tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/bzip2/files/Makefile
P pkgsrc/archivers/squsq/distinfo
P pkgsrc/archivers/squsq/patches/patch-aa
U pkgsrc/archivers/squsq/patches/patch-tr2_c
P pkgsrc/audio/amp/distinfo
P pkgsrc/audio/amp/patches/patch-ae
P pkgsrc/audio/amp/patches/patch-af
P pkgsrc/audio/gramofile/distinfo
U pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-bplaysrc_bplay_c
P pkgsrc/audio/moc/distinfo
P pkgsrc/audio/moc/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/moc/patches/patch-ad
P pkgsrc/audio/moc-devel/distinfo
P pkgsrc/audio/moc-devel/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/mp3_check/distinfo
P pkgsrc/audio/mp3_check/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/mp3info/distinfo
U pkgsrc/audio/mp3info/patches/patch-configure
P pkgsrc/audio/mserv-devel/distinfo
P pkgsrc/audio/mserv-devel/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/p5-MP3-Tag/Makefile
P pkgsrc/audio/splay/distinfo
U pkgsrc/audio/splay/patches/patch-configure
P pkgsrc/audio/squeezeboxserver/Makefile
P pkgsrc/audio/terminatorx/distinfo
U pkgsrc/audio/terminatorx/patches/patch-src_tx__dial_c
P pkgsrc/audio/tfmxplay/distinfo
P pkgsrc/audio/tfmxplay/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/tfmxplay/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/tfmxplay/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/tfmxplay/patches/patch-player_h
P pkgsrc/audio/toolame/Makefile
P pkgsrc/audio/toolame/distinfo
P pkgsrc/audio/toolame/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/toolame/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/toolame/patches/patch-ac
cvs update: pkgsrc/audio/toolame/patches/patch-ad is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/toolame/patches/patch-psycho__1_c
P pkgsrc/audio/wmmp3/Makefile
P pkgsrc/audio/wmmp3/distinfo
U pkgsrc/audio/wmmp3/patches/patch-main_c
U pkgsrc/audio/wmmp3/patches/patch-mpg123ctl_c
U pkgsrc/audio/wmmp3/patches/patch-song__hash_c
P pkgsrc/audio/xcdplayer/Makefile
P pkgsrc/audio/xcdplayer/distinfo
P pkgsrc/audio/xcdplayer/files/cdrom_freebsd.c
P pkgsrc/audio/xcdplayer/patches/patch-aj
P pkgsrc/audio/xcdplayer/patches/patch-ak
P pkgsrc/audio/xcdplayer/patches/patch-al
U pkgsrc/audio/xcdplayer/patches/patch-cdrom__sgi_c
U pkgsrc/audio/xcdplayer/patches/patch-cdrom__sun_c
P pkgsrc/audio/xmix/distinfo
P pkgsrc/audio/xmix/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/xmmix/distinfo
P pkgsrc/audio/xmmix/patches/patch-bb
P pkgsrc/audio/xmms-cdread/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-cdread/distinfo
P pkgsrc/audio/xmms-cdread/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/xwave/distinfo
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_board_boardt_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_button_buttont_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_frame_framet_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_group_groupt_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_label_labelt_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_radiogroup_radiogrpt_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_rowcol_rowcolt_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-fwf_src_toggle_togglet_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-src_xwave_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-support_testing_gen_test_c
U pkgsrc/audio/xwave/patches/patch-support_wplay_c
P pkgsrc/devel/lmdbg/Makefile
U pkgsrc/devel/mk-configure/configure.mk
P pkgsrc/devel/msgpack/Makefile
U pkgsrc/devel/msgpack/distinfo
P pkgsrc/devel/py-msgpack/Makefile
U pkgsrc/devel/py-msgpack/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-rdoc/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2011
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/doc/pkgsrc-2011Q2
P pkgsrc/graphics/aview/Makefile
P pkgsrc/graphics/aview/distinfo
U pkgsrc/graphics/aview/patches/patch-asciiview
U pkgsrc/graphics/aview/patches/patch-flip.c
U pkgsrc/graphics/aview/patches/patch-main.c
P pkgsrc/lang/pict/distinfo
U pkgsrc/lang/pict/patches/patch-ba
U pkgsrc/lang/pict/patches/patch-bb
U pkgsrc/lang/pict/patches/patch-bc
U pkgsrc/lang/pict/patches/patch-bd
P pkgsrc/lang/ruby/rdoc.mk
P pkgsrc/lang/ruby19-base/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby19-base/distinfo
P pkgsrc/lang/ruby19-base/patches/patch-an
P pkgsrc/lang/runawk/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird/distinfo
P pkgsrc/misc/rubygems/Makefile
P pkgsrc/misc/rubygems/distinfo
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-aa
P pkgsrc/multimedia/adobe-flash-plugin10.1/Makefile
U pkgsrc/multimedia/adobe-flash-plugin10.1/distinfo
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/distinfo
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-demuxers-demux_qt.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-audio-stretch.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-audio-upmix.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-audio-upmix_mono.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-audio-volnorm.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-deinterlace-xine_plugin.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-goom-mmx.h
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-mosaico-mosaico.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-mosaico-switch.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-planar-boxblur.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-planar-denoise3d.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-planar-eq.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-planar-eq2.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-planar-expand.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-planar-noise.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-planar-pp.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-post-planar-unsharp.c
U pkgsrc/multimedia/xine-lib/patches/patch-src-xine-engine-post.h
P pkgsrc/net/Transmission/Makefile
P pkgsrc/net/Transmission/distinfo
P pkgsrc/net/lambdamoo/distinfo
U pkgsrc/net/lambdamoo/patches/patch-configure
U pkgsrc/net/lambdamoo/patches/patch-configure_in
P pkgsrc/parallel/paexec/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/distbb/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/nih/MESSAGE
P pkgsrc/pkgtools/nih/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_online-client/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_online-server/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_summary-utils/Makefile
P pkgsrc/security/Makefile
P pkgsrc/security/p5-IO-Socket-SSL/Makefile
U pkgsrc/security/p5-IO-Socket-SSL/distinfo
U pkgsrc/security/p5-Mozilla-CA/DESCR
U pkgsrc/security/p5-Mozilla-CA/Makefile
U pkgsrc/security/p5-Mozilla-CA/distinfo
P pkgsrc/www/contao210-translations/Makefile
P pkgsrc/www/contao210-translations/distinfo
P pkgsrc/www/contao210-translations/options.mk
P pkgsrc/www/p5-LWP-Protocol-https/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4/Makefile.common
P pkgsrc/x11/qt4-libs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/Makefile.common
P pkgsrc/x11/qt4-libs/distinfo
cvs update: pkgsrc/x11/qt4-libs/patches/patch-da is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/x11/qt4-libs/patches/patch-db is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/qt4-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tiff/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tools/PLIST


Killing core files:

Updating pkgsrc-2011Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2011Q2):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index