tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/Makefile
U pkgsrc/audio/alsa-lib/DESCR
U pkgsrc/audio/alsa-lib/Makefile
U pkgsrc/audio/alsa-lib/PLIST
U pkgsrc/audio/alsa-lib/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/alsa-lib/distinfo
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ac
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ae
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-af
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ag
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ah
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ai
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-aj
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ak
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-al
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-am
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-an
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ao
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ap
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-aq
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ar
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-as
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-at
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-au
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-av
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-aw
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ax
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ay
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-az
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-ba
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bb
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bc
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bd
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-be
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bf
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bg
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bh
U pkgsrc/audio/alsa-lib/patches/patch-bi
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/DESCR
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/Makefile
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/PLIST
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/distinfo
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/patches/patch-ac
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/DESCR
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/MESSAGE
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/Makefile
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/PLIST
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/distinfo
U pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/alsa-utils/DESCR
U pkgsrc/audio/alsa-utils/Makefile
U pkgsrc/audio/alsa-utils/PLIST
U pkgsrc/audio/alsa-utils/distinfo
U pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-ac
U pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-ad
P pkgsrc/audio/cmus/Makefile
P pkgsrc/audio/cmus/distinfo
P pkgsrc/audio/cmus/patches/patch-ae
U pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-alsa/DESCR
U pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-alsa/Makefile
U pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-alsa/PLIST
P pkgsrc/audio/libao/distinfo
U pkgsrc/audio/libao/patches/patch-af
U pkgsrc/audio/libao-alsa/DESCR
U pkgsrc/audio/libao-alsa/Makefile
U pkgsrc/audio/libao-alsa/PLIST
U pkgsrc/audio/paman/DESCR
U pkgsrc/audio/paman/Makefile
U pkgsrc/audio/paman/PLIST
U pkgsrc/audio/paman/distinfo
P pkgsrc/comms/efax-gtk/Makefile
P pkgsrc/comms/efax-gtk/distinfo
P pkgsrc/comms/efax-gtk/patches/patch-af
P pkgsrc/comms/efax-gtk/patches/patch-ag
P pkgsrc/comms/kyopon/Makefile
P pkgsrc/databases/Makefile
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL/options.mk
P pkgsrc/devel/automoc4/Makefile
U pkgsrc/devel/automoc4/distinfo
P pkgsrc/devel/generate/Makefile
P pkgsrc/devel/generate/distinfo
P pkgsrc/devel/generate/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/p5-Class-MethodMaker/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-MethodMaker/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-File-LibMagic/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-File-LibMagic/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-File-LibMagic/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-File-LibMagic/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/p5-File-LibMagic/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/p5-IO-Prompt/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Readonly-XS/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Readonly-XS/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Readonly-XS/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/py-generate/Makefile
P pkgsrc/devel/py-generate/distinfo
P pkgsrc/devel/py-generate/patches/patch-aa
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib/PLIST
U pkgsrc/graphics/py-matplotlib/distinfo
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/graphics/py-matplotlib/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/graphics/py-matplotlib/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib-gtk2/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib-gtk2/PLIST
U pkgsrc/graphics/py-matplotlib-gtk2/distinfo
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib-gtk2/patches/patch-aa
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib-gtk2/patches/patch-ab
P pkgsrc/lang/ecl/Makefile
P pkgsrc/lang/ecl/PLIST
P pkgsrc/lang/ecl/buildlink3.mk
