tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/ark/Makefile
P pkgsrc/archivers/dar/Makefile
P pkgsrc/archivers/libarchive/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/php-zlib/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok-kde3/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-scrobbler/Makefile
P pkgsrc/audio/bsl/Makefile
P pkgsrc/audio/buzztard/Makefile
P pkgsrc/audio/flactag/Makefile
P pkgsrc/audio/gbemol/Makefile
P pkgsrc/audio/gimmix/Makefile
P pkgsrc/audio/gkrellm-volume/Makefile
P pkgsrc/audio/glyr/Makefile
P pkgsrc/audio/gnome-vfs-cdda/Makefile
P pkgsrc/audio/herrie/Makefile
P pkgsrc/audio/hydrogen/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast/Makefile
P pkgsrc/audio/jack-rack/Makefile
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
P pkgsrc/audio/liblastfm/Makefile
P pkgsrc/audio/liblastfm/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libofa/Makefile
P pkgsrc/audio/libtunepimp/Makefile
P pkgsrc/audio/libtunepimp/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/liteamp/Makefile
P pkgsrc/audio/lmms/Makefile
P pkgsrc/audio/mad123/Makefile
P pkgsrc/audio/moc/Makefile
P pkgsrc/audio/moc-devel/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3diags/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3splt-gtk/Makefile
P pkgsrc/audio/mpdas/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/pulseaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox-gtk3/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox-gtk3/PLIST
U pkgsrc/audio/rhythmbox-gtk3/distinfo
P pkgsrc/audio/rtunes/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/tremor-tools/Makefile
P pkgsrc/audio/vorbis-tools/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/dnsperf/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/postal/Makefile
P pkgsrc/cad/librecad/Makefile
P pkgsrc/cad/openscad/Makefile
P pkgsrc/chat/atheme/Makefile
P pkgsrc/chat/bitchx/Makefile
P pkgsrc/chat/bnc/Makefile
P pkgsrc/chat/centerim/Makefile
P pkgsrc/chat/climm/Makefile
P pkgsrc/chat/dircproxy/Makefile
P pkgsrc/chat/ejabberd/Makefile
P pkgsrc/chat/ekg/Makefile
P pkgsrc/chat/ekg/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/empathy/Makefile
P pkgsrc/chat/epic4/Makefile
P pkgsrc/chat/gale/Makefile
P pkgsrc/chat/gale/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/gg2/Makefile
P pkgsrc/chat/gloox/Makefile
P pkgsrc/chat/gnomeicu/Makefile
P pkgsrc/chat/gossip/Makefile
P pkgsrc/chat/gtmess/Makefile
P pkgsrc/chat/inspircd/Makefile
P pkgsrc/chat/inspircd12/Makefile
P pkgsrc/chat/ircd-hybrid/Makefile
P pkgsrc/chat/irssi/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/jabberd2/Makefile
P pkgsrc/chat/kadu/Makefile
P pkgsrc/chat/kmess/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation-kde3/Makefile
P pkgsrc/chat/libmsn/Makefile
P pkgsrc/chat/libmsn/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/libpurple/Makefile
P pkgsrc/chat/loudmouth/Makefile
P pkgsrc/chat/mcabber/Makefile
P pkgsrc/chat/prosody/Makefile
P pkgsrc/chat/psi/Makefile
P pkgsrc/chat/scrollz/Makefile
P pkgsrc/chat/spectrum/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-gabble/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-idle/Makefile
P pkgsrc/chat/unrealircd/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/Makefile
P pkgsrc/chat/xchat/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk10/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk18/Makefile
P pkgsrc/comms/conserver8/Makefile
P pkgsrc/comms/deforaos-phone/Makefile
P pkgsrc/comms/gammu/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/jpilot/Makefile
P pkgsrc/comms/kermit/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-kdepim/Makefile
P pkgsrc/converters/rss2html/Makefile
P pkgsrc/databases/couchdb/Makefile
P pkgsrc/databases/freetds/Makefile
P pkgsrc/databases/freetds/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/gq/Makefile
P pkgsrc/databases/gramps3/Makefile
P pkgsrc/databases/idzebra/Makefile
P pkgsrc/databases/idzebra/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/kmysqladmin/Makefile
P pkgsrc/databases/krecipes/Makefile
P pkgsrc/databases/ldapvi/Makefile
P pkgsrc/databases/libcassandra/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda-postgres/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql-workbench/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql51-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql51-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mysql51-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql51-server/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mysql55-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql55-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mysql55-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql56-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql56-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mysql56-server/Makefile
P pkgsrc/databases/nss_ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/odbc-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-client/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/openldap-cloak/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-nops/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-server/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-smbk5pwd/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sybperl/Makefile
P pkgsrc/databases/pgadmin3/Makefile
P pkgsrc/databases/pgbouncer/Makefile
P pkgsrc/databases/php-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/php-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/poco-data-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data-mysql/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/poco-data-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data-odbc/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql-uuid/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql84/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-adminpack/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql84-dblink/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-pgcrypto/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-uuid/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-adminpack/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql90-datatypes/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-dblink/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-fuzzystrmatch/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-monitoring/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-pgcrypto/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-replicationtools/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-upgrade/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90-uuid/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91-adminpack/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql91-datatypes/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91-dblink/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91-fuzzystrmatch/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91-monitoring/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91-pgcrypto/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91-replicationtools/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql91-upgrade/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92-adminpack/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql92-datatypes/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92-dblink/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92-fuzzystrmatch/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92-monitoring/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92-pgcrypto/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92-replicationtools/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql92-upgrade/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93-adminpack/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/postgresql93-datatypes/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93-dblink/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93-fuzzystrmatch/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93-monitoring/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93-pgcrypto/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93-replicationtools/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql93-upgrade/Makefile
