tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/comms/gammu/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-MakeMaker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-MakeMaker/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-MakeMaker/patches/patch-af is no longer in 
the repository
P pkgsrc/devel/subversion-base/Makefile
cvs update: pkgsrc/devel/subversion-base/PLIST.bdb is no longer in the 
repository
P pkgsrc/devel/subversion-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/subversion-base/options.mk
P pkgsrc/doc/CHANGES-2009
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/lang/pnet/distinfo
U pkgsrc/lang/pnet/patches/patch-aa
U pkgsrc/lang/pnet/patches/patch-ab
P pkgsrc/lang/sun-jdk6/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jdk6/PLIST
U pkgsrc/lang/sun-jdk6/distinfo
P pkgsrc/lang/sun-jre6/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jre6/PLIST.linux-i386
U pkgsrc/lang/sun-jre6/distinfo
P pkgsrc/mk/compiler/ccc.mk
P pkgsrc/mk/compiler/hp.mk
P pkgsrc/mk/compiler/icc.mk
P pkgsrc/mk/compiler/ido.mk
P pkgsrc/mk/compiler/mipspro.mk
P pkgsrc/mk/compiler/xlc.mk
P pkgsrc/mk/platform/Interix.mk
P pkgsrc/mk/wrapper/cmd-sink-aix-cc
P pkgsrc/mk/wrapper/cmd-sink-aix-xlc
P pkgsrc/multimedia/ogle/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xvidcore/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xvidcore/distinfo
P pkgsrc/multimedia/xvidcore/patches/patch-ab
P pkgsrc/www/typolight27-translations/Makefile
P pkgsrc/www/typolight27-translations/PLIST.pt
P pkgsrc/www/typolight27-translations/distinfo
P pkgsrc/www/typolight27-translations/options.mk


Killing core files:

Updating pkgsrc-2009Q1 pkgsrc tree (/ftp/.trees/pkgsrc/pkgsrc-2009Q1):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index