIST
P pkgsrc/chat/climm/PLIST
P pkgsrc/chat/ctrlproxy/PLIST
P pkgsrc/chat/dccserver/PLIST
P pkgsrc/chat/dircproxy/PLIST
P pkgsrc/chat/eggdrop/PLIST
P pkgsrc/chat/ejabberd/PLIST
P pkgsrc/chat/ekg/PLIST
P pkgsrc/chat/emech/PLIST
P pkgsrc/chat/empathy/PLIST
P pkgsrc/chat/epic4/PLIST
P pkgsrc/chat/epic4-doc/PLIST
P pkgsrc/chat/finch/PLIST
P pkgsrc/chat/fisg/PLIST
P pkgsrc/chat/gale/PLIST
P pkgsrc/chat/gg2/PLIST
P pkgsrc/chat/gnomeicu/PLIST
P pkgsrc/chat/gossip/PLIST
P pkgsrc/chat/gtmess/PLIST
P pkgsrc/chat/i2cb/PLIST
P pkgsrc/chat/i2cbd/PLIST
P pkgsrc/chat/icb/PLIST
P pkgsrc/chat/iip/PLIST
P pkgsrc/chat/inspircd/PLIST
U pkgsrc/chat/inspircd/PLIST.common_end
P pkgsrc/chat/inspircd12/PLIST
U pkgsrc/chat/inspircd12/PLIST.common_end
P pkgsrc/chat/ircII/PLIST
P pkgsrc/chat/ircd-hybrid/PLIST
P pkgsrc/chat/irchat-pj/PLIST
P pkgsrc/chat/ircservices/PLIST
P pkgsrc/chat/ircservices/PLIST.shared
P pkgsrc/chat/ircu/PLIST
P pkgsrc/chat/iroffer/PLIST
P pkgsrc/chat/irssi/PLIST
P pkgsrc/chat/jabberd/PLIST
P pkgsrc/chat/jabberd2/PLIST
P pkgsrc/chat/kadu/PLIST
P pkgsrc/chat/kmess/PLIST
P pkgsrc/chat/konversation/PLIST
P pkgsrc/chat/libmsn/PLIST
P pkgsrc/chat/libotr/PLIST
P pkgsrc/chat/libpurple/PLIST
P pkgsrc/chat/libtelepathy/PLIST
P pkgsrc/chat/libtlen/PLIST
P pkgsrc/chat/licq-core/PLIST
P pkgsrc/chat/licq-gui-qt/PLIST
P pkgsrc/chat/loudmouth/PLIST
P pkgsrc/chat/naim/PLIST
P pkgsrc/chat/navi2ch/PLIST
P pkgsrc/chat/ninja/PLIST
P pkgsrc/chat/pidgin/PLIST
P pkgsrc/chat/pidgin-facebookchat/PLIST
P pkgsrc/chat/pidgin-latex/PLIST
P pkgsrc/chat/pidgin-otr/PLIST
P pkgsrc/chat/pircbot/PLIST
P pkgsrc/chat/psi/PLIST
P pkgsrc/chat/quirc/PLIST
P pkgsrc/chat/riece/PLIST
P pkgsrc/chat/roxirc/PLIST
P pkgsrc/chat/ruby-net-irc/PLIST
P pkgsrc/chat/scrollz/PLIST
P pkgsrc/chat/silc-client/Makefile
P pkgsrc/chat/silc-client/PLIST
P pkgsrc/chat/silc-client/PLIST.perl
P pkgsrc/chat/silc-server/PLIST
P pkgsrc/chat/sirc/PLIST
P pkgsrc/chat/smirk/PLIST
P pkgsrc/chat/telepathy-gabble/PLIST
P pkgsrc/chat/telepathy-glib/PLIST
P pkgsrc/chat/telepathy-glib/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/telepathy-idle/PLIST
P pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/PLIST
P pkgsrc/chat/tik/PLIST
P pkgsrc/chat/tirc/PLIST
P pkgsrc/chat/tkabber/PLIST
P pkgsrc/chat/tkicb/PLIST
P pkgsrc/chat/tkirc/PLIST
P pkgsrc/chat/tkirc2/PLIST
P pkgsrc/chat/unrealircd/PLIST
P pkgsrc/chat/vicq/PLIST
P pkgsrc/chat/weechat/PLIST
P pkgsrc/chat/xaric/PLIST
P pkgsrc/chat/xchat/PLIST
P pkgsrc/chat/xchat-perl/PLIST
P pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/PLIST
P pkgsrc/chat/zenicb/PLIST
P pkgsrc/chat/zenirc/PLIST
P pkgsrc/chat/zephyr/PLIST
P pkgsrc/chat/zephyr-mode/PLIST
P pkgsrc/chat/zircon/PLIST
U pkgsrc/comms/asterisk/PLIST.common_end
P pkgsrc/comms/asterisk-sounds-de-x9media/PLIST
P pkgsrc/comms/asterisk-sounds-extra/PLIST
P pkgsrc/comms/asterisk16/PLIST
P pkgsrc/comms/binkd/PLIST
P pkgsrc/comms/conserver/PLIST
P pkgsrc/comms/conserver8/Makefile
P pkgsrc/comms/conserver8/PLIST
P pkgsrc/comms/conserver8/distinfo
U pkgsrc/comms/conserver8/options.mk
U pkgsrc/comms/conserver8/patches/patch-ac
P pkgsrc/comms/efax/PLIST
P pkgsrc/comms/estic/PLIST
P pkgsrc/comms/fidogate/PLIST
P pkgsrc/comms/gammu/PLIST
P pkgsrc/comms/gkermit/PLIST
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/PLIST
P pkgsrc/comms/gscmxx/PLIST
P pkgsrc/comms/gsmlib/PLIST
P pkgsrc/comms/hylafax/PLIST
P pkgsrc/comms/jpilot/PLIST
P pkgsrc/comms/kermit/PLIST
P pkgsrc/comms/libmal/PLIST
P pkgsrc/comms/libopensync/PLIST
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-syncml/PLIST
P pkgsrc/comms/libsyncml/PLIST
P pkgsrc/comms/malsync/PLIST
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/PLIST
P pkgsrc/comms/minicom/PLIST
P pkgsrc/comms/modemd/PLIST
P pkgsrc/comms/multisync-gui/PLIST
P pkgsrc/comms/obexftp/PLIST
P pkgsrc/comms/op_panel/PLIST
P pkgsrc/comms/openobex/PLIST
P pkgsrc/comms/p5-Asterisk/PLIST
P pkgsrc/comms/pilot-link/PLIST
P pkgsrc/comms/pilotmgr/PLIST
P pkgsrc/comms/plp/PLIST
P pkgsrc/comms/plptools/PLIST
P pkgsrc/comms/py-gammu/PLIST
P pkgsrc/comms/ruby-termios/PLIST
P pkgsrc/comms/scmxx/PLIST
P pkgsrc/comms/snooper/PLIST
P pkgsrc/comms/synce-rra/PLIST
P pkgsrc/comms/synce-serial/PLIST
P pkgsrc/comms/tkhylafax/PLIST
P pkgsrc/comms/xisp/PLIST
P pkgsrc/comms/xtel/PLIST
P pkgsrc/comms/zaptel-netbsd/PLIST
P pkgsrc/converters/2vcard/PLIST
P pkgsrc/converters/TECkit/PLIST
P pkgsrc/converters/autoconvert/PLIST
P pkgsrc/converters/bibtex2html/PLIST
P pkgsrc/converters/cbmconvert/PLIST
P pkgsrc/converters/cn2jp/PLIST
P pkgsrc/converters/fribidi/PLIST
P pkgsrc/converters/help2man/PLIST
P pkgsrc/converters/latex2rtf/PLIST
P pkgsrc/converters/libiconv/PLIST
P pkgsrc/converters/libwpd/PLIST
P pkgsrc/converters/macfork/PLIST
P pkgsrc/converters/p5-JSON/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-JSON/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-JSON-XS/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-JSON-XS/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64/patches/patch-aa
P pkgsrc/converters/psiconv/PLIST
P pkgsrc/converters/py-chardet/PLIST
P pkgsrc/converters/py-cjkcodecs/PLIST
P pkgsrc/converters/py-jpCodecs/PLIST
P pkgsrc/converters/py-simplejson/PLIST
P pkgsrc/converters/py-zhCodecs/PLIST
P pkgsrc/converters/rss2html/PLIST
P pkgsrc/converters/ruby-romkan/PLIST
P pkgsrc/converters/ruby-uconv/PLIST
P pkgsrc/converters/skf/PLIST
P pkgsrc/converters/smbchartool/PLIST
P pkgsrc/converters/uulib/PLIST
P pkgsrc/converters/wv/PLIST
P pkgsrc/converters/wv2/PLIST
P pkgsrc/cross/COMMON/PLIST-egcs
P pkgsrc/cross/COMMON/PLIST-egcs-cxx-runtime
P pkgsrc/cross/COMMON/PLIST-egcs-objc-runtime
P pkgsrc/cross/COMMON/cross.mk
P pkgsrc/cross/atasm/PLIST
P pkgsrc/cross/avr-binutils/PLIST
P pkgsrc/cross/avr-gcc/PLIST
P pkgsrc/cross/avr-libc/PLIST
P pkgsrc/cross/avrdude/PLIST
P pkgsrc/cross/binutils/PLIST
P pkgsrc/cross/cc65/PLIST
P pkgsrc/cross/h8300-hms-binutils/PLIST
P pkgsrc/cross/h8300-hms-gcc/PLIST
P pkgsrc/cross/i386-linux/PLIST
P pkgsrc/cross/i386-mingw32/PLIST
P pkgsrc/cross/i386-msdosdjgpp/PLIST
P pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/PLIST
P pkgsrc/cross/mipsEEel-netbsd/PLIST
P pkgsrc/cross/uisp/PLIST
P pkgsrc/databases/Makefile
P pkgsrc/databases/adodb/PLIST
P pkgsrc/databases/bdb-xml/PLIST
P pkgsrc/databases/cstore/PLIST
P pkgsrc/databases/db/PLIST
P pkgsrc/databases/db3/PLIST
P pkgsrc/databases/db4/PLIST
P pkgsrc/databases/db46/PLIST
P pkgsrc/databases/dbh/PLIST
P pkgsrc/databases/freetds/Makefile
P pkgsrc/databases/freetds/PLIST
P pkgsrc/databases/geneweb/PLIST
P pkgsrc/databases/gnats/PLIST
P pkgsrc/databases/gnome-mime-data/PLIST
P pkgsrc/databases/gourmet/PLIST
P pkgsrc/databases/gq/PLIST
P pkgsrc/databases/gramps/PLIST
P pkgsrc/databases/gramps2/PLIST
P pkgsrc/databases/gramps3/PLIST
P pkgsrc/databases/guile-pg/PLIST
P pkgsrc/databases/iodbc/PLIST
P pkgsrc/databases/java-qdbm/PLIST
P pkgsrc/databases/java-tokyocabinet/PLIST
P pkgsrc/databases/jdb/PLIST
P pkgsrc/databases/jdbc-mysql31/PLIST
P pkgsrc/databases/jdbc-mysql5/PLIST
P pkgsrc/databases/jdbc-postgresql81/PLIST
P pkgsrc/databases/jdbc-postgresql82/PLIST
P pkgsrc/databases/jdbc-postgresql83/PLIST
P pkgsrc/databases/kmysqladmin/PLIST
P pkgsrc/databases/krecipes/PLIST
P pkgsrc/databases/lbdb/PLIST
P pkgsrc/databases/libgda/PLIST
P pkgsrc/databases/libgda/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/libgda-mysql/PLIST
P pkgsrc/databases/libgda-postgres/PLIST
P pkgsrc/databases/libgnomedb/PLIST
P pkgsrc/databases/libpqxx/PLIST
P pkgsrc/databases/libpqxx-doc/PLIST
P pkgsrc/databases/lua-tokyocabinet/PLIST
P pkgsrc/databases/luma/PLIST
P pkgsrc/databases/mergeant/PLIST
P pkgsrc/databases/myodbc/PLIST
P pkgsrc/databases/mysql4-client/PLIST
P pkgsrc/databases/mysql4-server/PLIST
P pkgsrc/databases/mysql5-client/PLIST
P pkgsrc/databases/mysql5-server/PLIST
P pkgsrc/databases/nss_ldap/PLIST
P pkgsrc/databases/ocaml-mysql/PLIST
P pkgsrc/databases/odbc-postgresql/PLIST
P pkgsrc/databases/openldap-client/PLIST
P pkgsrc/databases/openldap-cloak/PLIST
P pkgsrc/databases/openldap-doc/PLIST
P pkgsrc/databases/openldap-nops/PLIST
P pkgsrc/databases/openldap-server/PLIST
P pkgsrc/databases/openldap-smbk5pwd/PLIST
P pkgsrc/databases/p5-AddressBook/PLIST
P pkgsrc/databases/p5-DBD-ODBC/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-ODBC/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBI/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBI/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-Sort-SQL/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Sort-SQL/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-Template-DBI/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-Template-DBI/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Template-DBI/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-Template-DBI/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/p5-Tie-DBI/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-Tie-DBI/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Tie-DBI/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-qdbm/PLIST
P pkgsrc/databases/p5-tokyocabinet/PLIST
P pkgsrc/databases/p5-tokyotyrant/PLIST
P pkgsrc/databases/palm-db-tools/PLIST
P pkgsrc/databases/pgadmin3/PLIST
P pkgsrc/databases/pgtcl/PLIST
P pkgsrc/databases/pgtclng/PLIST
P pkgsrc/databases/php-pdo/PLIST.pdo
P pkgsrc/databases/phpldapadmin/PLIST
P pkgsrc/databases/phpmyadmin/PLIST
P pkgsrc/databases/phppgadmin/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql81-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql81-client/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql81-server/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql81-tsearch2/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql82-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-client/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql82-server/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql83-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-client/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql83-server/PLIST
P pkgsrc/databases/py-IndexedCatalog/PLIST
P pkgsrc/databases/py-PgSQL/PLIST
P pkgsrc/databases/py-ZODB/PLIST
P pkgsrc/databases/py-bsddb3/PLIST
P pkgsrc/databases/py-ldap/PLIST
P pkgsrc/databases/py-postgresql/PLIST
P pkgsrc/databases/py-psycopg2/PLIST
P pkgsrc/databases/py-sqlalchemy/PLIST
P pkgsrc/databases/py-sqlite/PLIST
P pkgsrc/databases/py-sqlite2/PLIST
P pkgsrc/databases/py-table/PLIST
P pkgsrc/databases/qdbm/PLIST
P pkgsrc/databases/qdbm-cgi/PLIST
P pkgsrc/databases/qdbm-plus/PLIST
P pkgsrc/databases/quicklist/PLIST
P pkgsrc/databases/rrdtool/PLIST
P pkgsrc/databases/rrdtool12/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-DBD-mysql/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-DBD-postgresql/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-DBD-sqlite/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-DBD-sqlite3/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-DBI/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-activeldap/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-activerecord/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-activerecord-odbc/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-acts-as-versioned/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-datamapper/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-mysql/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-odbc/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-pg/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-postgres-pr/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-postgresql/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-qdbm/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-sequel/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-sequel-core/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-sqlite3/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-vapor/PLIST
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/Makefile
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/PLIST
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/mimedb.mk
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/PLIST
P pkgsrc/databases/sqlrelay/PLIST
P pkgsrc/databases/sqlsharpgtk/PLIST
P pkgsrc/databases/sqsh/PLIST
P pkgsrc/databases/tcl-gdbm/PLIST
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/PLIST
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/PLIST
P pkgsrc/databases/unixodbc/PLIST
P pkgsrc/databases/xsqlmenu/PLIST
P pkgsrc/databases/yap2lc/PLIST
P pkgsrc/databases/yasql/PLIST
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/ArX/PLIST
P pkgsrc/devel/ExmanIDE/PLIST
P pkgsrc/devel/GConf/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf/PLIST
P pkgsrc/devel/GConf/schemas.mk
P pkgsrc/devel/Gorm/PLIST
P pkgsrc/devel/ObjectiveLib/PLIST
P pkgsrc/devel/ProjectCenter/PLIST
P pkgsrc/devel/RTFM/PLIST
P pkgsrc/devel/RTx-RightsMatrix/PLIST
P pkgsrc/devel/RTx-Shredder/PLIST
P pkgsrc/devel/Renaissance/PLIST
P pkgsrc/devel/SDL/PLIST
P pkgsrc/devel/SDL-intro-en/PLIST
P pkgsrc/devel/SDL-intro-ko/PLIST
P pkgsrc/devel/SDL_gfx/PLIST
P pkgsrc/devel/SDLmm/PLIST
P pkgsrc/devel/ZenTest/PLIST
P pkgsrc/devel/accerciser/PLIST
P pkgsrc/devel/acme/PLIST
P pkgsrc/devel/acr/PLIST
P pkgsrc/devel/acunia-jam/PLIST
P pkgsrc/devel/adocman/PLIST
P pkgsrc/devel/aegis/PLIST
P pkgsrc/devel/allegro/PLIST
P pkgsrc/devel/anjuta/PLIST
P pkgsrc/devel/apache-ant/PLIST
P pkgsrc/devel/apache-ant15/PLIST
P pkgsrc/devel/apache-maven/PLIST
P pkgsrc/devel/apel/PLIST.emacs
P pkgsrc/devel/apel/PLIST.xemacs
P pkgsrc/devel/apr/PLIST
P pkgsrc/devel/apr-util/PLIST
P pkgsrc/devel/apr0/PLIST
P pkgsrc/devel/arena/PLIST
P pkgsrc/devel/argtable/PLIST
P pkgsrc/devel/astyle/PLIST
P pkgsrc/devel/at-spi/PLIST
P pkgsrc/devel/atf/PLIST
P pkgsrc/devel/atk/PLIST
P pkgsrc/devel/autoconf/PLIST
P pkgsrc/devel/autoconf213/PLIST
P pkgsrc/devel/autogen/PLIST
P pkgsrc/devel/automake/PLIST
P pkgsrc/devel/automake14/PLIST
P pkgsrc/devel/automoc4/PLIST
P pkgsrc/devel/bcc/PLIST
P pkgsrc/devel/bglibs/PLIST
U pkgsrc/devel/binutils/PLIST.common_end
P pkgsrc/devel/bison/PLIST
P pkgsrc/devel/blib/PLIST
P pkgsrc/devel/boaconstructor/PLIST
P pkgsrc/devel/boehm-gc/PLIST
P pkgsrc/devel/boost-build/PLIST
P pkgsrc/devel/boost-docs/PLIST
P pkgsrc/devel/boost-headers/PLIST
P pkgsrc/devel/bouml/PLIST
P pkgsrc/devel/bugzilla/PLIST
P pkgsrc/devel/bugzilla3/PLIST
P pkgsrc/devel/bzr/PLIST
P pkgsrc/devel/bzr/plugin.mk
P pkgsrc/devel/bzr-gtk/PLIST
P pkgsrc/devel/bzr-svn/PLIST
P pkgsrc/devel/bzrtools/PLIST
P pkgsrc/devel/c-cpp-reference/PLIST
P pkgsrc/devel/cbrowser/PLIST
P pkgsrc/devel/cdecl/PLIST
P pkgsrc/devel/cdk/PLIST
P pkgsrc/devel/cfitsio/PLIST
P pkgsrc/devel/cgdb/PLIST
P pkgsrc/devel/check/PLIST
P pkgsrc/devel/chrpath/PLIST
P pkgsrc/devel/cmake/PLIST
P pkgsrc/devel/coccinelle/PLIST
P pkgsrc/devel/coconut/PLIST
P pkgsrc/devel/codeville/PLIST
P pkgsrc/devel/cogito/PLIST
P pkgsrc/devel/compiz-bcop/PLIST
P pkgsrc/devel/cook/PLIST
P pkgsrc/devel/cppunit/PLIST
P pkgsrc/devel/cpuflags/PLIST
P pkgsrc/devel/cqual/PLIST
P pkgsrc/devel/cscope/PLIST
P pkgsrc/devel/cssc/PLIST
P pkgsrc/devel/cunit/PLIST
P pkgsrc/devel/cut/PLIST
P pkgsrc/devel/cvs2p4/PLIST
P pkgsrc/devel/cvs2svn/PLIST
P pkgsrc/devel/cvsclone/PLIST
P pkgsrc/devel/cvsd/PLIST
P pkgsrc/devel/cvsgraph/PLIST
P pkgsrc/devel/cvsup/PLIST
P pkgsrc/devel/cvsup-bin/PLIST
P pkgsrc/devel/cvsync/PLIST
P pkgsrc/devel/cxref/PLIST
P pkgsrc/devel/darcs/PLIST
P pkgsrc/devel/darts/PLIST
P pkgsrc/devel/ddd/PLIST
P pkgsrc/devel/dejagnu/PLIST
P pkgsrc/devel/dev86/PLIST
P pkgsrc/devel/devIL/PLIST
P pkgsrc/devel/devhelp/PLIST
P pkgsrc/devel/device-driver-doc-de/PLIST
P pkgsrc/devel/dia2code/PLIST
P pkgsrc/devel/diffuse/PLIST
P pkgsrc/devel/distcc/Makefile.common
P pkgsrc/devel/distcc/PLIST
P pkgsrc/devel/distcc-pump/PLIST
P pkgsrc/devel/distccmon-gnome/PLIST
P pkgsrc/devel/distccmon-gtk/PLIST
P pkgsrc/devel/dmake/PLIST
P pkgsrc/devel/doc++/PLIST
P pkgsrc/devel/doxygen/PLIST
P pkgsrc/devel/doxymacs/PLIST
P pkgsrc/devel/eclipse/PLIST
P pkgsrc/devel/edcommon/PLIST
P pkgsrc/devel/eel/PLIST
P pkgsrc/devel/eina/PLIST
P pkgsrc/devel/elfsh/PLIST
P pkgsrc/devel/elib/PLIST
P pkgsrc/devel/emacs-ilisp/PLIST
P pkgsrc/devel/epydoc/PLIST
P pkgsrc/devel/equeue/PLIST
P pkgsrc/devel/eric3/PLIST
P pkgsrc/devel/etrace/PLIST
P pkgsrc/devel/exempi/PLIST
P pkgsrc/devel/fann/PLIST
P pkgsrc/devel/fann-devel/PLIST
P pkgsrc/devel/ffcall/PLIST
P pkgsrc/devel/fhist/PLIST
P pkgsrc/devel/flim/PLIST
P pkgsrc/devel/florist/PLIST
P pkgsrc/devel/fromcvs/PLIST
P pkgsrc/devel/ftnchek/PLIST
P pkgsrc/devel/g-wrap/PLIST
P pkgsrc/devel/gconfmm/PLIST
P pkgsrc/devel/gcvs/PLIST
P pkgsrc/devel/gdb6/PLIST.common
P pkgsrc/devel/gdbada/PLIST
P pkgsrc/devel/gdl/PLIST
P pkgsrc/devel/geany/PLIST
P pkgsrc/devel/gentle/PLIST
P pkgsrc/devel/gettext/PLIST
P pkgsrc/devel/gettext-asprintf/PLIST
P pkgsrc/devel/gettext-lib/PLIST
P pkgsrc/devel/gettext-tools/PLIST
P pkgsrc/devel/giblib/PLIST
P pkgsrc/devel/gindent/PLIST
P pkgsrc/devel/glade/PLIST
P pkgsrc/devel/glade3/PLIST
P pkgsrc/devel/glib/PLIST
P pkgsrc/devel/glib2/Makefile
P pkgsrc/devel/glib2/PLIST
P pkgsrc/devel/glib2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/glibmm/PLIST
P pkgsrc/devel/global/PLIST
P pkgsrc/devel/gnome-build/PLIST
P pkgsrc/devel/gnome-common/PLIST
P pkgsrc/devel/gnustep-base/PLIST
P pkgsrc/devel/gnustep-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnustep-examples/PLIST
P pkgsrc/devel/gnustep-make/PLIST
P pkgsrc/devel/gnustep-make/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnustep-objc/PLIST
P pkgsrc/devel/gnustep-objc/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnustep-objc-lf2/PLIST
P pkgsrc/devel/gobo-eiffel/PLIST
P pkgsrc/devel/gputils/PLIST
P pkgsrc/devel/gsoap/PLIST
P pkgsrc/devel/gtexinfo/PLIST
P pkgsrc/devel/gtl/PLIST
P pkgsrc/devel/guile-gnome/PLIST
P pkgsrc/devel/guile-gtk/PLIST
P pkgsrc/devel/guile-lib/PLIST
P pkgsrc/devel/guile-slib/PLIST
P pkgsrc/devel/guile-www/PLIST
P pkgsrc/devel/guile16-gtk/PLIST
P pkgsrc/devel/haskell-mode/PLIST
P pkgsrc/devel/hdf/PLIST
P pkgsrc/devel/hdf5/PLIST
P pkgsrc/devel/hoe/PLIST
P pkgsrc/devel/hptools/PLIST
P pkgsrc/devel/hugs-HUnit/PLIST
P pkgsrc/devel/hugs-unix/PLIST
P pkgsrc/devel/intel2gas/PLIST
P pkgsrc/devel/isect/PLIST
P pkgsrc/devel/its4/PLIST
P pkgsrc/devel/jam/PLIST
P pkgsrc/devel/java-subversion/PLIST
P pkgsrc/devel/javacc/PLIST
P pkgsrc/devel/javadeps/PLIST
P pkgsrc/devel/jflex/PLIST
P pkgsrc/devel/jgrasp/PLIST
P pkgsrc/devel/kdbg/PLIST
P pkgsrc/devel/kdesdk3/PLIST
P pkgsrc/devel/kdesdk3/PLIST.kmtrace
P pkgsrc/devel/kdevelop-base/PLIST
P pkgsrc/devel/kdiff3/PLIST
P pkgsrc/devel/ko-po-check/PLIST
P pkgsrc/devel/kscope/PLIST
P pkgsrc/devel/lcc/PLIST
P pkgsrc/devel/ldapsdk/PLIST
P pkgsrc/devel/lemon/PLIST
P pkgsrc/devel/libFoundation/PLIST
P pkgsrc/devel/libFoundation/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libarena/PLIST
P pkgsrc/devel/libast/PLIST
P pkgsrc/devel/libatomic_ops/PLIST
P pkgsrc/devel/libbinio/PLIST
P pkgsrc/devel/libbonobo/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonobo/PLIST
P pkgsrc/devel/libbonobo/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libbonoboui/PLIST
P pkgsrc/devel/libcfg+/PLIST
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/PLIST
P pkgsrc/devel/libctl/PLIST
P pkgsrc/devel/libdaemon/PLIST
P pkgsrc/devel/libdatrie/PLIST
P pkgsrc/devel/libdockapp/PLIST