P pkgsrc/databases/py-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/py-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlparse/Makefile
U pkgsrc/databases/py-sqlparse/distinfo
P pkgsrc/databases/py-sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlitebrowser/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/sqsh/Makefile
P pkgsrc/databases/virtuoso/Makefile
P pkgsrc/devel/SOPE/Makefile
P pkgsrc/devel/aegis/Makefile
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/apr-util/Makefile
P pkgsrc/devel/apr-util/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/apr0/Makefile
P pkgsrc/devel/apr0/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/automoc4/Makefile
P pkgsrc/devel/cervisia/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake/Makefile
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/Makefile
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsync/Makefile
P pkgsrc/devel/darcs/Makefile
P pkgsrc/devel/distccmon-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/dolphin-plugins/Makefile
P pkgsrc/devel/ecore/Makefile
P pkgsrc/devel/ecore/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/eet/Makefile
P pkgsrc/devel/eet/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/eio/Makefile
P pkgsrc/devel/eio/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/eric4/Makefile
P pkgsrc/devel/fossil/Makefile
P pkgsrc/devel/frama-c/Makefile
P pkgsrc/devel/gearmand/Makefile
P pkgsrc/devel/git-base/Makefile
P pkgsrc/devel/glade3/Makefile
P pkgsrc/devel/grantlee/Makefile
P pkgsrc/devel/grantlee/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gsoap/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/isect/Makefile
P pkgsrc/devel/java-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/kapptemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/kcachegrind/Makefile
P pkgsrc/devel/kdbg/Makefile
P pkgsrc/devel/kde-dev-scripts/Makefile
P pkgsrc/devel/kde-dev-utils/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk-kioslaves/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk-strigi-analyzers/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdevelop-base/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevplatform/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3-kde3/Makefile
P pkgsrc/devel/kompare/Makefile
P pkgsrc/devel/kscope/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonoboui/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonoboui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt/Makefile
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libdnsres/Makefile
P pkgsrc/devel/libevent/Makefile
P pkgsrc/devel/libevent/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomemm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomemm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomeui/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libpeas/Makefile
P pkgsrc/devel/libpeas/PLIST
P pkgsrc/devel/libpeas/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libpeas/distinfo
P pkgsrc/devel/libthrift/Makefile
P pkgsrc/devel/libthrift/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libuuid/Makefile
P pkgsrc/devel/libxenserver/Makefile
P pkgsrc/devel/libxenserver/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/log4cxx/Makefile
P pkgsrc/devel/lokalize/Makefile
P pkgsrc/devel/mad-flute/Makefile
P pkgsrc/devel/memcached/Makefile
P pkgsrc/devel/mono-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/monodevelop/Makefile
P pkgsrc/devel/monodevelop/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/monodevelop-database/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone-viz/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/netcdf-fortran/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf-fortran/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ocaml-lwt/Makefile
P pkgsrc/devel/okteta/Makefile
P pkgsrc/devel/opal/Makefile
P pkgsrc/devel/opal/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/opencm/Makefile
P pkgsrc/devel/opengrok/Makefile
P pkgsrc/devel/ossp-uuid/Makefile
P pkgsrc/devel/ossp-uuid/PLIST
P pkgsrc/devel/ossp-uuid/distinfo
P pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-perl_Makefile.PL
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-php_config.m4
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-uuid++.pod
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-uuid-config.in
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-uuid.pc.in
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-uuid.pod
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-uuid__cli.c
U pkgsrc/devel/ossp-uuid/patches/patch-uuid__cli.pod
P pkgsrc/devel/p5-Gnome2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/poco/Makefile
P pkgsrc/devel/poco/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/poxml/Makefile
P pkgsrc/devel/ptlib/Makefile
P pkgsrc/devel/ptlib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/pwlib/Makefile
P pkgsrc/devel/pwlib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-compizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/py-doctor/Makefile
P pkgsrc/devel/py-doctor/PLIST
U pkgsrc/devel/py-doctor/distinfo
P pkgsrc/devel/py-gobject3/Makefile
P pkgsrc/devel/py-gobject3/Makefile.common
P pkgsrc/devel/py-gobject3-common/Makefile
P pkgsrc/devel/py-pysvn/Makefile
P pkgsrc/devel/py-setuptools/Makefile
P pkgsrc/devel/py-setuptools/distinfo
P pkgsrc/devel/py-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/py-subvertpy/Makefile
P pkgsrc/devel/qconf/Makefile
P pkgsrc/devel/qjson/Makefile
P pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/Makefile
P pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/rapidsvn/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-eet/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-eventmachine/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-thrift/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-thrift_client/Makefile
P pkgsrc/devel/rudiments/Makefile
P pkgsrc/devel/rudiments/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/sofia-sip/Makefile
P pkgsrc/devel/sofia-sip/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/subversion-base/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/subversion16-base/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion16-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/swt/Makefile
P pkgsrc/devel/ucommon/Makefile
P pkgsrc/devel/ucommon/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/umbrello/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner10/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner10/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/xulrunner17/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner17/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/xulrunner192/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner192/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/xulrunner24/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner24/buildlink3.mk
P pkgsrc/doc/CHANGES-2014
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
P pkgsrc/editors/TeXmacs-devel/Makefile
P pkgsrc/editors/conglomerate/Makefile
P pkgsrc/editors/dasher/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs-snapshot/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit3/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit3/Makefile.common
P pkgsrc/editors/gedit3/PLIST
U pkgsrc/editors/gedit3/distinfo
P pkgsrc/editors/gedit3-spell/Makefile
P pkgsrc/editors/ghex/Makefile
P pkgsrc/editors/gobby/Makefile
P pkgsrc/editors/gtranslator/Makefile
P pkgsrc/editors/kate/Makefile
P pkgsrc/editors/kdissert/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/kile-kde3/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx/Makefile
P pkgsrc/editors/mlview/Makefile
P pkgsrc/editors/notecase/Makefile
P pkgsrc/editors/qgoogletranslator/Makefile
P pkgsrc/editors/tea/Makefile
P pkgsrc/editors/texmaker/Makefile
P pkgsrc/editors/texworks/Makefile
P pkgsrc/editors/tomboy/Makefile