U pkgsrc/lang/ecl/distinfo
P pkgsrc/mail/akonadi/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/PLIST
U pkgsrc/mail/akonadi/distinfo
P pkgsrc/mail/mailman/Makefile
P pkgsrc/mail/mailman/PLIST
P pkgsrc/mail/mailman/distinfo
U pkgsrc/mail/thunderbird/INSTALL
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile-thunderbird.common
P pkgsrc/math/Makefile
P pkgsrc/math/eukleides/distinfo
U pkgsrc/math/eukleides/patches/patch-aa
P pkgsrc/math/glpk/Makefile
U pkgsrc/math/glpk/distinfo
P pkgsrc/math/gsl/Makefile
P pkgsrc/math/gsl/PLIST
P pkgsrc/math/gsl/distinfo
P pkgsrc/math/gsl/patches/patch-ae
U pkgsrc/math/py-numpy/DESCR
U pkgsrc/math/py-numpy/Makefile
U pkgsrc/math/py-numpy/PLIST
U pkgsrc/math/py-numpy/buildlink3.mk
U pkgsrc/math/py-numpy/distinfo
U pkgsrc/math/py-numpy/patches/patch-aa
U pkgsrc/math/py-numpy/patches/patch-ab
U pkgsrc/math/py-scipy/DESCR
U pkgsrc/math/py-scipy/Makefile
U pkgsrc/math/py-scipy/PLIST
U pkgsrc/math/py-scipy/distinfo
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/Makefile
P pkgsrc/misc/cstream/Makefile
U pkgsrc/misc/cstream/distinfo
cvs update: pkgsrc/misc/cstream/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/mk/defaults/options.description
P pkgsrc/multimedia/Makefile
P pkgsrc/multimedia/adobe-flash-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/adobe-flash-plugin/options.mk
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/distinfo
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/distinfo
U pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/patches/patch-ab
U pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/patches/patch-ac
U pkgsrc/multimedia/libflashsupport-pulse/DESCR
U pkgsrc/multimedia/libflashsupport-pulse/Makefile
U pkgsrc/multimedia/libflashsupport-pulse/PLIST
U pkgsrc/multimedia/libflashsupport-pulse/distinfo
P pkgsrc/multimedia/mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/distinfo
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/options.mk
U pkgsrc/multimedia/mplayer-share/files/ao_pulse.c
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/patches/patch-aa
U pkgsrc/multimedia/mplayer-share/patches/patch-be
P pkgsrc/multimedia/ns-flash/options.mk
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/PLIST
P pkgsrc/multimedia/vlc/options.mk
P pkgsrc/net/barnyard/Makefile
P pkgsrc/net/dnsmasq/Makefile
U pkgsrc/net/dnsmasq/distinfo
U pkgsrc/net/dnsmasq/options.mk
cvs update: pkgsrc/net/dnsmasq/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/net/dnsmasq/patches/patch-ab
cvs update: pkgsrc/net/dnsmasq/patches/patch-ac is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/net/dnsmasq/patches/patch-ad is no longer in the repository
U pkgsrc/net/dnsmasq/patches/patch-ae
U pkgsrc/net/dnsmasq/patches/patch-af
P pkgsrc/net/freeradius2/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius2/PLIST
P pkgsrc/net/freeradius2/distinfo
P pkgsrc/print/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/PLIST
U pkgsrc/print/gutenprint-lib/distinfo
U pkgsrc/print/gutenprint-lib/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/print/gutenprint51-lib/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/print/gutenprint51-lib/Makefile is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/gutenprint51-lib/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/print/gutenprint51-lib/buildlink3.mk is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/gutenprint51-lib/distinfo is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/gutenprint51-lib/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/security/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/distinfo
P pkgsrc/security/isakmpd/Makefile
P pkgsrc/security/isakmpd/PLIST
P pkgsrc/security/isakmpd/distinfo
P pkgsrc/security/isakmpd/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/isakmpd/patches/patch-an
U pkgsrc/security/isakmpd/patches/patch-ao
U pkgsrc/security/p5-OpenSSL/DESCR
U pkgsrc/security/p5-OpenSSL/Makefile
U pkgsrc/security/p5-OpenSSL/distinfo
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/distinfo
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/patches/patch-aa
P pkgsrc/sysutils/hal/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/PLIST
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/soprano/Makefile
P pkgsrc/textproc/soprano/distinfo
P pkgsrc/time/Makefile
U pkgsrc/time/libical/DESCR
U pkgsrc/time/libical/Makefile
U pkgsrc/time/libical/PLIST
U pkgsrc/time/libical/buildlink3.mk
U pkgsrc/time/libical/distinfo
P pkgsrc/www/Makefile
P pkgsrc/www/ap-auth-ntlm/distinfo
P pkgsrc/www/ap-auth-ntlm/patches/patch-ntlmssp.inc.c
P pkgsrc/x11/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase3/Makefile
U pkgsrc/x11/qgtkstyle/DESCR
U pkgsrc/x11/qgtkstyle/Makefile
U pkgsrc/x11/qgtkstyle/PLIST
U pkgsrc/x11/qgtkstyle/distinfo
U pkgsrc/x11/qgtkstyle/patches/patch-aa
P pkgsrc/x11/xfce4-session/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-session/PLIST
P pkgsrc/x11/xfce4-session/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-session/distinfo
U pkgsrc/x11/xfce4-session/patches/patch-ab


Killing core files:


Updating tar files:


building list of README.html files
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing...
pkgsrc-readmes: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... done

Updating pkgsrc-2008Q3 pkgsrc tree (/ftp/.trees/pkgsrc/pkgsrc-2008Q3):


Updating pkgsrc pkgsrc-2008Q3 tar files:
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... done


Home | Main Index | Thread Index | Old Index