P pkgsrc/devel/libebml/PLIST
P pkgsrc/devel/libelf/PLIST
P pkgsrc/devel/libetm/PLIST
P pkgsrc/devel/libextractor/PLIST
P pkgsrc/devel/libfirm/PLIST
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/PLIST
P pkgsrc/devel/libgee/PLIST
P pkgsrc/devel/libglade/PLIST
P pkgsrc/devel/libglade/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libglademm/PLIST
P pkgsrc/devel/libgnome/PLIST
P pkgsrc/devel/libgnomemm/PLIST
P pkgsrc/devel/libgnomeui/PLIST
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/PLIST
P pkgsrc/devel/libgphoto2/PLIST.Linux
U pkgsrc/devel/libgphoto2/PLIST.common_end
P pkgsrc/devel/libgsf/PLIST
P pkgsrc/devel/libgweather/PLIST
P pkgsrc/devel/libhfs/PLIST
P pkgsrc/devel/libjit/PLIST
P pkgsrc/devel/libmaa/PLIST
P pkgsrc/devel/libmatchbox/PLIST
P pkgsrc/devel/libmcs/PLIST
P pkgsrc/devel/libmemcache/PLIST
P pkgsrc/devel/libmemmgr/PLIST
P pkgsrc/devel/libmowgli/PLIST
P pkgsrc/devel/libnet10/PLIST
P pkgsrc/devel/libnet11/PLIST
P pkgsrc/devel/liboil/PLIST
P pkgsrc/devel/libosip/PLIST
P pkgsrc/devel/libowfat/PLIST
P pkgsrc/devel/libproplist/PLIST
P pkgsrc/devel/librlog/PLIST
P pkgsrc/devel/librxspencer/PLIST
P pkgsrc/devel/libsexy/PLIST
P pkgsrc/devel/libsexymm/PLIST
P pkgsrc/devel/libsigc++/PLIST
P pkgsrc/devel/libsigc++1/PLIST
P pkgsrc/devel/libslang/PLIST
P pkgsrc/devel/libslang2/PLIST
P pkgsrc/devel/libsmi/PLIST
P pkgsrc/devel/libstash/PLIST
P pkgsrc/devel/libstree/PLIST
P pkgsrc/devel/libtai/PLIST
P pkgsrc/devel/libthai/PLIST
P pkgsrc/devel/libtool-base/PLIST
P pkgsrc/devel/libts/PLIST
P pkgsrc/devel/libwhisker2/PLIST
P pkgsrc/devel/libwnck/PLIST
P pkgsrc/devel/lincvs/PLIST
P pkgsrc/devel/ltsa/PLIST
P pkgsrc/devel/lwp/PLIST
P pkgsrc/devel/m4/PLIST
P pkgsrc/devel/maketool/PLIST
P pkgsrc/devel/mantis/PLIST
P pkgsrc/devel/meld/PLIST
P pkgsrc/devel/mell/PLIST
P pkgsrc/devel/memcached/PLIST
P pkgsrc/devel/menhir/Makefile
P pkgsrc/devel/menhir/PLIST
P pkgsrc/devel/mercurial/PLIST
P pkgsrc/devel/mico/PLIST
P pkgsrc/devel/mkcmd/PLIST
P pkgsrc/devel/mono-addins/PLIST
P pkgsrc/devel/mono-tools/PLIST
P pkgsrc/devel/monodevelop/PLIST
P pkgsrc/devel/monotone/PLIST
P pkgsrc/devel/monotone-server/PLIST
P pkgsrc/devel/monotone-viz/PLIST
P pkgsrc/devel/nana/PLIST
P pkgsrc/devel/nant/PLIST
P pkgsrc/devel/nasm/PLIST
P pkgsrc/devel/nbitools/PLIST
P pkgsrc/devel/ncc/PLIST
P pkgsrc/devel/ncurses/PLIST
P pkgsrc/devel/ncursesw/PLIST
P pkgsrc/devel/netbeans-ide/PLIST
P pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-target/PLIST
P pkgsrc/devel/newfile/PLIST
P pkgsrc/devel/noweb/PLIST
P pkgsrc/devel/nsis/PLIST
P pkgsrc/devel/nspr/PLIST
P pkgsrc/devel/nspr-reference/PLIST
P pkgsrc/devel/nss/PLIST
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/PLIST
P pkgsrc/devel/ocaml-lwt/PLIST
P pkgsrc/devel/ode/PLIST
P pkgsrc/devel/ogre/PLIST
P pkgsrc/devel/opal/PLIST
P pkgsrc/devel/opencm/PLIST
P pkgsrc/devel/opengrok/PLIST
P pkgsrc/devel/p4-docs/PLIST
P pkgsrc/devel/p5-AnyEvent/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-AnyEvent/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Attribute-Handlers/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Attribute-Handlers/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Config-IniFiles/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-IniFiles/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Devel-PPPort/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-PPPort/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ModuleMaker-TT/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ModuleMaker-TT/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ModuleMaker-TT/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-File-MimeInfo/PLIST
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Cmd/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-IPC-Cmd/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Run3/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-IPC-Run3/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Module-CPANTS-Analyse/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Module-CPANTS-Analyse/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-NEXT/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-NEXT/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-PAR-Dist/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-PAR-Dist/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Task-Weaken/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Task-Weaken/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-can/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-can/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-isa/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-UNIVERSAL-isa/distinfo
P pkgsrc/devel/pango/PLIST
P pkgsrc/devel/pangomm/PLIST
P pkgsrc/devel/papaya/PLIST
P pkgsrc/devel/pccts/PLIST
P pkgsrc/devel/pcl-cvs/PLIST
P pkgsrc/devel/pcre/PLIST
P pkgsrc/devel/pcre++/PLIST
P pkgsrc/devel/pcre-ocaml/PLIST
P pkgsrc/devel/pdcurses/PLIST
P pkgsrc/devel/php-mode/PLIST
P pkgsrc/devel/picp/PLIST
P pkgsrc/devel/picprg/PLIST
P pkgsrc/devel/pilrc/PLIST
P pkgsrc/devel/ply/PLIST
P pkgsrc/devel/prcs/PLIST
P pkgsrc/devel/pth/PLIST
P pkgsrc/devel/ptlib/PLIST
P pkgsrc/devel/pvs/PLIST
P pkgsrc/devel/pvs/PLIST.linux-i386
P pkgsrc/devel/pvs/PLIST.solaris-sparc
P pkgsrc/devel/pwlib/PLIST
P pkgsrc/devel/py-InlineEgg/PLIST
P pkgsrc/devel/py-Optik/PLIST
P pkgsrc/devel/py-Pyro/PLIST
P pkgsrc/devel/py-TPG/PLIST
P pkgsrc/devel/py-ZopeInterface/PLIST
P pkgsrc/devel/py-at-spi/PLIST
P pkgsrc/devel/py-babel/PLIST
P pkgsrc/devel/py-checker/PLIST
P pkgsrc/devel/py-cheetah/PLIST
P pkgsrc/devel/py-ctypes/PLIST
P pkgsrc/devel/py-expect/PLIST
P pkgsrc/devel/py-fann/PLIST
P pkgsrc/devel/py-game/PLIST
P pkgsrc/devel/py-gobject/PLIST
P pkgsrc/devel/py-gobject-shared/PLIST
P pkgsrc/devel/py-kjbuckets/PLIST
P pkgsrc/devel/py-logging/PLIST
P pkgsrc/devel/py-pqueue/PLIST
P pkgsrc/devel/py-pytemplate/PLIST
P pkgsrc/devel/py-quixote/PLIST
P pkgsrc/devel/py-setuptools/PLIST
P pkgsrc/devel/py-subversion/PLIST
P pkgsrc/devel/py-subvertpy/PLIST
P pkgsrc/devel/py-urwid/PLIST
P pkgsrc/devel/py-xdg/PLIST
P pkgsrc/devel/py-zconfig/PLIST
P pkgsrc/devel/qbzr/PLIST
P pkgsrc/devel/qconf/PLIST
P pkgsrc/devel/qof/PLIST
P pkgsrc/devel/quilt/PLIST
P pkgsrc/devel/rake/PLIST
P pkgsrc/devel/rapidsvn/PLIST
P pkgsrc/devel/rdp/PLIST
P pkgsrc/devel/readline/PLIST
P pkgsrc/devel/refinecvs/PLIST
P pkgsrc/devel/roundup/PLIST
P pkgsrc/devel/rox-lib/PLIST
P pkgsrc/devel/rpc2/PLIST
P pkgsrc/devel/rscode/PLIST
P pkgsrc/devel/rsltc/PLIST
P pkgsrc/devel/rt-mysql/PLIST
P pkgsrc/devel/rt3/PLIST
P pkgsrc/devel/rubigen/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-SDL/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-abstract/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-activesupport/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-amstd/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-assistance/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-bsearch/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-byaccr/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-cmd/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-curses/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-debug/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-debug-base/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-debug-ide/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-dhaka/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-eventmachine/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-facade/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-flexmock/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-gettext/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-heckle/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-highline/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-inline/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-linecache/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-log4r/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-log4r/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-logging/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-metaid/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-mkrf/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-mocha/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-mode/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-ncurses/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-needle/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-parsetree/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-pathname2/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-priority-queue/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-racc/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-rbtree/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-rcov/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-rd-mode/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-readline/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-rgl/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-rspec/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-setup/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-stream/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-subversion/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-test-spec/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-validatable/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby2ruby/PLIST
P pkgsrc/devel/rubyforge/PLIST
P pkgsrc/devel/rudiments/PLIST
P pkgsrc/devel/rvm/PLIST
P pkgsrc/devel/sapnwrfcsdk/PLIST.common
P pkgsrc/devel/scmcvs/PLIST
P pkgsrc/devel/scmgit-base/PLIST
P pkgsrc/devel/scons/PLIST
P pkgsrc/devel/scons-devel/PLIST
P pkgsrc/devel/sdcc/PLIST
P pkgsrc/devel/semantic/PLIST
P pkgsrc/devel/semi/PLIST
P pkgsrc/devel/sfio/PLIST
P pkgsrc/devel/sgb/PLIST
P pkgsrc/devel/sgi-stl/PLIST
P pkgsrc/devel/sgi-stl-docs/PLIST
P pkgsrc/devel/silc-toolkit/PLIST
P pkgsrc/devel/slib/PLIST
P pkgsrc/devel/sml-mode/PLIST
P pkgsrc/devel/sparse/PLIST
P pkgsrc/devel/sparsehash/PLIST
P pkgsrc/devel/splint/PLIST
P pkgsrc/devel/st/PLIST
P pkgsrc/devel/stgit/PLIST
P pkgsrc/devel/stlport/PLIST
P pkgsrc/devel/stooop/PLIST
P pkgsrc/devel/subversion-base/PLIST
P pkgsrc/devel/swig/PLIST
P pkgsrc/devel/tailor/PLIST
P pkgsrc/devel/tavrasm/PLIST
P pkgsrc/devel/tcllib/PLIST
P pkgsrc/devel/teem/PLIST
P pkgsrc/devel/tet3/PLIST
P pkgsrc/devel/tig/PLIST
P pkgsrc/devel/tkcvs/PLIST
P pkgsrc/devel/tla/PLIST
P pkgsrc/devel/tmake/PLIST
P pkgsrc/devel/topgit/PLIST
P pkgsrc/devel/tpasm/PLIST
P pkgsrc/devel/tre/PLIST
P pkgsrc/devel/tvision/PLIST
P pkgsrc/devel/ucl/PLIST
P pkgsrc/devel/uno/PLIST
P pkgsrc/devel/valgrind/PLIST
P pkgsrc/devel/valide/PLIST
P pkgsrc/devel/vtcl/PLIST
P pkgsrc/devel/wide/PLIST
P pkgsrc/devel/xfce4-dev-tools/PLIST
P pkgsrc/devel/xsd/PLIST
P pkgsrc/devel/yasm/PLIST
P pkgsrc/devel/zzuf/PLIST
P pkgsrc/doc/CHANGES-2009
P pkgsrc/doc/HOWTO-pbulk
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/doc/guide/Makefile
P pkgsrc/doc/guide/files/bulk.xml
P pkgsrc/editors/TeXmacs/PLIST
P pkgsrc/editors/abiword/PLIST
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/PLIST
P pkgsrc/editors/beav/PLIST
P pkgsrc/editors/beaver/PLIST
P pkgsrc/editors/biew/PLIST
P pkgsrc/editors/ce-doc/PLIST
P pkgsrc/editors/conglomerate/PLIST
P pkgsrc/editors/cooledit/PLIST
P pkgsrc/editors/dasher/PLIST
P pkgsrc/editors/elvis/PLIST
P pkgsrc/editors/emacs/PLIST
P pkgsrc/editors/emacs/PLIST.carbon
P pkgsrc/editors/emacs-snapshot/PLIST
P pkgsrc/editors/emacs-snapshot/PLIST.cocoa
P pkgsrc/editors/emacs-snapshot/PLIST.gnustep
P pkgsrc/editors/emacs20/PLIST
P pkgsrc/editors/emacs21/PLIST
P pkgsrc/editors/fe/PLIST
P pkgsrc/editors/gconf-editor/PLIST
P pkgsrc/editors/gedit/PLIST
P pkgsrc/editors/ghex/PLIST
P pkgsrc/editors/gobby/PLIST
P pkgsrc/editors/gtranslator/PLIST
P pkgsrc/editors/jave/PLIST
P pkgsrc/editors/jde/PLIST
P pkgsrc/editors/jed/PLIST
P pkgsrc/editors/joe/PLIST
P pkgsrc/editors/jove/PLIST
P pkgsrc/editors/kdissert/PLIST
P pkgsrc/editors/kile/PLIST
P pkgsrc/editors/leafpad/PLIST
P pkgsrc/editors/leim20/PLIST
P pkgsrc/editors/leim21/PLIST
P pkgsrc/editors/lpe/PLIST
P pkgsrc/editors/lyx-qt/PLIST.common
P pkgsrc/editors/lyx15/PLIST
P pkgsrc/editors/manedit/PLIST
P pkgsrc/editors/matlab-mode/PLIST
P pkgsrc/editors/mflteco/PLIST
P pkgsrc/editors/mined/PLIST
P pkgsrc/editors/mlview/PLIST
P pkgsrc/editors/mule/PLIST
P pkgsrc/editors/mule-ucs/PLIST
P pkgsrc/editors/nano/PLIST
P pkgsrc/editors/ne/PLIST
P pkgsrc/editors/nedit/PLIST
P pkgsrc/editors/ng/PLIST
P pkgsrc/editors/notecase/PLIST
P pkgsrc/editors/nvi/PLIST
P pkgsrc/editors/nvi-m17n/PLIST
P pkgsrc/editors/pico/PLIST
P pkgsrc/editors/poedit/PLIST
P pkgsrc/editors/rox-edit/PLIST
P pkgsrc/editors/sam/PLIST
P pkgsrc/editors/speedbar/PLIST
P pkgsrc/editors/tamago/PLIST
P pkgsrc/editors/tea/PLIST
P pkgsrc/editors/ted/PLIST
P pkgsrc/editors/texmaker/PLIST
P pkgsrc/editors/tomboy/PLIST
P pkgsrc/editors/uemacs/PLIST
P pkgsrc/editors/ve/PLIST
P pkgsrc/editors/vigor/PLIST
P pkgsrc/editors/vile/PLIST
P pkgsrc/editors/vilearn/PLIST
P pkgsrc/editors/vim-lang/PLIST
P pkgsrc/editors/vim-share/PLIST
P pkgsrc/editors/xcoral/PLIST
P pkgsrc/editors/xemacs/PLIST
P pkgsrc/editors/xemacs-current/PLIST
P pkgsrc/editors/xemacs-packages/PLIST
P pkgsrc/editors/xvile/PLIST
P pkgsrc/editors/xwpe/PLIST
P pkgsrc/editors/yudit/PLIST
P pkgsrc/editors/zile/PLIST
P pkgsrc/emulators/BasiliskII/PLIST
P pkgsrc/emulators/Cygne-SDL/PLIST
P pkgsrc/emulators/DatLib/PLIST
P pkgsrc/emulators/DatUtil/PLIST
P pkgsrc/emulators/MAMEDiff/PLIST
P pkgsrc/emulators/NeoPop-SDL/PLIST
P pkgsrc/emulators/ROMBuild/PLIST
P pkgsrc/emulators/ROMInfo/PLIST
P pkgsrc/emulators/ZIPIdent/PLIST
P pkgsrc/emulators/aranym/PLIST
P pkgsrc/emulators/arcem/PLIST
P pkgsrc/emulators/arnold/PLIST
P pkgsrc/emulators/atari800/PLIST
P pkgsrc/emulators/bochs/PLIST
P pkgsrc/emulators/bochs/PLIST.Darwin
P pkgsrc/emulators/ckmame/PLIST
P pkgsrc/emulators/compat12/PLIST.a.out
P pkgsrc/emulators/compat13/PLIST.ELF
P pkgsrc/emulators/compat13/PLIST.a.out
P pkgsrc/emulators/compat14/PLIST.ELF
P pkgsrc/emulators/compat14/PLIST.a.out
P pkgsrc/emulators/compat14/PLIST.i386
P pkgsrc/emulators/compat14/PLIST.sparc
P pkgsrc/emulators/compat15/PLIST.ELF
P pkgsrc/emulators/compat15/PLIST.a.out
P pkgsrc/emulators/compat15/PLIST.arm
P pkgsrc/emulators/compat15/PLIST.i386
P pkgsrc/emulators/compat15/PLIST.m68k
P pkgsrc/emulators/compat15/PLIST.powerpc
P pkgsrc/emulators/compat15/PLIST.vax
P pkgsrc/emulators/compat15-extras/PLIST
P pkgsrc/emulators/compat16/PLIST
P pkgsrc/emulators/compat16/PLIST.alpha
P pkgsrc/emulators/compat16/PLIST.arm
P pkgsrc/emulators/compat16/PLIST.i386
P pkgsrc/emulators/compat16/PLIST.m68k
P pkgsrc/emulators/compat16/PLIST.mipseb
P pkgsrc/emulators/compat16/PLIST.mipsel
P pkgsrc/emulators/compat16/PLIST.powerpc
P pkgsrc/emulators/compat16/PLIST.sparc
P pkgsrc/emulators/compat16/PLIST.sparc64
P pkgsrc/emulators/compat16/PLIST.vax
P pkgsrc/emulators/compat16-extras/PLIST
P pkgsrc/emulators/compat20/PLIST
P pkgsrc/emulators/compat20-extras/PLIST
P pkgsrc/emulators/compat30/PLIST
P pkgsrc/emulators/compat30-extras/PLIST
P pkgsrc/emulators/compat40/PLIST
P pkgsrc/emulators/compat40-extras/PLIST
P pkgsrc/emulators/compat_netbsd/gencompat.sh
P pkgsrc/emulators/cygwin_lib/PLIST
P pkgsrc/emulators/darcnes/PLIST
P pkgsrc/emulators/dosbox/PLIST
P pkgsrc/emulators/e-uae/PLIST
P pkgsrc/emulators/fceu/PLIST
P pkgsrc/emulators/fmsx/PLIST
P pkgsrc/emulators/freebsd_lib/PLIST
P pkgsrc/emulators/fuse/PLIST
P pkgsrc/emulators/gambatte/PLIST
P pkgsrc/emulators/gcube/PLIST
P pkgsrc/emulators/gens/PLIST
P pkgsrc/emulators/gnuboy/PLIST
P pkgsrc/emulators/gnuboy-sdl/PLIST
P pkgsrc/emulators/gpsim/PLIST
P pkgsrc/emulators/gpsim-devel/PLIST
P pkgsrc/emulators/gpsim-oscilloscope/PLIST
P pkgsrc/emulators/gpsim-ptyusart/PLIST
P pkgsrc/emulators/gxemul/PLIST
P pkgsrc/emulators/handy_sdl/PLIST
P pkgsrc/emulators/hatari/PLIST
P pkgsrc/emulators/hercules/PLIST
P pkgsrc/emulators/hercules-images/PLIST
P pkgsrc/emulators/ia64sim/PLIST
P pkgsrc/emulators/kenigma/PLIST
P pkgsrc/emulators/libspectrum/PLIST
P pkgsrc/emulators/m1/PLIST
P pkgsrc/emulators/mednafen/PLIST
P pkgsrc/emulators/minivmac/PLIST
P pkgsrc/emulators/mmix/PLIST
P pkgsrc/emulators/nestopia/PLIST
P pkgsrc/emulators/openmsx/PLIST
P pkgsrc/emulators/osf1_lib/PLIST
P pkgsrc/emulators/p11/PLIST
P pkgsrc/emulators/palmosemulator/PLIST
P pkgsrc/emulators/pcemu/PLIST
P pkgsrc/emulators/peace/PLIST
P pkgsrc/emulators/pearpc/PLIST
P pkgsrc/emulators/qemu/PLIST
P pkgsrc/emulators/raine/PLIST
P pkgsrc/emulators/sdlmame/Makefile
P pkgsrc/emulators/sdlmame/PLIST
P pkgsrc/emulators/sdlmame/distinfo
P pkgsrc/emulators/sdlmess/PLIST
P pkgsrc/emulators/simh/PLIST
P pkgsrc/emulators/simulavr/PLIST
P pkgsrc/emulators/sms_sdl/PLIST
P pkgsrc/emulators/snes9x/PLIST
P pkgsrc/emulators/snes9x-gtk/PLIST
P pkgsrc/emulators/spim/PLIST
P pkgsrc/emulators/stella/PLIST
P pkgsrc/emulators/swarm/PLIST
P pkgsrc/emulators/tme/PLIST
P pkgsrc/emulators/tuxnes/PLIST
P pkgsrc/emulators/twin/PLIST
P pkgsrc/emulators/uae/PLIST
P pkgsrc/emulators/ucon64/PLIST
P pkgsrc/emulators/uips/PLIST
P pkgsrc/emulators/vba/PLIST
P pkgsrc/emulators/vice/PLIST
P pkgsrc/emulators/vmips/PLIST
P pkgsrc/emulators/vmware/PLIST
P pkgsrc/emulators/vmware-module/PLIST
P pkgsrc/emulators/vmware-module3/PLIST
P pkgsrc/emulators/vmware3/PLIST
U pkgsrc/emulators/wine/PLIST.common_end
P pkgsrc/emulators/wine-devel/PLIST.common
P pkgsrc/emulators/x48/PLIST
P pkgsrc/emulators/xbeeb/PLIST
P pkgsrc/emulators/xhomer/PLIST
P pkgsrc/emulators/xmame/PLIST
P pkgsrc/emulators/xmess/PLIST
P pkgsrc/emulators/xtrs/PLIST
P pkgsrc/emulators/yabause/PLIST
P pkgsrc/filesystems/fuse/PLIST
P pkgsrc/filesystems/fuse-chironfs/PLIST
P pkgsrc/filesystems/fuse-djmount/PLIST
P pkgsrc/filesystems/fuse-gmailfs/PLIST
P pkgsrc/filesystems/fuse-gstfs/PLIST
P pkgsrc/filesystems/fuse-ntfs-3g/PLIST
P pkgsrc/filesystems/fuse-wikipediafs/PLIST
P pkgsrc/filesystems/py-fuse-bindings/PLIST
P pkgsrc/finance/gnucash/PLIST
P pkgsrc/finance/gnucash-docs/PLIST
P pkgsrc/finance/kmymoney2/PLIST
P pkgsrc/finance/libofx/PLIST
P pkgsrc/finance/ruby-activemerchant/PLIST
P pkgsrc/finance/xfinans/PLIST
P pkgsrc/fonts/Xft2/PLIST
P pkgsrc/fonts/acroread-font-share/PLIST
P pkgsrc/fonts/acroread7-font-share/PLIST
P pkgsrc/fonts/adobe-cidfonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/adobe-cmaps/PLIST
P pkgsrc/fonts/alee-ttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/arphic-ttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/baekmuk-ttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/bakoma-fonts/PLIST
P pkgsrc/fonts/cyberbase-ttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/cyberbit-ttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/dbz-ttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/dejavu-ttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/ec-fonts-mftraced/PLIST