P pkgsrc/editors/vim-gtk2/Makefile
P pkgsrc/editors/xemacs/Makefile
P pkgsrc/editors/xemacs-current/Makefile
P pkgsrc/emulators/gambatte/Makefile
P pkgsrc/emulators/kenigma/Makefile
P pkgsrc/emulators/qemu0/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine-devel/Makefile
P pkgsrc/emulators/yabause/Makefile
P pkgsrc/filesystems/cloudfuse/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-curlftpfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-encfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-svnfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-wdfs/Makefile
P pkgsrc/finance/gkrellm-stock/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/finance/kmymoney2/Makefile
P pkgsrc/finance/libofx/Makefile
P pkgsrc/fonts/ghostscript-cidfonts-ryumin/Makefile
P pkgsrc/games/amor/Makefile
P pkgsrc/games/atomix/Makefile
P pkgsrc/games/blinken/Makefile
P pkgsrc/games/bomber/Makefile
P pkgsrc/games/boson/Makefile
P pkgsrc/games/bovo/Makefile
P pkgsrc/games/bzflag/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client-gtk/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client-gtk2/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-server/Makefile
P pkgsrc/games/flightgear/Makefile
P pkgsrc/games/gamazons/Makefile
P pkgsrc/games/gcompris/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-games/Makefile
P pkgsrc/games/granatier/Makefile
P pkgsrc/games/grhino/Makefile
P pkgsrc/games/gtetrinet/Makefile
P pkgsrc/games/gturing/Makefile
P pkgsrc/games/kajongg/Makefile
P pkgsrc/games/kanagram/Makefile
P pkgsrc/games/kapman/Makefile
P pkgsrc/games/katomic/Makefile
P pkgsrc/games/kblackbox/Makefile
P pkgsrc/games/kblocks/Makefile
P pkgsrc/games/kbounce/Makefile
P pkgsrc/games/kbreakout/Makefile
P pkgsrc/games/kdegames3/Makefile
P pkgsrc/games/kdegames3/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/kdetoys3/Makefile
P pkgsrc/games/kdiamond/Makefile
P pkgsrc/games/kfourinline/Makefile
P pkgsrc/games/kgoldrunner/Makefile
P pkgsrc/games/khangman/Makefile
P pkgsrc/games/kigo/Makefile
P pkgsrc/games/killbots/Makefile
P pkgsrc/games/kiriki/Makefile
P pkgsrc/games/kjumpingcube/Makefile
P pkgsrc/games/klavaro/Makefile
P pkgsrc/games/klickety/Makefile
P pkgsrc/games/klines/Makefile
P pkgsrc/games/kmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/kmines/Makefile
P pkgsrc/games/knavalbattle/Makefile
P pkgsrc/games/knetwalk/Makefile
P pkgsrc/games/knights/Makefile
P pkgsrc/games/kolf/Makefile
P pkgsrc/games/kollision/Makefile
P pkgsrc/games/konquest/Makefile
P pkgsrc/games/kpat/Makefile
P pkgsrc/games/kreversi/Makefile
P pkgsrc/games/kshisen/Makefile
P pkgsrc/games/ksirk/Makefile
P pkgsrc/games/ksnakeduel/Makefile
P pkgsrc/games/kspaceduel/Makefile
P pkgsrc/games/ksquares/Makefile
P pkgsrc/games/ksudoku/Makefile
P pkgsrc/games/ktuberling/Makefile
P pkgsrc/games/kubrick/Makefile
P pkgsrc/games/libkdegames/Makefile
P pkgsrc/games/libkmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/lskat/Makefile
P pkgsrc/games/palapeli/Makefile
P pkgsrc/games/picmi/Makefile
P pkgsrc/games/pioneers/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/Makefile
P pkgsrc/games/sirius/Makefile
P pkgsrc/games/six/Makefile
P pkgsrc/games/supertuxkart/Makefile
P pkgsrc/games/teg/Makefile
P pkgsrc/games/ufoai/Makefile
P pkgsrc/games/warmux/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/mapserver/Makefile
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartegt/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartem/Makefile
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/graphics/GMT/Makefile
P pkgsrc/graphics/GraphicsMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/GraphicsMagick/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/aqsis/Makefile
P pkgsrc/graphics/autotrace/Makefile
P pkgsrc/graphics/blender/Makefile
P pkgsrc/graphics/cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/camlimages/Makefile
P pkgsrc/graphics/darktable/Makefile
P pkgsrc/graphics/dia/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam-doc-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/djview4/Makefile
P pkgsrc/graphics/dx/Makefile
P pkgsrc/graphics/edje/Makefile
P pkgsrc/graphics/edje/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/eog3/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog3/PLIST
U pkgsrc/graphics/eog3/distinfo
U pkgsrc/graphics/eog3/patches/patch-src_eog-jobs.h
P pkgsrc/graphics/evas/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/evas-buffer/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-edb/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-edb/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/evas-eet/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-eet/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/evas-gif/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-gif/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/evas-jpeg/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-jpeg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/evas-pmaps/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-pmaps/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/evas-png/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-png/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/evas-software-x11/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-svg/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-svg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/evas-tiff/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-tiff/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/evas-xpm/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-xpm/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/f-spot/Makefile
P pkgsrc/graphics/feh/Makefile
P pkgsrc/graphics/flphoto/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimmage/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/Makefile
P pkgsrc/graphics/gri/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview-i18n-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/inkscape/Makefile
P pkgsrc/graphics/kamera/Makefile
P pkgsrc/graphics/kbarcode/Makefile
P pkgsrc/graphics/kcolorchooser/Makefile
P pkgsrc/graphics/kde-base-artwork/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-strigi-analyzer/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics3/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics3/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kgamma/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins-calendar-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/kolourpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/koverartist/Makefile
P pkgsrc/graphics/kphotoalbum/Makefile
P pkgsrc/graphics/kphotobook/Makefile
P pkgsrc/graphics/kphotools/Makefile
P pkgsrc/graphics/kruler/Makefile
P pkgsrc/graphics/ksaneplugin/Makefile
P pkgsrc/graphics/ksnapshot/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkdcraw-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw-kde3/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkexif/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkexif/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkexiv2-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkexiv2-kde3/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkface/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkface/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkipi/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkipi-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi-kde3/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libksane/Makefile
P pkgsrc/graphics/libksane/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/ncview/Makefile
P pkgsrc/graphics/openimageio/Makefile
P pkgsrc/graphics/openimageio/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/osg/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/p5-GraphicsMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-PerlMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/pfstools/Makefile
P pkgsrc/graphics/pstoedit/Makefile
P pkgsrc/graphics/qcomicbook/Makefile
P pkgsrc/graphics/qimageblitz/Makefile
