tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/devel/Makefile
cvs update: pkgsrc/devel/py-distutils/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/py-distutils/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/py-distutils/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/py-distutils/distinfo is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/rubigen/Makefile
P pkgsrc/devel/rubigen/PLIST
U pkgsrc/devel/rubigen/distinfo
U pkgsrc/devel/scons/Makefile
U pkgsrc/devel/scons/Makefile.common
P pkgsrc/devel/scons/PLIST
U pkgsrc/devel/scons/distinfo
U pkgsrc/devel/scons/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/scons-devel/DESCR
P pkgsrc/devel/scons-devel/Makefile
P pkgsrc/devel/scons-devel/PLIST
U pkgsrc/devel/scons-devel/distinfo
P pkgsrc/devel/scons-devel/patches/patch-aa
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/graphviz/PLIST
P pkgsrc/graphics/graphviz/options.mk
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Box/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Box/distinfo
P pkgsrc/math/gnumeric/distinfo
U pkgsrc/math/gnumeric/patches/patch-ac
U pkgsrc/math/gnumeric/patches/patch-ad
P pkgsrc/math/scilab/Makefile
P pkgsrc/math/scilab/distinfo
U pkgsrc/math/scilab/patches/patch-ax
U pkgsrc/math/scilab/patches/patch-ay
U pkgsrc/math/scilab/patches/patch-az
P pkgsrc/meta-pkgs/gnome/Makefile
P pkgsrc/mk/extract/bsd.extract-vars.mk
P pkgsrc/mk/extract/extract
P pkgsrc/mk/extract/extract.mk
P pkgsrc/mk/tools/defaults.mk
P pkgsrc/mk/tools/replace.mk
P pkgsrc/net/Makefile
P pkgsrc/net/nicotine/Makefile
U pkgsrc/net/p5-Net-DBus/DESCR
U pkgsrc/net/p5-Net-DBus/Makefile
U pkgsrc/net/p5-Net-DBus/distinfo
P pkgsrc/pkgtools/bootstrap-mk-files/files/mods/OpenBSD.bsd.own.mk.in
P pkgsrc/security/gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/distinfo
P pkgsrc/sysutils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus/distinfo
U pkgsrc/sysutils/dbus/patches/patch-am
P pkgsrc/sysutils/gnome-system-monitor/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-system-monitor/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-system-monitor/distinfo
U pkgsrc/sysutils/gnome-system-monitor/patches/patch-ab
U pkgsrc/sysutils/gnome-system-tools/DESCR
U pkgsrc/sysutils/gnome-system-tools/Makefile
U pkgsrc/sysutils/gnome-system-tools/PLIST
U pkgsrc/sysutils/gnome-system-tools/distinfo
U pkgsrc/sysutils/gnome-system-tools/patches/patch-aa
U pkgsrc/sysutils/libgksu/DESCR
U pkgsrc/sysutils/libgksu/Makefile
U pkgsrc/sysutils/libgksu/PLIST
U pkgsrc/sysutils/libgksu/buildlink3.mk
U pkgsrc/sysutils/libgksu/distinfo
U pkgsrc/sysutils/libgksu/patches/patch-aa
P pkgsrc/sysutils/libgtop/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libgtop/PLIST
P pkgsrc/sysutils/libgtop/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/libgtop/distinfo
U pkgsrc/sysutils/libgtop/patches/patch-aa
U pkgsrc/sysutils/libgtop/patches/patch-ad
P pkgsrc/sysutils/libgtop/patches/patch-cb
U pkgsrc/sysutils/liboobs/DESCR
U pkgsrc/sysutils/liboobs/Makefile
U pkgsrc/sysutils/liboobs/PLIST
U pkgsrc/sysutils/liboobs/buildlink3.mk
U pkgsrc/sysutils/liboobs/distinfo
U pkgsrc/sysutils/liboobs/patches/patch-aa
U pkgsrc/sysutils/liboobs/patches/patch-ab
U pkgsrc/sysutils/liboobs/patches/patch-ac
P pkgsrc/sysutils/py-notify/Makefile
U pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/DESCR
U pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/Makefile
U pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/PLIST
U pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/buildlink3.mk
U pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/distinfo
U pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/patches/patch-aa
U pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/patches/patch-ab
U pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/patches/patch-ac
U pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/patches/patch-ad
U pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/patches/patch-ae
U pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/patches/patch-af
U pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/patches/patch-ag
U pkgsrc/sysutils/system-tools-backends/patches/patch-ah
P pkgsrc/textproc/p5-Text-RewriteRules/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-Text-RewriteRules/distinfo
P pkgsrc/time/ruby-tzinfo/Makefile
P pkgsrc/time/ruby-tzinfo/PLIST
U pkgsrc/time/ruby-tzinfo/distinfo
P pkgsrc/www/p5-Pod-POM-Web/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Pod-POM-Web/distinfo
cvs update: pkgsrc/www/p5-Pod-POM-Web/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/www/plone/ploneversion.mk
P pkgsrc/www/plone3/PLIST
P pkgsrc/www/plone3/distinfo
P pkgsrc/x11/gnome-screensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-screensaver/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-screensaver/distinfo
U pkgsrc/x11/gnome-screensaver/options.mk
cvs update: pkgsrc/x11/gnome-screensaver/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xf86-video-intel/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-intel/distinfo
cvs update: pkgsrc/x11/xf86-video-intel/patches/patch-ac is no longer in the 
repository


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q3 pkgsrc tree (/ftp/.trees/pkgsrc/pkgsrc-2008Q3):
P pkgsrc/devel/bugzilla/Makefile
P pkgsrc/devel/bugzilla/PLIST
P pkgsrc/devel/bugzilla/distinfo
P pkgsrc/devel/bugzilla3/Makefile
U pkgsrc/devel/bugzilla3/distinfo
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2008Q3


Home | Main Index | Thread Index | Old Index