P pkgsrc/fonts/encodings/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-adobe-100dpi/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-adobe-75dpi/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-adobe-utopia-100dpi/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-adobe-utopia-75dpi/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-adobe-utopia-type1/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-bh-100dpi/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-bh-75dpi/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-bh-lucidatypewriter-100dpi/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-bh-lucidatypewriter-75dpi/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-bh-ttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-bh-type1/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-bitstream-100dpi/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-bitstream-75dpi/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-bitstream-type1/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-cursor-misc/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-daewoo-misc/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-dec-misc/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-ibm-type1/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-isas-misc/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-jis-misc/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-misc-misc/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-mutt-misc/PLIST
P pkgsrc/fonts/font-util/PLIST
P pkgsrc/fonts/fontconfig/PLIST
P pkgsrc/fonts/fontforge/PLIST
P pkgsrc/fonts/freefont-ttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/ghostscript-fonts/PLIST
P pkgsrc/fonts/gucharmap/PLIST
P pkgsrc/fonts/ja-elisat/PLIST
P pkgsrc/fonts/ja-elisau/PLIST
P pkgsrc/fonts/ja-kaname/PLIST
P pkgsrc/fonts/liberation-ttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/libfontenc/PLIST
P pkgsrc/fonts/linux-libertine-ttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/mglfonts/PLIST
P pkgsrc/fonts/mozilla-fonts/PLIST
P pkgsrc/fonts/mplayer-fonts/PLIST
P pkgsrc/fonts/ms-ttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/otf2bdf/PLIST
P pkgsrc/fonts/oto/PLIST
P pkgsrc/fonts/py-TTFQuery/PLIST
P pkgsrc/fonts/py-fonttools/PLIST
P pkgsrc/fonts/t1lib/PLIST
P pkgsrc/fonts/tex-uhc-fonts-base/PLIST
P pkgsrc/fonts/tex-uhc-fonts-extra/PLIST
P pkgsrc/fonts/tex-unttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/ttf2pk/PLIST
P pkgsrc/fonts/ttf2pt1/PLIST
P pkgsrc/fonts/type1inst/PLIST
P pkgsrc/fonts/vera-ttf/PLIST
P pkgsrc/fonts/watanabe_vfont/PLIST
P pkgsrc/games/0verkill/PLIST
P pkgsrc/games/4stAttack/PLIST
P pkgsrc/games/InterLOGIC/PLIST
P pkgsrc/games/KoboDeluxe/PLIST
P pkgsrc/games/LostPixels/PLIST
P pkgsrc/games/REminiscence/PLIST
P pkgsrc/games/abuse/PLIST
P pkgsrc/games/adom/PLIST
P pkgsrc/games/alephone/PLIST
P pkgsrc/games/angband-tty/PLIST
P pkgsrc/games/angband-x11/PLIST
P pkgsrc/games/aop/PLIST
P pkgsrc/games/asc/PLIST
P pkgsrc/games/atomix/PLIST
P pkgsrc/games/battalion/PLIST
P pkgsrc/games/billardgl/PLIST
P pkgsrc/games/blindmine/PLIST
P pkgsrc/games/bluemoon/PLIST
P pkgsrc/games/bomberclone/PLIST
P pkgsrc/games/bos/PLIST
P pkgsrc/games/boson/PLIST
P pkgsrc/games/bzflag/PLIST
P pkgsrc/games/cbzone/PLIST
P pkgsrc/games/ccgo/PLIST
P pkgsrc/games/chest/PLIST
P pkgsrc/games/circuslinux/PLIST
P pkgsrc/games/civctp-demo/PLIST
P pkgsrc/games/cmatrix/PLIST
P pkgsrc/games/colchess/PLIST
P pkgsrc/games/corewars/PLIST
P pkgsrc/games/crack-attack/PLIST
P pkgsrc/games/crack-attack-sounds/PLIST
P pkgsrc/games/craft/PLIST
P pkgsrc/games/crafty-doc/PLIST
P pkgsrc/games/crimsonfields/PLIST
P pkgsrc/games/criticalmass/PLIST
P pkgsrc/games/crossfire-server/PLIST
P pkgsrc/games/dd2/PLIST
P pkgsrc/games/defendguin/PLIST
P pkgsrc/games/dipmap/PLIST
P pkgsrc/games/dopewars/PLIST
P pkgsrc/games/duckmaze/PLIST
P pkgsrc/games/eboard/PLIST
P pkgsrc/games/enigma/PLIST
P pkgsrc/games/et/PLIST
P pkgsrc/games/eus-demo/PLIST
P pkgsrc/games/exchess/PLIST
P pkgsrc/games/exult/PLIST
P pkgsrc/games/falcons-eye/PLIST
P pkgsrc/games/fillets-ng-data/PLIST
P pkgsrc/games/finalbattle/PLIST
P pkgsrc/games/fkiss/PLIST
P pkgsrc/games/flightgear-base/PLIST
P pkgsrc/games/foobillard/PLIST
P pkgsrc/games/fortunes-calvin/PLIST
P pkgsrc/games/fortunes-de/PLIST
P pkgsrc/games/fortunes-futurama/PLIST
P pkgsrc/games/fortunes-h2g2/PLIST
P pkgsrc/games/freeciv-manual/PLIST
P pkgsrc/games/freeciv-share/PLIST
P pkgsrc/games/freedroid/PLIST
P pkgsrc/games/freesci/PLIST
P pkgsrc/games/frotz/PLIST
P pkgsrc/games/frozen-bubble/PLIST
P pkgsrc/games/galaxa/PLIST
P pkgsrc/games/gamazons/PLIST
P pkgsrc/games/gate88/PLIST
P pkgsrc/games/gbrainy/Makefile
P pkgsrc/games/gbrainy/PLIST
U pkgsrc/games/gbrainy/distinfo
P pkgsrc/games/gcompris/PLIST
P pkgsrc/games/gemdropx/PLIST
P pkgsrc/games/genecys-data/PLIST
P pkgsrc/games/ggz-client-libs/PLIST
P pkgsrc/games/gltron/PLIST
P pkgsrc/games/gnome-games/PLIST
P pkgsrc/games/gnome-games-extra-data/PLIST
P pkgsrc/games/gnome-mastermind/PLIST
P pkgsrc/games/gnuchess/PLIST
P pkgsrc/games/gnuchess4/PLIST
P pkgsrc/games/gogui/PLIST
P pkgsrc/games/golddig/PLIST
P pkgsrc/games/grhino/PLIST
P pkgsrc/games/gtetrinet/PLIST
P pkgsrc/games/gtkballs/PLIST
P pkgsrc/games/gtklevel9/PLIST
P pkgsrc/games/gtkmagnetic/PLIST
P pkgsrc/games/gturing/PLIST
P pkgsrc/games/heretic2-demo/PLIST
P pkgsrc/games/hugo/PLIST
P pkgsrc/games/icbm3d/PLIST
P pkgsrc/games/icebreaker/PLIST
P pkgsrc/games/imaze/PLIST
P pkgsrc/games/ioquake3/PLIST
P pkgsrc/games/ivan/PLIST
P pkgsrc/games/jetpack/PLIST
P pkgsrc/games/jools/PLIST
P pkgsrc/games/kajaani-kombat/PLIST
P pkgsrc/games/kapooka/PLIST
P pkgsrc/games/kdegames3/PLIST
P pkgsrc/games/kdetoys3/PLIST
P pkgsrc/games/ketm/PLIST
P pkgsrc/games/knightcap/PLIST
P pkgsrc/games/knightcap-brain/PLIST
P pkgsrc/games/knights/PLIST
P pkgsrc/games/koth/PLIST
P pkgsrc/games/kye/PLIST
P pkgsrc/games/lbreakout/PLIST
P pkgsrc/games/lbreakout2/PLIST
P pkgsrc/games/level9/PLIST
P pkgsrc/games/lgeneral/PLIST
P pkgsrc/games/lincity/PLIST
P pkgsrc/games/liquidwar/PLIST
P pkgsrc/games/lmarbles/PLIST
P pkgsrc/games/lpairs/PLIST
P pkgsrc/games/ltris/PLIST
P pkgsrc/games/maelstrom-sdl/PLIST
P pkgsrc/games/maelstrom-x11/PLIST
P pkgsrc/games/majesty-demo/PLIST
P pkgsrc/games/mirrormagic/PLIST
P pkgsrc/games/mirrormagic-sdl/PLIST
P pkgsrc/games/monsterz/PLIST
P pkgsrc/games/moria/PLIST
P pkgsrc/games/nagi/PLIST
P pkgsrc/games/nethack-lib/PLIST
P pkgsrc/games/netmaj/PLIST
P pkgsrc/games/netris/PLIST
P pkgsrc/games/neverball/PLIST
P pkgsrc/games/nighthawk/Makefile
P pkgsrc/games/nighthawk/PLIST
P pkgsrc/games/omega/PLIST
P pkgsrc/games/openmortal/PLIST
P pkgsrc/games/openttd/PLIST
P pkgsrc/games/orbital_eunuchs_sniper/PLIST
P pkgsrc/games/pag/PLIST
P pkgsrc/games/pioneers/PLIST
P pkgsrc/games/plib/PLIST
P pkgsrc/games/pokerth/PLIST
P pkgsrc/games/powermanga/PLIST
P pkgsrc/games/powwow/PLIST
P pkgsrc/games/prboom/PLIST
P pkgsrc/games/pysolfc/PLIST
P pkgsrc/games/pytraffic/PLIST
P pkgsrc/games/qnetwalk/PLIST
P pkgsrc/games/qonk/PLIST
P pkgsrc/games/qstat/PLIST
P pkgsrc/games/quake2forge/PLIST
P pkgsrc/games/quake3arena/PLIST
P pkgsrc/games/quake3arena-demo/PLIST
P pkgsrc/games/quake3server/PLIST
P pkgsrc/games/quake3server-excessive/PLIST
P pkgsrc/games/quake3server-osp/PLIST
P pkgsrc/games/quake3server-ra3/PLIST
P pkgsrc/games/quake3server-ut/PLIST
P pkgsrc/games/quakedata/PLIST
P pkgsrc/games/quakeforge/PLIST
P pkgsrc/games/quarry/PLIST
P pkgsrc/games/rocksndiamonds/Makefile
P pkgsrc/games/rocksndiamonds-levels/PLIST
P pkgsrc/games/rollemup/Makefile
P pkgsrc/games/rtcw/PLIST
P pkgsrc/games/sarien/PLIST
P pkgsrc/games/scid/PLIST
P pkgsrc/games/scummvm/PLIST
P pkgsrc/games/scummvm-bass/PLIST
P pkgsrc/games/scummvm-fotaq/PLIST
P pkgsrc/games/scummvm-tools/PLIST
P pkgsrc/games/simgear/PLIST
P pkgsrc/games/singularity/PLIST
P pkgsrc/games/sirius/PLIST
P pkgsrc/games/sjeng/PLIST
P pkgsrc/games/spaceracer/PLIST
P pkgsrc/games/spellcast/PLIST
P pkgsrc/games/stegavorto/PLIST
P pkgsrc/games/stratagus/PLIST
P pkgsrc/games/tads/PLIST
P pkgsrc/games/tanked/PLIST
P pkgsrc/games/teg/PLIST
P pkgsrc/games/tetrinetx/PLIST
P pkgsrc/games/tileworld/PLIST
P pkgsrc/games/tuxmath/PLIST
P pkgsrc/games/tuxracer/PLIST
P pkgsrc/games/ufoai/PLIST
P pkgsrc/games/urban/PLIST
P pkgsrc/games/warzone2100/PLIST
P pkgsrc/games/wesnoth/PLIST
P pkgsrc/games/wormux/PLIST
P pkgsrc/games/wormz/PLIST
P pkgsrc/games/xarchon/PLIST
P pkgsrc/games/xbat/PLIST
P pkgsrc/games/xbill/PLIST
P pkgsrc/games/xblast/PLIST
P pkgsrc/games/xblockout/PLIST
P pkgsrc/games/xboing/PLIST
P pkgsrc/games/xbomber/PLIST
P pkgsrc/games/xbreaky/PLIST
P pkgsrc/games/xconq/PLIST
P pkgsrc/games/xdoom/PLIST
P pkgsrc/games/xemeraldia/PLIST
P pkgsrc/games/xevil/PLIST
P pkgsrc/games/xfrisk/PLIST
P pkgsrc/games/xgalaga/PLIST
P pkgsrc/games/xjig/PLIST
P pkgsrc/games/xmahjongg/PLIST
P pkgsrc/games/xmris/PLIST
P pkgsrc/games/xnibbles/PLIST
P pkgsrc/games/xpat2/PLIST
P pkgsrc/games/xpilot/PLIST
P pkgsrc/games/xpipeman/PLIST
P pkgsrc/games/xpuyopuyo/PLIST
P pkgsrc/games/xracer/PLIST
P pkgsrc/games/xrick/PLIST
P pkgsrc/games/xsc/PLIST
P pkgsrc/games/xscavenger/PLIST
P pkgsrc/games/xscorch/PLIST
P pkgsrc/games/xscrabble/PLIST
P pkgsrc/games/xsokoban/PLIST
P pkgsrc/games/xsoldier/PLIST
P pkgsrc/games/xtux/PLIST
P pkgsrc/games/xworm/PLIST
P pkgsrc/games/xye/PLIST
P pkgsrc/games/zoom/PLIST
P pkgsrc/geography/epsg/PLIST
P pkgsrc/geography/epsg-docs/PLIST
P pkgsrc/geography/gdal-lib/PLIST
P pkgsrc/geography/geos/PLIST
P pkgsrc/geography/gpsdrive/PLIST
P pkgsrc/geography/gpspoint/PLIST
P pkgsrc/geography/merkaartor/PLIST
P pkgsrc/geography/postgresql81-postgis/PLIST
P pkgsrc/geography/shapelib/PLIST
P pkgsrc/geography/viking/PLIST
P pkgsrc/geography/vis5d+/PLIST
P pkgsrc/geography/xrmap-anthems/PLIST
P pkgsrc/geography/xrmap-base/PLIST
P pkgsrc/geography/xrmap-factbook_html/PLIST
P pkgsrc/geography/xrmap-factbook_text/PLIST
P pkgsrc/geography/xrmap-flags/PLIST
P pkgsrc/geography/xrmap-hymns/PLIST
P pkgsrc/geography/xrmap-pdfmaps/PLIST
P pkgsrc/graphics/3DKit/PLIST
P pkgsrc/graphics/CRWInfo/PLIST
P pkgsrc/graphics/Cenon/PLIST
P pkgsrc/graphics/Coin/PLIST
P pkgsrc/graphics/GLXKit/PLIST
P pkgsrc/graphics/GMT/PLIST
P pkgsrc/graphics/GUIlib/PLIST
P pkgsrc/graphics/GeometryKit/PLIST
P pkgsrc/graphics/GlutKit/PLIST
P pkgsrc/graphics/GraphicsMagick/PLIST
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/PLIST
P pkgsrc/graphics/ImageViewer/PLIST
P pkgsrc/graphics/MesaDemos/PLIST
P pkgsrc/graphics/MesaLib/PLIST
P pkgsrc/graphics/Ngraph/PLIST
P pkgsrc/graphics/OpenRM/PLIST
P pkgsrc/graphics/PanoTools/PLIST
P pkgsrc/graphics/RenderKit/PLIST
P pkgsrc/graphics/SDLKit/PLIST
P pkgsrc/graphics/agg/PLIST
P pkgsrc/graphics/aqsis/PLIST
P pkgsrc/graphics/artist/PLIST
P pkgsrc/graphics/autotrace/PLIST
P pkgsrc/graphics/aview/PLIST
P pkgsrc/graphics/babl/PLIST
P pkgsrc/graphics/blender/PLIST
P pkgsrc/graphics/blender-doc/PLIST
P pkgsrc/graphics/blinkenthemes/PLIST
P pkgsrc/graphics/cairo/PLIST
P pkgsrc/graphics/cairomm/PLIST
P pkgsrc/graphics/cal3d/PLIST
P pkgsrc/graphics/cal3d-examples/PLIST
P pkgsrc/graphics/cambevao/PLIST
P pkgsrc/graphics/camediaplay/PLIST
P pkgsrc/graphics/camlimages/PLIST
P pkgsrc/graphics/camlimages/PLIST.opt
P pkgsrc/graphics/cdlabelgen/PLIST
P pkgsrc/graphics/cheese/PLIST
P pkgsrc/graphics/cinepaint/PLIST
P pkgsrc/graphics/circos/PLIST
P pkgsrc/graphics/claraocr/PLIST
P pkgsrc/graphics/clutter/PLIST
P pkgsrc/graphics/clutter/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter-box2d/PLIST
P pkgsrc/graphics/clutter-cairo/PLIST
P pkgsrc/graphics/clutter-gtk/PLIST
P pkgsrc/graphics/comix/PLIST
P pkgsrc/graphics/denemo/PLIST
P pkgsrc/graphics/dia/PLIST
P pkgsrc/graphics/dia-python/PLIST
P pkgsrc/graphics/digikam/PLIST
P pkgsrc/graphics/digikam-doc/PLIST
P pkgsrc/graphics/djview4/PLIST
P pkgsrc/graphics/djvulibre-lib/PLIST
P pkgsrc/graphics/djvulibre-tools/PLIST
P pkgsrc/graphics/dx/PLIST
P pkgsrc/graphics/dxsamples/PLIST
P pkgsrc/graphics/eog/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-buffer/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-edb/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-eet/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-gif/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-jpeg/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-pmaps/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-png/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-sdl/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-sdl-16/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-software-16-x11/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-software-x11/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-svg/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-tiff/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-xpm/PLIST
P pkgsrc/graphics/evas-xrender-x11/PLIST
P pkgsrc/graphics/ewipe/PLIST
P pkgsrc/graphics/exiv2/PLIST
P pkgsrc/graphics/f-spot/PLIST
P pkgsrc/graphics/feh/PLIST
P pkgsrc/graphics/flphoto/PLIST
P pkgsrc/graphics/fly/PLIST
P pkgsrc/graphics/fnlib/PLIST
P pkgsrc/graphics/fotoxx/PLIST
P pkgsrc/graphics/freeglut/PLIST
P pkgsrc/graphics/freetype-lib/PLIST
P pkgsrc/graphics/freetype2/PLIST
P pkgsrc/graphics/g2/PLIST
P pkgsrc/graphics/g3d/PLIST
P pkgsrc/graphics/gdchart/PLIST
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf/PLIST
P pkgsrc/graphics/geeqie/PLIST
P pkgsrc/graphics/gegl/PLIST
P pkgsrc/graphics/geomview/PLIST
P pkgsrc/graphics/get_ds7/PLIST
P pkgsrc/graphics/gfract/PLIST
P pkgsrc/graphics/gimageview/PLIST
P pkgsrc/graphics/gimmage/PLIST
P pkgsrc/graphics/gimp/PLIST
P pkgsrc/graphics/gimp-docs/PLIST
P pkgsrc/graphics/gimp-liquid-rescale/PLIST
P pkgsrc/graphics/gimp-ufraw/PLIST
P pkgsrc/graphics/gimp1-base/PLIST
P pkgsrc/graphics/giram/PLIST
P pkgsrc/graphics/gle/PLIST
P pkgsrc/graphics/gliv/PLIST
P pkgsrc/graphics/glu/PLIST
P pkgsrc/graphics/glut/PLIST
P pkgsrc/graphics/gnome-backgrounds/PLIST
P pkgsrc/graphics/gnome-icon-theme/PLIST
P pkgsrc/graphics/gnome-icon-theme/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gnuplot/PLIST
P pkgsrc/graphics/gnuplot-nox11/PLIST
P pkgsrc/graphics/goocanvas/PLIST
P pkgsrc/graphics/goocanvasmm/PLIST
P pkgsrc/graphics/gphoto/PLIST
P pkgsrc/graphics/gphoto2/PLIST
P pkgsrc/graphics/gqview/PLIST
P pkgsrc/graphics/gqview-devel/PLIST
P pkgsrc/graphics/gqview-gtk1/PLIST
P pkgsrc/graphics/grap/PLIST
P pkgsrc/graphics/graphviz/PLIST
P pkgsrc/graphics/gri/PLIST
P pkgsrc/graphics/gthumb/PLIST
P pkgsrc/graphics/gtkam/PLIST
P pkgsrc/graphics/gtkglext/PLIST
P pkgsrc/graphics/gtkimageview/PLIST
P pkgsrc/graphics/gtksee/PLIST
P pkgsrc/graphics/guile-cairo/PLIST
P pkgsrc/graphics/gwenview/PLIST
P pkgsrc/graphics/gwenview-i18n/PLIST
P pkgsrc/graphics/h5utils/PLIST
P pkgsrc/graphics/hermes/PLIST
P pkgsrc/graphics/hicolor-icon-theme/PLIST
P pkgsrc/graphics/hicolor-icon-theme/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/iGMT/PLIST
P pkgsrc/graphics/icon-naming-utils/PLIST
P pkgsrc/graphics/ilmbase/PLIST
P pkgsrc/graphics/imlib/PLIST
P pkgsrc/graphics/imlib2/PLIST
P pkgsrc/graphics/inkscape/PLIST
P pkgsrc/graphics/ivtools/PLIST
P pkgsrc/graphics/jasper/PLIST
P pkgsrc/graphics/jhead/PLIST
P pkgsrc/graphics/jpeg/PLIST
P pkgsrc/graphics/jpeg_ls/PLIST
P pkgsrc/graphics/kbarcode/PLIST
P pkgsrc/graphics/kdegraphics3/PLIST
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/PLIST
P pkgsrc/graphics/koverartist/PLIST
P pkgsrc/graphics/kphotoalbum/PLIST
P pkgsrc/graphics/kphotobook/PLIST
P pkgsrc/graphics/kphotools/PLIST
P pkgsrc/graphics/lcms/PLIST
P pkgsrc/graphics/lib3ds/PLIST
P pkgsrc/graphics/libart/PLIST
P pkgsrc/graphics/libcaca/PLIST
P pkgsrc/graphics/libexif/PLIST
P pkgsrc/graphics/libexif-gtk/PLIST
P pkgsrc/graphics/libggi/PLIST
P pkgsrc/graphics/libggigcp/PLIST
P pkgsrc/graphics/libggimisc/PLIST
P pkgsrc/graphics/libggiwmh/PLIST
P pkgsrc/graphics/libgii/PLIST
P pkgsrc/graphics/libgiigic/PLIST
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvas/PLIST
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvasmm/PLIST
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/PLIST
P pkgsrc/graphics/libkexif/PLIST
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/PLIST
P pkgsrc/graphics/libkipi/PLIST
P pkgsrc/graphics/libkipi/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/liblqr/PLIST
P pkgsrc/graphics/libpuzzle/PLIST
P pkgsrc/graphics/librsvg/PLIST
P pkgsrc/graphics/libscigraphica/PLIST
P pkgsrc/graphics/libungif/PLIST
P pkgsrc/graphics/libv4l/PLIST
P pkgsrc/graphics/libvideogfx/PLIST
P pkgsrc/graphics/libwmf/PLIST
P pkgsrc/graphics/ljpeg/PLIST
P pkgsrc/graphics/lprof/PLIST
P pkgsrc/graphics/magicpoint/PLIST
P pkgsrc/graphics/mayavi/PLIST
P pkgsrc/graphics/mgl/PLIST
P pkgsrc/graphics/mng/PLIST
P pkgsrc/graphics/mpeg2codec/PLIST
P pkgsrc/graphics/ncview/PLIST
P pkgsrc/graphics/netpbm/Makefile
P pkgsrc/graphics/ns-cult3d/PLIST
P pkgsrc/graphics/nvtv/PLIST
P pkgsrc/graphics/opencv/PLIST
P pkgsrc/graphics/openexr/PLIST
P pkgsrc/graphics/p5-GraphViz/PLIST
P pkgsrc/graphics/pfstools/PLIST
P pkgsrc/graphics/pgraf/PLIST
P pkgsrc/graphics/php-jpgraph/PLIST
P pkgsrc/graphics/pixieplus/PLIST
P pkgsrc/graphics/ploticus/PLIST
P pkgsrc/graphics/ploticus-examples/PLIST
P pkgsrc/graphics/plotmtv/PLIST
P pkgsrc/graphics/plotutils/PLIST
P pkgsrc/graphics/plotutils-nox11/PLIST
P pkgsrc/graphics/png/PLIST
P pkgsrc/graphics/png2html/PLIST
P pkgsrc/graphics/pngcheck/PLIST
P pkgsrc/graphics/pornview/PLIST
P pkgsrc/graphics/povray/PLIST
P pkgsrc/graphics/pstoedit/PLIST
P pkgsrc/graphics/py-OpenGL/PLIST
P pkgsrc/graphics/py-biggles/PLIST
P pkgsrc/graphics/py-cairo/PLIST
P pkgsrc/graphics/py-clutter/PLIST
P pkgsrc/graphics/py-gdchart/PLIST
P pkgsrc/graphics/py-gnuplot/PLIST
P pkgsrc/graphics/py-gtkglext/PLIST
P pkgsrc/graphics/py-imaging/PLIST
P pkgsrc/graphics/py-imagingtk/PLIST
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib/PLIST
P pkgsrc/graphics/py-piddle/PLIST
P pkgsrc/graphics/qimageblitz/PLIST
P pkgsrc/graphics/rabbit/PLIST
P pkgsrc/graphics/radiance/PLIST
P pkgsrc/graphics/rayshade/PLIST
P pkgsrc/graphics/ruby-RMagick/PLIST
P pkgsrc/graphics/ruby-color/PLIST
P pkgsrc/graphics/ruby-gd/PLIST
P pkgsrc/graphics/ruby-gnuplot/PLIST
P pkgsrc/graphics/ruby-imlib2/PLIST
P pkgsrc/graphics/ruby-mini-magick/PLIST
P pkgsrc/graphics/ruby-opengl/PLIST
P pkgsrc/graphics/ruby-rcairo/PLIST
P pkgsrc/graphics/s10sh/PLIST
P pkgsrc/graphics/sane-backends/PLIST
P pkgsrc/graphics/scigraphica/PLIST
P pkgsrc/graphics/scrot/PLIST
P pkgsrc/graphics/showimg/PLIST
P pkgsrc/graphics/silgraphite/PLIST
P pkgsrc/graphics/simage/PLIST
P pkgsrc/graphics/skencil/PLIST
P pkgsrc/graphics/tesseract/PLIST
P pkgsrc/graphics/tgif/PLIST
P pkgsrc/graphics/tiff/PLIST
P pkgsrc/graphics/tkpiechart/PLIST
P pkgsrc/graphics/tuxpaint/PLIST
P pkgsrc/graphics/tuxpaint-config/PLIST
P pkgsrc/graphics/tuxpaint-stamps/PLIST
P pkgsrc/graphics/ucview/PLIST
P pkgsrc/graphics/unicap/PLIST
P pkgsrc/graphics/urt/PLIST
P pkgsrc/graphics/vcg/PLIST
P pkgsrc/graphics/veusz/PLIST
P pkgsrc/graphics/vid/PLIST
P pkgsrc/graphics/viewfax/PLIST
P pkgsrc/graphics/vigra/PLIST
P pkgsrc/graphics/vnc2swf/PLIST
P pkgsrc/graphics/vtk/PLIST
P pkgsrc/graphics/vtk-data/PLIST
P pkgsrc/graphics/vtk-docs/PLIST
P pkgsrc/graphics/vtk-python/PLIST
P pkgsrc/graphics/wmphoto/PLIST
P pkgsrc/graphics/wxsvg/PLIST
P pkgsrc/graphics/x11rec/PLIST
P pkgsrc/graphics/xdvipresent/PLIST
P pkgsrc/graphics/xfce4-icon-theme/PLIST
P pkgsrc/graphics/xfig/PLIST
P pkgsrc/graphics/xmorph/PLIST
P pkgsrc/graphics/xpaint/PLIST
P pkgsrc/graphics/xplot/PLIST
P pkgsrc/graphics/xplot-devel/PLIST
P pkgsrc/graphics/xsane/PLIST
P pkgsrc/graphics/xv/PLIST
P pkgsrc/graphics/zphoto/PLIST
P pkgsrc/ham/7plus/PLIST
P pkgsrc/ham/dpbox/PLIST
P pkgsrc/ham/fldigi/PLIST
P pkgsrc/ham/gmfsk/PLIST
P pkgsrc/ham/gnuradio-core/PLIST
P pkgsrc/ham/gnuradio-core-docs/PLIST
P pkgsrc/ham/gnuradio-examples/PLIST