P pkgsrc/graphics/qimageblitz/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/qiviewer/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-RMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/scidavis/Makefile
P pkgsrc/graphics/showimg/Makefile
P pkgsrc/graphics/svgpart/Makefile
P pkgsrc/graphics/tango-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/veusz/Makefile
P pkgsrc/graphics/zphoto/Makefile
P pkgsrc/ham/fldigi/Makefile
P pkgsrc/ham/gmfsk/Makefile
P pkgsrc/ham/gpredict/Makefile
P pkgsrc/ham/trustedQSL/Makefile
P pkgsrc/ham/xlog/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-mozc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-qt/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/im-ja/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/imhangul_status_applet/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/kimera/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-elisp/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-renderer/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-server/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-tool/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/qt5-uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-mozc/Makefile
P pkgsrc/lang/basic256/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/Makefile
P pkgsrc/lang/erlang/Makefile
P pkgsrc/lang/konoha/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk7/Makefile
P pkgsrc/lang/php53/Makefile
P pkgsrc/lang/php54/Makefile
P pkgsrc/lang/php55/Makefile
P pkgsrc/lang/python26/Makefile
P pkgsrc/lang/python26/PLIST.common
P pkgsrc/lang/python27/Makefile
P pkgsrc/lang/python27/PLIST.common
P pkgsrc/lang/python33/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby18-base/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby193-base/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby200-base/Makefile
P pkgsrc/lang/swi-prolog-packages/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/alpine/Makefile
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
P pkgsrc/mail/cone/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-mta/Makefile
P pkgsrc/mail/cue/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd23/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd24/Makefile
P pkgsrc/mail/dbmail/Makefile
P pkgsrc/mail/deforaos-mailer/Makefile
P pkgsrc/mail/dk-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/dkim-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/dkim-milter/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/dovecot/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/dovecot2-pigeonhole/Makefile
P pkgsrc/mail/elmo/Makefile
P pkgsrc/mail/enma/Makefile
P pkgsrc/mail/esmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/etpan/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-exchange/Makefile
P pkgsrc/mail/exim/Makefile
P pkgsrc/mail/fdm/Makefile
P pkgsrc/mail/fetchmail/Makefile
P pkgsrc/mail/fetchmail/options.mk
P pkgsrc/mail/freepops/Makefile
P pkgsrc/mail/heirloom-mailx/Makefile
P pkgsrc/mail/imap-uw/Makefile
P pkgsrc/mail/imap-uw/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/imap-uw-utils/Makefile
P pkgsrc/mail/imapfilter/Makefile
P pkgsrc/mail/isync/Makefile
P pkgsrc/mail/kbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/libesmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/libesmtp/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/libetpan/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/libsylph/Makefile
P pkgsrc/mail/libsylph/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/mailsync/Makefile
P pkgsrc/mail/milter-greylist/Makefile
P pkgsrc/mail/mpop/Makefile
P pkgsrc/mail/msmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt-devel/Makefile
P pkgsrc/mail/netbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/nmh/Makefile
P pkgsrc/mail/opendkim/Makefile
P pkgsrc/mail/opendmarc/Makefile
P pkgsrc/mail/opensmtpd/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-ClamAV/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-ldap/Makefile
P pkgsrc/mail/php-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/pine/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix/Makefile
P pkgsrc/mail/prayer/Makefile
P pkgsrc/mail/pulsar/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail/Makefile
P pkgsrc/mail/qpopper/Makefile
P pkgsrc/mail/re-alpine/Makefile
P pkgsrc/mail/rspamd/Makefile
P pkgsrc/mail/sendmail/Makefile
P pkgsrc/mail/sid-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/spamdyke/Makefile
P pkgsrc/mail/ssmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/sylpheed/Makefile
P pkgsrc/mail/sympa/Makefile
P pkgsrc/mail/teapop/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird10/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird17/Makefile
P pkgsrc/mail/up-imapproxy/Makefile
P pkgsrc/mail/wl/Makefile
P pkgsrc/mail/wl-snapshot/Makefile
P pkgsrc/math/R-CGIwithR/Makefile
P pkgsrc/math/R-ncdf/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/cantor/Makefile
P pkgsrc/math/cgal/Makefile
P pkgsrc/math/cgal/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/extcalc/Makefile
P pkgsrc/math/grace/Makefile
P pkgsrc/math/kalgebra/Makefile
P pkgsrc/math/kcalc/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/pspp/Makefile
P pkgsrc/math/py-Scientific/Makefile
P pkgsrc/math/py-scipy/Makefile
P pkgsrc/math/py-scipy/PLIST
P pkgsrc/math/qalculate-gtk/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-kde/Makefile
P pkgsrc/math/speedcrunch/Makefile
P pkgsrc/math/xmgr/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/buildlink3.mk
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4-extras/Makefile
P pkgsrc/misc/attica/Makefile
P pkgsrc/misc/attica/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/basket/Makefile
P pkgsrc/misc/calibre/Makefile
P pkgsrc/misc/celestia/Makefile
P pkgsrc/misc/deskbar-applet/Makefile
P pkgsrc/misc/esniper/Makefile
P pkgsrc/misc/fbreader/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-flynn/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-launch/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-leds/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-moon/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-weather/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome-utils/Makefile
P pkgsrc/misc/gwaei/Makefile
P pkgsrc/misc/kaccessible/Makefile
P pkgsrc/misc/kalzium/Makefile
P pkgsrc/misc/kbruch/Makefile
P pkgsrc/misc/kcharselect/Makefile
P pkgsrc/misc/kchm/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kde-wallpapers4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaccessibility3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaddons3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeadmin3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim-runtime4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim3/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdepim4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeutils3/Makefile
P pkgsrc/misc/kgeography/Makefile
P pkgsrc/misc/kig/Makefile
P pkgsrc/misc/kiten/Makefile
P pkgsrc/misc/klettres/Makefile
P pkgsrc/misc/kmag/Makefile
P pkgsrc/misc/kmousetool/Makefile
P pkgsrc/misc/kmouth/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice/Makefile
P pkgsrc/misc/kremotecontrol/Makefile
P pkgsrc/misc/kstars/Makefile
P pkgsrc/misc/kteatime/Makefile
P pkgsrc/misc/ktouch/Makefile
P pkgsrc/misc/kturtle/Makefile
P pkgsrc/misc/ktux/Makefile
P pkgsrc/misc/kwordquiz/Makefile
P pkgsrc/misc/libcarddav/Makefile
P pkgsrc/misc/libkdeedu/Makefile
P pkgsrc/misc/libkdeedu/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkgeomap/Makefile
P pkgsrc/misc/libkgeomap/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/Makefile
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libreoffice/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice4/Makefile
P pkgsrc/misc/marble/Makefile
P pkgsrc/misc/marble/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/mousetweaks/Makefile
P pkgsrc/misc/nepomuk-core/Makefile
P pkgsrc/misc/nepomuk-widgets/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice3/Makefile
P pkgsrc/misc/parley/Makefile
P pkgsrc/misc/qbrew/Makefile
P pkgsrc/misc/rocs/Makefile
P pkgsrc/misc/root/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/step/Makefile
