tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/chat/jabberd2/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd2/PLIST
P pkgsrc/chat/jabberd2/options.mk
P pkgsrc/chat/xchat/Makefile
P pkgsrc/chat/xchat/distinfo
U pkgsrc/chat/xchat/patches/patch-ad
U pkgsrc/chat/xchat/patches/patch-ae
U pkgsrc/chat/xchat/patches/patch-af
P pkgsrc/databases/Makefile
P pkgsrc/databases/db4/Makefile
P pkgsrc/databases/db4/PLIST
P pkgsrc/databases/db4/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/db4/distinfo
P pkgsrc/databases/db4/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/db4/patches/patch-ab
cvs update: pkgsrc/databases/db4/patches/patch-ad is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/databases/db4/patches/patch-ba is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/databases/db4/patches/patch-bb is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/databases/db4/patches/patch-bc is no longer in the repository
U pkgsrc/databases/db5/DESCR
U pkgsrc/databases/db5/Makefile
U pkgsrc/databases/db5/PLIST
U pkgsrc/databases/db5/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/db5/distinfo
U pkgsrc/databases/db5/hacks.mk
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-ab
U pkgsrc/databases/db5/patches/patch-ac
P pkgsrc/databases/mysql5-client/Makefile.common
P pkgsrc/databases/mysql5-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mysql5-client/distinfo
P pkgsrc/databases/mysql5-server/distinfo
P pkgsrc/databases/openldap-cloak/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-cloak/PLIST
P pkgsrc/databases/openldap-nops/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-server/Makefile
P pkgsrc/databases/openldap-server/options.mk
P pkgsrc/databases/openldap-smbk5pwd/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-BDB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-BDB/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-BDB/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/p5-BerkeleyDB/Makefile
P pkgsrc/databases/py-bsddb3/Makefile
P pkgsrc/databases/py-bsddb3/PLIST
P pkgsrc/databases/py-bsddb3/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/py-bsddb3/distinfo
cvs update: pkgsrc/databases/py-bsddb3/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/databases/yap2lc/Makefile
P pkgsrc/databases/yap2lc/distinfo
cvs update: pkgsrc/databases/yap2lc/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/devel/apr-util/Makefile
P pkgsrc/devel/apr-util/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/apr-util/options.mk
P pkgsrc/devel/boehm-gc/Makefile
P pkgsrc/devel/boehm-gc/distinfo
U pkgsrc/devel/boehm-gc/patches/patch-af
P pkgsrc/devel/ddd/Makefile
P pkgsrc/devel/ddd/PLIST
P pkgsrc/devel/ddd/distinfo
P pkgsrc/devel/doxygen/Makefile
P pkgsrc/devel/doxygen/PLIST
P pkgsrc/devel/doxygen/distinfo
P pkgsrc/devel/glib2/Makefile
P pkgsrc/devel/glib2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/glibmm/Makefile
P pkgsrc/devel/glibmm/PLIST
P pkgsrc/devel/glibmm/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/glibmm/distinfo
P pkgsrc/devel/kdesdk3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdesdk3/distinfo
U pkgsrc/devel/kdesdk3/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/kdesdk3/patches/patch-ae
P pkgsrc/devel/kdesdk4/distinfo
P pkgsrc/devel/kdevelop-base/Makefile
P pkgsrc/devel/pangomm/Makefile
P pkgsrc/devel/pangomm/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/pangomm/distinfo
P pkgsrc/devel/vanessa_adt/Makefile
P pkgsrc/devel/vanessa_adt/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/vanessa_adt/distinfo
P pkgsrc/devel/vanessa_logger/Makefile
P pkgsrc/devel/vanessa_logger/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/vanessa_logger/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/vanessa_logger/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/devel/vanessa_socket/Makefile
P pkgsrc/devel/vanessa_socket/PLIST
P pkgsrc/devel/vanessa_socket/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/vanessa_socket/distinfo
P pkgsrc/devel/vanessa_socket/patches/patch-aa
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/nvi/Makefile
P pkgsrc/editors/nvi/distinfo
U pkgsrc/editors/nvi/patches/patch-bd
P pkgsrc/editors/poedit/Makefile
P pkgsrc/editors/poedit/PLIST
U pkgsrc/editors/poedit/distinfo
U pkgsrc/editors/poedit/patches/patch-aa
P pkgsrc/fonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/dejavu-ttf/Makefile
