tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/p5-Archive-Zip/Makefile
U pkgsrc/archivers/p5-Archive-Zip/distinfo
P pkgsrc/audio/Makefile
U pkgsrc/audio/audacious/DESCR
U pkgsrc/audio/audacious/MESSAGE
U pkgsrc/audio/audacious/Makefile
U pkgsrc/audio/audacious/PLIST
U pkgsrc/audio/audacious/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/audacious/distinfo
U pkgsrc/audio/audacious-plugins/DESCR
U pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
U pkgsrc/audio/audacious-plugins/PLIST
U pkgsrc/audio/audacious-plugins/distinfo
U pkgsrc/audio/audacious-plugins/options.mk
U pkgsrc/audio/audacious-plugins/patches/patch-aa
P pkgsrc/chat/bsflite/Makefile
P pkgsrc/chat/bsflite/distinfo
P pkgsrc/converters/p5-Convert-UUlib/Makefile
U pkgsrc/converters/p5-Convert-UUlib/distinfo
P pkgsrc/databases/guile-pg/Makefile
U pkgsrc/databases/guile-pg/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
U pkgsrc/devel/ncc/DESCR
U pkgsrc/devel/ncc/Makefile
U pkgsrc/devel/ncc/PLIST
U pkgsrc/devel/ncc/distinfo
U pkgsrc/devel/ncc/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/ncc/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/ncc/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/ncc/patches/patch-ad
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/fonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/lohit-fonts/DESCR
U pkgsrc/fonts/lohit-fonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/lohit-fonts/PLIST
U pkgsrc/fonts/lohit-fonts/distinfo
P pkgsrc/inputmethod/libhangul/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/libhangul/PLIST
U pkgsrc/inputmethod/libhangul/distinfo
P pkgsrc/inputmethod/libhangul/patches/patch-aa
P pkgsrc/inputmethod/nabi/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/nabi/PLIST
U pkgsrc/inputmethod/nabi/distinfo
P pkgsrc/math/Makefile
U pkgsrc/math/p5-Excel-Template/DESCR
U pkgsrc/math/p5-Excel-Template/Makefile
U pkgsrc/math/p5-Excel-Template/distinfo
U pkgsrc/math/p5-Excel-Template-Plus/DESCR
U pkgsrc/math/p5-Excel-Template-Plus/Makefile
U pkgsrc/math/p5-Excel-Template-Plus/distinfo
P pkgsrc/misc/openoffice3/MESSAGE
P pkgsrc/misc/openoffice3/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice3/distinfo
P pkgsrc/misc/openoffice3/options.mk
cvs update: pkgsrc/misc/openoffice3/patches/patch-br is no longer in the 
repository
P pkgsrc/misc/openoffice3/patches/patch-cn
P pkgsrc/misc/openoffice3/patches/patch-du
P pkgsrc/misc/openoffice3/patches/patch-dw
P pkgsrc/misc/openoffice3/patches/patch-dx
P pkgsrc/misc/openoffice3/patches/patch-dy
P pkgsrc/misc/openoffice3/patches/patch-dz
U pkgsrc/misc/openoffice3/patches/patch-ea
U pkgsrc/misc/openoffice3/patches/patch-eb
U pkgsrc/misc/openoffice3/patches/patch-ec
P pkgsrc/mk/compiler.mk
P pkgsrc/mk/misc/developer.mk
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/distinfo
P pkgsrc/multimedia/mencoder/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-plugin-firefox/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-plugin-firefox/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/mplayer-plugin-firefox/distinfo
P pkgsrc/multimedia/mplayer-plugin-firefox-gtk1/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/distinfo
U pkgsrc/multimedia/mplayer-share/patches/patch-an
P pkgsrc/net/libmms/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/p5-SOAP-Lite/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/pkglint.pl
P pkgsrc/security/libtasn1/Makefile
P pkgsrc/textproc/Makefile
U pkgsrc/textproc/libyaml/DESCR
U pkgsrc/textproc/libyaml/Makefile
U pkgsrc/textproc/libyaml/PLIST
U pkgsrc/textproc/libyaml/distinfo
P pkgsrc/www/Makefile
P pkgsrc/www/SpeedyCGI/Makefile
P pkgsrc/www/SpeedyCGI/distinfo
U pkgsrc/www/SpeedyCGI/patches/patch-ac
U pkgsrc/www/SpeedyCGI/patches/patch-ad
P pkgsrc/www/libgtkhtml/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Catalyst-View-Excel-Template-Plus/DESCR
U pkgsrc/www/p5-Catalyst-View-Excel-Template-Plus/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Catalyst-View-Excel-Template-Plus/distinfo
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-Controller-RHTMLO/Makefile
U pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-Controller-RHTMLO/distinfo
U pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-View-Excel/DESCR
U pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-View-Excel/Makefile
U pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-View-Excel/distinfo
U pkgsrc/www/p5-Rose-HTMLx-Form-Related/DESCR
U pkgsrc/www/p5-Rose-HTMLx-Form-Related/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Rose-HTMLx-Form-Related/distinfo
P pkgsrc/www/squid26/Makefile
P pkgsrc/www/squid26/distinfo
P pkgsrc/www/squid26/patches/patch-al
P pkgsrc/www/squid27/Makefile
P pkgsrc/www/squid27/distinfo
P pkgsrc/www/squid30/Makefile
P pkgsrc/www/squid30/distinfo
cvs update: pkgsrc/www/squid30/patches/patch-ba is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/www/squid30/patches/patch-bb is no longer in the repository


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q3 pkgsrc tree (/ftp/.trees/pkgsrc/pkgsrc-2008Q3):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index