P pkgsrc/misc/superkaramba/Makefile
P pkgsrc/misc/sweeper/Makefile
P pkgsrc/misc/taskjuggler/Makefile
P pkgsrc/misc/tellico/Makefile
P pkgsrc/misc/tellico-kde3/Makefile
P pkgsrc/misc/tmux/Makefile
P pkgsrc/misc/usbprog/Makefile
P pkgsrc/misc/vym/Makefile
P pkgsrc/misc/yelp/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/audiocd-kio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dragon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdauthor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpegthumbs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/fuppes/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gecko-mediaplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmencoder/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnash/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gpac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-bad/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gxine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/juk/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kaffeine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/kdenlive/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer-kde3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kscd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcompactdisc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mediatomb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mlt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayerthumbs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/phonon-backend-gstreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-backend-vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/transcode/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-ui/Makefile
P pkgsrc/net/aria2/Makefile
P pkgsrc/net/avahi/Makefile
P pkgsrc/net/avahi/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/bind96/Makefile
P pkgsrc/net/bind98/Makefile
P pkgsrc/net/bind99/Makefile
P pkgsrc/net/btget/Makefile
P pkgsrc/net/btpd/Makefile
P pkgsrc/net/cclive/Makefile
P pkgsrc/net/ccrtp/Makefile
P pkgsrc/net/ccrtp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/choqok/Makefile
P pkgsrc/net/couriertcpd/Makefile
P pkgsrc/net/csup/Makefile
P pkgsrc/net/dc_gui2/Makefile
P pkgsrc/net/dcsharp/Makefile
P pkgsrc/net/dtcpclient/Makefile
P pkgsrc/net/dtorrent/Makefile
P pkgsrc/net/echoping/Makefile
P pkgsrc/net/ekiga/Makefile
P pkgsrc/net/etherape/Makefile
P pkgsrc/net/ettercap/Makefile
P pkgsrc/net/ettercap-NG/Makefile
P pkgsrc/net/fetch/Makefile
P pkgsrc/net/flickcurl/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius2/Makefile
P pkgsrc/net/freerdp/Makefile
P pkgsrc/net/ftplibpp/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-multiping/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-wireless/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-netstatus/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-vfs-smb/Makefile
P pkgsrc/net/gnugk/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins0.10-rtmp/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-rtmp/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-igd/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-igd/PLIST
U pkgsrc/net/gupnp-igd/distinfo
cvs update: pkgsrc/net/gupnp-igd/patches/patch-ac is no longer in the repository
P pkgsrc/net/gupnp-tools/Makefile
P pkgsrc/net/httping/Makefile
P pkgsrc/net/isc-dhclient4/Makefile
P pkgsrc/net/isc-dhcp4/Makefile
P pkgsrc/net/isc-dhcpd4/Makefile
P pkgsrc/net/isc-dhcrelay4/Makefile
P pkgsrc/net/jigdo/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork-filesharing/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork-strigi-analyzers/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork3/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork3/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kdnssd/Makefile
P pkgsrc/net/kftpgrabber/Makefile
P pkgsrc/net/kget/Makefile
P pkgsrc/net/kismet/Makefile
P pkgsrc/net/kmldonkey/Makefile
P pkgsrc/net/kmldonkey-kde3/Makefile
P pkgsrc/net/kopete/Makefile
P pkgsrc/net/kphone/Makefile
P pkgsrc/net/kppp/Makefile
P pkgsrc/net/krdc/Makefile
P pkgsrc/net/krfb/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent-kde3/Makefile
P pkgsrc/net/ldns/Makefile
P pkgsrc/net/lftp/Makefile
P pkgsrc/net/libcmis/Makefile
P pkgsrc/net/libdmapsharing/Makefile
P pkgsrc/net/libdmapsharing3/Makefile
P pkgsrc/net/libexosip/Makefile
P pkgsrc/net/libexosip/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libfetch/Makefile
P pkgsrc/net/libfetch/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libktorrent/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libquvi/Makefile
P pkgsrc/net/libtorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libtorrent/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libzrtpcpp/Makefile
P pkgsrc/net/libzrtpcpp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/linc/Makefile
P pkgsrc/net/linc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/lldpd/Makefile
P pkgsrc/net/logjam/Makefile
P pkgsrc/net/mirall/Makefile
P pkgsrc/net/mldonkey-gui/Makefile
P pkgsrc/net/monsoon/Makefile
P pkgsrc/net/mosh/Makefile
P pkgsrc/net/mydns-mysql/Makefile
P pkgsrc/net/mydns-pgsql/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-nrpe/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-ldap/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-mysql/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-pgsql/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-radius/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugin-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/nagios-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/nagstamon/Makefile
P pkgsrc/net/net-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/netatalk/Makefile
P pkgsrc/net/nmap/Makefile
P pkgsrc/net/nsd/Makefile
P pkgsrc/net/ntop/Makefile
P pkgsrc/net/ntp4/Makefile
P pkgsrc/net/ocamlnet/Makefile
P pkgsrc/net/ocsync/Makefile
P pkgsrc/net/ocsync/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/openh323/Makefile
P pkgsrc/net/openh323/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/openntpd/Makefile
P pkgsrc/net/openslp/Makefile
P pkgsrc/net/openvpn/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Z3950-ZOOM/Makefile
P pkgsrc/net/pchar/Makefile
P pkgsrc/net/pen/Makefile
P pkgsrc/net/php-ftp/Makefile
P pkgsrc/net/php-yaz/Makefile
P pkgsrc/net/podcastdl/Makefile
P pkgsrc/net/polsms/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns-ldap/Makefile
P pkgsrc/net/proftpd/Makefile
P pkgsrc/net/proxytunnel/Makefile
P pkgsrc/net/pure-ftpd/Makefile
P pkgsrc/net/quvi/Makefile
P pkgsrc/net/rabbitmq-c/Makefile
P pkgsrc/net/rdesktop/Makefile
P pkgsrc/net/remmina/Makefile
P pkgsrc/net/remmina-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/rtmpdump/Makefile
P pkgsrc/net/rtmpdump/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/rtorrent/Makefile
P pkgsrc/net/samba/Makefile
P pkgsrc/net/samba35/Makefile
P pkgsrc/net/sdig/Makefile
P pkgsrc/net/sipsak/Makefile
P pkgsrc/net/socat/Makefile
P pkgsrc/net/spreadlogd/Makefile
P pkgsrc/net/sysmon/Makefile
P pkgsrc/net/tcpdump/Makefile
P pkgsrc/net/tightvnc/Makefile
P pkgsrc/net/tinc/Makefile
P pkgsrc/net/tor/Makefile
P pkgsrc/net/transmission/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-qt/Makefile
P pkgsrc/net/trickle/Makefile
P pkgsrc/net/tsclient/Makefile
P pkgsrc/net/ucspi-ssl/Makefile
P pkgsrc/net/uftp/Makefile
P pkgsrc/net/unbound/Makefile
P pkgsrc/net/unison/Makefile
P pkgsrc/net/unison2.32/Makefile
P pkgsrc/net/unworkable/Makefile
P pkgsrc/net/urlgfe/Makefile
P pkgsrc/net/vinagre/Makefile
P pkgsrc/net/vino/Makefile
P pkgsrc/net/vpnc/Makefile
P pkgsrc/net/vsftpd/Makefile
P pkgsrc/net/vtun/Makefile
P pkgsrc/net/wget/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wmget/Makefile
P pkgsrc/net/wpa_gui/Makefile
P pkgsrc/net/wpa_supplicant/Makefile
P pkgsrc/net/xorp/Makefile
P pkgsrc/net/xymon/Makefile
P pkgsrc/net/yaz/Makefile
P pkgsrc/net/yaz/buildlink3.mk
P pkgsrc/news/inn/Makefile
P pkgsrc/news/nntpcache/Makefile
P pkgsrc/news/slrn/Makefile
P pkgsrc/news/suck/Makefile
P pkgsrc/parallel/gridscheduler/Makefile
P pkgsrc/parallel/sge/Makefile