U pkgsrc/fonts/dejavu-ttf/distinfo
P pkgsrc/fonts/fontconfig/Makefile
P pkgsrc/fonts/ghostscript-fonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/ghostscript-fonts/PLIST
P pkgsrc/fonts/ghostscript-fonts/distinfo
U pkgsrc/fonts/urw-fonts/DESCR
U pkgsrc/fonts/urw-fonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/urw-fonts/PLIST
U pkgsrc/fonts/urw-fonts/distinfo
P pkgsrc/games/kdegames4/distinfo
U pkgsrc/games/kdetoys4/distinfo
P pkgsrc/graphics/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-gtk/Makefile
U pkgsrc/graphics/clutter-gtk/distinfo
U pkgsrc/graphics/kdegraphics4/distinfo
P pkgsrc/graphics/oxygen-icons/Makefile
P pkgsrc/graphics/oxygen-icons/PLIST
U pkgsrc/graphics/oxygen-icons/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-asyfig/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-asyfig/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-asyfig/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-asyfig/distinfo
U pkgsrc/graphics/tex-asyfig-doc/DESCR
U pkgsrc/graphics/tex-asyfig-doc/Makefile
U pkgsrc/graphics/tex-asyfig-doc/PLIST
U pkgsrc/graphics/tex-asyfig-doc/distinfo
P pkgsrc/inputmethod/libtabe/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/libtabe/distinfo
P pkgsrc/inputmethod/libtabe/patches/patch-aa
P pkgsrc/inputmethod/novel-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/xcin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/xcin/PLIST
P pkgsrc/lang/opencobol/Makefile
P pkgsrc/lang/opencobol/PLIST
U pkgsrc/lang/opencobol/distinfo
P pkgsrc/lang/opencobol/patches/patch-aa
U pkgsrc/lang/opencobol/patches/patch-ab
P pkgsrc/lang/ruby18-base/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby18-base/distinfo
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ac
P pkgsrc/mail/avenger/Makefile
P pkgsrc/mail/avenger/distinfo
P pkgsrc/mail/avenger/patches/patch-aa
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd/distinfo
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd/patches/patch-ag
P pkgsrc/mail/etpan/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/exim/Makefile
P pkgsrc/mail/exim/options.mk
P pkgsrc/mail/isync/Makefile
P pkgsrc/mail/isync/distinfo
cvs update: pkgsrc/mail/isync/patches/patch-aa is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/mail/isync/patches/patch-ab is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/mail/isync/patches/patch-ac is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/mail/isync/patches/patch-ad is no longer in the repository
P pkgsrc/mail/libetpan/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/libetpan/distinfo
U pkgsrc/mail/libetpan/patches/patch-ab
P pkgsrc/mail/mutt-devel/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt-devel/options.mk
P pkgsrc/mail/perdition/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition/Makefile.common
P pkgsrc/mail/perdition/PLIST
P pkgsrc/mail/perdition/buildlink3.mk
U pkgsrc/mail/perdition/distinfo
cvs update: pkgsrc/mail/perdition/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/mail/perdition/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
P pkgsrc/mail/perdition/patches/patch-ac
cvs update: pkgsrc/mail/perdition/patches/patch-ad is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/mail/perdition/patches/patch-ae is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/mail/perdition/patches/patch-af is no longer in the 
repository
P pkgsrc/mail/perdition/patches/patch-ag
cvs update: pkgsrc/mail/perdition/patches/patch-ah is no longer in the 
repository
P pkgsrc/mail/perdition-bdb/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-gdbm/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-ldap/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-mysql/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-odbc/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-postgresql/Makefile
P pkgsrc/mail/postgrey/Makefile
U pkgsrc/mail/postgrey/distinfo
P pkgsrc/mail/spamprobe/Makefile
P pkgsrc/mail/spamprobe/distinfo
P pkgsrc/mail/spamprobe/options.mk
U pkgsrc/mail/spamprobe/patches/patch-aa
U pkgsrc/mail/thunderbird/PLIST.enigmail
P pkgsrc/mail/thunderbird/distinfo
U pkgsrc/mail/thunderbird/enigmail.mk
P pkgsrc/mail/thunderbird/options.mk
P pkgsrc/math/octave/options.mk
P pkgsrc/meta-pkgs/kde4/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/kde4/Makefile.kde4
