tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
U pkgsrc/audio/ruby-taglib/DESCR
U pkgsrc/audio/ruby-taglib/Makefile
U pkgsrc/audio/ruby-taglib/PLIST
U pkgsrc/audio/ruby-taglib/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake/PLIST
P pkgsrc/devel/cmake/distinfo
P pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Modules_Platform_SunOS.cmake
P pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-Utilities_KWIML_ABI.h.in
P pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/ruby-stomp/DESCR
U pkgsrc/devel/ruby-stomp/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-stomp/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-stomp/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2012
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/OmegaT/Makefile
P pkgsrc/editors/OmegaT/PLIST
U pkgsrc/editors/OmegaT/distinfo
P pkgsrc/editors/Sigil/distinfo
P pkgsrc/editors/Sigil/patches/patch-src_ZipArchive_DirEnumerator.cpp
P pkgsrc/editors/Sigil/patches/patch-src_ZipArchive_ZipFile__stl.cpp
P pkgsrc/editors/Sigil/patches/patch-src_ZipArchive_ZipPlatform__lnx.cpp
P pkgsrc/editors/emacs24-nox11/version.mk
P pkgsrc/editors/zim/Makefile
P pkgsrc/editors/zim/PLIST
U pkgsrc/editors/zim/distinfo
P pkgsrc/emulators/suse121_libxml2/Makefile
U pkgsrc/emulators/suse121_libxml2/distinfo
P pkgsrc/graphics/dcraw/Makefile
U pkgsrc/graphics/dcraw/distinfo
P pkgsrc/graphics/dcraw/patches/patch-aa
P pkgsrc/lang/chicken/Makefile
U pkgsrc/lang/chicken/distinfo
P pkgsrc/lang/ruby/rubyversion.mk
P pkgsrc/mail/quickml/Makefile
P pkgsrc/mail/quickml/distinfo
P pkgsrc/mail/quickml/patches/patch-Makefile.in
U pkgsrc/mail/quickml/patches/patch-lib_quickml_config.rb
U pkgsrc/mail/quickml/patches/patch-lib_quickml_core.rb
U pkgsrc/mail/quickml/patches/patch-lib_quickml_gettext.rb
U pkgsrc/mail/quickml/patches/patch-lib_quickml_mail.rb
U pkgsrc/mail/quickml/patches/patch-lib_quickml_utils.rb
U pkgsrc/mail/quickml/patches/patch-messages.ja
P pkgsrc/mail/quickml/patches/patch-quickml-analog.in
U pkgsrc/mail/quickml/patches/patch-quickml.in
P pkgsrc/misc/py-carddav/Makefile
U pkgsrc/misc/py-carddav/distinfo
P pkgsrc/mk/java-vm.mk
P pkgsrc/multimedia/fxtv/distinfo
P pkgsrc/multimedia/fxtv/patches/patch-ba
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/Makefile
P pkgsrc/net/Makefile
P pkgsrc/net/pload/distinfo
P pkgsrc/net/pload/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/pload/patches/patch-ac
P pkgsrc/net/pload/patches/patch-ad
P pkgsrc/net/pload/patches/patch-ae
U pkgsrc/net/wgetpaste/DESCR
U pkgsrc/net/wgetpaste/Makefile
U pkgsrc/net/wgetpaste/PLIST
U pkgsrc/net/wgetpaste/distinfo
U pkgsrc/net/wgetpaste/files/wgetpaste.conf
P pkgsrc/net/wmpload/distinfo
P pkgsrc/net/wmpload/patches/patch-aa
U pkgsrc/net/wmpload/patches/patch-configure
P pkgsrc/net/youtube-dl/Makefile
U pkgsrc/net/youtube-dl/distinfo
U pkgsrc/net/zsync/DESCR
U pkgsrc/net/zsync/Makefile
U pkgsrc/net/zsync/PLIST
U pkgsrc/net/zsync/distinfo
P pkgsrc/print/diffpdf/Makefile
U pkgsrc/print/diffpdf/distinfo
U pkgsrc/print/diffpdf/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/Makefile
U pkgsrc/security/dhbitty/DESCR
U pkgsrc/security/dhbitty/Makefile
U pkgsrc/security/dhbitty/PLIST
U pkgsrc/security/dhbitty/distinfo
U pkgsrc/security/dhbitty/files/dhbitty.html
P pkgsrc/security/google-authenticator/Makefile
U pkgsrc/security/google-authenticator/distinfo
P pkgsrc/security/isakmpd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsnapshot/Makefile
U pkgsrc/sysutils/rsnapshot/distinfo
P pkgsrc/sysutils/rsnapshot/patches/patch-aa
P pkgsrc/sysutils/sysbuild/files/sysbuild.1
P pkgsrc/sysutils/sysbuild/files/sysbuild4cron.1
P pkgsrc/textproc/cdif/Makefile
U pkgsrc/textproc/cdif/distinfo
P pkgsrc/time/gcal/Makefile
U pkgsrc/time/gcal/distinfo
P pkgsrc/time/gcal/patches/patch-lib_fflush.c
P pkgsrc/time/gcal/patches/patch-lib_fseeko.c
P pkgsrc/www/p5-Mojolicious/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Mojolicious/distinfo
P pkgsrc/x11/xvkbd/Makefile
U pkgsrc/x11/xvkbd/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2012Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2012Q2):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index