tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/lcab/Makefile
U pkgsrc/archivers/lcab/distinfo
P pkgsrc/comms/obexapp/Makefile
P pkgsrc/databases/Makefile
U pkgsrc/databases/rrdtool12/DESCR
U pkgsrc/databases/rrdtool12/Makefile
U pkgsrc/databases/rrdtool12/PLIST
U pkgsrc/databases/rrdtool12/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/rrdtool12/distinfo
U pkgsrc/databases/rrdtool12/patches/patch-al
U pkgsrc/databases/rrdtool12/patches/patch-as
U pkgsrc/databases/rrdtool12/patches/patch-av
U pkgsrc/databases/rrdtool12/patches/patch-aw
U pkgsrc/databases/rrdtool12/patches/patch-ay
P pkgsrc/devel/glib2/Makefile
P pkgsrc/devel/glib2/distinfo
P pkgsrc/devel/glibmm/Makefile
U pkgsrc/devel/glibmm/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Mouse/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Mouse/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/MesaLib/Makefile
P pkgsrc/graphics/MesaLib/options.mk
P pkgsrc/graphics/optipng/Makefile
P pkgsrc/graphics/optipng/distinfo
P pkgsrc/graphics/optipng/patches/patch-aa
P pkgsrc/lang/gcc34/buildlink3.mk
P pkgsrc/news/newsx/Makefile
P pkgsrc/news/newsx/distinfo
U pkgsrc/news/newsx/patches/patch-ac
P pkgsrc/pkgtools/bootstrap-mk-files/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/bootstrap-mk-files/files/mods/Linux.bsd.man.mk
P pkgsrc/security/p5-Digest-MD5-File/Makefile
U pkgsrc/security/p5-Digest-MD5-File/distinfo
P pkgsrc/sysutils/bcmfw/Makefile
U pkgsrc/sysutils/ddrescue/DESCR
U pkgsrc/sysutils/ddrescue/Makefile
U pkgsrc/sysutils/ddrescue/PLIST
U pkgsrc/sysutils/ddrescue/distinfo
P pkgsrc/sysutils/hcidump/Makefile
P pkgsrc/wm/icecc/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-intel/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86-video-intel/distinfo
P pkgsrc/x11/xf86-video-intel/patches/patch-ab
P pkgsrc/x11/xphoon/Makefile
P pkgsrc/x11/xphoon/distinfo
cvs update: pkgsrc/x11/xphoon/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/xphoon/patches/patch-ab
P pkgsrc/x11/xphoon/patches/patch-ac
U pkgsrc/x11/xphoon/patches/patch-ad
U pkgsrc/x11/xphoon/patches/patch-ae
U pkgsrc/x11/xphoon/patches/patch-af
U pkgsrc/x11/xphoon/patches/patch-ag
U pkgsrc/x11/xphoon/patches/patch-ah


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2008Q2):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index