P pkgsrc/parallel/slurm/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkgin/Makefile
P pkgsrc/print/advi/Makefile
P pkgsrc/print/cups/Makefile
P pkgsrc/print/cups/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/cups-drivers-Magicolor5440DL/Makefile
P pkgsrc/print/diffpdf/Makefile
P pkgsrc/print/electrix/Makefile
P pkgsrc/print/epdfview/Makefile
P pkgsrc/print/evince/Makefile
P pkgsrc/print/evince-nautilus/Makefile
P pkgsrc/print/evince3/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-db-engine/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-filters/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/ghostscript-agpl/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript-agpl/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/ghostscript-gpl/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript-gpl/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/glabels/Makefile
P pkgsrc/print/gtklp/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/hplip/Makefile
P pkgsrc/print/ja-vfxdvik/Makefile
P pkgsrc/print/kbibtex/Makefile
P pkgsrc/print/kbibtex-kde3/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomecups/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomecups/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/libgnomeprint/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprint/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/libgnomeprintui/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprintui/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/libgxps/Makefile
P pkgsrc/print/libspectre/Makefile
P pkgsrc/print/libspectre/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/mupdf/Makefile
P pkgsrc/print/okular/Makefile
P pkgsrc/print/p5-Net-CUPS/Makefile
P pkgsrc/print/pdf2djvu/Makefile
P pkgsrc/print/podofo/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-qt4/Makefile
P pkgsrc/print/py-cups/Makefile
P pkgsrc/print/qpdfview/Makefile
P pkgsrc/print/scribus/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt4/Makefile
P pkgsrc/print/xfce4-print/Makefile
P pkgsrc/print/xfce4-print/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/xpp/Makefile
P pkgsrc/security/CSP/Makefile
P pkgsrc/security/MyPasswordSafe/Makefile
P pkgsrc/security/amap/Makefile
P pkgsrc/security/ap-modsecurity2/Makefile
P pkgsrc/security/courier-authlib/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-digestmd5/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-gssapi/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-ldapdb/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-ntlm/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-otp/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-saml/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-scram/Makefile
P pkgsrc/security/cyrus-saslauthd/Makefile
P pkgsrc/security/dirb/Makefile
P pkgsrc/security/dirmngr/Makefile
P pkgsrc/security/dnssec-tools/Makefile
P pkgsrc/security/engine-pkcs11/Makefile
P pkgsrc/security/fragroute/Makefile
P pkgsrc/security/fwbuilder/Makefile
P pkgsrc/security/gnome-keyring-manager/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg-pkcs11-scd/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/Makefile
P pkgsrc/security/gpass/Makefile
P pkgsrc/security/gsasl/Makefile
P pkgsrc/security/guardtime/Makefile
P pkgsrc/security/heimdal/Makefile
P pkgsrc/security/heimdal/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/honeyd/Makefile
P pkgsrc/security/honeyd-arpd/Makefile
P pkgsrc/security/hydan/Makefile
P pkgsrc/security/hydra/Makefile
P pkgsrc/security/ike-scan/Makefile
P pkgsrc/security/ipsec-tools/Makefile
P pkgsrc/security/isakmpd/Makefile
P pkgsrc/security/keepassx/Makefile
P pkgsrc/security/kgpg/Makefile
P pkgsrc/security/kssh/Makefile
P pkgsrc/security/kth-krb4/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/Makefile
P pkgsrc/security/lasso/Makefile
P pkgsrc/security/lasso/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libfprint/Makefile
P pkgsrc/security/libfwbuilder/Makefile
P pkgsrc/security/libfwbuilder/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libguardtime/Makefile
P pkgsrc/security/libguardtime/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/liboauth/Makefile
P pkgsrc/security/liboauth/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libp11/Makefile
P pkgsrc/security/libp11/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libssh/Makefile
P pkgsrc/security/libssh/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libssh2/Makefile
P pkgsrc/security/libssh2/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libtcpa/Makefile
P pkgsrc/security/libtcpa/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/lua-sec/Makefile
P pkgsrc/security/mit-krb5/Makefile
P pkgsrc/security/mit-krb5-appl/Makefile
P pkgsrc/security/mixminion/Makefile
P pkgsrc/security/munge/Makefile
P pkgsrc/security/netpgp/Makefile
P pkgsrc/security/oath-toolkit/Makefile
P pkgsrc/security/ocaml-ssl/Makefile
P pkgsrc/security/ocaml-ssl/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/opendnssec/Makefile
P pkgsrc/security/opensaml/Makefile
P pkgsrc/security/opensaml/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/opensc/Makefile
P pkgsrc/security/openssh/Makefile
P pkgsrc/security/openssl/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/openvas-client/Makefile
P pkgsrc/security/otptool/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-AES/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-Bignum/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-DSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-RSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-Random/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-SSLeay/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Net-SSLeay/Makefile
P pkgsrc/security/p5-OpenSSL/Makefile
P pkgsrc/security/pam-ldap/Makefile
P pkgsrc/security/pam-mysql/Makefile
P pkgsrc/security/pam-p11/Makefile
P pkgsrc/security/pam-saml/Makefile
P pkgsrc/security/pam-yubico/Makefile
P pkgsrc/security/php-oauth/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-qt4/Makefile
P pkgsrc/security/pkcs11-helper/Makefile
P pkgsrc/security/pkcs11-helper/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/polkit-qt/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/pwsafe/Makefile
P pkgsrc/security/py-OpenSSL/Makefile
P pkgsrc/security/py-SSLCrypto/Makefile
P pkgsrc/security/py-crypto/Makefile
P pkgsrc/security/py-lasso/Makefile
P pkgsrc/security/py-m2crypto/Makefile
P pkgsrc/security/py-xmlsec/Makefile
P pkgsrc/security/qca-tls/Makefile
P pkgsrc/security/qca2/Makefile
P pkgsrc/security/qca2/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/qca2-gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-ossl/Makefile
P pkgsrc/security/qoauth/Makefile
P pkgsrc/security/qoauth/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/racoon2/Makefile
P pkgsrc/security/rainbowcrack/Makefile
P pkgsrc/security/scanssh/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse-plugins/Makefile
P pkgsrc/security/sfs/Makefile
P pkgsrc/security/sign/Makefile
P pkgsrc/security/ssldump/Makefile
P pkgsrc/security/sslproxy/Makefile
P pkgsrc/security/sslscan/Makefile
P pkgsrc/security/sslwrap/Makefile
P pkgsrc/security/starttls/Makefile
P pkgsrc/security/stud/Makefile
P pkgsrc/security/stunnel/Makefile
P pkgsrc/security/sudo/Makefile
P pkgsrc/security/tcl-tls/Makefile
P pkgsrc/security/tkpasman/Makefile
P pkgsrc/security/xml-security-c/Makefile
P pkgsrc/security/xml-security-c/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/xmlsec1/Makefile
P pkgsrc/security/xmlsec1/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/ykclient/Makefile
P pkgsrc/security/ykclient/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/zebedee/Makefile
P pkgsrc/security/zoneminder/Makefile
P pkgsrc/sysutils/adtool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-clientonly/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-qt-console/Makefile
P pkgsrc/sysutils/boxbackup-client/Makefile
P pkgsrc/sysutils/boxbackup-server/Makefile