P pkgsrc/ham/gnuradio-gsm/PLIST
P pkgsrc/ham/gnuradio-wxgui/PLIST
P pkgsrc/ham/gpredict/PLIST
P pkgsrc/ham/grig/PLIST
P pkgsrc/ham/hamlib/PLIST
P pkgsrc/ham/tfkiss/PLIST
P pkgsrc/ham/tlf/PLIST
P pkgsrc/ham/tnt/PLIST
P pkgsrc/ham/usrp/PLIST
P pkgsrc/ham/usrp-docs/PLIST
P pkgsrc/ham/xdx/PLIST
P pkgsrc/ham/xlog/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/Chinput/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/ami/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/anthy/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/anthy-elisp/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/canna-dict/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/canna-lib/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/fcitx/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/gcin/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/gtk-im-libthai/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/iiimecf/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/imhangul/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/imhangul_status_applet/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/ja-freewnn-dict/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/ja-freewnn-lib/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/kasumi/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/kinput2/PLIST-freewnn
P pkgsrc/inputmethod/kinput2/PLIST-sj3
P pkgsrc/inputmethod/libchewing/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/libhangul/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/libtabe/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/nabi/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/prime/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/prime-dict/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/prime-el/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/sj3-server-bin/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/skk/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/skkfep/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/skkinput/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/skkserv/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/tc/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/tomoe/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/uim/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/uim-elisp/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/uim-qt4-immodule/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/unicon-im/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/xcin/PLIST
P pkgsrc/lang/Cg-compiler/PLIST
P pkgsrc/lang/STk/PLIST
P pkgsrc/lang/SmartEiffel/PLIST
P pkgsrc/lang/a60/PLIST
P pkgsrc/lang/baci/PLIST
P pkgsrc/lang/brandybasic/PLIST
P pkgsrc/lang/bwbasic/PLIST
P pkgsrc/lang/caml-light/PLIST
P pkgsrc/lang/camlp5/PLIST
P pkgsrc/lang/cdl3/PLIST
P pkgsrc/lang/chicken/PLIST
P pkgsrc/lang/cint/PLIST
P pkgsrc/lang/classpath/PLIST
P pkgsrc/lang/classpath-gui/PLIST
P pkgsrc/lang/clisp/PLIST
P pkgsrc/lang/coq/PLIST
P pkgsrc/lang/cu-prolog/PLIST
P pkgsrc/lang/drscheme/PLIST
P pkgsrc/lang/eag/PLIST
P pkgsrc/lang/ecl/PLIST
P pkgsrc/lang/eieio/PLIST
P pkgsrc/lang/elk/PLIST
P pkgsrc/lang/embryo/PLIST
U pkgsrc/lang/erlang/PLIST.common_end
P pkgsrc/lang/erlang/PLIST.java
P pkgsrc/lang/erlang-doc/PLIST
P pkgsrc/lang/erlang-man/PLIST
P pkgsrc/lang/ezm3/PLIST.DragonFly
P pkgsrc/lang/ezm3/PLIST.FreeBSD
P pkgsrc/lang/ezm3/PLIST.Linux
P pkgsrc/lang/ezm3/PLIST.NetBSD
P pkgsrc/lang/ezm3/PLIST.OpenBSD
U pkgsrc/lang/ezm3/PLIST.common_end
P pkgsrc/lang/f2c/PLIST
P pkgsrc/lang/focal/PLIST
P pkgsrc/lang/g95/PLIST
P pkgsrc/lang/gambc/PLIST
P pkgsrc/lang/gauche/PLIST
P pkgsrc/lang/gawk/PLIST
P pkgsrc/lang/gcc/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc/PLIST
P pkgsrc/lang/gcc-ssp/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc-ssp/PLIST
P pkgsrc/lang/gcc3-ada/PLIST
P pkgsrc/lang/gcc3-c/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc3-c++/PLIST
P pkgsrc/lang/gcc3-java/PLIST
P pkgsrc/lang/gcc3-objc/PLIST
P pkgsrc/lang/gcc34/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc34-ada/Makefile
P pkgsrc/lang/gforth/PLIST
P pkgsrc/lang/ghc/PLIST
P pkgsrc/lang/gpc/PLIST
P pkgsrc/lang/gpc/PLIST.netbsd
P pkgsrc/lang/gprolog/PLIST
P pkgsrc/lang/guile/PLIST
P pkgsrc/lang/guile16/PLIST
P pkgsrc/lang/gwydion-dylan/PLIST
P pkgsrc/lang/hugs/PLIST
P pkgsrc/lang/hugs/package.mk
P pkgsrc/lang/icon/PLIST
P pkgsrc/lang/inform/PLIST
P pkgsrc/lang/intercal/PLIST
P pkgsrc/lang/ja-gawk/PLIST
P pkgsrc/lang/jamvm/PLIST
P pkgsrc/lang/japhar/PLIST
P pkgsrc/lang/jasmin/PLIST
P pkgsrc/lang/java-lang-spec/PLIST
P pkgsrc/lang/java-vm-spec/PLIST
P pkgsrc/lang/jbuilder-jit/PLIST
P pkgsrc/lang/jdk/PLIST
P pkgsrc/lang/jdk-openjit/PLIST
P pkgsrc/lang/jikes/PLIST
P pkgsrc/lang/jini/PLIST
P pkgsrc/lang/joos/PLIST
P pkgsrc/lang/kaffe/PLIST
P pkgsrc/lang/kaffe-esound/Makefile
P pkgsrc/lang/kaffe-esound/PLIST
P pkgsrc/lang/kaffe-x11/Makefile
P pkgsrc/lang/kaffe-x11/PLIST
P pkgsrc/lang/kali/PLIST
P pkgsrc/lang/ksi/PLIST
P pkgsrc/lang/librep/PLIST
P pkgsrc/lang/lua/PLIST
P pkgsrc/lang/lua/module.mk
P pkgsrc/lang/lush/PLIST
P pkgsrc/lang/maude/PLIST
P pkgsrc/lang/mercury/PLIST
P pkgsrc/lang/minischeme/PLIST
P pkgsrc/lang/mit-scheme-bin/PLIST
P pkgsrc/lang/mono/PLIST.common
P pkgsrc/lang/mono/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/moscow_ml/PLIST
P pkgsrc/lang/mpd/PLIST
P pkgsrc/lang/mzscheme/PLIST
P pkgsrc/lang/nhc98/PLIST
P pkgsrc/lang/objc/PLIST
P pkgsrc/lang/ocaml/PLIST
P pkgsrc/lang/ocaml/PLIST.stub
P pkgsrc/lang/ocaml/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/ocamlduce/PLIST
P pkgsrc/lang/onyx/PLIST
P pkgsrc/lang/oo2c/PLIST
P pkgsrc/lang/opencobol/PLIST
P pkgsrc/lang/openjdk7-bin/PLIST
P pkgsrc/lang/ossp-js/PLIST
P pkgsrc/lang/p2c/PLIST
P pkgsrc/lang/parrot/PLIST
P pkgsrc/lang/pear/PLIST
P pkgsrc/lang/pforth/PLIST
P pkgsrc/lang/php/pear.mk
P pkgsrc/lang/php/pear_plist.php
P pkgsrc/lang/php5/PLIST
P pkgsrc/lang/pnet/PLIST
P pkgsrc/lang/pnetC/PLIST
P pkgsrc/lang/pnetlib/PLIST
P pkgsrc/lang/py-basicproperty/PLIST
P pkgsrc/lang/py-funge/PLIST
P pkgsrc/lang/py-html-docs/Makefile
P pkgsrc/lang/py-psyco/PLIST
P pkgsrc/lang/py-pyrex/PLIST
P pkgsrc/lang/py22-html-docs/Makefile
P pkgsrc/lang/py23-html-docs/Makefile
P pkgsrc/lang/py24-html-docs/Makefile
P pkgsrc/lang/py25-html-docs/Makefile
P pkgsrc/lang/python/pyversion.mk
P pkgsrc/lang/python23/PLIST.Darwin
U pkgsrc/lang/python23/PLIST.common_end
P pkgsrc/lang/python24/PLIST.Darwin
U pkgsrc/lang/python24/PLIST.common_end
P pkgsrc/lang/python25/PLIST.Darwin
U pkgsrc/lang/python25/PLIST.common_end
P pkgsrc/lang/python26/PLIST.Darwin
U pkgsrc/lang/python26/PLIST.common_end
P pkgsrc/lang/rexx-imc/PLIST
P pkgsrc/lang/rexx-regina/PLIST
P pkgsrc/lang/ruby/modules.mk
P pkgsrc/lang/ruby/rubyversion.mk
P pkgsrc/lang/ruby-doc-stdlib/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby18-base/PLIST
cvs update: pkgsrc/lang/ruby18-base/PLIST.common_end is no longer in the 
repository
P pkgsrc/lang/sablevm/Makefile
P pkgsrc/lang/sablevm/PLIST
P pkgsrc/lang/sablevm-classpath/PLIST
P pkgsrc/lang/sablevm-classpath-gui/Makefile
P pkgsrc/lang/sablevm-classpath-gui/PLIST
P pkgsrc/lang/sather/PLIST
P pkgsrc/lang/sather/PLIST.Linux
P pkgsrc/lang/sbcl/PLIST
P pkgsrc/lang/scheme48/PLIST
P pkgsrc/lang/scm/PLIST
P pkgsrc/lang/see/PLIST
P pkgsrc/lang/sigscheme/PLIST
P pkgsrc/lang/siod/PLIST
P pkgsrc/lang/smalltalk/PLIST
P pkgsrc/lang/smlnj/PLIST
P pkgsrc/lang/snobol/PLIST
P pkgsrc/lang/spl/PLIST
P pkgsrc/lang/squeak/PLIST
P pkgsrc/lang/sr/PLIST
P pkgsrc/lang/sr-examples/PLIST
P pkgsrc/lang/stalin/PLIST
P pkgsrc/lang/sun-jdk14/PLIST
P pkgsrc/lang/sun-jdk15/PLIST.linux-i386
P pkgsrc/lang/sun-jdk15/PLIST.linux-x86_64
P pkgsrc/lang/sun-jdk6/PLIST
P pkgsrc/lang/sun-jre14/PLIST
P pkgsrc/lang/sun-jre15/PLIST.linux-i386
P pkgsrc/lang/sun-jre15/PLIST.linux-x86_64
P pkgsrc/lang/sun-jre6/PLIST.linux-i386
P pkgsrc/lang/swi-prolog-lite/PLIST
P pkgsrc/lang/swi-prolog-packages/PLIST
P pkgsrc/lang/tcl/PLIST
P pkgsrc/lang/tcl/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/tcl-expect/PLIST
P pkgsrc/lang/tcl-itcl/PLIST
P pkgsrc/lang/tcl-itcl-current/PLIST
P pkgsrc/lang/tcl-otcl/PLIST
P pkgsrc/lang/tcl-tclX/PLIST
P pkgsrc/lang/tcl83/PLIST
P pkgsrc/lang/tinyscheme/PLIST
P pkgsrc/lang/tk-tclX/PLIST
P pkgsrc/lang/twelf/PLIST
P pkgsrc/lang/ucblogo/PLIST
P pkgsrc/lang/umb-scheme/PLIST
P pkgsrc/lang/utilisp/PLIST
P pkgsrc/lang/vala/PLIST
P pkgsrc/lang/vala/PLIST.vapigen
P pkgsrc/lang/vscm/PLIST
P pkgsrc/lang/vslisp/PLIST
P pkgsrc/lang/wsbasic/PLIST
P pkgsrc/lang/yabasic/PLIST
P pkgsrc/lang/yap/PLIST
P pkgsrc/mail/GNUMail/PLIST
P pkgsrc/mail/OSBF-lua/PLIST
P pkgsrc/mail/Pantomime/PLIST
P pkgsrc/mail/YoSucker/PLIST
P pkgsrc/mail/akonadi/PLIST
P pkgsrc/mail/anomy-sanitizer/PLIST
P pkgsrc/mail/archivemail/PLIST
P pkgsrc/mail/autorespond/PLIST
P pkgsrc/mail/avenger/PLIST
P pkgsrc/mail/balsa/PLIST
P pkgsrc/mail/bbmail/PLIST
P pkgsrc/mail/bogofilter/PLIST
P pkgsrc/mail/clamav/PLIST
P pkgsrc/mail/clamsmtp/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail/PLIST.plugins
P pkgsrc/mail/claws-mail-archive/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-attachwarner/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-attremover/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-bogofilter/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-cachesaver/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-dillo-viewer/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-fetchinfo/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-gtkhtml/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-mailmbox/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-newmail/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpinline/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpmime/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-rssyl/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-smime/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamassassin/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamreport/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-synce/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-tnef/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-trayicon/PLIST
P pkgsrc/mail/claws-mail-vcalendar/PLIST
P pkgsrc/mail/columba/PLIST
P pkgsrc/mail/cone/PLIST
P pkgsrc/mail/courier-imap/PLIST
P pkgsrc/mail/courier-mta/PLIST
P pkgsrc/mail/courier-mta/PLIST.dsn
P pkgsrc/mail/courier-mta/PLIST.esmtp
P pkgsrc/mail/courier-mta/PLIST.fax
P pkgsrc/mail/courier-mta/PLIST.local
P pkgsrc/mail/courier-mta/PLIST.uucp
P pkgsrc/mail/cue/PLIST
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd/PLIST
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd21/PLIST
P pkgsrc/mail/dbmail/PLIST
P pkgsrc/mail/deliver/PLIST
P pkgsrc/mail/dk-milter/PLIST
P pkgsrc/mail/dkim-milter/PLIST
P pkgsrc/mail/dovecot/PLIST
P pkgsrc/mail/drac/PLIST
P pkgsrc/mail/dspam/PLIST
P pkgsrc/mail/elm/PLIST
P pkgsrc/mail/elm-me/PLIST
P pkgsrc/mail/elmo/PLIST
P pkgsrc/mail/enma/PLIST
P pkgsrc/mail/esmtp/PLIST
P pkgsrc/mail/etach/PLIST
P pkgsrc/mail/etpan/PLIST
P pkgsrc/mail/evolution/PLIST
P pkgsrc/mail/evolution/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/PLIST
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/evolution-exchange/PLIST
P pkgsrc/mail/evolution-sharp/PLIST
P pkgsrc/mail/exim/PLIST
P pkgsrc/mail/exim-html/PLIST
P pkgsrc/mail/exim3/PLIST
P pkgsrc/mail/exmh/PLIST
P pkgsrc/mail/ezmlm-idx/PLIST.idx
P pkgsrc/mail/faces/PLIST
P pkgsrc/mail/fastforward/PLIST
P pkgsrc/mail/fetchmail/PLIST
P pkgsrc/mail/fetchyahoo/PLIST
P pkgsrc/mail/freepops/PLIST
P pkgsrc/mail/getmail/PLIST
P pkgsrc/mail/gld/PLIST
P pkgsrc/mail/gmime/PLIST
P pkgsrc/mail/gmime24/PLIST
P pkgsrc/mail/gnus/PLIST
P pkgsrc/mail/heirloom-mailx/PLIST
P pkgsrc/mail/hypermail/PLIST
P pkgsrc/mail/ifile-procmail/PLIST
P pkgsrc/mail/im/PLIST
P pkgsrc/mail/imap-uw/PLIST
P pkgsrc/mail/imapfilter/PLIST
P pkgsrc/mail/imapproxy/PLIST
P pkgsrc/mail/imp/PLIST
P pkgsrc/mail/ingo/PLIST
P pkgsrc/mail/isync/PLIST
P pkgsrc/mail/ja-mh/PLIST
P pkgsrc/mail/jchkmail/PLIST
P pkgsrc/mail/kbiff/PLIST
P pkgsrc/mail/libesmtp/PLIST
P pkgsrc/mail/libetpan/PLIST
P pkgsrc/mail/libmilter/PLIST
P pkgsrc/mail/libspf-alt/PLIST
P pkgsrc/mail/libspf2/PLIST
P pkgsrc/mail/libsylph/PLIST
P pkgsrc/mail/mail-notification/PLIST
P pkgsrc/mail/mailagent/PLIST
P pkgsrc/mail/maildrop/PLIST
P pkgsrc/mail/mailfront/PLIST
P pkgsrc/mail/mailgraph/PLIST
P pkgsrc/mail/mailman/PLIST
P pkgsrc/mail/mailscanner/Makefile
P pkgsrc/mail/mailserv/PLIST
P pkgsrc/mail/mailsync/PLIST
P pkgsrc/mail/mailwrapper/PLIST
P pkgsrc/mail/majordomo/PLIST
P pkgsrc/mail/mess822/PLIST
P pkgsrc/mail/metamail/PLIST
P pkgsrc/mail/mew/PLIST
P pkgsrc/mail/mhonarc/PLIST
P pkgsrc/mail/milter-greylist/PLIST
P pkgsrc/mail/mimedefang/PLIST
P pkgsrc/mail/mini_sendmail/PLIST
P pkgsrc/mail/mpop/PLIST
P pkgsrc/mail/msmtp/PLIST
P pkgsrc/mail/mutt/PLIST
P pkgsrc/mail/mutt-devel/PLIST
P pkgsrc/mail/newspipe/PLIST
P pkgsrc/mail/nmh/PLIST
P pkgsrc/mail/nullmailer/PLIST
P pkgsrc/mail/offlineimap/PLIST
P pkgsrc/mail/perdition/PLIST
P pkgsrc/mail/pine/PLIST
P pkgsrc/mail/pine-pgp-filters/PLIST
P pkgsrc/mail/policyd/PLIST
P pkgsrc/mail/policyd-weight/PLIST
P pkgsrc/mail/popa3d/PLIST
P pkgsrc/mail/postfix/PLIST
P pkgsrc/mail/postfix-current/PLIST
P pkgsrc/mail/postgrey/PLIST
P pkgsrc/mail/prayer/PLIST
P pkgsrc/mail/proxsmtp/PLIST
P pkgsrc/mail/pulsar/PLIST
P pkgsrc/mail/pymsgauth/PLIST
P pkgsrc/mail/qcheck/PLIST
P pkgsrc/mail/qgreylist/PLIST
P pkgsrc/mail/qmHandle/PLIST
P pkgsrc/mail/qmail/PLIST
P pkgsrc/mail/qmail-qfilter/PLIST
P pkgsrc/mail/qmail-run/PLIST
P pkgsrc/mail/qmailanalog/PLIST
P pkgsrc/mail/qmqtool/PLIST
P pkgsrc/mail/queue-fix/PLIST
P pkgsrc/mail/rblcheck/PLIST
P pkgsrc/mail/relay-ctrl/PLIST
P pkgsrc/mail/roundcube/PLIST
P pkgsrc/mail/rss2email/PLIST
P pkgsrc/mail/ruby-actionmailer/PLIST
P pkgsrc/mail/ruby-mailfactory/PLIST
P pkgsrc/mail/ruby-mime-types/PLIST
P pkgsrc/mail/ruby-tmail/PLIST
P pkgsrc/mail/sendmail/PLIST
P pkgsrc/mail/sendmail813/PLIST
P pkgsrc/mail/sendymail/PLIST
P pkgsrc/mail/serialmail/PLIST
P pkgsrc/mail/sigrot/PLIST
P pkgsrc/mail/sma/PLIST
P pkgsrc/mail/smtpfeed/PLIST
P pkgsrc/mail/solid-pop3d/PLIST
P pkgsrc/mail/spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/spamd/PLIST
P pkgsrc/mail/spamdyke/PLIST
P pkgsrc/mail/sqlgrey/PLIST
P pkgsrc/mail/squirrelmail/PLIST
P pkgsrc/mail/squirrelmail-locales/PLIST
P pkgsrc/mail/sqwebmail/PLIST
P pkgsrc/mail/ssmtp/PLIST
P pkgsrc/mail/sylpheed/PLIST
P pkgsrc/mail/sympa/PLIST
P pkgsrc/mail/t-prot/PLIST
P pkgsrc/mail/teapop/PLIST
P pkgsrc/mail/thunderbird/PLIST
P pkgsrc/mail/thunderbird-gtk1/PLIST
P pkgsrc/mail/tmda/PLIST
P pkgsrc/mail/turba/PLIST
P pkgsrc/mail/up-imapproxy/PLIST
P pkgsrc/mail/vm/PLIST
P pkgsrc/mail/wl/PLIST
P pkgsrc/mail/wmbiff/PLIST
P pkgsrc/mail/wmmail/PLIST
P pkgsrc/mail/xfmail/PLIST
P pkgsrc/math/R/Makefile.extension
P pkgsrc/math/R/PLIST
P pkgsrc/math/admesh/PLIST
P pkgsrc/math/algae/PLIST
P pkgsrc/math/aribas/PLIST
P pkgsrc/math/blitz++/PLIST
P pkgsrc/math/calc/PLIST
P pkgsrc/math/capc-calc/PLIST
P pkgsrc/math/cln/PLIST
P pkgsrc/math/dcdflib.c/PLIST
P pkgsrc/math/dcdflib.f/PLIST
P pkgsrc/math/dfftpack/PLIST
P pkgsrc/math/dieharder/PLIST
P pkgsrc/math/djbfft/PLIST
P pkgsrc/math/eigen2/PLIST
P pkgsrc/math/ess/PLIST
P pkgsrc/math/euler/PLIST
P pkgsrc/math/fftpack/PLIST
P pkgsrc/math/fricas/PLIST
P pkgsrc/math/galculator/PLIST
P pkgsrc/math/gap/PLIST
P pkgsrc/math/gcalctool/PLIST
P pkgsrc/math/genius/PLIST
P pkgsrc/math/gnumeric/PLIST
P pkgsrc/math/gp-autpgrp/PLIST
P pkgsrc/math/gp-factint/PLIST
P pkgsrc/math/gp-fplsa/PLIST
P pkgsrc/math/gp-grape/PLIST
P pkgsrc/math/gp-grpconst/PLIST
P pkgsrc/math/gp-lag/PLIST
P pkgsrc/math/grace/PLIST
P pkgsrc/math/graphopt/PLIST
P pkgsrc/math/gsl/PLIST
P pkgsrc/math/gtklife/PLIST
P pkgsrc/math/libffm/PLIST
P pkgsrc/math/ltm/PLIST
P pkgsrc/math/mapm/PLIST
P pkgsrc/math/mathomatic/PLIST
P pkgsrc/math/maxima/PLIST
P pkgsrc/math/mcsim/PLIST
P pkgsrc/math/meschach/PLIST
P pkgsrc/math/metis/PLIST
P pkgsrc/math/mprime-bin/PLIST
P pkgsrc/math/mtl/PLIST
P pkgsrc/math/newmat/PLIST
P pkgsrc/math/nickle/PLIST
P pkgsrc/math/ntl/PLIST
P pkgsrc/math/octave/PLIST
P pkgsrc/math/octave-forge/PLIST
P pkgsrc/math/odepack/PLIST
P pkgsrc/math/openaxiom/PLIST
P pkgsrc/math/orpie/PLIST
P pkgsrc/math/otter/PLIST
P pkgsrc/math/pari/PLIST
P pkgsrc/math/pspp/PLIST
P pkgsrc/math/py-Numeric/PLIST
P pkgsrc/math/py-Scientific/PLIST
P pkgsrc/math/py-Scientific-doc/PLIST
P pkgsrc/math/py-ephem/PLIST
P pkgsrc/math/py-networkx/PLIST
P pkgsrc/math/py-numarray/PLIST
P pkgsrc/math/py-numpy/PLIST
P pkgsrc/math/py-pytables/PLIST
P pkgsrc/math/py-scipy/PLIST
P pkgsrc/math/py-sympy/PLIST
P pkgsrc/math/qalculate/PLIST
P pkgsrc/math/qalculate-gtk/PLIST
P pkgsrc/math/qalculate-kde/PLIST
P pkgsrc/math/qhull/PLIST
P pkgsrc/math/quadpack/PLIST
P pkgsrc/math/randlib/PLIST
P pkgsrc/math/ruby-rb-gsl/PLIST
P pkgsrc/math/sc/PLIST
P pkgsrc/math/scilab/PLIST
P pkgsrc/math/scilab/files/update_plist
P pkgsrc/math/snns/PLIST
P pkgsrc/math/statist/PLIST
P pkgsrc/math/superlu/PLIST
P pkgsrc/math/tasp-vsipl/PLIST
P pkgsrc/math/tochnog/PLIST
P pkgsrc/math/udunits/PLIST
P pkgsrc/math/vista/PLIST
P pkgsrc/math/xfractint/PLIST
P pkgsrc/math/xgap/PLIST
P pkgsrc/math/xldlas/PLIST
P pkgsrc/math/xlife/PLIST
P pkgsrc/math/xlispstat/PLIST
P pkgsrc/math/xmgr/PLIST
P pkgsrc/math/yacas/PLIST
P pkgsrc/math/yorick/PLIST
P pkgsrc/mbone/beacon/PLIST
P pkgsrc/mbone/common-mml/PLIST
P pkgsrc/mbone/dbeacon/PLIST
P pkgsrc/mbone/rtptools/PLIST
P pkgsrc/mbone/sapserver/PLIST
P pkgsrc/misc/Addresses/PLIST
P pkgsrc/misc/JMdict/PLIST
P pkgsrc/misc/ascii/PLIST
P pkgsrc/misc/astrolog/PLIST
P pkgsrc/misc/basket/PLIST
P pkgsrc/misc/bbappconf/PLIST
P pkgsrc/misc/bbdb/PLIST
P pkgsrc/misc/bbweather/PLIST
P pkgsrc/misc/blccc/PLIST
P pkgsrc/misc/calibre/PLIST
P pkgsrc/misc/celestia/PLIST
P pkgsrc/misc/celestia/PLIST.kde
P pkgsrc/misc/cksfv/PLIST
P pkgsrc/misc/colorize/PLIST
P pkgsrc/misc/colortail/PLIST
P pkgsrc/misc/cowsay/PLIST
P pkgsrc/misc/cuecat/PLIST
P pkgsrc/misc/cuetools/PLIST
P pkgsrc/misc/deskbar-applet/PLIST
P pkgsrc/misc/dnetc/PLIST
P pkgsrc/misc/dotfile/PLIST
P pkgsrc/misc/dpkg/PLIST
P pkgsrc/misc/dt/PLIST
P pkgsrc/misc/dtach/PLIST
P pkgsrc/misc/easymenu/PLIST
P pkgsrc/misc/edict/PLIST
P pkgsrc/misc/elizatalk/PLIST
P pkgsrc/misc/elscreen/PLIST
P pkgsrc/misc/emacs-wiki/PLIST
P pkgsrc/misc/fbreader/PLIST
U pkgsrc/misc/fd/PLIST.common_end
P pkgsrc/misc/figlet/PLIST
P pkgsrc/misc/firelib/PLIST
P pkgsrc/misc/gaupol/PLIST
P pkgsrc/misc/gelemental/PLIST
P pkgsrc/misc/git/PLIST
P pkgsrc/misc/gnome-devel-docs/PLIST
P pkgsrc/misc/gnome-user-docs/PLIST
P pkgsrc/misc/gnome-utils/PLIST
P pkgsrc/misc/gnome-utils/PLIST.Linux
P pkgsrc/misc/gnome1-dirs/dirs.mk
P pkgsrc/misc/gnome2-dirs/dirs.mk
P pkgsrc/misc/goffice0.6/PLIST
P pkgsrc/misc/gok/PLIST
P pkgsrc/misc/granulate/PLIST
P pkgsrc/misc/gwaei/PLIST
P pkgsrc/misc/gxmame/PLIST
P pkgsrc/misc/hanzim/PLIST
P pkgsrc/misc/heyu/PLIST
P pkgsrc/misc/ja-man/PLIST
P pkgsrc/misc/jitterbug/PLIST
P pkgsrc/misc/kanjidic/PLIST
P pkgsrc/misc/kanjidic2/PLIST
P pkgsrc/misc/kanjipad/PLIST
P pkgsrc/misc/kchm/PLIST
P pkgsrc/misc/kchmviewer/PLIST
P pkgsrc/misc/kde3-dirs/dirs.mk
P pkgsrc/misc/kde4-dirs/dirs.mk
P pkgsrc/misc/kdeaccessibility3/PLIST
P pkgsrc/misc/kdeaddons3/PLIST
P pkgsrc/misc/kdeadmin3/PLIST
P pkgsrc/misc/kdeartwork3/PLIST
P pkgsrc/misc/kdeedu3/PLIST
