pkgsrc-Bugs archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

[no subject]

Limitu Webmail przekroczy³ limit pamiêci ustawiony przez administratora,
co mo¿e spowodowaæ du¿o spamu LUB phising oszustw do skrzynki poczty
internetowej, musisz odpowiedzieæ na ten e-mail w ci¹gu 48 godzin od
otrzymania tej wiadomo?ci e-mail, brak re-Potwierd? swoj¹ Box Webmail mo¿e
doprowadziæ do utraty wa¿nych informacji i nie mo¿e byæ w stanie wysy³aæ i
odbieraæ nowe wiadomo?ci, a¿ ponownie potwierdziæ Box webmail aby ponownie
zatwierdza skrzynka pocztowa web Kliknij na link poni¿ej

http://tiny.cc/n7esnw

Zbieramy siê o Wspó³pracy.
Dziêki
Administrator systemuHome | Main Index | Thread Index | Old Index