P pkgsrc/sysutils/btpin-qt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cfengine2/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cfengine3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/conky/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dmg2img/Makefile
P pkgsrc/sysutils/edbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/edbus/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/efreet/Makefile
P pkgsrc/sysutils/efreet/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/filelight/Makefile
P pkgsrc/sysutils/filelight-kde3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ftwin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gcdmaster/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gkrellm-est/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-commander/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-device-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-pkgview/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-power-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs-monikers/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfsmm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfsmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-volume-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gsettings-desktop-schemas/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gsettings-desktop-schemas/PLIST
U pkgsrc/sysutils/gsettings-desktop-schemas/distinfo
P pkgsrc/sysutils/gst-plugins0.10-gnomevfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gtk-send-pr/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ipmitool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b-kde3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k4dirstat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kcron/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdf/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdirstat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfloppy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/krusader/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ksystemlog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kuser/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libvirt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/monit/Makefile
P pkgsrc/sysutils/open-vm-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Gnome2-VFS/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Gnome2-VFS/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/radmind/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rox/Makefile
P pkgsrc/sysutils/strigi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/syslog-ng/Makefile
P pkgsrc/sysutils/virt-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/webmin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools20/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools3/Makefile
P pkgsrc/textproc/Makefile
P pkgsrc/textproc/FlightCrew/Makefile
P pkgsrc/textproc/dikt/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-spell/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-spell/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/gnome-subtitles/Makefile
P pkgsrc/textproc/groonga/Makefile
P pkgsrc/textproc/jansson/Makefile
P pkgsrc/textproc/jansson/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/liblrdf/Makefile
P pkgsrc/textproc/liblrdf/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/libnxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/libnxml/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/mendexk/Makefile
P pkgsrc/textproc/mendexk/distinfo
U pkgsrc/textproc/mendexk/patches/patch-fwrite.c
U pkgsrc/textproc/py-acora/DESCR
U pkgsrc/textproc/py-acora/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-acora/PLIST
U pkgsrc/textproc/py-acora/distinfo
P pkgsrc/textproc/raptor/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/raptor2/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor2/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/rasqal/Makefile
P pkgsrc/textproc/rasqal/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/redland/Makefile
P pkgsrc/textproc/redland/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/soprano/Makefile
P pkgsrc/textproc/soprano/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/xmltooling/Makefile
P pkgsrc/time/gnotime/Makefile
P pkgsrc/time/gtodo/Makefile
P pkgsrc/time/gtodo-applet/Makefile
P pkgsrc/time/hamster-applet/Makefile
P pkgsrc/time/ktimer/Makefile
P pkgsrc/time/libgcal/Makefile
P pkgsrc/time/libgcal/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/planner/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak-kde3/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-extra/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/Makefile
P pkgsrc/www/SOGo/Makefile
P pkgsrc/www/amaya/Makefile
P pkgsrc/www/ap-auth-ldap/Makefile
P pkgsrc/www/ap-ssl/Makefile
P pkgsrc/www/ap-xslt/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-ldap/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-radius/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-authn-otp/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-subversion/Makefile
P pkgsrc/www/ap22-authz-ldap/Makefile
P pkgsrc/www/ap22-dnssd/Makefile
P pkgsrc/www/ap22-limitipconn/Makefile
P pkgsrc/www/ap22-vhost-ldap/Makefile
P pkgsrc/www/apache2/Makefile
P pkgsrc/www/apache2/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/apache22/Makefile
P pkgsrc/www/apache22/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/apache24/Makefile
P pkgsrc/www/apache24/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/aws/Makefile
P pkgsrc/www/aws-demos/Makefile
P pkgsrc/www/bozohttpd/Makefile
P pkgsrc/www/browser-bookmarks-menu/Makefile
P pkgsrc/www/c-icap/Makefile
P pkgsrc/www/cadaver/Makefile
P pkgsrc/www/cherokee/Makefile
P pkgsrc/www/contao/Makefile.common
P pkgsrc/www/contao211/distinfo
P pkgsrc/www/contao32/distinfo
P pkgsrc/www/cppcms/Makefile
P pkgsrc/www/crawl/Makefile
P pkgsrc/www/curl/Makefile
P pkgsrc/www/curl/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/dillo/Makefile
P pkgsrc/www/drivel/Makefile
P pkgsrc/www/elinks/Makefile
P pkgsrc/www/eliom/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/firefox10/Makefile
P pkgsrc/www/firefox17/Makefile
P pkgsrc/www/firefox24/Makefile
P pkgsrc/www/firefox36/Makefile
P pkgsrc/www/htmldoc/Makefile
P pkgsrc/www/http_load/Makefile
P pkgsrc/www/icedtea-web/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebdev3/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebdev4/Makefile
P pkgsrc/www/lhs/Makefile
P pkgsrc/www/libmediawiki/Makefile
P pkgsrc/www/libmediawiki/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/libmicrohttpd/Makefile
P pkgsrc/www/libmrss/Makefile
P pkgsrc/www/libmrss/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/libwww/Makefile
P pkgsrc/www/libwww/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/lighttpd/Makefile
P pkgsrc/www/links/Makefile
P pkgsrc/www/links-gui/Makefile
P pkgsrc/www/litmus/Makefile
P pkgsrc/www/lua-curl/Makefile
P pkgsrc/www/lynx/Makefile
P pkgsrc/www/mini_httpd/Makefile
P pkgsrc/www/neon/Makefile
P pkgsrc/www/neon/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/netsurf/Makefile
P pkgsrc/www/nginx/Makefile
P pkgsrc/www/nspluginwrapper/Makefile
P pkgsrc/www/ocaml-curl/Makefile
P pkgsrc/www/ocsigen/Makefile
P pkgsrc/www/p5-WWW-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/php-curl/Makefile
P pkgsrc/www/php-http/Makefile
P pkgsrc/www/pound/Makefile
P pkgsrc/www/py-curl/Makefile
P pkgsrc/www/py-uwsgi/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-patron/Makefile
P pkgsrc/www/screws/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/www/serf/Makefile
P pkgsrc/www/serf/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/serf/distinfo
P pkgsrc/www/serf/patches/patch-SConstruct
P pkgsrc/www/serf0/Makefile
P pkgsrc/www/serf0/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/shibboleth-sp/Makefile
P pkgsrc/www/sitecopy/Makefile
P pkgsrc/www/snownews/Makefile
P pkgsrc/www/squid3/Makefile
P pkgsrc/www/tinyproxy/Makefile
P pkgsrc/www/w3m/Makefile
P pkgsrc/www/w3m-img/Makefile
P pkgsrc/www/wordpress/Makefile
U pkgsrc/www/wordpress/distinfo
P pkgsrc/x11/alacarte/Makefile
P pkgsrc/x11/appmenu-qt/Makefile
P pkgsrc/x11/elementary/Makefile