P pkgsrc/misc/kdepim3/PLIST
P pkgsrc/misc/kdeutils3/PLIST
P pkgsrc/misc/kdrill/PLIST
P pkgsrc/misc/kodos/PLIST
P pkgsrc/misc/koffice/PLIST
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-da/PLIST
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-de/PLIST
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-en_GB/PLIST
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-es/PLIST
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-et/PLIST
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-fr/PLIST
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-pl/PLIST
P pkgsrc/misc/kp/PLIST
P pkgsrc/misc/latin-words-bin/PLIST
P pkgsrc/misc/libcdio/PLIST
P pkgsrc/misc/libutf/PLIST
P pkgsrc/misc/linux-words/PLIST
P pkgsrc/misc/loco/PLIST
P pkgsrc/misc/logsurfer/PLIST
P pkgsrc/misc/lookup/PLIST
P pkgsrc/misc/lv/PLIST
P pkgsrc/misc/m17n-contrib/PLIST
P pkgsrc/misc/m17n-db/PLIST
P pkgsrc/misc/m17n-docs/PLIST
P pkgsrc/misc/mirmon/PLIST
P pkgsrc/misc/mnemosyne/PLIST
P pkgsrc/misc/molden/PLIST
P pkgsrc/misc/mousetweaks/PLIST
P pkgsrc/misc/multitail/PLIST
P pkgsrc/misc/open2300/PLIST
P pkgsrc/misc/openoffice2/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice3/Makefile
P pkgsrc/misc/orca/PLIST
P pkgsrc/misc/pciids/PLIST
P pkgsrc/misc/pdmenu/PLIST
P pkgsrc/misc/pinfo/PLIST
P pkgsrc/misc/ppower/PLIST
P pkgsrc/misc/proj/PLIST
P pkgsrc/misc/proj-doc/PLIST
P pkgsrc/misc/qbrew/PLIST
P pkgsrc/misc/qterm/PLIST
P pkgsrc/misc/reed/PLIST
P pkgsrc/misc/rlwrap/PLIST
P pkgsrc/misc/root/PLIST
P pkgsrc/misc/routeplanner-cli/PLIST
P pkgsrc/misc/rox-memo/PLIST
P pkgsrc/misc/rpm/PLIST
P pkgsrc/misc/ruby-columnize/PLIST
P pkgsrc/misc/ruby-configuration/PLIST
P pkgsrc/misc/ruby-daemons/PLIST
P pkgsrc/misc/ruby-gem_plugin/PLIST
P pkgsrc/misc/ruby-launchy/PLIST
P pkgsrc/misc/ruby-progressbar/PLIST
P pkgsrc/misc/ruby-transaction-simple/PLIST
P pkgsrc/misc/rubygems/Makefile
P pkgsrc/misc/rubygems/PLIST
P pkgsrc/misc/rubygems/rubygem.mk
P pkgsrc/misc/sci/PLIST
P pkgsrc/misc/screen/PLIST
P pkgsrc/misc/siag/PLIST
P pkgsrc/misc/softmaker-office-demo/PLIST
P pkgsrc/misc/stellarium/PLIST
P pkgsrc/misc/taskjuggler/PLIST
P pkgsrc/misc/tds/PLIST
P pkgsrc/misc/tellico/PLIST
P pkgsrc/misc/theme-dirs/dirs.mk
P pkgsrc/misc/ukpostcodes/PLIST
P pkgsrc/misc/usbids/PLIST
P pkgsrc/misc/vfu/PLIST
P pkgsrc/misc/vym/PLIST
P pkgsrc/misc/whohas/PLIST
P pkgsrc/misc/xchm/PLIST
P pkgsrc/misc/xdg-dirs/dirs.mk
P pkgsrc/misc/xdg-x11-dirs/dirs.mk
P pkgsrc/misc/xfce4-weather-plugin/PLIST
P pkgsrc/misc/xjdic/PLIST
P pkgsrc/misc/xtide/PLIST
P pkgsrc/misc/yelp/PLIST
P pkgsrc/misc/zorro/PLIST
P pkgsrc/mk/alternatives.mk
P pkgsrc/mk/java-env.mk
P pkgsrc/mk/license.mk
P pkgsrc/mk/omf-scrollkeeper.mk
P pkgsrc/mk/defaults/options.description
P pkgsrc/mk/flavor/pkg/flavor-vars.mk
P pkgsrc/mk/plist/plist-info.awk
P pkgsrc/mk/plist/plist-locale.awk
P pkgsrc/mk/plist/plist-man.awk
P pkgsrc/mk/plist/print-plist.mk
P pkgsrc/multimedia/adobe-flash-plugin/PLIST
P pkgsrc/multimedia/clutter-gst/PLIST
P pkgsrc/multimedia/dirac/PLIST
P pkgsrc/multimedia/divxplayer/PLIST
P pkgsrc/multimedia/dvd-slideshow/PLIST
P pkgsrc/multimedia/dvdauthor/PLIST
P pkgsrc/multimedia/dvdstyler/PLIST
P pkgsrc/multimedia/dvdview/PLIST
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg/PLIST
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg/distinfo
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg/patches/patch-configure
P pkgsrc/multimedia/ffmpegthumbnailer/PLIST
P pkgsrc/multimedia/fuppes/PLIST
P pkgsrc/multimedia/fxtv/PLIST
P pkgsrc/multimedia/ggrab/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gmencoder/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gnash/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gnash/PLIST.kde
P pkgsrc/multimedia/gnome-media/PLIST
P pkgsrc/multimedia/goggles/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gopchop/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gpac/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ffmpeg/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ugly/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-v4l2/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gxine/PLIST
P pkgsrc/multimedia/handbrake/PLIST
P pkgsrc/multimedia/kaffeine/PLIST
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/PLIST
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libassetml/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libdv/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libdvbpsi/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libdvdcss/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libdvdnav/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libdvdplay/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libdvdread/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libflash/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libmatroska/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libmpeg2/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libmpeg3/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libnms/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libogg/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libtheora/PLIST
P pkgsrc/multimedia/libtheora-docs/PLIST
P pkgsrc/multimedia/mediatomb/PLIST
P pkgsrc/multimedia/mjpegtools/PLIST
P pkgsrc/multimedia/mkv2mp4/PLIST
P pkgsrc/multimedia/mmg/PLIST
P pkgsrc/multimedia/mpeg4ip/PLIST
P pkgsrc/multimedia/mpeg_encode/PLIST
P pkgsrc/multimedia/mplayer-plugin-firefox/PLIST
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/PLIST
P pkgsrc/multimedia/ns-flash/PLIST
P pkgsrc/multimedia/ogle/PLIST
P pkgsrc/multimedia/ogle_gui/PLIST
P pkgsrc/multimedia/openquicktime/PLIST
P pkgsrc/multimedia/p5-xmltv/PLIST
P pkgsrc/multimedia/phonon/PLIST
P pkgsrc/multimedia/pspvc/PLIST
P pkgsrc/multimedia/py-gstreamer0.10/PLIST
P pkgsrc/multimedia/realplayer-codecs/PLIST
P pkgsrc/multimedia/replex/PLIST
P pkgsrc/multimedia/ruby-ming/PLIST
P pkgsrc/multimedia/smpeg/PLIST
P pkgsrc/multimedia/smpeg-xmms/PLIST
P pkgsrc/multimedia/subtitleeditor/PLIST
P pkgsrc/multimedia/swfdec/PLIST
P pkgsrc/multimedia/swfdec-gnome/PLIST
P pkgsrc/multimedia/swfdec-mozilla/PLIST
P pkgsrc/multimedia/totem/PLIST
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/PLIST
P pkgsrc/multimedia/transcode/PLIST
P pkgsrc/multimedia/tvtime/PLIST
P pkgsrc/multimedia/vlc/PLIST
P pkgsrc/multimedia/vlc08/PLIST
P pkgsrc/multimedia/vls/PLIST
P pkgsrc/multimedia/win32-codecs/PLIST
P pkgsrc/multimedia/xawtv/PLIST
P pkgsrc/multimedia/xfmedia/PLIST
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/PLIST.common_end
P pkgsrc/multimedia/xine-ui/PLIST
P pkgsrc/net/DarwinStreamingServer/PLIST
P pkgsrc/net/GeoIP/PLIST
P pkgsrc/net/Geomyidae/PLIST
P pkgsrc/net/IglooFTP/PLIST
P pkgsrc/net/LaBrea/PLIST
P pkgsrc/net/ORBit/PLIST
P pkgsrc/net/ORBit2/Makefile
P pkgsrc/net/ORBit2/PLIST
P pkgsrc/net/ORBit2/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/Transmission/PLIST.common
P pkgsrc/net/Transmission/PLIST.gtk
P pkgsrc/net/aiccu/PLIST
P pkgsrc/net/airport2basestationconfig/PLIST
P pkgsrc/net/airportbasestationconfig/PLIST
P pkgsrc/net/airportmodemutility/PLIST
P pkgsrc/net/amule/PLIST
P pkgsrc/net/argus/PLIST
P pkgsrc/net/aria2/PLIST
P pkgsrc/net/arla/PLIST
P pkgsrc/net/arpwatch/PLIST
P pkgsrc/net/autonet/PLIST
P pkgsrc/net/avahi/PLIST
P pkgsrc/net/avahi/PLIST.howl
P pkgsrc/net/avahi/PLIST.python
P pkgsrc/net/avahi/PLIST.shared
P pkgsrc/net/barnyard/PLIST
P pkgsrc/net/batchftp/PLIST
P pkgsrc/net/bftpd/PLIST
P pkgsrc/net/bind9/Makefile
P pkgsrc/net/bind9/PLIST
P pkgsrc/net/bind95/Makefile
P pkgsrc/net/bind95/PLIST
P pkgsrc/net/bind96/PLIST
P pkgsrc/net/bing/PLIST
P pkgsrc/net/bittornado/PLIST
P pkgsrc/net/bittorrent/PLIST
P pkgsrc/net/bittorrent-gui/PLIST
P pkgsrc/net/bmon/PLIST
P pkgsrc/net/boinc3-libs/PLIST
P pkgsrc/net/boinc3-seti/PLIST
P pkgsrc/net/bpalogin/PLIST
P pkgsrc/net/bsddip/PLIST
P pkgsrc/net/btpd/PLIST
P pkgsrc/net/bug-buddy/PLIST
P pkgsrc/net/cftp/PLIST
P pkgsrc/net/chrony/PLIST
P pkgsrc/net/cia/PLIST
U pkgsrc/net/citrix_ica/PLIST.common_end
P pkgsrc/net/citrix_ica/PLIST.linux-i386
P pkgsrc/net/citrix_ica/PLIST.solaris-i386
P pkgsrc/net/citrix_ica/PLIST.solaris-sparc
P pkgsrc/net/coda/PLIST
P pkgsrc/net/connect/PLIST
P pkgsrc/net/corkscrew/PLIST
P pkgsrc/net/dante/PLIST
P pkgsrc/net/darkstat/PLIST
P pkgsrc/net/dc_gui2/PLIST
P pkgsrc/net/ddclient/PLIST
P pkgsrc/net/delegate/PLIST
P pkgsrc/net/dgd/PLIST
P pkgsrc/net/dhcpcd/PLIST
P pkgsrc/net/dhcpcd-dbus/PLIST
P pkgsrc/net/dhid/PLIST
P pkgsrc/net/dhisd/PLIST
P pkgsrc/net/djbdns/PLIST
P pkgsrc/net/djbdns-run/PLIST
P pkgsrc/net/dnsdoctor/PLIST
P pkgsrc/net/dnsmasq/Makefile
P pkgsrc/net/dnsmasq/PLIST
U pkgsrc/net/dnsmasq/distinfo
P pkgsrc/net/dnstop/PLIST
P pkgsrc/net/docsis/PLIST
P pkgsrc/net/dtcpclient/PLIST
P pkgsrc/net/dynipclient/PLIST
P pkgsrc/net/echoping/PLIST
P pkgsrc/net/echoping/PLIST.ldap
P pkgsrc/net/echoping/PLIST.pgsql
P pkgsrc/net/ed2k-gtk-gui/PLIST
P pkgsrc/net/ekiga/PLIST
P pkgsrc/net/entropy/PLIST
P pkgsrc/net/etherape/PLIST
P pkgsrc/net/ettercap/PLIST
P pkgsrc/net/ettercap-NG/PLIST
P pkgsrc/net/ez-ipupdate/PLIST
P pkgsrc/net/flan/PLIST
P pkgsrc/net/flow-tools/PLIST
P pkgsrc/net/fmirror/PLIST
P pkgsrc/net/freeradius/PLIST
P pkgsrc/net/freeradius2/PLIST
P pkgsrc/net/ftplibpp/PLIST
P pkgsrc/net/gated/PLIST
P pkgsrc/net/gift/PLIST
P pkgsrc/net/gift-fasttrack/PLIST
P pkgsrc/net/gift-gnutella/PLIST
P pkgsrc/net/gift-openft/PLIST
P pkgsrc/net/gnet/PLIST
P pkgsrc/net/gnet1/PLIST
P pkgsrc/net/gnome-netstatus/PLIST
P pkgsrc/net/gnome-nettool/PLIST
P pkgsrc/net/gnome-vfs-dns-sd/PLIST
P pkgsrc/net/gnome-vfs-smb/PLIST
P pkgsrc/net/gnugk/PLIST
P pkgsrc/net/gofish/PLIST
P pkgsrc/net/gopher/PLIST
P pkgsrc/net/gsnmp/PLIST
P pkgsrc/net/gst-plugins0.10-soup/PLIST
P pkgsrc/net/gt-itm/PLIST
P pkgsrc/net/gtk-gnutella/PLIST
P pkgsrc/net/gtk-vnc/PLIST
P pkgsrc/net/hf6to4/PLIST
P pkgsrc/net/hlfl/PLIST
P pkgsrc/net/hobbitclient/PLIST
P pkgsrc/net/hobbitmon/PLIST
P pkgsrc/net/howl/PLIST
P pkgsrc/net/icsi-finger/PLIST
P pkgsrc/net/iperf/PLIST
P pkgsrc/net/iplog/PLIST
P pkgsrc/net/isc-dhclient/PLIST
P pkgsrc/net/isc-dhclient4/PLIST
P pkgsrc/net/isc-dhcp/PLIST
P pkgsrc/net/isc-dhcp4/PLIST
P pkgsrc/net/isc-dhcpd/PLIST
P pkgsrc/net/isc-dhcpd4/PLIST
P pkgsrc/net/ispman/PLIST
P pkgsrc/net/jftpgw/PLIST
P pkgsrc/net/jigdo/PLIST
P pkgsrc/net/jwhois/PLIST
P pkgsrc/net/kdenetwork3/PLIST
P pkgsrc/net/kftpgrabber/PLIST
P pkgsrc/net/kiax/PLIST
P pkgsrc/net/kismet/PLIST
P pkgsrc/net/kphone/PLIST
P pkgsrc/net/ktorrent/PLIST
P pkgsrc/net/lambdamoo-core/PLIST
P pkgsrc/net/lambdamoo-doc/PLIST
P pkgsrc/net/latd/PLIST
P pkgsrc/net/ldns/PLIST
P pkgsrc/net/lftp/PLIST
P pkgsrc/net/libIDL/PLIST
P pkgsrc/net/libdnet/PLIST
P pkgsrc/net/liblive/PLIST
P pkgsrc/net/libmms/PLIST
P pkgsrc/net/libnipper/PLIST
P pkgsrc/net/libpcap/PLIST
P pkgsrc/net/libsoup24/PLIST
P pkgsrc/net/libsscript/PLIST
P pkgsrc/net/libtorrent/PLIST
P pkgsrc/net/libtrace/PLIST
P pkgsrc/net/libupnp/PLIST
P pkgsrc/net/libvncserver/PLIST
P pkgsrc/net/linc/PLIST
P pkgsrc/net/logjam/PLIST
P pkgsrc/net/lopster/PLIST
P pkgsrc/net/mDNSResponder-nss/PLIST
P pkgsrc/net/maradns/PLIST
P pkgsrc/net/miniupnpd/PLIST
P pkgsrc/net/miredo/PLIST
P pkgsrc/net/mirror/PLIST
P pkgsrc/net/mldonkey/Makefile.common
P pkgsrc/net/mldonkey/PLIST
P pkgsrc/net/mldonkey-gui/Makefile
P pkgsrc/net/mouse-pppoe/PLIST
P pkgsrc/net/mrt/Makefile
P pkgsrc/net/mrtg/PLIST
P pkgsrc/net/mtftpd/PLIST
P pkgsrc/net/mtr/PLIST
P pkgsrc/net/mydns-mysql/PLIST
P pkgsrc/net/mydns-pgsql/PLIST
P pkgsrc/net/nagios-base/PLIST
P pkgsrc/net/nagios-nrpe/PLIST
P pkgsrc/net/nagios-nsca/PLIST
P pkgsrc/net/nagios-plugins/PLIST
P pkgsrc/net/nap/PLIST
P pkgsrc/net/nasd/PLIST
P pkgsrc/net/nbtscan/PLIST
P pkgsrc/net/net-snmp/PLIST
P pkgsrc/net/netatalk/PLIST
P pkgsrc/net/netcat/Makefile
P pkgsrc/net/netdisco/PLIST
P pkgsrc/net/nicotine/PLIST
P pkgsrc/net/nmap/PLIST
P pkgsrc/net/nmap/PLIST.zenmap
P pkgsrc/net/nocol/PLIST
P pkgsrc/net/ns/PLIST
P pkgsrc/net/nsd/PLIST
P pkgsrc/net/nstx/PLIST
P pkgsrc/net/ntop/PLIST
P pkgsrc/net/ntp4/PLIST
P pkgsrc/net/ocamlnet/PLIST
P pkgsrc/net/oinkmaster/PLIST
P pkgsrc/net/openafs/PLIST
P pkgsrc/net/openh323/PLIST
P pkgsrc/net/openntpd/PLIST
P pkgsrc/net/openresolv/PLIST
P pkgsrc/net/openslp/PLIST
P pkgsrc/net/openvmps/PLIST
P pkgsrc/net/openvpn/PLIST
P pkgsrc/net/openwbem/PLIST
P pkgsrc/net/partysip/PLIST
P pkgsrc/net/pconsole/PLIST
P pkgsrc/net/pen/PLIST
P pkgsrc/net/polsms/PLIST
P pkgsrc/net/poptop/PLIST
P pkgsrc/net/portmap/PLIST
P pkgsrc/net/powerdns/PLIST
P pkgsrc/net/powerdns-recursor/PLIST
P pkgsrc/net/pppd/PLIST
P pkgsrc/net/pppd/PLIST.Linux
P pkgsrc/net/pptp/PLIST
P pkgsrc/net/proftpd/PLIST
P pkgsrc/net/publicfile/PLIST
P pkgsrc/net/pure-ftpd/PLIST
P pkgsrc/net/pxe/PLIST
P pkgsrc/net/py-METAR/PLIST
P pkgsrc/net/py-ORBit/PLIST
P pkgsrc/net/py-boto/PLIST
P pkgsrc/net/py-dns/PLIST
P pkgsrc/net/py-google/PLIST
P pkgsrc/net/py-kenosis/PLIST
P pkgsrc/net/py-medusa/PLIST
P pkgsrc/net/py-soappy/PLIST
P pkgsrc/net/py-twisted/PLIST
P pkgsrc/net/py-twisted-docs/Makefile
P pkgsrc/net/py-zsi/PLIST
P pkgsrc/net/pygopherd/PLIST
P pkgsrc/net/quagga/Makefile
P pkgsrc/net/quagga/PLIST
P pkgsrc/net/quagga/PLIST.opaquelsa
P pkgsrc/net/quagga-devel/Makefile
P pkgsrc/net/quagga-devel/PLIST
P pkgsrc/net/quagga-devel/PLIST.opaquelsa
P pkgsrc/net/queryperf/PLIST
P pkgsrc/net/ra-rtsp-proxy/PLIST
P pkgsrc/net/radiusclient-ng/PLIST
P pkgsrc/net/radiusd-cistron/PLIST
P pkgsrc/net/rbldnsd/PLIST
P pkgsrc/net/rdesktop/PLIST
P pkgsrc/net/rp-l2tp/PLIST
P pkgsrc/net/rp-pppoe/PLIST
P pkgsrc/net/rsync/PLIST
P pkgsrc/net/rtorrent/PLIST
P pkgsrc/net/ruby-icmp/PLIST
P pkgsrc/net/ruby-netaddr/PLIST
P pkgsrc/net/ruby-snmp/PLIST
P pkgsrc/net/samba/PLIST
P pkgsrc/net/scapy/PLIST
P pkgsrc/net/sendfile/PLIST
P pkgsrc/net/ser/PLIST
P pkgsrc/net/sharity-light/PLIST
P pkgsrc/net/sitescooper/PLIST
P pkgsrc/net/skype/PLIST
P pkgsrc/net/slurm/PLIST
P pkgsrc/net/smokeping/PLIST
P pkgsrc/net/snort/PLIST
P pkgsrc/net/snort-rules/PLIST
P pkgsrc/net/socket++/PLIST
P pkgsrc/net/socks4/PLIST
P pkgsrc/net/socks5/PLIST
P pkgsrc/net/solaris-tap/PLIST
P pkgsrc/net/speedtouch/PLIST
P pkgsrc/net/spegla/PLIST
P pkgsrc/net/spread/PLIST
P pkgsrc/net/spreadlogd/PLIST
P pkgsrc/net/synergy/PLIST
P pkgsrc/net/tacacs/PLIST
P pkgsrc/net/tcl-scotty/PLIST
P pkgsrc/net/tcpillust/PLIST
P pkgsrc/net/tcptrace/PLIST
P pkgsrc/net/tcptraceroute/PLIST
P pkgsrc/net/teamspeak-client/Makefile
P pkgsrc/net/teamspeak-server/Makefile
P pkgsrc/net/tightvnc/PLIST
P pkgsrc/net/tightvncviewer/PLIST
P pkgsrc/net/tinyfugue/PLIST
P pkgsrc/net/tkined/PLIST
P pkgsrc/net/tnftpd/PLIST
P pkgsrc/net/tor/PLIST
P pkgsrc/net/totd/PLIST
P pkgsrc/net/trafshow/PLIST
P pkgsrc/net/trickle/PLIST
P pkgsrc/net/tsclient/PLIST
P pkgsrc/net/tsocks/PLIST
P pkgsrc/net/tspc/PLIST
P pkgsrc/net/ttt/PLIST
P pkgsrc/net/twitux/PLIST
P pkgsrc/net/ucarp/PLIST
P pkgsrc/net/ucspi-ssl/PLIST
P pkgsrc/net/unbound/PLIST
P pkgsrc/net/unfs3/PLIST
P pkgsrc/net/unison/PLIST
P pkgsrc/net/unison-devel/PLIST
P pkgsrc/net/upclient/PLIST
P pkgsrc/net/urlgfe/PLIST
P pkgsrc/net/userppp/PLIST
P pkgsrc/net/uucp/PLIST
P pkgsrc/net/vinagre/PLIST
P pkgsrc/net/vino/PLIST
P pkgsrc/net/vnc/PLIST
P pkgsrc/net/vpnc/PLIST
P pkgsrc/net/vsftpd/PLIST
P pkgsrc/net/vtun/PLIST
P pkgsrc/net/waste/PLIST
P pkgsrc/net/wget/PLIST
P pkgsrc/net/whois3/PLIST
P pkgsrc/net/whoson/PLIST
P pkgsrc/net/wide-dhcpv6/PLIST
P pkgsrc/net/wireshark/PLIST
P pkgsrc/net/wistumbler2/PLIST
P pkgsrc/net/wu-ftpd/PLIST
P pkgsrc/net/xipdump/Makefile
P pkgsrc/net/xmftp/PLIST
P pkgsrc/net/xnap/PLIST
P pkgsrc/net/xorp/PLIST
P pkgsrc/net/yaz/PLIST
P pkgsrc/net/ytalk/PLIST
P pkgsrc/news/hellanzb/PLIST
P pkgsrc/news/inn/PLIST
P pkgsrc/news/leafnode/PLIST
P pkgsrc/news/lottanzb/PLIST
P pkgsrc/news/nget/PLIST
P pkgsrc/news/nn/PLIST
P pkgsrc/news/nntpcache/PLIST
P pkgsrc/news/pan/PLIST
P pkgsrc/news/slrn/PLIST
P pkgsrc/news/suck/PLIST
P pkgsrc/news/tin/PLIST
P pkgsrc/news/trn/PLIST
P pkgsrc/news/xrn/PLIST
P pkgsrc/parallel/GridSim/PLIST
P pkgsrc/parallel/dqs/PLIST
P pkgsrc/parallel/ganglia-monitor-core/PLIST
P pkgsrc/parallel/glunix/PLIST
P pkgsrc/parallel/linda/PLIST
P pkgsrc/parallel/mpi-ch/PLIST
P pkgsrc/parallel/openpbs/PLIST
P pkgsrc/parallel/p5-Parallel-Pvm/PLIST
P pkgsrc/parallel/pvm3/PLIST
P pkgsrc/parallel/sge/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/autoswc/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/bootstrap-mk-files/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/createbuildlink/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/createbuildlink/files/substplistbasedirs
P pkgsrc/pkgtools/dfdisk/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/gnome-packagekit/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/libnbcompat/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/packagekit/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/pbulk/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/pkg_alternatives/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/pkg_filecheck/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_notify/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/pkg_select/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/pkgin/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/rpm2pkg/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/rpm2pkg/files/rpm2pkg.c
P pkgsrc/pkgtools/url2pkg/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/x11-links/Makefile
P pkgsrc/print/LPRng-core/PLIST
P pkgsrc/print/LPRng-doc/PLIST
P pkgsrc/print/a2ps/PLIST
P pkgsrc/print/abc2ps/PLIST
P pkgsrc/print/abcm2ps/PLIST
U pkgsrc/print/acroread/PLIST.common_end
P pkgsrc/print/acroread/PLIST.osf1-alpha
P pkgsrc/print/acroread/PLIST.solaris-i386
P pkgsrc/print/acroread/PLIST.solaris-sparc
U pkgsrc/print/acroread5/PLIST.common_end
P pkgsrc/print/acroread5/PLIST.solaris-sparc
P pkgsrc/print/acroread7/PLIST
P pkgsrc/print/acroread8/PLIST
P pkgsrc/print/adobeps-win/PLIST
P pkgsrc/print/advi/PLIST
P pkgsrc/print/apsfilter/PLIST
P pkgsrc/print/auctex/PLIST
P pkgsrc/print/bg5pdf/PLIST
P pkgsrc/print/bg5ps/PLIST
P pkgsrc/print/bibtool/PLIST
P pkgsrc/print/chktex/PLIST
P pkgsrc/print/cjk-lyx/PLIST
P pkgsrc/print/cnprint/PLIST
P pkgsrc/print/cups/PLIST
P pkgsrc/print/dvipdfmx/PLIST
P pkgsrc/print/enscript/PLIST
P pkgsrc/print/epdfview/PLIST
P pkgsrc/print/epstool/PLIST
P pkgsrc/print/evince/PLIST
P pkgsrc/print/evince-nautilus/PLIST
P pkgsrc/print/flpsed/PLIST
P pkgsrc/print/foomatic-ppds/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript/PLIST
P pkgsrc/print/ghostscript-esp/PLIST
P pkgsrc/print/ghostscript6/PLIST
P pkgsrc/print/gimp-print-lib/PLIST
P pkgsrc/print/glabels/PLIST
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/PLIST
P pkgsrc/print/gv/PLIST
P pkgsrc/print/hpijs/PLIST
P pkgsrc/print/html2ps/PLIST
P pkgsrc/print/ijs/PLIST
P pkgsrc/print/ja-jsclasses/PLIST
P pkgsrc/print/ja-vflib-lib/PLIST
P pkgsrc/print/ja-vfxdvik/PLIST
P pkgsrc/print/kbibtex/PLIST
P pkgsrc/print/kpathsea/PLIST
P pkgsrc/print/kpathsea/files/texmf-deinstall.tmpl
P pkgsrc/print/latex-mk/PLIST
P pkgsrc/print/lgrind/PLIST
P pkgsrc/print/libgnomecups/PLIST
P pkgsrc/print/libgnomeprint/PLIST
P pkgsrc/print/libgnomeprintui/PLIST
P pkgsrc/print/libspectre/PLIST
P pkgsrc/print/lilypond/PLIST
P pkgsrc/print/magicfilter/Makefile
P pkgsrc/print/mgv/PLIST
P pkgsrc/print/mp/PLIST
P pkgsrc/print/mpage/PLIST
P pkgsrc/print/p5-PostScript-MailLabels/PLIST
P pkgsrc/print/pcps/PLIST
