tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/databases/Makefile
P pkgsrc/databases/py-elasticsearch/Makefile
U pkgsrc/databases/py-elasticsearch/distinfo
P pkgsrc/databases/py-multidict/Makefile
P pkgsrc/databases/py-multidict/PLIST
U pkgsrc/databases/py-multidict/distinfo
P pkgsrc/devel/git/Makefile.version
P pkgsrc/devel/git-base/PLIST
P pkgsrc/devel/git-base/distinfo
P pkgsrc/devel/idutils/distinfo
P pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-lib_fflush_c
P pkgsrc/devel/idutils/patches/patch-lib_fseeko_c
P pkgsrc/devel/py-flake8/distinfo
P pkgsrc/devel/py-flake8-import-order/Makefile
U pkgsrc/devel/py-flake8-import-order/distinfo
P pkgsrc/devel/py-hypothesis/Makefile
U pkgsrc/devel/py-hypothesis/distinfo
P pkgsrc/devel/py-jupyter_core/Makefile
U pkgsrc/devel/py-jupyter_core/distinfo
P pkgsrc/devel/py-test-runner/Makefile
U pkgsrc/devel/py-test-runner/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2017
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/math/py-pandas/Makefile
P pkgsrc/math/py-pandas/PLIST
U pkgsrc/math/py-pandas/distinfo
P pkgsrc/math/py-scipy/Makefile
P pkgsrc/math/py-scipy/PLIST
P pkgsrc/math/py-scipy/distinfo
P pkgsrc/multimedia/libass/Makefile
U pkgsrc/multimedia/libass/distinfo
P pkgsrc/print/py-reportlab/Makefile
U pkgsrc/print/py-reportlab/patches/patch-src_reportlab_platypus_tables.py
P pkgsrc/sysutils/beats/Makefile
P pkgsrc/www/py-aiohttp/Makefile
P pkgsrc/www/py-aiohttp/PLIST
U pkgsrc/www/py-aiohttp/distinfo
P pkgsrc/www/py-django/Makefile
U pkgsrc/www/py-django/distinfo
P pkgsrc/www/py-furl/Makefile
U pkgsrc/www/py-furl/distinfo
P pkgsrc/www/py-mechanize/Makefile
U pkgsrc/www/py-mechanize/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2017Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2017Q3):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index