U pkgsrc/misc/kdeaccessibility4/distinfo
U pkgsrc/misc/kdeadmin4/distinfo
P pkgsrc/misc/kdeartwork4/distinfo
P pkgsrc/misc/kdeedu4/distinfo
U pkgsrc/misc/kdepim-runtime4/distinfo
P pkgsrc/misc/kdepim4/distinfo
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/Makefile
U pkgsrc/misc/kdepimlibs4/distinfo
P pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/distinfo
U pkgsrc/misc/kdeutils4/distinfo
P pkgsrc/misc/openoffice2/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice3/Makefile
P pkgsrc/mk/bdb.buildlink3.mk
P pkgsrc/mk/defaults/options.description
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/distinfo
P pkgsrc/net/dc_gui2/Makefile
P pkgsrc/net/dc_gui2/PLIST
P pkgsrc/net/dc_gui2/distinfo
P pkgsrc/net/dc_gui2/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/dc_gui2/patches/patch-ac
U pkgsrc/net/dc_gui2/patches/patch-ag
P pkgsrc/net/dctc/Makefile
P pkgsrc/net/dctc/distinfo
P pkgsrc/net/dctc/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/dctc/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/dctc/patches/patch-ac
P pkgsrc/net/dctc/patches/patch-ae
P pkgsrc/net/gift-openft/Makefile
P pkgsrc/net/gift-openft/distinfo
P pkgsrc/net/gift-openft/patches/patch-aa
U pkgsrc/net/gift-openft/patches/patch-ab
U pkgsrc/net/gift-openft/patches/patch-ac
P pkgsrc/net/kdenetwork4/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork4/distinfo
cvs update: pkgsrc/net/kdenetwork4/patches/patch-ba is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/net/kdenetwork4/patches/patch-bb is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/net/kdenetwork4/patches/patch-bc is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/net/kdenetwork4/patches/patch-bd is no longer in the 
repository
P pkgsrc/net/libbind/PLIST
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.AIX
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.BSDOS
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.Darwin
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.DragonFly
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.FreeBSD
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.HPUX
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.IRIX
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.Linux
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.NetBSD
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.OSF1
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.OpenBSD
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.QNX
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.SunOS
U pkgsrc/net/libbind/PLIST.UnixWare
P pkgsrc/parallel/sge/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/makevars.map
P pkgsrc/print/php-pdflib/Makefile
U pkgsrc/print/php-pdflib/distinfo
P pkgsrc/security/openssl/Makefile
P pkgsrc/security/openssl/distinfo
P pkgsrc/security/py-paramiko/Makefile
P pkgsrc/security/py-paramiko/PLIST
P pkgsrc/www/davical/MESSAGE
P pkgsrc/www/davical/Makefile
P pkgsrc/www/davical/files/davical.conf
U pkgsrc/www/kdewebdev4/distinfo
P pkgsrc/www/squidGuard/Makefile
P pkgsrc/www/squidGuard/distinfo
cvs update: pkgsrc/www/squidGuard/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/www/typolight28-translations/Makefile
P pkgsrc/www/typolight28-translations/distinfo
P pkgsrc/www/typolight28-translations/options.mk
P pkgsrc/www/webalizer/Makefile
P pkgsrc/www/webalizer/distinfo
P pkgsrc/x11/gtkmm/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm/PLIST
P pkgsrc/x11/gtkmm/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/gtkmm/distinfo
P pkgsrc/x11/kde4-l10n-de/PLIST
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-de/distinfo
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-en_GB/distinfo
P pkgsrc/x11/kde4-l10n-nl/PLIST
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-nl/distinfo
P pkgsrc/x11/kdebase-runtime4/distinfo
P pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/distinfo
P pkgsrc/x11/kdebase4/distinfo
P pkgsrc/x11/kdebindings4-python/distinfo
P pkgsrc/x11/kdelibs4/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2010Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2010Q1):
P pkgsrc/databases/postgresql82-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-client/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql83-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-client/PLIST


Home | Main Index | Thread Index | Old Index