P pkgsrc/print/pdflib/PLIST
P pkgsrc/print/pdflib-lite/PLIST
P pkgsrc/print/pnm2ppa/PLIST
P pkgsrc/print/poppler/Makefile
P pkgsrc/print/poppler/PLIST
P pkgsrc/print/poppler/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/poppler-glib/PLIST
P pkgsrc/print/poppler-includes/PLIST
P pkgsrc/print/poppler-qt/PLIST
P pkgsrc/print/poppler-qt4/PLIST
P pkgsrc/print/pscal/PLIST
P pkgsrc/print/pslib/PLIST
P pkgsrc/print/psutils/PLIST
P pkgsrc/print/py-Pdf/PLIST
P pkgsrc/print/py-pisa/PLIST
P pkgsrc/print/py-reportlab/PLIST
P pkgsrc/print/rtf2latex/PLIST
P pkgsrc/print/rtf2latex2e/PLIST
P pkgsrc/print/ruby-pdf-writer/PLIST
P pkgsrc/print/scribus/PLIST
P pkgsrc/print/stylewriter/PLIST
P pkgsrc/print/tcl-pdflib/PLIST
P pkgsrc/print/teTeX/module.mk
P pkgsrc/print/teTeX3-texmfsrc/PLIST
P pkgsrc/print/tex-IEEEtran/PLIST
P pkgsrc/print/tex-abc/PLIST
P pkgsrc/print/tex-algorithm2e/PLIST
P pkgsrc/print/tex-bagpipetex/PLIST
P pkgsrc/print/tex-chemarrow/PLIST
P pkgsrc/print/tex-cooking/PLIST
P pkgsrc/print/tex-dhucs/PLIST
P pkgsrc/print/tex-draftwatermark/PLIST
P pkgsrc/print/tex-everypage/PLIST
P pkgsrc/print/tex-fixme/PLIST
P pkgsrc/print/tex-foiltex/PLIST
P pkgsrc/print/tex-glossaries/PLIST
P pkgsrc/print/tex-hlatex/PLIST
P pkgsrc/print/tex-igo/PLIST
P pkgsrc/print/tex-jadetex/PLIST
P pkgsrc/print/tex-memhangul-ucs/PLIST
P pkgsrc/print/tex-memoir/PLIST
P pkgsrc/print/tex-musixtex/PLIST
P pkgsrc/print/tex-ocrb/PLIST
P pkgsrc/print/tex-pgf/PLIST
P pkgsrc/print/tex-prosper/PLIST
P pkgsrc/print/tex-resume/PLIST
P pkgsrc/print/tex-ucs/PLIST
P pkgsrc/print/tex-xkeyval/PLIST
P pkgsrc/print/texlive/module.mk
P pkgsrc/print/texlive-tetex/PLIST
P pkgsrc/print/texmf-dirs/dirs.mk
P pkgsrc/print/transfig/PLIST
P pkgsrc/print/xfce4-print/PLIST
P pkgsrc/print/xpdf/PLIST
P pkgsrc/print/xpdf-arabic/PLIST
P pkgsrc/print/xpdf-chinese-simplified/PLIST
P pkgsrc/print/xpdf-chinese-traditional/PLIST
P pkgsrc/print/xpdf-cyrillic/PLIST
P pkgsrc/print/xpdf-greek/PLIST
P pkgsrc/print/xpdf-hebrew/PLIST
P pkgsrc/print/xpdf-japanese/PLIST
P pkgsrc/print/xpdf-korean/PLIST
P pkgsrc/print/xpdf-latin2/PLIST
P pkgsrc/print/xpdf-thai/PLIST
P pkgsrc/print/xpdf-turkish/PLIST
P pkgsrc/print/xpp/PLIST
P pkgsrc/regress/print-plist/PLIST
P pkgsrc/security/Bastille/PLIST
P pkgsrc/security/CoolKey/PLIST
P pkgsrc/security/EasyPG/PLIST
P pkgsrc/security/MyPasswordSafe/PLIST
P pkgsrc/security/PAM/PLIST
P pkgsrc/security/amap/PLIST
P pkgsrc/security/amavis-perl/PLIST
P pkgsrc/security/amavisd-new/PLIST
P pkgsrc/security/antonym/PLIST
P pkgsrc/security/ap-modsecurity/PLIST
P pkgsrc/security/ap-modsecurity2/PLIST
P pkgsrc/security/arirang/PLIST
P pkgsrc/security/avcheck/PLIST
P pkgsrc/security/base/PLIST
P pkgsrc/security/beecrypt/PLIST
U pkgsrc/security/botan/PLIST.common_end
P pkgsrc/security/caff/PLIST
P pkgsrc/security/ccid/PLIST
P pkgsrc/security/cfs/PLIST
P pkgsrc/security/chkrootkit/PLIST
P pkgsrc/security/courier-authlib/Makefile
P pkgsrc/security/crack/PLIST
P pkgsrc/security/crypto++/PLIST
P pkgsrc/security/cvm/PLIST
P pkgsrc/security/cyrus-sasl/PLIST
P pkgsrc/security/cyrus-saslauthd/PLIST
P pkgsrc/security/dropbear/PLIST
P pkgsrc/security/fprot-workstation-bin/PLIST.netbsd-i386
P pkgsrc/security/fragroute/PLIST
P pkgsrc/security/fsh/PLIST
P pkgsrc/security/fwbuilder/PLIST
P pkgsrc/security/fwbuilder21/PLIST
P pkgsrc/security/gnome-keyring/PLIST
P pkgsrc/security/gnome-keyring-manager/PLIST
P pkgsrc/security/gnu-crypto/PLIST
P pkgsrc/security/gnupg/PLIST
P pkgsrc/security/gnupg2/PLIST.gpgsm
P pkgsrc/security/gnutls/PLIST
P pkgsrc/security/gpa/PLIST
P pkgsrc/security/gpass/PLIST
P pkgsrc/security/gpgme/PLIST
P pkgsrc/security/gss/PLIST
P pkgsrc/security/gtk-systrace/PLIST
P pkgsrc/security/hackbot/PLIST
P pkgsrc/security/heimdal/Makefile
P pkgsrc/security/heimdal/PLIST
P pkgsrc/security/honeyd/PLIST
P pkgsrc/security/hydan/PLIST
P pkgsrc/security/ike-scan/PLIST
P pkgsrc/security/ipsec-tools/PLIST
P pkgsrc/security/isakmpd/PLIST
P pkgsrc/security/jessie/PLIST
P pkgsrc/security/john/PLIST
P pkgsrc/security/keepassx/PLIST
P pkgsrc/security/keychain/PLIST
P pkgsrc/security/kssh/PLIST
P pkgsrc/security/kth-krb4/PLIST
P pkgsrc/security/lasso/PLIST
P pkgsrc/security/libbf/PLIST
P pkgsrc/security/libcrack/PLIST
P pkgsrc/security/libfprint/PLIST
P pkgsrc/security/libfwbuilder/PLIST
P pkgsrc/security/libfwbuilder21/PLIST
P pkgsrc/security/libgpg-error/PLIST
P pkgsrc/security/libmcrypt/PLIST
P pkgsrc/security/libnasl/PLIST
P pkgsrc/security/libprelude/PLIST
P pkgsrc/security/libpreludedb/PLIST
P pkgsrc/security/libssh/PLIST
P pkgsrc/security/libtcpa/PLIST
P pkgsrc/security/logcheck/PLIST
P pkgsrc/security/lsh/PLIST
P pkgsrc/security/mhash/PLIST
P pkgsrc/security/mirrordir/PLIST
P pkgsrc/security/mit-krb5/PLIST
P pkgsrc/security/mixminion/PLIST
P pkgsrc/security/mozilla-rootcerts/PLIST
P pkgsrc/security/nessus-core/PLIST
P pkgsrc/security/nessus-libraries/PLIST
P pkgsrc/security/nessus-plugins/PLIST
P pkgsrc/security/netramet/PLIST
P pkgsrc/security/nikto/PLIST
P pkgsrc/security/ocaml-ssl/PLIST
P pkgsrc/security/opencdk/PLIST
P pkgsrc/security/openct/PLIST
P pkgsrc/security/openpam/PLIST
P pkgsrc/security/opensc/PLIST
P pkgsrc/security/openssh/PLIST
P pkgsrc/security/openssl/PLIST.common
P pkgsrc/security/openvas-libnasl/PLIST
P pkgsrc/security/openvas-libraries/PLIST
P pkgsrc/security/openvas-plugins/PLIST
P pkgsrc/security/openvas-server/PLIST
P pkgsrc/security/p0f/PLIST
P pkgsrc/security/p5-Digest/Makefile
U pkgsrc/security/p5-Digest/distinfo
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD5/Makefile
U pkgsrc/security/p5-Digest-MD5/distinfo
P pkgsrc/security/p5-Module-Signature/PLIST
P pkgsrc/security/p5-Net-DNS-SEC/PLIST
P pkgsrc/security/pakchois/PLIST
P pkgsrc/security/pam-ldap/PLIST
P pkgsrc/security/pam-mysql/PLIST
P pkgsrc/security/pam-pwauth_suid/PLIST
P pkgsrc/security/pam-radius/PLIST
P pkgsrc/security/pcsc-lite/PLIST
P pkgsrc/security/pcsc-tools/PLIST
P pkgsrc/security/pgp2/PLIST
P pkgsrc/security/pgp5/PLIST
P pkgsrc/security/pgpdump/PLIST
P pkgsrc/security/policykit/PLIST
P pkgsrc/security/policykit-gnome/PLIST
P pkgsrc/security/portsentry/PLIST
P pkgsrc/security/prelude-correlator/PLIST
P pkgsrc/security/prelude-lml/PLIST
P pkgsrc/security/prelude-manager/PLIST
P pkgsrc/security/prngd/PLIST
P pkgsrc/security/py-OpenSSL/PLIST
P pkgsrc/security/py-amkCrypto/PLIST
P pkgsrc/security/py-asn1/PLIST
P pkgsrc/security/py-cryptkit/PLIST
P pkgsrc/security/py-denyhosts/PLIST
P pkgsrc/security/py-gnutls/PLIST
P pkgsrc/security/py-m2crypto/PLIST
P pkgsrc/security/py-paramiko/PLIST
P pkgsrc/security/py-prewikka/PLIST
P pkgsrc/security/py-tlslite/PLIST
P pkgsrc/security/pyca/PLIST
P pkgsrc/security/qca-tls/PLIST
P pkgsrc/security/qca2/PLIST
P pkgsrc/security/rainbowcrack/PLIST
P pkgsrc/security/rc5des/PLIST
P pkgsrc/security/rid/PLIST
P pkgsrc/security/rsaref/PLIST
P pkgsrc/security/ruby-ezcrypto/PLIST
P pkgsrc/security/ruby-net-sftp/PLIST
P pkgsrc/security/ruby-net-ssh/PLIST
P pkgsrc/security/ruby-tcpwrap/PLIST
P pkgsrc/security/sbd/PLIST
P pkgsrc/security/seahorse/PLIST
P pkgsrc/security/seahorse-plugins/PLIST
P pkgsrc/security/secpanel/PLIST
P pkgsrc/security/sfs/PLIST
P pkgsrc/security/skey/PLIST
P pkgsrc/security/smtpd/PLIST
P pkgsrc/security/snortsnarf/PLIST
P pkgsrc/security/ssh-ip-tunnel/PLIST
P pkgsrc/security/ssh2/PLIST
P pkgsrc/security/sslproxy/PLIST
P pkgsrc/security/steghide/PLIST
P pkgsrc/security/stegtunnel/PLIST
P pkgsrc/security/stunnel/PLIST
P pkgsrc/security/sudo/PLIST
P pkgsrc/security/systrace-policies/PLIST
P pkgsrc/security/tacshell/PLIST
P pkgsrc/security/tcl-tls/PLIST
P pkgsrc/security/tcp_wrappers/PLIST
P pkgsrc/security/tct/PLIST
P pkgsrc/security/tkpasman/PLIST
P pkgsrc/security/tripwire/PLIST
P pkgsrc/security/uvscan/PLIST
P pkgsrc/security/xml-security-c/PLIST
P pkgsrc/security/xmlsec1/PLIST
P pkgsrc/security/zebedee/PLIST
P pkgsrc/shells/bash-completion/PLIST
P pkgsrc/shells/bash2-doc/PLIST
P pkgsrc/shells/eltclsh/PLIST
P pkgsrc/shells/esh/PLIST
P pkgsrc/shells/lshell/PLIST
P pkgsrc/shells/mksh/Makefile
P pkgsrc/shells/mksh/PLIST
U pkgsrc/shells/mksh/distinfo
P pkgsrc/shells/perlsh/PLIST
P pkgsrc/shells/posh/PLIST
P pkgsrc/shells/rssh/PLIST
P pkgsrc/shells/scponly/PLIST
P pkgsrc/shells/scsh/PLIST
P pkgsrc/shells/zsh/PLIST
P pkgsrc/shells/zsh-current/PLIST
P pkgsrc/sysutils/855resolution/PLIST
P pkgsrc/sysutils/915resolution/PLIST
P pkgsrc/sysutils/acpica-utils/PLIST
P pkgsrc/sysutils/adtool/PLIST
P pkgsrc/sysutils/amanda-client/PLIST
P pkgsrc/sysutils/amanda-common/PLIST
P pkgsrc/sysutils/amanda-server/PLIST
P pkgsrc/sysutils/apcupsd/PLIST
P pkgsrc/sysutils/aperture/PLIST
P pkgsrc/sysutils/atitvout/PLIST
cvs update: pkgsrc/sysutils/bacula/PLIST.common_end is no longer in the 
repository
P pkgsrc/sysutils/bacula-doc/PLIST
P pkgsrc/sysutils/bacula-gnome-console/PLIST
P pkgsrc/sysutils/bacula-qt-console/PLIST
P pkgsrc/sysutils/bacula-tray-monitor/PLIST
P pkgsrc/sysutils/bacula-wx-console/PLIST
P pkgsrc/sysutils/bbsload/PLIST
P pkgsrc/sysutils/bcmfw/PLIST
P pkgsrc/sysutils/bkpupsd/PLIST
P pkgsrc/sysutils/brasero/PLIST
P pkgsrc/sysutils/bsign/PLIST
P pkgsrc/sysutils/burn/PLIST
P pkgsrc/sysutils/capistrano/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ccze/PLIST
P pkgsrc/sysutils/cdbkup/PLIST
P pkgsrc/sysutils/cdrdao/PLIST
P pkgsrc/sysutils/cdrtools/PLIST
P pkgsrc/sysutils/cfengine2/PLIST
P pkgsrc/sysutils/consolekit/PLIST
P pkgsrc/sysutils/cpmtools/PLIST
P pkgsrc/sysutils/dbus/PLIST
P pkgsrc/sysutils/dbus/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/dbus-glib/PLIST
P pkgsrc/sysutils/dbus-qt3/PLIST
P pkgsrc/sysutils/dd_rescue/PLIST
P pkgsrc/sysutils/desktop-file-utils/PLIST
P pkgsrc/sysutils/detox/PLIST
P pkgsrc/sysutils/dirvish/PLIST
P pkgsrc/sysutils/dmassage/PLIST
P pkgsrc/sysutils/dmidecode/PLIST
P pkgsrc/sysutils/duplicity/PLIST
P pkgsrc/sysutils/dvd+rw-tools/PLIST
P pkgsrc/sysutils/dvdisaster/PLIST
P pkgsrc/sysutils/extipl/PLIST
P pkgsrc/sysutils/fakeroot/PLIST
P pkgsrc/sysutils/fam/PLIST
P pkgsrc/sysutils/fdgw/PLIST
P pkgsrc/sysutils/filelight/PLIST
P pkgsrc/sysutils/foremost/PLIST
P pkgsrc/sysutils/fsv/PLIST
P pkgsrc/sysutils/fsviewer/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ftwin/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gcdmaster/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gentoo/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gkrellm-server/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gkrellm-share/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-device-manager/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-menus/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-mount/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-nds-thumbnailer/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-pkgview/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-power-manager/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-system-monitor/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-system-tools/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/Makefile.common
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs-monikers/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfsmm/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-volume-manager/PLIST
P pkgsrc/sysutils/grub/PLIST
P pkgsrc/sysutils/grun/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gst-plugins0.10-gio/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gst-plugins0.10-gnomevfs/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gvfs/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gworkspace/PLIST
P pkgsrc/sysutils/hal/PLIST
P pkgsrc/sysutils/hal/PLIST.FreeBSD
P pkgsrc/sysutils/hal/PLIST.Linux
P pkgsrc/sysutils/hal/PLIST.NetBSD
P pkgsrc/sysutils/hal-info/PLIST
P pkgsrc/sysutils/idesk/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ipmitool/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ipw-firmware/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ir-account/PLIST
P pkgsrc/sysutils/isapnptools/PLIST
P pkgsrc/sysutils/iwi-firmware/PLIST
P pkgsrc/sysutils/iwi-firmware3/PLIST
P pkgsrc/sysutils/iwn-firmware/PLIST
P pkgsrc/sysutils/k3b/PLIST
P pkgsrc/sysutils/kdirstat/PLIST
P pkgsrc/sysutils/krusader/PLIST
P pkgsrc/sysutils/libgamin/PLIST
P pkgsrc/sysutils/libgksu/PLIST
P pkgsrc/sysutils/libgtop/PLIST
P pkgsrc/sysutils/libnotify/PLIST
P pkgsrc/sysutils/libol/PLIST
P pkgsrc/sysutils/liboobs/PLIST
P pkgsrc/sysutils/lilo/PLIST
P pkgsrc/sysutils/lsof/PLIST
P pkgsrc/sysutils/magicrescue/PLIST
P pkgsrc/sysutils/mc/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mc/PLIST
P pkgsrc/sysutils/mc/PLIST.cons.saver
cvs update: pkgsrc/sysutils/mc/PLIST.end is no longer in the repository
P pkgsrc/sysutils/mc/PLIST.mcedit
P pkgsrc/sysutils/mc/PLIST.vfs
P pkgsrc/sysutils/memtest86/PLIST
P pkgsrc/sysutils/memtester/PLIST
P pkgsrc/sysutils/memtestplus/PLIST
P pkgsrc/sysutils/mgm/PLIST
P pkgsrc/sysutils/mklivecd/PLIST
P pkgsrc/sysutils/monit/PLIST
P pkgsrc/sysutils/munin-doc/PLIST
P pkgsrc/sysutils/munin-node/PLIST
P pkgsrc/sysutils/munin-server/PLIST
P pkgsrc/sysutils/nautilus/PLIST
P pkgsrc/sysutils/nautilus/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/nautilus-cd-burner/PLIST
P pkgsrc/sysutils/nautilus-sendto/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus-glib/PLIST
P pkgsrc/sysutils/notification-daemon/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/PLIST
P pkgsrc/sysutils/oak/PLIST
U pkgsrc/sysutils/open-vm-tools/PLIST.common_end
P pkgsrc/sysutils/pciutils/PLIST
P pkgsrc/sysutils/pcvt-utils/PLIST
P pkgsrc/sysutils/pdumpfs/PLIST
P pkgsrc/sysutils/pfstat/PLIST
P pkgsrc/sysutils/pstree/PLIST
P pkgsrc/sysutils/puppet/PLIST
P pkgsrc/sysutils/pv/PLIST
P pkgsrc/sysutils/py-dbus/PLIST
P pkgsrc/sysutils/py-notify/PLIST
P pkgsrc/sysutils/rdiff-backup/PLIST
P pkgsrc/sysutils/roller/PLIST
P pkgsrc/sysutils/rox/PLIST
P pkgsrc/sysutils/rsnapshot/PLIST
P pkgsrc/sysutils/rtty/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ruby-activesambaldap/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ruby-directory-watcher/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ruby-facter/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ruby-quota/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ruby-rb-appscript/PLIST
P pkgsrc/sysutils/safetynet/PLIST
P pkgsrc/sysutils/sarah/PLIST
P pkgsrc/sysutils/screentest/PLIST
P pkgsrc/sysutils/shmux/PLIST
P pkgsrc/sysutils/smartmontools/PLIST
P pkgsrc/sysutils/smbldap-tools/PLIST
P pkgsrc/sysutils/storage-manager/PLIST
P pkgsrc/sysutils/strigi/PLIST
P pkgsrc/sysutils/strigi/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/swapd/PLIST
P pkgsrc/sysutils/sysinfo/PLIST
P pkgsrc/sysutils/syslog-ng/PLIST
P pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/PLIST
P pkgsrc/sysutils/tdir/PLIST
P pkgsrc/sysutils/tkdesk/PLIST
P pkgsrc/sysutils/tob/PLIST
P pkgsrc/sysutils/torsmo/PLIST
P pkgsrc/sysutils/toshutils/PLIST
P pkgsrc/sysutils/tpb/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ups-nut/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ups-nut-cgi/PLIST
P pkgsrc/sysutils/user/PLIST
P pkgsrc/sysutils/vcdimager-devel/PLIST
P pkgsrc/sysutils/vifm/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-apache/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-at/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-bandwidth/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-bind8/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-change-user/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-cluster-copy/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-cluster-cron/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-cluster-passwd/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-cluster-shell/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-cluster-useradmin/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-cluster-webmin/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-custom/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-cyrus-imapd/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-dhcpd/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-dovecot/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-fetchmail/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-file/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-htaccess-htpasswd/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-inetd/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-ipfilter/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-ldap-useradmin/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-lpadmin/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-mailboxes/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-mount/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-mysql/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-net/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-openslp/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-passwd/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-postfix/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-postgresql/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-qmailadmin/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-quota/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-sendmail/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-shell/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-sshd/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-status/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-syslog/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-telnet/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-time/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-tunnel/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-useradmin/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wbm-virtual-server/PLIST
P pkgsrc/sysutils/webmin/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wipe/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wpi-firmware/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wpi-firmware2/PLIST
P pkgsrc/sysutils/wtail/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xcdroast/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xen12/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xenkernel20/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xenkernel3/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xentools12/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xentools20/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xentools3/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xentools3-hvm/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xentools33/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xfce4-volman/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xarchiver/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xkb-plugin/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xfe/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xfm/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xfsprogs/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xnc/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xraidadmin/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xuvmstat/PLIST
P pkgsrc/textproc/Makefile
P pkgsrc/textproc/GutenMark-words/PLIST
P pkgsrc/textproc/OdfConverter/PLIST
P pkgsrc/textproc/WordNet/PLIST
P pkgsrc/textproc/aiksaurus/PLIST
P pkgsrc/textproc/antiword/PLIST
P pkgsrc/textproc/asciidoc/PLIST
