tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/doc/CHANGES-2012
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/doc/pkgsrc.html
P pkgsrc/doc/pkgsrc.txt
P pkgsrc/doc/guide/files/fixes.xml
P pkgsrc/multimedia/Makefile
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/DESCR
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/Makefile
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/Makefile.common
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/PLIST
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/buildlink3.mk
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/distinfo
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/options.mk
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/patches/patch-aa
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/patches/patch-ac
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/patches/patch-ap
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/patches/patch-configure
U pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/patches/patch-doc_Makefile
P pkgsrc/multimedia/x264-devel/Makefile
P pkgsrc/multimedia/x264-devel/distinfo
P pkgsrc/multimedia/x264-devel/patches/patch-aa
P pkgsrc/multimedia/x264-devel/patches/patch-ac
P pkgsrc/shells/rssh/Makefile
P pkgsrc/shells/rssh/distinfo
P pkgsrc/shells/rssh/patches/patch-aa
P pkgsrc/sysutils/fabric/Makefile
P pkgsrc/sysutils/fabric/PLIST
U pkgsrc/sysutils/fabric/distinfo
P pkgsrc/www/libproxy/distinfo
P pkgsrc/www/libproxy/patches/patch-ac


Killing core files:

Updating pkgsrc-2012Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2012Q3):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index