tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/databases/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql90/Makefile.common
U pkgsrc/databases/postgresql90-fuzzystrmatch/DESCR
U pkgsrc/databases/postgresql90-fuzzystrmatch/MESSAGE
U pkgsrc/databases/postgresql90-fuzzystrmatch/Makefile
U pkgsrc/databases/postgresql90-fuzzystrmatch/PLIST
P pkgsrc/devel/libgee/Makefile
P pkgsrc/devel/libgee/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2011
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/fonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/tamsyn-font/DESCR
U pkgsrc/fonts/tamsyn-font/Makefile
U pkgsrc/fonts/tamsyn-font/PLIST
U pkgsrc/fonts/tamsyn-font/distinfo
P pkgsrc/graphics/libraw/Makefile
U pkgsrc/graphics/libraw/distinfo
P pkgsrc/mail/postgrey/Makefile
P pkgsrc/mail/postgrey/files/postgrey.sh
P pkgsrc/multimedia/dvdauthor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdauthor/distinfo
P pkgsrc/multimedia/dvdauthor/patches/patch-ab
U pkgsrc/multimedia/dvdauthor/patches/patch-configure
P pkgsrc/multimedia/dvdstyler/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdstyler/PLIST
U pkgsrc/multimedia/dvdstyler/distinfo
cvs update: pkgsrc/multimedia/dvdstyler/patches/patch-ae is no longer in the 
repository
P pkgsrc/net/bind97/Makefile
P pkgsrc/net/bind97/PLIST
P pkgsrc/net/bind97/distinfo
P pkgsrc/net/bind97/files/named9.sh
P pkgsrc/net/bind97/patches/patch-ac
P pkgsrc/net/bind97/patches/patch-ae
P pkgsrc/net/nmap/Makefile
P pkgsrc/net/nmap/distinfo
P pkgsrc/pkgtools/pkgdiff/files/feedback-patches.1
P pkgsrc/pkgtools/pkgdiff/files/pkgdiff.1
P pkgsrc/pkgtools/pkgdiff/files/pkgvi.1
P pkgsrc/print/abcm2ps/Makefile
P pkgsrc/print/abcm2ps/PLIST
U pkgsrc/print/abcm2ps/distinfo
P pkgsrc/print/abcm2ps/patches/patch-aa
P pkgsrc/print/enscript/Makefile
P pkgsrc/print/enscript/distinfo
U pkgsrc/print/enscript/patches/patch-ai
P pkgsrc/security/openssh/Makefile
P pkgsrc/security/openssh/distinfo
P pkgsrc/security/openssh/options.mk
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-ab
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-ac
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-ad
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-ag
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-ah
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-ak
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-am
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-an
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-ao
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-ap
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-av
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-aw
U pkgsrc/security/openssh/patches/patch-platform.c
P pkgsrc/time/etm/Makefile
P pkgsrc/time/etm/PLIST
U pkgsrc/time/etm/distinfo
P pkgsrc/time/xonclock/Makefile
U pkgsrc/time/xonclock/distinfo
cvs update: pkgsrc/time/xonclock/patches/patch-aa is no longer in the repository


Killing core files:

Updating pkgsrc-2010Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2010Q4):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index