P pkgsrc/textproc/aspell/PLIST
P pkgsrc/textproc/awf/PLIST
P pkgsrc/textproc/bibclean/PLIST
P pkgsrc/textproc/bibparse/PLIST
P pkgsrc/textproc/c2html/PLIST
P pkgsrc/textproc/catdoc/PLIST
P pkgsrc/textproc/cawf/PLIST
P pkgsrc/textproc/crimson/PLIST
P pkgsrc/textproc/db2latex/PLIST
P pkgsrc/textproc/dblatex/PLIST
P pkgsrc/textproc/dict-dictionaries/PLIST
P pkgsrc/textproc/dict-server/PLIST
P pkgsrc/textproc/dictem/PLIST
P pkgsrc/textproc/diction/PLIST
P pkgsrc/textproc/docbook/PLIST
P pkgsrc/textproc/docbook-simple/Makefile
P pkgsrc/textproc/docbook-simple/PLIST
P pkgsrc/textproc/docbook-website/PLIST
P pkgsrc/textproc/docbook-xml/Makefile
P pkgsrc/textproc/docbook-xml/PLIST
P pkgsrc/textproc/docbook-xsl/PLIST
P pkgsrc/textproc/dsssl-docbook-modular/PLIST
P pkgsrc/textproc/dtdparse/PLIST
P pkgsrc/textproc/eb/PLIST
P pkgsrc/textproc/ebview/PLIST
P pkgsrc/textproc/emacs-dict-client/PLIST
P pkgsrc/textproc/emacs-muse/PLIST
P pkgsrc/textproc/enca/PLIST
P pkgsrc/textproc/enchant/PLIST
P pkgsrc/textproc/expat/PLIST
P pkgsrc/textproc/ezxml/PLIST
P pkgsrc/textproc/flyspell/PLIST
P pkgsrc/textproc/fop/PLIST
P pkgsrc/textproc/freepwing/PLIST
P pkgsrc/textproc/gdome2/PLIST
P pkgsrc/textproc/glimpse/PLIST
P pkgsrc/textproc/gnome-doc-utils/PLIST
P pkgsrc/textproc/gnome-spell/PLIST
P pkgsrc/textproc/gnome-subtitles/PLIST
P pkgsrc/textproc/groff/PLIST
P pkgsrc/textproc/groff/PLIST.docs
P pkgsrc/textproc/groff/PLIST.x11
P pkgsrc/textproc/gtk-doc/PLIST
P pkgsrc/textproc/gtkspell/PLIST
P pkgsrc/textproc/harmony/PLIST
P pkgsrc/textproc/helpdeco/PLIST
P pkgsrc/textproc/hevea/PLIST
P pkgsrc/textproc/highlight/PLIST
P pkgsrc/textproc/hre/PLIST
P pkgsrc/textproc/html/PLIST
P pkgsrc/textproc/hugs-HaXml/PLIST
P pkgsrc/textproc/hunspell/PLIST
P pkgsrc/textproc/hunspell/PLIST.common
P pkgsrc/textproc/hunspell-de/PLIST
P pkgsrc/textproc/hunspell-en_GB/PLIST
P pkgsrc/textproc/hunspell-en_US/PLIST
P pkgsrc/textproc/hunspell-fr_FR/PLIST
P pkgsrc/textproc/hunspell-hu_HU/PLIST
P pkgsrc/textproc/hunspell-sv_SE/PLIST
P pkgsrc/textproc/hyperestraier/PLIST
P pkgsrc/textproc/icu/PLIST
P pkgsrc/textproc/intltool/PLIST
P pkgsrc/textproc/ipadic/PLIST
P pkgsrc/textproc/isearch/PLIST
P pkgsrc/textproc/iso-codes/PLIST
P pkgsrc/textproc/iso12083/PLIST
P pkgsrc/textproc/iso8879/PLIST
P pkgsrc/textproc/ispell-emacs/PLIST
P pkgsrc/textproc/ja-grep/PLIST
P pkgsrc/textproc/ja-groff/PLIST
P pkgsrc/textproc/ja-sed/PLIST
P pkgsrc/textproc/jade/PLIST
P pkgsrc/textproc/jing/PLIST
P pkgsrc/textproc/json-glib/PLIST
P pkgsrc/textproc/kakasi/PLIST
P pkgsrc/textproc/kdoc/PLIST
P pkgsrc/textproc/latex2html/PLIST
P pkgsrc/textproc/libclucene/PLIST
P pkgsrc/textproc/libcroco/PLIST
P pkgsrc/textproc/liblinebreak/PLIST
P pkgsrc/textproc/liblrdf/PLIST
P pkgsrc/textproc/libpathan/PLIST
P pkgsrc/textproc/libxml/PLIST
P pkgsrc/textproc/libxml++/PLIST
P pkgsrc/textproc/libxml++1/PLIST
P pkgsrc/textproc/libxml2/PLIST
P pkgsrc/textproc/libxslt/PLIST
P pkgsrc/textproc/link-grammar/PLIST
P pkgsrc/textproc/lout/Makefile
P pkgsrc/textproc/makeztxt/PLIST
P pkgsrc/textproc/mecab-base/PLIST
P pkgsrc/textproc/mecab-ipadic/PLIST
P pkgsrc/textproc/mecab-jumandic/PLIST
P pkgsrc/textproc/metauml/PLIST
P pkgsrc/textproc/migemo/Makefile
P pkgsrc/textproc/migemo/PLIST
P pkgsrc/textproc/mxml/PLIST
P pkgsrc/textproc/namazu/PLIST
P pkgsrc/textproc/ndtpd/PLIST
P pkgsrc/textproc/nxml-mode/PLIST
P pkgsrc/textproc/openjade/PLIST
P pkgsrc/textproc/opensp/PLIST
P pkgsrc/textproc/p5-SGMLS/PLIST
U pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-CSV/DESCR
U pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-CSV/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-Template-Plugin-CSV/distinfo
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX/PLIST
P pkgsrc/textproc/php4-xslt/PLIST.extras
P pkgsrc/textproc/postgresql-autodoc/PLIST
P pkgsrc/textproc/psgml-mode/PLIST
P pkgsrc/textproc/pxp/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-Excelerator/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-FourSuite/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-HappyDoc/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-Reverend/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-SimpleParse/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-X/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-cmTemplate/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-docutils/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-elementtree/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-enchant/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-gdick/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-gnosis-utils/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-html2text/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-html5lib/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-jinja/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-lxml/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-pygments/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-sphinx/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-vobject/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-xml/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-yaml/PLIST
P pkgsrc/textproc/raptor/PLIST
P pkgsrc/textproc/rarian/PLIST
P pkgsrc/textproc/rasqal/PLIST
P pkgsrc/textproc/redland/PLIST
P pkgsrc/textproc/robodoc/PLIST
P pkgsrc/textproc/rtf-tools/PLIST
P pkgsrc/textproc/rubber/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-amrita/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-bluecloth/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-builder/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-coderay/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-diff-lcs/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-eruby/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-fastercsv/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-feed-normalizer/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-ferret/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-haml/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-hpricot/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-html-parser/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-htree/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-json/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-json-pure/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-libxml/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-markaby/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-maruku/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-nqxml/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-oniguruma/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-plist/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-rdtool/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-redcloth/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-redcloth/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-redcloth/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-rison/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-rttool/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-sary/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-simple-rss/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-suikyo/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-syntax/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-textpow/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-ultraviolet/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-will-paginate/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-xmlparser/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-xmlscan/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-xslt/PLIST
P pkgsrc/textproc/sablotron/PLIST
P pkgsrc/textproc/sary/PLIST
P pkgsrc/textproc/saxon/PLIST
P pkgsrc/textproc/scew/PLIST
P pkgsrc/textproc/soprano/PLIST
P pkgsrc/textproc/source-highlight/PLIST
P pkgsrc/textproc/stardic/PLIST
P pkgsrc/textproc/sublib/PLIST
P pkgsrc/textproc/subtitleripper/PLIST
P pkgsrc/textproc/suikyo-conv-table/PLIST
P pkgsrc/textproc/suikyo-docs/PLIST
P pkgsrc/textproc/suikyo-elisp/PLIST
P pkgsrc/textproc/tcl-dom/PLIST
P pkgsrc/textproc/tcl-expat/PLIST
P pkgsrc/textproc/tcl-xml/PLIST
P pkgsrc/textproc/tei/PLIST
P pkgsrc/textproc/tei-p5-schema/PLIST
P pkgsrc/textproc/tei-xsl/PLIST
P pkgsrc/textproc/tex2page/PLIST
P pkgsrc/textproc/texi2html/PLIST
P pkgsrc/textproc/tokyodystopia/Makefile
P pkgsrc/textproc/tokyodystopia/PLIST
P pkgsrc/textproc/tokyodystopia/distinfo
P pkgsrc/textproc/tokyodystopia/patches/patch-ab
P pkgsrc/textproc/trang/PLIST
P pkgsrc/textproc/troffcvt/PLIST
P pkgsrc/textproc/unroff/PLIST
P pkgsrc/textproc/uriparser/PLIST
P pkgsrc/textproc/wbxml2/PLIST
P pkgsrc/textproc/wdiff/PLIST
P pkgsrc/textproc/writer2latex/PLIST
P pkgsrc/textproc/xalan-c/PLIST
P pkgsrc/textproc/xalan-j/PLIST
P pkgsrc/textproc/xapian/PLIST
P pkgsrc/textproc/xapian-omega/PLIST
P pkgsrc/textproc/xerces-c/PLIST
P pkgsrc/textproc/xerces-j/PLIST
P pkgsrc/textproc/xhtml/PLIST
P pkgsrc/textproc/xhtmldiff/PLIST
P pkgsrc/textproc/xml2doc/PLIST
P pkgsrc/textproc/xmlcatmgr/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlcatmgr/PLIST
P pkgsrc/textproc/xmlcatmgr/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/xmlcatmgr/catalogs.mk
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/PLIST
P pkgsrc/textproc/xmlstarlet/PLIST
P pkgsrc/textproc/xmlto/PLIST
P pkgsrc/textproc/xmltoman/PLIST
P pkgsrc/textproc/xp/PLIST
P pkgsrc/textproc/xslide/PLIST
P pkgsrc/textproc/xt/PLIST
P pkgsrc/textproc/yodl/PLIST
P pkgsrc/time/anacron/PLIST
P pkgsrc/time/asclock/Makefile
P pkgsrc/time/asclock-gtk/PLIST
P pkgsrc/time/asclock-gtk/PLIST.themes
P pkgsrc/time/asclock-xlib/PLIST
P pkgsrc/time/asclock-xlib/PLIST.themes
P pkgsrc/time/bbdate/PLIST
P pkgsrc/time/cairo-clock/PLIST
P pkgsrc/time/cal/PLIST
P pkgsrc/time/cardboard-schedule/PLIST
P pkgsrc/time/devtodo/PLIST
P pkgsrc/time/emiclock/PLIST
P pkgsrc/time/etm/PLIST
P pkgsrc/time/evolution-webcal/PLIST
P pkgsrc/time/gcal/PLIST
P pkgsrc/time/gdeskcal/PLIST
P pkgsrc/time/gnotime/PLIST
P pkgsrc/time/gtodo/PLIST
P pkgsrc/time/gtodo-applet/PLIST
P pkgsrc/time/hamster-applet/PLIST
P pkgsrc/time/ical/PLIST
P pkgsrc/time/jday/PLIST
P pkgsrc/time/kronolith/PLIST
P pkgsrc/time/leapsunpack/PLIST
P pkgsrc/time/libical/PLIST
P pkgsrc/time/ocaml-calendar/PLIST
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Flexible/Makefile
U pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Flexible/distinfo
P pkgsrc/time/p5-DateTime-TimeZone/Makefile
U pkgsrc/time/p5-DateTime-TimeZone/distinfo
P pkgsrc/time/pcal/PLIST
P pkgsrc/time/pclock/PLIST
P pkgsrc/time/plan/PLIST
P pkgsrc/time/planner/PLIST
P pkgsrc/time/projclock/PLIST
P pkgsrc/time/py-dateutil/PLIST
P pkgsrc/time/py-icalendar/PLIST
P pkgsrc/time/py-mxDateTime/PLIST
P pkgsrc/time/py-parsedatetime/PLIST
P pkgsrc/time/py-pytz/PLIST
P pkgsrc/time/remind/PLIST
P pkgsrc/time/rsibreak/PLIST
P pkgsrc/time/ruby-tzinfo/PLIST
P pkgsrc/time/saytime/PLIST
P pkgsrc/time/sunbird/PLIST
P pkgsrc/time/titrax/PLIST
P pkgsrc/time/wmclockmon/PLIST
P pkgsrc/time/wxRemind/PLIST
P pkgsrc/time/wyrd/PLIST
P pkgsrc/time/xchrono/PLIST
P pkgsrc/time/xfce4-orage/PLIST
P pkgsrc/time/xfce4-timer-plugin/PLIST
P pkgsrc/time/xonclock/PLIST
P pkgsrc/time/zonetab/PLIST
P pkgsrc/wm/3ddesktop/PLIST
P pkgsrc/wm/aewm++/PLIST
P pkgsrc/wm/afterstep/PLIST
P pkgsrc/wm/amaterus/PLIST
P pkgsrc/wm/amiwm/PLIST
P pkgsrc/wm/awesome/PLIST
P pkgsrc/wm/bbkeys/PLIST
P pkgsrc/wm/bbkeys09/PLIST
P pkgsrc/wm/bbpager/PLIST
P pkgsrc/wm/bbpager04/PLIST
P pkgsrc/wm/bbrun/PLIST
P pkgsrc/wm/blackbox/PLIST
P pkgsrc/wm/blackbox70/PLIST
P pkgsrc/wm/bsetroot/PLIST
P pkgsrc/wm/ccsm/PLIST
P pkgsrc/wm/compiz/PLIST
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-extra/PLIST
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/PLIST
P pkgsrc/wm/ctwm/PLIST
P pkgsrc/wm/dwm/Makefile
U pkgsrc/wm/dwm/distinfo
cvs update: pkgsrc/wm/dwm/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/wm/e16menuedit2/PLIST
P pkgsrc/wm/enlightenment/PLIST
P pkgsrc/wm/ethemes/PLIST
P pkgsrc/wm/evilwm/PLIST
P pkgsrc/wm/fluxbox/PLIST
P pkgsrc/wm/fluxter/PLIST
P pkgsrc/wm/fvwm/PLIST
P pkgsrc/wm/fvwm-devel/PLIST
P pkgsrc/wm/fvwm-themes/PLIST
P pkgsrc/wm/fvwm1/PLIST
P pkgsrc/wm/golem/PLIST
P pkgsrc/wm/icecc/PLIST
P pkgsrc/wm/icewm/PLIST
P pkgsrc/wm/ion/PLIST
P pkgsrc/wm/jwm/PLIST
P pkgsrc/wm/larswm/PLIST
P pkgsrc/wm/matchbox-wm/PLIST
P pkgsrc/wm/metacity/PLIST
P pkgsrc/wm/metisse/PLIST
P pkgsrc/wm/mlvwm/PLIST
P pkgsrc/wm/novawm/PLIST
P pkgsrc/wm/obconf/PLIST
P pkgsrc/wm/openbox/PLIST
P pkgsrc/wm/oroborox/PLIST
P pkgsrc/wm/oroborus/PLIST
P pkgsrc/wm/pekwm/PLIST
P pkgsrc/wm/pwm/PLIST
P pkgsrc/wm/qvwm/PLIST
P pkgsrc/wm/ratpoison/PLIST
P pkgsrc/wm/sawfish/PLIST
P pkgsrc/wm/scrotwm/PLIST
P pkgsrc/wm/skippy/PLIST
P pkgsrc/wm/twm/PLIST
P pkgsrc/wm/uwm/PLIST
P pkgsrc/wm/vtwm/PLIST
P pkgsrc/wm/waimea/PLIST
P pkgsrc/wm/weewm/PLIST
P pkgsrc/wm/whiteBOX/PLIST
P pkgsrc/wm/windowlab/PLIST
P pkgsrc/wm/windowmaker/PLIST
P pkgsrc/wm/wmakerconf/PLIST
P pkgsrc/wm/wmdrawer/PLIST
P pkgsrc/wm/wmextra/PLIST
P pkgsrc/wm/wmii/PLIST
P pkgsrc/wm/wmthemes/Makefile
P pkgsrc/wm/wmx/PLIST
P pkgsrc/wm/xfce4-wm/PLIST
P pkgsrc/wm/xfce4-wm-themes/PLIST
P pkgsrc/www/Makefile
P pkgsrc/www/adzap/PLIST
P pkgsrc/www/album/PLIST
P pkgsrc/www/album_themes/Makefile
P pkgsrc/www/amaya/PLIST
P pkgsrc/www/analog/Makefile
P pkgsrc/www/analog/PLIST
P pkgsrc/www/analog/distinfo
P pkgsrc/www/analog/patches/patch-ac
P pkgsrc/www/ap-access-referer/PLIST
P pkgsrc/www/ap-auth-ldap/PLIST
P pkgsrc/www/ap-auth-mysql/PLIST
P pkgsrc/www/ap-auth-ntlm/PLIST
P pkgsrc/www/ap-auth-pam/PLIST
P pkgsrc/www/ap-auth-pgsql/PLIST
P pkgsrc/www/ap-auth-postgresql/PLIST
P pkgsrc/www/ap-dav/PLIST
P pkgsrc/www/ap-dtcl/PLIST
P pkgsrc/www/ap-gzip/PLIST
P pkgsrc/www/ap-layout/PLIST
P pkgsrc/www/ap-mp3/PLIST
P pkgsrc/www/ap-python/Makefile
P pkgsrc/www/ap-rivet/PLIST
P pkgsrc/www/ap-ruby/PLIST
P pkgsrc/www/ap-ssl/PLIST
P pkgsrc/www/ap2-auth-mysql/PLIST
P pkgsrc/www/ap2-auth-ntlm/PLIST
P pkgsrc/www/ap2-auth-radius/PLIST
P pkgsrc/www/ap2-chroot/PLIST
P pkgsrc/www/ap2-perl/PLIST
P pkgsrc/www/ap2-python/PLIST
P pkgsrc/www/ap2-suphp/PLIST
P pkgsrc/www/ap2-xslt2/PLIST
P pkgsrc/www/ap22-authnz-external/PLIST
P pkgsrc/www/ap22-vhost-ldap/PLIST
P pkgsrc/www/apache/PLIST
P pkgsrc/www/apache/PLIST.shared
P pkgsrc/www/apache-roller/PLIST
P pkgsrc/www/apache-tomcat55/PLIST
P pkgsrc/www/apache-tomcat6/PLIST
P pkgsrc/www/apache2/PLIST
P pkgsrc/www/apache22/PLIST
P pkgsrc/www/apc-gui/PLIST
P pkgsrc/www/august/PLIST
P pkgsrc/www/awstats/PLIST
P pkgsrc/www/bannerfilter/PLIST
P pkgsrc/www/bins/PLIST
P pkgsrc/www/bkedit/PLIST
P pkgsrc/www/bluefish/PLIST
P pkgsrc/www/blur6ex/PLIST
P pkgsrc/www/browser-bookmarks-menu/PLIST
P pkgsrc/www/calamaris/PLIST
P pkgsrc/www/camping/PLIST
P pkgsrc/www/cgic/PLIST
P pkgsrc/www/cgicc/PLIST
P pkgsrc/www/cgilib/PLIST
P pkgsrc/www/cherokee/PLIST
P pkgsrc/www/clearsilver-base/PLIST
P pkgsrc/www/cocoon/PLIST
P pkgsrc/www/communicator/PLIST.bsdi-i386
U pkgsrc/www/communicator/PLIST.common_end
P pkgsrc/www/communicator/PLIST.solaris-sparc
P pkgsrc/www/communicator/PLIST.sunos-sparc
P pkgsrc/www/crawl/PLIST
P pkgsrc/www/curl/PLIST
P pkgsrc/www/cvsweb/PLIST
P pkgsrc/www/dansguardian/PLIST
P pkgsrc/www/dillo/PLIST
P pkgsrc/www/drivel/PLIST
P pkgsrc/www/drraw/PLIST
P pkgsrc/www/drupal/PLIST
P pkgsrc/www/drupal6/PLIST
U pkgsrc/www/drupal6-translations/PLIST.common_end
P pkgsrc/www/elinks/PLIST
P pkgsrc/www/emacs-w3m/PLIST
P pkgsrc/www/epiphany/PLIST
P pkgsrc/www/epiphany-extensions/PLIST
P pkgsrc/www/erubis/PLIST
P pkgsrc/www/ffproxy/PLIST
P pkgsrc/www/firefox/PLIST
P pkgsrc/www/firefox3/PLIST
P pkgsrc/www/galeon/PLIST
P pkgsrc/www/galway/PLIST
P pkgsrc/www/ganglia-webfrontend/PLIST
P pkgsrc/www/geeklog/Makefile.common
P pkgsrc/www/geeklog/PLIST
P pkgsrc/www/gitweb/PLIST
P pkgsrc/www/gtkhtml314/PLIST
P pkgsrc/www/haskell-cgi/PLIST
P pkgsrc/www/heel/PLIST
P pkgsrc/www/hiawatha/PLIST
P pkgsrc/www/horde/PLIST
P pkgsrc/www/htdig/PLIST
P pkgsrc/www/htdig-devel/PLIST
P pkgsrc/www/htmldoc/PLIST
P pkgsrc/www/htmllint/PLIST
P pkgsrc/www/ies4linux/PLIST
P pkgsrc/www/ijb/PLIST
P pkgsrc/www/ikiwiki/PLIST
P pkgsrc/www/instiki/PLIST
P pkgsrc/www/ja-trac/PLIST
P pkgsrc/www/jakarta-tomcat4/PLIST
P pkgsrc/www/jakarta-tomcat5/PLIST
P pkgsrc/www/jalbum/PLIST
P pkgsrc/www/kahua/PLIST
P pkgsrc/www/kannel/PLIST
P pkgsrc/www/kazehakase/PLIST
P pkgsrc/www/kdewebdev3/PLIST
P pkgsrc/www/libgtkhtml/PLIST
P pkgsrc/www/libproxy/PLIST
P pkgsrc/www/libwww/PLIST
P pkgsrc/www/liferea/PLIST
P pkgsrc/www/liferea-current/PLIST
P pkgsrc/www/lighttpd/PLIST
P pkgsrc/www/links/PLIST
P pkgsrc/www/loggerhead/PLIST
P pkgsrc/www/lynx/PLIST
P pkgsrc/www/make_album/PLIST
P pkgsrc/www/mediawiki/PLIST
P pkgsrc/www/merb/PLIST
P pkgsrc/www/merb-action-args/PLIST
P pkgsrc/www/merb-activerecord/PLIST
P pkgsrc/www/merb-assets/PLIST
P pkgsrc/www/merb-builder/PLIST
P pkgsrc/www/merb-cache/PLIST
P pkgsrc/www/merb-core/PLIST
P pkgsrc/www/merb-datamapper/PLIST
P pkgsrc/www/merb-gen/PLIST
P pkgsrc/www/merb-haml/PLIST
P pkgsrc/www/merb-has-flash/PLIST
P pkgsrc/www/merb-helpers/PLIST
P pkgsrc/www/merb-mailer/PLIST
P pkgsrc/www/merb-more/PLIST
P pkgsrc/www/merb-param-protection/PLIST
P pkgsrc/www/merb-parts/PLIST
P pkgsrc/www/merb-sequel/PLIST
P pkgsrc/www/merb-stories/PLIST
P pkgsrc/www/merb-test-unit/PLIST
P pkgsrc/www/merbful-authentication/PLIST
P pkgsrc/www/midori/PLIST
P pkgsrc/www/mongrel/PLIST
P pkgsrc/www/mongrel-cluster/PLIST
P pkgsrc/www/mongrel-config/PLIST
P pkgsrc/www/mongrel-console/PLIST
P pkgsrc/www/mongrel-upload-progress/PLIST
P pkgsrc/www/mono-xsp/PLIST
P pkgsrc/www/navigator/PLIST.bsdi-i386
U pkgsrc/www/navigator/PLIST.common_end
P pkgsrc/www/navigator/PLIST.solaris-sparc
P pkgsrc/www/navigator/PLIST.sunos-sparc
P pkgsrc/www/neon/PLIST
P pkgsrc/www/netsurf/PLIST
P pkgsrc/www/nginx/PLIST
P pkgsrc/www/ns-plugger-common/PLIST
P pkgsrc/www/nspluginwrapper/PLIST
P pkgsrc/www/nvu/PLIST
P pkgsrc/www/ocsigen/PLIST
U pkgsrc/www/opengoo/DEINSTALL
U pkgsrc/www/opengoo/DESCR
U pkgsrc/www/opengoo/INSTALL
U pkgsrc/www/opengoo/Makefile
U pkgsrc/www/opengoo/PLIST
U pkgsrc/www/opengoo/distinfo
P pkgsrc/www/opera/PLIST.freebsd-i386
P pkgsrc/www/opera/PLIST.solaris-sparc
P pkgsrc/www/p5-Apache-Gallery/PLIST
P pkgsrc/www/p5-CGI/PLIST
P pkgsrc/www/p5-HTML-Mason/PLIST
P pkgsrc/www/p5-HTTP-DAV/Makefile
U pkgsrc/www/p5-HTTP-DAV/distinfo
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Proxy/Makefile
U pkgsrc/www/p5-HTTP-Proxy/distinfo
P pkgsrc/www/p5-HTTPD-User-Manage/PLIST
P pkgsrc/www/p5-libapreq2/PLIST
P pkgsrc/www/paros/PLIST
P pkgsrc/www/php-FastTemplate/PLIST
P pkgsrc/www/php-apc/PLIST.extras
P pkgsrc/www/php4/PLIST
P pkgsrc/www/php4-apc/PLIST.extras
P pkgsrc/www/plone/ploneversion.mk
P pkgsrc/www/plone25/PLIST
U pkgsrc/www/plone3/PLIST.common_end
P pkgsrc/www/privoxy/PLIST
P pkgsrc/www/py-ClientForm/PLIST
P pkgsrc/www/py-curl/PLIST
P pkgsrc/www/py-django/PLIST
P pkgsrc/www/py-flup/PLIST
P pkgsrc/www/py-gdata/PLIST
P pkgsrc/www/py-genshi/PLIST
P pkgsrc/www/py-jonpy/PLIST
P pkgsrc/www/py-mechanize/PLIST
P pkgsrc/www/py-moin/PLIST
P pkgsrc/www/py-nevow/PLIST
P pkgsrc/www/py-paste/PLIST
P pkgsrc/www/py-scgi/PLIST
P pkgsrc/www/py-simpletal/PLIST
P pkgsrc/www/py-webpy/PLIST
P pkgsrc/www/qDecoder/PLIST
P pkgsrc/www/raggle/PLIST
P pkgsrc/www/rails/PLIST
P pkgsrc/www/ramaze/Makefile