P pkgsrc/x11/elementary/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/enlightenment/Makefile
P pkgsrc/x11/enlightenment/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/fast-user-switch-applet/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop3/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop3/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-desktop3/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/gnome-desktop3/distinfo
P pkgsrc/x11/gnome-desktop3/patches/patch-aa
P pkgsrc/x11/gnome-mag/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-panel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-session/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-themes-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/gnopernicus/Makefile
P pkgsrc/x11/grandr_applet/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk3/distinfo
P pkgsrc/x11/gtksourceview/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview-sharp2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview3/PLIST
P pkgsrc/x11/gtksourceview3/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/gtksourceview3/distinfo
cvs update: 
pkgsrc/x11/gtksourceview3/patches/patch-gtksourceview_gtksourceview.h is no 
longer in the repository
P pkgsrc/x11/gtksourceviewmm/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceviewmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kactivities/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kde-baseapps4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-runtime4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-runtime4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kde-workspace4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-workspace4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-af/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ar/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-az/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-bg/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-bn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-br/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-bs/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ca/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-cs/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-cy/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-da/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-de/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-el/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-en_GB/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-eo/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-es/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-et/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-eu/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fa/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fi/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-fy/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ga/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-gl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-he/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hi/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-hu/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-is/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-it/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ja/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-kk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-km/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ko/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-lt/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-lv/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-mk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-mn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ms/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nb/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nds/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-nn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pa/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pt/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-pt_BR/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ro/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ru/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-rw/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-se/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sl/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sr_Latn/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ss/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-sv/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-ta/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-tg/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-tr/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-uk/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-uz/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-vi/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-zh_CN/Makefile
P pkgsrc/x11/kde3-i18n-zh_TW/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase3/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebindings-ruby/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibdocs3/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs3/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4/Makefile
P pkgsrc/x11/kkbswitch/Makefile
P pkgsrc/x11/kmessage/Makefile
P pkgsrc/x11/konsole/Makefile
P pkgsrc/x11/lablgtk/Makefile
P pkgsrc/x11/modular-xorg-server/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-extras/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-kde4/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt4-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt4-qscintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt3/Makefile
P pkgsrc/x11/qt3-docs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt3-libs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt3-mysql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt3-pgsql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt3-tools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-creator/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-docs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-mng/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-mysql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-pgsql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-qdbus/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-qdbus/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-qscintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tiff/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tools/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-dbus/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-mysql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-odbc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-psql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtdeclarative/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtdoc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtgraphicaleffects/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtimageformats/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtlocation/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquick1/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsensors/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtserialport/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsvg/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qttranslations/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtx11extras/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtxmlpatterns/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt6-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/qwtplot3d-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/razor-qt/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtksourceview3/Makefile
P pkgsrc/x11/wmweather/Makefile
P pkgsrc/x11/x11vnc/Makefile
P pkgsrc/x11/x3270/Makefile
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2013Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2013Q4):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index