P pkgsrc/www/ramaze/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-actionpack/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-activeresource/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-borges/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-cssmin/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-fcgi/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-htmlsplit/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-jsmin/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-mechanize/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-net-flickr/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-rack/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-rack/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-rack/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-tag/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-webunit/PLIST
P pkgsrc/www/sarg/PLIST
P pkgsrc/www/screws/PLIST
P pkgsrc/www/seamonkey/PLIST
P pkgsrc/www/seamonkey/files/moz-install
P pkgsrc/www/seamonkey-bin/Makefile.common
P pkgsrc/www/seamonkey-gtk1/PLIST
P pkgsrc/www/serf/PLIST
P pkgsrc/www/sitecopy/PLIST
P pkgsrc/www/skipstone/PLIST
P pkgsrc/www/sope/PLIST
P pkgsrc/www/squid/Makefile.squid
U pkgsrc/www/squid27/PLIST.common_end
U pkgsrc/www/squid30/PLIST.common_end
U pkgsrc/www/squid31/PLIST.common_end
P pkgsrc/www/squidGuard/PLIST
P pkgsrc/www/squidpurge/PLIST
P pkgsrc/www/squirm/PLIST
P pkgsrc/www/surfraw/PLIST
P pkgsrc/www/swiftsurf/PLIST
P pkgsrc/www/swish-e/PLIST
P pkgsrc/www/tcl-cgi/PLIST
P pkgsrc/www/thin/PLIST
P pkgsrc/www/thoth/PLIST
P pkgsrc/www/thoth-delicious/PLIST
P pkgsrc/www/thoth-flickr/PLIST
P pkgsrc/www/thttpd/PLIST
P pkgsrc/www/thy/PLIST
P pkgsrc/www/tidy/PLIST
P pkgsrc/www/tidy/PLIST.doc
P pkgsrc/www/tinyproxy/PLIST
P pkgsrc/www/trac/PLIST
P pkgsrc/www/typo3/Makefile
P pkgsrc/www/typo3/PLIST
P pkgsrc/www/typolight/Makefile.common
P pkgsrc/www/typolight26/PLIST
P pkgsrc/www/typolight26-example/PLIST
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.af
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.bg
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.ca
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.cs
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.da
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.es
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.fa
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.fr
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.id
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.is
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.it
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.ja
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.lt
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.lv
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.nl
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.no
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.pl
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.pt
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.ro
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.ru
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.sk
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.sq
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.sr
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.sv
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.th
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.tr
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.uk
P pkgsrc/www/typolight26-translations/PLIST.zh
P pkgsrc/www/typolight27/PLIST
P pkgsrc/www/typolight27-example/PLIST
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.af
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.bg
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.ca
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.cs
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.da
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.es
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.fa
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.fr
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.id
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.is
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.it
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.ja
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.lt
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.lv
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.nl
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.no
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.pl
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.pt
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.ro
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.ru
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.sk
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.sq
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.sr
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.sv
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.th
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.tr
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.uk
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.zh
P pkgsrc/www/urlgrabber/PLIST
P pkgsrc/www/varnish/PLIST
P pkgsrc/www/viewvc/PLIST
P pkgsrc/www/visitors/PLIST
P pkgsrc/www/w3/PLIST
P pkgsrc/www/w3c-httpd/PLIST
P pkgsrc/www/w3m/PLIST
P pkgsrc/www/wApua/PLIST
P pkgsrc/www/waplet/PLIST
P pkgsrc/www/wdg-validate/PLIST
P pkgsrc/www/webalizer/PLIST
P pkgsrc/www/webby/PLIST
P pkgsrc/www/webkit-gtk/PLIST
P pkgsrc/www/weblint/PLIST
P pkgsrc/www/websvn/PLIST
P pkgsrc/www/weex/PLIST
P pkgsrc/www/whisker/PLIST
P pkgsrc/www/wiliki/PLIST
P pkgsrc/www/wmd/PLIST
P pkgsrc/www/wml/PLIST
P pkgsrc/www/wordpress/PLIST
P pkgsrc/www/www6to4/PLIST
P pkgsrc/www/wwwcount/PLIST
P pkgsrc/www/wwwoffle/PLIST
P pkgsrc/www/zope/zopeversion.mk
P pkgsrc/www/zope-ejsplitter/PLIST
P pkgsrc/www/zope-jamailhost/PLIST
P pkgsrc/www/zope210/PLIST
P pkgsrc/www/zope211/PLIST
P pkgsrc/www/zope29/PLIST
P pkgsrc/www/zope3/PLIST
P pkgsrc/www/zopeedit/PLIST
P pkgsrc/x11/XaoS/PLIST
P pkgsrc/x11/Xaw-Xpm/PLIST
P pkgsrc/x11/Xaw3d/PLIST
P pkgsrc/x11/Xbae/PLIST
P pkgsrc/x11/XmHTML/PLIST
P pkgsrc/x11/acidlaunch/PLIST
P pkgsrc/x11/alacarte/PLIST
P pkgsrc/x11/antiright/PLIST
P pkgsrc/x11/bbapm/PLIST
P pkgsrc/x11/bitmap/PLIST
P pkgsrc/x11/blt/PLIST
P pkgsrc/x11/bwidget/PLIST
P pkgsrc/x11/compositeproto/PLIST
P pkgsrc/x11/damageproto/PLIST
P pkgsrc/x11/devilspie/PLIST
P pkgsrc/x11/dfm/PLIST
U pkgsrc/x11/dmenu/DESCR
P pkgsrc/x11/dmenu/Makefile
P pkgsrc/x11/dmenu/PLIST
U pkgsrc/x11/dmenu/distinfo
cvs update: pkgsrc/x11/dmenu/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/dri2proto/PLIST
P pkgsrc/x11/driconf/PLIST
P pkgsrc/x11/ede/PLIST
P pkgsrc/x11/efltk/PLIST
P pkgsrc/x11/egtk/PLIST
P pkgsrc/x11/eterm/PLIST
P pkgsrc/x11/evieext/PLIST
P pkgsrc/x11/fast-user-switch-applet/PLIST
P pkgsrc/x11/fbdesk/PLIST
P pkgsrc/x11/filerunner/PLIST
P pkgsrc/x11/fixesproto/PLIST
P pkgsrc/x11/fltk/PLIST
P pkgsrc/x11/fltk2/PLIST
P pkgsrc/x11/fontcacheproto/PLIST
P pkgsrc/x11/fontsproto/PLIST
P pkgsrc/x11/fox/PLIST
P pkgsrc/x11/ftmenu/PLIST
P pkgsrc/x11/gdm/PLIST
P pkgsrc/x11/ggiterm/PLIST
P pkgsrc/x11/glproto/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-applets/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-mag/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-panel/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-screensaver/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-session/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-sharp/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-terminal/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-themes/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-themes-extras/PLIST
P pkgsrc/x11/gnopernicus/PLIST
P pkgsrc/x11/gnustep-back/PLIST
P pkgsrc/x11/gnustep-back/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/PLIST
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnustep-preferences/PLIST
P pkgsrc/x11/gnustep-preferences/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/grandr_applet/PLIST
P pkgsrc/x11/gromit/PLIST
P pkgsrc/x11/gst-plugins0.10-x11/PLIST
P pkgsrc/x11/gtk/PLIST
P pkgsrc/x11/gtk+extra/PLIST
P pkgsrc/x11/gtk-engines/PLIST
P pkgsrc/x11/gtk-sharp/PLIST
P pkgsrc/x11/gtk-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/PLIST
P pkgsrc/x11/gtk2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk2/modules.mk
P pkgsrc/x11/gtk2+extra/PLIST
P pkgsrc/x11/gtk2-engines/PLIST
P pkgsrc/x11/gtk2-engines-bluecurve/PLIST
P pkgsrc/x11/gtk2-engines-murrine/PLIST
P pkgsrc/x11/gtkglarea/PLIST
P pkgsrc/x11/gtkmm/PLIST
P pkgsrc/x11/gtksourceview/PLIST
P pkgsrc/x11/gtksourceview-sharp2/PLIST
P pkgsrc/x11/gtksourceview2/PLIST
P pkgsrc/x11/gtkstep/PLIST
P pkgsrc/x11/gtkterm2/PLIST
P pkgsrc/x11/hot-babe/PLIST
P pkgsrc/x11/imwheel/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-bg/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ca/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-cs/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-da/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-de/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-en_GB/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-es/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-et/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-eu/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fi/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fr/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ga/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-he/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hr/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hu/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-it/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ja/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ko/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-mk/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nds/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nl/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nn/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pl/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pt/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pt_BR/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ro/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ru/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sk/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sl/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sr/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sr_Latn/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sv/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-tg/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-tr/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-uk/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-zh_CN/PLIST
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-zh_TW/PLIST
P pkgsrc/x11/kdebase3/PLIST
P pkgsrc/x11/kdebindings-ruby/PLIST
P pkgsrc/x11/kdelibs3/PLIST
P pkgsrc/x11/keylaunch/PLIST
P pkgsrc/x11/kkbswitch/PLIST
P pkgsrc/x11/kmessage/PLIST
P pkgsrc/x11/lablgtk/PLIST
P pkgsrc/x11/lablgtk1/PLIST
P pkgsrc/x11/lablgtk1/PLIST.noopt
P pkgsrc/x11/lablgtk1/PLIST.stub
P pkgsrc/x11/labltk/PLIST
P pkgsrc/x11/lbxproxy/PLIST
P pkgsrc/x11/lesstif/PLIST
P pkgsrc/x11/libFS/PLIST
P pkgsrc/x11/libICE/PLIST
P pkgsrc/x11/libSM/PLIST
P pkgsrc/x11/libX11/PLIST
P pkgsrc/x11/libXaw/PLIST
P pkgsrc/x11/libXcursor/PLIST
P pkgsrc/x11/libXevie/PLIST
P pkgsrc/x11/libXfixes/PLIST
P pkgsrc/x11/libXfont/PLIST
P pkgsrc/x11/libXft/PLIST
P pkgsrc/x11/libXmu/PLIST
P pkgsrc/x11/libXprintUtil/PLIST
P pkgsrc/x11/libXrandr/PLIST
P pkgsrc/x11/libXrender/PLIST
P pkgsrc/x11/libXres/PLIST
P pkgsrc/x11/libXt/PLIST
P pkgsrc/x11/libXv/PLIST
P pkgsrc/x11/libXvMC/PLIST
P pkgsrc/x11/libdrm/PLIST
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/PLIST
P pkgsrc/x11/libunique/PLIST
P pkgsrc/x11/libxcb/PLIST
P pkgsrc/x11/libxfce4gui/PLIST
P pkgsrc/x11/libxfce4mcs/PLIST
P pkgsrc/x11/libxfce4util/PLIST
P pkgsrc/x11/libxkbfile/PLIST
P pkgsrc/x11/libxkbui/PLIST
P pkgsrc/x11/libxklavier/PLIST
P pkgsrc/x11/matchbox-common/PLIST
P pkgsrc/x11/matchbox-desktop/PLIST
P pkgsrc/x11/matchbox-nest/PLIST
P pkgsrc/x11/matchbox-panel/PLIST
P pkgsrc/x11/matchbox-themes-extra/PLIST
P pkgsrc/x11/mlterm/PLIST
P pkgsrc/x11/modular-xorg-server/PLIST
P pkgsrc/x11/mowitz/PLIST
P pkgsrc/x11/mrxvt/PLIST
P pkgsrc/x11/neXtaw/PLIST
P pkgsrc/x11/nucleo/PLIST
P pkgsrc/x11/numlockx/PLIST
P pkgsrc/x11/ocaml-graphics/PLIST
P pkgsrc/x11/ocaml-graphics/PLIST.stub
P pkgsrc/x11/openbsd-input-ws/PLIST
P pkgsrc/x11/openmotif/PLIST
P pkgsrc/x11/paragui/PLIST
P pkgsrc/x11/pixman/PLIST
P pkgsrc/x11/printproto/PLIST
P pkgsrc/x11/py-Pmw/Makefile
P pkgsrc/x11/py-Xlib/PLIST
P pkgsrc/x11/py-gnome2/PLIST
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/PLIST
P pkgsrc/x11/py-gnome2-extras/PLIST
P pkgsrc/x11/py-gtk2/PLIST
P pkgsrc/x11/py-gtksourceview/PLIST
P pkgsrc/x11/py-kiwi/PLIST
U pkgsrc/x11/py-qt3-base/PLIST.common_end
P pkgsrc/x11/py-qt3-modules/PLIST
P pkgsrc/x11/py-qt3-qscintilla/PLIST
U pkgsrc/x11/py-qt4/PLIST.common_end
P pkgsrc/x11/py-qt4/PLIST.elementtree
P pkgsrc/x11/py-wxWidgets/PLIST
P pkgsrc/x11/py-xcbgen/PLIST
P pkgsrc/x11/qt3-docs/PLIST
P pkgsrc/x11/qt3-libs/PLIST
P pkgsrc/x11/qt3-mysql/PLIST
P pkgsrc/x11/qt3-pgsql/PLIST
P pkgsrc/x11/qt3-tools/PLIST
U pkgsrc/x11/qt4-docs/PLIST
P pkgsrc/x11/qt4-libs/PLIST
P pkgsrc/x11/qt4-mysql/PLIST
P pkgsrc/x11/qt4-pgsql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-pgsql/PLIST
P pkgsrc/x11/qt4-qdbus/PLIST
P pkgsrc/x11/qt4-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-sqlite3/PLIST
P pkgsrc/x11/qt4-tiff/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tiff/PLIST
P pkgsrc/x11/qt4-tools/PLIST
P pkgsrc/x11/randrproto/PLIST
P pkgsrc/x11/renderproto/PLIST
P pkgsrc/x11/rep-gtk2/PLIST
P pkgsrc/x11/resourceproto/PLIST
P pkgsrc/x11/rox-session/PLIST
P pkgsrc/x11/rox-wallpaper/PLIST
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtk/PLIST
P pkgsrc/x11/ruby-gtk/PLIST
P pkgsrc/x11/ruby-tk/PLIST
P pkgsrc/x11/rxvt-unicode/PLIST
P pkgsrc/x11/scrnsaverproto/PLIST
P pkgsrc/x11/slock/PLIST
P pkgsrc/x11/ssystem/PLIST
P pkgsrc/x11/startup-notification/PLIST
P pkgsrc/x11/swing/PLIST
P pkgsrc/x11/tile/PLIST
P pkgsrc/x11/tk/PLIST
P pkgsrc/x11/tk-BWidget/PLIST
P pkgsrc/x11/tk-Tix/PLIST
P pkgsrc/x11/tk83/PLIST
P pkgsrc/x11/trapproto/PLIST
P pkgsrc/x11/videoproto/PLIST
P pkgsrc/x11/vte/PLIST
P pkgsrc/x11/wdm/PLIST
P pkgsrc/x11/wmfire/PLIST
P pkgsrc/x11/wmfstatus/PLIST
P pkgsrc/x11/wmweather/PLIST
P pkgsrc/x11/worker/PLIST
P pkgsrc/x11/wxGTK24/PLIST
P pkgsrc/x11/wxGTK26/PLIST
P pkgsrc/x11/wxGTK26-contrib/PLIST
P pkgsrc/x11/wxGTK28/PLIST
P pkgsrc/x11/wxGTK28-contrib/PLIST
P pkgsrc/x11/wxWindows-docs/PLIST
P pkgsrc/x11/wxhaskell/PLIST
P pkgsrc/x11/x11perf/PLIST
P pkgsrc/x11/x11vnc/PLIST
P pkgsrc/x11/x3270/PLIST
P pkgsrc/x11/xbanner/PLIST
P pkgsrc/x11/xbitmaps/PLIST
P pkgsrc/x11/xcalc/PLIST
P pkgsrc/x11/xcb-proto/PLIST
P pkgsrc/x11/xcb-util/PLIST
P pkgsrc/x11/xcolorsel/PLIST
P pkgsrc/x11/xcruise/PLIST
P pkgsrc/x11/xcursor/PLIST
P pkgsrc/x11/xcursorgen/PLIST
P pkgsrc/x11/xdesktopwaves/PLIST
P pkgsrc/x11/xdg-user-dirs/PLIST
P pkgsrc/x11/xdialog/PLIST
P pkgsrc/x11/xdm/PLIST
P pkgsrc/x11/xdm3d/PLIST
P pkgsrc/x11/xephem/PLIST
P pkgsrc/x11/xextproto/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-input-mouse/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-input-vmmouse/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-input-void/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-apm/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-ark/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-ast/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-ati/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-chips/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-cirrus/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-cyrix/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-glint/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-i128/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-i740/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-imstt/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-mach64/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-mga/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-neomagic/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-nsc/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-nv/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-openchrome/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-r128/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-rendition/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-s3/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-s3virge/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-savage/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-siliconmotion/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-sis/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-tdfx/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-tga/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-trident/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-tseng/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-via/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-vmware/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86-video-wsfb/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86dgaproto/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86driproto/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86miscproto/PLIST
P pkgsrc/x11/xf86vidmodeproto/PLIST
P pkgsrc/x11/xfce3/PLIST
P pkgsrc/x11/xfce4-desktop/PLIST
P pkgsrc/x11/xfce4-exo/PLIST
P pkgsrc/x11/xfce4-eyes-plugin/PLIST
P pkgsrc/x11/xfce4-gtk2-engine/PLIST
P pkgsrc/x11/xfce4-mcs-manager/PLIST
P pkgsrc/x11/xfce4-mcs-plugins/PLIST
P pkgsrc/x11/xfce4-panel/PLIST
P pkgsrc/x11/xfce4-session/PLIST
P pkgsrc/x11/xfce4-terminal/PLIST
P pkgsrc/x11/xfstt/PLIST
P pkgsrc/x11/xglobe/PLIST
P pkgsrc/x11/xhangglider/PLIST
P pkgsrc/x11/xineramaproto/PLIST
P pkgsrc/x11/xinit/PLIST
P pkgsrc/x11/xjman/PLIST
P pkgsrc/x11/xkbd/PLIST
P pkgsrc/x11/xkbdata/PLIST
P pkgsrc/x11/xkeyboard-config/PLIST
P pkgsrc/x11/xlockmore/PLIST
P pkgsrc/x11/xlt/PLIST
P pkgsrc/x11/xmascot/PLIST
P pkgsrc/x11/xmms-osd/PLIST
P pkgsrc/x11/xmove/PLIST
P pkgsrc/x11/xmx/PLIST
P pkgsrc/x11/xorg-cf-files/PLIST
P pkgsrc/x11/xosd/PLIST
P pkgsrc/x11/xpad/PLIST
P pkgsrc/x11/xpenguins/PLIST
P pkgsrc/x11/xplanet/PLIST
P pkgsrc/x11/xpns/PLIST
P pkgsrc/x11/xproto/PLIST
P pkgsrc/x11/xproxymanagementprotocol/PLIST
P pkgsrc/x11/xscreensaver/PLIST
P pkgsrc/x11/xscreensaver-demo/PLIST
P pkgsrc/x11/xscribble/PLIST
P pkgsrc/x11/xservers/Makefile
P pkgsrc/x11/xsm/PLIST
P pkgsrc/x11/xteddy/PLIST
P pkgsrc/x11/xteddy2/PLIST
P pkgsrc/x11/xterm/PLIST
P pkgsrc/x11/xtrans/PLIST
P pkgsrc/x11/xvidcap/PLIST
P pkgsrc/x11/xvidcap-gtk2/PLIST
P pkgsrc/x11/xvidtune/PLIST
P pkgsrc/x11/xview-lib/PLIST
P pkgsrc/x11/xxkb/PLIST
P pkgsrc/x11/zenity/PLIST


Killing core files:

Updating pkgsrc-2009Q1 pkgsrc tree (/ftp/.trees/pkgsrc/pkgsrc-2009Q1):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2009Q1
P pkgsrc/www/firefox3/Makefile
P pkgsrc/www/firefox3/PLIST
P pkgsrc/www/firefox3/distinfo


Home | Main Index | Thread Index | Old Index